ГУРЄЄВА АНТОНІНА МИХАЙЛІВНА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД У ДОЗУВАННІ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТОК РІЗНОГО РУХОВОГО ВІКУ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


Название:
ГУРЄЄВА АНТОНІНА МИХАЙЛІВНА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД У ДОЗУВАННІ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТОК РІЗНОГО РУХОВОГО ВІКУ
Альтернативное Название: Гуреева Антонина Михайловна Дифференцированный подход в дозировке физических нагрузок в процессе физического воспитания СТУДЕНТОК различные двигательные ВОЗРАСТА
Тип: Автореферат
Краткое содержание: У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено об’єкт, предмет, мету, завдання і методи дослідження, розкрито наукову новизну, практичну значущість отриманих результатів, особистий внесок здобувача, відображено апробацію результатів дисертації.
У першому розділі «Теоретичне обґрунтування застосування диференційованого підходу в організації процесу фізичного виховання у вищих навчальних закладах» здійснено аналіз проблеми організації процесу фізичного виховання у вищих навчальних закладах України, стану здоров’я, рухової активності й рухового віку студентської молоді; охарактеризовано сучасні підходи щодо вдосконалення процесу фізичного виховання; основні принципи диференційованого підходу у дозуванні фізичних навантажень в оздоровчому тренуванні.
Теоретичний аналіз засвідчив наявність тенденції до постійного погіршення стану здоров’я студентів, зумовленої дефіцитом їх рухової активності впродовж навчання у вищих навчальних закладах, що підтверджує положення про недостатню ефективність базової програми з фізичного виховання для вищих навчальних закладів.
З’ясовано, що на сьогодні, критерій диференціації навантажень на практичних заняттях з фізичного виховання полягає у розподілі студентів до основної та спеціальної груп за результатами медичного огляду та за статевими ознаками. Все це підтверджує необхідність і доцільність досліджуваної проблеми, розробки та впровадження у навчально-виховний процес факультативних занять оздоровчою аеробікою програми з урахуванням диференційованого підходу у дозуванні фізичних навантажень студенток, яка б сприяла оптимізації означеного процесу в умовах вищого навчального закладу, підвищенню рівня фізичної підготовленості, фізичного здоров’я й теоретичних знань студенток.
У другому розділі «Методи та організація дослідження» визначено й обґрунтовано методи відповідно до мети, завдань, об’єкту та предмету дослідження, а також подано інформацію про організацію дослідження.
З метою визначення впливу занять з фізичного виховання відповідно до базової програми для вищих навчальних закладів на рівень фізичного стану та рухову активність студенток нами проведено педагогічний експеримент. Метод анкетування використано для вивчення значущих мотивів і ставлення студенток до занять фізичними вправами та оцінки рівня теоретичних знань з фізичного виховання. Тестування досліджуваних показників здійснювалось за допомогою методик оцінки: рівня фізичного здоров’я (за В.І. Бєловим), розвитку рухових якостей і рухового віку (за Ю.М. Вавіловим), біологічного віку (за В.П. Войтенко), роботоздатності (за даними тесту PWC170 і непрямого визначення максимального споживання кисню), рухової активності (за Фремінгемською методикою хронометражу добової рухової активності).
Для вивчення найбільш значущих факторів у структурі фізичного стану студенток та раціонального співвідношення засобів впливу, спрямованих на розвиток рухових якостей у студенток використано факторний аналіз. Визначення взаємозв’язку означених показників здійснювалось за допомогою кореляційного аналізу. Обробка отриманих результатів виконувалась за допомогою методів математичної статистики.
Науково-дослідна робота проводилась на базі Запорізького національного університету з 2009 р. по 2014 р. у чотири етапи.
На першому етапі (2009-2010 рр.) здійснено підготовку і організацію дослідження; вивчено, систематизовано й проаналізовано літературу з обраної проблеми; опрацьовано нормативні документи; обґрунтовано мету, сформульовано завдання, визначено відповідні методи дослідження; розроблено програму експерименту.
На другому етапі (2010-2011 рр.) проведено констатувальний експеримент з метою визначення ступеню впливу занять з фізичного виховання за базовою програмою з фізичного виховання для вищих навчальних закладів на фізичний стан, рівень рухової активності, мотивацію і ставлення до занять фізичними вправами, руховий вік та рівень володіння теоретичними знаннями студенток. Експеримент охоплював 157 студенток першого курсу, які за станом здоров’я належали до основної і підготовчої медичних груп. Визначено факторну структуру фізичного стану студенток та взаємозв’язок їх рухового віку з рівнем фізичного здоров’я. На основі отриманих результатів розроблено програму факультативних занять оздоровчою аеробікою з урахуванням диференційованого підходу у дозуванні фізичних навантажень у процесі фізичного виховання студенток різного рухового віку.
На третьому етапі (2011-2012 рр.) здійснено формувальний експеримент з метою перевірки ефективності розробленої програми факультативних занять оздоровчою аеробікою з урахуванням диференційованого підходу у дозуванні фізичних навантажень у процесі фізичного виховання студенток різного рухового віку.
Четвертий етап (2012-2014 рр.) присвячено обробці й аналізу результатів дослідження; уточненню основних теоретичних і прикладних положень; формулюванню висновків й практичних рекомендацій; оформленню тексту дисертації.
У третьому розділі «Аналіз фізичного стану, теоретичної підготовленості, рухової активності та мотиваційної сфери студенток вищих навчальних закладів» викладено матеріали констатувального експерименту.
Аналіз показників фізичного стану й фізичної підготовленості студенток показав, що під час вступу до вищого навчального закладу більшість з них, а саме: 73,9% мали низький рівень теоретичних знань з фізичного виховання, 70,1% – з фізичної роботоздатності, 77,7% – з силової витривалості, 80,4% – зі статичної витривалості, 75,4% – з фізичної підготовленості. У 78,9% студенток спостерігався різко прискорений темп старіння й у 93,6% – руховий вік, що набагато випереджає паспортний. У більшості студенток також визначено середній рівень показників: 72,6% – з рухової активності, 51% – з фізичного здоров’я, 86,6% – з динамічної сили, 61,1% – швидкісно-силової витривалості, 52,2% – гнучкості та 70,1% – МСК.
Результати констатувального експерименту показали, що наприкінці першого навчального року (табл. 1) у студенток спостерігалося незначне зниження індексу рухової активності на 1,8% й МСК на 0,8%. Показники роботоздатності знизилися на 1%, з 600,90±9,34 до 595,04±9,74 кгм•хв-1, що нижче належного рівня. На 0,5% збільшилися показники біологічного віку. Відзначено достовірне (p<0,05) збільшення часу відновлення ЧСС після 20 присідань за 30 с з 2,2±0,11 до 2,57±0,10 хв, що свідчить про зниження рівня тренованості організму й уповільнення відновлювальних процесів діяльності серця.
 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины