ФОРМУВАННЯ У СТАРШОКЛАСНИКІВ ПОНЯТЬ ПРО ГАЗОВІ ЗАКОНИ У ФАКУЛЬТАТИВНОМУ НАВЧАННІ ХІМІЇ : Формирование у старшеклассников ПОНЯТИЙ О ГАЗОВЫХ ЗАКОНАХ В факультативном обучении ХИМИИ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ФОРМУВАННЯ У СТАРШОКЛАСНИКІВ ПОНЯТЬ ПРО ГАЗОВІ ЗАКОНИ У ФАКУЛЬТАТИВНОМУ НАВЧАННІ ХІМІЇ
 • Альтернативное название:
 • Формирование у старшеклассников ПОНЯТИЙ О ГАЗОВЫХ ЗАКОНАХ В факультативном обучении ХИМИИ
 • Кол-во страниц:
 • 237
 • ВУЗ:
 • МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
  МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

  На правах рукопису


  ЯНКІВ КАРІНЕ ФЕЛІКСОВНА

  УДК 371.315.6:371.214.41:533.1(043.5)

  ФОРМУВАННЯ У СТАРШОКЛАСНИКІВ ПОНЯТЬ ПРО ГАЗОВІ ЗАКОНИ У ФАКУЛЬТАТИВНОМУ НАВЧАННІ ХІМІЇ

  13.00.02 – теорія та методика навчання (хімія)


  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук


  Науковий керівник:
  Максимов Олександр Сергійович
  доктор педагогічних наук,
  професор  Мелітополь 2012  ЗМІСТ

  ВСТУП …………………………………………………………………...4
  РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ
  ПОНЯТЬ ПРО ГАЗОВІ ЗАКОНИ У ФАКУЛЬТАТИВНОМУ
  КУРСІ ХІМІЇ ……………………………………………………………13
  1.1. Психолого-педагогічні основи формування
  хімічних понять ……………………………………………………13
  1.2. Науково - теоретичне обґрунтування історичного підходу
  до вивчення газових законів у загальноосвітніх
  навчальних закладах ………………………………………………24
  1.3. Стан проблеми дослідження у шкільній практиці ………….37
  Висновки до розділу 1 …………………………………………….43
  РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ПОНЯТЬ
  ПРО ГАЗОВІ ЗАКОНИ У ФАКУЛЬТАТИВНОМУ
  НАВЧАННІ ..............................................................................................45
  2.1. Дидактичні основи формування і розвитку понять
  про газові закони у факультативному навчанні хімії ..................45
  2.2. Моделювання процесу формування понять
  про газові закони у факультативному навчанні ………………...59
  2.3. Зміст та структура факультативного курсу
  «Газові закони» …………...............................................................70
  2.4. Методика формування понять про газові закони .……........79
  2.5. Методика розвитку понять про газові закони .....................111
  2.6. Методика застосування педагогічного програмного
  засобу формування понять про газові закони ………………….129
  Висновки до розділу 2 …………………………………………...137
  РОЗДІЛ ІІІ. МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ
  ТА ПРОВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ……….139


  3.1. Організація педагогічного експерименту ............................139
  3.2.Аналіз і узагальнення результатів
  педагогічного експерименту ……………………………………143
  Висновки до розділу 3 …………………………………………..156
  ВИСНОВКИ ……………………………………………………………158
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …………………………….161
  ДОДАТКИ ………………………...........................................................181


  ВСТУП


  Актуальність теми дослідження. Глибокі зміни, які відбуваються у сві-товій науці та техніці, а також соціально-економічні перетворення в Україні торк-нулися усіх сфер життя суспільства, в тому числі й системи шкільної освіти. У зв’язку з цим стає очевидною необхідність удосконалення системи хімічної осві-ти, набуває актуальності профільне навчання в старшій школі. Профільність розг-лядається як своєрідний засіб диференціації та індивідуалізації навчання. Страте-гія профілізації полягає в скороченні годин на непрофільні предмети й поглибле-ному вивченні профільних. Різноманітність комбінацій предметів формує гнучку систему профільного навчання і містить такі навчальні компоненти: загальноосві-тні базові, профільні предмети та курси за вибором [23; 27; 30; 63; 64; 90; 103; 160; 210].
  Профільна школа є сполучною ланкою між внутрішньою та зовнішньою поліфуркацією, яка сприяє максимальній реалізації розвитку школярів. Обраний природничо-науковий напрям у старшій школі дасть змогу сформувати систему знань тільки в тому разі, коли її зміст буде представлено цілісно й системно у фі-зиці, хімії, біології, фізичній географії та астрономії. На сьогодні ж відомості про гази та газові закони в курсах хімії, фізики й біології старшої школи представлені фрагментарно. Крім того, не відомо, чи буде учень старшої школи вивчати всі три предмети (фізику, хімію, біологію) на профільному рівні освіти.
  Хімія як навчальний предмет освітньої галузі «природознавство» є ядром знань про гази та газові закони, необхідних і достатніх для формування природ-ничої наукової картини світу та пояснення явищ в живій і неживій природі та по-буті. Звідси, доцільним є відбір змісту навчального матеріалу про гази та його побудова в шкільному курсі хімії в такій послідовності, яка б стала підставою для формування у старшокласників системи понять про гази.
  Стандарт хімічної освіти середньої школи передбачає засвоєння системи знань про гази, не тільки як базових знань про один із важливих агрегатних станів сполук, а й фундаментальних уявлень історичного характеру про розвиток хімії як науки. Для розуміння дискретності речовини учні повинні системно вивчати матеріал про гази. Аналіз програм і підручників середньої та вищої школи свідчить про відсутність зв’язків між знаннями про гази й газові закони в курсах фізики й хімії та їх використанням у біології як опорних. На підставі знань про гази багато природних явищ пояснюється й у фізичній географії. Так, знання молекулярно-кінетичної теорії є елементами формування понять про газові закони, але учні їх набувають тільки в курсі фізики, а знання про деякі газові закони та властивості (хімічні та фізичні) газів – в курсі хімії. Відсутність висвітлення окремих питань або нечітке визначення певних понять значно збіднює теоретичну базу учнів для наукового розуміння фізіологічних процесів, осмотичного тиску й тургору в рослин, процесів газообміну в легенях або діалізу в нирках людини тощо й формує квазінаукові уявлення про механізми цих процесів.
  У галузі методики викладання хімії окремі питання вивчення газів і газових законів розглядали І. М. Борисов [16], В. Н. Верховський [34], Д. М. Кирюшкин [97], А. Д. Смирнов [176] та ін. Ними були запропоновані методичні підходи для розв’язання розрахункових задач із хімії газів, розроблялася техніка та методика хімічного експерименту з газами, але не вирішувалася проблема формування та розвитку понять про гази та газові закони, не ставилося питання структурування та наповнення змісту програм матеріалом про хімію газів.
  Програма з хімії [166; 167] передбачає засвоєння знань про газуваті речови-ни (кисень, водень, оксиди Нітрогену, Карбону, Сульфуру та інші), але при цьому не дає змоги підпорядкувати їхні властивості й поведінку певним газовим законам, обмежуючись трьома законами: Авогадро, Гей-Люссака та Жерара.
  Розділ «Молекулярно-кінетична теорія» з курсу фізики десятого класу чин-них програм і підручників, представлений великим за обсягом матеріалом про гази, газові закони та розрахунки, пов’язані з ними [152; 104]. Програма з хімії унеможливлює узагальнення всього вивченого матеріалу про гази та здійснення зв’язку між знаннями про газові закони з фізики та біології. Оскільки все на Землі знаходиться в газовому середовищі, важливо виробити в учнів уміння пояснювати явища та процеси, що відбуваються у навколишньому середовищі, пов’язані із газуватими речовинами та їхніми сумішами, розкривати сутність фізіологічних процесів в живих організмах (газообмін у легенях, процеси дихання, клітинне живлення тощо).
  Спостереження за зміною тиску й об’єму газу є основою для уявлення про дискретність газуватої речовини. Вивчення закономірностей поведінки газів значною мірою допомагає зрозуміти структуру речовини. Крім того, дослідження властивостей газів забезпечує надійну основу для розвитку атомно-молекулярної теорії.
  Низка природних явищ, наприклад, дифузія, теплопровідність, в’язкість та інші, потребують пояснення з позицій газових законів, яких немає у змісті шкіль-них програм з фізики та хімії. Тому є сенс у розробці нових програм факультативного навчання, які б містили ці закони, зокрема закон Т. Грема (швидкість дифузії газів крізь пористу перегородку обернено пропорційна кореню квадратному із його густини). Цей закон дає змогу розширити можливості та способи розрахунків молярної маси речовин і виведення їх формул. Включення закону парціального тиску до змісту факультативу з хімії сприятиме завершенню вивчення властивостей газів і розумінню процесів, які людина спостерігає в побуті й довкіллі.
  Отже, в методиці навчання хімії чітко простежуються такі суперечності:
  а) між потребою формування понять про газові закони і відсутністю части-ни їх у шкільному курсі хімії;
  б) між змістом програми з хімії і реальними потребами в знаннях випускника про навколишній світ газуватих речовин;
  в) між змістом програм з хімії і необхідністю у знаннях газових законів для розуміння сутності хімічних процесів, виконанні розрахункових задач. Як фізика має потребу в знаннях закону Авогадро для пояснення молекулярно-кінетичної теорії, так і хімія, для пояснення хімічних явищ, потребує знань фізичних законів, зокрема газових.
  Необхідність розв’язання виявлених суперечностей обумовила актуальність теми дисертаційного дослідження: «Формування у старшокласників понять про газові закони у факультативному навчанні хімії.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
  Дисертаційна робота виконана відповідно до плану наукових досліджень кафедри неорганічної хімії та хімічної освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького і є складником комплексної держбюджетної теми: «Удосконалення змісту, методів і засобів навчання хімії в середній школі» (номер державної реєстрації 0106U013191). Тему дисертації затверджено на засіданні Вченої ради Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (протокол № 4 від 23 січня 2008 р) і узгоджено в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології НАПН України (протокол № 5 від 27 травня 2008 р.).
  Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні змісту факуль-тативного курсу «Газові закони», спрямованого на формування і розвиток в учнів понять про газові закони.
  Задачі дослідження:
  1. Проаналізувати практику формування понять про газові закони та за літературними джерелами, шкільними навчальними програмами і підручниками в шкільній практиці.
  2. Розробити програму, зміст, модель формування понять про газові за-кони та структуру факультативного курсу.
  3. На основі проблемного навчання і використання хімічного експери-менту розробити методику формування понять про газові закони.
  4. Здійснити експериментальну перевірку запропонованої методики фо-рмування понять про газові закони у факультативному навчанні хімії.
  5. Підготувати методичні рекомендації для вчителів хімії щодо форму-вання понять про газові закони у факультативному навчанні.

  6. Розробити педагогічний програмний засіб, творчі та контрольні за-вдання.
  У дослідженні висунуто таку гіпотезу: якщо сформувати в учнів поняття про газові закони під час вивчення факультативного курсу «Газові закони», то це дасть змогу краще розуміти явища й процеси живої та неживої природи.
  Об’єкт дослідження - процес навчання хімії на факультативних заняттях у середніх загальноосвітніх навчальних закладах.
  Предмет дослідження - зміст, методи, форми та засоби формування і розвитку у старшокласників понять про газові закони в процесі факультативного навчання хімії.
  Методологічну й теоретичну основи дослідження становлять наукові знання про газові закони, властивості газів, їх поведінку залежно від зовнішніх умов, дидактичні принципи навчання.
  Теоретичною основою дослідження є рекомендації, висновки вчених щодо вивчення властивостей газів і газових законів (І. Н. Борисов [16], В. Н. Верховський [34], А. С. Желтова [78], Т. В. Смирнова [176], Д. М. Кирюшкін [97], А. К. Кикоїн [95], С. Г. Крапивін [106], Г. І. Шелінський [204], та ін.); принципи дидактики з відбору, структуризації змісту (С. Я. Батишев [168], І. Я. Лернер [117], В. А. Онищук [69], В. Оконь [149], М. М. Скаткін [175] та ін.); формування понять з хімії (О. Бабенко [6], Н. М. Буринська [21], Л. П. Величко [31], В. В. Гузєєв [65], Н. Є. Кузнецова [109], О. С. Максимов [123], О. В. Хуторськой [193], Н. Н. Чайченко [195], Г. М. Чернобельськая [196], О.Г. Ярошенко [220] та ін.).
  Розв’язання поставлених завдань здійснювалося шляхом застосування комплексу методів дослідження, а саме:
  - теоретичні: аналіз навчально-методичної, педагогічної, філософської, фі-зичної, хімічної, біологічної літератури, з метою встановлення рівня змістового і методичного розв'язання проблеми дослідження;
  - емпіричні: спостереження, анкетування, опитування, бесіди вчителів та учнів з метою встановлення стану проблеми дослідження в школі;
  - моделювання процесу формування понять про газові закони з метою підтвердження робочої гіпотези дослідження; педагогічний експеримент, з метою встановлення рівня викладання газових законів у загальноосвітніх навчальних закладах та перевірки ефективності розробленої експериментальної методики;
  - статистична кількісна та якісна обробка результатів дослідження, на основі якої було доведено об’єктивність і достовірність здобутих результатів.
  Дослідження проводилося протягом 2003 – 2011рр. і умовно поділяється на три етапи.
  На першому, констатувальному, етапі (2003 - 2005рр.) проаналізовано про-грами, підручники, методичні посібники з хімії вітчизняних і зарубіжних авторів з питань формування понять про газові закони в загальноосвітніх навчальних за-кладах, теоретично обґрунтовано актуальність, предмет і об’єкт дослідження.
  На другому, пошуковому, етапі дослідження (2005 – 2007рр.) розроблено програму факультативного курсу «Газові закони» й на підставі принципів відбору та побудови змісту навчального матеріалу створено факультативний курс, підготовлено матеріали для формувального експерименту.
  На третьому, формувально - узагальнювальному, етапі дослідження (2007-2011рр.) визначалися рівень засвоєння відібраного матеріалу, наявність зв’язку факультативного курсу з природничими дисциплінами; визначення профорієнта-ційного напрямку учнів 11-х класів; систематизувались і статистично обробляли-ся результати експерименту, здійснювалось оформлення тексту дисертації та ав-тореферату.
  Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, що в методиці навчання хімії в Україні вперше розроблено і теоретично обґрунтовано методику формування понять про газові закони, яка реалізується через факультативне навчання. Обґрунтовано мету і зміст факультативного курсу «Газові закони» для учнів старшої школи. Розроблено і теоретично обґрунтовано модель процесу навчання газових законів на факультативних заняттях, яка включає основні складові: соціальне замовлення, концепцію навчання, теоретичні знання, дидактичні принципи та результат навчання – прагматичність знань учнів. Розроблено педагогічний програмний засіб, творчі та контрольні завдання.
  Уточнено традиційну техніку та методику проведення дослідів з газуватими речовинами.
  Подальшого розвитку дістав проблемний підхід до навчання за рахунок ви-користання хімічного експерименту як одного з важливих методів навчання на факультативних заняттях.
  Практичне значення результатів дослідження полягає в розробці методики формування понять про газові закони, в межах якої створено програму факультативного курсу, методичні рекомендації до проведення факультативних занять; у розробці системи пізнавальних завдань природничого напрямку, контрольних завдань для перевірки засвоєння навчального матеріалу та сформованості уявлень про явища й процеси газуватих речовин у навколишньому середовищі; завдань, спрямованих на розвиток мислення; у розробці техніки та методики хімічного експерименту, що сприяє формуванню понять про газові закони та доведенню необхідності їх вивчення.
  Результати дослідження впроваджено в навчальний процес загальноосвіт-ніх навчальних закладів: м.Запоріжжя, Територіального відділу освіти, молоді та спорту Ленінського району (довідка № 01-20/1069, від 17.11.11), Жовтневого ра-йону ЗНЗ № 5 (довідка № 01-25/1091, від16.11.11), Орджонікідзевського району гімназії № 28, ЗНЗ № 41 (довідка № 906, від 02.11.11); м. Димитров: ЗНЗ № 5 (до-відка № 216, від 12.05.10) (Донецька область); Одрадокам,янська ЗОШ І-ІІІ ступе-нів Бериславського району (довідка № 01-07/943-4, від 21.10.11) (Херсонська об-ласть); Нижньонагольчицька ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. В.В.Шевченка Антрацитівсь-кого району (довідка № 63, від 24.10.11) (Луганська область); на базі Мелітополь-ського державного педагогічного університету ім. Богдана Хмельницького (довідка № 06/1927, від 24.10.11).
  Особистий внесок здобувача. У статті «Внесок Д. І. Менделєєва в розвиток молекулярно-кінетичної теорії газів» у співавторстві з О. Максимовим автору на-лежить розкриття питання про дифузію газів крізь порувату перегородку в роботах Д. І. Менделєєва. У статті «Газові закони – зв’язуючий елемент природничих наук» у співавторстві з О. Максимовим автору належить визначення прикладного характеру застосування явища дифузії газів і рідин крізь порувату перегородку та розкриття особливостей роботи медичного обладнання «діалізатора» й «оксигенатора». У статті «Роль системы знаний в профильном обучении химии» у співавторстві з О. Максимовим здобувачем розроблено методичні рекомендації щодо використання газових законів у профільному навчанні. У статті «Методика формування кінетичних уявлень на основі знань про газові закони» у співавторстві з О. Максимовим автор, ґрунтуючись на газових законах, пропонує пояснення зміни швидкості хімічних процесів під впливом різних параметрів. У статті «Газові закони в розчинах» у співавторстві з Ю. Терно автор розкриває сутність процесу дифузії крізь пористу перегородку в розчинах на прикладах «осмосу» та «діалізу». У статті «Історія розвитку газових законів» у співавторстві зі М. Стець автору належить визначення хронологічної послідовності історичних фактів відкриття газових законів. У статті «Газові закони. Кінетичні уявлення» у співавторстві з О. Яковійчуком автор розглядає зміщення хімічної рівноваги на основі газових законів. У статті «Використання комп’ютерів на уроках хімії» у співавторстві з О. Єрмак автор висвітлює питання про використання комп’ютерів при вивченні газових законів.
  Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні та практичні положення роботи й результати дослідження обговорено на Всеукраїнських науково-практичних конференціях «Сучасна освіта творчо обдарованої молоді: ідеї, технології, перспективи» (Київ-Кривий Ріг, 2008), «Теорія і практика сучасного природознавства» (Херсон, 2009); Міжнародних науково-практичних конференціях «Освіта для стійкого розвитку: формування готовності педагогічних кадрів» (Тернопіль, 2009), «Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі» (ХVІ Каришинські читання) (Полтава, 2009), «Нові виміри сучасного світу» (Мелітополь, 2009); Міжрегіональних міжгалузевих науково-практичних конференціях «Проблемы педагогической инноватики в профессиональной школе» (Санкт-Петербург, 2010); Российско-украинской научно-практической конференции «Актуальные проблемы химии и методики ее преподавания» (Н. Новгород, 2010).
  Результати дисертаційного дослідження, основні положення та висновки доповідалися на засіданнях кафедри неорганічної хімії та хімічної освіти Меліто-польського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (Мелітополь, 2006-2011).
  Дослідна – експериментальна робота здійснювалася в міських школах – Мелітопольській гімназії № 5, ЗНЗ № 7, ЗНЗ № 14; Запорізьких загальноосвітніх навчальних закладів Територіального відділу освіти, молоді та спорту Ленінського району, гімназії № 28, ЗНЗ № 5, № 41, Димитровському ЗНЗ № 5 (Донецької області); у сільських школах: Полянівській ЗОШ І-ІІІступені, Мелітопольського району; Костянтинівському ліцеї «Ерудит» Мелітопольського району; Балабинському НВК «школі І-ІІІступенів – гімназії «Престиж», Запорізького району (Запорізька область); Одрадокам,янській ЗОШ І-ІІІ ступенів Бериславського району (Херсонська область); Нижньонагольчицькій ЗОШ І-ІІІ ступені імені В.В.Шевченка Антрацитівського району (Луганська область); на базі підготовчого відділеня Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького.
  У дисертаційному дослідженні на етапі формувального експерименту брали участь понад 400 учнів.
  Публікації. За темою дисертації опубліковано 19 наукових праць, (12 одноосібних), серед них: 6 статей – у наукових фахових виданнях з педагогічних наук, 13 – в інших науково-методичних виданнях та матеріалах конференцій.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  У висновках узагальнено результати проведеного дослідження щодо формування понять про газові закони в курсі факультативного навчання.
  1. Аналіз методичної літератури з проблеми дослідження свідчить, що формування понять про газові закони здійснюється на основі історичного підходу, який застосовується протягом усього періоду існування й розвитку методики викладання хімії. Найбільш прийнятними для формування понять про газові закони є дедуктивний і індуктивний методи, які здійснювались у декілька етапів. У виборі методів формування понять про газові закони враховано їх складність, зміст та опорні знання.
  Аналіз шкільних підручників виявив коло питань, які можливо вирішити за допомоги експериментальної методики формування понять про газові закони, наприклад, питання з біології про газообмін у легенях, клітинний обмін речовин, осмотичні явища тощо.
  Вивчення стану проблеми дослідження в загальноосвітніх навчальних закладах показало, що учні не використовують теоретичні знання щодо газових законів для пояснення багатьох природних явищ, хімічних і біологічних процесів.
  2. Розроблено, структуровано програму, зміст і експериментальну частину факультативного курсу «Газові закони» згідно з принципами відбору і побудови змісту шкільного курсу хімії, якими є відповідність навчального матеріалу сучасному рівню наук, розвиток понять, принцип історизму, політехнізму, а також принцип розподілу труднощів. Серед дидактичних принципів особлива увага приділялася принципу міжпредметності, що передбачає взаємозв’язок фізики, хімії та біології.
  Теоретично обґрунтовано процес формування понять про газові закони, що сприяло створенню моделі формування понять про газові закони. Модель становить собою низку взаємозв’язаних компонентів: а) концепція навчання, яка взаємопов’язана з теоретичними знаннями з газових законів і дидактичними принципами, б) мета факультативного курсу, яка визначає зміст, методи та засоби навчання, в) процеси формування і розвитку понять про газові закони, г) прагматичний напрям підготовки (профорієнтаційна підготовка), д) соціальне замовлення. Мета створення моделі − розробити на її основі методику формування в старшокласників поняття про газові закони в умовах міжпредметного факультативу, зробити доступним і наочним розуміння процесу формування понять про газові закони, відобразити теоретичні основи процесу факультативного навчання й виконати роль провідного засобу для учнів у виборі сфери діяльності і оптимізації роботи вчителя, оскільки відображає послідовність дій, які роблять процес формування понять про газові закони цілеспрямованим та ефективним.
  3. Розроблена експериментальна методика формування понять про газові закони, складається з трьох компонентів: формування понять про властивості газів, формування понять про газові закони та розвиток понять про газові закони. Установлено, що експериментальна методика формування понять про газові закони сприяє ґрунтовному поясненню багатьох хімічних, фізичних і біологічних процесів, явищ навколишнього середовища. Формування понять про властивості газів, зокрема вивчення поведінки газуватих речовин під впливом зовнішніх факторів, тобто здатність розширятись, стискатись, нагріватись, дифундувати та інше, дають змогу сформувати закономірність, яка є основою газового закону. Розвиток понять про газові закони відкидає відокремленість теоретичного знання законів від практичного застосування і дає можливість уявити значення знань про газові закони для пояснення хімічних і біологічних процесів, явищ навколишнього середовища.
  Формування понять про газові закони здійснюється за допомоги багатьох методів навчання: проблемного навчання, самостійної роботи, пізнавальних творчих задач, розрахункових та експериментальних задач, що сприяє розвиткові пізнавальної активності учнів. Основним методом формування та розвитку понять про газові закони обрано хімічний експеримент з усіма його функціями.
  4. Здійснена перевірка і підтверджена ефективність і доцільність введення методики формування понять про газові закони на сонові педагогічного експерименту. Такого висновку дійшли на підставі результатів педагогічного експерименту, який мав на меті виявити сформованість понять про газові закони, наявність зв’язку факультативного курсу з предметами природничого профілю, прагматичність, професіональну зацікавленість учнів 11-х класів.
  Сформованість понять учнів про газові закони визначалась за методикою А. А. Киверялга, на основі показників коефіцієнту засвоєння знань в учнів експериментальних (0,7819) і контрольних груп (0,6034). Аналіз результатів контрольних зрізів виявив репродуктивне відтворювання теоретичних знань з газових законів, недостатніх для розв’язання завдань з хімії і біології учнями контрольних груп, що говорить про брак певного матеріалу в курсі хімії про газові закони.
  Використання принципу міжпредметності на факультативних заняттях сприяло розвитку в учнів ґрунтовного розуміння хімічних, фізичних і біологічних процесів, на що вказують побудовані кореляційні графи для експериментальних і контрольних груп на основі показників коефіцієнту рангової кореляції за Спірменом.
  Професійна зацікавленість учнів 11-го класу перевірялась на підставі результатів опитування. Результати цього опитування показали, важливість знань про газові закони для учнів експериментальних груп, які свідомо їх набували протягом навчання на факультативному курсі. У бесіді з учнями з’ясувалося, що застосування знань про газові закони в житті, вони теж пов’язують з майбутньою професією.
  5. Підготовлено дидактичний матеріал, що сприяє формуванню понять про газові закони, сформульовані практичні рекомендації для вчителів на основі підтвердження гіпотези дослідження.
  6. Розроблено та встановлено, що педагогічний програмний засіб «Газові закони» підтверджує свою ефективність серед наявних засобів навчання, сприяє самонавчанню учня, розвиткові самостійності та здійсненню самоконтролю.
  Виконане дисертаційне дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми формування понять про газові закони. Перспективи подальшої розробки пов’язуємо з розвитком теоретичної і експериментальної складової факультативного курсу, вдосконалення рівня пізнання реальних об’єктів виробництва, довкілля.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Абрамова Г. С. Возрастная психология / Г. С. Абрамова. — Екатеринбург : Деловая книга, 1999. — 624 с.
  2. Авдюнин Н. И. К методике изучения темы «Закон Авогадро и применение его в химии» / Н. И. Авдюнин // Химия в школе. — 1960. — № 4. — С. 17—26.
  3. Аликберова Л. Ю. Полезная химия: задачи и истории / Л. Ю. Аликберова, Н. С. Рукк. — М. : Дрофа, 2005. — 187, [5] с.: ил.
  4. Арсеньев А. С. Анализ развивающего понятия / А. С. Арсеньев, В. С. Библер, Б. М. Кедров. — М. : Наука, 1967. — 439 с.
  5. Арсеньев A. C. Парадоксальная универсальность Человека и некоторые проблемы психологии и педагогики / A. C. Арсеньев // Перемены. — 2002. — № 1. — С. 131—155.
  6. Бабенко О. Реалізація загально дидактичних і специфічних принципів навчання хімії / О. Бабенко // Біологія і хімія в школі. — 2003. — № 5. — С. 51—54.
  7. Базелюк І. І. Основи прикладної хімії (експериментальна програма для 10-11 класів гуманітарних профілів) / І. І. Базелюк // Біологія і хімія в школі. — 1996. — № 1. — С. 39—42.
  8. Батаева Е. В. Методика демонстрационного эксперимента к курсу общей и неорганической химии. Ч. 1 / Е. В. Батаева. — М. : Макс Пресс, 2002. — 44 с.
  9. Бенфи О. Т. Концепция времени в химии / О. Т. Бенфи // Методологические проблемы современной химии. — М. : Прогресс, 1967. — С. 182—191.
  10. Береснева Е.В. Современные технологии обучения химии : уч. пособ. / Е. В. Береснева. — М. : Просвещение, 2004. — 176 с.
  11. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии / В. П. Беспалько. — М. : Педагогика, 1989. — 190 с.
  12. Біологія : підруч. [для 6-го кл. загальноосв. навч. закл.] / [М. М. Мусієнко, Ю. Г. Верес, П. С. Славний та ін.]. — К. : Генеза, 2002. — 20 с.: іл.
  13. Библер B. C. Мышление как творчество: (введение в логику мысленного диалога) / В. С. Библер. — Москва : Политиздат, 1975. — 398, [1] с.
  14. Богоявленский Д. Н. Психология усвоения знаний в школе / Д. Н. Богоявленский, Н. А. Менчинская. — М. : АПН РСФСР, 1959. — 348 с.
  15. Бондар В. І. Дидактика / В. І. Бондар. — К. : Либідь, 2005. — 264 с.
  16. Борисов И. Н. Методика преподавания химии / И. Н. Борисов. — М. : Учпедгиз, 1956. — 462 с.
  17. Боровских Г. А. Групповые технологии на уроках развивающего дифференцированного обучения / Г. А. Боровских // Химия в школе. — 2010. — № 4. — С. 10.
  18. Браун Теодор Л. Химия в центре наук : в 2-х ч. / Теодор Л. Браун, Г. Юджин Лемей мл. — М. : Мир, 1983. —
  i. Ч.1. — 1983. — 447 с.
  19. Бруно Янке К использованию модельного метода на уроках химии / Янке Бруно // Совершенствование содержания и методов обучения в средней школе : сб. науч. трудов. — Л. : ЛГПИ им. А. И. Герцена, 1979. — С. 80—88.
  20. Буринська Н. М. Викладання хімії у 8-9 класах загальноосвітньої школи : [метод. посіб. для вчителів] / Н. М. Буринська. — К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2000. — 144 с.
  21. Буринська Н. М. Методика викладання хімії (теоретичні основи) / Н. М. Буринська. — К. : Вища школа, 1987. — 255 с.
  22. Буринська Н. М. Політехнічна освіта і профорієнтація учнів у процесі навчання хімії / Н. М. Буринська. — К. : Рад. школа, 1986. — 161 с.
  23. Буринська Н. М. Про концептуальні підходи до реформування хімічної освіти / Н. М. Буринська // Біологія і хімія в школі. — 2000. — № 5. — С. 46—49.
  24. Буринська Н. М. Хімія, 10 кл. : [підруч. для загальноосвіт. навч. закл.] / Н. М. Буринська, Л. П. Величко. — [2-ге вид., перероб та доп.]. — К. ; Ірпинь : ВТФ «Перун», 2003. — 192 с.
  25. Буринська Н. М. Хімія, 11 кл. : [підруч. для серед. загальноосвіт. закл.] / Н. М. Буринська, Л. П. Величко. — К. ; Ірпинь : ВТФ «Перун», 1999. — 176 с.
  26. Буринська Н. М. Хімія : [підруч. для 9 кл. серед. загальноосвіт. шк.] / Н. М. Буринська. — [2-ге вид., перероб. та доп.]. — К. ; Ірпинь : ВТФ «Перун», 2000. — 160 с.
  27. Буринська Н. М. Учителеві – про профільне навчання у старшій школі / Н. М. Буринська // Біологія і хімія в школі. — 2010. — № 4. — С. 10—11.
  28. Быков Г. В. Классификация моделей применяемых в химии // Моделирование в теоретической химии : [сб. статей ; отв. ред. Б. М. Кедров] / Г. В. Быков. — М. : Наука, 1975. — C. 5.
  29. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В. Т. Брусел]. — К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2004. — 1440 с.
  30. Величко Л. П. Про доопрацювання державного освітнього стандарту з хімії / Л. П. Величко // Біологія і хімія в школі. — 2010. — № 6. — С. 39—41.
  31. Величко Л. П. Теорія і практика навчання органічної хімії у загальноосвітніх навчальних закладах : монографія / Л. П. Величко ; Ін-т педагогіки АПН України. — К. : Ґенеза. 2006. — 330 с.
  32. Верзилин Н. М. Общая методика преподавания биологии : учеб. [для пед. ин-тов по биол. спец.] / Н. М. Верзилин, В. М. Корсунская. — [4-е изд.]. — М. : Просвещение, 1983. — 383 с.: ил.
  33. Верховский В. Н. Неорганическая химия : [учеб. для сред. школы]. Ч. 1 / В. Н. Верховский. — М. : Учпедгиз, 1943. — 255 с.
  34. Верховский В. Н. Методика преподавания химии в средней школе / В. Н. Верховский, Я. Л. Гольдфарб, Л. М. Сморгонский. — М., Л. : Учпедгиз, 1936. — 400 с.
  35. Верховский В. Н. Техника химического эксперимента : пособ. для учителей. Том І / В. Н. Верховский, А. Д. Смирнов. — [6-е изд. перераб.]. — М. : Просвещение, 1973. — 368 с.
  36. Скрипченко О. В. Вікова та педагогічна психологія : навч. посіб. / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, З. В. Огороднійчук. — К. : Просвіта, 2001. — 416 с.
  37. Волков В. А. Выдающиеся химики мира / В. А. Волков, Е. В. Вонский, Г. И. Кузнецова. — М. : Высш. шк., 1991. — 655 с.
  38. Вороненко Т. І. З практики проведення факультативних занять з хімії / Т. Вороненко // Біологія і хімія в школі. — 2007. — № 2. — С. 22—25.
  39. Вороненко Т. І. Методичні засади реалізації екологічної складової курсу хімії на факультативних заняттях в основній школі: автореф. дис. на здобуття наук. ступ. кандидата пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (хімія)» / Т. І. Вороненко, Ін-т педагогіки НАПН України. — К., 2010. — 20 с.
  40. Всемирная энциклопедия : Философия / [гл. науч. ред. и сост. A. A. Грицанов]. — М. : ACT, Мн. : Харвест, Современный литератор, 2001. — 1312 с.
  41. Вывюрский В. Я. Учись приобретать и применять знания по химии : [кн. для уч-ся] / В. Я. Вывюрский. — М. : Просвещение, 1987. — 96 с.
  42. Выготский Л. С. Психология развития ребенка / Л. С. Выготский. — М. : Эксмо, 2003. — 512 с.
  43. Выготский Л. С. Психология подростка // Выготский Л. С. Собр. соч. : в 6-ти т. — Т. 4. — М. : Педагогика,1984. — С. 5—242.
  44. Выготский Л. С. Мышление и речь / Л. С. Выготский. — [5-е изд. испр.]. — М. : Изд-во «Лабиринт», 1999. — 352 с.
  45. Выготский Л. С. Исследование образования понятий: методика двойной стимуляции / Л. С. Выготский, Л. С. Сахаров // Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления ; [под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. В. Петухова]. — М. : Изд-во МГУ, 1981. — С. 194—203.
  46. Виштынецкий Е. И. Вопросы применения информационных технологий в сфере образования и обучения / Е. И. Виштынецкий // Информационные технологии. — 1998. — № 2. — С. 32—36.
  47. Галовнер В. Н. Химия. Интересные уроки. Из зарубежного опыта преподавания / В. Н. Галовнер. — М. : Изд-во НЦ ЭНАС, 2005. — 27 с.
  48. Гальперин Л. Я. Формирование умственних действий / Л. Я. Гальперин. — M. : Изд-во МГУ, 1985. — 45 с.
  49. Гарковенко Р. В. Филосовские вопросы современной химии / Р. В. Гарковенко. — М. : Знание, 1970. — 53 с.
  50. Гельберг И., Коларж К. Функции эксперимента в процессе обучения химии. Проблемы обучения химии в школах социалистических стран / Кралове Г. – М. : Педагогический факультет, 1983. – 358 с.
  51. Гетман Ф. Основы физической химии / Ф. Гетман, Ф. Даниельс. — М.-Л. : Госуд. науч.-техн. изд-во хим. лит-ры, 1941. — 628 с.: ил.
  52. Гласс Дж. Статистические методи в педагогике и психологи / Дж. Гласс, Дж. Стенли. — М. : Прогресс, 1976. — 495 с.
  53. Глориозов П.А. Методика обучения химии в восьмилетней школе / П.А. Глориозов, Е.П. Клещева, Л.А. Коробейникова, Т.З. Савич. — М. : Просвещение, — 1966. — 232 с.
  54. Гетманова А. Д. Учебник по логике / А. Д. Гетманова. — М. : Владос, 1994. — 303 с.
  55. Гмурман В.Е. Теория вероятности и математической статистики / В.Е. Гмурман. — М. : Высш. шк., 1975. — 333 с.
  56. Гончаренко С. У. Фізика : підруч. [для 10 кл. серед. загальноосвіт. шк.] / С. У. Гончаренко. — К. : Освіта, 2002. — 319 с.
  57. Гончаренко С. У. Формування наукового світогляду учнів під час вивчення фізики / С. У. Гончаренко. — К. : Рад. школа, 1990. — 208 с.
  58. Готт B. C. Диалектика развития понятийной формы мышления (анализ становления различных понятийных форм) / B. C. Готт, Ф. М. Землянский. — М. : Высш. школа, 1981. — 319 с.
  59. Грабовий А. К. Експеримент на гурткових заняттях з хімії / А. К. Грабовий // Біологія і хімія в школі. — 2008. — № 5—6. — С. 13—16.
  60. Грабовий А. К. Експериментальні задачі з хімії: теорія і методика / А. К. Грабовий // Біологія і хімія в школі. — 2007. — № 3. — С. 22—28.
  61. Грабовий А. К. Про технологічність шкільного хімічного експерименту / А. К. Грабовий // Біологія і хімія в школі. — 2006. — № 2. — С. 17—21.
  62. Грабовий А. К. Шкільний хімічний експеримент як метод пізнання. / А. К. Грабовий // Біологія і хімія в школі. — 2011. — № 2. — С. 18—21.
  63. Гузеев В. Содержание образования и профильное обучение в старшей школе / В. Гузеев // Народное образование. — 2002. — № 9. — С. 113—123.
  64. Гузеев В. Индивидуализация профильного обучения / В. Гузеев, И. Кургаткина // Народное образование. — 2009. — № 9. — С. 137—143.
  65. Гузеев В. Усвоение знаний и освоение учений: сходство и различие процессов / В. Гузеев, А. Остапенко // Народное образование. — 2009. — № 4. — С. 131—139.
  66. Давыдов В. В. Виды обобщения в обучении : логико-психологические проблемы построения учебных предметов / В. В. Давыдов ; Психол. ин-т Рос. академии образования. — [2-е изд.]. — М. : Пед. об-во России, 2000. — 478, [1] с.
  67. Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения: опыт теоретического и экспериментального психологического исследования / В. В. Давыдов. — М. : Педагогика, 1986. — 240 с.
  68. Джуа М. История химии / М. Джуа. — М. : Мир, 1966. — 435 с.
  69. Дидактика современной школы : [пособ. для учителей] / [Б. С. Кобзарь, Г. Ф. Кумарина, Ю. А. Кусый и др. ; под ред. В. А. Онищука]. — К. : Рад. шк., 1987. — 351 с.
  70. Дидактика средней школы: некоторые проблемы современной дидактики : учеб. пособ. [для слуш. ФПК, директоров общеобраз. школ и в качестве учеб. пособ. по спецкурсу для студ. пед. ин-тов] / под ред. М. Н. Скаткина. — [2-е изд., перераб. и доп.]. — М. : Просвещение, 1982. — 319 с.
  71. Дикерсон Р. Основные законы химии : в 2-х т. / Р. Дикерсон, Г. Грей, Дж. Хейт. — М. : Мир, 1982. —
  a. Т. 1. — 1982. — 652 с.
  72. Добротин Р. Б. Модели и эмпирические соотношения в современной химии // Моделирование в теоретической химии / Р. Б. Добротин. — М. : Наука, 1975. — С. 139—171.
  73. Дьякович С. В. Организация и методика проведения факультативних занятий по химии : учеб. пособ. [к спецкурсу для студ. пед. ин-тов] / С. В. Дьякович. — Новосибирск : НГПИ, 1988. — 80 с.
  74. Дьякович С. В. Профориентация учащихся при обучении химии : [пособ. для учителей] / С. В. Дьякович, Р. Н. Князева. — М. : Просвещение, 1982. — 150 с.
  75. Елькин В. И. Необычные учебные материалы по физике: задачи тесты, практические работы / В. И. Елькин. — М. : Школа-Пресс, 2001. — 80 с.
  76. Ерыгин Д. П. Методика решения задач по химии : учеб. пособ. [для студ. пед. ин-тов по биол. и хим. спец.] / Д. П. Ерыгин, Е. А. Шишкин. — М. : Просвещение, 1989. — 176 с.
  77. Ерыгин Д. П. Задачи и примеры с межпредметным содержанием (химия, физика, биология) : пособ. [для студ. и учителей] / Д. П. Ерыгин, Л. Н. Орлова. — М. : МГПИ им. Ленина, 1981. — 98 с.
  78. Желтова А. С. Изучение свойств газов и паров в курсе физики средней школы : дис. … кандидата пед. наук : ШИФР / А. С. Желтова. — Л., 1967 — 258 с.
  79. Жуков В. А. Дидактическая модель содержания как основа управления процессом формирования понятий о химическом процессе / В. А. Жуков, Н. Е. Кузнецова // Совершенствование содержания и методов обучения химии в средней школе. – Л. : ЛГПИ им. Герцена, 1984. – 436 с.
  80. Заброцький М. М. Вікова психологія : навч. посіб. / М. М. Заброцький. — К. : МАУП, 1998. — 920 с.
  81. Загальна біологія : підруч. [для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.] / [М. Є. Кучеренко, Ю. Г. Вервес, П. Г. Балан, В. М. Войціцький]. — [2-ге вид. доопр.]. — К. : Генеза, 2004. — 160 с.: іл.
  82. Загальна біологія : підруч. [для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.] / [М. Є. Кучеренко, Ю. Г. Вервес, П. Г. Балан, В. М. Войціцький]. — К. : Генеза, 2001. — 272 с. : іл.
  83. Занюк С. Мотиваційний тренінг формування мотивації навчальної діяльності у студентів та старшокласників / С. Занюк // Практична психологія. — 2002. — № 8. — С. 31—42.
  84. Зорина Л. Я. Дидактические основы формирования системности знаний старшеклассников / Л. Я. Зорина. — М. : Педагогика, 1978. — 128 с.
  85. Зорина Л. Я. Слово учителя в учебном процессе / Л. Я. Зорина. — М. : Знание, 1984. — 80 с.
  86. Зуева М. В. Обучение учащихся применению знаний по химии : [кн. для учителя] / М. В. Зуева. — М. : Просвещение, 1987. — 144 с.
  87. Іванова Р. Г. Методи навчання хімії / Р. Г. Іванова. — М. : Просвещение, 1981. — 99 с.
  88. Ільченко В. Р. Природознавство. Довкілля : підруч. [для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл.] / В. Р. Ільченко, К. Ж. Гуз, Л. М. Булава. — Полтава : Довкілля-К, 2005. — 160 с.: іл.
  89. Кабанова-Меллер Е. Н. Формирование приемов умственной деятельности и умственного развития учащихся / Е. Н. Кабанова-Меллер. — М. : Просвещение, 1968. — 288 с.
  90. Карпов А. О. Контуры новой дидактики / А. О. Карпов // Народное образование. — 2010. — № 2. — С. 162—168.
  91. Карпов А. О. Становление новой научно-познавательной парадигмы при обучении школьников / А. О. Карпов // Народное образование. — 2007. — № 5. — С. 133—139.
  92. Кедров Б. М. Единство диалектики, логики и теории познания / Б. М. Кедров. — [2-е изд., стер.] — М. : КомКнига, 2006 (М. : ЛЕНАНД). — 294 с.
  93. Кедров Б. М. Моделирование в теоретической химии / Б. М. Кедров. — М. : Наука, 1975. — 230 с.
  94. Кизенко В. Особливості застосування методів навчання на факультативних заняттях / В. Кизенко, Ю. Мальований // Біологія і хімія в школі. — 2002. — № 5. — С. 6—12.
  95. Кикоин А. К. Молекулярная физика / А. К. Кикоин, И. К. Кикоин. — [2-е изд., перераб.]. — М. : Наука, 1976. — 480 с.
  96. Кирик Л. А. Молекулярная физика. Тепловые явления. 10класс / Л. А. Кирик. — М. : Илекса, Харьков : Гимназия, 2000. — 191 с.
  97. Кирюшкин Д. М. Методика преподавания химии в средней школе / Д. М. Кирюшкин. — [2-е. изд. перераб.]. — М. : Учпедгиз, 1958. — 611 c.
  98. Клещева Е. П. Развитие политихнического кругозора учащихся на уроках химии / Е. П. Клещева. — М. :Просвещение, 1969. — 125 с.
  99. Книга вчителя хімії : довід.-метод. видання / [упоряд. С. В. Василенко, О. В. Єресько]. — Х. : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. — 272 с.
  100. Конев М. Н. Информационные технологии как средство повышения мотивации обучения / М. Н. Конев // Химия в школе. — 2008. — №5. — С. 29—31.
  101. Кононенко Н. О. Мультимедіа на уроках хімії / Н. О. Кононенко // Біологія і хімія в школі. — 2009. — № 4. — С. 38—39.
  102. Кононенко Н. О. Комплексне використання засобів навчання на уроках хімії в контексті інноваційних технологій / Н. О. Кононенко // Збірник наук. праць Української наук.-практ. конф. [«Хімічна та екологічна освіта: стан і перспективи розвитку»]. — Вінниця, 2008. — С. 30—33.
  103. Корсакова О. Організація роботи учнів профільних класів / О. Корсакова, Н. Пласконь // Біологія і хімія в школі. — 2009. — № 3. — С. 22—25.
  104. Коршак Є. В. Фізика 10 кл. / Є. В. Коршак, А. И. Ляшенко, В. Ф. Савченко. — К. ; Ірпинь : ВТФ «Перун», 2004. — 312 с.
  105. Коршак Є. В. Фізика, 7 кл. : підруч. [для серед. загальноосвіт. шк.] / Є. В. Коршак, О. І. Ляшенко, В. Ф. Савченко. — К. ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2000. — 168 с.: іл.
  106. Крапивин С. Г. Записки по методике химии : [пособ. для преподавателей школ II ст. и техникумов] / С. Г. Крапивин ; [под ред. и с пред. проф. В. Н. Верховского]. — М.-Л. : Госиздат, 1929. — 334 с
  107. Краткий справочник физико-химических величин / К.П. Мищенко, А.А.Равдель. — Л. : Химия, 1974. — 95 с.
  108. Крицкий А. Планирование карьеры старшеклассников / Александр Крицкий // Народное образование. — 2009. — № 1. — С. 207—212.
  109. Кузнецова Н. Е. Формирование систем понятий в современном обучении химии / Н. Е. Кузнецова. — Л. : ЛГПИ им. А. И. Герцина, 1985. — 103 с.
  110. Кузьменко М. Є. Хімія. 2400 задач для школярів та абітурієнтів / М. Є. Кузьменко, В. В. Єрьомін ; пер. з рос. — Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2001. — 560 с.
  111. Кулагин П. Г. Межпредметные связи в процессе обучения / П. Г. Кулагин. — М. : Просвещение, 1981. — 96 с.
  112. Кульман А. Г. Учебник общей и неорганической химии / А. Г. Кульман. — М.-Л. : Гос. изд-во колхоз. и совхоз. л-ры, 1934. —404 с.
  113. Кыверялг А. А. Вопросы методики педагогических исследований : в 2 ч. / А. А. Кыверялг. — Таллин : Валгус, 1971. — Ч. 2. — 227 с.
  114. Кыверялг А. А. Методы исследования в профессиональной педагогике/ А. А. Кыверялг. — Таллин : Валгус, 1980. — 334 с.
  115. Лапенюк М. В. О развитии познавательного интереса учащихся / М. В. Лапенюк // Химия в школе. — 2010. — № 4. — С. 37—40.
  116. Лапушинская Г. К. В старших классах можна получить профессиональную подготовку / Г. К. Лапушинская // Народное образование. — 2010. — № 5. — С. 114—118.
  117. Лернер И. Я. Дидактические основы методов обучения / И. Я. Лернер. — М. : Педагогика, 1981. — 184 с.
  118. Леенсон И.А. Почему и как идут химические реакции / И.А.Леенсон. — М. : МИРОС, 1994. — 176 с.
  119. Лицур Ю. М. Формування пізнавальної самостійності учнів у навчанні хімії / Ю. М. Лицур // Біологія і хімія в школі. — 2009. — № 1. — С. 15—18.
  120. Лукаш Т. Г. Групова діяльність учнів як одна з форм організації навчання на уроках хімії / Т. Г. Лукаш // Педагогічна майстерня вчителя хімії. Вип. 3 / [уклад. К. М. Задорожний]. — Х. : Вид. група «Основа», 2010. — С. 96—115. — (Б-ка журн. «Хімія» ; Вип. 2 (86)).
  121. Лукашова Н. Розвиток методів навчання хімії та їх класифікація: історичний аспект і завдання на сучасному етапі / Н. Лукашова // Рідна школа. — 2007. — № 1. — С. 56—59.
  122. Лашевська Г. Участь України в міжнародному моніторингу TIMSS / Г. Лашевська, Н. Титаренко // Біологія і хімія в школі. — 2011. — № 2. — С. 8—11.
  123. Максимов О. С. Методика викладання хімії: практикум : [навч. посіб.] / О. С. Максимов. — К. : Вища шк., 2004. — 167 с.: іл.
  124. Максимов О. С. Історія хімії : [підруч. для студ. хім. спец. вищ. навч. закл. І-ІV рівнів акредитації] / О. С. Максимов, Т. О. Шевчук. — Мелітополь : Друкарня «Люкс», 2010. — 288 с.
  125. Максимов О. С. Газові закони – зв’язуючий елемент природничих наук / О. С. Максимов, К. Ф. Янків // Біологія та хімія в школі. — 2007. — № 3. — С. 49—51.
  126. Максимов О. С. Внесок Д. І. Менделєєва в розвиток молекулярно-кінетичної теорії газів / О. С. Максимов, К. Ф. Янків // Хімія та біологія в школі. — 2007. — № 1. — С. 49—51.
  127. Максимов А. С. Роль системы знаний в профильном обучении химии / А. С. Максимов, К. Ф. Янкив // Материалы Нижегородской науч.-метод. конф. [«Актуальные проблемы химии и методики ее преподавания»]. — Н. Нов., 2009. — С. 151—152.
  128. Максимова В. Н. Межпредметные связи и совершенствование процесса обучения : [кн. для учителя] / В. Н. Максимова. — М. : Просвещение, 1984. — 143 с.
  129. Максимова В. Н. Межпредметные связи в процессе обучения / В. Н. Максимова. — М. : Просвещение, 1988. — 192 с.
  130. Манолов К. Великие химики : в 2-х т. / К. Манолов ; пер. с болг. — [3-е изд. испр., доп.]. –— М. : Мир, 1985. —
  a. Т. 1. — 1985. — 465 с.
  131. Матяш Н.Ю. Біологія: підруч. [для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл.] / Н. Ю. Матяш, М. Н. Шабатура — К. : Генеза, 2009. — 253 с.: іл.
  132. Махмутов М. И. Организация проблемного обучения в школе : [кн. для учителя] / М. И. Махмутов. — М. : Просвещение, 1977. — 240 с.
  133. Махмутов М. И. Проблемное обучение. Основные вопросы теории / М. И. Махмутов. — М. : Педагогика, 1975. — 368 с.
  134. Менделеев Д. И. Основы химии : в 2-х т. / Д. И. Менделеев. — М.-Л. : ГОНТИ хим. лит-ры, 1947. — 621 с.
  135. Менделеев Д. И. Сочинения : в 25.т. / Д. И. Менделеев. — М.-Л. : ГОНТИ хим. лит-ры, 1934—1954. —
  a. Т. 6 : Газы. — 1939. — 692 с.
  136. Менчинская Н. А. Проблемы учения и умственного развития школьника / Н. А. Менчинская. — М. : Педагогика, 1989. — 224 с.
  137. Методика викладання шкільного курсу хімії : [посіб. для вчителя] / [Н. М. Буринська, Л. П. Величко, Л. А. Липова та ін. ; під ред. Н. М. Буринської]. — К. : «Освіта», 1991. — 350 с.
  138. Методичні рекомендації для вчителя «Вивчення газових законів на уроках хімії» / уклад. К. Ф. Янків. — Мелітополь : Люкс, 2009. — 30 с.
  139. Морій С. В. Групова та кооперативна форми організації діяльності учнів на уроці / С. В. Морій // Застосування інтерактивних технологій у викладанні хімії / уклад. К. М. Задорожний. — Х. : Вид. група «Основа», 2009. — 140, [4] с. — (Б-ка журн. «Хімія» ; Вип. 10 (82)).
  140. Морозов Е. К. Математическое моделирование в научном познании / Е. К. Морозов. — М. : Мысль, 1969. — 212 с.
  141. Мощанский В. Н. История физики в средней школе / В. Н. Мощанский, Е. В. Савелова. — М. : Просвещение, 1981. — 205 с.: ил.
  142. Мусієнко М. М. Фізіологія рослин : підруч. / М. М. Мусієнко. — К. : Либідь, 2005. — 808 с.
  143. Мякишев Г. Я. Физика : учеб. [для 10 кл. сред. шк.] / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев. — М. : Просвещение, 1990. — 223 с.: ил.
  144. Heкpacoв Б. В. Основы общей химии : в 2 т. / Б. В. Heкpacoв. — [3-е изд., перераб и доп.]. — М. : Химия, 1973. — Т. 1. — 656 с.
  145. Нечитайлова Е. В. Информационные технологии / Е. В. Нечитайлова // Химия в школе. — 2005. — № 3. — С. 16—18.
  146. Обухова Л. Ф. Возрастная психология : учеб. пособ. / Л. Ф. Обухова. — М. : Пед. общ. Рос., 2000. — 448 с.
  147. Общая методика обучения химии: Содержание. Методы обучения химии: Пособие для учителей / Цвєтков Л.А., Иванова Р.Г., Полосин В.С./ Под ред. Л.А. Цвєткова. – М.: Просвещение, 1981. — 224 с.
  148. Окольников Ф. Б. Химический эксперимент как средство естественно-научной интеграции / Ф. Б. Окольников // Химия в школе. — 2007. — № 9. — С. 61—63.
  149. Оконь В. Введение в общую дидактику / В. Оконь ; пер. с польск. Л. Г. Кашкуревича. — М. : Высшая школа, 1990. — 382 с.
  150. Осадчук Р. І. Самостійна робота учнів з узагальнення знань / Р. І. Осадчук // Біологія і хімія в школі. — 2009. — № 1. — С. 35—36.
  151. Основы дидактики / [под ред. д-ра пед. наук проф. Б. Есипова]. — М. : Просвещение, 1967. — 472 с.
  152. Основы методики преподавания физики в средней школе / [В. Г. Разумовский, А. И. Бугаев, Ю. И. Дик и др. ; под ред. А. В. Перышкина и др.]. — М. : Просвещение, 1984. — 398 с.
  153. Особенности обучения и психического развития школьников 13-17 лет / под ред. И. В. Дубровиной, Б. С. Круглова. — М. : Педагогика, 1988. — 192 с.: ил.
  154. Паращенко Л. І. Тестові технології у навчальному закладі : метод. посіб. / Л. І. Паращенко, В. Д. Леонський, І. І. Леонська ; наук. ред. О. І. Ляшенко. — К. : ТОВ «Майстерня книги», 2006. — 217с.: іл. 21.
  155. Педагогічний словник / за ред. М. Д. Ярмаченка. — К. : Пед. думка, 2001. — 516 с.
  156. Педагогический энциклопедический словарь / [гл. ред. Б. М. Бим-Бад; редкол. : М. М. Безруких, В. А. Болотов, JI. C. Глебова и др.]. — М. : Большая Российская энциклопедия, 2002. — 528 с.
  157. Плетнер Ю. В. Практикум по методике преподавания химии : учеб. пособ. [для студ. хим. спец. пед. ин-тов] / Ю. В. Плетнер, В. С. Полосин. — [4-е изд., перераб.]. — М. : Просвещение, 1977. — 207 с. : ил.
  158. Поздняков А. В. Основы молекулярно-кинетической теории строения вещества : пособ. для учителей / А. В. Поздняков. — Нальчик : Эльбрус, 1993. — 120 с.
  159. Полат Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Е. С. Полат. — М. : Академия, 2000. — 421 с.
  160. Полонська Т. Методичні рекомендації з допрофільної підготовки учнів / Т. Полонська, В. Кизенко, Г. Лашевська // Біологія і хімія в школі. — 2009. — № 2. — С. 30—35.
  161. Полосин В. С. Опытное доказательство закона Авогадро / В. С. Полосин // Химия в школе. — 1956. — № 5. — С. 53—57.
  162. Полосин В. С. Разработка и совершенствование школьного химического эксперимента / В. С. Полосин // Химия в школе. —1991. — № 4. — С. 50—53.
  163. Поспелов Н. Н. Формирование мыслительных операций у старшеклассников / Н. Н. Поспелов, И. Н. Поспелов. — М. : Педагогика, 1989. — 152 с.
  164. Преподавание неорганической химии в 7-8 классах : метод. пособ. для учителей / [Ю. В. Ходаков, Д. А. Эпштейн, П. А. Глориозов и др.]. — [3-е изд., перераб.]. — М. : Просвещение, 1980. — 208 с.
  165. Проблемы содержания и методов обучения химии в средней школе / под ред. Л. А. Цветкова. — М. : Педагогика, 1971. — 176 с.
  166. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія 7-11 класи / [Л. П. Величко, О. Г. Ярошенко ; відп. за випуск О. В. Єресько]. — К.; Ірпінь : Перун, 2005. — 31 с.
  167. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія 8-11 класи / [І. Базелюк, Н. Буринська, Л. Величко, Н. Титаренко ; відп. за випуск Л. Ващенко]. — Київ. : «Шкільний світ», 2001. — 191 с.
  168. Профессиональная педагогика. Учебник / С.Я.Батишев, А.М.Новиков. — [3-е изд., перераб.]. — М. : Ассоциация «Проессиональное образование», 2010. — 456 с.
  169. Профільне навчання : нормативно-правові й теоретико-методичні засади / упоряд. : Л. А. Липова, М. Є. Терещенко. — Тернопіль : Мандрівець, 2010. — 160 с.
  170. Роджерс Э. М. Физика для любознательных : в 3 т. / Э. М. Роджерс ; пер. с англ. — М. : Мир. —
  a. Т. 2. — Наука о Земле и Вселенной. Молекулы и энергия. — 1970. — 651 с.
  171. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. — [4-e изд.]. — СПб. : Изд-во «Питер», 2000. — 712 с.
  172. Савчин М. Формування міжпредметних компетенцій у навчанні хімії / М. Савич // Біологія і хімія в школі. — 2009. — № 2. — С. 10—13.
  173. Саурова Ю. А. Молекулярная физика: модели уроков / Ю. А. Саурова, Г. А. Бутырский. — М. : Просвещение, 1998. — 143 с.
  174. Сиборг Г. Химия : курс для сред. шк. / Г. Сиборг ; под ред. Г. Д. Вовченко. — М. : Мир, 1972. — 272 с.
  175. Скаткин М. Н. Проблемы современной дидактики / М. Н. Скаткин. — М. : Педагогика, 1984. — 95 с.
  176. Смирнова Т. В. Формування наукового світогляду учнів при вивченні хімії / Т. В. Смирнова. — К. : Рад. школа, 1987. — 189 с.
  177. Совершенствование содержания образования в школе / [под ред. Д. И. Зверева, М. П. Кашина]. — М. : Педагогика, 1985. — 272 с.
  178. Соловьев Ю. И. Химия на перекрестке наук: исторический процесс развития взаимодействия естественнонаучных знаний / Ю. И. Соловьев, В. И. Курашов; отв. ред. М. А. Ельяшевич. — М. : Наука, 1989. — 192 с.
  179. Страшко С.В. Біологія: [для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл.] / С.В.Страшко, В.Г.Білик, Л.Г.Горяна, С.А.Ігнатенко — К. : Грамота, 2009. — 296 с.: іл.
  180. Сурин Ю. В. Проблемный эксперимент как одна из форм химического эксперимента / Ю. В. Сурин // Химия в школе. — 2007. — № 10. — С. 57—61.
  181. Суровцева Р. П. Из опыта преподавания неорганической химии в средней школе : кн. для учителя / Р. П. Суровцева. — М. : Просвещение, 1985. — 223 с.
  182. Талызина Н. Ф. Педагогическая психология : учеб. [для студ. сред. пед. учеб. завед.] / Н. Ф. Талызина. — [3-е изд., стереотип.]. — М. : Изд. центр «Академия», 2003. — 288 с.
  183. Талызина Н. Ф. Формирование познавательной деятельности учащихся / Н. Ф. Талызина. — М. : Знание, 1983. — 90 с.
  184. Титова И. М. Обучение химии. Психолого-методический подход / И. М. Титова. — СПб. : КАРО, 2001. — 452 с.
  185. Тітова О. С. Як розв’язувати задачі з хімії : навч. посіб. / О. С. Тітова, Н. В. Столярова ; за ред. проф. С. В. Іванова. — К. : НАУ, 2008. — 120 с.
  186. Туріщева Л. Як розвивати пізнавальні процеси в учнів на уроках хімії / Л. Туріщева // Біологія і хімія в школі. — 2005. — № 6. — С. 21—24.
  187. Усова A. B. Формирование у школьников научных понятий в процессе обучения / A. B. Усова. — [2-е изд., испр.]. — М. : Изд-во Ун-та РАО, 2007. — 309 с.
  188. Федорів Т. М. Методичні засади створення і реалізації факультативного курсу «Хімія в побуті» в основної школі : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. кандидата пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання (хімія)» / Т. М. Федорів, Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2004. — 21 с.
  189. Федосеев П. Н. Об одном простом доказательстве закона Авогадро / П. Н. Федосеев // Химия в школе. — 1972. — №1 . — С. 16.
  190. Фізика. Астрономія. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. — К. : Перун, Ірпінь, 2005. — 57 с.
  191. Фримантл М. Химия в действии : в 2-х ч. / М. Фримантл ; пер. с англ. — М. : Мир, 1991. — Ч.1. — 130 с.
  192. Ходаков Ю. В. Общая химия. Основные понятия, законы и теории : пособ. для учителей / Ю. В. Ходаков. — М. : Просвещение, 1972. — 254 с.
  193. Хуторской А. В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования / А. В. Хуторской // Народное образование. — 2003. — № 2. — С. 87—93.
  194. Цветков Л. А. Преподавание химии в школе / Л. А. Цветков, Е. П. Клещева ; под ред. Л. А. Цветкова. — М. : Изд.-во Академии пед. наук РСФСР, 1985. — 192 с.
  195. Чайченко Н. Н. Формування у школярів теоретичних знань з основ хімії : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. доктора пед. наук : спец. 13.00.02 «Теорія і методика навчання і виховання (хімія)» / Н. Н. Чайченко, Ін-т педагогіки АПН України. — К., 1998. — 34 с.
  196. Чернобельская Г. М. Основы методики обучения химии / Г. М. Чернобельская. — М. : Просвещение, 1987. — 256 с.
  197. Чертков И. Н. Методика формирования у учащихся основных понятий органической химии / И. Н. Чертков. — М. : Просвещение, 1990. — 191 с.
  198. Шабатура М. Н. Біологія людини : підруч. [для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл.] / М. Н. Шабатура, Н. Ю. Матяш, В. О. Мотузний. — [3-є вид., перероб.]. — К. : Генеза, 2004. — 224 с.: іл.
  199. Шабатура М. Н. Біологія людини : підруч. [для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл.] / М. Н. Шабатура, Н. Ю. Матяш, В. О. Мотузний. — [3-є вид., перероб.]. — К. : Генеза, 2004. — 176 с.: іл.
  200. Шамова Т. И. Активизация учения школьников / Т. И. Шамова. — М. : Педагогика, 1982. — 208 с.
  201. Шаповаленко С. Г. Методика обучения химии в восьмилетней и средней школе (общие вопросы) : пособ. для учителей / С. Г. Шаповаленко. — М. : Учпедгиз, 1963. — 668 с.
  202. Шаповалов С. А. Хімія. Самовчитель майбутнього студента / С. А. Шаповалов. — Харків : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2007. — 336 с.
  203. Шахмаев Н. М. Дифференциация обучения в средней общеобразовательной школе / Н. М. Шахмаев // Дидактика средней школы / под ред. М. Н. Скаткина. — [2-е изд., перераб.]. — М. : Просвещение, 1982. — C. 269—297.
  204. Шелинский Г. И. Методика обучения химии в восьмилетней школе / Г. И. Шелинский, А. Д. Смирнов. — М. : Просвещение, 1965. — 296 с.
  205. Шелинский Г. И. Основы теории химических процессов / Г. И. Шелинский. — М. : Просвещение, 1989. — 192 с.
  206. Шмуклер Е. Г. К обоснованию закона Авогадро в средней школе / Е. Г. Шмуклер // Химия в школе. — 1974. — № 4. — С. 38—42.
  207. Штофф В. А. Моделирование и философия / В. А. Штофф. — М.-Л. : Наука, 1966. — 301 с.
  208. Штремплер Г. И. Методика решения расчетных задач по химии в 8-11 классах / Г. И. Штремплер. — М. : Просвещение, 2001. — 207 с.
  209. Щукина Т. Н. Роль деятельности в учебном процессе : кн. для учителей / Т. Н. Щукина. — М. : Просвещение, 1986. — 144 с.
  210. Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды / Д. Б. Эльконин. — М. : Педагогика, 1989. — 560 с.: ил.
  211. Юзбашева Г. Підготовка вчителя до профільного навчання хімії / Г. Юзбашева // Біологія і хімія в школі. — 2010. — № 3. — С. 37—38.
  212. Юрков Г. К. К вопросу о связи между курсами химии и физики в средней школе / Г. К. Юрков // Химия в школе. — 1952. — № 3. — С. 48—52.
  213. Янків К. Ф. Використання газових законів для визначення відносної молекулярної маси газуватої речовини / К. Ф. Янків // Біологія і хімія в школі. — 2010. — № 1. — С. 36—38.
  214. Янкив К. Ф. Томас Грем – Видатний хімік / К. Ф. Янкив // Біологія і хімія в школі. — 2008. — № 1. — С. 51—53.
  215. Янкив К. Ф. Творческие задачи – средство раскрытия одаренности / К. Ф. Янкив // Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Сучасна освіта творчо обдарованої молоді: ідеї, технології, перспективи». — К., 2008. — С. 188—194.
  216. Янків К. Ф. Хімічний аспект викладання газових законів / К. Ф. Янків // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія : зб. наук. праць. — Випуск 24. — Вінниця : ТОВ «Планер», 2008. — С. 353—357.
  217. Янкив К. Ф. Экспериментальные методы расчета молекулярной массы газообразного вещества на основе газовых законов / К. Ф. Янкив // Химия в школе. — 2009. — № 6. — С. 62—69.
  218. Янків К. Ф. Газові закони в розчинах / К. Ф. Янків, Ю. М. Терно // Нові вим
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины