САДОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ ФОРМУВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


Название:
САДОВСЬКИЙ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ ФОРМУВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Альтернативное Название: САДОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ФОРМИРОВАНИЕ РЕКРЕАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ SADOVSKY OLEKSIY OLEKSANDROVYCH FORMATION OF RECREATIONAL CULTURE OF STUDENT YOUTH IN THE PROCESS OF PHYSICAL EDUCATION
Тип: Автореферат
Краткое содержание: У вступі обґрунтовано актуальність досліджуваної проблеми, визначено об’єкт і предмет дослідження, сформульовано мету і завдання дисертації, розкрито наукову новизну і практичну значущість роботи, показано особистий внесок здобувача у спільно опублікованих працях, подано інформацію про апробацію основних положень, результатів роботи і впровадження їх у практику, визначено кількість публікацій.
У першому розділі «Науково-теоретичний аналіз проблеми формування рекреаційної культури студентської молоді в процесі активного дозвілля»
автором проаналізовано та узагальнено теоретичні і прикладні аспекти формування рекреаційної культури студентської молоді в процесі фізичного виховання, досвід зарубіжних та вітчизняних фахівців з питань формування потреби студентів у підвищенні рухової активності на дозвіллі, розглянуто взаємозв’язок фізкультурної освіти та рекреаційної культури. Теоретичний аналіз наукових даних з проблеми дослідження дозволив встановити, що наявна система фізичного виховання у вищих навчальних закладах хоча й ґрунтується на певних нормативно-правових, організаційних та методологічних засадах, однак в рамках реального педагогічного процесу є недостатньо ефективною та нездатною в повній мірі реалізувати покладені на неї функції (У. М. Катерина, 2015; Н. В. Москаленко, 2016; О. А. Томенко, 2015). Однією з причин ситуації, що склалася, дослідники вбачають ігнорування молоддю активних занять у вільний час через недостатній рівень їх рекреаційної культури (В. В. Білецька, 2015; Г. И. Висовень, 2016; Ю. О. Павлова, 2016; О. М. Степанова, 2004). Як стверджують автори (С. Г. Пішун, 2005; Г. С. Синенко, 2011; С. Д. Цюлюпа, 2004), саме у вищій школі необхідно залучати студентів не тільки до регламентованих розкладом занять, а й формувати в них культуру дозвілля. Існуючі підходи до формування фізичної культури студентів є неефективними, що обумовлює необхідність розробки і впровадження якісно нових сучасних теоретичних основ і практичних підходів до проблеми збільшення рухової активності молоді (Н. Л. Корж, 2015; Т. Ю. Круцевич, О. Ю. Марченко, 2009). Підвищення рівня рекреаційної культури студентів сприятиме організації різноманітних форм відпочинку та відновлення, створенню умов для повної самореалізації у сфері активного дозвілля (В. А. Горовой, 2013; А. П. Грохова, 2016). Результати здійсненого теоретичного аналізу засвідчують, що проблема формування рекреаційної культури студентської молоді в процесі фізичного виховання є недостатньо вивченою і потребує більш глибокого дослідження.
У другому розділі дисертації «Методи та організація дослідження» описано систему методів дослідження, етапність програми реалізації наукового дослідження, вихідні дані про досліджуваний контингент і базу експерименту. Теоретичний аналіз та узагальнення спеціальної науково-методичної літератури проводили з метою детального вивчення особливостей організації фізичного виховання студентської молоді, формування їх культури вільного часу, дозвілля. За допомогою аналізу документальних матеріалів проаналізовано значну частину законодавчих і нормативних документів України, саме тих, що регламентують розвиток оздоровчо- рекреаційної рухової активності. Метод педагогічного спостереження проводився за організацією фізичного виховання у ВНЗ з метою виявлення основних аспектів, які впливають на залучення молоді до оздоровчо-рекреаційної рухової активності. Педагогічний експеримент був проведений у вигляді констатувального і перетворювального. Оцінювали показники рухової активності, фізичного та психоемоційного стану студентів, мотивацію до занять з фізичного виховання, рівень сформованості знань та вмінь, рівень рекреаційної культури. Метод експертної оцінки застосовували у вигляді опитування групи експертів про необхідність та доцільність впровадження у діяльність вищих навчальних закладів технології формування рекреаційної культури студентської молоді. Отримані результати обробляли за допомогою методів математичної статистики. Дослідно- експериментальна робота проводилась протягом 2012-2016 років і охоплювала чотири етапи науково-педагогічного пошуку.
Перший етап (жовтень 2012 - червень 2013) був присвячений аналізу та систематизації даних спеціальної літератури з проблеми формування рекреаційної культури студентів. Здійснювали підготовку та організацію дослідження, визначали мету, завдання та складали програму дослідження, був підібраний контингент та адекватні методи дослідження.
На другому етапі (липень 2013 - серпень 2014) був проведений
констатувальний експеримент, метою якого було одержання нових теоретичних та експериментальних даних про рекреаційні потреби студентів, спрямованість і ефективність різних видів рекреаційних занять, особливості змісту рекреаційно- оздоровчих занять зі студентською молоддю, розроблення кількісної оцінки рівня рекреаційної культури студентів, обґрунтування критеріїв і показників сформованості рекреаційної культури студентів, визначення її рівнів.
У дослідженнях брали участь 102 студенти Київського національного лінгвістичного університету.
Третій етап (вересень 2014 - червень 2015) мав на меті обґрунтування, розробку та впровадження технології формування рекреаційної культури студентської молоді, опрацювання організаційно-методичних умов її реалізації. Проведено перетворювальний експеримент (тривалість - один навчальний рік, кількість студентів - 60 осіб), здійснено обробку отриманих даних за допомогою методів математичної статистики.
Четвертий етап (липень 2015 - листопад 2016) - проводився якісний аналіз результатів перетворювального педагогічного експерименту, виконувалось оформлення дисертаційної роботи, було сформульовано основні висновки за матеріалами проведеного дослідження, а також розроблено практичні рекомендації. Дисертаційну роботу було підготовлено до апробації та офіційного захисту.
У третьому розділі дисертації «Характеристика компонентів рекреаційної культури студентської молоді» представлено результати констатувального експерименту. З огляду на розмаїття підходів до визначення поняття «рекреаційна культура» нами були систематизовані наявні у фаховій літературі розробки. Узагальнення теоретичних положень щодо формулювання сучасного змісту поняття «рекреаційна культура» дозволило нам на основі доповнення наявних трактувань уточнити дефініцію: «Рекреаційна культура - сукупність засвоєних форм людської поведінки, надбаних знань і видів діяльності, орієнтованих на задоволення фізичних, духовних і соціальних потреб особи у вільний час на основі використання засобів оздоровчо-рекреаційної рухової активності» та подати підходи до її оцінки. У результаті теоретичного аналізу фахової літератури встановлено, що основними компонентами рекреаційної культури є показники фізичного та психоемоційного стану, рівень теоретичних знань, рухової активності, мотиваційні пріоритети студентської молоді. Визначені показники рекреаційної культури досліджувалися нами у констатувальному експерименті. Оцінка мотивації студентів до оздоровчо- рекреаційних занять показала, що рівень мотивації дівчат - середньо виражений (загальна сума 98,47 балів), а хлопців - провідний (загальна сума 107,74 балів). Пріоритетними мотивами до занять фізичними вправами хлопців є такі: задоволення від руху (8,56 балів); позитивні емоції (8,37 балів); спілкування (8,14 балів); самовдосконалення (7,86 балів); домінування (7,63 бали); ігри та розваги (7,58 балів). Серед дівчат: задоволення від руху (8,64 балів); позитивні емоції (7,88 балів); рухова активність (7,56 балів); самовдосконалення (7,37 балів); повинності (7,29 балів); звички (7,17 балів). Аналіз ступеня задоволеності студентів якістю організації процесу фізичного виховання свідчить, що більшість опитуваних студентів, як юнаків, так і дівчат, швидше не задоволені, ніж задоволені цим процесом. Серед тих, хто зовсім не задоволений, майже п’ята частина (19,5 %) юнаків та четверта частина дівчат (26,3 %). З урахуванням відповіді «швидше не задоволені» кількість таких респондентів перевищує 50 %, що свідчить про нагальну необхідність розробки заходів, спрямованих на вдосконалення процесу організації оздоровчо-рекреаційної діяльності у вищому навчальному закладі. Аналізуючи конкретні цінності юнаків і дівчат, слід зазначити практично однакове їх значення за такими показниками як здоров’я, активне діяльне життя, матеріально забезпечене життя, суспільне визнання, наявність вірних друзів. Серед пріоритетних абстрактних цінностей студенти, як юнаки, так і дівчата, виділяють любов, розвиток, впевненість у собі, пізнання. Варто відзначити, що істотні відмінності між юнаками та дівчатами визначаються у домінуванні таких абстрактних цінностей як свобода і щастя інших. Подібність у провідних мотивах і домінуючих життєвих цінностях у групах юнаків і дівчат може свідчити про відсутність яскраво вираженої тендерної поляризації в питаннях життєвого самовизначення студентської молоді. Нашими дослідженнями встановлено, що студенти не мають уявлення про ціннісну значущість рекреаційної культури, дозвіллєвої сфери, її потенціал і обмежуються лише тим, що вона може бути інструментом для покращення їх здоров’я.
 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины