ТИПЫ НЕОПРЕДЕЛЕННОГО СУБЪЕКТА-ДЕЯТЕЛЯ В АНГЛИЙСКОМ И УКРАИНСКОМ ЯЗЫКАХ
  • скачать файл:
Название:
ТИПЫ НЕОПРЕДЕЛЕННОГО СУБЪЕКТА-ДЕЯТЕЛЯ В АНГЛИЙСКОМ И УКРАИНСКОМ ЯЗЫКАХ
Альтернативное Название: ТИПИ НЕОЗНАЧЕНОГО СУБ’ЄКТА-ДІЯЧА В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У Вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, визна­чаються його цілі й завдання, наукова новизна, теоретична і практична значущість, характеризуються матеріали і методи дослідження, подаються основні положення дисертації, що виносяться на захист.


1.         У першому розділі роботи “Методика і критерії ідентифікації неозначеного суб’єкта-діяча” здійснюється огляд теоретичних питань дослідження НСД у сучасній лінгвістиці, визначаються базові поняття, що використовуються в роботі, розглядаються основні критерії і засоби ідентифікації НСД, виробляється класифікація останніх за різними параметрами, наводяться статистичні дані щодо продуктивності різних типів конкретизаторів у процесі ідентифікації НСД.


1.1. Поняття НСД. Під НСД у даному дослідженні розуміється суб’єкт, особистість якого не визначена в межах речення, що виражає окрему ситуацію. При цьому мова може йти про два основні типи НСД: 1) неозначеного узагальненого діяча (НУД) і 2) неозначено-особового діяча (НОД).


1)                 Під НУД у дослідженні розуміється суб’єкт, особистість якого не визначена в реченні, але яким потенційно може бути будь-яка людина. НУД близький за значенням до таких одиниць, як кожна, будь-яка людина’, усі люди:


(3) Money poisons you when youve got it, and starves you when you havent. (Lawrence, 321) ‘Гроші отруюють вас, коли ви маєте їх, і ви відчуваєте голод, коли їх немає’.


У прикладі (3) виконавець дії to have got мати виражений займенником you. Особистість виконавця дії не визначена, що дозволяє вести мову про НСД. Подальший аналіз типу діяча з урахуванням критеріїв, що будуть розглянуті нижче (див. 1.2), дозволяє припустити, що мовець не має на увазі конкретного виконавця; зроблено узагальнення на основі досвіду мовця. Іншими словами, мовець вважає, що для людей загалом типово мати чи не мати грошей. Таким чином, у розглянутій ситуації представлений НУД, виражений займенником you.


У роботі прийнятий поділ НУД на НУД дескриптивний, що виявляється в ситуаціях, коли мовець описує навколишній світ, не висловлюючи власного ставлення до фактів, що викладаються (прикл. (3)), і НУД оцінний, присутній у ситуаціях, де повідомлювана інформація оцінюється мовцем за параметрами “добре / погано”, “важко / легко”, “цікаво / нецікаво”; “можливо / неможливо”, “бажано / небажано” і т.д., напр.:


(4) Та, на жаль, ми ніколи не знаємо, що з нами трапиться в найближчому часі, і тому не завжди робимо те, що треба було б робити (Хвильовий -2, 86).


2)                 Під НОД у цьому дослідженні мається на увазі суб’єкт, особистість якого не визначена в реченні, але який може бути ототожнений з конкретною особою або обмеженою групою осіб. Семантичним синонімом НОД є займенник хтось, наприклад:


(5) I went to a gymnasium ….The professor at the boxing gymnasium wore moustaches and was very precise and jerky and went all to pieces if you started after him.(Hemingway-2, 223) ‘Я ходив до гімнастичного залу... Викладач боксу у гімнастичному залі носив вуса, у нього були дуже точні й короткі рухи, і він страшенно лякався, коли ти починав нападати на нього’.


У ситуації, заданій таким реченням, виявляється НСД, виражений займенником you. Деякі складники речення, а саме, вказівка на місце перебігу дії за допомогою іменника gymnasіum ‘гімнастичний зал’ і словосполучення at the boxіng gymnasіum ‘у гімнастичному залі’, свідчать про те, що виконавцем дії to start after smb ‘нападати на когось’ може бути не будь-яка людина, а обмежена місцем дії група осіб. З урахуванням контексту твору можна сказати, що відвідував гімнастичний зал персонаж, що є автором висловлення. Отже, НСД у прикладі (5) – НОД, що співвідноситься з конкретною особою – мовцем.


(6) Досить вже й того, що ми аж до сьогоднішнього дня не спромоглися нічого зробити в своїй Кармазинівці (Хвильовий-2, 135).


У прикладі (6) словосполучення у своїй Кармазинівці вказує на місце проживання мовця і людей, з якими він себе поєднує у висловленні. Займенник ми позначає НОД, що співвідноситься з групою осіб, яка включає мовця й ідентифікується як ‘жителі села Кармазинівка’.


Поняття НСД у даній роботі виступає як варіант семантично інваріантного поняття “суб’єкт”. НСД визначається в денотативно-поняттєвому аспекті двома основними характеристиками: 1) приналежністю до класу осіб і 2) непасивністю. Під непасивністю у роботі, услід за О.В. Бондарком, мається на увазі явище, що охоплює не тільки власне агентивність, навмисну ініціацію контрольованої дії, але і перебування у певному стані чи відповідність певній ознаці (О.В. Бондарко, 1992).


1.2. Поняття ідентифікації НСД. Під ідентифікацією НСД мається на увазі пошук осіб, потенційно ототожнюваних з діячем, виявлення таких його характеристик, як кількісна представленість (одиничний діяч, обмежена / необмежена група осіб), комунікативна роль (мовець, слухач, третя особа), якісне наповнення (стать, вік, професія, соціальна приналежність, національність і т.д.).


У ході аналізу матеріалу було відзначено, що деякі складники речень з НСД через свою лінгвістичну природу мають ідентифікувальну силу і виявляються інформативно-значущими в плані пояснення типу НСД. Такі одиниці в даному дослідженні називаються конкретизаторами:


(7) From all down the slope they were fіrіng on the hіll crest agaіn. (Hemіngway-1, 348) Знизу з усіх боків (Æвони) стріляли по вершині пагорба.


Ідентифікувальна інформація, присутня у реченні (7), представлена словосполученням from all down the slope 'від підніжжя пагорба', що прояснює місце перебігу дії, дієсловом to fіre 'стріляти', що прояснює рід діяльності виконавців, формою минулого тривалого часу дієслова-присудка, що вказує на конкретний характер дії. Інформація про конкретний характер дії обмежує кількість її виконавців до певної закритої безлічі, тому що учасниками конкретної дії можуть бути не всі люди у світі, а певна обмежена кількість осіб. Таким чином, на першому етапі ідентифікації НСД, вираженого займенником they, кількісне прочитання НСД дає підстави стверджувати, що мова йде про НОД. Указівка на місце перебігу дії звужує межі групи діячів до осіб, що перебувають в момент мови у певному, вказаному уточнювальним словосполученням, місці. Далі, визначення дії, актуалізоване дієсловом to fіre 'стріляти', прояснює якісний склад групи діячів – це особи, що ведуть на зазначеній території воєнні дії, якими, з урахуванням контексту твору, можуть бути солдати чи партизани. У результаті операції ідентифікації стало можливим визначити НСД, вираженого займенником they, як НОД, що співвідноситься з групою осіб – не учасників комунікації, що ведуть бойові дії на певній території.


1.2.1. Різновиди конкретизаторів НСД. Дані, отримані в ході обробки матеріалу, свідчать про те, що конкретизатори НСД можуть належати до різних мовних рівнів: морфологічного, лексичного і синтаксичного. На морфологічному рівні інформативно значущими для визначення характеру дії в реченні (конкретна чи узагальнена) і, отже, для першого (кількісного) ступеня ідентифікації НСД, є такі морфологічні категорії дієслова, як аспект, фазовість, час (див. прикл.(7)), а також словозмінні афікси, що містять указівку на стать виконавця дії (див. прикл. (12)).


Лексичні конкретизатори НСД являють собою лексичні одиниці різної частиномовної приналежності – іменники, прикметники, числівники, прислівники, дієслова, займенники, - у семантиці яких наявні компоненти, що мають прояснювальну силу у плані вказівки на деталі, що характеризують складники ситуації і специфікують НСД (дієслово to fіre 'стріляти' в прикладі (7), іменники дружина, діти, мольберт у прикладі (13)).


На синтаксичному рівні конкретизації НСД сприяють синтаксично складні утворення, - словосполучення або підрядні речення, що фіксують певні складники дії:


(8) Roll, Jordan, roll! They used to yell that at football when you lugged the ball. (Hemingway (1), 468) ‘Коти, Йордане!,- так дражнили мене на шкільних футбольних матчах, коли я (* букв. ‘ти’) гаявся з м’ячем’.


 


У прикладі (8) буттєві координати ситуації задаються словосполученням at football 'на футбольному матчі' і підрядним реченням when you lugged the ball 'коли ти гаявся з м’ячем', що прояснюють місце і час перебігу дії to yell 'кричати', виконавцем якого виступає НСД, виражений they. НСД визначається як НОД, що співвідноситься з групою не учасників комунікації, й ідентифікується як група уболівальників на футбольному матчі.

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)