История Украины


Всего работ:1314251. Феденко Олена Олексіївна Роль іта­лійської громади Одеси в соціально-економічному житті Наддніпрянської України наприкінці XVIII - початку XX ст.
Год: 2018

252. Мітковська Тетяна Сергіївна Розвиток гідрогра­фії у Північному Причорномор’ї у XIX - на початку XX ст.
Год: 2018

253. Яковлев Ігор Васильович Громадсько-політична діяльність Івана Драча
Год: 2018

254. Сокирко Анастасія Андріївна Діяльність об’єднань художників УСРР (1920-ті - початок 1930-х pp.): суспільно-політичний кон­текст
Год: 2018

255. Подлевський Святослав Володимирович Графіті Чернігова у соціокуль- турному просторі X - XVII ст.
Год: 2018

256. Вітенко Захар Романович Міжнародні зв’язки профспілок України у 20-х - 30-х рр. XX ст.
Год: 2018

257. Гуменюк Вікторія Вікторівна Повсякденне життя сільського населення етноспільнот Півдня України (20-ті - перша половина 30-х рр. XX ст.)
Год: 2018

258. Качан Юлія Вікторівна Еволюція селянської сім’ї південноукраїнського регіону в контек­сті модернізаційних процесів кінця XIX - першої чверті XX ст.
Год: 2018

259. Каран Дмитро Борисович Костянтин Харлампович (1870 - 1932): особис­тість, науковець, громадський діяч
Год: 2018

260. Мерінг Василь Олександрович Родина Мерінгів в освітньому та громадському житті України другої половини XIX - початку XX століття
Год: 2018

261. Ніколайчук Дмитрій Олександрович Київська губернська адміністрація (1860-ті - 1917 р.): повноваження, структура, кадровий склад
Год: 2018

262. Погуляєв Олександр Ігорович Етнічні меншини Правобережної України в період Української революції 1917 - 1921 рр.
Год: 2018

263. Пословська Аліна Віталіївна Економічний, суспільно-політичний та культурний розвиток Волині в Х - ХVІ ст. (за матеріалами археоло­гічних джерел)
Год: 2018

264. Боженко Анастасія Олегівна Формування міського способу життя у другій половині XIX - на початку XX ст. (на матеріалах м. Харкова)
Год: 2018

265. Клименко Оксана Михайлівна Кон­струювання пам’яті «нової людини» у 1920-х - 1930-х рр. (на матеріалах УСРР)
Год: 2018

266. Падалка Сергій Сергійович Хабарництво на Правоборежній Україні: суспільно-історичні передумови, особливості та засоби протидії (друга половина XIX - по­чаток XX століття)
Год: 2018

267. Демідко Ольга Олександрівна Театр у соціокультурному житті Північного Приазов’я (середина XIX - XX ст.)
Год: 2018

268. Розлуцький Назарій Васильович Боротьба ра­дянського режиму проти українського визвольного руху на території Станіславської області (1944 - 1956 рр.): вій­ськовий аспект
Год: 2018

269. Довгалець Оксана Михайлівна Ді­яльність політичних партій національних меншин у складі Української Центральної Ради
Год: 2018

270. Мельник Ірина В’ячеславівна Єврейське населення Уманщини наприкінці XVIII - на початку XX ст.
Год: 2018

271. Нестеренко Вікторія Олександрівна Міський простір Харкова: істо­рія забудови та заселення (кінець XVIII - початок XX ст.)
Год: 2018

272. Степник Зоряна Михайлівна Розвиток ви­нокурної промисловості в Правобережній Україні у другій половині XIX - на початку XX століття
Год: 2018

273. Ткач Володимир Михайлович Польська національна меншина Тернопільщини: соціально-правовий та культурно-освіт­ній аспекти (кінець XX - початок XXI ст.)
Год: 2018

274. Біловус Леся Іванівна Українськомовна періодика української діаспори США у збереженні національної ідентичності (1991 - 2017 рр.)
Год: 2018

275. Красножон Андрій Васильович Еволюція довгочасної фортифікації та історична топографія міст Північно-Західного Причорномор’я на початку XV - напри­кінці XVIII ст.
Год: 2018

276. Полич Мар’яна Іванівна Громадсько-полі­тична та державотворча діяльність Лонгина Цегельського (1875 - 1950 pp.)
Год: 2018

277. Янюк Іван Федорович Діяльність коопера­тивного банку «Земля» у Східній Галичині (1907 - 1939 pp.)
Год: 2018

278. Понипаляк Олександр Дмитрович Діяльність старшинських і підстаршинських шкіл Української повстанської армії (1943 - 1946 рр.)
Год: 2018

279. Лук'янець Катерина Юріївна. ОРГАНІЗОВАНІ НАБОРИ РОБІТНИКІВ В УРСР ТА ЇХ ПЕРЕСЕЛЕННЯ (друга половина 1940-х – середина 1980-х рр.)
Год: 2018

280. Попович Олексій Анатолійович. ОУН і УПА в політиці пам’яті та свідомості населення України (2005-2014)
Год: 2018

281. Казакевич Ольга Михайлівна Українська мова як чинник формування модерної нації у європейсько­му контексті (друга половина XIX - початок XX ст.)
Год: 2018

282. Мороз Ніна Олександрівна Ста­новлення громадянського суспільства незалежної України (1991 - 2010 рр.)
Год: 2018

283. Герасимов Тимофій Юрійович Повсякденне життя міського населення Правобережної України в роки Першої світової війни (1914 - лютий 1917 рр.)
Год: 2018

284. Волканова Наталя Володимирівна Благодійна діяльність бессарабських дворян під час військових конфліктів середини XIX - початку XX ст.
Год: 2018

285. Білай Юрій Вікторович Державоохоронні органи урядів А. Денікіна та П. Врангеля на півдні України (1918 - 1920 рр.)
Год: 2018

286. Гуцал Віталій Анатолійович Профе­сор І. Винокур у науково-освітньому і громадському жит­ті України (1948 - 2006 рр.)
Год: 2018

287. Руднік Денис Геннадійович Боярство Південно- Західної Русі ХІ - ХІУ ст.
Год: 2018

288. Соловей Віталій Олександрович Діяльність підпілля ОУН на центрально-східному Поділлі (1941 - 1953)
Год: 2018

289. Росіцький Петро Станіславович Українська народна самооборона в дистрикті «Гали­чина» у 1943 році
Год: 2018

290. Янчук Михайло Михайлович Учительський корпус церковнопарафі­яльних шкіл Київської єпархії: формування, якісний склад та практики повсякденна (друга половина XIX - початок XX ст.)
Год: 2018

291. Семененко Микола Григорович Вплив інтенсивної хімізації сільськогосподарського вироб­ництва на здоров’я сільського населення УРСР в 50 - 70-ті роки XX століття
Год: 2018

292. Стасюк Юрій Миколайович Українські добро­вольчі формування: створення та функціонування (2014 - 2015 рр.)
Год: 2018

293. Клепак Аліна Сергіївна Громадська та меценатська діяльність В. В. Тарновського-молодшого в Україні (1838 - 1899 рр.)
Год: 2018

294. Мартинів Юрій Ігорович Право­ве становище та фінансово-господарська діяльність Почаїв- ської лаври у 1831 - 1914 рр.
Год: 2018

295. Переходько Наталія Миколаївна Охорона здоров’я у Волинському воєводстві (1921 - 1939 рр.)
Год: 2018

296. Альмес Іван Іванович Кни­гозбірні у соціокультурному просторі чернечих спільнот Львівської єпархії ХУІІ - ХVШ
Год: 2018

297. Павлів Юлія Зеновіївна Депортації україн­ців з польсько-українського прикордоння 1944 - 1951 рр. у регіональній пам’яті України
Год: 2018

298. Бочковська Валентина Григорівна Почаївський духовний осере­док в історії і культурі українського народу XVIII - 30-х років XIX ст.
Год: 2018

299. Грималюк Оксана Миколаївна Благодійність Православної церкви у Волинській губернії кінця XVIII - початку XX ст.
Год: 2018

300. Кундельський Валерій Васильович Корінне населення Правобережної Украї­ни у міжнаціональних відносинах наприкінці XVIII - 60-х рр. XIX століття
Год: 2018ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)