ВИХОВАННЯ «ВАЖКИХ» ДІТЕЙ У ПЕДАГОГІЧНИХ СИСТЕМАХ С.Т. ШАЦЬКОГО ТА А.С. МАКАРЕНКА : ВОСПИТАНИЕ «ТЯЖЕЛЫХ» ДЕТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ С.Т. Шацких и А.С. МАКАРЕНКО

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм! • Название:
 • ВИХОВАННЯ «ВАЖКИХ» ДІТЕЙ У ПЕДАГОГІЧНИХ СИСТЕМАХ С.Т. ШАЦЬКОГО ТА А.С. МАКАРЕНКА
 • Альтернативное название:
 • ВОСПИТАНИЕ «ТЯЖЕЛЫХ» ДЕТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ С.Т. Шацких и А.С. МАКАРЕНКО
 • Кол-во страниц:
 • 288
 • ВУЗ:
 • УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
  УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ

  На правах рукопису


  ІВАЩЕНКО КАТЕРИНА ВІТАЛІЇВНА

  УДК 37(092)(47)+376.5(09)


  ВИХОВАННЯ «ВАЖКИХ» ДІТЕЙ У ПЕДАГОГІЧНИХ СИСТЕМАХ
  С.Т. ШАЦЬКОГО ТА А.С. МАКАРЕНКА

  13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки


  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук  Науковий керівник
  Побірченко Наталія Семенівна,
  доктор педагогічних наук, професор,
  член-кореспондент НАПН України


  Умань  2012  ЗМІСТ

  ВСТУП……………………………………………………………………... 4
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ……………... 15
  1.1. Історіографія проблеми дослідження ………………………. 15
  1.2. Педагогічний зміст поняття «важкі» діти у вітчизняній та зарубіжній педагогічній науці ……………………………………...
  41
  1.3. Підходи до визначення сутності поняття «педагогічна система»………………………………………………………………
  54
  Висновки до першого розділу ……………………………………........... 72
  РОЗДІЛ 2. ЕВОЛЮЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПОГЛЯДІВ С.Т. ШАЦЬКОГО ТА А.С. МАКАРЕНКА НА ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ «ВАЖКИХ» ДІТЕЙ……………………………….…….

  75
  2.1. Державна політика у галузі виховання «важких» дітей у період першої третини ХХ ст. ………………………………......….
  75
  2.2. Чинники формування педагогічних поглядів С. Т. Шацького
  та А.С. Макаренка……………………………………………….…..
  93
  2.3. Основні етапи педагогічної діяльності С.Т. Шацького та А.С. Макаренка……………………………………………………....
  110
  Висновки до другого розділу …………………………………………… 136
  РОЗДІЛ 3. ЗМІСТ І РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЙ ВИХОВАННЯ «ВАЖКИХ» ДІТЕЙ У ПЕДАГОГІЧНИХ СИСТЕМАХ С.Т. ШАЦЬКОГО ТА А.С. МАКАРЕНКА ………………………...….

  140
  3.1. Сутність теоретичних підходів С.Т. Шацького та А.С. Макаренка до виховання «важких» дітей ………………..…..
  140
  3.2. Виховання «важких» дітей С.Т. Шацьким та А.С. Макаренком в умовах формування дитячого колективу …...
  159
  3.3. Трудова школа як основна форма виховання «важких» дітей у педагогічних системах С.Т. Шацького та А.С. Макаренка …….
  177
  Висновки до третього розділу ………………………………………….. 197
  ВИСНОВКИ ……………………………………………………..……….. 201
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………… 204
  ДОДАТКИ ……………………………………………………………….... 239
  ВСТУП

  Актуальність теми. Проблеми виховання як комплексного впливу на особистість, спрямованого на вироблення в неї імунітету до негативних впливів соціального оточення, профілактику та корекцію асоціальних явищ у поведінці, будучи актуальними для будь-якого етапу розвитку суспільства, набувають особливої гостроти в умовах соціально-економічних і політичних зрушень, неврівноваженості соціальних процесів і часом призводять до соціальної дезадаптації значної частини населення.
  Нажаль, непоодинокі випадки соціальної дезадаптації спостерігаємо у середовищі у дітей і підлітків, нечіткість життєвих орієнтирів яких, поєднуючись з несформованими моральними переконаннями і цінностями, спричиняє десоціалізацію особистості і як наслідок виникнення тих чи інших моделей асоціальності й важковиховуваності. Категорію «важких» створюють діти з різними формами психічних та соціальних ускладнень, що виявляються в поведінці, яка суперечить законам і вимогам соціального середовища, порушенні норм моралі і права, деформації внутрішньої регуляції, референтних і ціннісних орієнтаціях, соціальних настановленнях. Відповідно до статистичних даних, за останні 10 років в Україні вдвічі зріс рівень дитячої злочинності, близько 70 тисяч дітей і підлітків перебувають на обліку у правоохоронних органів.
  Такий стан актуалізує потребу подолання суперечностей між особистістю і педагогічним впливом, загострює необхідність пошуку нових концептуально обґрунтованих підходів до визначення змісту педагогічного знання, форм і методів виховної діяльності, орієнтованих на особистість і спроможних забезпечити успішне становлення її соціального Я.
  Необхідність надання «важким» дітям виваженої і дієвої соціально-педагогічної підтримки спонукає до вивчення й творчого використання досвіду накопиченого педагогами минулого, що набув не лише теоретичної систематизації, а й довів свою дієвість у процесі практичної роботи з цією категорією дітей.
  Окреме місце серед педагогів періоду першої третини ХХ ст., коли питання подолання важковиховуваності, безпритульності, бездоглядності дітей активно вирішувалися на державному рівні, належить С.Т. Шацькому та А.С. Макаренку, теоретична і практична спадщина яких охоплює значне коло питань, пов’язаних з вихованням та перевихованням «важких» дітей, а створені ними педагогічні системи, реалізовані в різних виховних установах, довели свою доцільність та ефективність.
  Проблема виховання «важких» дітей, у тому числі в педагогічній діяльності С.Т. Шацького та А.С. Макаренка, набула широкого висвітлення як у науковій літературі радянського періоду, так і в працях сучасних дослідників.
  Для позначення категорії неповнолітніх, які мали різні відхилення й відзначалися своєрідністю поведінки, у перші десятиліття ХХ ст. використовувалися різні терміни: «важкі» діти (А. Залкінд, П. Бельський, В. Бехтерєв, П. Блонський, Л. Виготський, В. Кащенко, В. Мясищев); «важковиховувані» (В. Куфаєв, В. Сорока-Росинський); «дефективні діти» (Б. Варшава, А. Грабов, Д. Притчард, Г. Трощин) [18, 19, 25, 29, 32, 34, 39, 72, 112, 113, 128, 129, 218, 232]. Розкриття сутності соціальної занедбаності, безпритульності, бездоглядності як межових форм важковиховуваності, а також практичні кроки допомоги скривдженим дітям знаходимо в працях тогочасних педагогів і психологів П. Блонського, Л. Виготського, А. Макаренка, В. Сороки-Росинського, С. Шацького [31, 39, 154, 218, 271].
  У другій половині ХХ ст. проблема виховання «важких» дітей знайшла своє відображення у працях В. Бойко, А. Джумабаєва, І. Закирової, Л. Зюбіна, С. Степанова, В. Сухомлинського [33, 53, 70, 177, 221].
  З погляду сучасності питання виховання та перевиховання «важких» дітей досліджують В. Горова, Т. Гурлєва, К. Мойсеєнко, Н. Онищенко, О. Селіванова, О. Сухомлинська, Н. Петрова, які тлумачать сутність поняття «важкі діти», характеризують властиві їм негативні прояви, пропонують методики, спрямовані на коригування притаманних цим дітям негативних якостей [43, 49, 165, 179, 189, 206, 226, 228].
  У радянський період до аналізу наукової спадщини С.Т. Шацького зверталися Д. Бершадська, О. Волгін, А. Євграфов, М. Євтух, Т. Ігнатьєва, Г. Малінін, В. Проценко, С. Степанов, Ф. Фрадкін, В. Шацька [21, 22, 36, 37, 62, 63, 84, 85, 158, 196, 221, 241, 242, 257–259], акцентуючи на найбільш значущому і суттєвому в історико-педагогічному контексті – текстах і документах, які характеризують розвиток творчої особистості педагога-новатора, дають уявлення про основні моменти на шляху його інноваційних пошуків у роботі з «важкими» дітьми, насамперед, у період діяльності на Першій дослідній станції з народної освіти.
  Початковий період формування педагогічних поглядів С.Т. Шацького на тлі історичних реалій російського суспільства перших років ХХ ст. набув висвітлення переважно в автобіографічних творах і споминах тогочасних діячів, які співпрацювали з ним у різні періоди його педагогічної діяльності (О. Зеленко, Л. Скаткін, О. Фортунатов, В. Шацька) [78, 80, 175, 210–214, 240, 259].
  Сформульовані С.Т. Шацьким положення й висновки щодо соціального виховання, впливу середовища на особистість набули творчої інтерпретації у науковому доробку С. Белічевої, В. Бочарова, В. Вульфова, А. Мудрика, Н. Побірченко, В. Сластьоніна [15, 57, 116, 188,191].
  З позицій сучасності сутнісні характеристики концептуальних положень системи соціального виховання С.Т. Шацького досліджуються М. Белкановим, В. Беляєвим, Л. Кропивиною [16, 17, 117].
  Перші праці, присвячені виявленню можливостей використання педагогічних ідей А.С. Макаренка у школі, творчого запровадження характерних для його педагогічної системи принципів, з’явилися у 50-ті роки ХХ ст. (Г. Алексеєвич, М. Бондар, О. Бушля, І. Винниченко, Б. Єсипов, С. Чавдаров) [41, 66, 67, 136, 147, 171, 184, 200, 220, 223, 224].
  Динаміка педагогічного досвіду комуни ім. Ф. Дзержинського описана в документальному нарисі М. Бобрової. Окремим аспектам виховної діяльності комуни присвячено праці М. Виноградової, А. Тер-Гевондяна, В. Коротова, В. Терського [140, 146, 148, 149, 245]. У центрі уваги при вивченні педагогічної історії комуни перебувають чотири напрями її діяльності: організація виробничої праці вихованців, навчання, організація колективу, культурно-масова й оздоровча робота.
  Якщо у період 50–60-х років найбільша увага дослідників зосереджувалася навколо досвіду А.С. Макаренка щодо виховання колективу учнів (Є. Балабанович, Л. Гриценко, Г. Жураковський, І. Стафеєв), то від початку 70-х років на проблемах пов’язаних з використанням і розвитком його педагогічних ідей за багатьма аспектами педагогічної діяльності: виховання цілісної особистості (М. Ніжинський); особливості роботи в дитячих зразкових виховних установах, індивідуальний підхід, трудове виховання (Л. Новикова); проблеми самоврядування, «педагогічна логіка» (Л. Гордін); всебічний і гармонійний розвиток особистості (Є. Моносзон) [13, 42, 44–46, 68, 220, 169, 171, 172, 168].
  Сучасні дослідники, аналізуючи педагогічну творчість А.С. Макаренка, орієнтуються на переосмислення, нове трактування основних його поглядів, реальної діяльності (М. Белканов, В. Беляєв, Н. Дічек, М. Красовицький, Н. Побірченко, О. Лавріненко, Я. Левін, О. Мальцева, О. Мисечко, Н. Опанасенко, Л. Пашко, А. Сбруєва, А. Фролов, В. Хомич, М. Чобітько) [16, 17, 54, 55, 118, 119, 130, 132, 160, 161, 163, 180, 186, 191, 203, 244, 245, 247, 251, 253]. Водночас аналіз праць із зазначеної проблеми засвідчив, що порівняльний аналіз провідних ідей виховання «важких» дітей у педагогічних системах С.Т. Шацького та А.С. Макаренка не був предметом системного дослідження.
  Отже, практична значущість і відсутність аналітико-узагальнюючих історико-педагогічних досліджень з проблеми зумовили вибір теми дисертаційного дослідження – «Виховання «важких» дітей у педагогічних системах С.Т. Шацького та А.С. Макаренка».
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане відповідно до теми «Розвиток дитячого руху в Центральній Україні (друга половина ХІХ – ХХ ст.)» (державний реєстраційний № 0110U001000), наукової тематики кафедри соціальної педагогіки та історії педагогіки Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини «Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах та наукових установах». Тема дисертації затверджена вченою радою Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 9 від 27.02.2006 р.) та узгоджена в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології в Україні (протокол № 2 від 28.02.2006 р.).
  Мета дослідження: на основі історико-педагогічного аналізу порівняти основні ідеї виховання «важких» дітей у педагогічних системах С.Т. Шацького та А.С. Макаренка.
  Відповідно до мети визначені такі задачі дослідження:
  1. Уточнити зміст понять «важкі» діти та «педагогічна система».
  2. Виявити чинники формування педагогічних поглядів С.Т. Шацького та А.С. Макаренка.
  3. З’ясувати сутність і принципи теоретичних підходів С.Т. Шацького та А.С. Макаренка до виховання «важких» дітей.
  4. Розкрити форми і засоби виховання «важких» дітей у педагогічних системах С.Т. Шацького та А.С. Макаренка.
  Об’єкт дослідження – науково-педагогічна спадщина С.Т. Шацького та А.С. Макаренка.
  Предмет дослідження – зміст, форми і засоби виховання «важких» дітей у педагогічних системах С.Т. Шацького та А.С. Макаренка.
  Хронологічні межі дослідження охоплюють першу третину ХХ ст. Нижньою межею дослідження є 1905 р., коли розпочав свою педагогічну діяльність С.Т. Шацький, що стало передумовою теоретичної розробки і впровадження в практику основних ідей його концепції виховання «важких» дітей.
  Верхня межа – початок 30-х років ХХ ст., коли відбувається уніфікація виховних систем, що супроводжувалася відмовою від дослідно-експериментальної роботи в галузі теорії і практики виховання.
  Територіальні межі дослідження охоплюють частину Росії (м. Москва, Московська, Калузька області) та України (Полтавська, Харківська області), де здійснювали свою педагогічну діяльність С.Т. Шацький та А.С. Макаренко з виховання «важких» дітей.
  Для розв’язання завдань і досягнення мети використано такі методи дослідження:
  – конкретно-пошуковий – використовувався для обґрунтування актуальності проблеми дослідження, визначення мети, задач, об’єкта та предмета;
  – синтезу, систематизації і класифікації архівних джерел та літератури з досліджуваної проблеми – дали можливість визначити її сутність і структуру;
  – пошуково-бібліографічний – дозволив вивчити архівні джерела, постанови уряду, нормативні акти в галузі освіти та виховання «важких» дітей;
  – метод логіко-історичного аналізу забезпечив розкриття сутності педагогічних систем С.Т. Шацького та А.С. Макаренка, форм і методів їх запровадження в роботу з «важкими» дітьми;
  – історичної ретроспекції – дозволив виділити провідні ідеї, що були основою роботи з «важкими» дітьми;
  – хронологічний метод допоміг простежити еволюцію педагогічних поглядів С.Т. Шацького та А.С. Макаренка і їх вплив на практику виховання «важких» дітей.
  Джерельну базу дослідження становлять законодавчі і нормативні документи України і Росії. Фактологічний матеріал дисертації базується на документах і матеріалах Центрального державного архіву громадських об’єднань України (фонд: № 1 «Центральний комітет комуністичної партії України»), Центрального державного історичного архіву України (фонд: № 707 «Управління Київського учбового округу»), Центрального державного архіву органів влади України (фонди № 2 «Рада народних комісарів Української СРР», № 166, Р-166 «Народний комісаріат освіти УСРР»), Державного архіву Полтавської області (фонди: № 363 «Земельний відділ Полтавського окружного виконавчого комітету рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (окрземвідділ)», № Р - 1503 «Полтавський губернський виконавчий комітет рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів (губвиконком)», № Р-3872 «Відділ управління Полтавського губернського виконавчого комітету рад робітничих, селянських та червоноармійських депутатів», № 8805 «Колекція документів з історії м. Полтави»), Державного архіву Харківської області (фонди: № Р-408 Виконавчий комітет Харківської міської Ради депутатів трудящих», № Р-845 «Харківський окрвиконком», № Р-858 «Інспектура народної освіти Харківського окружного виконавчого комітету Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів», № Р-917 «Відділ народної освіти виконавчого комітету харківської міської Ради депутатів трудящих»), Наукового архіву Російської академії освіти (фонди: № 1 «Первая опытная станция по народному образованию Народного Комиссариата по просвещению РСФСР», № 18 «Архивная коллекция –документы государственных учреждений, общественных организаций и частных лиц»,); матеріали педагогічної преси (журнали «Вестник просвещения», «Вопросы философии», «Народное образование», «Народное просвещение», «Педагогика», «Педагогическая мысль», «Педология», «Просвещение на транспорте», «На путях к новой школе», «Радянська школа», «Рідна школа», «Советская педагогика», «Шлях освіти»); фонди Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, Науково-педагогічної бібліотеки імені В.О. Сухомлинського та ін.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що:
  – вперше визначено чинники формування педагогічних поглядів С.Т. Шацького (протест проти суворої релігійної сімейної атмосфери, жорстких суб’єкт-об’єктних відносин між педагогами і дітьми, формального навчання; ідеї І. Павлова та І. Сеченова щодо психології дитини, «вільного виховання» Л. Толстого; теоретична і практична діяльність Н. Крупської; орієнтація на експериментальну педагогіку) та А.С. Макаренка (більшовицька пропаганда і революційні події; ідеалізація робітничої сім’ї і виховання в ній дітей; твори М. Горького, позитивний досвід суб’єкт-суб’єктної взаємодії з учителями); у порівняльному плані схарактеризовано зміст виховної роботи (всебічний розвиток природних сил дитини; пробудження активності і стимулювання дітей до вивчення і перетворення навколишнього середовища; залучення дитини до соціального життя і пізнання його в єдності сім’ї, дитячої спільноти і громадських організацій – С.Т. Шацький; проектування позитивних якостей особистості, організація набуття дітьми і підлітками досвіду поведінки, що відповідає нормам суспільної моралі для успішної життєдіяльності в соціумі – А.С. Макаренко), форми (ясла, початкова школа, інтернат, клуб, читальня, підсистема дослідних закладів – С.Т. Шацький; трудова школа, виробництво – А.С. Макаренко) і засоби (самоврядування, відносини взаємної залежності, педагогічний вплив через колектив на особистість, спільна трудова діяльність, самообслуговування, сільськогосподарська праця, виробнича діяльність) виховання «важких» дітей у педагогічних системах С.Т. Шацького та А.С. Макаренка;
  – уточнено сутність понять «важкі» діти (діти з морально-правовими та специфічно-психічними відхиленнями, деформацією особистості, негативним ставленням до інших людей, надмірною вразливістю, негативізмом, егоцентризмом, опором звичайним виховним впливам) та «педагогічна система» (комплекс взаємозалежних заходів і способів педагогічної діяльності, орієнтованої на формування й розвиток особистості відповідно до соціального замовлення);
  – подальшого розвитку набули: висвітлення проблем виховання та перевиховання «важких» дітей в установах різних типів (клуби, трудові колонії, комуни); розкриття еволюції педагогічних поглядів С.Т. Шацького та А.С. Макаренка; конкретизація поглядів педагогів на дитячий колектив і трудову школу як чинники виховання «важких» дітей.
  До наукового обігу введено маловідомі та невідомі архівні документи, історичні факти, що розширюють знання про особливості виховання «важких» дітей у педагогічних системах С.Т. Шацького та А.С. Макаренка.
  Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в тому, що основні положення та висновки, зібраний і систематизований фактичний матеріал, джерельна база дисертаційної роботи сприятимуть збагаченню історико-педагогічного знання, узагальненню й аналізу педагогічних тенденцій та явищ, які розкривають об’єктивну картину розвитку освіти і виховання у 20–30 роках ХХ ст., усвідомленню теоретичних і практичних підходів С.Т. Шацького та А.С. Макаренка до виховання «важких» дітей з метою цілісного розуміння і відтворення особливостей розвитку педагогічної думки минулого, можливого їх застосування за нинішніх умов.
  Матеріали дослідження використовуються у діяльності Науково-дослідного центру педагогічного краєзнавства при Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.
  Результати дослідницької роботи впроваджено у навчально-виховний процес Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини під час викладання навчальних курсів «Історія педагогіки», «Теорія та історія соціального виховання», «Соціально-педагогічна профілактика правопорушень», «Соціальна педагогіка» (довідка № 1991/01 від 27.12.2011 р.); Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка (довідка № 491 від 17.01.2012); Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (довідка № 1/3199/2 від 06.09.2011 р.).
  Теоретичні положення та висновки дисертаційного дослідження можуть бути використані як доповнення до змісту курсів педагогіки, історії педагогіки, порівняльної педагогіки, теорії та історії соціального виховання, циклу предметів соціального змісту у вищих педагогічних навчальних закладах; при укладанні підручників, посібників, монографій, хрестоматій з історії педагогіки та соціальної освіти; у вирішенні відповідних науково-теоретичних завдань навчально-виховного процесу, у подальших наукових історико-педагогічних дослідженнях; у практиці роботи сучасних навчально-виховних інституцій, а також з метою розробки сучасних моделей виховання та перевиховання «важких» дітей і підлітків.
  Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати дослідження доповідалися та обговорювалися на наукових конференціях та семінарах різного рівня, зокрема міжнародних: «Друга міжнародна соціально-педагогічна конференція студентів і молодих науковців» (Луцьк, 2007), «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології» (Умань, 2008), «Технологічний підхід у підготовці майбутніх учителів» (Умань, 2011), «Українська педагогічна наука у контексті сучасних цивілізаційних процесів» (Івано-Франківськ, 2011); всеукраїнських: «Історико-педагогічні дослідження: регіональний вимір» (Луганськ, 2006), «Новаторські навчально-виховні заклади в історії розвитку освіти в Україні» (Житомир, 2007), «Педагогічна спадщина А.С. Макаренка в контексті сучасної гуманістичної освіти» (Суми, 2008), «Видатні постаті науки, культури і освіти України» (Київ, 2008), «Радянське минуле в дзеркалі сучасних досліджень з історії педагогіки» (Київ, 2010), «Виховання дітей та учнівської молоді в соціокультурному просторі сучасних освітніх закладів» (Київ, 2011), «Розвиток вітчизняного та зарубіжного дитячого руху: історія та сучасність» (Умань, 2011), «Образ дитини у вітчизняних та зарубіжних дослідженнях» (Харків, 2011); регіональних: «Дитячий і молодіжний рух як інститут соціалізації дітей та молоді: стан та перспективи розвитку» (Умань, 2010), «Права дитини: від витоків до сьогодення» (Умань, 2011); міжвузівських: «Уманщина: здобутки вітчизняних вчених» (Умань, 2009), «Здобутки вчених Черкащини» (Умань, 2010); звітних науково-практичних конференціях Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (Умань, 2009–2011).
  Публікації. Основні результати дослідження висвітлено в 14 одноосібних публікаціях, з них 9 – у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 5 – у журналах, збірниках матеріалів конференцій, інших наукових виданнях.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  Системний і комплексний аналіз проблеми виховання «важких» дітей у педагогічних системах С.Т. Шацького та А.С. Макаренка, здійсненний на основі опублікованих джерел та архівних матеріалів дає змогу зробити такі висновки:
  1. У процесі дослідження уточнено, що до категорії «важких» дітей у першій третині ХХ ст. зараховували дітей, розвиток і поведінка яких з різних причин соціального або біологічного характеру не відповідала загальноприйнятим нормам, створюючи для них утруднення у соціальному становленні й навчанні. До категорії «важких» дітей належали безпритульні, бездоглядні, неповнолітні правопорушники, важковиховувані, педагогічно занедбані діти, а також ті, які мали різні відхилення у психічному та фізичному розвитку.
  Загалом «важкими» вважалися діти, котрі характеризувалися негативною спрямованістю особистості (потреби, нахили, інтереси), що спричиняло морально-правові та специфічно-психологічні відхилення, формування негативних характерологічних якостей, деформацію особистості, спотворення способу спілкування та поведінки, негативне ставлення до інших людей, надмірну вразливість, егоцентризм, самовтішання, самовиправдання, перекладання власної провини на інших, опірність виховним впливам.
  Педагогічна система – це комплекс взаємозалежних заходів і способів педагогічної діяльності, орієнтованої на формування й розвиток особистості відповідно до соціального замовлення. Структура педагогічної системи складається із взаємопов’язаної сукупності інваріантних елементів: дітей (кого треба навчати чи виховувати); мети педагогічної діяльності (для чого навчати або виховувати); змісту навчання і виховання (чого слід навчати або в якому напрямі слід виховувати); педагогів; організаційних форм і засобів навчання і виховання.
  2. У ході системного аналізу виявлено чинники, що визначили формування педагогічних ідей С.Т. Шацького: протест проти суворої релігійної сімейної атмосфери, жорстких суб’єкт-об’єктних відносин між педагогами і дітьми, формального навчання; ідеї І. Павлова та І. Сеченова щодо психології дитини, «вільного виховання» Л. Толстого; теоретична і практична діяльність Н. Крупської; орієнтація на експериментальну педагогіку.
  Педагогічні ідеї А.С. Макаренка сформувалися під впливом більшовицької пропаганди і революційних подій; на ґрунті ідеалізації робітничої сім’ї і виховання в ній дітей; під впливом гуманістичних ідей творів М. Горького, позитивного досвіду суб’єкт-суб’єктної взаємодії з учителями.
  Вагому роль відіграла обізнаність у галузі педагогіки і теорії виховання (С.Т. Шацький не мав педагогічної освіти, А.С. Макаренко закінчив педагогічні курси, навчався у Полтавському учительському інституті), а також особливий тип установ, де вони працювали, характерний для них контингент дітей.
  3. З’ясовано сутність і принципи теоретичних підходів С.Т. Шацького та А.С. Макаренка до виховання «важких» дітей:
   С.Т. Шацький – забезпечення якнайкращих умов для всебічного розвитку сутнісних сил дитини, формування в неї готовності до адаптації в різних життєвих ситуаціях (засвоєння і відтворення культурних цінностей і соціальних норм, саморозвиток і самореалізація в суспільстві);
   А.С. Макаренко – проектування позитивних, пробудження творчих якостей особистості, організація поведінки, що відповідає нормам суспільної моралі на засадах гуманного поєднання вимогливості до дитини з повагою і довірою до неї.
  Педагогічні погляди С.Т. Шацького трансформувалися від проголошення ідеї «повернути дітям дитинство», акцентування на принципах «вільного виховання» й створення «дитячого царства» до надання переваги побудові виховного процесу на засадах дитячої «республіки», заснованої на принципах самоврядування, та ізоляції дітей у навчально-виховній установі закритого типу. У післяжовтневий період увага надається встановленню тісного зв’язку виховання «важких» дітей із реальним життям: вивчення позитивних і негативних факторів навколишнього середовища з метою посилення впливу перших і нівелювання других; вивчення й реалізація виховання в плані його соціально-економічної зумовленості – формування нової людини, яка активно долучається до колгоспного будівництва.
  З’ясовано, що працюючи з «важкими» дітьми А.С. Макаренко своїм головним завданням бачив  «виправлення» душ вихованців, розглядаючи це як передумову підготовки їх до нормального життя в соціумі. В основі його концепції покладено принципи гуманізму, оптимізму, віри в людину, її можливості, поєднання вимогливості і поваги, «система перспективних ліній» (перехід від зовнішніх стимулів до внутрішньої активності особистості в процесі досягнення певних цілей, що їх висуває вихователь), визначення спрямованості виховання, відмова від шаблонів, заперечення наявності одного всеохопного засобу виховання, відмова від догм, детермінація засобів виховання обставинами, особливостями індивіда і колективу, співвідношення мети і засобів виховання, визнання цілісності особистості, гнучкість, варіювання і розвиток виховної системи.
  4. Розкрито форми і засоби виховання «важких» дітей у педагогічних системах С.Т. Шацького та А.С. Макаренка.
  Встановлено, що основною формою в обох педагогічних системах поставала трудова школа: самообслуговування, сільськогосподарська діяльність, орієнтована на оволодіння вміннями і навичками «доброго господаря», виробнича праця на підприємствах.
  Провідним засобом виховання «важких» дітей визнавався дитячий колектив. С.Т. Шацький розумів колектив, як спільноту вільних дітей і розумних дорослих, які мають певні, чіткі обов’язки та рівні права. Основні умови функціонування колективу: а) самостійність в організації спільноти; б) організація розумно влаштованої дитячої життєдіяльності, стрижнем якої є праця; в) функціонування спільноти як дружної сім’ї, в якій педагоги виступають старшими товаришами дітей.
  Водночас А.С. Макаренко розглядав колектив як цілеспрямовану групу особистостей, об’єднаних суспільно значущими цілями, які перебувають у відносинах взаємної відповідальності. Основні умови функціонування колективу: рух як закон його життя, поєднання впливу педагога і колективу на особистість вихованця; встановлення відносин відповідальної залежності як підґрунтя згуртування колективу і важливого чинника його впливу на особистість, визначення суспільно значущої і захоплюючої для дітей перспективи, залучення їх до спільної діяльності з її реалізації, послідовне дотримання принципу самоврядування, змагальність у всіх справах.
  Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми виховання «важких» дітей у педагогічних системах С.Т. Шацького та А.С. Макаренка. Подальшого вивчення потребують питання, пов’язані з можливістю практичної реалізації основних положень означених систем в умовах сучасного виховання «важких» дітей і підлітків у закладах інтернатного типу, системи соціально-педагогічної підтримки і соціального супроводу.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Абашкіна Н. В. Метод вимоги у системі виховання А. С. Макаренка / Н. В. Абашкіна // Неперервна професійна освіта : теорія і практика. – 2001. – Вип. 3. – С. 165–172.
  2. Абашкіна Н. В. Чи актуальна сьогодні педагогіка А. С. Макаренка / Н. В. Абашкіна // Неперервна професійна освіта : теорія і практика. – 2003. – Вип. 1. – С. 217–224.
  3. Аверьянов А. Н. Система : философская категория и реальность / А. Н. Аверьянов. – М. : Мысль, 1976. – 188 с.
  4. Аверьянов А. Н. Системное познание мира : методологические проблемы / А. Н. Аверьянов. – М. : Политиздат, 1985. – 263 с.
  5. Агошкова Е. Б. Эволюция понятия системы / Е. Б. Агошкова, Б. В. Ахлибининский // Вопросы философии. – 1998. – № 7. – С. 170–179.
  6. Актуальні проблеми становлення і розвитку національної школи. – К. : Освіта, 1992 – 109 с.
  7. Анастасьева Т. И. О воспитательной эффективности производительного труда школьников / Т. И. Анастасьева, Ю. В. Русов // Советская педагогика. – 1959. – № 9. – С. 73–75.
  8. Аркин Е. А. Личность и среда в свете современной биологии / Е. А. Аркин. – М. : Новая Москва, 1924. – 96 с.
  9. Арямов И. А. Общие основы рефлексологии / И. А. Арямов. – М. : Работник просвещения, 1929. – 198 с.
  10. Ауслендер Ф. Советский строй, как система общего воспитания / Ф. Ауслендер // Народный учитель. – 1926. – № 1. – С. 147–159.
  11. Афанасьев В. Г. Общество, системность, познание и управление / В. Г. Афанасьев. – М. : Изд–во полит. лит., 1981. – 432 с.
  12. Афанасьев В. Г. Системность и общество / В. Г. Афанасьев. – М. : Политиздат, 1980. – 368 с.
  13. Балабанович Е. А. С. Макаренко. Очерк жизни и творчества / Е. Балабанович. – М. : Гос. изд. культ.-просвет. работы, 1951. – 254 с.
  14. Басов М. Я. Общие основы педологии / М. Я. Басов. – М. – Л., 1928. – 744 с.
  15. Беличева С. А. Основы превентивной психологии / С. А. Беличева. – М. : Педагогика, 1993. – 199 с.
  16. Белканов Н. Раннесоветский педагогический авангард : педагогические системы А. С. Макаренко и С. Т. Шацкого в западных трактовках / Н. Белканов // Народное образование. – 2003. – № 5. – С. 206–214.
  17. Беляев В. И. Становление и развитие инновационной концепции С. Т. Шацкого : (В контексте эволюции отечественной педагогики конца ХІХ – первой трети ХХ в.) / В. И. Беляев. – М. : Изд-во МНЭПУ, 1999. – 224 с.
  18. Бельский П. Г. Исследование эмоциональной сферы несовершеннолетних, отклоняющихся от нормы в своем поведении / П. Г. Бельский. – М. : Юрид. изд-во, 1924. – 90 с.
  19. Бельский П. Г. К вопросу о типах трудных детей в массовой школе / П. Г. Бельский, В. Н. Мясищев // Трудные дети в массовой школе (работа поста охраны детства) : сб. ст. сотрудников каб. профилактики воспитуемости ЛПИ. – Л. : Изд-во ЛПИ, 1933. – С. 40–65.
  20. Берталанфи Л. Общая теория систем – критический обзор / Л. Берталанфи // Исследования по общей теории систем : сб. переводов / [общ. ред. В. Н. Садовського и Э. Г. Юдина]. – М. : Прогресс, 1969. – С. 23–82.
  21. Бершадская Д. С. Педагогические взгляды и деятельность С. Т. Шацкого / Д. С. Бершадская. – М. : Педагогика, 1960. – 263 с.
  22. Бершадская Д. С. Станислав Теофилович Шацкий как педагог / Д. С. Бершадская // Советская педагогика. – 1948. – № 6. – С. 57–82.
  23. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологи / В. П. Беспалько. – М. : Педагогика, 1989. – 192 с.
  24. Бехтерев В. М. Влияние личности на коллектив / В. М. Бехтерев // Педология и воспитание / Под ред. А.Б. Залкинда. – М. : Работник просвещения, 1928. – С. 41–73.
  25. Бехтерев В. М. Вопросы генетической рефлексологии и педаологии младенчества / В. М. Бехтерев. – М.; Л., 1929. – 97 с.
  26. Бехтерев В. М. Вопросы общественного воспитания / В. М. Бехтерев. – М. : Типо-литогр. т-ва И. Н. Кушнеревъ и К, 1910. – 41 с.
  27. Блауберг И. В. Системный подход в современной науке / И. В. Блауберг, В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин // Проблемы методологии системного исследования / [ред. И. В. Блауберг и др.]. – М. : Мысль, 1970. – 455 с.
  28. Блауберг И. В. Становление и сущность системного похода / И. В. Блауберг, Э. Г. Юдин. – М. : Изд-во «Наука», 1973. – 270 с.
  29. Блонский П. П. Возрастная педология / П. П. Блонский. – М. ; Л. : Работник просвещения, 1930. – 212 с.
  30. Блонский П. П. Как организована школа в Западной Европе и Америке? / П. П. Блонский. – М., 1917. – 48 с.
  31. Блонский П. П. Марксизм как метод решения педагогических проблем / П. П. Блонский // Народное просвещение. – 1921. – № 21–22. – С. 8–10.
  32. Блонский П. П. Педология: учебник для высших пед. учебных заведений / П. П. Блонский. – М., 1934. – 338 с.
  33. Бойко В. В. Трудные характеры подростков : развитие, выявление, помощь : учеб. пособие. / В. В. Бойко. – СПб. : Союз, 2002. – 160 с.
  34. Варшава Б. Е. Психологический словарь / Б. Е. Варшава, Л. С. Выготский. – М. : Учпедгиз, 1931. – 206 с.
  35. Великий тлумачний словник української мови / [уклад. і голов. ред. В. Г.Бусел]. – К. – Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001. – 1440 с.
  36. Волгин А. С. С. Т. Шацкий о культуре учебного труда / А. С. Волгин // Народное образование. – 1978. – № 6. – С. 11–12.
  37. Волгин А. С. Талантливый педагог – практик и теоретик / А. С. Волгин // Среднее специальное образование. – 1978. – № 4. – С. 51–53.
  38. Вульфсон Б. Л. Педагогическая компаративистика российского зарубежья (1920 – 1930 гг.) / Б. Л. Вульфсон // Педагогика. – 2001. – № 2. – С. 88–95.
  39. Выготский Л. С. Проблемы культурного развития ребенка / Л. С. Выготский // Педология. – 1928. – Кн. 2. – С. 58–77.
  40. Гершунский Б. С. Философия образования для ХХІ века (В поисках практико-ориентированных образовательных концепций) / Б. С. Гершунский. – М. : Современник, – 1998. – 608 с.
  41. Гончаров Н. К. Очерки по истории советской педагогики / Н. К. Гончаров. – К. : Рад. шк., 1970. – 361 с.
  42. Гордин Л. Ю. Проблема самоуправления воспитанников в наследии А. С. Макаренко и в современной школе / Л. Ю. Гордин // Советская педагогика. – 1987. – № 3. – С. 47–54.
  43. Горовая В. И. Учебный процесс и воспитательная система образовательного учреждения оздоровительного типа: методология, теория и практика / В. И. Горовая, Н. Ф. Петрова. – Ставрополь: Изд-во СГУ, 2006. – 320 с.
  44. Гриценко Л. И. А. С. Макаренко : мифы и реальность / Л. И. Гриценко // Педагогика. – 1986. – № 7. – С. 136–140.
  45. Гриценко Л. И. Концепция воспитания А. С. Макаренко в свете современных научных знаний / Л. И. Гриценко // Педагогика. – 2006. – № 2. – С. 89–96.
  46. Гриценко Л. И. Личностно-социальная концепция А. С. Макаренко в современной педагогике (сравнительный анализ отечественного и зарубежного макаренковедения) / Л. И. Гриценко. – Волгоград: Перемена, 1997. – 264 с.
  47. Гриценко Л. И. Педагогические идеи А. С. Макаренко за рубежом / Л. И. Гриценко // Педагогика. – 2004. – № 7. – С. 76–85.
  48. Гурлєва Т. С. Причини виникнення і перспективи попередження підліткової важковиховуваності / Т. С. Гурлєва // Психолог. – 2007. – № 9. – С. 6–10.
  49. Гурлєва Т. С. Розвиток автономної відповідальності у підлітка: аргументи «за» / Т. С. Гурлєва // Практична психологія та соціальна робота. – 2003. – № 9. – С. 64–68.
  50. Гуро Е. Иностранцы о нашем просвещении / Е. Гуро // На путях к новой школе. – 1929. – № 12. – С. 62–68.
  51. Гутова Н. К. Проблема связи школы с жизнью в педагогическом наследии С. Т. Шацкого / Н. К. Гутова // Вопросы трудового воспитания и политехнического обучения в истории советской педагогики и школы. – Вологда, 1977. – Вып. 4. – С. 22–23.
  52. Демолен Э. Новое воспитание. Реформа среднего образования с заменой классицизма более практическим обучением, имеющим в виду всестороннее развитие духовных и физических способностей учеников / Э. Демолен. – М., 1900. – 231 с.
  53. Джумабаев А. Система перевоспитания педагогически запущенных детей / Абугали Джумабаев. – Алма-Ата: Мектеп, 1986. – 88 с.
  54. Дічек Н. Компаративістика в історико-педагогічних дослідженнях (на прикладі вивчення творчості А. Макаренка) / Наталія Дічек // Шлях освіти. – 1997. – № 3 – С. 38–42.
  55. Дічек Н. П. А. Макаренко і світ: аналіз англомовних студій: [монографія] / Наталія Петрівна Дічек. – К. : Наук. світ, 2005. – 318 с.
  56. Дмитриев С. С. Очерки истории русской культуры начала ХХ века / С. С. Дмитриев. – М. : Просвещение, 1985. – 256 с.
  57. Доценко И. Г. Социально-педагогические основы организации школьных каникул / И. Г. Доценко // Педагогика. – 2007. – № 6. – С. 36–42.
  58. Дьюи Дж. Введение в философию воспитания / Дж. Дьюи. – М., 1921. – 67 с.
  59. Дьюи Дж. Моя педагогическая вера / Дж. Дьюи // Свободное воспитание. – 1913/1914. – № 2. – С. 1–11.
  60. Дьюи Дж. Школа и общество / Дж. Дьюи. – М., 1923. – 126 с.
  61. Дьюи Дж. Школы будущего / Дж. Дьюи, Э. Дьюи. – М., 1922. – 179 с.
  62. Евграфов А. Д. С. Т. Шацкий о воспитании детей в сельских школах / А. Д. Евграфов // Школа и производство. – 1978. – № 6. – С. 22–24.
  63. Евтух Н. Б. С. Т. Шацкий – выдающийся советский педагог / Н. Б. Евтух // Радянська школа. – 1978. – № 6. – С. 104–107.
  64. Емельянов С. В. Системы, целенаправленность, рефлексия / С. В. Ємельянов, Э. Л. Наппельбаум // Системные исследования. Ежегодник. 1981. – М. : Наука, 1981. – С. 7–37.
  65. Енциклопедія освіти / АПН України; відповід. ред. В. Г. Кремінь. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
  66. Есипов Б. П. Воспитание и организация детского коллектива в школе / Б. П. Есипов // Советская педагогика. – 1951. – № 5. – С. 9–23.
  67. Жураковский Г. Е. А. С. Макаренко о психологии детства, отрочества, юности / Г. Е. Жураковский // Советская педагогика. – 1956. – № 6. – С. 84–90.
  68. Жураковский Г. Е. Педагогические идеи А. С. Макаренко / [под ред. и с вводной статьей Ш. И. Ганелина] / Г. Е. Жураковский. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1963. – 328 с.
  69. Заботы о дефективных детях // Педагогическая мысль. – 1920. – № 7–8. – С. 115–117.
  70. Закирова И. Б. Педагогические основы и методика работы с «трудными» подростками: учеб. пособие / И. Б. Закирова. – Казань: ГПИ, 1981. – 95 с.
  71. Залкинд А. Б. Вопросы советской педагогики / А. Б. Залкинд. – М. ; Л. : ГИЗ, 1930. – 302 с.
  72. Залкинд А. Б. Дети, социально выбитые из колеи / А. Б. Залкинд // На путях к новой школе. – 1924. – № 10–12. – С. 17–25.
  73. Залкинд А. Б. К вопросу о пересмотре педологии / А. Б. Залкинд // Вестник просвещения. – 1925. – № 4. – С. 35–69.
  74. Залужный А. С. Детский коллектив и методы его изучения / А. С. Залужный. – М. ; Л. : 1931. – 145 с.
  75. Засорина Л. Педагогическая реабилитация – проблемы ХХІ века / Лидия Засорина, Кирилл Засорин // Народное образование. – 2003. – № 5. – С. 196–205.
  76. Зезина М. Р. Система социальной защиты детей-сирот в СССР / М. Р. Зезина // Педагогика. – 2000. – № 3. – С. 58–67.
  77. Зеленко А. Американские сельские клубы молодежи и метод домашних проектов (по личным наблюдениям) / А. Зеленко. – М., 1929. – 188 с.
  78. Зеленко А. Общество «Сетлемент» в Москве / А. Зеленко // Просвещение. – 1907. – № 1. – С. 16–17.
  79. Зеленко А. У. Американские очерки / А. У. Зеленко // Народный учитель. – 1924. – № 7 – 8. – С. 180–186.
  80. Зеленко А. У. Новая общественная работа / А. У. Зеленко // Дети работники будущего: первая книга Московского общества «Сетлемент». – М., 1908. – С. 3–18.
  81. Зеленко А. У. Общественные центры и народные дома в Северной Америке / А. У. Зеленко. – Прага, 1923. – 125 с.
  82. Зюбин Л. М. Воспитательная работа с педагогически запущенными учащимися : [метод. рекомен. для мастеров и преподавателей профтехучилищ] / Л. М. Зюбин. – Л., 1969. – 213 с.
  83. Зязюн І. А. Універсальні цінності спадщини А. Макаренка і сучасність / І. А. Зязюн // Професійно-технічна освіта. – 1998. – № 2. – С. 7–10.
  84. Игнатьева Т. Б. Вопросы подготовки и повышения квалификации учителей в практике С. Т. Шацкого / Т. Б. Игнатьева // Советская педагогика. – 1978. – № 6. – С. 24–28.
  85. Игнатьева Т. Б. Выдающийся советский педагог / Т. Б. Игнатьева // Школа и производство. – 1978. – № 6. – С. 12–15.
  86. Из воспоминаний Л. К. Шлегер // С. Т. Шацкий : работа для будущого : докум. повествование : кн. для учителя / сост. В. И. Малинин, Ф. А. Фрадкин. – М. : Просвещение, 1989. – С. 75–76.
  87. Из неопубликованный работ С. Т. Шацкого (1919 – 1925) // Советская педагогика. – 1968. – № 7. – С. 110–113.
  88. Ильин Н. Американизированные методы обучения / Н. Ильин // Народный учитель. – 1929. – № 11. – С. 58–65.
  89. Иорданский Н. Н. Массовая трудовая школа и программы ГУСа / Н. Н. Иорданский. – М., 1925. – 60 с.
  90. Иорданский Н. Н. Организация детской среды / Н. Н. Иорданский – М., 1925. – 102 с.
  91. Іващенко К. В. Визначення сутності поняття «педагогічна система» / К. В. Іващенко // Теоретико-методологічні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2011. – Вип. 15. – С. 53–61.
  92. Іващенко К. В. Гуманізм навчально-педагогічної системи А. С. Макаренка / К. В. Іващенко // Розвиток наукових досліджень 2008: матер. четвертої міжнар. наук. практ. конф. – Полтава: «ІнтерГрафіка», 2008. – Т. 9. – С. 52–54.
  93. Іващенко К. В. Організація навчально-виховного процесу в авторських школах С. Т. Шацького та О. А. Захаренка / К. В. Іващенко // Організаційно-методичне забезпечення неперервної освіти в умовах реформаційних процесів: матер. шостих всеукр. Захаренівських пед. читань / за заг. ред. Прокопенко Л.І. – Черкаси: Вид. від ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2009. – С. 28–29.
  94. Іващенко К. В. Організація навчально-виховного процесу в дитячих закладах А. С. Макаренка та С. Т. Шацького / К. В. Іващенко // Вісн. Житомирського держ. ун-ту ім. Івана Франка. – Житомир: Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка, 2007. – Вип. 37. – С. 116–119.
  95. Іващенко К. В. Основні ідеї виховних систем А. С. Макаренка та С. Т. Шацького / К. В. Іващенко // Вісн. Прикарпатського ун-ту. Педагогіка. – Івано-Франківськ: Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2011. – Вип. XL. – Ч. 2. – С. 20–24.
  96. Іващенко К. В. Педагогічна система А. Макаренка : досвід організації дитячого самоврядування / К. В. Іващенко // Історико–педагогічний альманах : зб. наук. праць. – Умань: Видавець ПП Жовтий О. О., 2011. – Вип. 2. – С. 28–33.
  97. Іващенко К. В. Педагогічна спадщина А. С. Макаренка : актуальні проблеми сімейного виховання / К. В. Іващенко // Педагогічні науки: зб. наук. праць. – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – Ч. 2. – С. 203–210.
  98. Іващенко К. В. Педагогічний зміст поняття «важкі діти» в радянській педагогіці (20–30 роки ХХ століття) / К. В. Іващенко // Історико–педагогічний альманах : зб. наук. праць. – Умань: Видавець ПП Жовтий О. О., 2011. – Вип. 1. – С. 8–12.
  99. Іващенко К. В. Педагогічні погляди С. Т. Шацького на виховання підростаючого покоління / К. В. Іващенко // Вісн. Черкаського ун-ту. Серія : Педагогічні науки. – Черкаси: Видавництво Черкаський нац. ун-т, 2008. – Вип. 132. – С. 35–41.
  100. Іващенко К. В. Проблеми дитинства й отроцтва в педагогічних поглядах С. Шацького та А. Макаренка / К. В. Іващенко // Теорія та методика навчання та виховання : зб. наук. праць Харківського нац. пед. ун-ту ім. Г.С. Сковороди / за заг. ред. А. В. Троцко. – Харьків: ХНПУ, 2011. – Вип. 29 – С. 50–58.
  101. Іващенко К. В. Роль трудового воспитания детей в педагогических системах А. С. Макаренко и С. Т. Шацкого / К. В. Іващенко // Актуальные проблемы современной психологии и педагогіки [Текст] : сб. докл. междунар. науч. заочной. конф. / отв. ред. А. В. Горбенко. – Липецк: Издательский центр «Де-факто», 2009. – С. 19–21 .
  102. Іващенко К. В. Соціальний захист бездоглядних та важковиховуваних дітей у 20–30-ті рр. ХХ ст. / К. В. Іващенко // Права дитини: від витоків до сьогодення : матер. наук. метод. семінару / [ред. кол.: Н. С. Побірченко (гол. ред.) та інші]. – Умань: ПП Жовтий О. О., 2011. – С. 25–28.
  103. Іващенко К. В. Станіслав Теофілович Шацький про роль соціального середовища у вихованні дітей / К. В. Іващенко // Друга міжнар. соц. пед. конф. студентів і молодих науковців : матер. другої міжнар. соц. пед. конф. – Луцьк: Педагогічний ін-т, Волинський держ. ун-т, 2007. – С. 70–72.
  104. Іващенко К. В. Станіслав Теофілович Шацький : життєвий та творчий шлях / К. В. Іващенко // Вісн. педагогічні науки. – Луганськ: Луганський нац. пед. ун-т, 2006. – Ч. ІІ – С. 24–31.
  105. Каган М. С. Системный подход и гуманитарное знание / М.С. Каган. – Л. : ЛГУ, 1991. – 384 с.
  106. Каган М. С. Человеческая деятельность (Опыт системного анализа) / М. С. Каган. – М., 1974. – 231 с.
  107. Казимирова Е. Н. Итоги анкеты детских клубов Сетлемента / Е. Н. Казимирова // Дети – работники будущего. – М., 1908. – С. 42–44.
  108. Калашников А. Г. Очерки марксистской педагогики. Т. 1 : Социология воспитания. / А. Г. Калашников. – М. : Работник просвещения, 1929. – 376 с.
  109. Кант И. Критика чистого разума: сочинения в 6 т. Т. 3 / И. Кант / [под общ. ред. В. Ф. Асмуса, А. В. Гулыги, Т. И. Ойзермана]. – М. : Мысль, 1963. – 799 с.
  110. Карапин Н. К пребыванию западно-европейской учительской делегации в Москве (Поездка в 1-ю Опытную станцию Наркомпроса) / Н. Карапин // На путях к новой школе. – 1925. – № 5. – С. 182–185.
  111. Карпенчук С. Синтез прогрессивных идей мировой педагогики в опыте А. С. Макаренка // Імідж сучасного педагога. Педагогічна концепція А. С. Макаренко і Європа / С. Карпенчук. – Полтава, 2002. – № 4–5. – С. 3–9.
  112. Кащенко В. П. Исключительные дети : их изучение ивоспитание / В. П. Кащенко, Г. М. Мурашев. – М. : Работник просвещения, 1929. – 125 с.
  113. Кащенко В. П. Педология исключительного детства // Педагогическая инциклопедия : в 3 Т. Т. 1. / В. П. Кащенко, Г. М. Мурашев. – М. : Работник просвещения, 1927. – С. 191–214.
  114. Кершенштейнер Г. Трудовая школа / Г. Кершенштейнер. – М., 1910. – 16 с.
  115. Клапаред Э. Психология ребенка и экспериментальная педагогика / Э. Клапаред. – СПб., 1911. – 168 с.
  116. Кондрашова Л. В. Превентивная педагогика: учеб. пособие / Л. В. Кондрашова. – К. : Вища школа, 2005. – 231 с.
  117. Крапивина Л. А. Воспитательная система разновозрастного объединения как средство социального развития личности подростков» (на материале отряда «Каравелла» и движения разновозрастных объединений России) : дис. … кандидата пед. наук : 13.00.01 / Крапивина Лариса Александровна. – Екатеринбург, 2006. – 190 с.
  118. Красовицкий М. Ю. Педагогика А. С. Макаренко : какой она видится в конце ХХ ст.? / М. Ю. Красовицкий // Педагогика. – 1996. – № 1. – С. 61–68.
  119. Красовицький М. Дві позиції щодо педагогічної спадщини А. Макаренка / М. Красовицький // Рідна школа. – 1995. – № 2–3. – С. 8–15.
  120. Кривонос І. Полтавці на захист Антона Макаренка / І. Кривонос // Рідна школа. – 1999. – № 11. – С. 29–33.
  121. Крупская Н. К. Станислав Теофилович Шацкий : педагогические сочинения в 6-ти т. Т. 6 / Н. К. Крупская. – М., 1980. – С. 41–42.
  122. Кузин Н. П. Педагогические заметки. (К 50-летию средней школы им. С.Т. Шацкого) / Н. П. Кузин // Советская педагогика. – 1962. – № 11. – С. 54–65.
  123. Кузин Н. П. С.Т. Шацкий и современность / Н. П. Кузин // Советская педагогика. – 1978. – № 6. – С. 9–18.
  124. Кузнецова А. Г. Развитие методологии системного подхода в отечественной педагогике : [монография] / А. Г. Кузнецова – Хабаровськ : Изд-во ХК ИППК ПК, 2001. – 152 с.
  125. Кузьменко М.М. Система освіти в УСРР у 1920-х рр. : історико-теоретичний аспект / М.М. Кузьменко // Укр. іст. журнал. – 2004. – № 5. – С. 66 – 80.
  126. Кузьмин В. П. Принцип системности в теории и методологии К. Маркса / В. П. Кузьмин. - М. : Политиздат, 1986. – 300 с.
  127. Кузьмина Н. В. Понятие «педагогической системы» и критерии ее оценки / Н. В. Кузьмина // Методы систематичного педагогического исследования / [под ред. Н. В. Кузминой]. – М. : Народное образование, 2002. – С. 7–52.
  128. Куфаев В. И. Социально-запущенные дети и подростки и методы работы с ними / В. И. Куфаев // Трудные дети и подростки и методы работы с ними в детучреждениях : по материалам Моск. обл. совещ. зав. дет. домами, 15–19 дек. 1933 г. / [под. ред. О. Л. Бем, В. И. Куфаева]. – М. : МОНО, 1934. – С. 3–47.
  129. Куфаев В. И. Юные правонарушители / В. И. Куфаев. – М. : Новая Москва, 1925. – 356 с.
  130. Лавріненко О. А. Педагогчна майстерність в історико-педагогічному вимірі : теорія, практика. поступ : [монографія] / О. А. Лавріненко. – К. : Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, 2009. – 328 с.
  131. Лай В. А. Школа действия. Реформа школы сообразно требованиям природы и культуры / В. А. Лай. – Пг., 1920. – 158 с.
  132. Левин Я. Н. Нужно ли учиться у А.С. Макаренко созданию общешкольных коллективов / Я. Н. Левин // Педагогика. – 2004. – № 1. – С. 84–88.
  133. Левитин С. А. Трудовая школа – школа будущего / С. А. Левитин. – М., 1916. – 170 с.
  134. Луначарский А. В. Какой педагог нам нужен / А. В. Луначарский // Народное просвещение. – 1924. – № 3 (12). – С. 21–24.
  135. Лутошкин А. Н. Социально-психологический и педагогический аспекты группового настроения и трудах С. Т. Шацкого / А. Н. Лутошкин // Вопросы психологии. – 1969. – № 1. – С. 121–124.
  136. Лялин Н. А. О педагогическом наследии А. С. Макаренко/ Н. А. Лялин // Советская педагогика. – 1947. – № 11. – С. 81–90.
  137. Макаренко А. С. Воспитание в советской школе. Общие вопросы теории педагогіки : сочинения в 7 т. Т. 5. /Антон Семенович Макаренко / коммент. и примеч. В. Е. Гмурмана. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1958.. – 558 с.
  138. Макаренко А. С. Избранные педагогические произведения. Статьи, лекции, выступления / А. С. Макаренко / [под ред. Е. Н. Медынского и И. Ф. Сводковского]. – М. : Учпедгиз, 1946. – 218 с.
  139. Макаренко А. С. О моем опыте : некоторые выводы из педагогического опыта / А. С. Макаренко / [сост. и авт. вступ ст и примеч. В. С. Аранский, А. И. Пискунов]. – М. : Просвещение, 1964. – 116.
  140. Макаренко А. С. Опыт методики работы детской трудовой колонии : избранные произведения в 3-х т. Т. 3 / А. С. Макаренко / [редкол.: Н. Д. Ярмаченко (пред.) и др.]. – К. : Рад. шк.,1984. – 575 c.
  141. Макаренко А. С. Педагогическая поэма : избранные произведения в 3-х т. Т. 1 / А. С. Макаренко / [редкол.: Н. Д. Ярмаченко (пред.) и др.]. – К. : Рад. шк.,1983. – 516 c.
  142. Макаренко А. С. Проблемы школьного советского воспитания : педагогические сочинения в 8-ми т. Т. 4. / Макаренко А. С. / [сост. М. Д. Виноградова, А. А. Фролов]. – М. : Педагогика, 1984. – 398 с.
  143. Макаренко А. С. Разговор о воспитании : избранные произведения в 3-х т. Т. 3 / А. С. Макаренко / [редкол.: Н. Д. Ярмаченко (пред.) и др.]. – К. : Рад. шк.,1984. – 575 c.
  144. Макаренко А. С. С любовью и тревогой: сб. / А. С. Макаренко / [сост. и вступ ст. А. К. Романовского, А. Т. Губко]. – К. : Изд-во УСХА, 1989. – 368 с.
  145. Макаренко А. С. Художественная литература о воспитании детей : избранные произведения в 3-х т. Т. 3 / А. С. Макаренко / [редкол.: Н. Д. Ярмаченко (пред.) и др.]. – К. : Рад. шк.,1984. – 575 c.
  146. Макаренко А. С. Цель воспитания : педагогические сочинения в 8 ми т. Т. 4. / Макаренко А. С. / [сост. М. Д. Виноградова, А. А. Фролов]. – М. : Педагогика, 1984. – 398 с.
  147. Макаренко А. С. – педагог новатор // Сов. педагогика. – 1949. – № 3. – С. 3–9.
  148. Макаренко А. С. сегодня: новые материалы, исследования, опыт. – Н. Новгород, 1992. – 207 с.
  149. Макаренко А. С. Докладная записка члену правления коммуны им. Ф. Э. Дзержинского : избранные произведения в 3-х т. Т. 3 / А. С. Макаренко / [редкол.: Н. Д. Ярмаченко (пред.) и др.]. – К. : Рад. шк.,1984. – 575 c.
  150. Макаренко А. С. Из переписки А. С. Макаренко с А. М. Горьким : избранные произведения в 3-х т. Т. 3 / А. С. Макаренко / [редкол.: Н. Д. Ярмаченко (пред.) и др.]. – К. : Рад. шк.,1984. – 575 c.
  151. Макаренко А. С. Методы воспитания : избранные педагогические произведения: статьи, лекции, выступления / АПН РСФСР / А. С. Макаренко / [сост. И. Ф. Козлов; под общ. ред. Е. Н. Медынского, И. Ф. Свадковского]. – М. : Учпедгиз, 1946. – 302 с.
  152. Макаренко А. С. Операционный план педагогической работы в трудовой колонии им. Ф. Э. Дзержинского : педагогические сочинения в 8-ми т. Т. 8. / Макаренко А. С. / [сост. М. Д. Виноградова, А. А. Фролов]. – М. : Педагогика, 1986. – 332 с.
  153. Макаренко А. С. Школа жизни, труда, воспитания: уч. книга по истории, теории и практике воспитания : Ч. 1. Деловые и личные письма, статьи 1921–1928 гг./ А. С. Макаренко / [сост. и коммент. А. А. Фролов, Е. Ю. Илалтдинова. – Н. Новгород: Изд-во Волго-Вятской академии государственной службы, 2007. – 361 с.
  154. Макаренко А.С. Тезисы доклада «Организация воспитания трудного детства» : педагогические сочинения в 8-ми т. Т. 1. / А. С. Макаренко / [сост. и авт. коммент. Л. Ю. Гордин, А. А. Фролов]. – М. : Педагогика, 1983. – 365 с.
  155. Макаренко. О воспитании : избранные произведения в 3-х т. Т. 3 / А. С. Макаренко / [редкол.: Н. Д. Ярмаченко (пред.) и др.]. – К. : Рад. шк.,1984. – 575 c.
  156. Максимова Г. Ю. Взаимосвязь творческих идей и опыта С.Т. Шацкого с концепциями и практикой зарубежной педагогіки: дис. … кандидата пед. наук : 13.00.01 / Максимова Галина Юрьевна. – М., 1991. – 207 с.
  157. Малинин Г. Школа и социальная среда / Г. Малинин, Ф. Фрадкин // Народное образование. – 1974. – № 4. – С. 84–86.
  158. Малинин Г. А. Трудовое обучение учащихся в педагогической деятельности С.Т. Шацкого / Г. А. Малинин // Советская педагогика. – 1978. – № 6. – С. 19–24.
  159. Малышев М. П. Педагогическое воззрение и деятельность Станислава Теофиловича Шацкого : в кн. Шацкий С. Т. Избранные педагогические сочинения / [сост. М. П. Малышев, Д. С. Бершадская] – М. : Учпедгиз, 1958. – 160 с.
  160. Мальцева О. І. Робота загальноосвітньої школи україни з сім’єю у 20–30-х роках ХХ століття: дис. … кандидата пед. наук : 13.00.01 / Мальцева Ольга Іванівна. – Луганськ, 2008.–216 с.
  161. Мальцева О. І. Розвиток уявлень А. С. Макаренка про роль сім’ї у вихованні дитини / О. І. Мальцева // Науковий потенціал України 2007 : матеріали Другої Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 27–29 березня 2007 р., Київ. Ч.1 – К., 2007. – С. 46–48.
  162. Мальцева О. І. Школа і сім’я в офіційній політиці Наркомосу України (1920 – 1925 роки) / О. І. Мальцева // Актуальні проблеми сучасних наук: теорія та практика – 2006 (педагогічні науки) : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 16–30 черв. 2006 р., Т. 9. – Донецьк: Наука і освіта, 2006. – С. 109–112.
  163. Мисечко О. Є. Педагогічний досвід А. С. Макаренка крізь призму єдності історичного й логічного / О. Є. Мисечко // Історія педагогіки, психології, освіти. – 2004. – С. 139–144.
  164. Михашина А. С. Идеи воспитания трудных детей в педагогическом наследии В. М. Бехтерева, П. П. Блонского, Л. С. Выготского: 1917 – 1936 гг. : дис. … кандидата пед. наук: 13.00.01 / Михашина Алла Станиславовна. – Ставрополь, 2004. – 212 с.
  165. Мойсеєнко К. Робота соціального педагога з учнями, що потребують особливої педагогічної уваги / Катерина Мойсеєнко // Вересень. – 2007. – № 9. – С. 21–37.
  166. Моложавый С. С. Наука о ребенке в ее принципах и методах / С. С. Моложавый // Педология. – 1928. – Кн. 2. – С. 27–39.
  167. Моложавый С. С. О программе изучения ребенка / С. С. Моложавый // Просвещение на транспорте. – 1925. - № 11. – С. 27–30.
  168. Моносзон Э. И. А. С. Макаренко и актуальные проблемы теории коммунистического воспитания школьников / Э. И. Моносзон // Советская педагогика. – 1978. – № 3. – С. 10–29.
  169. Нежинский Н. П. А. С. Макаренко и современная школа / Н. П. Нежинский. – К. : Рад. шк, 1970. – 312 с.
  170. Ніжинський М. П. Життя і педагогічна діяльність А. С. Макаренка / М. П. Ніженський. – К. : Рад. шк., 1958. – 295 с.
  171. Ніжинський М. П. Про колективи педагогів і учнів / М. П. Ніжинський // Радянська школа. – 1952. – № 4. – С. 16–19.
  172. Новикова Л. И. А. С. Макаренко и его современники (к постановке проблемы) / Л. И. Новикова // Советская педагогика. – 1978. – № 3. – С. 39–46.
  173. О комиссиях для несовершеннолетних // Директивы ВКП(б) по вопросам просвещения. Вопросы народного просвещения в основных директивах съездов, конференций, совещаний центрального комитета и центральной контрольной комиссии всесоюзной коммунистической партии (большевиков) / [сост. П. Я. Подземский; под ред. И. Д. Давыдова]. – М.; Л. : Госиздат РСФСР, 1930. – С. 228.
  174. О педологических извращениях в системе Наркомпросов // Правда. – 1936. – 5 июля.
  175. О Станиславе Теофиловиче Шацком. Статьи и воспоминания / [под ред. Л. Н. Скаткина и В. Н. Шацкой]. – М. : Изд-во АПН РСФСР, 1961. – 141 с.
  176. О типизации учреждений для трудновоспитуемых детей и подростков и реорганизации учебно-воспитательной работы в них : сб. по вопросам охраны детства комиссии по улучшению жизни детей (деткомиссии) при ВЦИК. – 1932. – № 5– 6. – С. 52–53.
  177. Обережно дитина!: В. О. Сухомлинський про важких дітей : тематич. зб. / упоряд. Т. В. Філімонова; за наук. ред. проф. О. В. Сухомлинської . – Луганськ: ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2008. – 264 с.
  178. Окса М. Ювілей А. Макаренка у Німеччині / М. Окса // Шлях освіти. – 1988. – № 4. – С. 54.
  179. Онищенко Н. П. Корекція девіантної поведінки молодших школярів у процесі діяльності дитячих громадських організацій: дис. …кандидата пед. наук : 13.00.07 / Онищенко Наталія Петрівна. – Переяслав-Хмельницький, 2003. – 229 с.
  180. Опанасенко Н. І. Про роль трудового виховання дітей у педагогічній спадщині А. С. Макаренка та С. Ф. Русової / Н. І. Опанасенко // Педагогічні ідеї А. С. Макаренка й сучасність: проблеми та перспективи. – Переяслав-Хмельницький, 1999. – С. 151–154.
  181. Опыт педагогической деятельности С. Т. Шацкого / [под ред. Л. Н. Скаткина и В. Н. Шацкой ]. – М. : Педагогика, 1976. – 120 с.
  182. Оржеховська В. М. Педагогічна профілактика девіантної поведінки неповнолітніх / В. М. Оржеховська. – К. : Знання, 2000. – 264 с.
  183. Очерки истории и педагогической мысли народов СССР (1917–1941 гг.) / [под ред. Н. П. Кузина, Н. М. Колмаковой, З. И. Равкина]. – М. : Педагогика, 1980. – 456 с.
  184. Очерки истории педагогической науки в СССР (1917 – 1980 гг.) / [под ред. Н. П. Кузина, Н. М. Колмаковой]. – М. : Педагогика, 1986. – 284 с.
  185. Павлова М. П. Педагогическая система А. С. Макаренко и современность / М. Н. Павлова. – М. : Высш. шк., 1980. – 287 с.
  186. Пашко Л. Ф. Потаємна філософія педагогіки А. С. Макаренка / Л. Ф. Пашко, В. Д. Бардінова // Постметодика. – 1996. – № 3. – С. 46–48.
  187. Пашков А. Г. Труд как средство воспитания / А. Г. Пашков // Советская педагогика. – 1992. – № 7 – 8. – С. 3–10.
  188. Педагогика: учеб пособие /[под ред. В. А. Сластенина]. – М. : Академия, 2002. – 576 с.
  189. Пересунхан О. «Важкі» діти та їх поведінка / О. Пересунхан // Психолог. – 2006. – № 9. – С. 8–11.
  190. Платонов К. К. Система психологи и теория отражения / К. К. Платонов. – М. : Наука, 1982. – 809 с.
  191. Побірченко Н. С. Змістовий аспект поняття «авторська школа» / Н. С. Побірченко // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. – 2007. – № 36. – С. 33–37.
  192. Положение о Комиссии по улучшению жизни детей при Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете // Вопросы народного просвещения в основных директивах съездов, конференций, совещаний Центрального Комитета и Центральной контрольной комиссии всесоюзн. коммунист. партии (большевиков) / [сост. А. Я. Подземский; под ред. И. Д. Давыдова]. – М.; Л. : Госиздат РСФСР, 1930. – С. 243–246.
  193. Полякова О. М. Умови виховання емоційної культури неповнолітніх правопорушників у педагогічній системі А. С. Макаренка / О. М. Полякова, Ю. В. Ступаченко // Творча спадщина А. С. Макаренка крізь призму сучасності: [монографія]. – Суми : СумДПУ, 2009. – С. 115–139.
  194. Поташник С. М. Управление развитием школы: [пособие для руководителей образовательных учреждений] / С. М. Поташник, В. С. Лазарев. – М. : Новая школа, 1995. – 464 с.
  195. Пронин А. И. Воспоминания о С. Т. Шацком / А. И. Пронин // Начальная школа. – 1958. – № 6. – С. 22–25.
  196. Проценко В. Годы исканий (из биографии педагога С. Т. Шацкого, 1878 – 1934) / В. Проценко // Народное образование. – 1957. – № 11. – С. 113–117.
  197. Пять лет рабо
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины