СЕМАНТИКА ДІЄСЛІВ РОЗТАШУВАННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ, НІМЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


Название:
СЕМАНТИКА ДІЄСЛІВ РОЗТАШУВАННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ, НІМЕЦЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
Альтернативное Название: СЕМАНТИКА глаголов РАЗМЕЩЕНИЕ В английском, немецком И УКРАИНСКОМ ЯЗЫКАХ
Тип: Автореферат
Краткое содержание:

У вступі обгрунтовується вибір теми, її актуальність та наукова новизна, визначається матеріал дослідження, формулюються мета й завдання, спрямовані на її досягнення, перераховуються використані в роботі методи, розглядається теоретична і практична цінність роботи.


У першому розділіПринципи зіставного вивчення мовних одиниць різних рівнів розглядаються загальні теоретичні засади дослідження семантики ДР у різноструктурних мовах. Тут здійснюється огляд результатів попередніх досліджень у галузі лексичної семантики та типології, аналізуються принципи опису морфологічної структури і методи семантичного аналізу слова взагалі та ДР зокрема.


Проблема створення семантичної типології мов була предметом багатьох досліджень (Л.Блумфілд, Ю.М.Варт, В.Г.Гак, Дж. Грінберг, Е.Косеріу, В.Скалічка, Б.Комри, Р.Якобсон та ін.). Мови світу, як відомо, значно відрізняються між собою за ступенем представленості в них фузійної техніки, з'єднання морфем у словоформі, тому різні моделі морфологічного вираження диференціюються за ступенем орієнтації на мови різних типів. Імпліцитно чи експліцитно певний засіб словоформи приймається за еталон, і для його опису розробляється технічно найбільш досконалий апарат, а всі інші засоби трактуються як свого роду відхилення від норми й, відповідно, для цієї техніки опису тією чи іншою мірою виявляються проблемними. Ідеї подальшого вирішення питань типологізаціїї мовного матеріалу знайшли своє відбиття в роботах В.Г.Гака, Г.Дубілецької, В.Змарзер, С.Д.Кацнельсона, М.П.Кочергана, В.М.Манакіна, О.І.Смирницького, Б.О.Успенського, Л.В.Щерби, В.Н.Ярцевої та інших.


Основна увага в розділі зосереджується на розгляді значення дієслів в англійській, німецькій та українській мовах, дається тлумачення поняття „значення слова”. Спираючись на аргументи відомих дослідників (Ю.Д.Апресян, Д.М.Шмельов, Е.В.Кузнєцова, Л.М.Васильєв, Р.Якобсон, С.Ульман, Л.Єльмслєв та іншіх), робиться висновок, що значення слова являє собою сукупність взаємозалежних елементів, тобто має структурний характер. Воно складається з денотативного (що ілюструє зв’язок з денотатом), граматичного (що відображає граматичні характеристики слова), комбінаторного (що вказує на можливість / неможливість сполучуватися з іншими словами мови) та контекстуального (що виявляє додатковий відтінок значення слова, яке вноситься контекстом) елементів, причому основним джерелом інформації про лексичне значення слова є його словникове тлумачення.


Одна з головних ролей у системі мовних кореляцій належить семантичним парадигмам дієслів. Семантична особливість дієслова полягає у висвітленні звязку дії з її носієм і навколишнім світом та безпосередньо повязана з функцією дієслова в реченні, де базовим компонентом є звязок понять. Таким чином, значення дієслова аналізується як з погляду його семантичної структури, так і його функціонування в синтаксичних структурах.


Використання поняття „парадигма” вмотивоване певним розширенням сфери референції цього терміна як феномена існування двох типів відношень між мовними елементами – внутрішніх зв’язків за подібністю, та зовнішніх зв’язків за суміжністю, і як об’єднання лексем на підставі певної загальної ознаки. Звернення до поняття парадигми обумовлене комплексним підходом до класифікації дієслів розташування в англійській, німецькій та українській мовах.


Дієслова розташування є одним із мовних засобів реалізації ситуації розташування. Під ситуацією розташування розуміється відрізок дійсності, упрoдовж якого суб’єкт змінює положення об’єкта або власне положення, розмістивши його в певному місці. Двопланова функція суб`єкта в ситуації розташування обумовлена семантичною категорією перехідності-неперехідності, що впливає на кількісний та якісний склад дієслів розташування. Формули тлумачення семантичної структури дієслів розташування запропоновані в дослідженні з урахуванням вказаної вище функції суб’єкта:


a) для перехідних дієслів:


Х виконує певну дію над Y, у результаті чого Y займає положення Р у місці L;


б) для неперехідних дієслів:


Х виконує певну дію, у результаті чого він займає положення Р у місці L,


де Х – суб’єкт, Y – об’єкт, Р – положення, L – місце.


Виділення лексико-семантичної парадигми ДР здійснюється за наявності в семантичній структурі зазначених мовних одиниць насамперед архісеми „розташовувати”, описових сем „займати”, „фіксувати”, „заповнювати” й відносних сем „певне місце”, „певний об’єкт”, „певне положення”, „певний інструмент”, „певний спосіб дії”. Класифікація здійснюється з урахуванням певних конфігурацій диференційних та інтегральних сем у структурі значення дієслів розташування.


Другий розділ „Лексико-семантична парадигма дієслів розташування в англійській, німецькій та українській мовах” присвячений встановленню набору семантичних ознак (відносні та описові семи), за допомогою яких здійснено класифікацію ДР у зіставлюваних мовах, а також виділенню й аналізу лексико-семантичних парадигм ДР з семантикою приєднання і з семантикою включення в англійській, німецькій та українській мовах.


У підрозділі 2.1. „Компоненти значення слова як основа міжслівних парадигматичних відношень” виокремлені компоненти структури значення розташування на основі виділення основних типів напрямку, властивих досліджуваній ситуації. Тлумачення фізичного значення „місце”, що репрезентує два видові типи „простір” та „поверхня” щодо місця, зумовило виділення ситуації розташування з метою включення й протилежного йому виключення та з метою приєднання й протилежного йому від’єднання. Виокремлення описових сем „займати”, „заповнювати”, „фіксувати” як базових для ситуації розташування з метою приєднання або включення становили об`єкт подальшого дослідження. Інтеграція відносних сем „певне положення”, „конкретна дія, що уточнює засіб обробки або інструмент”, „певне місце” та „певний об’єкт” слугували основою для класифікації дієслів на позначення ситуації розташування, де спільним елементом було виділено архісему розташовувати/розташовуватися = С для всіх трьох досліджуваних мов.


 


У підрозділі 2.2. „Принципи відбору та загальна характеристика дієслів розташування у досліджуваних мовах” встановлюється основний метод класифікації дієслівної лексики за наявності сем, виділених у підрозділі 2.1., на підставі чого здійснюється виокремлення дієслів на позначення ситуації розташування з метою приєднання або включення методом суцільної вибірки із лексикографічних джерел досліджуваних мов. Як базові ДР розглядалися в англійській мові: place ‘розташовувати’, fill ‘наповнювати’, put ‘класти’; у німецькій мові - placieren ‘розташовувати’, unterbringen ‘приміщувати’, füllen ‘наповнювати; в українській мові - розташовувати, поміщати, заповнювати, оскільки їх словникові тлумачення містять описові й відносні семи тільки загального значення („приєднувати”, „заповнювати”, „фіксувати”, „місце”, „положення”). Модифікація значення розташування з метою приєднання або включення здійснються за допомогою сем „положення” (Р, Р1) та „місце”
(L, L1). Одним зі шляхів реалізації зазначених сем в українській та в німецькій мові на морфологічному рівні є префіксація. Аналіз типів взаємозв’язків між компонентами значення „положення” та „місце” дав змогу сформулювати визначення ситуацій розташування з метою приєднання та ситуацій розташування з метою включення, а саме: під ситуацією розташування з метою приєднання розуміється дія, що виконується суб’єктом з метою зміни положення суб’єкта/об’єкта, розмістивши його на певній поверхні, наприклад: англ. plantcадити’, coverнакривати; нім. anpflanzenсадити’, umbindenприв’язувати; укр. накривати, пришивати . Ситуація розташування з метою включення передбачає виконання дії суб’єктом з метою зміни положення суб’єкта/об’єкта, розмістивши його в певній ємності/вмістилищі, наприклад: англ. imprisonув’язнювати’, solder in ‘впаювати’; нім. einfüllenнаповнювати’, einstecken ‘вставляти’; укр. додавати, мінувати. Після проведеної семантичної класифікації група ДР із семантикою включення склала в англійській мові – 33 одиниці, наприклад: stuff наповнювати’, у німецькій – 69 одиниць: einquartieren селити, в українській – 59 одиниць: вставляти, вливати, група ДР із семантикою приєднання містила в англійській мові – 37 одиниць наприклад: mine мінувати, spread розповсюджувати, у німецькій – 57 одиниць: umwinden обвивати’, verschiffen вантажити на корабель’, в українській мові – 48 одиниць: сідлати, наклеїти, група ДР із семантикою приєднання та включення реалізувалася в англійській мові – 81 дієсловом, наприклад, set встановлювати, scatter розсипати, у німецькій – 66 дієсловами: stellen ‘ставити’, setzen ‘садити’, в українській – 66 дієсловами: класти, розвішувати

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины