Шевців Уляна Станіславівна Технологія впровадженняоздоровчих видів гімнастики у фізичне виховання старшокласниць ( на прикладі шейпінгу )Название:
Шевців Уляна Станіславівна Технологія впровадженняоздоровчих видів гімнастики у фізичне виховання старшокласниць ( на прикладі шейпінгу )
Альтернативное Название: Сапожников Ульяна Станиславовна Технология впровадженняоздоровчих видов гимнастики в физическом воспитании старшеклассниц (на примере шейпинга) Shevtsiv Ulyana Stanislavivna Technology of introduction of health-improving types of gymnastics in physical ed
Тип: Автореферат
Краткое содержание: У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми; визначено мету і завдання дослідження; розкрито предмет і об’єкт, наукову новизну та практичне значення роботи, представлено особистий внесок автора; окреслено сферу апробації та впровадження у практику результатів дослідження.
У першому розділі “Стан фізичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл” проаналізовано та узагальнено наукові праці з проблеми дослідження. Літературний огляд висвітлює: законодавчі та програмно-нормативні основи фізичного виховання учнів на сучасному етапі; формування інтересу та мотивації школярів до занять фізичною культурою; характеристику сучасних форм фізкультурно-оздоровчих видів рухової активності і перспективи їх використання у фізичному вихованні школярів; особливості змісту занять за програмою “шейпінг” для підвищення рівня фізичної підготовленості та фізичного здоров’я дівчат-старшокласниць.
За результатами літературного аналізу виявлено, що попри наявність великої кількості досліджень, присвячених удосконаленню фізичного виховання, існує необхідність подальшої розробки та використання в школі новітніх фізкультурно-оздоровчих видів гімнастики. У фаховій літературі не висвітлено можливості застосування шейпінгу в урочній формі фізкультурних занять школярок, що робить актуальним дослідження цієї проблеми.
У другому розділі “Методи та організація дослідження” описано зміст і застосування взаємодоповнюючих методів дослідження, адекватних його об’єкту, предмету, меті й завданням, а саме: аналізу та узагальнення науково-методичної літератури, програмно-нормативних документів, педагогічного тестування, педагогічних спостережень, соціологічних, медико-біологічних та психологічних методів дослідження, математико-статистичної обробки результатів дослідження.
Дослідження проводилося кількома етапами.
Перший етап (2005-2006 рр.) передбачав вивчення, аналіз та узагальнення літературних джерел і нормативно-правових документів щодо сучасного стану фізичного виховання школярів (теоретичний розділ роботи). Проведено пошуковий експеримент, який передбачав запровадження скороченої та адаптованої шейпінг-програми у процес шкільного уроку для десятикласниць Львівського фізико-математичного ліцею м.Львова.
Другий етап (2006-2007 рр.) було присвячено розробці анкети для вчителів фізичної культури та учнів; розробці комбінованої шейпінг-програми, визначенню об`єкта і предмета дослідження, уточненню його мети і завдань. Було проведено опитування 106 вчителів середніх загальноосвітніх шкіл м.Львова з використанням анонімної анкети, розробленої відповідно до загальноприйнятих рекомендацій. На цьому етапі також розроблено анкету та проведено опитування 190 школярок 10-11 класів.
На третьому етапі (2007-2008 рр.) впроваджено шейпінг-тренування на уроках для школярок 10-11 класів середньої загальноосвітньої школи №93 м.Львова. Ми записали на відеоносії комбіновану шейпінг-програму, у якій поєднано скорочену відеопрограму «шейпінг-класік» та фрагменти програми «шейпінг-юні» Міжнародної федерації шейпінгу. Таким чином, програма «шейпінг-класік» доповнена вправами танцювального характеру, біговими і стрибковими вправами з програми «шейпінг-юні», які здатні покращити результати складання Державних тестів, за якими оцінюється фізична підготовленість населення України. Тривалість програми – 38 хвилин. У відеопрограмі шейпінг-тренувань передбачено три види навантажень: перший відеоінструктор демонструє вправи низької інтенсивності, другий – середньої, третій відеоінструктор – високої інтенсивності. Заняття проводилися за розкладом уроків в обладнаному теле- і відеоапаратурою залі середньої загальноосвітньої школи (СЗШ) №93 м.Львова. Уроки проводили вчитель фізичної культури навчального закладу та сам дослідник (у пошуковому експерименті), що унеможливлювало будь-які відхилення від умов експерименту. Школярки контрольної групи на уроках фізичної культури займалися за навчальною програмою для СЗШ. Заняття проводилися згідно з розкладом.
Четвертий етап (квітень – жовтень 2008 р.) передбачав проведення опитування школярок для виявлення їхнього ставлення до запропонованого змісту уроків фізичної культури, а також обробку результатів анкетування, узагальнення результатів дослідження, формулювання висновків та оформлення дисертаційної роботи.
У третьому розділі “Технологія впровадження шейпінгу в урочні форми фізичного виховання школярок” викладено структуру мотивів та інтересів дівчат-старшокласниць до уроків фізичної культури з точки зору вчителів фізичної культури і самих школярок. Досліджено можливість застосування шейпінгу на уроках фізичної культури та вплив скороченої шейпінг-програми на фізичну підготовленість школярок.
Результати опитування вчителів фізичної культури та школярок дозволили встановити низку суб`єктивних чинників, які впливають на фізкультурну активність дівчат старшого шкільного віку. Основним фактором зниження рухової активності учнів учителі, як і науковці, називають падіння інтересу до традиційних уроків фізичної культури. Практично всі вчителі-респонденти (90%) висловилися за необхідність упровадження в традиційний зміст уроків сучасних фізкультурно-оздоровчих технологій, популярних серед старшокласниць, як чинника активізації їхньої зацікавленості шкільною фізкультурою.
Аналіз результатів анкетування показав: учителі вважають прийнятною заміну (повну або часткову) змісту традиційних уроків фізичної культури для дівчат-старшокласниць різновидами аеробіки (26%), шейпінгу (24%), ритмічної гімнастики (18%), а також фітнесу та бодіфлексу (по 16%). Тобто це ті засоби, які, на думку вчителів, найбільше відповідають запитам дівчат: формують фігуру, гнучкість, пластичність, відчуття ритму, уміння рухатися тощо. Такі прагнення зазначені у більшості анкет, які заповнили старшокласниці під час опитування.
У процесі опитування школярок було виявлено, що лише 14% дівчат позитивно ставляться до традиційного уроку фізкультури, а кількість тих, які ставляться негативно, утричі більша (57%). Не визначили своє ставлення 29% опитаних.
Найголовніша причина незадоволення уроками фізичної культури – одноманітність (32,2% відповідей), школярки вважають зміст уроків нецікавим для себе (21,3% відповідей), а також називають причиною незадоволення відсутність тих видів рухової активності, які їм подобаються (16,4% відповідей). Можемо припустити, що урізноманітнення змісту шкільного уроку фізичної культури за рахунок тих видів фізичних вправ, які подобаються більшості дівчат-старшокласниць, активізує їхнє зацікавлення уроками фізичної культури.
Результати обробки анкет свідчать: 21% дівчат бажали б займатися шейпінгом; спортивним іграм надають перевагу 14% старшокласниць, плаванню – 12%. Разом з тим 35% школярок надали перевагу не однопредметним заняттям, а заняттям комплексного характеру: спортивним іграм та плаванню – 12,8%; шейпінгу та різним видам рухової активності – 10,9%; шейпінгу та плаванню – 11,3% опитаних учениць.
Недостатній обсяг рухової активності засвідчили 87,2% дівчат-старшокласниць. Практично третина опитаних ніколи не займалися фізичними вправами у позанавчальний час. Встановлено, що лише 9,7% опитаних школярок не хворіють і систематично відвідують заняття фізичною культурою впродовж навчального року. Понад половину опитаних (59,8%) інколи пропускають уроки, регулярно – 11,9%, звільнені через хворобу 18,6%.
 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины