Будова гемомікроциркуляторного русла язика в нормі і за умов експериментального цукрового діабету : Строение гемомикроциркуляторного русла языка в норме и в условиях экспериментального сахарного диабета • Название:
 • Будова гемомікроциркуляторного русла язика в нормі і за умов експериментального цукрового діабету
 • Альтернативное название:
 • Строение гемомикроциркуляторного русла языка в норме и в условиях экспериментального сахарного диабета
 • Кол-во страниц:
 • 197
 • ВУЗ:
 • ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО
 • Год защиты:
 • 2009
 • Краткое описание:
 • ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

  На правах рукопису


  Султан Роксолана Ярославівна


  УДК: 611.313:611.16]+[616.379 008.64 092.4/.9 02:[616.313:616.16]


  Будова гемомікроциркуляторного русла язика в нормі і за умов експериментального цукрового діабету  14.03.01 нормальна анатомія  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук


  Науковий керівник

  Матешук-Вацеба Леся Ростиславівна

  доктор медичних наук, професор
  ЛЬВІВ 2009

  ЗМІСТ
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ...................................................... 4
  ВСТУП...................................................................................................... 7
  РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
  1.1. Морфологічні особливості язика людини та експериментальних тварин в нормі ....................................... 13
  1.2. Морфологічні особливості язика людини та експериментальних тварин за умов стрептозотоциніндукованого цукрового діабету ...................... 23
  РОЗДІЛ 2.МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ.......................... 34
  РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ........................ 51
  3.1........................... Морфологічні особливості та ангіоархітектоніка язика щура в нормі ..................................................................... 51
  3.1.1. Морфологічна характеристика та морфометричний аналіз кровоносного русла язика щура в нормі .............. 51
  3.1.2. Результати гістологічного дослідження язика щура в нормі ........................................................... 68
  3.1.3. Результати електронної мікроскопії язика щура в нормі ............................................................................................ 74
  3.2.......... Динаміка розвитку змін язика за умов експериментального цукрового діабету ....................................................................... 91
  3.2.1. Якісно-кількісні зміни гемомікроциркуляторного русла язика щурів за умов експериментального цукрового діабету ............................................................. 91
  3.2.2. Результати світлової мікроскопії язика щура при експериментальному цукровому діабеті ................ 108
  3.2.3. Результати електронної мікроскопії язика щура при експериментальному цукровому діабеті ................ 117
  3.2.4. Результати біохімічного дослідження крові щура в нормі та за умов експериментального цукрового діабету....... 138
  3.3. Порівняння результатів норми та експерименту..................... 142
  3.3.1. Порівняння результатів макроскопічного, гістологічного та електронно-мікроскопічного дослідження гемомікроциркуляторного русла язика щурів у нормі та за умов стрептозотоциніндукованого цукрового діабету............................................................ 142
  3.3.2. Порівняльна характеристика морфометричних параметрів гемомікроциркуляторного русла язика щурів у нормі та за умов стрептозотоциніндукованого цукрового діабету............................................................ 148
  3.3.3. Порівняння біохімічних показників крові щурів у нормі та за умов стрептозотоциніндукованого цукрового діабету............................................................ 158
  РОЗДІЛ 4. АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ
  ДОСЛІДЖЕННЯ.................................................................................. 166
  ВИСНОВКИ ............................................................................ 175
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ....................................... 178

  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

  БМ


  Базальна мембрана
  БМЕ


  Базальна мембрана епітелію
  БМНВ


  Безмієлінове нервове волокно
  ВПСО


  Власна пластинка слизової оболонки
  ГЕР


  Гранулярна ендоплазматична сітка
  ГК


  Гемокапіляр
  ГКГ


  Гранули кератогіаліну
  ГМЦР


  Гемомікроциркуляторне русло
  ДС


  Десмосоми
  Е


  Еритроцит
  ЕК


  Ендотеліальна клітина
  ЕНВ


  Ендоневрій
  ЕЩГ


  Електроннощільні гранули
  ЕЩТ


  Електроннощільне тільце
  ЗМ


  Завитка мезаксона
  КБШ


  Клітина базального шару
  КВ


  Колагенові волокна
  КЗШ


  Клітина зернистого шару
  КОТ


  Коагулят
  КОШ


  Клітина остистого шару
  КРШ


  Клітина рогового шару
  КТ


  Ядерна оболонка (каріотека)
  ЛНМУ


  Львівський національний медичний університет

  МВ


  М’язове волокно
  МВС


  Мікроворсинки
  МКП


  Міжклітинний просвіт
  МНВ


  Мієлінове нервове волокно
  МФ


  Макрофаг
  МФБ


  Міофібрила
  НВ


  Нервове волокно
  НЛЦ


  Нейролемоцит
  ОРСТ


  Основна речовина сполучної тканини
  ОЦ


  Осьовий циліндр
  ПГК


  Просвіт гемокапіляра
  ПКВ


  Посткапілярна венула
  ПМ


  Плазмолема
  ПРНВ


  Периневрій
  ПРП


  Просвіт ротової порожнини
  ПС


  Полісома
  ПЦ


  Преципітати
  ПЦТ


  Перицит
  Р


  Рибосома
  СП


  Синаптичні пухирці
  СТ


  Сполучна тканина
  ТБ


  Тканинний базофіл
  ТФБ


  Тонофібрили
  ТФМ


  Тонофіламенти
  ФБ


  Фібробласт
  ЦД


  Цукровий діабет
  ЯД


  Ядерце
  Я


  Ядро


  ВСТУП

  Актуальність дослідження. Дослідження структурних змін органів і тканин за умов цукрового діабету є однією із актуальних проблем медицини. За даними ВООЗ, у всіх країнах світу кількість хворих цукровим діабетом перевищує 175 млн. За експертною оцінкою поширення цього захворювання, до 2010 року в світі число таких хворих досягне 230млн., а до 2025 року 300 млн. людей. В Україні офіційно зареєстровано понад 1 млн. хворих на цукровий діабет, чи 2 % від населення (в Європі цей показник 46 %). ВООЗ визнала дане захворювання неінфекційною епідемією. Різке зростання розповсюдженості цукрового діабету вимагає докладного вивчення даної проблеми [22, 105, 151].
  Одним з проявів цукрового діабету є зміни в ротовій порожнині, зокрема в язиці. „Язык „зеркало” организма” [12, 109, 113, 115, 156, 163].
  Для ранньої діагностики цукрового діабету, що є запорукою успіху для подальшого лікування захворювання, важливо розуміти морфологічні особливості будови і кровопостачання язика при цукровому діабеті [48, 139, 153, 161, 177]. Для цього необхідно розуміти морфологічні особливості будови і кровопостачання язика при цукровому діабеті. Домінуючу роль в інвалідизації при цукровому діабеті посідає ураження стінки судин різних органів [57, 68, 69]. Дослідження структури кровоносних судин висвітлюють численні наукові праці [79, 80, 22, 23, 24]. Проте, до останнього часу недостатньо вивченим залишається питання особливостей морфологічних змін судин язика при цукровому діабеті.
  Перспективним напрямом дослідження структурних змін язика за умов цукрового діабету є використання експериментальних моделей, зокрема білих щурів, при штучно ініційованому захворюванні. Підґрунтям для використання вище згаданої лабораторної тварини є подібність будови тканин органів щура до людського організму.
  Морфологічні особливості язика людини та експериментальних тварин є актуальною і важливою темою як для морфологів, так і для клініцистів [10, 98, 100]. Дослідженням будови язика людини та експериментальних тварин за нормальних умов займалися різні науковці. У фаховій літературі трапляються відомості про структуру язика людини та експериментальних тварин на макрорівні [9, 10, 36, 96, 104, 158, 176, 188]. Проте відсутні дані щодо змін структур язика людини і експериментальних тварин та його гемомікроциркуляторного русла на мікро- та ультраструктурному рівнях, як за нормальних умов, так і за умов цукрового діабету.
  Підсумовуючи викладені дані, можна зробити висновок про наявність цілої низки невирішених питань щодо особливостей будови та кровопостачання язика на мікро- та ультраструктурному рівнях, морфологічних змін тканин язика та його гемомікроциркуляторного русла за умов цукрового діабету, проблем успішного вибору найефективніших методів лікування судинних порушень язика при цукровому діабеті, що значною мірою пов`язане з недостатнім вивченням морфологічних особливостей патогенезу мікроциркуляторних порушень на різних стадіях діабетичної мікроангіопатії.
  На сьогодні відсутні наукові публікації та рекомендації для практичних лікарів, працівників науково-дослідних установ та лабораторій, які окреслювали б дане питання. В публікаціях наведені лише окремі випадки судинних порушень [57, 68, 69], водночас, опис змін кровопостачання язика не знайшли достатнього відображення у фахових виданнях. На сьогодні невивченими залишаються питання особливостей мікро- та ультраструктури язика щура в нормі та при експериментальній формі цукрового діабету, відсутні дані про якісно-кількісні зміни ангіоархітектоніки язика щура при експериментальній формі цукрового діабету, відсутній морфометричний аналіз стану судин язика за умов експериментальної форми цукрового діабету.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
  Проведена наукова робота є частиною планової наукової роботи кафедри нормальної анатомії ,,Функціональна анатомія ряду органів та архітектоніка їх судинного русла у пре- і постнатальному періодах онтогенезу, при експериментальних порушеннях гемомікроциркуляції, реконструктивних операціях та цукровому діабеті” номер державної реєстрації 0105U007860, яка виконується у Львівському національному медичному університеті (ЛНМУ) імені Данила Галицького згідно з державним планом та програмою.
  Мета і завдання дослідження.
  Мета дослідження визначити особливості будови та кровопостачання язика статевозрілих білих щурів-самців лінії ,,Вістар” у нормі та встановити закономірності перебудови гемомікроциркуляторного русла язика в динаміці розвитку експериментального стрептозотоциніндукованого цукрового діабету.
  Завдання дослідження:
  1. Визначити особливості ангіоархітектоніки язика статевозрілих білих щурів-самців лінії ,,Вістар” у нормі на макро- та мікроскопічному рівні досліджень.
  2. Встановити ультраструктурні особливості cлизової оболонки язика та його гемомікроциркуляторного русла в нормі.
  3. Визначити в динаміці закономірності якісно-кількісних змін гемомікроциркуляторного русла язика статевозрілих білих щурів-самців лінії ,,Вістар” за умов стрептозотоциніндукованого цукрового діабету.
  4. Встановити ультраструктурні особливості cлизової оболонки язика та його гемомікроциркуляторного русла за умов стрептозотоциніндукованого цукрового діабету.
  5. Провести порівняльний аналіз морфологічних параметрів струк­турних компонентів ангіоархітектоніки язика білих щурів-самців репро­дуктивного віку лінії ,,Вістар” у нормі та за умов експериментальної форми цукрового діабету.
  Об’єкт дослідження язик білого щура-самця лінії ,,Вістар” репро-дуктивного віку.
  Предмет дослідження структурна організація ангіоархітектоніки язика білого щура-самця лінії ,,Вістар” у нормі та її перебудова в динаміці перебігу експериментального цукрового діабету.
  Методи дослідження. В дисертації використано морфологічні (гістологічні, електронно-мікроскопічні, морфометричні), рентгенологічні, біохімічні та статистичні методи дослідження, які дозволили встановити особливості гемомікроциркуляторного русла язика щурів у нормі та закономірності змін структурних параметрів судинного русла та тканин язика в динаміці перебігу експериментального цукрового діабету.
  Наукова новизна дослідження. Вперше встановлено особливості структурної організації гемомікроциркуляторного русла язика білих щурів-самців репродуктивного віку лінії ,,Вістар” у нормі та закономірності його змін за умов експериментального стрептозотоциніндукованого цукрового діабету в динаміці впродовж восьми тижнів. Рентгеноанатомічним методом отримано дані щодо особливостей галуження судинного русла язика щурів у нормі, зокрема встановлено послідовність відходження, напрямку та ходу артеріальних відгалужень, ділянки їхнього кровопостачання. За допомогою гістологічних та електронно-мікроскопічних методів отримані нові дані про особливості будови ланок гемомікроциркуляторного русла та шляхів кровопостачання язика щурів в нормі. Вперше проведено морфометричний аналіз ангіоархітектоніки язика щурів на ін’єкованих та просвітлених препаратах. На експериментальній моделі цукрового діабету вперше досліджено закономірності морфологічних змін гемомікроциркуляторного русла язика білих щурів-самців лінії репродуктивного віку лінії ,,Вістар”, проаналізовано динаміку перебудови його ланок. Проведено порівняльний аналіз будови тканин язика білих щурів-самців лінії ,,Вістар” у нормі та за умов стрептозотоциніндукованого цукрового діабету на мікро- та ультраструктурному рівнях.
  Практичне значення одержаних результатів.
  Отримані дані комплексного аналізу динаміки змін гемомікро-циркуляторного русла язика білих щурів-самців лінії ,,Вістар” репродуктивного віку при експериментальній формі стрептозотоцинінду­кованого цукрового діабету протягом восьми тижнів його перебігу, а також порівняння отриманих результатів з особливостями кровопостачання язика здорових щурів поглиблюють уявлення про стан гемомікроциркуляторного русла язика і є морфологічною основою для розуміння патогенезу і протікання цукрового діабету. Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що встановлена чітка залежність змін судин язика щура від терміну розвитку цукрового діабету. Мікроангіопатія наступає вже через два тижні експерименту. Проведене дослідження є підставою стверджувати, що структурні зміни язика при цукровому діабеті можуть служити раннім діагностичним тестом цієї патології. Отримані дані є важливими як для морфологів, так і для клініцистів.
  Результати дослідження впроваджені в наукову роботу морфологічних та клінічних, зокрема стоматологічних кафедр вищих медичних навчальних закладів України.
  Особистий внесок здобувача.
  Дисертаційна робота є ґрунтовним науковим дослідженням здобувача кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Султан Р. Я. Автор самостійно виконала етапи планування дисертації і патентного пошуку, сформулювала мету і завдання, опанувала методи дослідження, відтворила експе­риментальну модель ЦД у білих щурів-самців лінії ,,Вістар” репродуктивного віку. Усі морфологічні дослідження, експерименти та забір матеріалу проведені здобувачем особисто. Наукові положення, обґрунтування та висновки належать здобувачу Султан Р. Я.
  Здобувач щиро вдячна своєму науковому керівнику професорові кафедри нормальної анатомії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Матешук-Вацебі Л.Р. за поради при виконанні дисертації, а також співавторам опублікованих наукових праць за консультації і технічну допомогу в процесі науково-дослідної роботи.
  Апробація роботи.
  Результати й основні наукові положення дисертації апробовані та обговорені на засіданнях кафедри нормальної анатомії Львівського націо­нального медичного університету ім. Данила Галицького, на IIIМіжнародних Пироговських читаннях (Вінниця, 2006), VI міжнародній конференції студентів та молодих учених (Дніпропетровськ, 2006), науково-практичній конференції з міжнародною участю ,,Морфологічний стан тканин і органів у нормі та при моделюванні патологічних процесів” (Тернопіль, 2006), на Vміжнародній медико-фармацевтичній конференції студентів і молодих вчених (Чернівці, 2008), на Міжнародній науковій конференції студентів і молодих вчених ,,Актуальні питання в сучасній медицині” (Харків, 2008), Vнауковій конференції студентів та молодих вчених ,,Молодь та медицина ХХI сторіччя ” (Вінниця, 2008).
  Публікації.
  За матеріалами дисертації опубліковано 12 наукових праць: з них 5робіт опубліковано у фахових наукових виданнях, що рекомендовані ВАКУкраїни, а 7 у збірниках наукових праць та матеріалах конференці
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  У дисертації проведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання морфологіїї щодо встановлення закономірностей структурної організації судинного русла язика білих щурів-самців лінії ,,Вістар” репродуктивного віку в нормі та перебудову ангіоархітектоніки язика в динаміці перебігу стрептозотоциніндукованого цукрового діабету. У дисертації вказана проблема вирішена в комплексі з використанням усіх рівнів морфологічного дослідження.
  1. Від глибокої артерії язика білих щурів-самців лінії ,,Вістар” відгалужуються численні дорсальні гілки язика. Розгалуження дорсальних гілок язика утворюють судинну сітку власної пластинки слизової оболонки язика. У власній пластинці слизової оболонки язика та м’язах язика містяться капілярні сплетення.
  2. Уперше встановлені морфометричні параметри судин гемомікроциркуляторного русла язика білих щурів-самців лінії ,,Вістар” в нормі. Діаметр судин дорівнює: артеріол 25,50±0,10 мкм; капілярів 5,10±0,06 мкм; венул 38,50±0,11 мкм. Артеріоло-венулярний коефіцієнт становить 0,670±0,003. Густота пакування судин гемомікроциркуляторного русла за нормальних умов становить: артеріол 0,080±0,001, капілярів 0,150±0,001, венул 0,035±0,001. Коефіцієнт звивистості судин дорівнює 0,960±0,002.
  3. Cлизова оболонка язика білих щурів-самців лінії ,,Вістар” вкрита багатошаровим плоским зроговілим епітелієм у ділянці спинки язика та багатошаровим плоским незроговілим епітелієм в інших ділянках язика. Багатошаровий плоский зроговілий епітелій слизової оболонки спинки язика щура складається з чотирьох шарів базального, остистого, зернистого і рогового. В зернистому та остистому шарах епітелію слизової оболонки спинки язика виявлені електроннощільні тільця.
  4. На експериментальній моделі стрептозотоциніндукованого цукрового діабету доведено, що перші структурні зміни в язику білих щурів-самців лінії ,,Вістар” виявляються через два тижні: наступає ,,спазм” капілярів, гіперплазія епітелію слизової оболонки, цитоплазма деяких епітеліоцитів лізована, з незначною електронною щільністю, міжклітинні контакти дезорганізовані. Через 4 тижні більшість артеріол і капілярів спазмовані, спостерігається звуження навіть просвіту судин великого калібру (глибоких артерій язика та їхніх дорсальних гілок), капілярні петлі втрачають ніжний, мереживоподібний рисунок. Збільшується кількість функціонуючих артеріоло-венулярних анастомозів. Частково згладжуються як поверхневі епітеліальні, так і сполучно-тканинні базальні сосочки. Стінки мікросудин значно потовщуються внаслідок плазматичного просякання.
  5. Через 6 тижнів перебігу стрептозотоциніндукованого цукрового діабету наступають деструктивні зміни всіх ланок гемомікроциркуляторного русла язика щурів, а також усіх шарів епітелію, власної пластинки слизової оболонки та м’язів язика. Стінки судин потовщені, субепітеліальна сполучна тканина та м’язи язика містять запальні інфільтрати. Міжклітинні контакти представлені дезорганізованими десмосомами. Цитоплазма більшості клітин епітелію лізована або перебуває в стані набряку. У той же час відбувається розвиток адаптаційних процесів (розвиток шляхів юкстакапілярного кровотоку, звивистість, ангуляризація і саккуляризація судин).
  6. Через 8 тижнів перебігу стрептозотоциніндукованого цукрового діабету деструктивні зміни язика щурів наростають, зокрема виявлено розширення всіх ланок гемомікроциркуляторного русла та їхнє руйнування, деструкцію капілярного компонента, потовщення і склероз стінок судин. У місцях найбільшого розпушення плазмолем еритроцитів та люмінальної поверхні ендотеліальних клітин відзначено їхнє злипання.
  7. У процесі розвитку експериментального стрептозотоцин-індукованого цукрового діабету відбувається наростання патологічних змін у тканинах та гемомікроциркуляторному руслі язика. Через 8 тижнів перебігу цукрового діабету гемомікроциркуляторне русло язика характеризується такими морфометричними показниками: діаметри судин збільшуються, зокрема артеріол до 28,60±0,11мкм; капілярів до 5,90±0,07мкм; венул до 45,30±0,15мкм. Артеріоло-венулярний коефіцієнт зменшується до 0,631±0,003; густота пакування обмінних судин змінюється, зокрема артеріол і капілярів зменшується до 0,060±0,007 і 0,1±0,01 відповідно, а венул збільшується до 0,025 ±0,001. Коефіцієнт звивистості судин зменшується до 0,575±0,008.
  8. Глибина структурних перетворень гемомікроциркуляторного русла язика підтверджується зміною його морфометричних показників. Достовірна різниця середніх значень усіх морфометричних показників судинного русла язика при стрептозотоциніндукованому діабеті у порівнянні з нормою свідчить про значні зміни всіх ланок гемомікроциркуляторного русла язика.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Автандилов Г. Г. Медицинская морфометрия / Г. Г. Автандилов. М. : Медицина, 1990. 372 с.
  2. Автандилов Г. Г. Методика рассчета сложных морфологических систем при морфометрических исследованиях / Г. Г. Автандилов, С. С. Суханов // Архив анатомии. 1982. № 8. С. 7780.
  3. Автандилов Г. Г. Методика стереометрического исследования интра­мурального артериального русла стенок желудочков сердца человека / Г.Г. Автандилов, Г. А. Гевондян // Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. 1977. № 8. С. 8591.
  4. Автандилов Г. Г. Морфометрия в патологии / Г. Г. Автандилов. М. : Медицина, 1990. 318 с.
  5. Автандилов Г. Г. Системная стереометрия в изучении патологического процесса / Г. Г. Автандилов, Н. И. Яблучанский, В. Г. Губенко. М. : Медицина, 1981. 190 с.
  6. Авцын А. П. Ультраструктурные основы патологии клетки / А.П.Ав­цын, В. А. Шахламов. М. : Медицина, 1979. 320 с.
  7. Аминова Г. Г. Влияние портальной гипертензии на структуру поджелудочной железы крыс в ранние сроки эксперимента / Г.Г.Ами­нова // Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. 1976. Т. 70, №4. С. 8790.
  8. Аминова Г. Г. Эндотелий и мускулатура артерий, каппиляров и вен в функциональном освещении / Г. Г. Аминова // Архив анатомии, гисто­логии и эмбриологии. 1964. Т. 47, № 9. С. 3947.
  9. Антипова Л. В. Анатомия и гистология сельскохозяйственных животных / Л. В. Антипова, В. С. Слободяник, С. М. Сулейманов С. М. М. : Колос, 2005. 384 с.
  10. Атлас мікроанатомії органів ротової порожнини / О. Д. Луцик, В.Ф.Ма­кеєв, Ю. Я. Кривко [та ін.] Львів, 1998. 218 с.
  11. Атлас сканирующей электронной микроскопии клеток, тканей и органов / под ред. О. В. Волковой, В. А. Шахламова, А. А. Миронова. М. : Медицина, 1987. 464 с.
  12. Бабина О. А. Функциональное состояние лейкоцитов и перекисное окисление липидов в ротовой жидкости больных тяжелой формой инсулинзависимого сахарного диабета / О. А. Бабина, Ю. И. Силенко // Проблеми екології та медицини. 1999. Т. 3, № 3/4. С. 8688.
  13. Базарнова М. А. Руководство к практическим занятиям по клинической лабораторной диагностике / М. А. Базарнова, В. Т. Морозова. К. : Вища школа, 1988. 20 с.
  14. Балаболкин М. И. Диабетическая автономная нейропатия : учебно-методическое пособие / М. И. Балаболкин, Т. Е. Чернышева. Ижевск, 2001. 35 с.
  15. Балаболкин М. И. Дифференциальная диагностика и лечение эн­докринных заболеваний: руководство / М. И. Балаболкин, Е.М.Клеба­нова, В.М. Креминская. М. : Медицина, 2002. 751 с.
  16. Балаболкин М. И. Нарушение звеньев микроциркуляции / М.И.Ба­лаболкин, Е. М. Клебанов, В. М. Креминская // Сахарный диабет. 1999. № 1. С. 28.
  17. Балаболкин М. И. Сахарный диабет (патогенез, клиника, лечение) / М.И. Балаболкин, Л. И. Гаврилюк. Кишинев : Штиинца, 1983. 199 с.
  18. Балаболкин М. И. Частота возникновения макроангиопатий при сахар­ном диабете Iго и IIго типов / М. И. Балаболкин, Т.Е.Чурман­таева // Хирургические заболевания и сахарный диабет. 1989. С. 3841.
  19. Банин В.В. Эндотелий как метаболически активная ткань / В. В. Банин, Г.А. Климов // Морфология. 1992. Т. 102, № 2. С. 1035.
  20. Банченко Г. Б. Язык «зеркало» организма : клиническое руководство для врачей / Г. Б. Банченко. М., 2000. 407 с.
  21. Берштейн С. А. Дефицит кислорода и сосудистый тонус / С.А.Берш­тейн, М. И. Гуревич, А. И. Соловьев. К. : Наук. думка, 1984. 236 с.
  22. Бобирєва Л. Є. Вільнорадикальні механізми пошкодження судинної стінки при цукровому діабеті / Л. Є. Бобирєва // Ендокринологія. 1997. Т.2, № 1. С. 109113.
  23. Бобрик И. И. Развитие кровеносных и лимфатических сосудов / И.И.Бобрик, Е. А. Шевченко, В. Г. Черкасов. К. : Здоров’я, 1991. 208 с.
  24. Бобрик І. І. Загальнi закономiрностi ангiогенезу мiкроцир­куляторного русла / І. І. Бобрик, В. Г. Черкасов // Вiсник морфологiї. 2001. Т. 7, №1. С. 14.
  25. Богданова Т. І. Ультраструктурні зміни в лівому шлуночку міокарда щурів в умовах експериментального цукрового діабету І типу / Т.І.Бог­данова, Л. Г. Воскобойник // Ендокринологія. 1997. Т. 2, №2. С.2735.
  26. Борисюк М. В. Стан еластолічної системи підшлункової залози при моделюванні цукрового діабету / М. В. Борисюк, В. Є. Досенко, Ю.В.Биць // Фізіологічний журнал. 2002. Т. 48, № 5. С. 1721.
  27. Братусь В. В. Диабет и атеросклероз. Ч. 1. Роль инсулина и инсулин­резистентности в ускоренном развитии атеросклероза при диабете / В.В.Братусь, Т. В. Талаева // Український кардіологічний журнал. 2001. № 1. С. 8288.
  28. Вернигородський В. С. Мікроциркуляторні зміни у хворих на цукровий діабет ІІ типу під впливом лазерної терапії / В. С. Вернигородський // Вісник морфології. 2001. Т. 7, № 1. С. 2728.
  29. Вильховой В. Ф. Рентгеноанатомический атлас сосудов / В.Ф.Виль­ховой. К. : Здоров’я, 1975. 143 с.
  30. Вишняк Г. М. Диагностика и лечение заболеваний языка / Г.М.Вишняк. К., 1983. 128 с.
  31. Вишняк Г. М. Слизова оболонка порожнини рота дзеркало захворювань органів і систем / Г. М. Вишняк, А. С. Богдан // Трибуна. 1995. № 1112. С. 4243.
  32. Вільховий В. О. Атлас хірургічної анатомії кровоносних судин голови та шиї / В. О. Вільховий, М. С. Скрипніков, В. І. Шепітько. К., 1998. 124с.
  33. Возный А. В. Комплексная оценка функционального состояния органов и тканей полости рта у больних сахарным диабетом с дефектами зубных рядов до и после ортопедического лечения : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. мед. наук : спец. 14.03.01 "Нормальная анатомия" / А.В.Возный. Омск, 2003. 17 с.
  34. Волосок Н. И. Морфометрия микроциркуляторного русла коньюнктивы и динамика микроциркуляции у здоровых людей / О.В.Александров., А. Н. Тихомиров // О проблемах микроциркуляции. Москва, 1977. С.197198.
  35. Геник С. М. Діабетичні полінейропатії і мікроциркуляція / С. М. Геник, І.А. Геник // Лікарська справа. 1996. № 7/9. С. 3136.
  36. Гістологія людини / О. Д. Луцик, І. Й. Іванова, К. С. Кабак, Ю.Б.Чайковський. К. : Книга плюс, 2003. 592 с.
  37. Гончар М. Г. Ультраструктурні зміни гемоциркуляторного русла у хворих на цукровий діабет з діабетичними ангіопатіями нижніх кінцівок / М.Г. Гончар, О. І. Дєльцова, А. М. Федорчук // Галицький лікарський вісник. 2004. Т. II, № 2. С. 2526.
  38. Горчаков В. Н. Простейший математический анализ в характеристике микроангиоархитектонике / В. Н. Горчаков // Функциональная морфология лимфатического русла. Новосибирск, 1981. Т. 105. С.6470.
  39. Горячковский А. М. Справочное пособие по клинической биохимии / А.М. Горячковский. Одесса : ОКФА, 1994. 255 с.
  40. Давыдовский И. В. Патологическая анатомия и патогенез болезней человека / И. В. Давыдовский. М. : Медгиз, 1958. 692 с.
  41. Данилевський М. Ф. Захворювання слизової оболонки порожнини рота / М.Ф. Данилевський, О. Ф. Несин, Ж. І. Рахній. К., 1998. 408 с.
  42. Дедов И. И. Введение в диабетологию / И. И. Дедов, В. В. Фадеев. М., 1998. 199 с.
  43. Демидов В. М. Роль ендогенного окису азоту в патогенезі пе­риферичної полінейропатії при цукровому діабеті у щурів / В. М. Демидов // Одесcкий медицинский журнал. 2002. № 3. С. 1720.
  44. Джавахишвили Н. А. Сосуды сердца в норме и эксперименте / Н.А.Джавахишвили, М. Э. Комахидзе, З. Г. Цагарели. Тбилиси : Медниереба, 1982. 352 с.
  45. Джонсон П. Периферическое кровообращение / П. Джонсон. М. : Медицина, 1982. 440 с.
  46. Диабетическая нейропатия / М. И. Балаболкин, Т. Е. Чернышева, В.В.Трусов, И. В. Гурьева. М., 2003. 109 с.
  47. Диабетическая нейропатия: клинические проявления, вопросы диаг­ностики и патогенетической терапии / О. В. Занозина, Г.Н.Варварина, Г.П. Рунов, Л. С. Снегирева. Н. Новгород : НГМА, 2006. 60с.
  48. Діагностичні можливості лінгводіагностики при патології травної системи. / О. С. Заячківська, І. Р. Гуль, О. В. Шуляк [та ін.] // Лікарська справа. 1996. Т. 34. С. 8082.
  49. Дмитриев Б. И. Комплексная теория локального гнойного поражения у больных сахарным диабетом / Б. И. Дмитриев, А. М. Горбинский // Клінічна хірургія. 1994. № 8. С. 4348.
  50. Долгов В. В. Повреждение эндотелия магистральных сосудов человека при сахарном диабете / В. В. Долгов // Пробл. эндокринол. 1983. №6. С.69.
  51. Дубровская Г. В. Роль липопротеидов очень низкой плотности в генезе диабетических микроангиопатий / Г. В. Дубровская, В. А. Мальжев // Современные проблемы экспериментальной и клинической эндокри­нологии. Киев, 1987. С. 128138.
  52. Ежов М. В. Липопротеидонезависимый фактор риска атеросклероза / М.В. Ежов, А. А. Лякишев, С. Н. Покровский // Терапевтический архив. 2001. № 9. С. 7682.
  53. Ефимов А. С. Диабетическое поражение внутренних органов. Пора­жение пищеварительного канала, гепатобилиарной и мочевыдели­тельной системы / А. С. Ефимов, А. В. Щербак // Лікарська справа. 1994. № 912. C. 716.
  54. Ефимов А. С. Диагностика и лечение диабетических ангиопатий / А.С.Ефимов // Лікування та діагностика. 1996. № 4. C. 1518.
  55. Ефимов А. С. Перекисное окисление липидов в эритроцитах больных сахарным диабетом с диабетическими ангиопатиями / А. С. Ефимов, В.Г.Науменко // Пробл. эндокринол. 1985. № 1. С. 69.
  56. Ефимов А. С. Структура и функции инсулиновых рецепторов / А.С.Ефимов, Ю. В. Бездробный. К. : Наук. думка, 1987. 172 с.
  57. Ефимов А. С. Тридцатилетний опыт изучения сахарного диабета / А.С.Ефимов // Ендокринологія. 1996. Т. 1, № 1. С. 6471.
  58. Загребин А. М. Кровеносные капилляры интраорганных нервов ске­летных мышц человека / А. М. Загребин, В. М. Чучков, А. В. Исаев // Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. 1986. Т. 91, № 11. С.3440.
  59. Занозина О. В. Диабетическая полиневропатия: перекисное окисление липидов и невроваскулярная дисфункция / О. В. Занозина, Г. П. Рунов. Н. Новгород, 1999. С. 127.
  60. Затурофф М. Симптомы внутренних болезней / М. Затурофф ; пер. с англ. М. В. Пащенкова. М. : Практика, 1997. 439 с.
  61. Изменения внутриклеточногообмена ионов кальция в ноцицептивных нейронах при экспериментальном диабете и влияние на них блокаторов потенциалзависимых кальциевых каналов / П. Г. Костюк, А. С. Ефимов, Е.П.Костюк [и др.] // Журн. АМН України. 2000. Т. 6, № 4. С. 637650.
  62. Иоганнсен М. Г. Развитие соединительной ткани крысы в камерах для прижизненной микроскопии in vivo / М. Г. Иоганнсен, В. В. Худолей // Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. 1976. Т. 69, № 12. С.6266.
  63. Кiхтяк О. П. Можливостi вiдтворення цукрового дiабету в експеримен­тi/ О. П. Кiхтяк, Н. В. Скрипник // Експериментальна та клiнiчна фiзiологiя та бiохiмiя. 2004. № 2. С. 118120.
  64. Казимирко В. К. Функциональное состояние нейтрофилоцитов крови у больных сахарным диабетом / В. К. Казимирко // Лікарська справа. 1995. № 12. С. 105108.
  65. Кайдашев І. П. Імуногістохімічне дослідження слизових оболонок / І.П.Кайдашев, В. І. Шинкевич, Р. В. Рябенко // Лаб. діагностика. 2003. №3. С. 1520.
  66. Караганов Я. Л. Структурно-функциональные аспекты сократимости сосудистого эндотелия / Я. Л. Караганов, А. А. Миронов, В. А. Миронов // Успехи современной биологии. 1983. Т. 93, вып. 3. С. 421436.
  67. Кашинцева Л. Т. Нарушение кровоснабжения глаза при сахарном диабете и применение тканевых препаратов в комплексной терапии больных с ранними стадиями диабетических изменений глазного дна / Л.Т.Кашинцева, Л. В. Козина, Т. М. Миленькая // Офтальмологический журнал. 1985. № 4. С. 195199.
  68. Кирик Х. А. Морфологія судинної оболонки очного яблука щура в нормі і за умов цукрового діабету / Х. А. Кирик // Вісник морфології. 2005. Т. II, № 1. С. 3638.
  69. Классификация, диагностика, лечение сахарного диабета и его поздних осложнений : методические рекомендации / И. И Дедов, М.И.Бала­болкин, В.А. Петеркова [и др.]. М., 2002. 54 с.
  70. Клітинні механізми розвитку експериментального стрептозото­цинового діабету / М. М. Великий, З. Я. Козицький, Ю. Я. Кривко, Е.М.Куч­меровська // Ендокринологія. 2001. Т. 6 (додаток). С. 46.
  71. Колесник Ю. М. Вивчення проявів апоптозу при стретозотоцин­індукованому цукровому діабеті / Ю. М. Колесник, А. В.Тріалін, М.А.Орловський // Фізіологічний журнал. 2003. Т. 49, № 5. С. 82.
  72. Корригующий эффект никотинамида на процессы гликозилирования гемоглобина при стрептозотоциновом диабете у крыс / Н. Н. Великий, В.А.Бурда, И. Г. Обросова [и др.] // Вопросы медицинской химии. 1995. Т. 41, № 1. С. 36 38.
  73. Костюк О. П. Значення змін гомеостазу кальцію у клітинних ме­ханізмах розвитку діабетичних ангіопатій / О. П. Костюк // Ендокринологія. 1998. Т. 3, № 2. С. 221232.
  74. Костюк О. П. Порівняльний аналіз змін кальцієвого гомеостазу в первинних сенсорних нейронах при різних типах експериментального цукрового діабету / О. П. Костюк // Ендокринологія. 1996. Т. 1, № 2. С.2029.
  75. Кохен Р. Дисфункция эндотелия сосудов при сахарном диабете / Р.Кохен // Диабетик. 1998. № 910. С. 4142.
  76. Кривко Ю. Я. Ендогенез структурних змін складових частин простої рефлекторної дуги як головний компонент у розвитку стретозото­цинiндукованої дiабетичної нейропатiї i вплив на нього нiкотинамiду / Ю. Я. Кривко // Вісник морфології. 2004. Т. 10, № 1. С. 8387.
  77. Кривко Ю. Я. Зміни ультраструктури синапсів і рухових нейронів пе­редніх рогів спинного мозку у щурів з стрептозотоцинiндукованим дiа­бетом / Ю. Я. Кривко // Практична медицина. 2003. Т. 9, № 5. С.9195.
  78. Кривко Ю. Я. Стан ультраструктур сiдничного нерва та його супровiдної артерії у бiлих щурiв при експериментальному цукровому дiабетi / Ю.Я.Кривко // Укр. мед. альманах. 2001. Т. 4, № 3. С. 204209.
  79. Кривко Ю. Я. Ультраструктурнi змiни артерiол сiдничного нерва щурiв із стрептозотоцинiндукованою дiабетичною невропатiєю та їх корекцiєю нiкотинамiдом / Ю. Я. Кривко // Експериментальна та клінічна фізіо­логія та біохімія. 2004. № 3. С. 9399.
  80. Кривко Ю. Я. Ультраструктурнi змiни ендотелiоцитiв i мiоцитiв в стiнцi артерiол сiдничного нерва щурiв з стрептозотоцинiндукованою дiабе­тичною нейропатiєю i їх корекцiєю нiкотинамiдом / Ю. Я. Кривко // Вісник морфології. 2003. № 2. С. 255257.
  81. Куприянов В. В. Микроциркуляторное русло / В. В. Куприянов, Я.Л.Караганов, В. И. Козлов. М. : Медицина, 1975. 214 с.
  82. Кучмеровська Т. М. Діабетична нейропатия / Т. М. Кучмеровська // Ендокринологія. 1999. Т. 4, № 2. С. 159167.
  83. Лікування діабетичної периферичної полінейропатіїї / О. О. Сергієнко, А.М. Урбанович, Ю. Я. Кривко, Ю. О. Маркевич // Ендокринологія. 1999. Т. 4, № 1. С. 8696.
  84. Луцкая И. К. Заболевания слизистой оболочки полости рта / И.К.Луц­кая. М. : Мед. лит., 2007. 288 с.
  85. Маньковский Б. Н. Неврологические осложнения сахарного диабета / Б.Н. Маньковский // Журн. практ. врача. 1998. № 6. С. 3437.
  86. Маньковский Б. Н. Поражение нервной системы при сахарном диабете клиническое проявление и лечение // Журн. практ. лікаря. 2003. №1. С. 2732.
  87. Матешук-Вацеба Л. Р. До питання про раціональну методику ін'єкції судинного русла / Л. Р. Матешук-Вацеба, Х. А. Кирик // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. 2004. Т. 3, № 3. С. 53.
  88. Микрофлора полости рта: норма и патология / Е. Г. Зеленова, М.И.Заславская, Е. В. Салина, С. П. Рассанов. Н.Новгород : НГМА, 2004. 158 с.
  89. Михеев Г. Н. Возникновение и особенности течения микозов при сахарном диабете / Г. Н. Михеев // Вестн. дерматол. 1970. № 2. С.4344.
  90. Міжнародна гістологічна номенклатура / В. В. Дудок, А. Й. Іванова-Сагомонян, О. Д. Луцик, Ю.Б. Чайковський. Львів : Наутілус, 2001. 284 с.
  91. Морфологические особенности диабетических макро- и микро­ангиопатий / Х. Л. Болатчиев, Ф. Б. Болатчиева, В. А. Каранашева, А.Х.Болатчиев // Морфология. 2004. Т. 126, № 4. С. 2223.
  92. Морфометрия сердца в норме / Г. С. Кирьякулов, Н. И. Яблучанский, В.Е. Шляховер [и др.]. К. : Вища школа, 1990. 152 с.
  93. Морфофункциональные методы исследования в норме и при патологии / Киселева А. Ф., Житникова А. Я., Кейсевич Л. В.[и др.]. К. : Здоров’я, 1983. 168 с.
  94. Нарушение липидного обмена у больных сахарным диабетом / Т.Е.Ми­хайличенко, В. В. Черный, Е. Н. Коваль, Л. А. Штода // Лікарська справа. 1998. № 5. С. 8588.
  95. Нарушение микроциркуляции у больных сахарным диабетом и пути их коррекции / В. Г. Сотников, Г. А. Голубятников, Г. Г. Мамаев. [и др.]. Ташкент: Медицина, 1982. 247 с.
  96. Недорізанюк О. М. Анатомія щелепно-лицьового відділу голови людини / О. М. Недорізанюк, В. С. Тарасюк, В. С. Компанець. К., 1993. 113с.
  97. Непомнящих Л. М. Морфометрия и стереология гипертрофии сердца / Л.М. Непомнящих, Е. Л. Лушникова, Г. И. Непомнящих. Новосибирск : Наука, 1986. 303 с.
  98. Нестеров В. П. Морфология человека и животных / В. П. Нестеров. М., 1988. 122 с.
  99. Нижерадзе К. А. Использование культуры эндотелиальных клеток в исследовании сосудистой патологии при сахарном диабете / К.А.Ни­жерадзе, Н.Д. Тронько // Журн. АМН України. 2003. Т. 9, № 4. С.713735.
  100. Ноздрачев А. Д. Анатомия крысы / А. Д. Ноздрачев, Е. Л. Поляков. СПб., 2001. 464 с.
  101. Особенности атеросклеротического поражения венечных артерий у больных сахарным диабетом / А. С. Ефимов, Л. К. Соколова, Б.Н.Мань­ковский, М. Ю. Соколов // Український кардіологічний журнал. 2000. № 3. С. 1012.
  102. Особенности клинического проявлния заболеваний слизистой оболочки полости рта у больных, страдающих сахарным диабетом / А.В.Ви­дерская, Н. А. Зелинская, Т. А. Мельничук [и др.] // Вісн. стоматології. 1995. № 2. С. 100103.
  103. Пальтов Є. В. Методика доступу та ін`єкції рентгенконтрастною масою артеріальних судин щелепно-лицевої ділянки щура / Є. В. Пальтов // Вісник морфології. 2003. Т. 9, № 1. С. 151152.
  104. Панасюк Є. М. Язик: кліничні та фізіологічні основи лінгводіагностики / Є.М. Панасюк, О. С. Заячківська. Львів, 2000. 56 с.
  105. Панькив В. И. Эпидемиология сахарного диабета / В. И. Панькив // Пробл. эндокринол. 1995. Т. 41, № 3. С. 4446.
  106. Патологическая физиология / Н. Н. Зайко, Ю. В. Быць, А. В. Атаман [и др.]. М. : МЕДпресс-информ, 2006. 640 с.
  107. Педли Т.Дж. Гидродинамика крупных кровеносных сосудов / Т.Дж.Педли. М. : Мир, 1983. 134 с.
  108. Перфилов П.А. Этиология невритов лицевого нерва у больных сахарным диабетом / П.А. Перфилов // Врач. дело. 1968. № 10. С. 6667.
  109. Показатели системного клеточного иммунитета при парадонтальном синдроме у детей, больных сахарным диабетом / О. А. Бабина, Ю.И.Си­ленко, Т. А. Петрушенко [и др.] // Проблеми екології та медицини. 1999. Т. 3, № 6. С. 2426.
  110. Половик О. Ю. Морфометричний аналіз під`язикового вегетативного вузла людей різного віку / О. Ю. Половик // Вісник проблем біології і медицини. 2003. Вип. 2. С. 4547.
  111. Полторак В. В. Стрептозотоциновый и вирусный инсулинзависимый сахарный диабет (аутоимунные аспекты) / В. В. Полторак, К. О. Блох // Проблемы эндокринологии. 1989. Т. 35, № 3. С. 8188.
  112. Роль иммунологических факторов при тяжелых формах инсулино­зависимого сахарного диабета / В. А. Сипливый, И. Л. Дикий, А.В.Вересаев, Е.П. Тихонова // Лікарська справа. 1995. № 34. С.167170.
  113. Романенко И. Г. Влияние цитокинов лябиального эпителия на количество лимфоцитов у больных хейлитами, протекающими на фоне сахарного диабета первого типа / И. Г. Романенко // Вісник проблем біології і медицини. 1998. Вип. 11. С. 7176.
  114. Романенко И. Г. Содержание лизоцима в слюне у больных хейлитом, протекающим на фоне сахарного диабета / И. Г. Романенко // Вісник стоматології. 1998. № 2. С. 3537.
  115. Романенко И. Г. Содержание фибронектина в слюне у больных хейлитами, протекающими в том числе на фоне сахарного диабета І и ІІтипа / И. Г. Романенко // Вісник проблем біології і медицини. 1998. Вип. 22. С. 2832.
  116. Салтыков Б .Б. Динамическое морфологическое наблюдение за развитием диабетической микроангиопатии / Б. Б. Салтыков, В.К.Ве­ликов // Архив патологии. 2000. Т. 62, № 6. С. 4246.
  117. Серов В. В. Соединительная ткань / В. В. Серов, А. Б. Шахтер. М., 1981. 187 с.
  118. Скрипникова Т. П. Клінічні прояви та лікування десквамативного глоситу у хворих з патологією органів травлення / Т. П. Скрипникова // Вісник стоматології. 2002. № 4. С. 2630.
  119. Смирнова О. М. Особенности сахарного диабета Iго типа, развитие ремиссии / О. М. Смирнова, В. А Горелышева, И. И. Дедов // Пробл. эндокринол. 2000. Т. 46, № 2. С. 1416.
  120. Смирнов С. Н. Особенности пролиферативного ответа эпителия языка семидневных крыс на воздействия эпидермального фактора роста / С.Н.Смирнов // Український морфологічний альманах. 2003. № 2. С.69.
  121. Соколовский В. Д. Состояние полости рта у больных сахарным диа­бетом / В. Д. Соколовский, В. Г. Муктян // Стоматология. 1967. №1. С.88.
  122. Сосудисто-тромбоцитарное звено системы гемостаза больных сахарным диабетом / В. П. Балуда, И. Деянов, М. И. Балаболкин [и др.] // Пробл. эндокринол. 1986. № 2. С. 3235.
  123. Сосудистый эндотелий / Г. А. Алимов, В. В. Банин, И. И. Бобрик [и др.]. К. : Здоров’я, 1986. 248 с.
  124. Спосіб прижиттєвої імпрегнації судин мікроциркуляторного русла / О.О. Вільцанюк, В. Г. Середін, С. І. Гриценко [та ін.] // Вісник морфології. 1999. Т. 5, № 1. С. 111.
  125. Степанов В. Г. Классификация-характеристика структурно-функцио­нальной организации кровеносного сосудистого русла / В.Г.Степанов // Український морфологічний альманах. 2003. Т. 1, №1. С. 6266.
  126. Степанов В. Г. Математическое моделирование в ангиографических исследованиях структурно-функциональной организации кровеносных сосудов и кровоснабжаемых ими зон микроциркуляции / В. Г. Степанов // Український морфологічний альманах. 2004. Т. 2, № 1. С. 7274.
  127. Стеченко Л. О. Ультраструктура ендотелію гемомікроциркуляторного русла міокарда правого передсердя при дії низьких доз іонізуючої радіації / Л.О. Стеченко, І. С. Іщенко, Т. П. Куфтирева // Вісник морфології. 2006. Т. 12, № 2. С. 251253.
  128. Строение и функция микроциркуляторного русла консервированного сердца / А. Н. Тихомиров, И. В. Ступин, О. Т. Сушина [и др.] // Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. 1975. Т. 69, № 11. С. 4751.
  129. Струков А. І. Патологічна анатомія / А. І. Струков, В. В. Сєров. Х. : Факт, 2004. 864 с.
  130. Султан Р. Я. Морфологічні зміни язика при експериментальному цукровому діабеті / Р. Я. Султан // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. 2006. Т. 5, № 1. С. 3132.
  131. Султан Р. Я. Порівняльна морфологія язика людини і щура / Р.Я.Султан // Вісник морфології. 2006. Т. 12, № 1. С. 1415.
  132. Сыкало Н. В. Изменение сосудистых реакций на действие физио­логически активных веществ при развитии экспериментального сахарного диабета у крыс разного возраста / Н. В. Сыкало // доп. НАН України. Сер.: Математика, природознавство, технічні науки. 1995. № 6. С. 140142.
  133. Терапевтическая стоматология / под ред. Л. А. Дмитриевой. М. : МЕДпресс-информ, 2003. 896 с.
  134. Терман А. К. Трофические нарушения в тканях языка при устранении афферентной и эфферентной иннервации : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. мед. наук : спец. 14.00.16 "Патологическая физиология" / А. К. Терман. Киев, 1983. 23 с.
  135. Термен Н. В. К вопросу о кровоснабжении глоточной части языка человека / Н. В. Термен // Журнал ушных, носовых и горловых болезней. 1961. № 2. С. 3740.
  136. Термен Н. В. Кровоснабжение языка человека / Н. В. Термен // Труды молодых ученых. Киев, 1959. С. 9299.
  137. Тржецинський С. Д. Стан глюкозного гомеостазу і глюкозо­толерантності у діабетичних тварин при сумісному застосуванні інсуліну та окситоцину / С. Д. Тржецинський // Ендокринологія. 2004. Т.9, № 2. С.170176.
  138. Тржецинський С. Д. Стан гормонального, вуглеводного, ліпідного обміну та вільнорадикального окислення у тварин з екпериментальним діабетом / С. Д. Тржецинський, М. П. Красько // Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія. 2001. № 2. С. 8388.
  139. Тютюнник І. П. Нові підходи до діагностики десквамативного глоситу / І.П. Тютюнник, Т. П. Скрипнікова // Вісник проблем біології і медицини. 2001. Вип. 2. С. 8791.
  140. Удовицкая Е. В. Состояние языка как возможный симптом общесоматических заболеваний детей в трактовке древневосточной медицины / Е. В. Удовицкая, Л. А. Грохольская // Вісник стоматології. 1995. № 3. С. 221223.
  141. Удовицкая Е. В. Эндокринологические аспекты стоматологии / Е.В.Удовицкая. М. : Медицина, 1975. 192 с.
  142. Уильямз Г. Руководство по диабету / Г. Уильямз, Д. Пикап ; пер. с англ. Ю.В. Морозов. М. : МЕДпресс-информ, 2003. 248 с.
  143. Уракова Е. В. Морфо-функциональная оценка языка и ее клиническое значение : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. мед. наук : спец. 14.03.01 "Нормальная анатомия" / Е. В. Уракова. Казань, 1999. 21 с.
  144. Фалин Л. И. Гистология и эмбриология полости рта и зубов / Л.И.Фалин. М., 1963. 218 с.
  145. Ферментные системы субстратного и кофакторного обеспечения гиперлипогенеза при инсулиннезависимом диабете / И. Г. Обросова, А.С.Ефимов, Н. Н. Великий [и др.] // Бюл. эксперим. биол. и мед. 1988. № 5. С. 549 552.
  146. Черкасов В. Г. Органи чуття (огляд структури та функції) / В.Г.Черкасов. К., 2003. 212 с.
  147. Черкасов В. Г. Функціональна анатомія периферичної нервової системи / В. Г. Черкасов. К., 2005. 130 с.
  148. Чернух А. М. Микроциркуляция / А. М. Чернух, Н. П. Александров, О.В. Алексеев. М. : Медицина, 1984. 432 с.
  149. Шахламов В. А. Капилляры / В. А. Шахламов. М. : Медицина, 1971. 198 с.
  150. Шевлюк Н. Н. К гистохимической характеристике слюнных желез языка некоторых позвоночных / Н. Н. Шевлюк // Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. 1976. Т. 70, № 3. С. 5861.
  151. Эпидемиология инсулиннезависимого сахарного диабета / И. И. Дедов, Ю.И. Сунцов, С. В. Кудрякова, С. Г. Рыжкова // Пробл. эндокринол. 1998. № 3. С. 4549.
  152. Ефимов А. С. Сорбитоловый путь обмена глюкозы и осложнения са­харного диабета / А. С. Ефимов, Н. А. Скробонская, Н. Н. Петах // Проблемы эндокринол. 1980. Т. 26, № 3. С. 8690.
  153. Юркевич А.В. Структу
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины