ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЙНИХ РЕАКЦІЙ ОРГАНІЗМУ ВАГІТНИХ ПРИ УСКЛАДНЕНОМУ НЕВИНОШУВАННЯМ ГЕСТАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ
 • скачать файл:
 • Название:
 • ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЙНИХ РЕАКЦІЙ ОРГАНІЗМУ ВАГІТНИХ ПРИ УСКЛАДНЕНОМУ НЕВИНОШУВАННЯМ ГЕСТАЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ
 • Альтернативное название:
 • ОСОБЕННОСТИ адаптационных реакций организма беременной при осложненном невынашиванием гестационного процесса И ИХ КОРРЕКЦИЯ
 • Кол-во страниц:
 • 170
 • ВУЗ:
 • ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО
 • Год защиты:
 • 2009
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
  ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

  На правах рукопису  КОРНІЄНКО ВЯЧЕСЛАВ ГРИГОРОВИЧ


  УДК: 618.39-003.96-08
  Особливості адаптаційних реакцій організму вагітних при ускладненому невиношуванням гестаційному процесі та їх корекція


  14.01.01 акушерство і гінекологія
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
  Науковий керівник
  доктор медичних наук, професор
  Пирогова Віра Іванівна

  Львів - 2009

  ЗМІСТ  стор.
  Перелік умовних скорочень.......


  4
  Вступ ...


  5
  РОЗДІЛ 1.Сучасний погляд на проблему НЕВИНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ ТА АДАПТАЦІЙНІ РЕАКЦІЇ ОРГАНІЗМУ (огляд літератури) .............
  10
  1.1. Причини та фактори ризику невиношування вагітності.


  10
  1.2. Адаптаційні реакції матері при фізіологічному та ускладненому
  перебігу вагітності.  16
  1.3. Дослідження стану адаптаційних реакцій при вагітності...


  24
  РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ


  35
  2.1. Обстеження вагітних із загрозою передчасних пологів
  з метою формування когорти для дослідження.  35
  2.2. Діагностика перебігу гестаційного процесу і загрози
  переривання вагітності..................................................................................  42
  2.3. Дослідження адаптаційних реакцій вагітних..........................


  45
  2.4. Вивчення варіабельності серцевого ритму...........


  46
  2.5. Дослідження рівнів стресорних гормонів


  48
  2.5.1. Дослідження рівня серотоніну в крові...


  48
  2.5.2. Дослідження екскреції адреналіну та норадреналіну..


  51
  2.6. Статистична обробка результатів ................................


  52
  РОЗДІЛ 3. КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСТЕЖЕНИХ
  ВАГІТНИХ Особливості перебігу гестаційного процесу при обтяженому невиношуванням вагітності анамнезі ...........................  53
  РОЗДІЛ 4. НЕЙРОГУМОРАЛЬНА РЕГУЛЯЦІЯ АДАПТАЦІЙНИХ РЕАКЦІЙ вагітних при ЗАГРОЗі ПЕРЕдчасних пологів  62


  4.1. Аналіз варіабельності серцевого ритму у вагітних із нормальним перебігом вагітності та при загрозі невиношування.  62
  4.2. Дослідження психоемоційного стану вагітних із загрозою передчасних пологів  73
  4.3. Особливості екскреції катехоламінів та рівня серотоніну у вагітних із загрозою передчасних пологів....  75
  РОЗДІЛ 5. Особливості гестаційного процесу ПРИ ЗАГРОЗІ ПЕРЕРИВАННЯ ВАГІТНОСТІ ТА КОРЕКЦІЯ АДАПТАЦІЙНИХ РЕАКЦІЙ ВАГІТНИХ..........  86
  АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ.


  102
  ВИСНОВКИ...


  118
  ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ.


  120
  Додатки..


  121
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..


  138  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ  ВПГ-ІІ


  -


  вірус простого герпесу ІІ типу
  ВСР


  -


  варіабельность серцевого ритму
  ЗЗОМТ


  -


  запальні захворювання органів малого тазу
  ЗПСШ


  -


  збудники, що передаються статевим шляхом
  МЦ


  -


  менструальний цикл
  НВ


  -


  невиношування вагітності
  ПЛР


  -


  полімеразна ланцюгова реакція
  ПП


  -


  передчасні пологи
  ПРПО


  -


  передчасний розрив плодових оболонок
  СПВ


  -


  сумарний показник варіабельності
  СР


  -


  серцевий ритм
  УЗД


  -


  ультразвукове дослідження
  ЦМВ


  -


  цитомегаловірус
  ЦНС


  -


  центральна нервова система
  ЧСС


  -


  частота серцевих скорочень
  HF


  -


  (англ.: high frequency) - високочастотний
  LF


  -


  (англ.: low frequency) - низькочастотний
  RR


  -


  міжсистолічний інтервал серця
  VLF


  -


  (англ.: very low frequency) - дуже низькочастотний

  ВСТУП


  Актуальність теми. Невиношування вагітності, і передчасні пологи зокрема, залишаються однією з основних проблем сучасного акушерства. За визначенням ВООЗ, частота невиношування вагітності та передчасних пологів і їх наслідки значною мірою відображають рівень надання спеціалізованої медичної допомоги, дієвість програм антенатальної охорони плода і безпечного материнства (V.Terzidou, 2002; M.Dhont, 2003). Передчасні пологи визначають рівень перинатальної захворюваності і смертності. Перинатальна смертність недоношених новонароджених більш ніж у 30 разів вища, ніж доношених, на долю недоношених дітей припадає 60 70 % ранньої неонатальної смертності та високий відсоток інвалідизіції з дитинства (Є.Ф.Кира, 1999; О.М.Лук’янова, 2003; Ю.И.Барашнев, 2007; Р.О.Моісеєнко. 2008; N.Embleton, 2001; M.Sims, 2001).
  Проблема втрати вагітності має велике соціальне значення, оскільки створює підґрунтя для виникнення психо-емоційних розладів у жінок, родинних конфліктів, боязні або відмови від наступної вагітності (В.М. Сидельникова, 2006; Z.Gueldea et al., 2001). Стан нейроендокринних механізмів адаптації у вагітних при ускладненому невиношуванням гестаційному процесі характеризується суттєвими змінами балансу стрес-асоційованих гормонів, що виникають під впливом постійного психоемоційного напруження, притаманному цьому контингенту жінок (Г.О. Гребініченко, 2003; О.О.Єгоров, 2003). Порушення міжгормональних взаємозв’язків спричиняє негативний вплив на перебіг гестаційного процесу, сприяє розвитку каскаду імунологічних, метаболічних порушень, що реалізується виникненням плацентарної недостатності, затримки розвитку плода, передчасному завершенню вагітності (В.В.Абрамченко, 2001; Б.М. Венцківський і співав., 2001; R.Franche, 2001). Питання адекватної оцінки нейро-вегетативних механізмів регуляції під час вагітності, здатності організму до адаптації в умовах впливу стресових факторів вивчаються науковцями різних фахів (О.В.Коркушко і співавт., 2002; Т.Ю.Бабіч, 2008; C. Bertrand і співавт., 1999; P.Gold, 2002). Весь гестаційний процес знаходиться під контролем нейро-вегетативних і гуморальних систем регуляції організму (R.Lederman, 1995; F.Zuspan, 1997). Баланс катехоламінів та їх метаболітів, варіабельність серцевого ритму (ВСР) як маркери стану вегетативних регуляторних систем організму при стресі є важливими показниками функціонального стану стрес-адаптаційних систем при стресових ситуаціях, до яких належить і загроза невиношування вагітності (Ю.П.Вдовиченко і співавт., 2004; В.И.Циркин і співавт., 2004; M.Cruz et al., 1997). Однак робіт, присвячених комплексному вивченню стресо-стійкості організму при ускладненому невиношуванням гестаційному процесі є обмаль, а дані, що наводяться, достатньо суперечливі. Вивчення маркерів стану адаптаційних механізмів організму як предикторів ускладнень гестаційного процесу, які можуть розглядатися як підґрунтя цілеспрямованого вибору адекватної терапії для збереження вагітності є надзвичайно важливим, що і зумовило мету нашої роботи.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри акушерства, гінекології та перинатології факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Прогнозування порушень, профілактика, лікування і реабілітація репродуктивного здоров'я жінок у різні вікові періоди в сучасних соціально-економічних умовах Львівщини” (№ державної реєстрації 0106U012668). Дисертант є співвиконавцем теми.
  Мета дослідження - покращити акушерські та перинатальні наслідки у вагітних із загрозою невиношування шляхом удосконалення діагностично-лікувальних заходів на основі вивчення адаптаційних реакцій, варіабельності серцевого ритму та балансу стресорних гормонів.
  Задачі дослідження:
  1. Дослідити неспецифічні маркери стану адаптаційних систем організму при загрозі недоношування вагітності на основі проспективного аналізу.
  2. Вивчити особливості ВСР при неускладненому перебігу вагітності та при загрозі передчасних пологів.
  3. Вивчити особливості стрес-реалізуючої і стрес-лімітуючої систем на основі балансу стресорних гормонів як показників стану адаптаційних систем при загрозі передчасних пологів.
  4. Вивчити психо-емоційний стан вагітних з обтяженим невиношуванням акушерським анамнезом та при загрозі переривання вагітності.
  5. Удосконалити комплекс заходів з ранньої діагностики і профілактики синдрому дезадаптації у вагітних із загрозою невиношування для профілактики ускладнень гестаційного процесу
  Об’єкт дослідження: адаптаційні реакції організму вагітних при загрозі втрати вагітності.
  Предмет дослідження: варіабельність серцевого ритму, стресорні гормони, психо-емоційний стан вагітних при загрозі передчасних пологів.
  Методи дослідження: клінічні, ультрасонографічні, електрофізіологічні, гормональні, біохімічні, молекулярно-біологічні, статистичні.
  Наукова новизна одержаних результатів. Суттєвою науковою новизною відрізняються дані щодо ВСР при неускладненій вагітності та при загрозі передчасних пологів. Встановлено, що у вагітних з нормальним перебігом вагітності переважає гуморально-метаболічний рівень регуляції серцевого ритму, має місце активація тонусу симпатичного відділу автономної нервової системи. Уперше встановлено, що при загрозі передчасних пологів спостерігається зниження тонусу симпатичного і парасимпатичного відділу нервової системи, а, отже, зниження впливу рефлекторного вегетативного рівня регуляції. Розширено існуючі дані щодо балансу катехоламінів і серотоніну у вагітних із загрозою передчасних пологів. Вперше отримані дані щодо динаміки формування синдрому дезадаптації у вагітних із втратою плода в анамнезі і загрозою невиношування у різні гестаційні періоди. Доведено, що більш ніж у половини жінок вагітність перебігає на фоні постійного напруження стрес-лімітуючої системи, водночас у третини виявляється зниження функції серотонінергічної ланки, що свідчить про зрив адаптації до впливу стресогенного подразника при надмірній реакції на нього. Встановлено, у переважної більшості вагітних при загрозі передчасних пологів знижений рівень екскреції адреналіну та підвищений рівень екскреції норадреналіну свідчать про недостатню вираженість адаптаційних реакцій, при цьому активність медіаторної ланки симпатоадреналової системи переважає над активністю її гормональної ланки, що сприяє активації скоротливої функції матки та загрозі переривання вагітності. Уточнені особливості перебігу гестаційного процесу при дезадаптації під час вагітності. Удосконалено діагностично-лікувальні заходи для підвищення ефективності ранньої діагностики і профілактики синдрому дезадаптації при загрозі невиношування. Доведено доцільність профілактики та корекції синдрому дезадаптації при невиношуванні вагітності в комплексі лікувальних заходів.
  Практичне значення одержаних результатів. Запропоновано комплексне неінвазивне дослідження ВСР, рівня екскреції катехоламінів, балансу серотоніну та психоемоційного стану вагітних при загрозі передчасних пологів, що дає можливість диференційованого підходу до проведення профілактично-лікувальних заходів. Результати дослідження впроваджені у роботу жіночих консультацій і родопомічних закладів м. Львова і Львівської області, м.Луцьк, м.Рівне. Теоретичні положення використовуються у навчальному процесі на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Видано інформаційний лист за матеріалами дисертації (Визначення вмісту серотоніну у крові за допомогою удосконаленої спектрофлуорометричної методики: К., 2007).
  Особистий внесок здобувача. Дисертантом самостійно проведено клінічне, ультразвукове та електрофізіологічне обстеження вагітних, забір та підготовка до дослідження біологічних матеріалів. Лабораторні дослідження проведені за безпосередньою участю автора. Дисертантом особисто проаналізовано значимість вивчених параметрів для оцінки стану адаптаційних систем при вагітності у жінок з обтяженим акушерським анамнезом. Дисертант самостійно здійснив статистичну обробку отриманих результатів, аналіз та узагальнення результатів, формулювання наукових положень дисертації, висновків та практичних рекомендацій, впровадження їх у практику та відображення в опублікованих працях. В роботах, виконаних у співавторстві, дисертанту належить проведення клініко-лабораторного обстеження жінок, опрацювання та аналіз результатів, оформлення статей.
  Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи представлені та обговорені на 66-й та 67-й науковій конференції студентів та молодих вчених ЛНМУ ім. Данила Галицького (Львів, 2005; 2006); науково-практичній конференції «Актуальні питання сучасного акушерства» (Тернопіль, 2007); науково-практичній конференції «Актуальные вопросы акушерства, гинекологии и перинатологии» (Судак, 2007); ІІІ Международном Конгрессе по репродуктивной медицине (Москва, Росія, 2009).

  Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження представлені у 8 публікаціях, з них 4 статей у наукових фахових журналах, рекомендованих ВАК України, 1 у закордонних виданнях, 2 у матеріалах і збірниках наукових конгресів і конференцій, 1 деклараційний Патент України.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  У дисертації наведено теоретичні основи та нове вирішення науково-прикладного завдання акушерства, яке характеризується розробкою засад для покращення акушерських та перинатальних наслідків у вагітних із загрозою передчасних пологів на основі вивчення адаптаційних реакцій, варіабельності серцевого ритму та балансу стресорних гормонів.
  1. Встановлено, що у вагітних із загрозою ПП у 59,7 % випадків виявляються неспецифічні маркери психоемоційної напруги (обтяжений соматичний та акушерсько-гінекологічний анамнези, незадовільні соціально-побутові умови, фізичне та психоемоційне перенапруження, загроза переривання вагітності у І триместрі, екстрагенітальна патологія), що складає передумови для розвитку дезадаптаційних процесів. Вагітним із загрозою передчасних пологів протягом всього періоду гестації притаманний високий рівень особистої й реактивної тривожності (відповідно 74,3 ± 3,7 і 76,5 ± 2,5 балів при 30,1 ± 2,7 і 29,7± 2,1 балів у контролі (р<0,05), що свідчить про високий рівень психологічного стресу.
  2. Вивчення ВСР показало, що при неускладненій вагітності у структурі спектральної потужності ритмограммає місце збільшення частки хвиль дуже низької частотності (VLF) (на 43, 5% щодо контролю, р<0,05), що вказує на переважання гуморально-метаболічного рівня регуляції серцевого ритму При загрозі передчасних пологів спостерігається зниження частки LF, більш істотне зниження частки високочастотних хвиль (НF), що свідчить про зниження тонусу симпатичного і парасимпатичного відділу нервової системи, а, отже, зниження впливу рефлекторного вегетативного рівня регуляції.
  3. Встановлено, що у переважної більшості вагітних (58,8 %) при загрозі передчасних пологів знижений рівень екскреції адреналіну (10,6 ± 2,1 нмоль/добу, р<0,05) та підвищений рівень екскреції норадреналіну (218,7 ± 56,7 нмоль/добу, р<0,05) порівняно з неускладненим перебігом гестаційного процесу свідчать про недостатню вираженість адаптаційних реакцій, при цьому активність медіаторної ланки симпато-адреналової системи переважає над активністю її гормональної ланки, що сприяє активації скоротливої функції матки та загрозі переривання вагітності.
  4. При диференційованому аналізі рівнів серотоніну в сироватці крові вагітних встановлено, що більш ніж у половині випадків вагітність перебігає на фоні постійного напруження функції стрес-лімітуючої серотонінергічної системи (1,96 2,46 мкмоль/л при 1,25 ± 0,05 мкмоль/л у контролі, р<0,001). У третини вагітних з загрозою передчасних пологів виявляється зниження функції стрес-лімітуючої системи організму, що свідчить про відсутність адаптації та звикання організму до довготривалого впливу стресогенного подразника при надмірній реакції на нього. При цьому характерним є поєднання зниженого рівня серотоніну в сироватці крові із високими рівнями екскреції катехоламінів із сечею.
  5. Включення фіто-метаболічного препарату у комплекс лікування вагітних із синдромом дезадаптації і загрозою передчасних пологів дозволило у 84,8 % вагітних досягнути нормалізації ВСР за основними параметрами, нормалізації показників стрес-реалізуючої та стрес-лімітуючої систем, що проявлялося екскрецією адреналіну і норадреналіну та рівнем серотоніну у сироватці крові на рівні неускладненого перебігу вагітності, отримати позитивний клінічний ефект у 96,97 % жінок.
  Список використаних джерел

  1. Абрамченко В.В. Психосоматическое акушерство / В.В.Абрамченко. СПб. : СОТИС, 2001. 311 с.
  2. Авакян О.М. Фармакологическая регуляция функции адренорецепторов / О.М.Авакян. М. : Медицина, 1988. 256 с.
  3. Агеева М.И. Допплерометрические исследования в акушерской практике / М.И.Агеева. М. : Видар-М., 2000. 112 с.
  4. Анализ вариабельности ритма сердца в клинической практике (Возрастные аспекты) / О.В.Коркушко, А.В.Писарук, В.Б.Шатило [и др]. К., 2002. 54 с.
  5. Анастасьева В.Г. Морфофункциональные нарушения фето-плацентарного комплекса при плацентарной недостаточности / В.Г. Анастасьева. Новосибирск : НМИ, 1997. 506 с.
  6. Аралов О.М. Гормональні та імунологічні зрушення при невиношуванні вагітності та їх корекція за допомогою гетеротопічної трансплантації кріоконсервованої плацентарної тканини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.01 ”Акушерство та гінекологія / О.М.Аралов. Х., 2003. 19 с.
  7. Аржанова О.Н. Нарушение механизмов адаптации при гестозе и методы их коррекции / О.Н.Аржанова // Вестник Российской ассоциации акушеров-гинекологов. 1997. №4. С. 48-51.
  8. Арушанян Э.Б. Кардиоинтервалография в практике экспериментальной и клинической фармакологии / Э.Б.Арушанян // Экспериментальная и клинич. фармакология. 1995. Т.58, №5. С. 74-78.
  9. Архіпкіна Л.В. Оцінка стану фетоплацентарного комплексу при невиношуванні вагітності / Л.В.Архіпкіна, А.Ю.Щербаков // Невиношування вагітності : зб. наук. праць. К., 1997. С. 9-12.
  10.Астахов В.М. Автоматизация клинико-психологических исследований в акушерско-гинекологической практике / В.М.Астахов, Ю.Б. Максименко. Донецк : Новый мир, 1996. 82 с.
  11.Астахов В.М. Вагітність та пологи в жінок з психоемоційним стресом (профілактика, лікування фетоплацентарної недостатності й ускладнень пологів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. мед. наук : спец. 14.01.01 ”Акушерство та гінекологія” / В.М.Астахов. К., 1998. 38 с.
  12.Бабіч Т.Ю. Адаптаційні зміни в активній фазі пологів у жінок, які народжували при підтримці чоловіка і традиційно, залежно від їхнього рівня суб’єктивного контролю / Т.Ю.Бабіч //Здоровье женщины. 2008. №4. С. 87-90.
  13.Бабичев В.Н. Нейроэндокринная регуляция репродуктивной системы / В.Н.Бабичев. Пущино, 1995. 227 с.
  14.Баевский Р.М. Вариабельность сердечного ритма : теоретические аспекты и возможности клинического применения / Р.М.Баевский, Г.Г.Иванов. М., 2000. 231 с.
  15.Баевский Р.М. Математический анализ изменений сердечного ритма при стрессе / Р.М.Баевский, О.И.Кириллов, С.З.Клецкин. М. : Наука, 1984. С. 39-93.
  16.Барашнев Ю.И. Ключевые проблемы перинатальной неврологии / Ю.И.Барашнев // Акушерство и гинекология. 2007. №5. С. 51-54.
  17.Барковский Д.Е. Прогнозирование невынашивания беременности на основе оценки иммунного статуса беременных / Д.Е.Барковский // Здоровье женщины. 2004. № 1. С. 32-37.
  18.Баскаков П.Н. Профилактика перинатальной патологии у женщин с патологическим прелиминарным периодом на фоне фетоплацентарной недостаточности / П.Н.Баскаков, С.Е.Регушевский // Репродуктивное здоровье женщины. 2003. №3. С. 17-20.
  19.Бенедиктов И.И. Особенности адаптационного процесса ВНС у беременных с синдромом вегетососудистой дистонии / И.И. Бенедиктов, Д.А.Сысоева, Л.В.Сальников // Вестн. Росс. Ассоциации акушеров-гинекологов 1998. № 4. С. 20-24.
  20.Большакова Т.Д. Активность симпатико-адреналовой системы как фактор риска развития болезней адаптации / Т.Д.Большакова // Клиническая лабораторная диагностика. 1997. №5. С. 31-32.
  21.Бротайм В. Психосоматическая медицина / В.Бротайм. ; пер. с нем. М. : Медицина, 1999. 303 с.
  22.Вальдман А.В. Фармакологическая регуляция эмоционального стресса / А.В.Вальдман. М. : Медицина, 1979. 360 с.
  23.Вариабельность сердечного ритма в период полового созревания и при беременности / В.И. Циркин, Е.Н. Сизова, И.Г. Кайсина [и др]. // Рос. вестн. акушер-гинеколога. 2004. №2. С. 4-9.
  24.Варіабельність серцевого ритму : Стандарти вимірювання, фізіологічної інтерпретації та клінічного використання / Робоча група Європейського Кардіологічного товариства і Північно-Американського товариства стимуляції і електрофізіології ; пер. з англ. Львів, 2002. 70 с.
  25.Васенко Ю.Ю. Спектральный анализ вариабельности ритма сердца в оценке состояния вегетативной нервной системы у здоровых детей / Ю.Ю.Васенко, Н.А.Геппе, О.С.Глазачев // Росс. педиатрический журн. 1999. №3. С. 23-27.
  26.Василенко Л.В. Диагностика субклинических форм гестозов и угрозы невынашивания беременности в женской консультации / Л.В.Василенко, А.В.Михайлов, И.Л.Зимина // Материалы V-го обл. съезда акушеров-гинекологов, педиатров и терапевтов Самарской обл. „От АТПК к врачу общей практики”. Самара, 1997. С. 65-67.
  27.Васильєва-Линецька Л.Я. Варіабельність серцевого ритму як показник адаптивних реакцій організму у хворих з астенічними станами / Л.Я.Васильєва-Линецька, О.В.Земляна, О.І.Тарасова // Укр. вісник психоневрології. 2003. Т.11, вип.2. С. 45-47.
  28.Вдовиченко Ю.П. Вегетативний гомеостаз і психоемоційний статус матерів-годувальниць з гіпогалактією / Ю.П.Вдовиченко, В.Г.Бурлай, А.С.Матвієнко // ПАГ. 2004. №4. С. 83-86.
  29.Вдовиченко Ю.П. Особливості клінічного перебігу вагітності у жінок з нейроендокринною патологією / Ю.П.Вдовиченко, С.Н.Сергієнко // ПАГ. 2005. №3. С.83-85.
  30.Вдовиченко Ю.П. Прогнозування та корекція фетоплацентарної недостатності у вагітних зі звичним невиношуванням в анамнезі / Ю.П.Вдовиченко, А.В.Ткаченко // ПАГ. 2002. №2. С. 78-85.
  31.Вегетативные расстройства / под ред. Вейна А.М. М. : МИА, 2003. 749 с.
  32.Вегетативные расстройства : Клиника, лечение, диагностика / под ред. А.М. Вейна. М. : Мед. информ. агенство, 2000. 752 с.
  33.Вейн А.М. Панические атаки / А.М.Вейн // Междунар. мед. журн. 1997. №3. С. 75-79.
  34.Венцківський Б.М. Організаційні та медичні аспекти проблеми невиношування вагітності / Б.М.Венцківський, І.Б.Венцковська // Невиношування вагітності : зб. наук. праць. Київ, 1997. С. 45-48.
  35.Венцківський Б.М. Прогнозування невиношування вагітності шляхом комплексної оцінки соматотипологічного та психологічного статусу вагітної / Б.М.Венцківський, А.Л.Костюк, О.О.Бєлов // ПАГ. 2001. №6. С.70-72.
  36.Веропотвелян П.М. Вплив нервово-психічного напруження на перебіг вагітності та пологів у молодих жінок / П.М.Веропотвелян, М.П. Веропотвелян, О.М.Панасенко // ПАГ. 2006. №3. С. 74-77.
  37.Возможности антенатальной компьютерной кардиотокографии в оценке состояния плода в III триместре беременности / В.И.Кулаков, В.Н.Демидов, И.Н.Сигизбаева, [и др]. // Акушерство и гинекология. 2001. №5. С. 12-16.
  38.Вознесенская Т.Г. Тревожные расстройства / Т.Г.Вознесенская // Репродуктивное здоровье женщины. 2008. №3. С. 21-26.
  39.Воробьев К.П. Современная технология исследования вегетативной реактивности в научных и практических исследованиях / К.П.Воробьев // Укр. мед. альманах. 1999. №1. С. 12-15.
  40.Воронін К.В. Психо-особистісна характеристика жінок у окремі критичні періоди життя / К.В.Воронін, К.Б.Акімова, О.П.Рогачеський // Вісник асоціації акушерів-гінекологів. 2000. №1. С. 47-55.
  41.Воронков Л.Г. Клінічне значення варіабельності серцевого ритму при хронічній серцевій недостатності / Л.Г.Воронков, Н.В.Богачова //Материали І международной научной конференции. К., 2002. С. 31-32.
  42.Воскресенский С.Л. Оценка состояния плода. Кардиотокография. Допплерометрия. Биофизический профиль / С.Л.Воскресенский Минск. : Книжный дом, 2004. 304 с.
  43.Врожденные, перинатальные и неонатальные инфекции / под ред. А.Гриноу, Дж.Осборна, Ш.Сазерленд ; пер. с англ. М. :Медицина, 2000. 288 с.
  44.Галич С.Р. Прееклампсія як синдром психоемоційної дезадаптації / С.Р.Галич // ПАГ. 2003. №5. С. 72-75.
  45.Ганжий І.Ю. Участь систем ПОЛ-АО, серотонін-інсулін-кортизол, фетоплацентарної системи у формуванні механізмів адаптації у вагітних групи ризику щодо виникнення НПГ-гестозу / І.Ю.Ганжий // ПАГ. 1997. №3. С. 63-65.
  46.Гинзбург В.Г. Психоэмоциональное состояние беременных с привычным невынашиванием / В.Г.Гинзбург // Зб. наук. праць Асоціації акушерів-гінекологів України. К., 2003. С. 68-71.
  47.Гланц С. Медико-биологическая статистика / С.Гланц. М. : Практика, 1999. 459 с.
  48.Гойда Н.Г. Проблема невиношування у вагітних з екстрагенітальною патологією / Н.Г.Гойда // Актуальні проблеми невиношування, інтенсивного виходжування та лікування передчасно народжених дітей. : матеріали конф. К., 1995. С. 8-9.
  49.Голота В.Я. Особливості психоемоційного стану юних роділь / В.Я.Голота, І.А.Усевич, В.А.Половинка // ПАГ. 2005. №5. С. 92-93.
  50.Голота В.Я. Патогенетична обумовленість пускових механізмів недоношування вагітності / В.Я.Голота, В.О.Бенюк, В.Ю.Черненко // Лікарська справа. 2000. №7-8. С. 75-77.
  51.Гордеев С.А. Психонейрофизиологическая оценка состояний неспецифических систем мозга у больных с перманентными вегетативными расстройствами психогенного характера в процессе лечения / С.А.Гордеев, А.В.Федотова, А.М.Вейн // Вестник Росс. Акад. мед. наук. 2004. №2. С. 40-42.
  52.Гребініченко Г.О. Особливості нейроендокринної адаптації вагітних із загибеллю плода в анамнезі / Г.О.Гребініченко // Перинатологія та педіатрія. 2003. №4. С. 13-15.
  53.Грищенко О.В. Ультразвуковая диагностика инфицирования фетоплацентарного комплекса при бактериальном многоводии / О.В. Грищенко, Т.А.Яковлева, А.В.Сторчак // Ультразвукова пренатальна діагностика. 2001. №14. С. 75-79.
  54.Гудков Г.В. Комплексное исследование функционального состояния вегетативной нервной системы у беременных с гестозом / Г.В.Гудков, А.В.Поморцев, О.К.Федорович // Акушерство и гинекология. 2001. №3. С. 45-50.
  55.Гудухина Т.Б. Оценка вегетативных нарушений и личностных особенностей у беременных с тазовым предлежанием плода : автореф. дис. на соискание ученой. степени канд. мед. наук : спец. 14.01.01 ”Акушерство и гинекология”. Иваново, 2000. 19 с.
  56.Дашкевич В.Є. Терапія передчасного переривання вагітності / В.Є. Дашкевич, А.В.Гайсенко // Невиношування вагітності: зб. наук. праць. К., 1997. С. 88-91.
  57.Дьоміна Т.М. Сучасна профілактика та лікування звичного невиношування вагітності з використанням плазмаферезу / Т.М. Дьоміна // ПАГ. 1999. № 1. С. 88-90.
  58.Евсеенко Д.А. Оценка постнатальной адаптации новорожденных с различной патологией методом компьютерного анализа ритма сердца / Д.А.Евсеенко, Л.Н.Панова, Н.И.Цирельников // Акушерство и гинекология. 2002. №1. С. 31-35.
  59.Єгоров О.О. Особливості психоемоційних порушень у жінок з невиношуванням вагітності, які страждають на гіпертонічну хворобу / О.О.Єгоров // Укр. вісник психоневрології. 2003. Т.11, вип.2. С. 15-16.
  60.Жабченко І.А. Профілактика та лікування ускладнень вагітності у практично здорових жінок / І.А.Жабченко // Укр. мед. альманах. 2001. №6. С. 54-58.
  61.Жарких А.В. Стан вегетативної нервової системи у вагітних залежно від методу фізіопсихопрофілактичної підготовки до пологів / А.В. Жарких, Т.М.Бєляєва // ПАГ. 2004. №2. С. 83-86.
  62.Жегулович В.Г. Клінічне значення дослідження варіабельності серцевого ритму в акушерстві та гінекології / В.Г.Жегулович, І.В.Майданник, О.М.Кучерук // ПАГ. 2001. №1. С. 113-118.
  63.Жилка Н. Стан репродуктивного здоров’я в Україні (медико-демографічний огляд) / Н.Жилка, Т.Іркіна, В.Стешенко. К., 2001. 68 с.
  64.Жук С.І. Психологічна характеристика жінок залежно від методу переривання вагітності / С.І.Жук, І.Е.Додон, Кавіта Касана // ПАГ. 2001. №6. С. 81-83.
  65.Запорожан В.Н. Эмбриология, тератология и основы репродукции человека / В.Н.Запорожан, В.К.Нанханюк, Е.Л.Холодова. Одесса : Медуниверситет, 2000. 378 с.
  66.Захаров В. Н. Основные механизмы адаптации человека / В.Н.Захаров. М.: Наука, 1993. 189 с.
  67.Заяц-Кахновец О.И. Профилактика невынашивания у женщин с воспалительными заболеваниями урогенитального тракта / О.И.Заяц-Кахновец // Репродуктивное здоровье женщины. 2005. №1. С. 6-9.
  68.Заяц-Кахновець О.І. Тактика ведення жінок з високим ризиком невиношування вагітності / О.І.Заяц-Кахновець // Зб. наук. праць співробітників КМАПО ім. П.Л. Шупика. К., 2004. Вип.13, кн.6. С. 83-87.
  69.Зелінський О.О. ПРПО і стан системи гемостазу при передчасних пологах / О.О.Зелінський, В.М.Картель // Невиношування вагітності: зб. наук. праць. К., 1997. С. 138-141.
  70.Зиміна І.Л. Прогнозування, діагностика і превентивне лікування загрози невиношування вагітності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.01 Акушерство та гінекологія” / І.Л.Зиміна. К., 1996. 18 с.
  71.Иванов А.П. Вегетативный баланс, вариабельность и нарушения сердечного ритма у больных инфарктом миокарда / А.П.Иванов, И.А.Эльгардт, Н.С.Сдобнякова // Терапевтический архив. 2001. №12. С. 49-52.
  72.Интерпретация в клинической физиологии сердца / Н.И.Яблучанский, И.П.Вакуленко, А.В.Мартыненко [и др]. Х., 2001. 168 с.
  73.Іванюта Л.І. Оцінка вегетативної нервової системи та психоемоційного статусу у жінок з ендокринними формами неплідності / Л.І.Іванюта, В.К.Кондратюк // Журн. практичного лікаря. 1999. №6. С. 16-18.
  74.Каиров Т.Г. Механизмы формирования нарушений компенсаторно-приспособительных реакций при осложненном течении беременности : автореферат дис. на соискание ученой. степени д-ра. мед. наук : спец. 14.01.01 Акушерство и гинекология” / Т.Г.Каиров. Томск, 1999. 42 с.
  75.Калентьева С.В. Кардиоритмография в диагностике акушерских и перинатальных осложнений / С.В.Калентьева, Г.А.Ушакова // Акушерство и гинекология. 2004. №4. С. 6-8.
  76.Камышников В.С. Справочник по клинической лабораторной диагностике / В.С.Камышников. М., 2000. 347 с.
  77.Капаліна О.М. Роль спадкової патології в невиношуванні вагітності / О.М.Капаліна, О.О.Авксентьєв, Ю.В.Авксентьєва // ПАГ. 1999. №2. С. 86-88.
  78.Карасева А.Э. Психологические особенности женщин с диагнозом слабости родовых сил / А.Э.Карасева, В.Д.Киселев, Н.И.Фадеева // Акушерство и гинекология. 2001. №1. С. 44-45.
  79.Кира Е.Ф. Невынашивание беременности : пособие для врачей / Е.Ф.Кира, Ю.В.Цвелев, В.Ф.Беженарь. СПб., 1999. 60 с.
  80.Климов В.А. Новые подходы к лечению угрозы преждевременных родов / В.А.Климов // Репродуктивное здоровье женщины. 2002. №1. С. 9-10.
  81.Клиническая и медицинская психология / В.Д.Менделевич. М. : МЕДпресс-информ, 2002. 253 с.
  82.Коваленко І.В. Шляхи оптимізації терапії вегетативних розладів / І.В.Коваленко // Здоровье женщины. 2006. №1. С. 246-250.
  83.Козинова О.В. Влияние нейроциркуляторной дистонии на течение беременности и исход родов / О.В.Козинова // Гинекология. 2001. Т.3, №2. С. 16-19.
  84.Коломійцева А.Г. Алгоритм діагностики та профілактики акушерських ускладнень у здорових вагітних в сучасних умовах / А.Г.Коломійцева, Л.В.Діденко, І.А.Жабченко // Зб. наук. праць Асоціаціі акушерів-гінекологів України. К. : Інтермед, 2003. С. 163-166.
  85.Конкс С.В. Реакция на родовой стресс симпатико-адреналовой и гипоталамо-надпочечниковой систем молодых первородящих / С.В.Конкс // Акушерство и гинекология. 1996. №1. С. 41-42.
  86.Костенко О.Ю. Стресові впливи при вагітності : особливості виявлення та фармакологічної корекції / О.Ю.Костенко, С.С.Леуш, І.В.Гужевська // ПАГ. 2005. №6. С. 98-100.
  87.Кочнева М.А. Психологические реакции у женщин при физиологическом течении беременности / М.А.Кочнева, А.Е.Сумовская, М.М.Орлова // Акушерство и гинекология. 1990. №3. С. 13-16.
  88.Курышова К.А. Перинатальная смертность при преждевременных родах и пути её снижения / К.А.Курышова, В.Л.Красненков, Ю.М. Смирнов // Здравоохранение Рос. Федерации . 1991. №1. С. 11-13.
  89.Лубяная С.С. Алгоритм ведения пациенток с привычным невынашиванием беременности и генитальной вирусной инфекцией / С.С.Лубяная // Репродуктивное здоровье женщины. 2004. №2. С. 24-30.
  90.Лук’янова О.М. Безпечне материнство важливий профілактичний напрямок в охороні здоров’я матері і дитини // Здоровье женщины. 2003. №1. С. 4-9.
  91.Лукичёва Т.И. Обмен катехоламинов при сердечно-сосудистой патологии / Т.И.Лукичёва. М. : АМН РАН, 1992. С. 52-59.
  92.Лук'янова О.М. Медико-соціальні аспекти здоров'я дітей в наукових програмах України з проблем дитинства / О.М.Лук'янова, Ю.Г.Антипкін // ПАГ. 1999. №1. С. 5-9.
  93.Лунгол В.Н. Деякі питання прогнозування доклінічних форм загрози передчасних пологів при хронічній фето-плацентарній недостатності / В.Н.Лунгол, П.М.Веропотвелян, М.П.Веропотвелян, Л.У.Кривенко // Невиношування вагітності : зб. наук. праць. К., 1997. С. 258-260.
  94.Луценко Н.С. Оцінка варіабельності ритму серця у хворих з блювотою вагітних / Н.С.Луценко, О.Й.Островський // ПАГ. 2002. №3. С. 62-65.
  95.Лычкова А.Э. Градиент серотонинергической иннервации внутренних органов / А.Э.Лычкова // Экспериментальная гастроэнтерология. 2004. №3. С. 66-69.
  96.Майданник В.Г. Варіабельність ритму серця у дітей з енурезом / В.Г. Майданник, Т.Д.Клець, І.О.Мітюряєва // ПАГ. 2006. №5. С. 17-21.
  97.Мамедалиева Н.М Состояние фетоплацентарной системы у беременных, страдающих привычным невынашиванием, на фоне комплексной терапии с применением метаболической коррекции / Н.М.Мамедалиева, В.А.Бурлев, В.Ф.Ситников // Акушерство и гинекология. 1991. №7. С. 22-26.
  98.Манасова Г.С. Патогенетичні основи формування, розвитку і лікування фетоплацентарної недостатності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.01 ”Акушерство та гінекологія / Г.С.Манасова. Вінниця, 1999. 18 с.
  99.Марчукова Т.В. Поетапна корекція морфофункціональних порушень у плаценті при загрозі невиношування вагітності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.01 ”Акушерство та гінекологія/ Т.В.Марчукова. Одеса, 2001. 20 с.
  100. Мачерет Е. Вариабельность сердечного ритма в зависимости от типа течения синдрома вегетативной дистонии / Е.Мачерет, Н.Мурашко, Т.Чабан // Ліки України. 2000. №12. С. 49-50.
  101. Меерсон Ф. З Адаптация к стрессорным ситуациям и физическим нагрузкам / Ф. З.Меерсон, М. Г.Пшенникова. М. : Медицина, 1988. 256 с.
  102. Меерсон Ф.З. Адаптация, стресс, профилактика / Ф.З.Меерсон. М., 1981. 278 с.
  103. Меерсон Ф.З. О "цене" адаптации / Ф.З.Меерсон // Пат. физиол. эксперим. терапия. 1986. №3. С. 9-19.
  104. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология / В.Д. Менделевич. М. : МЕДпресс-информ, 2002. 253 с.
  105. Мечетный Ю.Н. Информационная система оценки вегетативной реактивности организма на основании анализа вариабельности ритма сердца / Ю.Н.Мечетный //Укр. мед. альманах. 2000. №2. С. 104-105.
  106. Михайлов В.М. Вариабельность ритма сердца. Опыт практического применения метода / В.М.Михайлов. Иваново, 2000. 200 с.
  107. Могілевкіна І.О. Депресивні стани під час вагітності та в післяпологовому періоді / І.О.Могілевкіна, О.М.Бабенко, О.В. Карасьова // ПАГ. 2006. №2. С. 133-139.
  108. Могілевкіна І.О. Короткочасні та довгострокові ефекти відповіді на стрес. Можливості оцінки стресу під час вагітності / І.О.Могілевкіна, О.В.Карасьова // Репродуктивное здоровье женщины. 2007. № 1. С. 64-71.
  109. Моісеєнко P.O. Реалізація національних i міжнародних задач в галузі охорони здоров'я дітей в Україні з 1999 по 2000 роки / Р.О.Моісеєнко // Перинатология та педіатрія. 2001. № 2. С. 3-7.
  110. Моісеєнко Р.О. Актуальні питання охорони материнства і дитинства в Україні / Р.О.Моісеєнко // Здоровье женщины. 2008. № 4. С.64-70.
  111. Надрага О.Б. Вегетативна регуляція у плода і новонародженого / О.Б.Надрага, З.В.Салабай // Укр. мед. часопис. 1999. №3. С. 26-30.
  112. Назаренко Г.И. Клиническая оценка результатов лабораторных исследований / Г.И.Назаренко, А.А.Кишкун. М. : Медицина, 2002. 544 с.
  113. Назаренко Л.Г. Привычное невынашивние беременности : микробиологическая характеристика и лечение / Л.Г.Назаренко, Омар Салами // Буковинський мед. вісник. 2001. № 2-3. С. 134-136.
  114. Невынашивание беременности: проблемы и тактика лечения / Чайка В.К., Демина Т.Н., Коломийцева А.Г. [и др.]. Севастополь : Вебер, 2001. 268 с.
  115. Нейрогуморальні механізми адаптації організму вагітної і плода до родового стресу / В.Є.Дашкевич, С.Є.Савченко, С.И.Янюта [та ін]. // Перинатологія і педіатрія. 2001. №4. С. 48-50.
  116. Нормальная физиология человека : учебник для высших учебных заведений / под ред. Б.И.Ткаченко. 2-е изд., испр. и доп. М. : Медицина, 2005. 928 с.
  117. Основні показники діяльності акушерсько-гінекологічної служби і стану здоров’я жіночого населення України 1990 2003 роки. / Міністерство охорони здоров’я України ; Центр медичної статистики. К., 2003. 234 с.
  118. Основы репродуктивной медицины : Практическое руководство / под ред. В.К.Чайки. Донецк : Альманах, 2001. 608 с.
  119. Особливості адаптаційних процесів у здорових вагітних / А.Г. Коломійцева, І.А. Жабченко, Н.Я. Скрипченко [та ін.] // Зб. наук. праць Асоціації акушерів-гінекологів України. К. : Фенікс, 2001. С. 326-327.
  120. Особливості психоемоційного стану жінок з лейоміомою матки впродовж першого року після пологів / Бондаренко О.М., Жабченко І.А., Буткова О.І. [та ін]. // Вісник наукових досліджень. 2005. №2. С. 77-79.
  121. Павлюченко М.І. Вплив переривчастої нормобаричної гіпоксії на стан вегетативної нервової системи у вагітних з хронічним пієлонефритом за даними комп’ютерної кардіоінтервалографії / М.І. Павлюченко, А.В.Жарких, Ю.М.Колесник // ПАГ. 2002. №5. С. 67-70.
  122. Перинатальные исходы при хронической плацентарной недостаточности / Л.Е.Мурашко, Ф.С.Бадоева, Г.У.Асымбекова, С.В. Павлович // Акушерство и гинекология. 1996. № 4. С. 43-45.
  123. Пестрикова Т.Ю. Диагностика невынашивания беременности путем определения антиокислительной активности сыворотки крови / Т.Ю.Пестрикова, В.Ф.Григорьев // Акушерство и гинекология. 1990. №3. С. 37-38.
  124. Писарева С.П. Диагностика и лечение невынашивания беременности / С.П.Писарева // Журн. практического врача. 1996. № 3. С. 19-24.
  125. Писарева С.П. Нові аспекти діагностики та терапії невиношування вагітності / С.П.Писарева, І.І.Воробйова // Зб. наук. праць Асоціації акушерів-гінекологів України. К. : Фенікс, 2001. С. 506-508.
  126. Писарєва С.П. Значення хронічного психоемоційного стресу у виникненні та розвитку прееклампсіїї / С.П.Писарєва, С.М.Янюта, В.Б.Ткаченко // ПАГ. 1999. №3. С. 83-87.
  127. Подольський В.В. Нейроциркуляторная астенія і вагітність (прогнозування, профілактика і лікування ускладень вагітності і пологів) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. мед. наук : спец. 14.01.01 ”Акушерство та гінекологія” / В.В.Подольський. К., 1996. 40 с.
  128. Попов В.В. Вариабельность сердечного ритма: возможности применения в физиологии и клинической медицине / В.В.Попов, Л.Н.Фрицше // Укр. мед. часопис. 2006. №2. С. 24-31.
  129. Попова М.В. Фактори ризику роз
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)