ВАРЕНИК ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ ОРГАНІЗАЦІЙНА ВЗАЄМОДІЯ МІЖ СУБ’ЄКТАМИ СПОРТУ ДЛЯ ВСІХ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ
  • скачать файл:
Название:
ВАРЕНИК ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ ОРГАНІЗАЦІЙНА ВЗАЄМОДІЯ МІЖ СУБ’ЄКТАМИ СПОРТУ ДЛЯ ВСІХ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ
Альтернативное Название: ВЕРОНИКА ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ взаимодействия между субъектами СПОРТА ДЛЯ ВСЕХ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ
Тип: Автореферат
Краткое содержание: У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, визначено мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження, розкрито наукову новизну та практичне значення роботи, викладено відомості щодо апробації результатів дослідження.
У першому розділі «Теоретичні засади спорту для всіх як соціального явища та організаційної взаємодії між його суб’єктами на місцевому рівні» здійснено теоретичний аналіз основних дефініцій дослідження; розглянуто особливості розвитку та сучасну структуру системи залучення населення до спорту для всіх на місцевому рівні; висвітлено сучасні потреби суспільства щодо розвитку спорту для всіх на місцевому рівні.
Узагальнення теоретичних підходів до визначення понять «організаційна взаємодія», «спорт для всіх», «місцевий (муніципальний) рівень» показало, що найчастіше організаційну взаємодію розглядають як вид соціальної взаємодії, що є комплексним зв’язком елементів організаційної системи та її структури управління при одночасних і узгоджених взаємовідносинах із зовнішнім середовищем
(В. В. Новокрещенов, 2006; G. Dahlgren, 2006; М. В. Тулєнков, 2009).
Разом з тим організаційна взаємодія суб’єктів, які сприяють залученню населення до спорту для всіх на місцевому рівні, це – складний, багатовекторний процес, який не можна розглядати лише в одній із наявних площин соціальних відносин, з точок зору міжвідомчих взаємостосунків, ієрархічного управління,
дії ринкових законів, самоорганізації населення, місцевого самоуправління тощо.
За сучасних умов це питання потребує системного вивчення.
З’ясовано, що система залучення різних груп населення до спорту для всіх на місцевому рівні – є цілісною, відкритою, здатною до самоорганізації в умовах поступового розвитку системою соціально-економічних відносин між суб’єктами,
що взаємодіють між собою у процесі досягнення поставленої мети шляхом реалізації функцій із забезпечення умов занять спортом для всіх в межах компетенції органів самоврядування на місцевому рівні (Н. В. Бичкова, 2010; N. Mutrie, 2014).
Система залучення населення до спорту для всіх на місцевому рівні формувалась не скрізь однаково: вона має свої характерні особливості залежно від специфіки тих чинників, що історично впливали на процес її становлення. Під час прийняття управлінських рішень доцільно враховувати місцеві традиції формування здорового способу життя як один із основних системоутворюючих компонентів налагодження організаційної взаємодії. При цьому структура сучасної системи залучення населення до спорту для всіх визначає такі основні її ознаки, як поліфункціональність, відкритість, самоорганізованість та динамічність розвитку.
У контексті організаційної взаємодії, що виникає між різними суб’єктами, прямо чи опосередковано причетними до організації регулярної рухової активності населення за місцем проживання та у місцях масового відпочинку, актуальним визнано групування та класифікація кола осіб, зацікавлених у результатах такої взаємодії. Такий підхід обумовлює необхідність їхнього визначення за ступенем задіяння у процесі організації рухової активності населення, відомчої приналежності, відносин власності, ринкових, управлінських та інших аспектів.
Здійснений аналіз літературних джерел з питань застосування рухової активності для формування здоров’я населення дозволив з’ясувати, що основними проблемами тут є такі: недостатній обсяг рухової активності (в першу чергу дорослого населення); відсутність у населення різних соціальних груп необхідного рівня мотивації до рухової активності; низький рівень ресурсного забезпечення (матеріально-технічного, фінансового, кадрового, методичного); недосконалість пропаганди здорового способу життя; недоступність для більшості населення платних послуг з оздоровчо-рекреаційної рухової активності. Особливий науковий інтерес викликає проблема наукового обґрунтування процесу удосконалення організаційної взаємодії між суб’єктами спорту для всіх на місцевому рівні.
У другому розділі «Методи та організація дослідження» описана й обґрунтована система використаних у роботі методів, що відповідають об’єкту, предмету, меті та завданням дослідження.
Загальнонаукові методи використані для уточнення понятійного апарату та вивчення стану досліджуваної проблеми на сучасному етапі. Проведений аналіз літературних джерел дозволив оцінити сучасні форми організації рухової активності із врахуванням сучасних потреб сфери фізичної культури і спорту та суспільства в цілому. Системний аналіз здійснено за такими основними етапами: аналіз та вивчення принципів діяльності суб’єктів, що входять до системи управління спортом для всіх, специфіки їх взаємодії між собою та внутрішньої будови.
Використання методу організаційного аналізу та діагнозу дозволило виявити організаційні резерви у діяльності суб’єктів системи спорту для всіх, що обумовлюють вибір шляхів і засобів раціонального використання різного роду ресурсів, дефіцит яких останнім часом стає все більше відчутним. Організаційний діагноз дозволив визначити характер майбутньої раціоналізації діяльності суб’єктів системи спорту для всіх.
Опитування (анкетування) здійснювалось для уточнення мети і завдань дослідження, а також для з’ясування оцінок основних чинників, що впливають на ефективність організаційної взаємодії в системі спорту для всіх на місцевому рівні респондентами, та шляхів її вдосконалення.
В анкетному дослідженні було використано анкети за трьома зразками: для вивчення думок фахівців різних сфер діяльності та різних рівнів стосовно проблем системи спорту для всіх на муніципальному рівні в кількості 100 осіб, а також пересічних громадян працездатного віку з обраних міст (610 осіб), які займаються руховою активністю (відносять себе до достатнього та помірного рівнів задіяння до рухової активності) та окремо осіб, які не займаються руховою активністю.
Анкетне опитування населення проводилось у містах західного та східного регіонів України (відповідно у м. Володимир-Волинському, Волинської області та
м. Артемівську Донецької області). Обрані міста є типовими для України за рівнем залучення населення до рухової активності, рівнем кваліфікації керівних та педагогічних кадрів, станом матеріально-технічної бази та фінансовим забезпеченням.
З метою з’ясування пріоритетних чинників впливу на бажання бути залученим до рухової активності застосовано апарат кластерного аналізу, який дозволяє формувати або виділяти скупчення подібних об’єктів-образів, тобто проводити класифікацію, що упорядкує питання за категоріях з однаковими (подібними) ознаками. Це дозволило виявити домінантні ознаки, що впливають на активізацію діяльності, пов’язаної із впровадженням рухової активності в життєдіяльність місцевої громади.
Експертна оцінка використовувалась для визначення остаточної редакції переліку заходів, спрямованих на підвищення ефективності організаційної взаємодії в системі спорту для всіх, для виявлення чинників, що найбільше впливають на процес залучення населення до регулярної рухової активності. Експертна оцінка проводилась у формі стандартизованого письмового опитування фахівців з досліджуваних питань, що мають належний досвід роботи у кількості 33 осіб.
Рівень компетентності експертів обраховувався шляхом присвоєння їм вагових коефіцієнтів, які обраховувались з використанням понять теорій нечітких множин та лінгвістичних змінних. Експертна група для визначення пріоритетності чинників, які впливають на особисте ставлення представників громади до регулярної оздоровчо-рекреаційної рухової активності, була сформована з 15 осіб – та включала такі градації експертів: науковці, вища спеціальна фахова освіта, вища освіта за суміжною спеціальністю, середня освіта. За подібною методикою було сформовано групу експертів в кількості 18 осіб для оцінки та визначення пріоритетності чинників, пов‘язаних з інфраструктурою спорту для всіх на місцевому рівні.
Для прийняття низки необхідних управлінських рішень щодо запровадження першочергових заходів, спрямованих на покращення діяльності системи спорту для всіх на місцевому рівні, було застосовано метод, що передбачає прийняття управлінських рішень у відповідності з мінімаксним критерієм, суть якого полягає у визначення стратегії, що спирається на ідею мінімізації максимальних витрат,
що особливо актуально в умовах дефіциту ресурсів.
Метод моделювання, що базується на теорії графів та теорії відношень, було використано для визначення механізму (структурної схеми) налагодження організаційної взаємодії між суб’єктами спорту для всіх на місцевому рівні.
Дослідження здійснювалось у три етапи. Перший етап (листопад 2009 – червень 2010 року) – теоретичного пошуку і аналізу літературного матеріалу та нормативних документів з досліджуваної проблеми, розробки програми дослідження.
Другий етап (липень 2010 – грудень 2012) – етап емпіричних досліджень, під час яких було проведено анкетування респондентів та аналіз отриманих показників. Визначено позитивні та негативні чинники, що впливають на процес залучення населення до рухової активності, встановлено суб’єкти, що здатні впливати на вказані чинники; визначено критерії ефективності як традиційних форм взаємодії між суб’єктами спорту для всіх, так й інноваційних, що в подальшому можуть призвести до отримання очікуваного позитивного ефекту. Здійснено аналіз особливостей механізмів управлінської діяльності в системі спорту для всіх та організаційної взаємодії на місцевому рівні.
Третій етап (січень 2013 – грудень 2014) був присвячений розробці моделі
з удосконалення процесу організаційної взаємодії в системі спорту для всіх на місцевому рівні. Збір, аналіз та класифікація отриманого матеріалу дозволили конкретизувати та позиціонувати компоненти механізму цієї взаємодії та запропонувати практичні рекомендації щодо основних організаційних дій на центральному та місцевому рівнях з метою підвищення ефективності функціонування системи спорту для всіх шляхом налагодження взаємодії між її суб’єктами.
У третьому розділі «Чинники, що впливають на діяльність системи спорту для всіх на місцевому рівні, та пріоритетні напрями її удосконалення» подано аналіз результатів дослідження особистого ставлення громадян до регулярної рухової активності, зокрема їх інтереси та можливості. Визначено чинники, що формують позитивне ставлення населення до спорту для всіх, а також ті, що стримують бажання залучатись до нього. Охарактеризовано соціально-економічне середовище та стан сучасної інфраструктури системи спорту для всіх на місцевому рівні. Спираючись на існуючі в науці класифікації, здійснено групування чинників та визначено напрями застосування організаційної взаємодії у процесі залучення населення до рухової активності на рівні місцевих громад.

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)