ФОРМОУТВОРЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО РЕЛЬЄФУ ШЛУНОЧКІВ СЕРЦЯ ЛЮДИНИ У ПРЕНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ : Формообразования ВНУТРЕННЕГО РЕЛЬЕФА Желудочков сердца ЧЕЛОВЕКА В пренатальный период онтогенеза • Название:
 • ФОРМОУТВОРЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО РЕЛЬЄФУ ШЛУНОЧКІВ СЕРЦЯ ЛЮДИНИ У ПРЕНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ
 • Альтернативное название:
 • Формообразования ВНУТРЕННЕГО РЕЛЬЕФА Желудочков сердца ЧЕЛОВЕКА В пренатальный период онтогенеза
 • Кол-во страниц:
 • 133
 • ВУЗ:
 • ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ
 • Год защиты:
 • 2008
 • Краткое описание:
 • ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ


  На правах рукопису

  Савенкова Олена Олександрівна


  УДК 611.1: 591.33:598.2:599.323.41:599.89

  ФОРМОУТВОРЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО РЕЛЬЄФУ
  ШЛУНОЧКІВ СЕРЦЯ ЛЮДИНИ
  У ПРЕНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ


  14.03.01 нормальна анатомія


  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата медичних наук


  Науковий керівник:
  Козлов Володимир Олексійович,
  Заслужений діяч науки і техніки України,
  доктор медичних наук, професор

  Дніпропетровськ 2008

  ЗМІСТ

  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ .............................................................. 3
  ВСТУП ................................................................................................ 4
  РОЗДІЛ 1. СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО МОРФОГЕНЕТИЧНІ
  ЗМІНИ ВНУТРІШНЬОГО РЕЛЬЄФУ КАМЕР СЕРЦЯ
  ПРОТЯГОМ ПРЕНАТАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗУ
  (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) .................................................................................... 9
  РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ................................. 34
  2.1. Матеріал дослідження . ................................................................. 34
  2.2. Методи дослідження ................................................................................ 35
  РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА СТАНОВЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО РЕЛЬЄФУ ШЛУНОЧКІВ СЕРЦЯ ПРОТЯГОМ ЕМБРІОГЕНЕЗУ ТА РАНЬОГО ПЛОДОВОГО ПЕРИОДУ ...................... 44
  РОЗДІЛ 4. ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ВНУТРІШНЬОГО РЕЛЬЄФУ
  КАМЕР СЕРЦЯ ПІЗНІХ ПЛОДІВ ................................................................. 83
  РОЗДІЛ 5. АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
  ДОСЛІДЖЕННЯ .. 97
  ВИСНОВКИ ................................................................................................... 110
  ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ................................................................... 112
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ..................................................... 113  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

  АВ атріо-вентрикулярний
  ДП делямінаційна пластинка
  ДСС додаткові сухожилкові струни
  МП м’ясисті перекладки
  МШП міжшлуночкова перегородка
  НСС несправжні сухожилкові струни
  ПТА папілярно-трабекулярний апарат
  ПШК передсердно-шлуночковий клапан
  СМ сосочкоподібний м’яз (соскоподібний м’яз)
  СІ серцевий індекс
  ТКД тім’яно-куприкова довжина
  ТПД тім’яно-п’яточна довжина
  ВСТУП

  Актуальність теми. Розуміння процесів формування уроджених вад серця, які стосуються внутрішнього рельєфу камер серця, потребує більш повного уявлення про джерела та механізм утворення м’ясистих перекладок, соскоподібних м’язів, сухожилкових струн протягом пренатального періоду онтогенезу. Питання, пов’язане з закладкою, формуванням та гістогенетичними перетвореннями структурних компонентів стінки серця, його клапанного апарату, займає одне з центральних місць у сучасній медицині і біології [4, 10-14, 22, 115, 117]. Розширення уявлень про джерела, механізм і терміни розвитку окремих структур серця, його внутрішнього рельєфу є основою для розуміння теоретичних і прикладних аспектів кардіогенезу. Знання етапів цього процесу пояснює походження можливих уроджених вад серця, знання джерел і механізмів формування сухожилкових струн передсердно-шлуночкових клапанів є основою для розуміння походження додаткових та несправжніх сухожилкових струн серця [8, 28, 94, 125, 148, 155].
  Внутрішній рельєф камер серця забезпечується особливостями топографії і розташування м’ясистих перекладок, соскоподібних м’язів, сухожилкових струн, які мають значення у процесі гемодинаміки серця і організму у цілому [20, 26, 56, 152]. Не зважаючи на значну кількість науково-дослідницьких робіт [30, 96, 138, 175], що з’явились останнім часом, зазначене питання не стало менш цікавим для дослідників, тому що зростаючий рівень захворюваності серцево-судинної системи висуває підвищені вимоги до розробки ефективних методів корекції різноманітних патологічних станів серця [35, 55, 76, 77]. Незважаючи на велику кількість робіт, присвячених вивченню проблем розвитку серця, поодинокими є дослідження, в яких встановлюють етапи кардіогенезу. Дані, які зустрічаються у літературі, у ряді випадків складно зіставити. Це можна пояснити тим, що в дослідженнях не приділялась увага раннім стадіям розвитку серця. Однак, основною причиною слід визнати відсутність чітко встановлених термінів та критичних періодів кардіогенезу, формування внутрішнього рельєфу серця. У доступній нам літературі зустрічається велика кількість робіт, присвячених окремо вивченню морфометричних показників серця, динаміці їх змін в онтогенезі, і лише незначна кількість робіт останніх років, що стосуються ембріогенезу серця [22, 45, 74, 98, 115].
  Все викладене свідчить про необхідність вивчення морфогенетичних закономірностей ембріонального розвитку серця та його структурних компонентів. Існують поодинокі роботи, в яких вивчався розвиток та становлення внутрішнього рельєфу камер серця у пренатальному періоді онтогенезу.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження є фрагментом планових наукових робіт кафедри анатомії людини Дніпропетровської державної медичної академії «Розвиток та становлення серця, його судин, папілярно-трабекулярного і клапанного апарату в онто- і філогенезі» (номер державної реєстрації 0101U000777) та «Морфогенез серця та судин після експериментальних втручань» (номер державної реєстрації 0106U012193). В межах даних тем автором вивчено закономірності формоутворення та розвитку структурних компонентів камер серця, які створюють внутрішній рельєф, протягом пренатального періоду онтогенезу.
  Мета дослідження виявити терміни, джерела і механізм формування внутрішнього рельєфу серця людей на етапах ембріогенезу та у плідному періоді.
  Завдання дослідження:
  1. Дослідити етапи розвитку внутрішнього рельєфу серця в ембріогенезі людини.
  2. Провести морфологічний аналіз етапів розвитку внутрішнього рельєфу серця плодів.
  3. Виявити закономірності розвитку внутрішнього рельєфу серця протягом пренатального періоду онтогенезу.
  4. Встановити варіанти формування архітектоніки папілярно-трабекулярного апарату серця людини.
  Об’єкт дослідження: морфогенез внутрішнього рельєфу серця.
  Предмет дослідження: серце ембріонів і плодів людини, внутрішній рельєф шлуночків серця (папілярно-трабекулярний апарат, соскоподібні м’язи, сухожилкові струни).
  Методи дослідження: макроскопічний для вивчення серця у цілому, різних структурних компонентів, які формують внутрішній рельєф шлуночків серця, виявлення варіантів розташування цих компонентів, визначення форми, розмірів, що дозволяє отримати вікові анатомічні мінливості будови камер серця; гістологічній для вивчення клітинного складу структурних компонентів, які формують внутрішній рельєф шлуночків, а також з метою простеження змін, які відбуваються протягом пренатального періоду онтогенезу; імуногістохімічній для вивчення процесів диференціації клітин структурних компонентів, які формують внутрішній рельєф шлуночків; статистичний та математичний для встановлення динаміки параметрів, достовірності одержаних даних, встановлення кількісних взаємодій між параметрами.
  Наукова новизна одержаних результатів. За допомогою макро-мікроско-пічних методів дослідження, методів статистичного і математичного аналізу встановлено нові факти щодо формоутворення компонентів папілярно-трабекулярного апарату шлуночків серця людини у пренатальному періоду онтогенезу. Доведений механізм формоутворення, становлення архітектоніки м’ясистих перекладок, соскоподібних м’язів, сухожилкових струн. Вперше вивчено морфологічні основи формоутворення додаткових і аномально розташованих сухожилкових струн. Визначено періоди можливого виникнення уроджених вад компонентів папілярно-трабекулярного апарату, етапи розвитку внутрішнього рельєфу серця людини на ранніх етапах кардіогенезу. Вперше виявлено критичні періоди розвитку компонентів внутрішнього рельєфу шлуночків серця.
  Практичне значення одержаних результатів. Дослідження, по-перше, доповнює відомості про становлення папілярно-трабекулярного апарату серця протягом онтогенезу, його топографічних та вікових особливостей, по-друге, має практичне значення у плані з’ясування морфологічних передумов виникнення уроджених вад. Встановлені періоди інтенсивного та повільного розвитку окремих структур, які формують внутрішній рельєф камер серця, можуть бути використані при проведенні ультразвукового дослідження плодів у клініці. Дані, одержані при виконанні дослідження, дозволять лікарям індивідуально підходити до визначення параметрів нормального розвитку серця. Одержані результати дослідження використані при написанні монографії Н.И. Николаева, В.А. Козлова, Т.В. Кулемзиной «Пренатальная ультразвуковая диагностика врожденных пороков сердца».
  Результати дослідження впроваджені в навчальний процес на кафедрах анатомії вищих медичних закладів України: Запорізького державного медичного університету, Буковинського державного медичного університету, Вінницького національного медичного університету ім М.І.Пирогова, Івано-Франківського державного медичного університету, Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського, Луганського державного медичного університету, Ужгородського національного університету, Кримського державного медичного університету ім. С.І.Геор­гієвського, Донецького національного медичного університету ім. М.Горь­кого. Одержані клінічні дані використовуються у пологових будинках м. Дніпропетровська.
  Особистий внесок здобувача. Автором самостійно проведено всі морфологічні дослідження, забір матеріалу з подальшою його обробкою та виготовленням гістологічних та імуногістохімічних препаратів, статистичний та математичний аналіз даних дослідження. Сформульовані усі положення та висновки роботи. В роботах, опублікованих у співавторстві, здобувачем проводився набір матеріалу та його обробка, аналіз одержаних результатів.
  Апробація результатів дослідження. Результати досліджень і основні положення дисертації були викладені на засіданнях Дніпропетровського товариства АГЕТ (2005, 2008); на першій всеукраїнській науковій конференції «Карповські читання» (Дніпропетровськ, 2004); науково-практичній конференції «Актуальні питання клінічної анатомії та оперативної хірургії» (Чернівці, 2004); ІV Національному конгресі анатомів, гiстологiв, ембрiологiв України (Сімферополь, 2006); науково-практичній конференції (Тернопіль, 2007); науково-практичній конференції (Сімферополь, 2008).
  Публікації. За темою дисертації опубліковано 9 наукових праць, з них 5 - статті у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України, 2 праці у вигляді статей у збірниках, 2 у вигляді тез конференцій.
  Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена українською мовою на 134 сторінках, з яких залікового принтерного тексту 110 сторінок. Складається зі вступу, огляду літератури, матеріалів і методів дослідження, двох розділів результатів власних досліджень, аналізу й узагальнення результатів досліджень, висновків і практичних рекомендацій. Список літератури складається з 227 найменувань, з них 120 іноземних. Робота ілюстрована 46 рисунками, 2 таблицями, які займають 2 повні сторінки.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення актуального завдання щодо особливостей формування, будови внутрішнього рельєфу порожнин серця людини протягом пренатального періоду онтогенезу.
  1. Формоутворення структурних компонентів внутрішнього рельєфу порожнин серця відбувається у ембріонів 5 тижнів шляхом розшарування серцевої стінки та формування делямінаційних пластинок протягом 68-го тижнів.
  2. Деламінаційні пластинки складаються з кліток мезенхіми, первинних кардіоміоцитів, кардіогеля, які є ембріональним матеріалом для формування сухожилкових струн, соскоподібих м’язів, м’ясистих перекладок. Сухожилкові струни є часткою деламінаційної пластинки, у якої накопичення маркера СD34 значно менше чим у компактному міокард і другої частки пластинки, яка прикріплюється у стулки передсердно-шлуночкового клапана.
  3. Перетворення структур внутрішнього рельєфу камер серця відбувається впродовж 520-го тижня пренатального періоду онтогенезу. Одним з перших відділів серця, де здійснюються процеси формування є стінка передсердя. В стінці передсердя накопичення маркера Ь-sma значно більше, ніж в стінці шлуночків (p<0,05).
  4. Співвідношення папілярно-трабекулярного апарату і компактного міокарду впродовж пренатального періоду онтогенезу змінюється у бік збільшення товщини компактного міокарда та накопичення маркера СD34. Впродовж ембріонального періоду товщина папілярно-трабекулярного апарату достовірно вища за товщину компактного міокарда (p <0,05).
  5. Формування соскоподібних м'язів і сухожилкових хорд в ембріональному і ранньому плодовому періодах відбувається за рахунок зменшення інтенсивності кровопостачання первинної хорди (маркер СD34) і збільшення щільності судин у первинному соскоподібному м’язі. Співвідношення довжини сухожилкової струни і соскоподібного м'яза змінюється протягом пренатального періоду онтогенезу у бік збільшення довжини соскоподібного м'яза. При цьому може мінятися місце прикріплення сухожилкової струни до стулки клапана, що пов'язано з первинною топографією делямінаційної пластинки, з якої вона формується.
  6. Внутрішній рельєф камер серця вже до 20 тижнів досягає будови дефінітива архітектоніки, топографії м’ясистих перекладок, соскоподібних м'язів. У подальшому відбувається тільки збільшення параметрів компонентів, формуючих внутрішній рельєф камер серця.  ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

  1. Результати даного дослідження можуть бути впроваджені в лікувальні заклади в відділення ультразвукової діагностиці та наукову роботу кафедр фундаментальних дисциплін: нормальної та патологічної анатомії, гістології, топографічної анатомії та оперативної хірургії.
  2. Отримані дані сприятиме раціональному проведенню лапароскопічного дослідження, встановленню термінів розвитку та формування вад внутрішнього рельєфу камер серця.
  3. Результати дослідження пренатального розвитку структурних компонентів передсердно-шлуночкових клапанів варто враховувати під час проведення ультразвукового дослідження вагітних з метою встановлення норми та патології серця.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Автандилов Г. Г. Медицинская морфометрія : [руководство] / Автандилов Г. Г. М. : Медицина, 1990. 384 с.
  2. Актуальные вопросы морфогенеза сердца : [под ред. Козлова В. А.]. Днепропетровск : Пороги, 1996. 51 с.
  3. Аманов С. А. Анатомическая характеристика предсердно-желудочкового клапанного аппарата сердца у плодов, новорожденных и детей / С. А. Аманов // Вопросы макро- и микроанатомии сосудистой системы. Ташкент, 1981. С. 4450.
  4. Анатомические особенности аномальных клапанов аорты и легочного ствола в сочетании с пороками камер сердца / Антипов В. Н., Кирьякулов Г. С., Антипов Н. В. [и др.] // Вісн. пробл. біол. і мед. 2006. Вип. 2. С. 172174.
  5. Анатомия сложных врожденных пороков сердца / Кирьякулов Г. С., Васильев В. А., Бородий Т. В. [и др.]. Донецк, 2000. 328 с.
  6. Андронеску А. Анатомия ребенка / Андронеску А. Бухарест : Меридиане, 1970. 363 с.
  7. Аномально расположенные хорды в комплексе проявлений малых аномалий соединительной ткани / А. В. Сумароков, Т. М. Домницкая, К. И. Ов­ча­ренко [и др.] // Тер. арх. 1989. № 10. С. 143145.
  8. Аномально расположенные хорды как проявление синдрома дисплазии соединительной ткани сердца / О. Б. Стелура, О. Д. Остроумова, Л. С. Пак [и др.] // Кардиология. 1997. № 12. С. 7476.
  9. Антонов О. С. Эхокардиографическая диагностика аномалий хорд левого и правого желудочков сердца / О. С. Антонов, В. А. Кузнецов // Кардиология. 1986. № 6. С. 6871.
  10. Асфандияров Р. И. Особенности развития сосочковых мышц серд­ца на этапах онтогенеза / Р. И. Асфандияров, Б. Т. Куртусунов // Морфогенез и регенерация. Курск, 1993. С. 7.
  11. Ахтемійчук Ю. Т. Нариси ембріотопографії / Ахтемійчук Ю. Т. Чернівці : Букрест, 2008. 200 с.
  12. Бокерия Л. А. Хирургическая анатомия сердца./ Л. А. Бокерия, И. И. Беришвили. М. : НЦССХ им. А. Н. Бакулева, РАМН, 2006. 406 с. (Нор­маль­ное сердце и физиология кровообращения ; т. 1.).
  13. Бокерия Л. А. Хирургическая анатомия сердца. / Л. А. Бокерия, И. И. Беришвили. М. : НЦССХ им. А. Н. Бакулева, РАМН, 2006. 400 с. (Врожденные пороки сердца и патофизиология кровообращения ; т. 2.).
  14. Бокерия Л. А. Хирургическая анатомия сердца / Л. А. Бокерия, И. И. Бери­шви­ли. М. : НЦССХ им. А. Н. Бакулева, РАМН, 2006. 312 с. (Врожден­ные пороки сердца и патофизиология кровообраще­ния ; т. 3.).
  15. Брзобагатая О. П. К морфологии створчатых клапанов сердца / О. П. Брзобагатая // Вопросы макро- и микроанатомии сосудистой системы. Ташкент, 1981. С. 1618.
  16. Васильева Л.В. Анатомия камер и кровеносного русла сердца в норме и при открытом предсердно-желудочковом канале у детей: дис. кандидата мед. наук : 14.03.01 / Васильева Л. В. Донецк, 2000. 195 с.
  17. Взаимоотношение синдрома ранней реполяризации желудочков, пролапса митрального клапана и дополнительной хорды / Л. П. Воробьев, И. Н. Грибкова, Н. М. Петрусенко [и др.] // Кардиология. 1991. № 9. С. 106108.
  18. Внутриутробное развитие человека / [Милованов А. П., Савельев С. В., Алещенко И. Е. и др.] ; под ред. А. П. Милованова, С. В. Савельева. М. : Юникор, 2006. 382 с.
  19. Волкова О. В. Эмбриогенез и возрастная гистология внутренних органов человека / О. В. Волкова, М. И. Пекарский // М. : Медицина, 1976. 416 с.
  20. Гемодинамнческая оценка целесообразности сохранения под­кла­пан­ных структур при повторных операциях на митральном клапане / В. Т. Сели­ва­ненко, М. А. Мартаков, Е. М. Зайнетдинов, В. А. Покидкин // Бюлл. НЦССХ им. А. Н. Бакулева РАМН. Сердечно-сосудистые заболевания. 2001. Т. 2, № 26. C. 29.
  21. Глуховец Н. Г. Антропометрические показатели и масса органов плода при позднем прерывании беременности : методическое пособие / Н. Г. Глухо­вец, Б. И. Глуховец. СанктПетербург, 1995. 35 с.
  22. Горбунов А. А. Морфологические основы трабекуляции и компактизации эмбрионального миокарда / А. А. Горбунов, И. В. Твердо­хлеб // Морфоло­гія. 2008. Т. 2, № 3. С. 214.
  23. Горбачевекий С. В. Эмбриологические и патогенетические аспекты развития общего атриовентрикулярного канала / С. В. Горбачев­cкий, А. В. Хамидов // Архив патологии. 1999. № 3. С. 4754.
  24. Горєлова Н. І. Перебудова атріовентрікулярного з`єднання у ранньому кардіогенезі людини в нормі / Н. І. Горєлова, Ю. В. Сілкіна // Таврический медико-биологический весник. 2006. Т. 9, № 3. С. 3840.
  25. Гулямов Д. С. Закрытые операции при митрально-аортальных пороках с преобладанием стеноза / Д. С. Гулямов, Т. А. Азатьян, Ф. Ф. Тураев // Бюлл. НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН. - Сердечно-сосудистые заболевания. 2001. Т. 2, № 26. С. 38.
  26. Дземешкевич С. Л. Функциональная и хирургическая анатомия митраль­ного клапанного апарата / С. Л. Дземешкевич, Л. У. Стивенсон // Болезни мит­рального клапана. Москва, 2000. С. 1121.
  27. Дзяк В. Г. Изучение аритмогенности дополнительных хорд в левом желудочке и пролапса митрального клапана / В. Г. Дзяк, С. Л. Локшин // Український кардіологічний журнал. 1998. № 1. С. 2730.
  28. Дзяк В.Г. Пролапс митрального клапана и дополнительные хорды сердца: функциональное состояние сердечно-сосудистой системы и клиническое зна­че­ние: дис. ... кандидата мед. наук : 14.01.11 / Дзяк В.Г. − Дніпропетровськ, 2000. − 140 с.
  29. Довгаль Г.В. Особливостi розвитку i будови папiллярно-трабе­куляр­ного апарату серця людини в онтогенезi: дис. канд. мед. наук : 14.03.01 / Довгаль Г.В. − Дніпропетровськ, 2001. − 137 с.
  30. Домницкая Т. М. Результаты патологоанатомического исследо­ва­ния аномально расположенных хорд левого желудочка сердца / Т. М. Домницкая, Б. А. Сидоренко, Д. Ю. Песков // Кардиология. 1997. № 10. С. 4547.
  31. Доронин А.И. Морфометрические характеристики сердца чело­века в пренатальном периоде развития: дис. ... кандидата мед. наук : / Доронин А.И. Екатеринбург, 2001. − 192 с.
  32. Дотримання етичних та законодавчих норм і вимог при виконанні наукових морфологічних досліджень : методичні рекомендації / В. Л. Кулініченко, В. Д. Мішалов, Ю. Б. Чайковський [та ін.]. Київ, 2007. 29 с.
  33. Значение аномально расположенных хорд в происхождении акцидентальных шумов сердца у детей / Т. М. Домницкая, В. В. Соловьев, В. Н. Седов [и др.] // Кардиология. 1988. № 7. С. 2832.
  34. Зозуля Е. С. Динамика морфометрических показателей пред­сер­д­но-желудочковых клапанов на протяжении онтогенеза / Е. С. Зозуля, В. В. Кошарный // Вісн. пробл. біол. і мед. 2006. № 4. С. 6366.
  35. Зозуля О. С. Особливості розвитку стулок передсердно-шлуноч­ко­вих клапанів / О. С. Зозуля // Морфологія. 2007. Т. 1, № 2. С. 5458.
  36. Источники васкуляризации межжелудочковой перегородки и пе­регородочных сосочковых мышц сердца при различных типах его крово­сна­б­жения у человека / В. В. Соколов, Е. В. Харламов, Л. В. Литвинова // Арх. анат., гистол., эмбриол. 1991. Т. 101, № 27. С. 4350.
  37. К вопросу формирования клапанного и трабекулярного аппарата сердца в пренатальном онтогенезе / В. А. Козлов, Т. В. Кулемзина, В. Ф. Шаторная [и др.] // Україна наукова : II Всеукраїнська науково-практична конференція, 2002 р. : тези доп. С. 2021.
  38. Карлсон Б. Основы эмбриологии по Пэттэну / Карлсон Б. М.: Мир, 1983. Т. 2. 360 с.
  39. Кирьякулов Г. С. Клиническая анатомия сердца детей в норме и при врожденных дефект межжелудочковой перегородки / Г. С. Кирьякулов, В. А. Васильєв. Донецк, 1997. 235 с.
  40. Клишов А. А. Гистогенез и регенерация тканей / Клишов А. А. Л. : Медицина, 1984. 230 с.
  41. Кнорре А. Г. Эмбриональный гистогенез. Морфометрические очерки / Кнорре А. Г. Л. : Медицина, 1971. С. 432.
  42. Козлов В. А. Анатомия сосочковых мышц и сухожильных нитей у плодов / В. А. Козлов, Г. В. Довгаль, В. Ф. Шаторная [и др.] // IV международный конгресс по интегративной антропологи : тезисы докл. СПб, 2002. С. 171172.
  43. Козлов В. А. Закладка папиллярных мышц и сухожильных нитей сердца в раннем эмбриогенезе / В. А. Козлов, В. Ф. Шаторная, Г. В. Довгаль // Україна наукова : І Всеукраїнська науково-практична конференція, 2001 р. : тези доп. Дніпропетровськ, 2001. С. 1718.
  44. Козлов В. А. К вопросу происхождения сухожильных нитей сердца / В. А. Козлов, В. Ф. Шаторная // Вісн. пробл. біол. і мед. Полтава. 2002. № 3. С. 7173.
  45. Козлов В. О. Сухожилкові струни серця: навчально-методичний посібник / Козлов В. О., Дзяк В. Г. Дніпропетровськ : Ліра, 2006. 128 с.
  46. Козлов В. О. Формування внутрішнього рельєфу серця людини на ета­пах кардіогенезу / В. О. Козлов, О. О. Савенкова // Таврический медико-био­ло­гический вестник. 2008. Т. 11, № 3. С. 7880.
  47. Козлов В. О. Міокард як функціонально неоднорідна структура / В. О. Козлов, С. В. Козлов, О. О. Савенкова // Вісн. наук. досліджень. 2006. Т. 44, № 3. С. 4546.
  48. Козлов В. О. Формоутворення структурних компонентів серця в нормі та при моделюванні вад розвитку / В. О. Козлов, В. Ф. Шаторна, О. О. Са­венкова [та ін.] // Вісн. наук. досліджень. 2006. Т. 44, № 3. С. 106108.
  49. Козлов В. А. Клинико-морфологические параллели в развитии сердца в пренатальном онтогенезе / В. А. Козлов, В. Ф. Шаторная, Л. В. Абдул-Оглы, Е. А. Савенкова // Таврич. мед.-биол. вестник. 2006. Т. 9, № 3. С. 8789.
  50. Козлов В. О. Морфогенез зовнішньої форми та внутрішньої будови сер­ця протягом філо- та онтогенеза / В. О. Козлов, С. Б. Крамар, В. Ф. Шаторна, [та ін.] // Матеріали першої всеукраїнської наук. конф. [«Карповські читання»]. 2004. С. 2630.
  51. Козлов В. А. Развитие отдельных структур сердца в раннем пренатальном онтогенезе / В. А. Козлов, В. Ф. Шаторная, Е. А. Савенкова // Клінічна ана­томія та оперативна хірургія. 2004. Т. 3, № 3. С. 69.
  52. Козлов В. О. Клінічна анатомія сухожилкових струн серця / В. О. Козлов, В. Ф. Шаторна, В. Г. Дзяк [та ін.] // Вісник морфології. 2004. Т 10, №1. С. 8083.
  53. Козлов С. В. Гетероморфність стінки серця на етапах раннього кардіогенезу людини / С. В. Козлов, О. О. Савенкова // Морфологія. 2007. Т. 1, № 3. С. 3234.
  54. Косоуров А. К. Посмертное и прижизненное изучение сердца человека в пренатальном онтогенезе / А. К. Косоуров, С. В. Матюшечкин // Морфология. 2002. Т. 122, № 26. С. 3134.
  55. Кочетов Н. Н. Развитие гистологического строения сердца у плодов и детей / Кочетов Н. Н. // Актуальные проблемы кардиологии детского возраста. Ярославль, 1987. 268 с.
  56. Кузнецов В. А. Сочетание фибрилляции желудочков и добавочной хорды в левом желудочке у больных инфарктом миокарда / В. А. Кузнецов, О. С. Антонов, А. А. Корженков // Кардиология. 1989. № 1. С. 9495.
  57. Кульчицкий К. И. Клапаны сердца / Кульчицкий К. И., Соколов В. В., Марущенко Н. Г. Киев : Здоровье, 1990. 184 с.
  58. Кульчицкий К. И. Сравнительная анатомия и эволюция кровеносных сосудов сердца / К. И. Кульчицкий, О. Ю. Роменский. К. : Здоровье, 1985. 175 с.
  59. Куприянов В. В. Сосудистый эндотелий / Куприянов В. В., Бобрик И. М., Караганов Л. Л. К. : Здоровье, 1986. 246 с.
  60. Лакин Г. Ф. Биометрия : учеб. пособие для биол. спец. вузов. - [4-е изд.] / Лакин Г. Ф. М. : Высшая школа, 1990. 352 с.
  61. Леонтюк А. С. Информационный анализ в морфологических исследованиях / Леонтюк А. С., Леонтюк Л. А., Сыкало А. И. Минск : Наука и техника, 1981. 159 с.
  62. Машталір М. А. Морфологические аспекты аномального кардиогенеза у куриного зародыша после воздействия этанола: корреляции между общим развитием и развитием сердца / М. А. Машталир, И. В. Твердохлеб // Морфологія. 2008. Т. 2, № 2. С. 3542.
  63. Машталір М. А. Нормальний та аномальний кардіогенез: участь поза­серце­вих клітинних популяцій / М. А. Машталір, І. В. Твердохліб // Морфо­ло­гія. 2007. Т. 1, № 1. С. 8488.
  64. Матюшечкин С. В. Оценка морфологических показателей сердца у плодов разного пола. Структурно-функциональная организация органов и тканей в норме, патологии и эксперименте / [С. В. Матюшечкин, А. К. Косоуров] ; под ред. Д. В. Баженова. Тверь : РИО ТГМА, 1996. 190 с.
  65. Михайлов С. С. Клиническая анатомия сердца / Михайлов С. С. М. : Медицина, 1987. 288 с.
  66. Мішалов В. Д. Судово-медична оцінка мікроскопічних патоморфо­ло­гічних змін провідної системи сосочкових м`язів серця померлих раптово при дисплазії сполучної тканини / В. Д. Мішалов, В. В. Войченко // Український судово-медичний вісник. 2005. Т. 17, № 1. С. 1618.
  67. Мутафьян О. А. Врожденные пороки сердца у детей / О. А. Мутафьян. СПб. 2002. 210 с.
  68. Нранян Н. В. Клиническое значение ложных сухожилий сердца (результаты 5-летнего наблюдения) / Н. В. Нpaнян // Кардиология. 1991. Т. 31, № 1. С. 8386.
  69. Об аномальных хордах сердца / А. П. Юренев, Р. Деверэ, Е. Е. Рынская [и др.] // Тер. архив. 1995. № 8. С. 23.25.
  70. Особенности строения клапанного аппарата сердца / В. А. Козлов, В. Ф. Шаторная, Е. С. Зозуля, А. А. Козловская // Вісник морфології. 2003. Т. 9, № 2. С. 163165.
  71. Особенности строения трабекулярного отдела желудочковых камер в норме и при врожденных пороках сердца / В. А. Васильев, Н. В. Житнева, Л. В. Васильева, Г. С. Кирьякулов // Актуальні питання морфології : III національний конгрес АГЕТ: тези доп. Тернопіль, 2002. С. 4647.
  72. Павлов Г. Г. Морфогенез стромальных компонентов сердца позвоночных / Г. Г. Павлов // Структура и биомеханика скелетно-мышечной и сердечно-сосудистой систем позвоночных : респ. наук. конф. : тези доп. К.: Наук. думка, 1984. С. 99.
  73. Павлов Г. Г. Стромальные компоненты сердца: развитие, структурные и функциональные особенности / Г. Г. Павлов // Онтогенез. 1991. Т. 22, № 6. С. 575589.
  74. Павлов Г. Г. Хондроидная ткань в развитии стромальных компонентов сердца / Г. Г. Павлов // Арх. анат, гистол., эмбриол. 1990. Т. 99, № 9. С. 5561.
  75. Перетолчина Т.Ф. Клинико-функциональное значение топографических вариантов аномальных хорд левого желудочка: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: спец. 14.03.01 „Анатомія людини” / Т. Ф. Перетолчина. Екатеринбург, 1995. 28 с.
  76. Пикалюк В. С. Фило-, онтогенез органов и систем : учб.-метод. посібник для студ вищ. навч. закл. / В. С. Пикалюк, А. Ю. Османов. Симферополь, 2007. 240 с.
  77. Потоцька О. Ю. Походження епікарду та його структурно-функціо­наль­ний внесок у формування гетерогенності серця / О. Ю. Потоцька // Морфо­логія. 2008. Т. 2, № 1. С. 515.
  78. Потоцька О. Ю. Формування міжтканинних взаємовідношень у міокарді серця щура на етапах онтогенезу / О. Ю. Потоцька, Н. С. Петрук, К. І. Шапо­вал // Морфологія. 2007. Т. 1, № 4. С. 7681.
  79. Пэттен Б. М. Эмбриология человека / Пэттен Б. М. М.: Медицина, 1959.
  80. Развитие сердца в онтогенезе / В. А Козлов, В. Д. Маковецкий, В. Д. Мишалов [и др.] // Актуальнi питання морфологii ; пiд ред. проф. В. Г. Ковешнiкова. Луганськ : ВАТ ЛОД. 1998. С. 132133.
  81. Розвиток серця / В. О. Козлов, М. А. Машталiр, Г. В. Довгаль [та ін.] // Самміт нормальних aнaтoмiв України та Pociї: тези доп. Тернопiль: Укрмедкнига, 2003. С. 5861.
  82. Ромбальская А. Р. Ориентация мясистых трабекул в желудочке сердца человека / А. Р. Ромбальская // Акт. пробл. соврем. медицины : науч. конф. : тезисы докл. 2003. С. 142143.
  83. Сілкіна Ю. В. Гістоархітектоніка міокарда Rana Temporaria на етапах кардіогенезу / Ю. В. Сілкіна // Морфологія. 2004. Т. 9, № 3. С. 2932.
  84. Сілкіна Ю. В. Формування структурних компонентів міокарда як результат реалізації пошукових реакцій клітин-мігрантів / Ю. В. Сілкіна // Морфологія. 2008. Т. 1, № 1. С. 106110.
  85. Соколов В. В. Ангиоархитектоника клапанов сердца новорожденных / В. В. Соколов // Структурные преобразования органов и тканей на этапах онтогенеза в норме и при воздействии антропогенных факторов. Проблемы экологии в медицине.- Астрахань, 1996. С. 176.
  86. Соколов В. В. Варианты расположения и особенности васкуляризации перегородочных сосочковых мышц / В. В. Соколов, А. В. Евтушенко, Л. В. Литвинова // Iндивiдуальна анатомiчна мiнливiсть opraнiв, систем, тканин людини i їi значення для практики : мiжнародна наукова конференцiя, присвячена 80-рiччю з дня народження проф. Т. В. Золотарьової : тези доп. Полтава, 1994. С. 229230.
  87. Соколов В. В. Возрастные особенности распределения и прикрепления к клапанам сухожильных хорд сердца человека / В. В. Соколов, Л. В. Литвинова // Арх. анат., гистол., эмбриол. 1987. Т. 92, № 4. С. 3441.
  88. Соколов В. В. Особенности ангиоархитектоники сосочковых мышц и сухожильных хорд сердца человека / В. В. Соколов, Л. В. Литвинова // Арх. анат., гистол. и эмбриол. 1985. № 5. С. 27. 34.
  89. Соколов В. В. Сравнительная морфология клапанов сердца / В. В. Соко­лов. Ростов-на-Дону, 2003. 249 с.
  90. Станек И. Эмбриология человека / Станек И. Братислава : Веда, 1977. 417 с.
  91. Ташпулатов А. Т. Протезирование клапанов сердца у детей / А. Т. Ташпулатов, В. Ф. Судариков // Бюлл. НЦССХ им. А. Н. Бакулева РАМН. Сердечно-сосудистые заболевания. 2001. Т. 2, № 6. С. 13.
  92. Твердохлеб И. В. Гетерогенность миокарда и ее развитие в нормальном кардиомиогенезе / Твердохлеб И. В. Днепропетровск : Пороги, 1996. 224 с.
  93. Твердохлеб И. В. Прикладная биометрия для морфолога / И. В. Твердо­хлеб, И. С. Шпонька, М. А. Машталир. Днепропетровск, 1996. 226 с.
  94. Тер-Галстян А. А. Аномально расположенная хорда и пролапс митрального клапана у детей и подростков / А. А. Тер-Галстян, А. А. Галстян, Т. Ф. Потапенко // Кардиология СНГ. 2003. Т. 1. С. 122.131.
  95. Томас В. Садлер. Медична ембрiологiя за Лангманом / Томас В. Садлер. Львів : Наутiлус, 2001. 550 с.
  96. Федонюк Л. Я. Механизмы альтерации, определяющие развитие патологи­ческих процессов клапанного аппарата сердца / Л. Я. Федонюк, В. П. Заха­рова // Вісник морфологіі. 2006. Т. 10, № 2. С. 328329.
  97. Формування клапанного аппарату сердця в ембріогенезі / В. О. Козлов, В. Ф. Шаторна, О. С. Зозуля [та ін.] // Актуальні питання морфології : III національний конгрес АГЕТ : тези доп. Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. С. 144145.
  98. Хрущева О.С. Строение и развитие соединительнотканных элементов сердца человека в пренатальном периоде онтогенеза и у новорожденных: автореф. дис. канд. мед наук.- Тюмень, 2000.- С.19.
  99. Шаповал К. І. Нормальний і аномальний розвиток випускного тракту ембріонального серця: участь клітин нервового гребня / К. І. Шаповал // Морфологія. 2008. Т. 2, № 3. С. 516.
  100. Шаторна В.Ф. Формування клапанного апарату серця в ембрiогенезi: дис. канд. бiол. наук: 14.03.01 / Шаторна В. Ф. Днiпропетровськ, 2003. 168 с.
  101. Шаторная В. Ф. Формирование предсердно-желудочковых клапанов сердца в кардиогенезе птиц / В. Ф. Шаторная, С. Б. Крамарь // Актуальные проблемы медицины. Днепропетровск, 2002. С. 2223.
  102. Шаторная В. Ф. Формирование эндокардиальных подушек сердца на этапах раннего эмбриогенеза птиц / В. Ф. Шаторная //Буковинський медичний вісник. 2002. № 2. С. 132134.
  103. Шаторная В. Ф. Характеристика миграционного процесса в сердце мле­копитающих на этапах онтогенеза / В. Ф. Шаторная // Вестник проблем биологии и медицины. Харьков. 1997. № 2. С. 8387.
  104. Шипyлин В. М. Механические и биологические протезы в трикус­пидaльиой позиции / В. М. Шипyлин, А. В. Евтушенко, М. В. Кривов // Бюлл. НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН. - Сердечно-сосудистые заболевания. 2001. Т. 2, № 6. С. 33.
  105. Шпонька И. С. Механизмы становления сократительного аппарата в миокарде млекопитающих в раннем онтогенезе / И. С. Шпонька // Морфология сердца и сосудистой системы. Днепропетровск, 1994. С. 1620.
  106. Шпонька И. С. Структурные механизмы формирования сократительной функции миокарда / И. С. Шпонька // Вестн. пробл. совр. мед. 1994. Вып. 5. С. 6773.
  107. Шпонька И. С. Структурные механизмы формирования сократительной функции миокарда / И. С. Шпонька // Вестн. пробл. совр. мед. 1994. № 25. С. 6773.
  108. Ablation of mitral annular and leaflet muscle: effects on annular and leaflet dynamics / T. A. Timek, D. T. Lai, P. Dagum [et al.] // Am. j. physiol: heart circ. physiol. 2003. &nda
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины