МОРФОГЕНЕТИЧНІ  ЗАКОНОМІРНОСТІ   ЕМБРІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ  СЕРЦЯ : Морфогенетические ЗАКОНОМЕРНОСТИ эмбрионального развития СЕРДЦА

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм! • Название:
 • МОРФОГЕНЕТИЧНІ  ЗАКОНОМІРНОСТІ   ЕМБРІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ  СЕРЦЯ
 • Альтернативное название:
 • Морфогенетические ЗАКОНОМЕРНОСТИ эмбрионального развития СЕРДЦА
 • Кол-во страниц:
 • 260
 • ВУЗ:
 • ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА  МЕДИЧНА  АКАДЕМІЯ
 • Год защиты:
 • 2009
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
  ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ

  1) На правах рукопису


  a) ШАТОРНА ВІРА ФЕДОРІВНА
  УДК: 611.12:611.013.9:612.22:612.57-092.9
  МОРФОГЕНЕТИЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ЕМБРІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СЕРЦЯ

  14.03.01 нормальна анатомія
  ДИСЕРТАЦІЯ
  на здобуття наукового ступеню
  доктора біологічних наук


  Козлов Володимир Олексійович

  Науковий консультант:

  заслужений діяч науки і техніки України,
  доктор медичних наук, професор


  Дніпропетровськ 2009  ЗМІСТ

  Перелік умовних позначень 3
  Вступ 4
  Розділ І. Огляд літератури 11
  1.1. Вплив гіпертермії на хід ембріонального розвитку 16
  1.2. Вплив гіпоксії на хід ембріонального розвитку 26
  1.3 Використання імуногістохімічних маркерів для визначення
  впливу тератогенів на хід ембріонального розвитку 40
  Розділ 2. Матеріал та методи дослідження 49
  2.1. Матеріал дослідження 50
  2.2. Методи дослідження 53
  2.2.1. Методи моделювання 53
  2.2.2. Морфологічні методики 55
  2.2.3. Імуногістохімічні методи дослідження 57
  Розділ 3. Вплив гіпертермії на морфогенез курячого зародка 64
  3.1. Вплив гіпертермії на кількісні показники розвитку 64
  3.2. Вплив гіпертермії на морфогенез ембріона 68
  3.3. Вплив гіпертермії на кардіогенез курячого зародка 76
  Розділ 4. Вплив гіпоксії на морфогенез курячого зародка 109
  4.1. Вплив гіпоксії на кількісні показники розвитку 109
  4. 2. Вплив гіпоксії на морфогенез ембріона 113
  4.3. Вплив гіпоксії на кардіогенез курячого зародка 115
  Розділ 5. Вплив гіпертермії на морфогенез зародка щура 137
  5.1. Вплив гіпертермії на кількісні показники розвитку 137
  5.2. Вплив гіпертермії на морфогенез ембріона 138
  5.3. Вплив гіпертермії на кардіогенез зародка щура 141

  Розділ 6. Вплив гіпоксії на морфогенез зародка щура 165
  6.1. Вплив гіпоксії на кількісні показники розвитку 165
  6.2. Вплив гіпоксії на морфогенез ембріона 167
  6.3. Вплив гіпоксії на кардіогенез зародка щура 170
  Розділ 7. Аналіз та узагальнення отриманих результатів 187
  7.1. Виявлення термінаційних періодів кардіогенезу
  у ембріонів курки та щура 187
  7.2 Дослідження критичних періодів в кардіогенезі
  щура за допомогою методів імуногістохімії 203
  Висновки та практичні рекомендації 218
  Список використаних джерел 222
  Додатки 257
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ


  АВ атріовентрикулярний
  АВК атріовентрикулярний канал
  БТШ білок теплового шоку (HSP)
  HSP heath shock protein
  ДМШП дефект міжшлуночкової перегородки
  ЕМТ епітеліально-мезенхімні трансформації
  ЕП ендокардіальні подушки
  КСВ конусно-стовбуровий відділ
  ЛП ліве передсердя
  ЛШ лівий шлуночок
  МПП міжпередсердна перегородка
  МШП міжшлуночкова перегородка
  НН стадія ембріогенезу курки за Hamburger, Hamilton
  ПП праве передсердя
  ПШ правий шлуночок

  ВСТУП

  Актуальність роботи. Протягом останніх десятиріч в умовах посилення негативного впливу екологічного оточення, посилення стресових факторів на організм людини суттєво виріс інтерес спеціалістів практично всіх підрозділів медицини та біології до адаптаційних можливостей серцево-судинної системи та проблем виникнення вад розвитку у відповідь на негативний вплив [12, 25, 33, 27]. В цьому аспекті набуває значення медична ембріологія і порівняльна ембріологія та їх методи дослідження [52, 67, 97, 295]. Об’єктом інтересу стають зміни в навколишньому середовищі, що виникають під впливом антропогенних факторів та можуть провокувати порушення розвитку [72, 152, 171]. Разом з тим, до теперішнього часу відсутня в необхідному обсязі інформація про морфогенетичні закономірності змін, що виникають протягом раннього кардіогенезу в будові серця під впливом тих чи інших факторів.
  Зниження числа набутих вад серця призводить до актуалізації термінів і механізмів формування уроджених вад на етапах кардіогенезу під впливом різних чинників [28, 64, 261]. Серед цих факторів досить часто зустрічаються такі як гіпертермія та гіпоксія, але дослідження впливу зазначених факторів стосуються в основному фізіологічних зсувів, різноманітності викликаних порушень і не виявляють механізму утворення аномалії [249, 290, 298].
  Безпосереднє спостереження за розвитком вад у людини неможливо, тому за допомогою індукованих експериментальних моделей стає можливим аналіз морфогенетичних змін у серці при формуванні вад розвитку серця, пов'язаних з дією фізичних факторів зовнішнього середовища: дефектів будови камер та перегородок, вад розвитку магістральних судин серця та інших серцевих вад [67, 169, 163]. При проведенні ембріологічних досліджень збільшується роль моделювання вад розвитку серця на ранніх етапах ембріогенезу, коли сам ембріон представляє собою досить нестабільну систему [42, 49, 61, 63, 71]. Виявлення причин та механізму утворення аномалії розвитку серця в цілому, або його компонентів та великих судин під впливом високих температур або гіпоксії дозволить розробити модель виникнення вади розвитку серця. В експериментальних моделях, що використовували останнім часом був встановлений тісний зв'язок між строками впливу тератогенів та спектром і тяжкістю вад розвитку серця [251, 253, 265]. Такі періоди, для яких характерна підвищена чутливість до дії ушкоджувальних чинників, називають «критичними періодами ембріогенезу». Вірогідність формування відхилень в розвитку в критичні періоди найбільш висока. Окрім критичних необхідно враховувати термінаційні періоди дії тератогену тобто граничний термін ембріогенезу, протягом якого несприятливий чинник може індукувати аномалії розвитку. Цей період визначається термінами завершення формування органу і відрізняється для різних органів і тканин. В доступній науковій літературі ми не зустріли визначених термінаційних періодів кардіогенезу для гіпоксії та гіпертермії, а тільки перелік вад серця та великих магістральних судин, що формуються в експериментальних моделях з використанням зазначених чинників [314, 305, 306].
  Все вищевикладене свідчить про актуальність сучасних досліджень морфогенетичних закономірностей ембріонального розвитку серця в нормі та під впливом тератогенних фізичних факторів та визначення термінаційних періодів кардіогенезу для гіпоксії та гіпертермії.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертації і основні напрямки її виконання обговорені та затверджені Проблемною комісією МОЗ і АМН України «Морфологія людини» (протокол № 66 від 24 травня 2005р.) і Вченою радою Дніпропетровської державної медичної академії (протокол № 10 від 15 травня 2005 року). Дисертаційна робота є фрагментом наукових розробок кафедри анатомії людини Дніпропетровської державної медичної академії за темою «Морфогенез серця та судин після експериментальних втручань» (№ державної реєстрації: 0106U012193). Дисертантка вивчала закономірності формоутворення та розвитку структурних компонентів камер, клапанного апарату та магістральних судин серця і є виконавцем складової частини вказаної науково-дослідної роботи стосовно аномального кардіогенезу.
  Мета і завдання дослідження. Метою роботи є з’ясування етапів морфогенезу серця в нормі і механізмів вад розвитку, обумовлених дією гіпоксії і гіпертермії та виявлення термінаційних періодів кардіогенезу.
  Для досягнення поставленої мети були визначені такі завдання:
  1. Вивчити морфогенетичні зміни, що відбуваються в серці зародків курки, щура на ранніх стадіях кардіогенезу, в період септації у нормі та після впливу гіпоксії і гіпертермії.
  2. Встановити спектр вад серця у курячих та щурячих зародків після впливу фізичних чинників (гіпоксія, гіпертермія) на стадіях розвитку, що відповідають закінченню септації серця.
  3. Визначити механізми нормального та аномального розвитку серця після впливу тератогенів у ембріонів птахів і ссавців.
  4. Провести зіставлення механізмів нормального та аномального морфогенезу серця експериментальних тварин.
  5. Виявити термінаційні періоди впливу гіпоксії та гіпертермії на хід розвитку серця протягом ембріогенезу.
  Об’єкт дослідження морфо- та гістогенетичні механізми нормального та аномального розвитку серця.
  Предмет дослідження серце ембріона щура та курки у нормі та після дії гіпоксії та гіпертермії на етапах кардіогенезу.
  Методи дослідження: анатомічні для макроскопічного дослідження серця та дослідження зовнішньої будови серця зародків з використанням світлової мікроскопії; гістологічні для аналізу стану розвитку камер та перегородок серця, вад розвитку; імуногістохімічні для оцінки перебігу в нормі та змін в основних гістогенетичних процесах; морфометричні для кількісної оцінки окремих структур серця, стереологічні для визначення питомого об’єму субклітинних структур, біометричні для визначення об’єму вибірки, статистичні для аналізу і інтерпретації отриманих результатів.
  Наукова новизна. Вперше співставлені етапи розвитку серця птахів та щурів на ранніх етапах кардіогенезу та розроблені нормограми паралельності етапів розвитку, запропонована модель управління морфогенетичними перетвореннями серця.
  Вперше визначено термінаційні періоди кардіогенезу, протягом яких вплив тератогенних чинників призводить до кардинальних змін в розвитку серця та формування вад розвитку. Визначені морфологічні феномени, що свідчать про вплив на хід ембріогенезу і кардіогенезу у моделях аномального тератогенезу з використанням гіпертермії та гіпоксії. За допомогою гістологічних та імуногістохімічних досліджень вивчені та структурно описані морфогенетичні процеси, що призводять до формування вад серця в експериментальних моделях під впливом гіпоксії та гіпертермії.
  Отримані нові дані про основні структурні зміни в різних відділах серця: передсердях та шлуночках, міжшлуночковій і міжпередсердній перегородках, атріовентрикулярному каналі (АВК), конусно-стовбуровому відділі (КСВ) та клапанах серця в нормі та при формуванні вад розвитку серця в моделях під впливом фізичних факторів. Уперше зіставлені за системою споріднених параметрів механізми нормального та аномального морфогенезу та кардіогенезу в різних моделях. Уточнено дані щодо нормального й аномального морфогенезу критичних областей серця, відповідальних за формування вад: КСВ, його перегородок, атріовентрикулярних (АВ) подушок, міжпередсердної (МПП) і міжшлуночкової (МШП) перегородок, а також отримані нові дані щодо їхнього внеску до аномального морфогенезу серця.
  Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що отримані результати сприяють розширенню уявлень про основні принципи та конкретні механізми формування вад розвитку серця після впливу фізичних тератогенів (гіпоксія, гіпертермія).
  Результати дослідження дозволяють прогнозувати появу і тип уроджених вад розвитку серця у людини при дії таких факторів, як гіпоксія та гіпертермія. Отримані дані про аномальні морфологічні зміни в термінаційні періоди кардіогенезу експериментальних тварин при впливі тератогенів дозволяють скласти уявлення про можливі часові відрізки розвитку серця, протягом яких вплив гіпоксії та гіпертермії призводить до формування певних вад, які ми можемо прогнозувати. Дані про механізми формування вад є також важливою умовою для розробки основ профілактичних і коригуючих заходів у акушерсько-гінекологічній практиці у тому випадку, якщо в пренатальному періоді відбувався вплив певного тератогенного фактора (гіпоксії або гіпертермії).
  Матеріали дисертаційної роботи впроваджені у наукову роботу та навчальний процес кафедри нормальної анатомії Запорізького державного медичного університету, Донецького національного медичного університету, Івано-Франківського державного медичного університету, Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я.Горбачевського, Кримського державного медичного університету ім. С.І.Георгієвського, Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, Київського національного медичного університету, кафедри анатомії та гістології Ужгородського національного університету.
  Особистий внесок здобувача. Дисертантом самостійно виконаний патентно-інформаційний пошук, визначені мета та задачі дослідження. Аналіз наукової літератури, забір матеріалу, всі морфологічні дослідження, морфометричний та статистичний аналіз, тривимірне моделювання, розділи дисертаційної роботи, їх обговорення та узагальнення, формулювання висновків та оформлення дисертації виконані автором самостійно. Основною є участь автора в підготуванні статей до опублікування, а також наукових розробок для оформлення деклараційних патентів України (у співавторстві). В актах впровадження наводяться дані, що особисто отримані автором у процесі виконання роботи. Автором не були використані результати виконаної нею кандидатської дисертації та ідеї співавторів публікацій.
  Апробація результатів дослідження. Результати дослідження доповідались на III Національному конгресі анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України (Київ, 2002р.), міжнародній конференції Саміт нормальних анатомів України та Росії (Тернопіль, 2003р.), науково-практичній конференції морфологів «Роль імунної, ендокринної та нервової систем у процесах морфогенезу та регенерації» (Запоріжжя, 2003р.), Всеукраїнській на­у­ко­вій кон­ференції «Ак­ту­альні питан­ня клі­ні­чної ана­томії та опе­ра­­тивної хірур­гії» (Чернівці, 2004р.), на засіданнях Дніпропетровського обласного відділення Товариства АГЕТ України (2004р., 2005р., 2006р.), на I, II та III Всеукраїнських наукових морфологічних конференціях Карповські читання ” (Дніпропетровськ, 2005р., 2006р., 2007р.), науково-практичній конференції „Морфологічний стан тканин і органів у нормі та при моделюванні патологічних процесів” (Тернопіль, 2006р.), ІV Національному конг­ресі АГЕТ України (Сімферополь, 2006р.), науково-практичній конференції «До­с­від і проб­леми засто­су­ва­ння сучас­них морфо­логічних методів дос­лід­жень органів і тканин у нормі та при діаг­ностиці патологічних про­це­сів» (Тернопіль, 2007р.), VIII міжна­род­ного конгресу пато­логів України «Сучас­ні проблеми патоло­гічної анатомії» (Полтава, 2008р.), науково-практичній конференції «Морфологічні основи компенсаторно-пристосувальних процесів і їх структурне забезпечення» (Тернопіль, 2008р.).
  Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 40 наукових праць. Автору належать два розділи у монографії (у співавторстві), 20 статей у наукових фахових виданнях, рекомендованих ВАК України для біологічних наук, 6 статей у наукових фахових виданнях, рекомендованих ВАК України для медичних наук (11 статей опубліковано без співавторів), 10 робіт опубліковано у матеріалах наукових конгресів і конференцій. За результатами дисертаційної роботи отримано 2 деклараційних патенти України на винахід (№60078 А, №59108 А) та авторське свідоцтво на твір (№ 27967).
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми, яка полягає у визначенні морфогенетичних механізмів розвитку серця у нормі і при формуванні вад серця, що викликані дією гіпоксії та гіпертермії, визначені термінаційні періоди кардіогенезу, хронологія основних подій в органогенезі серця ембріона курки та щура. Отримані дані є основою для наступних експериментальних і кардіоембріологічних досліджень у галузі морфології та ембріології.
  1. У ранньому періоді морфогенезу серця щура та курки ми виділили наступні паралельні етапи формування: закладка міокарду трубчастого серця; утворення ендокардіальних подушок та епітеліально-мезенхімні трансформації; делямінація міокарду шлуночків і атріовентрикулярного каналу та наступна септація; консолідація базальних частин трабекул та утворення компактного і трабекулярного шарів міокарду шлуночків, що сполучається в часі з розвитком судин серця; формування багатошарової спіральної системи міокарду шлуночків; етап ремоделювання трабекул і утворення соскоподібних м'язів та зростання об’єму компактного міокарду. Після дії гіпоксії і гіпертермії виявлялись порушення процесів делямінації міокарду, внаслідок чого змінювався розвиток структур, що є похідними делямінаційної пластинки: внутрішнього рельєфу шлуночків, клапанного апарату серця.
  2. Порушення загального ходу ембріогенезу курки та щура під впливом гіпоксії та гіпертермії виявлялося в першу чергу в затримці ходу ембріогенезу, порушенні згинання ембріону (у курки: 33,6% - після впливу гіпоксією, 31,5% - після впливу гіпертермією; у щура: 47,3% - після впливу гіпоксією, 28,9% - після впливу гіпертермією), а також вадах ембріогенезу: ектопії серця (3,6% - після впливу гіпертермією у ембріона курки; у щура - 3,1% - після впливу гіпоксією, 4,2% - після впливу гіпертермією), килах (2,3% - після впливу гіпоксією, 4,7% - після впливу гіпертермією у ембріона курки; у щура: 5,7% - після впливу гіпоксією, 3,5% - після впливу гіпертермією). Було встановлено достовірне зменшення маси ембріонів при дії фізичних чинників від 12,3% до 16,1% в обох групах тварин. Незважаючи на загальне зниження маси тіла кардіофетальний індекс при дії гіпоксії був достовірно вищий за норму (р<0,05), але при дії гіпертермії цей індекс мав незначну різницю з нормою.
  3. На строк моніторингу вад серця, що відповідає терміну закінчення септації ( курки 7 доба інкубації, у щура - 16 доба ембріогенезу) виникали дефекти перегородок серця у ембріона курки -73,9% дефект міжшлуночкової перегородки - після впливу гіпертермією, 43,5% після впливу гіпоксією; у ембріона щура 33,4% дефект міжшлуночкової перегородки після впливу гіпоксією, та 39,4% після впливу гіпертермією; витончення МШП у ембріонів курки після впливу гіпертермією 34,5%, у ембріонів щура 31,5%; потовщення МШП під дією гіпоксії 38,3%. Після впливу гіпоксією спостерігалось збільшення обсягу і кількості функціонуючих судин у ембріонів курки - 27,2% та у ембріонів щура 32,3%. Після впливу гіпоксією тільки у щура спостерігалась така вада кардіогенезу як гіперплазія ендотелію (11,4%).
  4. Всі структури ембріонального серця, що на ранніх етапах кардіогенезу утримують залишки кардіогелю, в наступних стадіях розвитку підлягають виразним морфогенетичних змінам: утворюють стулки клапанів, трабекули міокарду, перегородки серця. Гіпертермія викликала пригнічення проліферації усіх типів клітин, а також порушення розподілу кардіального гелю в атріовентрикулярному каналі, шлуночках і конусностовбуровому відділі та клапанному апараті серця. Одним з механізмів тератогенної дії фізичних факторів є ушкодження міжклітинних контактів ендотелію, що призводить до крововиливів у мезенхімні структури серця та в субендокардіальний простір та порушує базовий процес формування клапанного апарату ЕМТ. Затримка процесу делямінації міокарду АВК та шлуночків спричиняє формування вад розвитку трабекул і соскоподібних м’язів шлуночків. Вплив гіпоксією на тканини ембріонального серця стимулює проліферативні процеси, що призводить до збільшення кількості діючих судин, потовщення стінок камер серця та гіперплазії ендокарду.
  5. Дослідження гістогенетичних процесів за допомогою імуногістохімічних маркерів на ембріонах щурів дозволило на клітинному рівні визначити механізм та термін формування порушень кардіогенезу. Індекс проліферації (використання маркеру Кі67) та накопичення маркеру апоптозу bcl-2, а також співвідношення цих показників свідчать про найвищу активність морфогенетичних перетворень в стінках серця на терміну розвитку 9-9,5 доби (10-11 стадія нормального розвитку щура). Ми визначили загальний напрямок змін гістогенетичних процесів: вплив гіпертермією посилював апоптотичні процеси, а після впливу гіпоксії збільшувалась інтенсивність проліферативних процесів.
  6. Вплив гіпоксією та гіпертермією в різні проміжки часу розвитку ембріону дозволив виявити термінаційні періоди кардіогенезу, коли спостерігається пряма залежність процесів септації та морфогенезу серця від впливу фізичних факторів. Для серця курячого зародка цей період становить 68-72 годин інкубації, (19 стадія за НН), а для ембріона щура цей термін відповідає 13 стадії ембріогенезу, що відбувається на 11 добі ембріогенезу.


  ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:
  1. Виконане дослідження доповнює існуючі уявлення про нормальний та аномальний морфогенез серця досліджуваних об’єктів, з нових позицій висвітлює механізми кардіогенезу після впливу фізичних тератогенних чинників. Отримані результати можуть бути використані у навчальному процесі на кафедрах нормальної анатомії, гістології та ембріології, а також при подальших анатомічних, ембріологічних і гістологічних дослідженнях.
  2. Результати дослідження є підгрунтям для подальшого аналізу клітинних, тканинних та анатомічних перебудов у складі відділів серця, а також при вивченні аномальних процесів розвитку серця. Крім того, отримані дані доповнюють інформаційний блок-еталон нормального розвитку камер, перегородок та клапанів серця, що може бути використаний для вивчення патології формування їх анатомічної структури та гістоархітектури.
  3. Одержані дані дають змогу удосконалити ембріологічні методичні підходи до вивчення кардіогенезу.
  4. Результати дослідження дозволяють прогнозувати появу і тип уроджених вад розвитку серця у людини при дії таких факторів, як гіпоксія та гіпертермія, а також інших фізичних факторів, що обумовлюють ушкодження ембріогенезу.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1.Абдул-Огли Л.В. Зміна лінійних розмірів серця і структурні особливості серцевої стінки людини в онтогенезі/ Л.В. Абдул-Огли // Вісник морфології. Вінниця. 2003. № 2. С. 464-468.
  2.Абдул-Огли Л. В. Особливості розвитку і будови міжпередсердної та міжшлуночкової перегородок серця людини у віковому аспекті / Л. В. Абдул-Огли // Вісник морфології. — 2004. — № 1. — С. 60—63.
  3.Антипов В.Н. Аномалии клапанов и отделов оттока желудочков сердца при желудочково-артериальной дискордантности / В.Н. Антипов, А.Ф. Синев, Г.С. Кирьякулов, Н.В. Антипов // Вісник морфології. - 2007. Т.13, №2.-С. 330-332.
  4. Анатомические особенности аномальных клапанов аорты и легочного ствола в сочетании с пороками камер сердца / В.Н. Антипов, Г.С. Кирьякулов, Н.В. Антипов, М.Г. Руденко, Л.М. Дугадко, А.Ф. Синев // Вісник проблем морфології і медицини. 2006. В. 2. С. 172-174.
  5.Автандилов Г. Г. Введение в количественную патологическую морфологию / Автандилов Г. Г. — М. : Медицина, 1980. — 216 с.
  6.Автандилов Г. Г. Медицинская морфометрия : руководство / Автандилов Г. Г. — М. : Медицина, 1990. — 384 с.
  7.Автандилов Г. Г. Системный стереометрический анализ ультраструктур клеток / Автандилов Г. Г., Невзоров В. П., Невзорова О. Ф. — Кишинев : Штиинца, 1984. — 186 с.
  8. Ахтемійчук Ю. Т. Нариси ембріотопографії / Ахтемійчук Ю. Т. Чернівці : Букрест, 2008. 200 с.
  9.Анатомия сложных врожденных пороков сердца / [Г. С. Кирьякулов, В. А. Васильев, Т. В. Бородий и др.]. — Донецк : КИТИС, 2000. — 330 с.
  10.Анатомия сосочковых мышц и сухожильных нитей у плодов / В. А. Козлов, Г. В. Довгаль, В. Ф. Шаторная [и др.] // IV международный конгресс по интегративной антропологии. — Санкт-петербург. — 2002. — С. 171-172.
  11.Антипов В.Н. Кровоснабжение проводящей системы при сложных врожденных пороках сердца /В.Н. Антипов, Г.С. Кирьякулов, Н.В. Антипов // Таврический медико-биологический вестник.-2008.- т. 11. - №3, Ч. 2. - С. 59-61.
  12.Арчакова Л.И. Морфо-функциональные механизмы реакций симпатических ганглиев на действие температурного фактора и пирогенов / Л.И.Арчакова, И.В.Екимова, В.Н. Гурин // Морфология. -1998.- Т.114, № 6.- С. 31-38.
  13.Болезни сельскохозяйственных птиц: Справочник /Сост. А.А. Лимаренко, И.С. Дубов, А.А. Таймасуков и др.- СПб.: Из-во «Лань», 2005.-448с.
  14.Белоконь Н. А., Подзолков В. П. Врожденные пороки сердца / Н. А. Белоконь, В. П. Подзолков. — М. : Медицина, 1990. — 352 с.
  15.Волянский Ю. Л. Молекулярные механизмы программированной клеточной гибели / Ю. Л. Волянский, Т. Ю. Колотова, Н. В. Васильев // Успехи современной биологии. — 1994. — Т. 114, № 6. — С. 679—682.
  16.Гатауллин Н. Г. Наш опыт хирургического лечения дефектов межпредсердной перегородки / Н. Г. Гатауллин, В. Л. Плечев, Т. К. Ильтеряков // Сердечно-сосудистые заболевания. — Бюлл. НЦССХ им. А. Н. Бакулева. — 2001. — Т. 2, № 6. — С. 17.
  17.Горелова Н. И. Иммуногистохимическая характеристика раннего кардиомиогенеза человека / Н. И. Горелова // Вісник морфології. — 2004. — Т. 10, № 2. — С. 242—245.
  18.Горелова Н. И. Методы иммуноморфологии в изучении гистогенетических процессов раннего кардиогенеза / Н. И. Горелова, Ю. В. Силкина // Карповські читання : I наук. конф. : тези доп. — Дніпропетровськ, 2004. — С. 15—17.
  19.Горєлова Н. І. Васкулогенез у міжшлуночковій перегородці на етапах раннього кардіогенезу людини / Горєлова Н. І. // Гістологія на сучасному етапі розвитку : науково-практична конференція: тези доп. — Тернопіль, 2004. — С. 18—19.
  20.Горєлова Н. І. Гістогенетичні механізми септації передсердь у курки / Н. І. Горєлова // Весна наукова : 75-ї підсумкова наук. конф. : тези доп. — Дніпропетровськ, 2004. — С. 22—23.
  21.Горєлова Н. І. Гістогенетичні механізми септації серця у птахів / Н. І. Горєлова // Медичні перспективи. — 2004. — Т. IX, № 3. — С. 33—35.
  22.Горєлова Н. І. Иммуногистохимическая характеристика раннего кардиомиогенеза человека / Н. І. Горєлова // Вісник морфології. — 2004. — Т. 10, № 2. — С. 242—245.
  23.Донина Ж.А. Влияние интервальной гипоксической тренировки на ортостатические реакции кардиореспираторной системы / Донина Ж.А., Лаврова И.Н., Тихонов М.А. // Бюл.экспер. биол. и мед. 2008.-Т.145, №6.-С.604-607.
  24.Дубровская Н.М. Влияние пренатальной гипоксии на развитие крыс в постнатальном онтогенезе / Дубровская Н.М., .Потапов Д.О, Туманова Н.Л.//Вестник молодых ученых.-2002.-Т.4 .-СЕРИЯ: Науки о жизни. С.915.
  25.Знаменська О.С. Деякі клініко-експериментальні аспекти патогенезу, діагности і лікування перинатальних асфіксій у новонароджених О.С.Знаменська , В.І.Похилько , О.М. Ковальова // Онтогенез.- №7.- 2007.- с.47-58.
  26.Дядичкина Л. Ф. Пособие по биологическому контролю при инкубации яиц с.-х. птицы / Дядичкина Л. Ф., Познякова Н. С., Главатских О. В. — МНПО «Племптица», ВНИТИП.- Сергиев Посад, 2004. — 83 с.
  27.Закладка папиллярных мышц и сухожильных нитей сердца в раннем эмбриогенезе / В. А. Козлов, В. Ф. Шаторная, Г. В. Довгаль [и др.] // Україна наукова : Перша Всеукр. наук.-практич. конф. : тези доп. — Дніпропетровськ, 2001. — С. 17—18.
  28.Жаріков М.Ю. Особливості впливу експериментальної коарктації аорти на стан міокарда і секреторних компонентів серця щурів / М.Ю. Жаріков, В.В.Кошарний, О.Г. Козловська // Таврический медико-биологический вестник.- 2006.- Т. 9, № 3, Ч 1.- С. 58 - 60.
  29.Инкубация яиц сельскохозяйственной птицы : методические рекомендации / Фисинин В. И., Дядичкина Л. Ф., Голдин Ю. С. ; под общ. ред. В.И. Фисинина; ВНИТИП. — Сергиев Посад. — 2005. — 120 с.
  30.Інкубацiя яєць сiльськогосподарської птицi: методичний посібник / [В.О.Бреславець та ін.]. — Харків, 2001. — 92с.
  31.Иваницкая Н.Ф. Методика получения разных стадий гемической гипоксии у крыс введением нитрита натрия / Н.Ф. Иваницкая // Патол. физиол. и экспер. терапия. —1976. —№3. —С. 69-71.
  32.Караськов А. М. Хирургические технологии при врожденном двухстворчатом аортальном клапане / А. М. Караськов, С. И. Железнев, А. Л. Чернявский // Сердечно-сосудистые заболевания. — Бюлл. НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН. — 2001. — Т. 2, № 6. — С. 10.
  33.Кирьякулов Г. С. Клиническая анатомия сердца детей в норме и при врожденных дефектах межжелудочковой перегородки / Г. С. Кирьякулов, В. А. Васильев. — Донецк, 1997. — 235 с.
  34.Кирьякулов Г. С. Морфометрия сердца в норме / Кирьякулов Г. С., Яблучанский Н. И., Шляховер В. Е. — К. : Вища школа, 1990. — 152 с.
  35.Клинико-морфологические параллели в развитии сердца в пренатальном онтогенезе / В. А. Козлов, В. Ф. Шаторная, Л. В. Абдул-Огли, Е. А. Савенкова // Таврический медико-биологический вестник : ІV Національний конгрес АГЕТ України : тези доп. — Сімферополь. — 2006. — Т. 9, № 3. — С. 87—90.
  36.Копнин Б.П. Механизмы действия онкогенов и опухолевых супрессоров / Б.П. Копнин // НИИ канцерогенеза: Российский онкологический научный журнал (РАМ).- 2002..- № 4.- С. 123-145.
  37.Клінічна анатомія сухожилкових струн серця / В. О. Козлов, В. Ф. Шаторна, В. Г. Дзяк, О. О. Шевченко // Вісник морфології. — Вінниця. — 2004, № 1. — с. 80—83.
  38.Козлов В. А. Анатомия сосочковых мышц и сухожильных нитей у плодов / В. А. Козлов, Г. В. Довгаль, В. Ф. Шаторная // Мат-лы IV Междунар. конгр. по интегративной антропологии.- С.-П., 2002.- С.171-172.
  39.Козлов В. А. К вопросу происхождения сухожильных нитей сердца / В. А. Козлов, В. Ф. Шаторная // Вісник проблем біології і медицини. - Полтава. — 2002. — № 3. — С. 71—73.
  40.Козлов В. А. Особенности развития отдельных структур сердца в пренатальном онтогенезе / В. А. Козлов, В. Ф. Шаторна // Вісник проблем біології і медицини. — Полтава. — 2003, № 3. — С. 82—84.
  41.Козлов В. А. Развитие отдельных структур сердца в раннем пренатальном онтогенезе / В. А. Козлов, В. Ф. Шаторная, Е. А. Шевченко // Актуальні питання клінічної анатомії та оперативної хірургії : Всеукраїнська наукова конференція 11-13 жовтня 2004 р. : тези доп. — Чернівці, 2004. — С. 69.
  42.Козлов В. А. Развитие сердца в пренатальном онтогенезе / В. А. Козлов, Т. В. Кулемзина, В. Ф. Шаторная // Актуальные проблемы медицины. Днепропетровск, 2002. — С. 8—9.
  43.Козлов В. О. Морфогенез зовнішньої та внутрішньої будови серця протягом філо- та онтогенезу / В. О. Козлов, С. Б. Крамар, В. Ф. Шаторна // Карповські читання : І Всеукраїнська наукова конференція, 18-21 травня 2004 р. : тези доп. — Дніпропетровськ, 2004. — С. 26—30.
  44.Козлов В. О. Морфогенез клапанного апарату серця / Козлов В. О., Шаторна В. Ф. // Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики : науково-практ. конференція морфологів, 19-20 вер. 2003 р. : тези доп. — Запоріжжя, 2003. — Вип. IX. — С. 251—256.
  45.Козлов В. О. Папілярно-трабекулярний апарат серця ембріона людини / В. О. Козлов, В. Ф. Шаторна // Вісник проблем біології і медицини. — 2004. — № 4. — С. 89—91.
  46.Козлов В. О. Сухожилкові струни серця : навчально-методичний посібник / В. О. Козлов, В. Г. Дзяк. — Дніпропетровськ : Ліра. — 2006. — 128 с.
  47.Козлов В. О. Формоутворення структурних компонентів серця в нормі та при моделюванні вад розвитку / В. О. Козлов, В. Ф. Шаторна, О. О. Савенкова // Вісник наукових досліджень. — 2006. — № 3. — С. 106—108.
  48.Козлов В. О. Формування клапанного апарату серця в ембріогенезі / В. О. Козлов, В. Ф. Шаторна // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. — 2004. — Т. 3, № 3. — С. 21—24.
  49.Козлов В. О. Формування сухожилкових струн серця людини на ранніх етапах кардіогенезу / В. О. Козлов, В. Ф. Шаторна, О. О. Шевченко // Вісник морфології. — 2004. — № 10. — С. 282—284.
  50.Костиленко Ю. П. Форма и рельеф внутренней поверхности камер сердца человека в гемодинамическом аспекте / Ю. П. Костиленко, А. Ю. Костиленко, Е. А. Девяткин // Российские морфологические ведомости. — 2000. — № 1—2. — С. 212—214.
  51.Крутов А. О. Опыт лечения новорожденных детей 1-го года жизни с атрезией легочной артерии и интактной межжелудочковой перегородкой / А. О. Крутов, В. В. Чечнева, О. Н. Ильина // Сердечно-сосудистые заболевания. — Бюлл. НЦССХ им. А. Н. Бакулева РАМН. — 2001. — Т. 2, № 6. — С. 10.
  52.Круцяк В. М. Значення ембріологічних досліджень на сучасному етапі розвитку морфологічної науки / В. М. Круцяк, В. І. Проняєв, Ю. Т. Ахтемійчук // Буковинський медичний вісник. — 1998. — Т. 2, № 1. — С. 3—7.
  53.Круцяк В. Н. Эмбриотопографические приемы в исследовании врожденной патологии / В. Н. Круцяк, В. П. Пишак, Б. Г. Макар // Тез. докл. IX съезда анат., гистол., эмбриол.- Полтава, 1992.- С. 123.
  54.Кудряшов В. П. Сравнительно-анатомическая характеристика клапанного аппарата сердца человека и некоторых животных / В. П. Кудряшов, Н. Н. Белов, И. А. Раменский // Морфологические науки практической медицине и биологии : науч. конф. : тез. докл. — Омск. — 1986. — С. 53—54.
  55.Кузьмина Н.Б., Городкова А.Ю. Морфометрия сердца. // Сборник докл. М. 1996. С 45-46.
  56.Кульчицкий К. И. Клапаны сердца / Кульчицкий К. И., Соколов В. В., Марущенко Г. Н. — К. : Здоров’я, 1990. — 182 с.
  57.Лакин Г. Ф. Биометрия : учеб. пособие для биол. спец. вузов [4-е изд., переработанное и дополненное] / Лакин Г. Ф. — М. : Высшая школа, 1990. — 352 с.
  58.Леонтюк А. С. Информационный анализ в морфологических исследованиях / Леонтюк А. С., Леонтюк Л. А., Сыкало А. И. — Минск : Наука и техника, 1981. — 159 с.
  59.Леонтюк А. С. Информационный анализ как метод исследования структуры биологических объектов / А. С. Леонтюк, Е. В. Барковский, Б. В. Лысый // Теория информации в медицине. — 1974. — С. 77—97.
  60.Машталир М. А. Роль витамина А и его производных в формировании врожденных пороков сердца / М. А. Машталир // Вісник морфології. — 2000. — Т. 6, № 2. — С. 350—354.
  61.Машталір М. А. Перебудова атріовентрикулярного каналу у курячого зародка у нормі та при порушеннях розвитку серця під впливом етанолу / М. А. Машталір // Медичні перспективи. — 2004. — Т. IX, № 3. — C. 20—23.
  62.Машталір М. А. Ранні зміни у формуванні серця курячого зародка під впливом етанолу / М. А. Машталір, Ю. В. Сілкіна, І. В. Твердохліб // Медичні перспективи. — 2002. — Т. 7, № 2. — С. 30—33.
  63.Машталір М. А. Розвиток конусно-стовбурового відділу серця у зародка миші у нормі та під впливом етанолу / М. А. Машталір // Медичні перспективи. — 2005. — Т. X, № 3. — С. 6—10.
  64.Машталір М. А. Розвиток передсердно-шлуночкового з’єднання при порушенні розвитку серця курячого зародку дією етанолу // Актульні питання морфології: Наукові праці III національного конгресу анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України. Київ, 21-23 жовтня 2002 р. / Під ред. Ю.Б.Чайковського.- Тернопіль: Укрмедкнига, 2002.- С. 204-205.
  65.Машталір М. А. Розвиток шлуночків серця курей в нормі і при порушеннях розвитку під впливом етанолу / М. А. Машталір // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. — 2004. — № 2. — С. 23—25.
  66.Машталір М. А. Формоутворення атріовентрикулярних подушок у курей у нормі і при дії ретиноєвої кислоти / М. А. Машталір // Медичні перспективи. — 2004. — Т. IX, № 4. — С. 17—21.
  67.Машталір М. А. Розвиток серця мишачих та курячих зародків на кінцевих етапах септації після впливу етанолу / Карповські читання : ІІІ Всеукраїнська морфол. наук. конф., 11-14 квітня 2006 р. тези доп. — Дніпропетровськ, 2006. — С. 40—41.
  68.Машталір М. А. Формування атріовентрікулярного канала курячого зародка під впливом ретіноєвої кислоти / М. А. Машталір // Роль імунної, ендокринної та нервової систем в процесах морфогенезу та регенерації : наук.-практ. конф. морфологів, 19-20 вер. 2003 р. : тези доп. — Запоріжжя, 2003. — С. 276—283.
  69.Машталір М. А. Формування епікарда курячого зародка в нормі і при порушенні кардіогенезу дією етанолу / М. А. Машталір, В. Ф. Шаторна, І. В. Твердохліб // Медичні перспективи. — Дніпропетровськ, 2003. — Т. VIII, № 1. — C. 43—46.
  70.Машталір М. А. Формування конусно-стовбурового відділу серця у мишачих та курячих зародків під впливом ретиноєвої кислоти / М. А. Машталір // Медичні перспективи. — 2006. — № 1. — С. 8—12.
  71.Морфологическое исследование сердца у плодов с хромосомными болезнями, абортированных после пренатальной диагностики в 1 триместре беременности / И. В. Новикова, Г. И. Лазюк, О. В. Прибушеня [и др.] // Пренатальная диагностика. — 2004. — Т. 3, № 3. — С. 197—201.
  72.Мутафьян О. А. Врожденные пороки сердца у детей / Мутафьян О. А. — Санкт-Петербург, 2002. — 210 с.
  73.Непомнящих Л. М. Морфогенез важнейших общепатологических процессов в сердце / Непомнящих Л. М. — Новосибирск : Наука, 1991. — 314 с.
  74.Нормальний кардіогенез та вплив деяких тератогенних факторів на розвиток серця: електронний науковий журнал Всеукраїнської громадської організації «Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України» [Електронний ресурс] / В. О. Козлов, В. Ф. Шаторна, М. А. Машталір // Морфологія — 2007. — Том І. — № 3. — С. 7—15.
  75.Нуджент Э. В. Врожденные пороки сердца / Э. В. Нуджент // Клиническая кардиология. — 2000. — С. 259—286.
  76.Объекты биологии развития / [под ред. Б. Л. Астаурова]. — М. : Наука, 1975. — 580 с.
  77.Орлов М. В. Биологический контроль в инкубации : под общ. ред. И. П. Кривопишина. — [3-е изд., перераб. и доп.] / Орлов М. В. — М. : Россельхозиздат, 1997. — 123 с.
  78.Особенности строения клапанного аппарата сердца / В. А. Козлов, В. Ф. Шаторная, Е. С. Зозуля, А. А. Козловская // Вісник морфології. — Вінниця. — 2003. — Т. 9. — № 3. — С. 163—165.
  79.Особенности строения трабекулярного отдела желудочковых камер в норме и при врожденных пороках сердца / В. А. Васильев, Н. В. Житинева, Л. В. Васильева, Г. С. Кирьякулов // Актуальні питання морфології : ІІІ національний конгрес анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України, 21-23 жовтня 2002 р : тези доп. — Тернопіль, 2002. — С. 46—47.
  80.Особливості будови серця з єдиним передсердям у плода людини / Б. Г. Макар, Т. В. Хмара, Ф. Д. Марчук, Г. М. Халатурник // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. — 2002. — Т. 1, № 2. — С. 23—25.
  81.Особливості будови серця з єдиним передсердям у плода людини / Б. Г. Макар, Т. В. Хмара, Ф. Д. Марчук, Г. М. Халатурник // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. — 2002. — Т. 1, № 2. — С. 23—25.
  82.Открытый предсердно-желудочковый канал / [Гусак В. К., Васильева Л. В., Кирьякулов Г. С. и др.]. — Донецк : ООО "Лебедь", 2001. — 184 с.
  83.Отрыганьев Г. К. Болезни эмбрионов птиц / Отрыганьев Г. К., Бессарабов Г. К., Исаев Ю. В. — М. : Россельхозиздат, 1981. — 136 с.
  84.Отрыганьев Г. К. Рекомендации по диагностике причин эмбриональной смертности сельскохозяйственной птицы / Отрыганьев Г. К., Исаев Ю. А., Дядичкина Л. Ф. — ВНИТИП. — Загорск, 1982. — 34с.
  85.Папиллярно-трабекулярный аппарат при отсутствии межжелудочковой перегородки / С. А. Чередник, Г. С. Кирьякулов, Е. В.Жданов [и др.] // Буковинський медичний вісник. — 2001. — Т. 5, № 3—4. — С. 105—107.
  86.Пластическая коррекция недостаточности атриовентрикудярного клапана, сопутствующей ДМЖП у грудных детей / Ильин В. Н., Виноградов А. В., Вершивши Д. О., Ильина О. Н. // Сердечно-сосудистые заболевания. — Бюлл. НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН. — 2001. — Т. 2, № 6. — С. 9.
  87.Плохинский Н. А. Биометрия / Н. А. Плохинский — М. : Наука, 1970. — 368 с.
  88.Потоцкая О. Ю. Локализация процессов апоптоза в сердце куриного эмбриона на 4-5-е сутки инкубации / О. Ю. Потоцкая // Карповські читання : ІІ Всеукраїнська морфол. наук. конф., 12-15 квітня 2005 р. : тези доп. — Дніпропетровськ, 2005 — С. 44—45.
  89.Пастухов Ю.Ф. Основной белок стресса обладает пирогенным действием / Ю.Ф.Пастухов, И.В. Екимова, И.В. Гужова // ДАН. 2003. Т. 388. № 6. С. 837-841.
  90.Пастухов Ю.Ф. Адаптация к холоду и условиям Субарктики: проблемы термофизиологии. / Ю.Ф.Пастухов, А.Л.Максимов, В.В. Хаскин // Т.1. Магадан: СВНЦ ДВО РАН. -2003.- 373 с.
  91.Прокудина Н. А. Методы биологического контроля в инкубации / Прокудина Н. А., Артеменко А. Б., Огурцова Н. С. ; под общ. ред. Ю. А. Рябоконя. — Борки, 2006. — 107с.
  92.Пастухов Ю.Ф. Явление сезонного гипометаболизма млекопитающих / Ю.Ф. Пастухов // Термофизиология. -Вып.2. Минск.- 1991.- С. 7-18.
  93.Пастухов Ю.Ф. Классификация организмов по типу терморегуляции. Эволюция представлений /Ю.Ф. Пастухов // Термофизиология. - Вып.3.- Минск.- 1994.- С. 6-17.
  94.Піскун Р.П. Стан судинного русла головного мозку при експериментальній дисліпопротеїдемії / Р.П. Піскун, С.М. Горбатюк // Вісник Вінницького національного медичного університету. - 2005. - №2. - С.360 - 361.
  95.Сілкіна Ю. В. Гістогенетичні процеси в ранньому кардіогенезі людини / Ю. В. Сілкіна // Вісник проблем біології і медицини. — 2004. — № 4. — С. 78—84.
  96.Слоним А.Д. Физиология животных в различных физико-географических зонах. /А.Д.Слоним, В.П. Галанцев, А.Ф.Давыдов, Ю.Ф. Пастухов и др. // Экологическая физиология животных. Ч. 3. Л.: Наука. 1982.- 504 с.
  97.Сілкіна Ю. В. Порівняльна характеристика перетворень архітектури міокарду в ранньому серці у представників хребетних / Ю. В. Сілкіна // Карповські читання : ІІ Всеукраїнська морфол. наук. конф., 12-15 квітня 2005 р. тези доп. — Дніпропетровськ, 2005. — С. 55—57.
  98.Седунова Е.В. Влияние температуры окружающей среды на суточные ритмы температуры тела и двигательной активности у снегирей / Е.В. Седунова, А.Ф. Давыдов // Орнитология.- 1998. -Т. 24. -C. 54-58.
  99.Сілкіна Ю. В. Вплив ендогенних патологічних чинників на гістогенетичні процеси в міокарді / Ю. В. Сілкіна, Н.І. Горєлова // Карповські читання : ІІІ Всеукраїнська морфол. наук. конф., 11-14 квітня 2006 р. тези доп. — Дніпропетровськ, 2006. — С. 45—47.
  100.Скрипников Н. С. О современных методических подходах к планированию научных исследовний по изучению воздействия неблагоприятных факторов внешней среды на организм человека / Н. С. Скрипников // Научно-техн. прогресс,
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины