НАПАДІЙ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ ПЕРІОДИЗАЦІЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ШКОЛЯРІВ ПРОТЯГОМ РОКУ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
  • скачать файл:
Название:
НАПАДІЙ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ ПЕРІОДИЗАЦІЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ШКОЛЯРІВ ПРОТЯГОМ РОКУ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Альтернативное Название: НАПАДЕНИЕ АНДРИЙ ПЕТРОВИЧ ПЕРИОДИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ШКОЛЬНИКОВ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА В УСЛОВИЯХ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ATTACKS ANDRIY PETROVYCH PERIODIZATION OF PHYSICAL TRAINING OF SCHOOLCHILDREN DURING THE YEAR IN THE CONDITIONS OF THE EDUCATIONAL PROCESS
Тип: Автореферат
Краткое содержание: У вступі обґрунтовано актуальність теми і зв’язок роботи з науковими планами та темами; сформульовано мету і завдання дослідження; визначено об’єкт, предмет; зазначено методи дослідження; розкрито наукову новизну і практичне значення дисертаційної роботи; подано інформацію про особистий внесок здобувача та апробацію результатів дисертаційного дослідження.
Перший розділ роботи «Актуальні проблеми фізичного виховання в сучасних умовах навчального процесу в загальноосвітній школі» присвячено теоретичному аналізу й узагальненню даних літератури, які безпосередньо стосуються теми дисертаційної роботи. Представлено матеріали, що розкривають програмно-нормативні засади фізичного виховання в школі, особливості планування роботи з фізичного виховання протягом навчального року, ситуацію зі станом здоров’я та фізичною підготовленістю школярів в Україні, особливості використання періодизації фізичної підготовки у кондиційному і спортивному тренуванні і перспектив імплементації в процес шкільного фізичного виховання.
Проаналізовано та узагальнено фактичні матеріали про теоретико-методологічні основи побудови річної підготовки (теорія періодизації), у фундаментальних роботах В.І. Філіна (1970), Л.П. Матвєєва (2008), у працях ряду інших фахівців (Л.В.Волков (1976-2008; А.П. Бондарчук, 2005; В.М. Платонов, 1988-2013; Р.Ф.Ахметов, 2000-2006; В.Б. Іссурин, 2010) і зарубіжних авторів (Д.Л. Томпсон, 2012; T. Bompa, 2009), у засадах яких покладено динаміку функціональних змін в організмі людини під впливом фізичних навантажень.
Проте зазначені положення вимагають подальшого вивчення стосовно періодизації фізичної підготовки школярів 13-14 років в умовах навчального процесу для планування фізичних навантажень, адекватних фізичному стану учнів.
У другому розділі «Методи та організація дослідження» визначено методи та представлено організацію дослідження. Для вирішення поставлених у роботі завдань використовувався теоретичний аналіз та узагальнення науково-методичних джерел літератури, аналіз документальних матеріалів.
Педагогічне спостереження ми здійснювали з метою ознайомлення з особливостями організації процесу фізичного виховання школярів середньої школи, а також з особливостями проведення педагогічного контролю. Педагогічний експеримент мав характер констатувального та полягав у поетапному вимірюванні соматометричних (довжини тіла, маси тіла, обхвату грудної клітки) та фізіометричних показників фізичного розвитку (частоти серцевих скорочень у стані спокою (ЧССсп.), артеріального тиску систолічного (АТсист.), артеріального тиску діастолічного (АТдіаст.), життєвої ємності легень (ЖЄЛ), функціональних можливостей серцево-судинної системи (ортостатична проба), фізичної роботоздатності, рівня розвитку фізичних якостей (сили, бистроти, витривалості, гнучкості, координації, швидкісно-силових), рухової активності (Фремінгемська методика визначення добової рухової активності), а також було здійснено експрес-оцінку фізичного здоров’я за методикою Г.Л. Апанасенка.
Контроль вищезазначених показників здійснювався наприкінці навчального року в 7 класі (І етап – травень) і протягом наступного навчального року у 8 класі (І етап – вересень, ІІ етап – жовтень, ІІІ етап – грудень, ІV етап – січень, V етап – березень, VІІ етап – травень).
У процесі дослідження було використано метод експертної оцінки з метою виявлення думки експертів (учителів фізичної культури) щодо необхідності впровадження періодизації фізичної підготовки учнів середніх класів загальноосвітнього навчального закладу для підвищення ефективності організації навчально-виховної роботи з фізичної культури. Отримані результати оброблено за допомогою методів математичної статистики.
Дослідження проводили на базі загальноосвітньої школи № 5 м. Кременець. У дослідженнях на різних етапах, брали участь 62 школяра 7 класів, серед них 32 хлопчика і 30 дівчат, які належать до основної і підготовчої медичної груп за результатами медичного огляду на початку навчального року.
Дослідження проводилося у чотири етапи в період з 2008 до 2014 року.
На першому етапі (грудень 2008 – червень 2009) було проведено детальний аналіз сучасних літературних джерел, вивчено науково-теоретичні й методичні аспекти фізичного виховання в загальноосвітній школі; було відібрано й апробовано методи дослідження, які відповідають меті та завданням дослідження, визначено мету, завдання, об’єкт, предмет, розроблено програму дослідження, індивідуальні карти обстеження, проведено констатувальний експеримент з метою визначення фізичного стану дітей середнього шкільного віку.
На другому етапі (вересень 2009 – вересень 2010) проведено контроль показників фізичного стану школярів протягом навчального року, (сім вимірів): вересень, жовтень, грудень, січень, лютий, травень, вересень. Також було оцінено добовий руховий режим школярів у літній період, жовтень-листопад, у період зимових канікул.
На третьому етапі (жовтень 2010 – травень 2012) результати, отримані в ході досліджень, було оброблено методами математичної статистики, проведено факторний аналіз для визначення структури значимих показників. Розроблено методичні рекомендації з удосконалення планування програмного матеріалу з фізичної культури відповідно до періодів підготовки. Проведено аналіз та узагальнення результатів дослідження.
На четвертому етапі (червень 2013 – вересень 2014) проведено систематизацію отриманих результатів. Сформульовано основні висновки за матеріалами проведеного дослідження, розроблено рекомендації. Підготовлено дисертаційну роботу до апробації та офіційного захисту.
У третьому розділі «Динаміка фізичного стану школярів 13-14 років протягом навчального року» викладено результати констатувального експерименту, що дав змогу виявити загальновікові закономірності та особливості соматометричних, фізіометричних показників фізичного розвитку, рівня рухової активності, фізичного здоров’я школярів 13-14 років.
Динаміка соматометричних показників фізичного розвитку обстежуваних хлопців і дівчат 13–14 років упродовж навчального року свідчить про збільшення довжини тіла (у хлопців на 6 см, дівчат – 4,7 см), показників маси тіла (1,7 кг і 3,2 кг) і ОГК (2,5 см і 1,6 см), що відповідає статево-віковим нормам і природним закономірностям.
Знижуються фізіометричні показники обстежуваних нами школярів 13–14 років, такі як ЧССсп,(у хлопців на 8,22 уд•хв-1, дівчат – 6,7 уд•хв-1), АТсист. (тільки у хлопців на 5,21 мм рт.ст.), АТдіаст (2,13 і 3 мм рт.ст.), і зростає ЖЄЛ (на 262 і 197 мл), їх значення знаходяться в межах віково-статевих норм.

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)