Базильчук Віра Богданівна Організаційні засади активізації спортивно-оздоровчої діяльності студентів в умовах вищого навчального закладу
  • скачать файл:
Название:
Базильчук Віра Богданівна Організаційні засади активізації спортивно-оздоровчої діяльності студентів в умовах вищого навчального закладу
Альтернативное Название: Базильчук Вера Богдановна Организационные основы активизации спортивно-оздоровительной деятельности студентов в условиях высшего учебного заведения
Тип: Автореферат
Краткое содержание: У вступі обґрунтовано актуальність теми; показано зв’язок дослідження з науковими програмами, планами й темами; визначено об’єкт і предмет, мету і завдання дослідження; розкрито наукову новизну одержаних результатів та їх практичне значення; подано інформацію про апробацію результатів роботи, загальні відомості про публікації за матеріалами дисертаційного дослідження.
У першому розділі “Проблеми фізичного виховання студентів у вищих навчальних закладах” узагальнено праці провідних науковців з проблеми організації фізичного виховання у вищому навчальному закладі та забезпечення оптимальних обсягів рухової активності студентів.
С. Канішевський, Р. Раєвський, Г. Іванова та інші пропонують доповнення та зміни до системи фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів (ВНЗ), а також відзначають необхідність постійного вдосконалення навчального процесу з фізичного виховання. Аналіз літературних даних свідчить про низький рівень фізичної підготовленості та фізичного здоров’я студентів ВНЗ, відсутність у них стійкої мотивації до занять з фізичного виховання.
У цілому в спеціальній науково-методичній літературі недостатньо вивчено та проаналізовано організаційні засади спортивно-оздоровчої діяльності студентів в умовах ВНЗ. Зокрема, відсутні моделі організації спортивно-оздоровчої діяльності студентів.
У другому розділі “Методи та організація дослідження” представлено систему взаємодоповнюваних методів, адекватних об’єкту, предмету, меті та завданням дослідження. Розкрито доцільність використання цих методів, а також описано організацію дослідження.
Дослідження було проведено трьома етапами:
На першому етапі (2000 – 2002 рр.) було виконано теоретичну частину роботи, проведено соціологічне дослідження у формі опитування з метою виявлення спортивно-оздоровчих потреб студентів, удосконалено програми з видів спорту. Упродовж чотирьох років навчання ми вивчали динаміку показників фізичної підготовленості юнаків і дівчат, які навчаються у Технологічному університеті Поділля та віднесені за станом здоров’я до основної медичної групи.
На другому етапі (2002 – 2003 рр.) було розроблено організаційну модель системи фізичного виховання студентів Технологічного університету Поділля. Її впровадження у практику дало змогу покращити ефективність навчального та позанавчального процесу. На цьому ж етапі проводився організаційно-педагогічний експеримент з метою вивчення впливу нового змісту спортивно-оздоровчої діяльності на рівень фізичної підготовленості та стан здоров’я юнаків і дівчат. Було сформовано контрольну групу студентів, яка займалася лише за базовою програмою, та експериментальну, яка займалася за новою системою організації навчального і позанавчального процесу.
На третьому етапі (2003 – 2004 рр.) було проведено обробку та аналіз отриманих результатів організаційно-педагогічного експерименту, вивчено ставлення студентів до запропонованої моделі спортивно-оздоровчої діяльності.
У третьому розділі “Характеристика показників фізичної підготовленості та змісту спортивно-оздоровчих потреб студентів” викладено матеріали досліджень, що дозволили охарактеризувати тенденцію у фізичній підготовленості студентів за час навчання у ВНЗ та їх спортивно-оздоровчі потреби.
Результати констатуючого експерименту, який передбачав дослідження рівня фізичної підготовленості студентів Технологічного університету Поділля протягом чотирьох років навчання, свідчать про низький рівень фізичної підготовленості студентів обох статей на першому році навчання і подальше його погіршення упродовж навчання у ВНЗ.

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)