ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ ТА ФОРМОУТВОРЕННЯ КІСТОК СКЕЛЕТА В УМОВАХ ТЕХНОГЕННИХ МІКРОЕЛЕМЕНТОЗІВ (анатомо-експериментальне дослідження) : ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ роста и формообразования костей скелета в условиях техногенной микроэлементозы   (анатомо-экспериментальное исследование)

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм! • Название:
 • ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ ТА ФОРМОУТВОРЕННЯ КІСТОК СКЕЛЕТА В УМОВАХ ТЕХНОГЕННИХ МІКРОЕЛЕМЕНТОЗІВ (анатомо-експериментальне дослідження)
 • Альтернативное название:
 • ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ роста и формообразования костей скелета в условиях техногенной микроэлементозы   (анатомо-экспериментальное исследование)
 • Кол-во страниц:
 • 207
 • ВУЗ:
 • СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • Год защиты:
 • 2009
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
  СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


  На правах рукопису

  Романюк Костянтин Анатолійович

  УДК 616. 71-018:[616.12-008+614.876+613.632]

  ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ ТА ФОРМОУТВОРЕННЯ КІСТОК СКЕЛЕТА В УМОВАХ ТЕХНОГЕННИХ МІКРОЕЛЕМЕНТОЗІВ
  (анатомо-експериментальне дослідження)

  14.03.01 - нормальна анатомія

  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата медичних наук


  Науковий керівник:
  Сікора Віталій Зіновійович
  доктор медичних наук, професор  Суми-2009  ЗМІСТ


  ВСТУП


  3
  РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ  1.1. Сучасні уявлення про ріст та формоутворення кісток скелета


  8
  1.2. Мікроелементози: вплив на організм та кістки скелета


  17
  РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ


  22
  РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  3.1. Ріст, будова, формоутворення та мінеральний склад кісток інтактних щурів статевонезрілого віку  27
  3.2. Ріст, будова, формоутворення та мінеральний склад кісток інтактних щурів статевозрілого віку  33
  3.3. Ріст, будова та мінеральний склад кісток інтактних щурів старечого віку  38
  3.4. Ріст, будова, формоутворення та хімічний склад кісток скелета молодих тварин в умовах впливу на організм мікроелементозів
  43
  3.5. Ріст, будова та формоутворення кісток скелета зрілих тварин в умовах впливу на організм мікроелементозів  63
  3.6. Ріст, будова та формоутворення кісток щурів старечого віку після впливу на організм солей важких металів  81
  РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ  102
  ВИСНОВКИ


  122
  ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


  124
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


  125
  ДОДАТОК А


  167  ВСТУП
  Актуальність проблеми
  Кістки скелета мають досить складну будову, а їх багатовекторність функцій зумовлює різноспрямованість реакції та високу чутливість до дії різних ендогенних та екзогенних факторів, що і пояснює науковий інтерес до вивчення цієї проблеми [107-115, 127-144, 167-173, 246 та інш.]. Крім того, кісткова система є досить лабільною та динамічною, чим, власне, і пояснюється її активна реакція на різні впливи [62, 101, 199-201, 221, 223]. Дія окремих екоантропогенних факторів на морфогенез кісткового скелета у науковій літературі висвітлений досить детально [64-65, 109-115, 130, 144, 169, 170, 251]. Разом з тим, більшість робіт присвячена вивченню впливу на кісткову систему окремого фактора [67, 155, 178, 199, 201, 234, 327, 358]. Проте сучасний прогрес науково-технічної революції викликає значне прогресування забруднення навколишнього середовища, поєднану дію негативних екозалежних чинників, а це суттєво впливає на здоров'я населення земної кулі [118, 159, 198, 294].
  Забруднення довкілля зумовлюється викидами підприємств важкої та хімічної промисловості, продуктами згорання палива, тощо [6, 38, 49, 85, 118, 202, 351]. Внаслідок цього людині постійно приходиться контактувати з численними хімічними сполуками, які, потрапляючи до організму різними шляхами, викликають зміни структури, функції, а дуже часто навіть патологічні процеси або захворювання [68, 233, 243, 261]. Найбільш небезпечними екозалежними негативними чинниками є сполуки важких металів, техногенні мікроелементози, які часто мають виражений остеотропний ефект [14, 170, 351]. Актуальність обраної теми дослідження визначається тим, що вплив техногенних мікроелементозів спостерігається у населення різних вікових категорій і адекватність реакції у дитячому та старечому віці не завжди відповідає інтенсивності та тривалості дії негативного чинника. Разом з тим вплив підвищених концентрацій солей важких металів на кістки скелета у різних концентраціях та у віковому аспекті в літературі висвітлено недостатньо. Такі дослідження є поодинокими, і на сьогоднішній день залишаються нез’ясованими питання росту, формоутворення кісток скелета у різні вікові періоди під впливом техногенних мікроелементозів.
  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами
  Дисертація виконана відповідно до плану наукових досліджень кафедри анатомії людини медичного інституту Сумського державного університету і є частиною держбюджетної теми № 83.01.01.03-05. "Морфологічні зміни у внутрішніх органах під впливом несприятливих факторів зовнішнього середовища Сумщини і шляхи їх корекції" та планової теми медичного інституту Сумського державного університету (номер державної реєстрації 0105U002471) "Вивчення впливу несприятливих зовнішніх чинників Сумської області на стан здоров’я населення". Автором особисто проведені дослідження на тваринах різного віку, які перебували в умовах дії на організм техногенних мікроелементозів, з подальшим вивченням морфологічних та функціональних змін кісток скелета .
  Мета роботи
  Встановити вікові особливості росту, формоутворення та хімічного складу кісток скелета при вживанні солей важких металів (хрому, цинку, міді, марганцю, заліза та свинцю).
  Задачі дослідження
  1. Визначити особливості росту, формоутворення та хімічного складу кісток скелета інтактних щурів трьох вікових груп (молоді, зрілі та старі) з метою проведення коректного порівняльного аналізу з результатами експерименту.
  2. Вивчити особливості росту, формоутворення та хімічного складу кісток скелета під впливом техногенних мікроелементозів різної тривалості у молодому віці.
  3. Дослідити морфологічні та хімічні зміни досліджуваних кісток під впливом техногенних мікроелементозів різної тривалості у зрілому віці.
  4. Вивчити особливості морфофункціональних змін у кістковій та хрящовій тканинах під впливом техногенних мікроелементозів різної тривалості у старечому віці.
  Об`єкт дослідження перебудова кісток скелета, морфогенез кісткової та хрящової тканин, динаміка хімічного складу кісток скелета білих щурів трьох вікових груп в нормі та за умов дії на організм солей важких металів.
  Предмет дослідження кістки скелета, наростковий хрящ, компактна та губчаста речовина, хімічний склад кісток щурів різного віку в нормі та за умов дії на організм техногенних мікроелементозів.
  Методи дослідження остеометрія дослідження росту та формоутворення кісток;
  -світлооптична мікроскопія та морфометрія гістологічних препаратів кісткової та хрящової тканини з описом структурної перебудови наросткового хряща, компактної та губчастої речовини діафіза великогомілкової кістки, поперекового хребця та тазової кістки;
  - хіміко-аналітичний метод для кількісного визначення вмісту води, мінеральних речовин та хімічного складу кісток;
  -метод варіаційної статистики для визначення вірогідності отриманих результатів.
  Наукова новизна
  Уперше на експериментальному матеріалі вивчено вікові особливості росту, формоутворення та хімічного складу кісток скелета в умовах впливу на організм техногенних мікроелементозів. Виявлені порушення поздовжнього та поперечного росту кісток, деструкція наросткового хряща, губчастої та компактної речовини кісток, а також зниження їх мінерального насичення та зміну водно-електролітного складу.

  Практичне значення отриманих результатів
  В умовах експерименту виявлені вікові особливості реакції кісток скелета білих щурів на дію солей важких металів. Отримані дані можна використовувати для морфологічного обґрунтування виникнення морфофункціональних змін у скелеті в клініках травматології та ортопедії, педіатрії, геронтології для встановлення причинно-наслідкових зв'язків за умов впливу на організм техногенних мікроелементозів.
  Результати досліджень впроваджені у навчальний та науковий процес на кафедрах анатомії людини, патологічної анатомі, травматології та ортопедії, хірургії у медичних вищих навчальних закладах України (Тернопіль, Суми, Сімферополь, Луганськ, Чернівці, Полтава, Ужгород, Вінниця ).
  Особистий внесок дисертанта
  Автором здійснено інформаційний пошук та аналіз літературних даних, самостійно проведені всі експериментальні дослідження, статистично опрацьовано результати та зроблено їх аналіз. Експерименти проведені на кафедрі анатомії людини медичного інституту Сумського державного університету. В лабораторіях кафедри виконані остеометричні, гістоморфометричні та хімікоаналітичні дослідження кісток скелета за безпосередньою участю дисертанта. Автором проведено узагальнення отриманих результатів, написані всі розділи дисертації, висновки та практичні рекомендації. У наукових працях, опублікованих у співавторстві, а також у тій частині актів впровадження, що стосується науково-практичної новизни, використано фактичний матеріал дисертанта.
  Апробація результатів дисертації
  Основні матеріали дисертації оприлюднені на V Всеукраїнській науково-практичній конференції „Морфогенез і патологія кісткової системи в умовах промислового регіону” (11-13 квітня 2005р. Луганськ); на Всеукраїнських наукових та практичних конференціях викладачів, студентів та молодих вчених Сучасні проблеми клінічної та теоретичної медицини” Сумського державного університету медичного факультету (2005-2009 роки); на ІІ Українській науково-практичній конференції „Актуальні проблеми біомінералогії” (Луганськ 12-14 квітня 2006 рік); на VI Національному конгресі АГЕТ України (Сімферополь-Алушта, 21-23 вересня 2006 рік).
  Публікації
  Основний зміст дисертаційної роботи відображений у 13 наукових працях, з яких 8 - у фахових наукових журналах, 5 - у матеріалах конференцій. Із них 6 наукових робіт опубліковано одноосібно.
 • Список литературы:
 • В И С Н О В К И

  У дисертації дано теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми, щодо встановлення закономірностей росту, будови, формо­утворення та мінерального складу кісток скелета у тварин різного віку при техногенних мікроелементозах.
  1. У кістках скелета інтактних щурів з віком ростові та формоутворювальні процеси уповільнюються, але виявляються навіть у старечому віці. З боку макро- та мікроелементного складу трубчастих, губчастих та плоских кісток впродовж життя спостерігається зниження вмісту води, калію, натрію, магнію, міді, заліза та поступове зростання концентрації кальцію, марганцю, цинку, хрому, свинцю та загальної мінералізації кісток.
  2. У молодому віці під впливом солей важких металів у кістках скелета відбуваються глибокі та стійкі структурні зміни, які характеризуються гальмуванням наросткового (епіфізарного) та субпериостального росту кісток скелета, посиленням резорбтивних процесів у кістках, зниженням їх мінералізації, збідненням неорганічного матриксу макро- та мікроелементами. Після місячного експерименту достовірне пригнічення росту складає від 7,19% до 14,72% , через три місяці досягає від 11,45% до 16,46% . У наростковому хрящі порушується зональна будова, пригнічується проліферативна активність хондроцитів, ширина хряща зменшується на 18,28% через місяць та на 31,26% після трьохмісячного вживання солей важких металів.
  3. У статевозрілих тварин мікроелементози викликають достовірне пригнічення росту кісток після місячного експерименту різних комбінацій солей важких металів від 5,48% до 10,37% , після трьох місяців від 8,29% до 13,23%, що зумовлене глибокими змінами у наростковому хрящі, який є найактивнішою зоною росту і тому найбільш вразливим до дії несприятливих чинників солей важких металів. При цьому деструктивні зміни відбуваються у хондроцитах та в проміжній речовині зони проліферуючого хряща, остеобластах первинної спонгіози губчастої речовини.
  4. У тварин старечого віку різні комбінації солей важких металів викликають посилення остеопоротичних процесів у кістковій тканині, достовірне гальмування росту від 3,34% до 8,46% після місячного експерименту та від 4,28% до 9,65% через три місяці вживання солей важких металів. Зменшення мінеральної насиченості та вмісту кальцію від 9,32% до 31,33% в кістках тварин, які перебували в умовах впливу солей важких металів, поєднується з підвищенням вмісту води від 8,11 до 31,86% та гідрофільних елементів натрію та калію, відповідно від 4,16% до 28,22%. Метали, солі яких надходили в організм у надлишковій кількості, акумулюються в кістках, і вміст їх збільшується до 30-32% у різні терміни спостереження.
  5. Характер, ступінь та глибина морфофункціональних перетворень кісткової системи залежать від комбінації техногенних мікроелементозів, тривалості впливу солей важких металів, а також від віку тварин.
  У статевонезрілих тварин негативний вплив солей важких металів спостерігається надзвичайно сильно, тому цифрові показники за окремими параметрами на закінчення експерименту перевищують 30%.
  У тварин репродуктивного віку техногенні мікроелементози також викликають глибокі структурні перетворення у кістковій та хрящовій тканинах, однак вони виражені в меншій мірі, ніж у молодих тварин і різниця у різні терміни спостереження становить у середньому від 10% до 19%.
  У старих тварин на тлі впливу солей важких металів різко посилюються явища остеопорозу, що особливо проявляється після трьохмісячного експерименту.
  6. Структурна перебудова кісток скелета в умовах змодельованих техногенних мікроелементозів залежала від комбінації солей важких металів, якими затравлювали тварин. Найменш виражені морфологічні та метаболічні перетворення (відхилення від контролю коливалося в межах від 6% до 14%) спостерігалися у тварин після вживання солей міді, цинку та заліза. Найбільші відхилення від інтактних тварин (від 9% до 31%) спостерігалися після вживання солей хрому, свинцю, цинку.

  Практичні рекомендації

  1. Отримані нами результати щодо морфологічних змін кісток скелета за умов комбінованої дії солей важких металів розширюють і поглиблюють уявлення про особливості реакції кісткової системи на вплив різних чинників на організм і мають суттєве значення для розуміння загальної спрямованості компенсаторно-пристосувальних процесів у скелеті. Ці відомоcті можна використовувати при вивченні відповідних розділів навчального матеріалу на кафедрах нормальної анатомії, гістології, патологічної анатомії, гігієни з екологією, травматології та ортопедії, хірургії, педіатрії і у науковій роботі цих кафедр.
  2. Результати морфологічного дослідження можна застосувати в клініках травматології та ортопедії, геронтології, педіатрії, як теоретичне обґрунтування для розроблення відповідних профілактичних і лікувальних заходів, спрямованих на попередження негативних змін у кістках скелета при техногенних мікроелементозах, особливо в екологічно забруднених регіонах.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Аврунин А.С. Адаптационные механизмы костной ткани и регуляторно-метаболический профиль организма / А.С.Аврунин, Н.В. Корнилов, И.Д. Иоффе // Морфология. 2001. Т.160, № 6. С. 712.
  2. Аврутин А.С. Метод двойной фотонной абсорбциометрии. Ограничения при оценке состояния костной ткани / А.С. Аврутин, Н.В. Корнилов , В.Е. Каземирский // Ортопедия и травматология.- 2002. №4. С. 5660.
  3. Аврутин А.С. Условные организации минерального матрикса костной ткани и механизмы, определяющие параметры их формирования / А.С. Аврутин , Р.М. Тихилов, А.Б. Абомен // Морфология. 2005. Т. 127 №2. С. 7882.
  4. Андрианов В.Л. Сравнительная оценка состояния опорно-двигательного аппарата детей при различном характере загрязнения окружающей среды / В.Л.Андрианов , М.Г. Дудин , А.В. Овечкин // Вест. травматологии и ортопедии. - 1994. №2. С. 1517.
  5. Арабская Л.П. Состояние костного метаболизма у детей 6-8 летнего возраста большого промышленного города / Л.П. Арабская , С.И. Толкач , Е.А Смирнова // Український медичний альманах. 2005. Т.8, №2. С. 180.
  6. Бабенко О.В. Экспериментальное химическое воздействие соединениями тяжелых металлов: первыми страдают дети / О.В. Бабенко, В.И. Агапов, М.М. Авхименко // Медицинская помощь. — 2000. — N 6. — С. 3539.
  7. Балданова И.Р. Состояние микроциркуляторной системы при разновременных комбинированных радиационных поражениях / И.Р. Балданова // Вестн. Бурят. ун-та. Сер. 11. 2001. № 1, ч. 1. С. 102114.
  8. Банадига Н.В. Ефективність корегуючої терапії виявлених змін в кістковій тканині дітей із бронхіальною астмою / Н.В. Банадига, І.О. Рогальський // Український медичний альманах. 2005. Т.8, №2. С. 13-14.
  9. Банадига Н.В. Поширеність остеопатій у дітей на тлі атопічного дерматиту / Н.В. Банадига, Т.В Рибіна // Український медичний альманах. 2005. Т.8, №2. С. 181.
  10.Банадига Н.В. Взаємообумовленість процесів обміну сполучної і кісткової тканини у дітей з бронхіальною астмою / Н.В.Банадига, І.О. Рогальський // Український морфологічний альманах. 2007. Т.5, №2. С. 92.
  11.Батура И.А. Регенерация кости при экспериментально-индуцированном нарушении баланса глюкокортикоидов у белых лабораторных крыс / И.А. Батура, Н.А. Ашукина, А.А. Шаповалов // Таврический медико-биологический вестник. 2004. Т.7, №4. С. 134-136.
  12.Батура И.А. Особенности роста бедренных костей крыс разных возрастов при длительном введении высокой дозы гидрокортизона / И.А.Батура // Український морфологічний альманах. 2003. Т.1, №2. С.58.
  13.Башинський Г.П. Вплив алогенного кісткового матрикса на процеси відновлення суглобового хряща / Г.П. Башинський // Вісник морфології. 1996. N. 1-2. С. 31.
  14.Белоцерковский В.П. Химический состав скелета и некоторые аспекты морфогенеза костных клеток при свинцовой интоксикации и ее антиоксидантной коррекции / В.П. Белоцерковский, В.С.Пикалюк, А.С. Шумский // Таврический медико-биологический вестник. 2002. Т.5, №3. С. 66-69.
  15.Бенгус Л.М. Морфология губчатой и компактной костной ткани при нарушении метаболизма кальция и направленной остеотропной терапии / Л.М. Бенгус // Таврический медико-биологический вестник. 2004. Т.7, № 4. С. 137-139.
  16.Бензар І.М. Закономірності морфо-функціональних змін в кістках скелету у тварин, адаптованих до дегідратації / І.М.Бензар , О.М. Киричок // Вісник Вінницького державного медичного університету. 1998. №1. С. 12-13.
  17.Березовський В.Я. Реакція сполучної тканини на аксальне розвантаження кісток стегна / В.Я. Березовський, І.Г. Ліговка, О.Г. Чака // Фізілогічний журнал. 1998. Т. 44, №3. С. 248.
  18.Березовский В.А. Мультичасточная импедансометрия состояния костной ткани / В.А. Березовский, О.М. Левашов, С.Л. Сафонов // Український морфологічний альманах. 2005. Т.3, №2. С.510.
  19.Березовський Д.П. Особливості будови епіфізарного хряща щурів при інтоксикації організму етиловим спиртом та морфіном / Д.П. Березовський, С.О. Петричко // І національний конгрес анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України. Івано-Франківськ, 1994. С. 140.
  20.Бессалова Е.Ю. Механизмы влияния спинномозговой жидкости при парентеральном ее введении на рост, структуру костей, половое созревание самок млекопитающих / Е.Ю Бессалова, В.В.Ткач(мл.), В.В.Киселев // Український морфологічний альманах. 2007. Т.5, №2. С. 4-6.
  21.Билык А.Л. Структурные изменения в длинных костях скелета животных нормостенического типа вегетативной нервной системы, адаптированных клеточной дегидратацией / А.Л. Билык, Я.И. Федонюк // Таврический медико-биологический вестник. 2004. Т.7, № 4. С. 140-141.
  22.Блінова О.М. Вплив гострих розладів кровопостачання на кісткову тканину в умовах порушень периферійної іннервації / О.М. Блінова // Український морфологічний альманах. 2008. Т.6, №1. С. 202-203.
  23.Боймиструк І.І. Вплив інтенсивних динамічних навантажень на довгі кістки скелета тварин з різним вихідним станом вегетативної нервової системи / І.І.Боймиструк, Я.І.Федонюк // Український морфологічний альманах. 2006. Т.4, №2. С. 119-120.
  24.Боймиструк І.І. Вплив помірних статичних навантажень на довгі кістки скелета тварин з різним вихідним станом вегетативної нервової системи / І.І. Боймиструк, О.М. Ющак, В.Д. Волошин // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2007. N 2. С. 39-43.
  25.Бойчук Т.М. Хроноритмологічні аспекти патогенної дії на організм малих доз важких металів: Автореф. дис докт. мед. наук. Київ, 1999. 32с.
  26.Болгова Е.С. Возрастные и половые сосбенности содержания кальция, фосфора и магния в минерализованных тканях / Е.С.Болгова, В.В. Маврич, В.Б. Возный // Український морфологічний альманах. 2006. Т.4, №2. С. 6973.
  27.Бруско А.Т. Пошкодження кісток при функціональних перевантаженнях / А.Т.Бруско, А.В. Ковальчук, М.М. Фанат // Український морфологічний альманах. 2005. Т.3, №2. С. 11-14.
  28.Будко А.Ю. Особливості репаративної регенерації великогомілкової кістки в умовах дії на організм несприятливих чинників внутрішнього та зовнішнього середовищ / А.Ю. Будко // Український морфологічний альманах. 2005. Т.3, №2. С. 1820.
  29.Будко Г.Ю. Особливості репаративного остеогенезу кісткової тканини в умовах дії на організм несприятливих чинників внутрішнього та зовнішнього середовищ / Г.Ю. Будко, Р.В. Животовський // Український медичний альманах. 2005. Т.8, №2. С. 181.
  30.Бузько Є.Ф. Щодо стану мінералізації кісткової тканини у дітей с хронічним гастродуоденітом / Є.Ф.Бузько, І.Є.Сахарова, І.Р.Сагаль // Український медичний альманах. 2005. Т.8, №2. С. 182.
  31.Бурковская Т.Е. Элементарный состав костной ткани мышей в норме и при гипокинезии / Т.Е. Бурковская, С.В. Воронцова, С.Ф.Тундорина // Косм. биология и авиакосм. мед. 1989. N. 2. С. 51-56.
  32.Быков В.Л. Цитология и общая гистология (функциональная морфология клеток и тканей человека). СПб.: СОТИС., 1999. 529с.
  33.Вашкулат Н.П. Установление уровней содержания тяжелых металлов в почвах Украины / Н.П.Вашкулат, В.И. Пальгов, Д.Р.Спектор // Довкілля та здоров'я. 2002. №2. С. 44-47.
  34.Вербовой А.Ф. Профессиональные остеопатии / А.Ф.Вербовой // Вестник Российской академии медицинских наук. 2002. - №4. С. 37-41.
  35.Верченко И.А. Изменение химического состава позвонков неполовозрелых крыс при воздействии гипергравитации / И.А.Верченко // Український морфологічний альманах. 2005. Т.3, №1. С.108.
  36.Верченко И.А. Рост позвонков половозрелых крыс в условиях действия гравитационных перегрузок + Gx / И.А.Верченко, В.С. Пикалюк, С.А.Кутя // Таврический медико-биологический вестник. 2004. Т.7, № 4. С. 145-147.
  37.Вичалковська Н.А. Оцінка структурно-функціонального стану кісткової тканини і твердих тканин зуба у дітей, що хворіють на дитячий церебральний параліч / Н.А.Вичалковська, А.І.Райда, А.В. Чумак // Український морфологічний альманах. 2006. Т.4, №2. С. 27-30.
  38.Влияние тяжелых металлов и адаптирующего облучения на содержание продуктов перекисного окисления липидов в сыворотке крови и повреждение ДНК в тимусе облученных мышей / Н.И.Рябченко, Б.П. Иванник, А.Н. Осипов [и др.] // 4 Съезд по радиационным исследованиям "Радиобиология, радиоэкология, радиационная безопасность", Москва, 2024 нояб., 2001: Тезисы докладов. 2001. С. 373.
  39.Влияние факторов окружающей среды на некоторые детоксикационные системы крови детей и взрослых / Р.Е.Киселева, Л.В. Кузьмичева, Н.В. Альба, [и др.] // Экологические проблемы и пути их решения в зоне Среднего Поволжья: Материалы Всероссийской научной конференции, 2730 сент., 1999. 1999. С. 153154.
  40.Воложин А.М., Субботин Ю.К. Адаптация и компенсация универсальный биологический механизм приспособления. М.: Медицина, 1987. 177 с.
  41.Волошин В.М. Аналіз кореляційних співвідношень між показниками остеометрії довгих трубчастих кісток щурів при пасивному палінні тютюну / В.М.Волошин // Український медичний альманах. №1. 2000. С. 12.
  42.Волошин Н.А. Влияние внутриутробного антигенного воздействия на формирование морфо-функциональных зон суставного хряща дистального эпифиза бедренной кости крыс в раннем постнатальном периоде / Н.А.Волошин, Е.А. Григорьева // Український морфологічний альманах. 2006. Т.4, №2. С. 31-34.
  43.Воронцова Т.О. Остеопенічний синдром і остеопороз у дітей з затримкою фізичного розвитку / Т.О.Воронцова // Український морфологічний альманах. 2007. Т.5, №2. С. 14-15.
  44.Врублевская Т.Я. Контроль содержания тяжелых металлов (CU, PB, ZN) в плазме крови человека / Т.Я. Врублевская, О.И.Соловей, М.П. Волянык // Клиническая лабораторная диагностика. 2002. N 4. С. 35-38.
  45.Гайко Г.В. Вплив комплексного препарату вітаміну Dз „ Кальмівід” на метаболізм і структурну організацію кісткової тканини при гіпокінезії / Г.В. Гайко, Л.І. Апуховська, А.Т. Бруско // Український морфологічний альманах. 2006. Т.4, №1. С. 13-18.
  46.Гайко Г.В. Особливості метаболізму та структурно-функціонального стану кісткової тканини при D-гіповітамінозі / Г.В.Гайко , Л.І. Апуховська, А.Т. Брусков // Український морфологічний альманах. 2005. Т.3, №2. С. 21-26.
  47.Гайко Г.В. Влияние разных доз витамина Е на метаболизм и структурно-функциональное состояние костной и хрящевой тканей в условиях экспериментального алиментарного D-гиповитаминоза / Г.В.Гайко, А.В.Калашников, Л.И. Апуховская // Український морфологічний альманах. 2007. Т.5, №2. С. 19-24.
  48.Геник І.Д. Дослідження вікової динаміки щільності кісткової тканини в осіб зрілого віку прикарпатського регіону в сучасних умовах / І.Д. Геник. З.З. Масна // Український морфологічний альманах. 2007. Т.5, №2. С. 93-95.
  49.Герасименко Т.И. Оценка комбинированного действия бинарных смесей свинец-медь и свинец-цинк. Экспериментальное исследование / Т.И. Герасименко, С.Г. Домнин, О.Ф.Рослый // Медицина труда и пром. экол. 2000. № 8. С. 3639.
  50.Гнідой І.М. Імунний статус у дітей у разі дії свинцю в низьких дозах / І.М. Гнідой, І.І. Діхтярук // Український медичний часопис. 2002. № 6. С. 125-127.
  51.Говда Р.В. Вміст основних остеотропних елементів в довгих кісках адаптованих до позаклітинного зневоднення тварин симпатотоніків при важкому ступені / Р.В.Говда // Український морфологічний альманах. 2006. Т.4, №2. С. 125.
  52.Гончарук Є.Г. Експериментальне вивчення механізму комбінованої дії на організм іонізуючого опромінення, пестицидів, нітратів, солей свинцю та кадмію / Є.Г. Гончарук, В.Г. Бардов, А.П. Картиш. // Лікарська справа. 1995. №5-6. С. 7-12.
  53.Гортинська О.М. Зміни надросткового росту кісток при дії на організм загальної гіпоксії, солей важких металів та радіації і їх корекція препаратом „Кальцій Дз” / О.М. Гортинська // Вісник Сумського державного університету. 2005. №3(75). С. 26-29.
  54.Гортинська О.М. Морфологічні зміни епіфізарного хряща кісток скелета в умовах циркулярної гіпоксії та дії несприятливих екологічних чинників Сумщини / О.М. Гортинська // Український морфологічний альманах. 2005. Т.3,№2. С. 27-31.
  55.Гощинський В.Б. Розвиток остеопенічного синдрому при виразковій хворобі / В.Б. Гощинський, Н.Є. Боцюк, І.О. Боровик // Український медичний альманах. 2005. Т.8, №2. С. 37-39.
  56.Гусар О.П. Вплив показників біохімічних маркерів метаболізму кісткової тканини на остеоінтеграцію кісткової тканини / О.П. Гусар // Український морфологічний альманах. 2006. Т.4, №2. С. 128.
  57.Дедух Н.В. Остеоартроз и остеопороз: факторы риска и особенности патоморфологических проявлений / Н.В. Дедух // Український морфологічний альманах. 2006. Т.4, №2. С. 47-49.
  58.Дедух Н В. Препараты кальция и витамина D3 в профилактике, лечения остеопороза и остеопоротических переломов / Н.В.Дедух // Український медичний альманах. 2005. Т.8, №2. С. 44-48.
  59.Денисов-Никольский Ю.И. Ультраструктурная организация минерального компонента пластинчатой костной ткани у людей зрелого и старческого возраста / Ю.И. Денисов-Никольский, Б.А.Жилкин, А.А. Докторов // Морфология. 2002. т.122, вып.5. С. 79-83.
  60.Деякі аспекти остеогенезу трубчастих кісток скелету в експерименті під впливом ацетату свинцю та при хронічному надходженні радіонуклідів / В.С Пикалюк, Н.В. Родіонова, Т.Я. Довгалюк [та ін.] // Матеріали II Нац. конгресу АГЕТ України. Луганськ. 1998. С. 199-200.
  61.Дєдух Н.В. Морфологічні аспекти та медикаментозна терапія остеопорозу / Н.В. Дєдух, Л.Д. Горидова, К.К. Романенко // Клінічна фармація. - 1999. - Т.З, №1. - С. 57-62.
  62.Дєдух Н.В. Изучение патогенетической взаимосвязи алиментарного остеопороза и остеоартроза на основе морфологических исследований / Н.В.Дєдух, О.А Никольченко, З.Н. Данищук // Український морфологічний альманах. 2006. Т.4,№2. С. 4749.
  63.Дедух Н.В. Морфологические особенности регенерации кости на воспалительно-пролиферативной стадии процесса при алиментарном дефиците кальция терапии / Н.В.Дедух, О.А. Никольченко, Е.Ю Валенчук // Таврический медико-биологический вестник. 2004. Т.7, № 4. С. 153-155.
  64.Дєльцова О.І. Перебудова кісткової тканини нижньої щелепи щурів під впливом кадмію / О.І.Дєльцова, М.М.Рожко, С.Б. Геращенко // Український морфологічний альманах. 2006. Т.4, №2. С. 129.
  65.Дєльцова О.І. Вплив кадмію на кісткову тканину нижньої щелепи в експерименті / О.І. Дєльцова, С.Б. Геращенко, Р.М. Назарук // Таврический медико-биологический вестник. 2004. Т.7, №4. С. 156-157.
  66.Довгалюк Т.Я. Вплив свинцю на біосинтез глікозаміногліканів в остеогенних клітинах / Т.Я.Довгалюк // Український медичний альманах. 1998. №2. С. 76-79.
  67.Довгалюк Т.Я. Свинцева інтоксикація та її вплив на кісткову систему / Т.Я. Довгалюк, В.С. Пикалюк, Р.О. Кмітова // Український медичний альманах. 2001. №2. С. 48-49.
  68.Довганюк Л.І. Патогенетичні механізми порушень функції нирок при комбінованій дії на організм хлористих сполук важких металів, зовнішнього та інкорпорованого іонізуючого опромінення: Автореф. дис канд. мед. наук / Тернопіль, 2002. - 20 с.
  69.Довгань О.М. Закономірності перебудови структур довгих кісток в умовах помірних динамічних навантажень / О.М.Довгань, Я.І.Федонюк // Український морфологічний альманах. 2006. Т.4, №2. С.50-52.
  70.Докторов А.А. Структура и биомеханические свойства минеральной фазы пластинчатой кости / А.А. Докторов, Б.А.Жилкин, И.В.Матвейчук // Морфология. 1998. №3. С.43.
  71.Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Сумській області у 2000 році. Суми: Видавництво "Джерело", 2001. 178с.
  72.Домашевская Е.И. Сравнительная характеристика структури пластинчатой кости у амфибий, рептилій и млекопитающих в связи с разной опорно-функциональной нагрузкой на конечности / Е.И. Домашевская // Таврический медико-биологический вестник. 2004. Т.7, № 4. С. 158-163.
  73.Дудка В.Б. Експериментально-морфологічні дослідження кісткової тканини гомілки після односторонньої меніскектомія / В.Б.Дудка // Український морфологічний альманах. 2006. Т.4, №2. С. 130.
  74.Єрмоленко Т.А. Биохимические маркеры в диагностике структурно-функциональных изменений костной ткани у женщин репродуктивного возраста / Т.А.Єрмоленко, А.М.Игнатьев, Л.А.Бацуля // Український морфологічний альманах. 2007. Т.5, №2. С. 29-31.
  75.Житников А.Я. Структурно-метаболические воздействия клеток и матрикса в зонах земещения растущих костей при избытке у животных гидрокортизона / А.Я. Житников // Таврический медико-биологический вестник. 2004. Т.7, № 4. С. 163-167.
  76.Житников А.Я. Морфологическая гетерохронность ростовых хрящей при развитии коротких и длинных костей свободных конечностей некоторых позвоночных / А.Я.Житников // Український морфологічний альманах. 2007. Т.5, №2. С. 32-37.
  77.Житников А.Я. Структура эпифизарных хрящей и формирование энхондральных трабекул метафиза / А.Я.Житников // Український морфологічний альманах. 2005. Т.3, №1. С.110-111.
  78.Житников А.Я. Метаболизм хондроцитов эпифизарных хрящей и рост скелета у потомства крыс, подвергшихся хронической интоксикации свинцом ( самки и самцы) / А.Я.Житников // Український морфологічний альманах. 2006. Т.4,№2. С. 55-59.
  79.Жулкевич І.В. Реконструкція кісткової тканини: погляд гематолога / І.В. Жулкевич // Вісник наукових досліджень. 1999. № 1. С. 12-15.
  80.Жулкевич І.В. Гематологічні аспекти остеопорозу / І.В.Жулкевич, Н.І. Корильчук // Лікарська справа. 1999. №2. С. 12-17.
  81.Закономірності морфо-функціональних змін в кістках скелету у тварин, адаптованих до дегідратації / І.М. Бензар, О.М. Киричок, Н.В. Гончаренко [та ін.] // Вісник Вінницького державного медичного університету. 1998. №1. С. 12-13.
  82.Зальцман Н.К. Неонатальний гіпотиреоз і порушення гемостазу: патогенетична роль важких металів: Автореф. дис. канд. мед. Наук / Тернопіль, 2002.- 20с.
  83.Западнюк И.П., Западнюк В.И., Захария Е.А. и др. Лабораторные животные. Разведение, содержание, использование в эксперименте. К.: Вища школа, 1983. 383 с
  84.Зельцман Н.К. Неонатальний гіпотиреоз і порушення гемостазу: патогенетична роль важких металів. Автореф. дис. ...канд. мед. наук / Тернопіль, 2002. 20с.
  85.Зербіно Д.Д. Свинець: ураження судинної системи / Д.Д.Зербіно, Т.М. Соломенчук // Український медичний часопис. — 2002. — № 2. — С. 79-83.
  86.Золотова-Гайдамака Н.В. Морфологія остеоцитів стегнової кістки щурів при модельованій гіпокінезії / Н.В.Золотова-Гайдамака // Український морфологічний альманах.- 2005.- Т. 3, №1. С.86.
  87.Золотова-Гайдамака Н.В. Гистологичекие изменения в костной ткани позвоночных в условиях сниженных опорных нагрузок / Н.В. Золотова-Гайдамака // Таврический медико-биологический вестник. 2004. Т.7, № 4. С. 168-170.
  88.Золотова-Гайдамака Н.В. Реакція кісткової тканини й остеоцитів на умови зниження опорного навантаження / Н.В.Золотовака-Гайдамака // Український морфологічний альманах. 2008. Т.6, №1. С. 211-212.
  89.Зубаренко О.В., Касьяненко Г.В., Кравченко Л.Г. Вплив солей важких металiв на стан серцево-судинної системи у дiтей: Допов. на 3-ій науково-практичній конференцiї "Сучаснi проблеми дитячої кардiоревматологiї", Київ, 2122 бер., 2000 // Педiатрiя, акушерство та гiнекологія. 2000. № 2. С. 47.
  90.Зупанец И.А. Изучение влияния рофекоксиба на метаболизм суставного хрящя / И.А. Зупанец, В.А. Туляков, Н.П. Бузуглая // Український морфологічний альманах. 2006. Т.4, №2. С. 133-134.
  91.Ивченко В.К. Особенности роста и формообразования костей скелета при имплантации в большеберцовую кость „Остеоапатита керамического”-015, легированного марганцем / В.К.Ивченко, В.И. Лузин, А.А. Лубенец // Український морфологічний альманах. 2007. Т.5, №2. С. 114-115.
  92.Иноятова Ю.А. Антиоксидантная система клеток костного мозга при интоксикации органическими и неорганическими соединениями / Ю.А.Иноятова // Межвузовская конференция молодых ученых "Актуальные проблемы патофизиологии", Санкт-Петербург, 1718 апр., 2001. 2001. С. 113114.
  93.Кабак С.Л., Фещенко С.П., Аниськова Е.Н. Костно-суставная система. Морфологические и биохимические аспекты формирования. Минск: Наука и техника, 1990. 266с.
  94.Каваре В.І. Закономірності морфологічних змін аденогіпофіза тварин в умовах дії іонізуючого опромінення і солей важких металів: Автореф. дис. канд. біол. наук. Київ, 2001. 17с.
  95.Каваре В.І. Морфометрія епіфізарного хряща довгих кісток тварин в умовах екологічного забруднення / В.І.Каваре, М.В.Погорєлов, Л.І. Кіптенко // Таврический медико-биологический вестник. 2004. Т. 7, №4. С. 171-172.
  96.Каплан А.В. Взрастные изменения костей. М.: Здоровье, 1984. №. 12. С. 18.
  97.Кащенко С.А. Рост, строение и формообразование костей под влиянием циклоферона / С.А. Кащенко // Український морфологічний альманах. 2003. Т.1, №2. С.26
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины