НАПАДІЙ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ ПЕРІОДИЗАЦІЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ШКОЛЯРІВ ПРОТЯГОМ РОКУ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!


Название:
НАПАДІЙ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ ПЕРІОДИЗАЦІЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ШКОЛЯРІВ ПРОТЯГОМ РОКУ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Альтернативное Название: НАПАДЕНИЕ АНДРИЙ ПЕТРОВИЧ ПЕРИОДИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ШКОЛЬНИКОВ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА В УСЛОВИЯХ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ATTACKS ANDRIY PETROVYCH PERIODIZATION OF PHYSICAL TRAINING OF SCHOOLCHILDREN DURING THE YEAR IN THE CONDITIONS OF THE EDUCATIONAL PROCESS
Тип: Автореферат
Краткое содержание: У вступі обґрунтовано актуальність теми і зв’язок роботи з науковими планами та темами; сформульовано мету і завдання дослідження; визначено об’єкт, предмет; зазначено методи дослідження; розкрито наукову новизну і практичне значення дисертаційної роботи; подано інформацію про особистий внесок здобувача та апробацію результатів дисертаційного дослідження.
Перший розділ роботи «Актуальні проблеми фізичного виховання в сучасних умовах навчального процесу в загальноосвітній школі» присвячено теоретичному аналізу й узагальненню даних літератури, які безпосередньо стосуються теми дисертаційної роботи. Представлено матеріали, що розкривають програмно-нормативні засади фізичного виховання в школі, особливості планування роботи з фізичного виховання протягом навчального року, ситуацію зі станом здоров’я та фізичною підготовленістю школярів в Україні, особливості використання періодизації фізичної підготовки у кондиційному і спортивному тренуванні і перспектив імплементації в процес шкільного фізичного виховання.
Проаналізовано та узагальнено фактичні матеріали про теоретико-методологічні основи побудови річної підготовки (теорія періодизації), у фундаментальних роботах В.І. Філіна (1970), Л.П. Матвєєва (2008), у працях ряду інших фахівців (Л.В.Волков (1976-2008; А.П. Бондарчук, 2005; В.М. Платонов, 1988-2013; Р.Ф.Ахметов, 2000-2006; В.Б. Іссурин, 2010) і зарубіжних авторів (Д.Л. Томпсон, 2012; T. Bompa, 2009), у засадах яких покладено динаміку функціональних змін в організмі людини під впливом фізичних навантажень.
Проте зазначені положення вимагають подальшого вивчення стосовно періодизації фізичної підготовки школярів 13-14 років в умовах навчального процесу для планування фізичних навантажень, адекватних фізичному стану учнів.
У другому розділі «Методи та організація дослідження» визначено методи та представлено організацію дослідження. Для вирішення поставлених у роботі завдань використовувався теоретичний аналіз та узагальнення науково-методичних джерел літератури, аналіз документальних матеріалів.
Педагогічне спостереження ми здійснювали з метою ознайомлення з особливостями організації процесу фізичного виховання школярів середньої школи, а також з особливостями проведення педагогічного контролю. Педагогічний експеримент мав характер констатувального та полягав у поетапному вимірюванні соматометричних (довжини тіла, маси тіла, обхвату грудної клітки) та фізіометричних показників фізичного розвитку (частоти серцевих скорочень у стані спокою (ЧССсп.), артеріального тиску систолічного (АТсист.), артеріального тиску діастолічного (АТдіаст.), життєвої ємності легень (ЖЄЛ), функціональних можливостей серцево-судинної системи (ортостатична проба), фізичної роботоздатності, рівня розвитку фізичних якостей (сили, бистроти, витривалості, гнучкості, координації, швидкісно-силових), рухової активності (Фремінгемська методика визначення добової рухової активності), а також було здійснено експрес-оцінку фізичного здоров’я за методикою Г.Л. Апанасенка.
Контроль вищезазначених показників здійснювався наприкінці навчального року в 7 класі (І етап – травень) і протягом наступного навчального року у 8 класі (І етап – вересень, ІІ етап – жовтень, ІІІ етап – грудень, ІV етап – січень, V етап – березень, VІІ етап – травень).
У процесі дослідження було використано метод експертної оцінки з метою виявлення думки експертів (учителів фізичної культури) щодо необхідності впровадження періодизації фізичної підготовки учнів середніх класів загальноосвітнього навчального закладу для підвищення ефективності організації навчально-виховної роботи з фізичної культури. Отримані результати оброблено за допомогою методів математичної статистики.
Дослідження проводили на базі загальноосвітньої школи № 5 м. Кременець. У дослідженнях на різних етапах, брали участь 62 школяра 7 класів, серед них 32 хлопчика і 30 дівчат, які належать до основної і підготовчої медичної груп за результатами медичного огляду на початку навчального року.
Дослідження проводилося у чотири етапи в період з 2008 до 2014 року.
На першому етапі (грудень 2008 – червень 2009) було проведено детальний аналіз сучасних літературних джерел, вивчено науково-теоретичні й методичні аспекти фізичного виховання в загальноосвітній школі; було відібрано й апробовано методи дослідження, які відповідають меті та завданням дослідження, визначено мету, завдання, об’єкт, предмет, розроблено програму дослідження, індивідуальні карти обстеження, проведено констатувальний експеримент з метою визначення фізичного стану дітей середнього шкільного віку.
На другому етапі (вересень 2009 – вересень 2010) проведено контроль показників фізичного стану школярів протягом навчального року, (сім вимірів): вересень, жовтень, грудень, січень, лютий, травень, вересень. Також було оцінено добовий руховий режим школярів у літній період, жовтень-листопад, у період зимових канікул.
На третьому етапі (жовтень 2010 – травень 2012) результати, отримані в ході досліджень, було оброблено методами математичної статистики, проведено факторний аналіз для визначення структури значимих показників. Розроблено методичні рекомендації з удосконалення планування програмного матеріалу з фізичної культури відповідно до періодів підготовки. Проведено аналіз та узагальнення результатів дослідження.
На четвертому етапі (червень 2013 – вересень 2014) проведено систематизацію отриманих результатів. Сформульовано основні висновки за матеріалами проведеного дослідження, розроблено рекомендації. Підготовлено дисертаційну роботу до апробації та офіційного захисту.
У третьому розділі «Динаміка фізичного стану школярів 13-14 років протягом навчального року» викладено результати констатувального експерименту, що дав змогу виявити загальновікові закономірності та особливості соматометричних, фізіометричних показників фізичного розвитку, рівня рухової активності, фізичного здоров’я школярів 13-14 років.
Динаміка соматометричних показників фізичного розвитку обстежуваних хлопців і дівчат 13–14 років упродовж навчального року свідчить про збільшення довжини тіла (у хлопців на 6 см, дівчат – 4,7 см), показників маси тіла (1,7 кг і 3,2 кг) і ОГК (2,5 см і 1,6 см), що відповідає статево-віковим нормам і природним закономірностям.
Знижуються фізіометричні показники обстежуваних нами школярів 13–14 років, такі як ЧССсп,(у хлопців на 8,22 уд•хв-1, дівчат – 6,7 уд•хв-1), АТсист. (тільки у хлопців на 5,21 мм рт.ст.), АТдіаст (2,13 і 3 мм рт.ст.), і зростає ЖЄЛ (на 262 і 197 мл), їх значення знаходяться в межах віково-статевих норм.

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины