ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!


Название:
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ
Тип: Статья
Краткое содержание:

ВСТУП

 

Актуальність теми. Існування держави як суспільно необхідної організації зумовлює наявність певних потреб, які пов’язані зі здійсненням нею певних функцій. У зв’язку з цим державу слід вважати повноправним суб’єктом ринку, який, купуючи для своїх потреб суспільні блага, формує ринок державних закупівель.

У всіх країнах світу держава виступає найбільшим споживачем на ринку товарів, робіт і послуг. Значні обсяги бюджетних закупівель роблять проблему забезпечення їх ефективності першорядною. Світовий досвід показує, що основним шляхом вирішення цих проблем є організація конкурсних торгів на основі вільної та чесної конкуренції.

У сучасних умовах роль державного регулювання економіки, значення якого в початковий період реформування економічної системи країни лише констатувалося, зростає, воно стає важливим елементом економічної політики держави. Причина цього полягає як у складності перехідного процесу, так і в глибоких традиціях ролі держави в перетворенні української економіки в усі історично значущі моменти її розвитку.

Удосконалення механізму управління системою державних закупівель на основі конкурсних торгів вплине на поведінку всіх економічних агентів, які беруть участь у закупівельних процедурах. Державні замовники при збільшенні кількості постачальників нестимуть додаткові витрати, крім того, можлива зміна існуючих інструментів державного регулювання цієї сфери. Вітчизняні постачальники опиняться в ситуації зростаючої конкуренції та необхідності ділити доходи від державних контрактів з новими учасниками. Політика лібералізації при здійсненні державних закупівель, у свою чергу, приведе до зміни економічного ефекту для країни в цілому, перерозподілу доходів економічних агентів.

Значний внесок у вивчення питань державного регулювання економічних процесів зробили О. Амосов, В. Бакуменко, С. Біла, Д. Бікулов, О. Іваницька, А. Дєгтяр, О. Долгальова, В. Дорофієнко, І. Кравченко, О. Лазор, М. Латинін, О. Мордвінов, А. Мерзляк, Г. Одінцова, І. Розпутенко, Ю. Шаров та ін. Дослідженню різних аспектів системи державних закупівель та управління нею присвячені праці таких авторів, як М. Вангеманн, Ш. Вей, Г. Вестрінг, М. Гелозо-Гроссо, В. Дідковський, С. Костенко, Л. Лаврентьєва, Т. Морозов, P. Нуреєв, О. Пікулькина, Дж. Ю. Стігліц, В. Федорович, А. Шастітко, Л. Якобсон та ін.

Отже, у наукових доробках вітчизняних і зарубіжних учених глибоко досліджено теоретичні й практичні проблеми системи державних закупівель. Але в їх працях система державних закупівель розглядається як необхідна ознака діяльності держави та знаряддя виконання нею своїх обов’язків. Проте недостатній рівень розробленості в літературі і нормативних документах проблеми управління системою державних закупівель, а також практична значущість цієї проблеми для ефективного й економного витрачання бюджетних коштів зумовили вибір напряму та теми дисертаційного дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами Інституту та Академії. У дисертаційній роботі викладено результати наукових досліджень, що проводились у рамках науково-дослідної роботи кафедри економічної політики Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України «Інвестиційна складова сталого розвитку регіону» (державний реєстраційний номер 0108U000263). Особистий внесок здобувача полягає в з’ясуванні особливостей управління системою державних закупівель.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є науково-теоретичне обґрунтування та розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення механізму управління системою державних закупівель.

Для досягнення визначеної мети поставлено такі завдання:

- узагальнити теоретичні й методологічні основи організації державних закупівель;

- дослідити основні підходи до побудови ефективної системи державних закупівель;

- проаналізувати зарубіжний досвід управління системою державних закупівель, оцінити можливість його використання у вітчизняних умовах;

- дослідити сучасний стан системи державних закупівель в Україні, виявити наявні в ній суперечності й опрацювати пропозиції щодо вдосконалення форм і методів управлінської діяльності в цій сфері;

- з’ясувати особливості правового забезпечення та визначити проблеми й перешкоди формування й удосконалення системи державних закупівель в Україні;

- обґрунтувати пріоритети вдосконалення системи державних закупівель;

- розробити рекомендації з удосконалення організаційної структури системи державних закупівель;

- запропонувати практичні заходи щодо вдосконалення управління системою державних закупівель.

Об'єктом дослідження є процес управління організацією і проведенням державних закупівель товарів, робіт і послуг.

Предметом дослідження є механізм управління системою державних закупівель товарів, робіт і послуг в Україні.

Методи дослідження. У дисертаційному дослідженні використана система загальнонаукових і спеціальних методів. Цілісність наукового дослідження забезпечили системний та комплексний підходи, що дало можливість розробити практичні рекомендації з вдосконалення управління системою державних закупівель в Україні.

Збір наукової інформації за темою роботи здійснено за допомогою комплексного та системного аналізу наукових джерел. Для досягнення поставленої мети та вирішення визначених завдань у дисертації використовуються: метод комплексного аналізу – для аналізу існуючих підходів у сучасній науці до понять “державні закупівлі” та “система державних закупівель”; історичний метод – для дослідження еволюції наукових поглядів на державні закупівлі; метод порівняння – для дослідження системи державних закупівель в Україні та інших країнах світу; методи індукції та дедукції – при визначенні основних проблем та недоліків організаційної структури системи державних закупівель. За допомогою методів соціологічних досліджень систематизовано емпіричну інформацію щодо сучасного стану системи державних закупівель в Україні. Методи абстрагування й узагальнення використовувались для конкретизації напрямів удосконалення системи державних закупівель.

Науково-теоретичною базою дисертаційної роботи є наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених, присвячені дослідженню системи державних закупівель, прок’юременту проведення конкурсних торгів  як в Україні, так і в інших країнах світу. Нормативно-правовою основою дослідження виступають акти Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, відомчі нормативні акти, офіційні статистичні дані й аналітичні матеріали, опубліковані в засобах масової інформації, науковій літературі й мережі Інтернет.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в науково-теоретичному обґрунтуванні та розробці практичних рекомендацій щодо вдосконалення механізму управління системою державних закупівель.

Вперше:

- теоретично обґрунтовано модель механізму управління системою державних закупівель, як регулятора економічного розвитку країни через вдосконалення її організаційної, функціональної, інструментальної складової, що забезпечують здійснення державних закупівель для задоволення суспільних потреб;

удосконалено:

- організаційну структуру системи державних закупівель шляхом коректування складу та функціонального призначення її елементів, що дасть змогу забезпечити роботу системи державних закупівель на основі принципу відкритості та прозорості;

- комплекс принципів формування системи державних закупівель через доповнення загальновизнаних принципів відкритості; рівноправ’я; економічності; ефективності; відповідальності принципами системності, впорядкованості, оптимальності, цілісності, точності, раціональності, дотримання яких підвищує ефективність розміщення і виконання державних замовлень;

набули подальшого розвитку:

- засади прикладного застосування державних закупівель як інструмента виконання соціального замовлення суспільства і забезпечення потреб державного сектора в товарах, роботах і послугах;

- структура і склад елементів механізму управління державними закупівлями, які покликані трансформувати вплив зовнішнього середовища в конкретні управлінські рішення.

Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що розроблені в дисертації теоретичні положення й методичні підходи до управління системою держаних закупівель можуть бути використані при формуванні державної політики підтримки конкурентного середовища і задоволення потреб суспільства, виробленні обґрунтованих економічних та управлінських рішень щодо здійснення та регулювання процесу державних закупівель товарів, робіт і послуг загалом.

Основні положення та висновки дисертації розширюють наукові уявлення про управління системою державних закупівель, можуть бути корисними в подальших дослідженнях, пов’язаних з організацією і проведенням державних закупівель.

Сформульовані в дисертації висновки, пропозиції та рекомендації впроваджені у діяльність Управління капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації (довідка про впровадження № 5/967 від 18.11.2009 р.), Полтавського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (довідка про впровадження № 01-15/225 від 19.11.2009 р.), використані в навчальному процесі вході підготовки магістрів з державного управління у Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (довідка про впровадження № 136/01 від 10.09.2009 р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійно виконаною науковою працею, в якій викладено авторський підхід до вирішення наукового завдання, що полягає в розробці науково-методичного обґрунтування і практичних рекомендацій щодо вдосконалення механізму управління системою державних закупівель.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційного дослідження доповідались і обговорювались на VІ, VII, VIII та IX міжнародних наукових конгресах «Державне управління та місцеве самоврядування» (м. Харків, 2006, 2007, 2008, 2009 р.); загальноукраїнській конференції «Державні закупівлі – 2007. Актуальні проблеми, шляхи їх подолання та тенденції розвитку» (м. Харків, 21 грудня 2006 р.); ІІІ всеукраїнському круглому столі «Обговорення змін до закону про держзакупівлі» (м. Львов, 21 грудня 2007 р.); IV всеросійській форумі-виставці «Держзамовлення-2008» (м. Москва 24–26 березня 2008 р.); семінар: “Практичні аспекти застосування процедур закупівель”.( м. Полтава 27 лютого 2008 р.); семінарі-практикумі «Практичні аспекти застосування процедур закупівель» (м. Суми, 31 січня 2008 р.); ІІ міжнародному форумі «Державні закупівлі: перспективи розвитку» (Московська обл., 27–29 травня 2008 р.); семінарі «Практичне застосування Положення про державні закупівлі»(м. Харків, 23 грудня 2008 року); Ювілейні міжнародний форум-виставка «Держзамовлення-2009» (м. Москва, 23–25 березня 2009 р.); V щорічному всеукраїнському круглому столі, «Державні закупівлі в сучасних економічних та політичних умовах» (м. Харків, 3 грудня 2009 р.)

Публікації. За темою дисертації опубліковано 11 наукових праць загальним обсягом 3,85 д.а., з них 4 – статті у фахових виданнях.

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, додатків, списку використаних джерел. Повний обсяг дисертації – 208 сторінок, у тому числі рисунків – 4 (на 4 сторінках), таблиці – 3 (на 16 сторінках), кількість додатків – 4 (на 7 сторінках). Список використаних джерел містить 208 найменувань, з них 21 – іноземними мовами (на 23 сторінках).

 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, отмеченные * обязательны для заполнения:


Заказчик:


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины