АРТ-ТЕРАПІЯ ЯК ЗАСІБ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ : АРТ-ТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ • Название:
 • АРТ-ТЕРАПІЯ ЯК ЗАСІБ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ
 • Альтернативное название:
 • АРТ-ТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
 • Кол-во страниц:
 • 239
 • ВУЗ:
 • ЧОРНОМОРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ П. МОГИЛИ
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • ЧОРНОМОРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ П. МОГИЛИ

  На правах рукопису


  ЛИСЕНКОВА ІРИНА ПЕТРІВНА


  УДК 376.3-053.4-056.313:7


  АРТ-ТЕРАПІЯ ЯК ЗАСІБ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

  13.00.03 – корекційна педагогіка


  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата педагогічних наук  Науковий керівник:
  Букач Микола Миколайович
  доктор педагогічних наук,
  професор  Миколаїв - 2012


  ЗМІСТ

  ВСТУП .................................................................................................................................... 4
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ВПЛИВУ АРТ-ТЕРАПІЇ НА РОЗВИТОК МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ............ 12
  1.1. Становлення арт-терапії як засобу впливу на людину .............. 12
  1.2. Аналіз стану проблеми впливу арт-терапії на розвиток дитини молодшого шкільного віку .................................................. 31
  1.3. Особливості впливу арт-терапії на дітей молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку .................... 45
  1.4. Педагогічні умови впливу арт-терапії на розвиток дитини молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку шляхом підвищення рівня її соціально-педагогічної підтримки ......................................................................... 59
  Висновки до першого розділу .......................................................................................... 80
  РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ........... 83
  2.1. Завдання й методика експериментального дослідження ......... 83
  2.2. Особливості соціальної підтримки молодших школярів із затримкою психічного розвитку ....................................................... 100
  2.3. Особливості педагогічної підтримки молодших школярів із затримкою психічного розвитку ....................................................... 110
  2.4. Особливості емоційної підтримки молодших школярів із затримкою психічного розвитку ....................................................... 119
  2.5. Рівні сформованості критеріїв соціально-педагогічної підтримки молодших школярів із затримкою психічного розвитку ...................................................................................................... 128
  Висновки до другого розділу ........................................................................................... 141
  РОЗДІЛ 3. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗАСОБАМИ АРТ-ТЕРАПІЇ .............................................................................................................. 143
  3.1. Методика формування соціально-педагогічної підтримки молодших школярів із затримкою психічного розвитку .......... 143
  3.2. Результати формувального експерименту …................................. 160
  Висновки до третього розділу .......................................................................................... 178
  ВИСНОВКИ ............................................................................................................................ 180
  ДОДАТКИ ............................................................................................................................... 182
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ....................................................................... 215

  ВСТУП

  Актуальність дослідження. На сучасному етапі становлення України як демократичної держави формується нове ставлення суспільства до дітей з різноманітними порушеннями психофізичного розвитку, нове бачення умов і шляхів їх соціалізації та інтеграції в соціум. У цьому контексті особливого значення набуває відповідне удосконалення змісту спеціальної освіти та методик навчання таких дітей, в тому числі і із затримкою психічного розвитку.
  У працях вітчизняних та зарубіжних дослідників визначено низку чинників, які впливають на шкільне навчання: рівень сформованості пізнавальної діяльності (В. Давидов, А. Дусавицький, Д. Ельконін, Л. Коломийченко, С. Максименко, В. Рєпкін), емоційно-вольової сфери (Б. Баєв, І. Бех, О. Івановський, В. Котирло), навчальної мотивації (Л. Божович, Н. Власова, Б. Додонов, І. Дороніна, Н. Єлфімова, Р. Жданова, С. Зазюн, Л. Кузнєцова, І. Кулагіна), самооцінки (Н. Жулідова, Л. Фоміна, Г. Цукерман), самоконтролю (Ю. Батій, М. Боришевський, Г. Горобєц, О. Мосєєва, Г. Мор, Г. Нікіфоров). Основними критеріями, які забезпечують достатній рівень навчальної діяльності визнано певний розвиток психічних процесів, мотиваційно-вольової сфери і надання соціально-педагогічної підтримки.
  Проблема впливу арт-терапії на самопочуття людини різнобічно представлена в дослідженнях А. Готсдінера, Є. Іванченка, М. Кисельової, О. Семашка, М. Старчеуса та ін.; арт-терапії як інструменту прогресивної психолого-педагогічної допомоги (Л. Єрмолаєва-Томіна, М. Кисельова, О. Копитін, М. Костевич, А. Старовойтов та ін.); як компонента навчальної діяльності (О. Вознесенська, О. Деркач, І. Дмитрієва, Л. Мова, О. Плетка та ін.); досліджено особливості застосування арт-терапії у процесі роботи з дітьми молодшого шкільного віку (О. Медвєдєва, С. Рибакова, Н. Сєргєєва та ін.).
  Творчі пошуки Б. Грінченка, В. Зеньковського, О. Кістяківського, М. Корфа, Т. Лубенця, В. Одоєвського, С. Рачинського, С. Русової, В. Стоюніна, К. Ушинського, С. Шацького стали основою для розвитку вітчизняної теорії соціально-педагогічної підтримки дітей, які походили з бідних родин, дітей-сиріт, дітей, схильних до правопорушень. А І. Дементьєва, І. Макаренко, Л. Оліференко, В. Пігіда, А. Скрипник, Т. Шульга у своїх працях розкривали особливості соціально-педагогічної підтримки дітей молодшого шкільного віку.
  Теоретичний аналіз джерельної бази засвідчив, що більшість експериментальних досліджень здебільшого зосереджені на особливостях навчання дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку. Проте, нині практично відсутня цілісна система соціально-педагогічної підтримки молодших школярів із затримкою психічного розвитку.
  Водночас, вона особливо важлива для організації навчально-виховного процесу і розвитку дітей із ЗПР зважаючи на особливості їхнього розвитку. Пізнавальна діяльність даної категорії дітей характеризується певним відставанням в розвитку всіх психічних процесів, які забезпечують успішність засвоєння навчального матеріалу. Між тим, у практиці навчання дітей із ЗПР вкрай недостатньо звертається увага на забезпечення їх соціально-педагогічної підтримки, зокрема, в процесі предметно-практичної діяльності на уроках естетичного циклу. Однак, варто зазначити, що спеціальні дослідження цих питань не проводилися.
  Відсутність наукових досліджень та навчально-методичного забезпечення щодо використання арт-терапії у процесі соціально-педагогічної підтримки молодших школярів із затримкою психічного розвитку, необхідність впровадження арт-терапевтичних технологій в навчально-виховний процес та некомпетентність вчителів щодо методів використання арт-терапії визначають актуальність та нагальну необхідність вирішення цих питань.
  Означене вище зумовлює необхідність вирішення питань наукового обґрунтування теоретичних засад і механізмів надання соціально-педагогічної підтримки дітям цієї категорії використовуючи арт-терапевтичної технології. Актуальність проблеми та її недостатнє розробленість у вітчизняній корекційній педагогіці обумовили вибір теми дисертаційного дослідження: “Арт-терапія як засіб соціально-педагогічної підтримки молодших школярів із затримкою психічного розвитку”.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано згідно з тематичним планом науково-дослідних робіт Чорноморського державного університету імені Петра Могили за комплексною темою “Інформаційне динамічне середовище для сталого розвитку науково-навчального процесу університетської освіти” (державний реєстраційний номер 0107U003415).
  Тема дисертаційного дослідження затверджена на засіданні вченої ради Чорноморського державного університету імені Петра Могили (протокол № 7 від 11.03.2010 року) та узгоджено рішенням бюро Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 3 від 27.04.2010 року).
  Мета дослідження полягає в обґрунтуванні, визначенні та експериментальній перевірці педагогічних умов застосування арт-терапії як засобу соціально-педагогічної підтримки дітей молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку.
  Відповідно до мети було визначено такі завдання:
  1) здійснити теоретичний аналіз психолого-педагогічних джерел щодо впливу арт-терапії на розвиток дітей молодшого шкільного віку;
  2) вивчити стан соціально-педагогічної підтримки дітей молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку у практиці роботи різних освітніх закладів;
  3) визначити та обґрунтувати педагогічні умови застосування арт-терапії для соціально-педагогічної підтримки дітей молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку;
  4) розробити організаційно-педагогічну модель та комплексну програму з арт-терапії для 1-4 класів в різних умовах навчання (спеціальні загальноосвітні школи та інтегровані класи);
  5) експериментально перевірити педагогічні умови впливу арт-терапії на рівень соціально-педагогічної підтримки молодших школярів із затримкою психічного розвитку.
  Об’єкт дослідження – соціально-педагогічна підтримка дітей молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку.
  Предмет дослідження – арт-терапія як засіб соціально-педагогічної підтримки молодших школярів із затримкою психічного розвитку.
  Теоретико-методологічну основу дослідження склали: теорія соціалізації та концепція соціального виховання Л. Виготського; теоретичні положення про складну структуру дефекту (М. Земцова, Л. Солнцева, В. Тарасун, О. Хохліна та ін.); теоретико-емпіричні дослідження феномену психологічного та соціально-педагогічного супроводу (А. Асмолов, М. Бітянова, І. Дубровіна, О. Казакова, О. Козирєва, С. Кривцова та ін.); сучасні положення корекційної педагогіки та спеціальної психології стосовно організації корекційно-виховного процесу для забезпечення розвитку дітей з психофізичними порушеннями (І. Бех, В. Бондар, І. Дмитрієва, І. Єременко, В. Засенко, М. Земцова, В. Кобильченко, А. Колупаєва, Л. Куненко, І. Моргуліс, Т. Сак, В. Синьов, Є. Синьова, М. Шеремет та ін.); праці вітчизняних і зарубіжних філософів, психологів, соціологів, педагогів-дефектологів (П. Блонський, В. Бочарова, І. Колесник, І. Кон, А. Мудрик, П. Наторп, С. Русова, Л. Сохань, В. Тарасун, К. Турчинська та ін.), в яких розкриваються закономірності соціального становлення особистості, особливості фізичного, психічного та духовного розвитку дітей з психофізичними порушеннями розвитку, найважливіші принципи соціально-педагогічного забезпечення освітньо-виховного процесу, спрямованого на формування життєвих компетенцій.
  Методи дослідження. Для розв’язання окреслених завдань використовувався комплекс взаємопов’язаних методів наукового дослідження, зокрема:
  – теоретичні: вивчення, аналіз та узагальнення загальної та спеціальної психолого-педагогічної та методичної літератури щодо особливостей і шляхів надання соціально-педагогічної підтримки молодшим школярам із затримкою психічного розвитку, науково-методичних засад застосування арт-терапії у навчально-виховній роботі з дітьми із ЗПР з метою науково-теоретичного обґрунтування організаційно-педагогічної моделі та комплексної програми з арт-терапії для дітей в різних умовах навчання;
  – емпіричні: вивчення шкільної документації та узагальнення практичного досвіду педагогів спеціальних шкіл, бесіди, педагогічне спостереження та експеримент (констатувальний та формувальний) з метою отримання фактичних даних стосовно стану надання соціально-педагогічної підтримки учням молодших класів із затримкою психічного розвитку; дослідно-розвивальні: стимулювання арт-терапевтичної діяльності дітей із ЗПР, забезпечення соціально-педагогічної підтримки дітям із затримкою психічного розвитку;
  – статистичні: кількісний та якісний аналіз експериментальних даних з метою визначення рівнів надання соціально-педагогічної підтримки в початковій ланці спеціальної школи та ефективності застосування авторської технології надання підтримки даній категорії дітей, у тому числі з використанням критерію t-Стюдента для доведення значимості відмінностей між кількісними значеннями показників рівнів надання соціально-педагогічної підтримки, виявлених у констатувальному та після формувального етапів дослідження.
  Експериментальна база дослідження: Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 53, Миколаївська спеціальна загальноосвітня школа для дітей із затримкою психічного розвитку І ступеню № 63, Миколаївська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів № 3, Херсонська спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 2. Загалом дослідженням було охоплено 184 учня із затримкою психічного розвитку.
  Наукова новизна та теоретична значущість одержаних результатів полягає в тому, що:
  вперше:
  - розроблено організаційно-педагогічну модель впливу арт-терапії на рівень соціально-педагогічної підтримки молодших школярів із затримкою психічного розвитку;
  - визначено та охарактеризовано критерії, показники та рівні соціально-педагогічної підтримки (соціальна, педагогічна та емоційна підтримка) дітей молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку в різних умовах навчання (спеціальні загальноосвітні школи та інтегровані класи);
  - уточнення та подальшого розвитку набула технологія соціально-педагогічної підтримки дітей із ЗПР;
  - науково обґрунтовано ефективність організаційно-педагогічних умов застосування арт-терапії як засобу соціально-педагогічної підтримки дітей із ЗПР, що обумовило спеціальний добір методичних засобів, організаційних форм, поетапність впливу, повноту характеристик та особливість прояву.
  поглиблено та уточнено:
  - відомості щодо психолого-педагогічних особливостей дітей молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку;
  набула подальшого розвитку
  - арт-терапія як метод навчально-виховної роботи з дітьми молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку.
  Практичне значення здобутих результатів полягає в тому що: розроблено та апробовано комплексну програму з використанням авторської технології; розробці системи занять та методичних рекомендацій щодо їх для забезпечення соціально-педагогічної підтримки дітей молодшого шкільного віку із затримкою психічного віку в спеціальній школі.
  Результати дослідження можуть бути використані під час укладання навчальних програм та розробки посібників педагогів, соціальних працівників, психологів.
  Матеріали дисертації можуть бути корисними для підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів (в курсах «Олігофренопедагогіка», «Олігофренопсихологія» та ін.), а також для проведення нових теоретичних та експериментальних досліджень.
  Вірогідність наукових положень та висновків дослідження забезпечується обґрунтованістю вихідних теоретичних положень; застосуванням комплексу взаємодоповнюючих методів, адекватних меті, об’єкту, предмету та завданням дослідження; репрезентативаністю вибірки; поєднанням кількісного та якісного аналізу емпіричного матеріалу; ефективністю експериментальної роботи у спеціальних освітніх закладах.
  Апробація результатів дослідження. Основні положення та практичні результати дослідження доповідались на засіданнях кафедри соціальної роботи та педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили; міжнародних науково-практичних конференціях: “Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти: історія, теорія, практика” (м. Чернівці, 2008 р.), “Арт-терапія: інноваційний простір для підтримки фізичного, психічного та духовного здоров’я людини” (м. Миколаїв, 2009 р., 2010 р.), “Музикотерапія у світовому гуманітарному просторі” (м. Київ, 2011 р.); всеукраїнських науково-практичних конференціях: “Актуальні проблеми формування здорового способу життя учнівської та студентської молоді” (м. Ніжин, 2007 р.), “Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: ландшафти роботи з клієнтом” (м. Мелітополь, 2008 р.), “Могилянські читання. Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний та регіональний” (м. Миколаїв, 2008 р., 2009 р., 2010 р.),“Актуальні проблеми формування творчої особистості педагога в контексті наступності дошкільної та початкової освіти” (м. Вінниця, 2011 р.) та фокус-семінар “Бібліотека для дітей як багатофункціональний простір для перспективної взаємодії з соціальними інститутами у роботі з дітьми особливої уваги” (м. Миколаїв, 2010 р.).
  Основні результати дисертаційної роботи впроваджено в навчально-виховний процес Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 53 (акт № 85 від 12.04.2011 р.); Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи для дітей із затримкою психічного розвитку І ступеня № 63 (акт № 13 від 03.03.2011 р.); Миколаївської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів № 3 (акт № 307 від 11.04.2011 р.); Херсонської спеціальної загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 2 (акт № 56/01-27 від 08.04.2011 р.).
  Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження висвітлено в 10 публікаціях, з них – 1 програма та поурочні методичні рекомендації, 6 одноосібних статей у фахових виданнях і 3 статті у збірниках матеріалів і тез конференцій.
  Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, додатків (на 33 сторінках), списку використаних джерел (274 найменувань, з них 41 – іноземними мовами, розміщених на 24 сторінках). Загальний обсяг роботи – 239 сторінок. Основний зміст викладено на 182 сторінках. У тексті міститься 35 таблиць, 2 схеми-моделі, 19 рисунків (на 20 сторінках).
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  Проведене дослідження дало підстави для таких висновків:
  1. Різнобічний аналіз педагогічної, психологічної, філософської та соціологічної літератури дав підстави визначити особливості соціально-педагогічної підтримки у процесі навчання та соціалізації дітей із затримкою психічного розвитку; окреслити діапазон використання арт-терапії у навчально-виховному процесі спеціальних загальноосвітніх закладів для дітей із затримкою психічного розвитку.
  2. За результатами аналізу науково-методичної літератури та вивчення практики арт-терапії охарактеризовано як технологію та метод навчально-виховної роботи з дітьми та доведено, що вона позитивно впливає на загальний розвиток молодших школярів із затримкою психічного розвитку та може ефективно використовуватися у процесі надання їм соціально-педагогічної підтримки в умовах навчальних закладів різних типів.
  3. Розроблено організаційно-педагогічну модель впливу арт-терапії на розвиток дітей молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку та рівень надання їм соціально-педагогічної підтримки. Найбільш сприятливими педагогічними умовами підвищення рівня соціально-педагогічної підтримки дітей молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку є: цілеспрямований систематичний педагогічний вплив на особистість дитини з урахуванням її індивідуальних психофізичних особливостей; поєднання традиційних методів навчання та арт-терапії у навчально-виховному процесі; збагачення змісту виховної роботи методами арт-терапії (музикотерапії, казкотерапії, ігротерапії та ізотерапії).
  4. Розроблено та обґрунтовано критерії, показники та рівні соціально-педагогічної підтримки дітей молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку в різних умовах навчання (спеціальні загальноосвітні школи та інтегровані класи), що дало змогу визначити організаційно-педагогічні умови підвищення її ефективності засобами арт-терапії.
  5. Шляхом емпіричного дослідження, на основі розроблених критеріїв та показників, було виділено три рівні соціально-педагогічної підтримки молодших школярів із затримкою психічного розвитку: низький – у 45 %; середній – у 37 %, високий рівень соціально-педагогічної підтримки у 17,5 % дітей молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку.
  6. Розроблено комплексну програму з арт-терапії для 1-4 класів спеціальних загальноосвітніх шкіл інтенсивної педагогічної корекції, що підтверджує ефективність арт-терапії як засобу соціально-педагогічної підтримки та уможливлює її використання в навчально-виховному процесі освітнього закладу в якості окремого курсу, що сприяє розвитку особистості учнів та їхній соціалізації.
  7. Здійснено практичну апробацію розробленої комплексної програми з арт-терапії з дотриманням визначених організаційно-педагогічних умов її застосування. Упродовж експерименту було зафіксовано покращення показників соціально-педагогічної підтримки дітей молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку. Дотримання сукупності умов дало змогу досягти позитивної динаміки: кількість учнів із високим рівнем підтримки збільшилась з 17,5 % до 52,1 %, із середнім рівнем знизилась з 36 % до 28,9 %, із низьким рівнем – із 45,5 % до 18 %, що підтверджує узагальнення про порівняння емпіричних і статистичних даних початкового та заключного зрізів експерименту. Кількісні та якісні результати експериментальної роботи засвідчили позитивні зміни у процесі впливу арт-терапії на рівень соціально-педагогічної підтримки дітей молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку і підтвердили ефективність запропонованого комплексу педагогічних умов у навчально-виховному процесі.
  Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів використання арт-терапії для соціально-педагогічної підтримки дітей молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку. Перспектива подальшого дослідження полягає в організації комплексного та системного впливу засобів арт-терапії у процесі навчання та виховання дітей молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Актуальные проблемы диагностики задержки психического развития / Под ред. К.С.Лебединской. – М.: Изд-во МГУ, 1982. – 347 с.
  2. Альманах музыкальной психологии. / Ред. сост.: М.С. Старчеус. – М,: Просвещение, 1994. – 206 с.
  3. Амасьянц Р.А. Интеллектуальные нарушения / Р.А. Амасьянц. – М.: Просвещение, 2003. – 428 с.
  4. Андрющенко Т.Ю., Карабекова Н.В. Коррекция психологического развития младших школьников на начальном этапе обучения / Т.Ю. Андрющенко, Н.В. Карабекова // Вопросы психологии. – 1993. – № 1. – С.47-53.
  5. Андрющенко Т.Ю. Коррекционные и развивающие игры для младших школьников: Учебно-методическое пособие для школьных психологов / Т.Ю. Андрющенко. – Волгоград: Перемена, 1993. – 60 с.
  6. Аристотель. Сочинения. Т. 4 / Аристотель. – М.: Мысль, 1983. – 658 с.
  7. Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства / Р. Арнхейм. – М.: Прометей, 1994. – 352 с.
  8. Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании: Учеб. для студентов средних и высших пед. учебных заведений / Под ред. Е.А. Медведева, И.Ю. Левченко, Л.Н. Комиссарова, Т.А. Добровольская. – М.: Издательский центр “Академия”, 2001. – 248 с.
  9. Арт-терапия / Сост. и общая редакция А.И.Копытина. – СПб.: Питер, 2001. – 320 с.
  10. Арт-терапия в эпоху постмодерна / Под ред. А.И. Копытина. – СПб.: Речь, 2002. – 224 с.
  11. Астанов В.М. Теоретико-методологические аспекты подготовки специалистов социально-педагогической сферы для работы с детьми, имеющими отклонения в развитии / В.М. Астанов, О.И. Лебединская, Б.Ю. Шапиро. – М.: Издательский центр “Академия”, 1995. – 254 с.
  12. Бастун Н.А. Возможности нейропсихологического подхода в образовательной практике / Н.А. Бастун // Горизонты образования. – 2010. – № 2 (30). – С. 88-94.
  13. Бастун Н.А. Реабілітація дітей і молоді з помірною, важкою та глибокою інтелектуальною недостатністю: сьогоднішні реалії та перспективи / Н.А. Бастун, К.С. Журавель, Т.О. Куценко // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Зб. наукових праць. – К.: Університет “Україна”, 2004. – С. 44-48.
  14. Бастун Н.А. Дети с задержкой психического развития и их обучение / Н.А. Бастун, Т.В. Сак, Т.Д. Ильяшенко. – К.: Акад. книга, 1997. – 150 с.
  15. Бедненко Г. Открой в себе богиню. Образы греческих богинь. Роли и сценарии поведения современной женщины / Г. Бедненко. – СПб.: Речь, 2004. – 165 с.
  16. Безверхий О.С. Методика діагностики саморегуляції молодшого школяра / О.С. Безверхий // Практична психологія та соціальна робота. – 2004. – № 12. – С. 36-45.
  17. Безруких М.М. Ребёнок идёт в школу / М.М. Безруких, С.П. Ефимова. – М.: Академ А, 1998. – 240 с.
  18. Белопольская Н.Л. Психологическая диагностика личности детей с задержкай психического развития / Н.Л. Белопольская . – М.: Просвещение, 1999. – 257 с.
  19. Бергсон А. Творческая эволюция / А. Бергсон – М.: Терра-Книжный клуб, 2001. – 384 с.
  20. Берзінь В.І. Основи психогігієни / В.І. Берзінь, Н.І. Коцур, Л.С. Гармаш. – Київ-Переяслав-Хм.: Просвіта, 1997. – 85 с.
  21. Бех І.Д. Концептуальні засади розвитку виховання в системі освіти України / І.Д Бех // Зб. наук. праць. Педагогічні науки. Вип. 34. – Херсон. – 2003. – С. 11-14.
  22. Бех І.Д. Особистісно-зорієнтоване виховання: Науково-методичний посібник / І.Д Бех. – К.: ІЗМН, 1988. – 204 с.
  23. Бехтерев В.М. Избранные произведения / В.М. Бехтерев. – М.: МедГиз, 1954. – 527 с.
  24. Бобрышева Л.В. Юбилей школы. Сценарий торжественного вечера / Л.В. Бобрышева // Позакласний час. – 2009. – № 9. – С. 13-17.
  25. Богданцева І.П. Арт-терапія як засіб соціально-педагогічної підтримки молодших школярів із затримкою психічного розвитку / І.П. Богданцева // Арт-терапія інноваційний простір для підтримки фізичного, психічного та духовного здоров’я людини: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції 08-09 жовтня 2010. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П.Могили, 2010. – С. 20-22.
  26. Богданцева І.П “Арт-терапія” як умова ефективної соціально-педагогічної підтримки молодших школярів із затримкою психічного розвитку / І.П. Богданцева // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб. наук. праць. – Випуск 33 / Редкол.: В.І. Шахов (голова) та ін. – Вінниця: ТОВ фірма “Планер”, 2010. – С. 430-434.
  27. Богданцева І.П. Музикотерапія як фактор впливу на розвиток особистості / І.П. Богданцева // Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / [За заг. ред. проф. Є.І. Коноваленко]. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2008. – № 1. – С. 166-*168.
  28. Богданцева І.П. Програма та поурочні методичні рекомендації для класів інтенсивної педагогічної корекції загальноосвітніх шкіл “Арт-терапія” 1-4 класи / І.П. Богданцева. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2011. – 120 с.
  29. Богданцева І.П. Соціально-педагогічні умови впливу музикотерапії на рівень розвитку емоційної сфери молодших школярів із затримкою психічного розвитку / І.П. Богданцева // Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / Упор. Плетка О.Т. – К.: Міленіум, 2008. – С. 8-11.
  30. Богданцева І.П. Становлення арт-терапії як засобу впливу на людину / І.П. Богданцева // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т.153. – Вип. 141. Педагогічні науки. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П.Могили, 2011. – С. 74-79.
  31. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей / Д.Б. Богоявленская. – М.: Академия, 2002. – 320 с.
  32. Богуш А.М. Дошкільна лінгводидактика: теорія і практика / А.М. Богуш. – Запоріжжя: Просвіта, 2000. – 216 с.
  33. Бондар В.І. Стан і перспективи розвитку державної системи навчання дітей з психофізичними вадами / В.І. Бондар // Дефектологія. – 1997. – № 3. – С. 2–7.
  34. Бонь Н.Є. Курочка Ряба. Казка для дітей на новий лад / Н.Є. Бонь // Позакласний час. – 2000. – № 9. – С. 47-48.
  35. Борякова Н.Ю. Практикум по коррекционно-развивающим занятиям / Н.Ю. Борякова, А.В. Соболева, В.В. Ткачева. – М.: Академия, 1994. – 156 с.
  36. Боэций. “Утешение философией” и другие трактаты / Боэций. – М.: Наука, 1990. – 416 с.
  37. Бреусенко А.А. К изучению ценностно-смысловой сферы личности: волшебная сказка как символическое выражение экзистенциального кризиса / А.А. Бреусенко // Психологія на перетині тисячоліть: Збірник наукових праць учасників 5-х Костюківських читань. – К.: Гнозис, 1998. – Т.1. – С.169-181.
  38. Брусиловский Л.С. Использование музыки при групповом аутотренинге в комплексном восстановительном лечении психических больных / Л.С. Брусиловский / В кн.: Труды Ленинградского НИИ психоневрологии. – Т.76. – Ленинград, 1975. – С. 97-101.
  39. Брусиловский Л.С. О музыкотерапии и реадаптации психических больных / Л.С. Брусиловский / В кн.: Труды Ленинградского НИИ психоневрологии. – Т.49. – Ленинград, 1969. – С. 115-123.
  40. Букач М.М. Вокальне виховання у молодшому шкільному віці / М.М. Букач // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 136. – Вип. 123. Педагогіка. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П.Могили, 2010. – С. 85-92.
  41. Букач М.М. Місце емоційної сфери у формуванні творчої особистості / М.М. Букач // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 42. – Вип. 29. Педагогічні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2005. – С. 78-84.
  42. Букач М.М. Музичне виховання – запорука здоров’я / М.М. Букач // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Т. 95. – Вип. 105. Педагогіка. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. П.Могили, 2009. – С. 6-14.
  43. Бурно М.Е. О характерах людей (психотерапевтическая книга) / М.Е. Бурно. – М.: Академический Проект, 2005. – 608 с.
  44. Бурно М.Е. Терапия творческим самовыражением (ТТС) без изучения с пациентами душевных расстройств и характеров / М.Е. Бурно // Психотерапия. – 2006. – № 7 (43). – С. 78-82.
  45. Бурно М.Е. Терапия творческим самовыражением (ТТС) в практической психологии и педагогике / М.Е. Бурно // Психотерапия. – 2007. – № 9. – С. 54-60.
  46. Бурно М.Е. Терапия творческим самовыражением / М.Е. Бурно. – М.: Медицина, 1989. – 304 с.
  47. Бурно М.Е. Терапия творческим самовыражением: 2-е изд., доп. и перераб / М.Е. Бурно. – М.: Академический Проект, 1999. – 364 с.
  48. Бэкон Р. Избранное / Под ред. И.В. Лупандина. – М.: Издательство Францисканцев, 2005. – 480 с.
  49. Вайзман Н.П. Реабилитационная педагогика / Н.П. Вайзман. – М.: АГРАФ, 1996. – 160 с.
  50. Валлон А. Психическое развитие ребенка / А. Валлон. – М.: Политиздат, 1967. – 196 с.
  51. Василец Т.Б. Мужчина и женщина – тайна сакрального брака. Инициационная терапия / Т.Б. Василец. – Ростов н/Д., 2004. – 150 с. / Режим доступу: www.gineya12.narod.ru.
  52. Введение в музыкотерапию / Г.-Г. Декер-Фойгт. – СПб.: Питер, 2003. – 208 с.
  53. Верховенко О. Танцетерапія та музикотерапія – як засоби адаптації, розвитку та гармонізації особистості / О. Верховенко // Простір арт-терапії: міф, метафора, символ / За науковою ред.. А.П. Чуприкова, О.А. Браусенка-Кузнєцова, О.Л. Вознесенської. – К.: Міленіум, 2008. – 102 с. – С. 7-10.
  54. Винникотт Д. Игра и реальность / Д. Винникотт. – М.: Институт общегуманитарных исследований, 2008. – 240 с.
  55. Власова Т.А. Дети с задержкой психического развития / Т.А. Власова. – М.: Академия, 1985. – 178 с.
  56. Власова Т.А. О детях с отклонениями в развитии / Т.А. Власова, М.С. Певзнер. – М.: Просвещение, 1973. – 175 с.
  57. Власова Т.А. Задержка психического развития детей и пути ее преодоления: Обзорная информация / Т.А. Власова. – М.: Просвещение, 1976. – 134 с.
  58. Возможности реабилитации детей с умственными и физическими ограничениями средствами образования / Под ред. В.И. Слободчикова. – М.: Академия, 1995. – 174 с.
  59. Вознесенская Е. Инициационная арт-терапия как отклик на потребности современного клиента / Е. Вознесенская // Простір арт-терапії: Разом з вами: Збірник наукових статей / За науковою ред. А.П. Чуприкова, О.А. Браусенка-Кузнєцова, О.Л. Вознесенської. – К., 2006. – С. 12-22.
  60. Вознесенська О. Арт-терапія в роботі практичного психолога: Використання арт-технологій в освіті / О.Вознесенська, Л.Мова. – К.: Шкільний світ, 2007. – 120 с.
  61. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / Н.П. Волкова. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2002. – 576 с.
  62. Вольперт И.Е. Психотерапия / И.Е. Вольперт. – Л.: Медицина, 1972. – 230 с.
  63. Вольперт И.Е. К вопросу о методах театрализации в психотерапии / И.Е. Вольперт, Н.С. Говоров / В сб.: Психотерапия при нервных и психических заболеваниях. – Л.: Академкнига, 1973. – 266 с.
  64. Выготский Л.С. Психология искусства / Л.С. Выготский. – М.: Искусство, 1968. – 572 с.
  65. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У. Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.
  66. Готендинер А.Л. Музыкальная психология / А.Л. Готендинер. – М.: Академия, 1993. – 326 с.
  67. Грибанова Г.В. Психологическая характеристика личности подростка с задержкой психического развития / Г.В. Грибанова // Дефектология. – 1986. – № 5. – С. 78-85.
  68. Гринева И.М. Изучение особенностей музыкального восприятия у больных с начальными проявлениями неполноценности кровоснабжения мозга: Дисс. канд. мед. наук. – Л., 1981.
  69. Гундертайло Ю. Арт-терапія в роботі з міфами / Ю. Гундертайло // Простір арт-терапії: Разом з вами: Збірник наукових статей / За науковою ред.. А.П. Чуприкова, О.А. Браусенка-Кузнєцова,
  О.Л. Вознесенської. – К.: Миленіум, 2006. – С. 23-27.
  70. Дарвиш О. Возрастная психология: Учеб. пособие для высш. учеб, заведений / Под ред. В.Е. Клочко. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 264 с.
  71. Дерлиця М. Арт-терапевтичний потенціал театрального мистецтва // Простір арт-терапії: міф, метафора, символ / За науковою ред. А.П. Чуприкова, Л.А.Найдьонової, О.А. Браусенка-Кузнєцова, О.Л. Вознесенської. – К.: Міленіум, 2008. – 102 с. – С. 16-18.
  72. Дети с задержкой психического развития / Под ред. Т.А. Власовой, В.И. Лубовского, Н.А. Цыпиной. – М., 1984.
  73. Джонсон Р.А. ОНА. Глубинные аспекты женской психологии / Р.А. Джонсон. – Харьков: “Фолио”; М.: Ин-т общегуманитарных исследований, 1996. – 126 с.
  74. Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей: Пособие для учителей и специалистов коррекционно-развивающего обучения / Под ред. С.Г.Шевченко. – М.: Академия, 2001. – 278 с.
  75. Догель И.М. Влияние музыки на человека и животных / И.М. Догель. – Казань: Изд-во Дубровина, 1888. – 46 с.
  76. Доренський В. Мистецтво як феномен людино творення / В. Доренський // Філософська думка. – 2009. – № 6. – С. 61-78.
  77. Достоевский Ф.М. Об искусстве / Ф.М. Достоевский. – М.: Искусство, 1973. – 632 с.
  78. Дробинская А.О. Пути формирования активного отношения к обучению младших школьников / А.О. Дробинская // Дефектология. – 1999. – № 3. – С. 26-30.
  79. Дьяченко М.И. Психологический словарь-справочник. Т.1 / М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович. – Мн.: Харвест, 2004. – 576 с.
  80. Дьяченко М.И. Психологический словарь-справочник. Т.2 / М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович . – Мн.: Харвест, 2004. – 576 с.
  81. Егоров Т.Г. Психология овладения навыком чтения / Т.Г. Егоров. – М.: Политиздат, 1953. – 298 с.
  82. Ермолаева-Томина Л.Б. Психология художественного творчества / Л.Б. Ермолаева-Томина. – М.: Академический проект: Культура, 2005. – 304 с.
  83. Ещенко Н. Семь искусств в пространстве арт-терапии / Н. Ещенко // Простір арт-терапії: Разом з вами: Збірник наукових статей / За науковою ред.. А.П.Чуприкова, О.А.Браусенка-Кузнєцова, О.Л.Вознесенської. – К., 2006. – С. 28-33.
  84. Забрамная С.Д От диагностики к развитию / С.Д Забрамная. – М.: Академия, 1998. – 184 с.
  85. Забрамная С.Д. Психолого-педагогическая диагностика умственного развития детей / С.Д. Забрамная . – М.: Академия, 1995. – 112 с.
  86. Забрамная С.Д. Практический материал для психолого педагогического обследования / С.Д. Забрамная, О.В. Боровик. – М.: Искусство, 2003. – 320 с
  87. Забрамная С.Д. Развитие ребенка – в ваших руках / С.Д. Забрамная, О.В. Боровик. – М.: Новая школа, 2000. – 160 с.
  88. Задесенець М. Вікові особливості розвитку дітей і формування їх особистості / М. Задесенець. – К.: Вища школа, 1978. – 264 с.
  89. Захаров А.И. Психотерапия неврозов у детей и подростков / А.И. Захаров. – М.: Медицина, 1982. – 216 с.
  90. Защиринская О.В. Психология детей с задержкой психологического развития: Учебное пособие: Хрестоматия / О.В. Защиринская. – Изд. 2-е, испр. и доп. – СПб.: Речь, 2007. – 168 с.
  91. Зинкевич-Евстигнеева Т. Путь к волшебству (теория и практика сказкотерапии) / Т. Зинкевич-Евстигнеева. – СПб.: “Златоуст”, 1998. – 352 с.
  92. Ибн Сина (Авиценна). Избранное / Ибн Сина (Авиценна). – М.: Книга, 1980. – 332 с.
  93. Иванов Е.С. Соотношение прошлого и будущего в психологической автобиографии подростков-сирот с задержкой психического развития / Е.С. Иванов // Дефектология. – 2005. – № 2. – С. 27-31.
  94. Иванченко Е.В. Общее и особенное в восприятии музыки / Е.В. Иванченко // Искусство и эмоции. Материалы международного симпозиума / Отв. ред. Л.Я. Дорфман, Д.А. Леонтьев, В.М. Петров, В.А. Созинов. – Пермь: Пермский государственный институт культуры, 1991. – 168 с.
  95. Иванченко Е.В. Психология восприятия музыки: подходы, проблемы, перспективы / Е.В. Иванченко. – М.: Смысл, 2001. – 264 с.
  96. Инновации в работе специалистов учреждений социально-педагогической поддержки / Л.Я. Олиференко, Е.Е. Чепурных, Т.И. Шульга, А.В. Быков. – М.: Академия, 2001. – 306 с.
  97. Іванова О.М. Свято Букваря та прощання з дитсадком / О.М. Іванова // Розкажіть онуку. – 2009. – № 1-2. – С. 29-32.
  98. Ілляшенко Т. Затримка психічного розвитку у дітей: причини виникнення та корекція / Т. Ілляшенко // Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство: Наук.-метод. зб. – К.:, 2000. – 164 с.
  99. Ілляшенко Т. Чого та як треба навчати дітей із ЗПР / Т. Ілляшенко // Дефектологія. – 1998. – № 2. – С.24-30.
  100. Ілляшенко Т. Діти із затримкою психічного розвитку та їх навчання / Т. Ілляшенко, Н. Бастун, Т. Сак. – К.: ІЗІН, 1997. – 128 с.
  101. Ілляшенко Т.Д. Хто вони – ті, що не встигають? / Т.Д. Ілляшенко // Початкова школа. – 1999. – № 2. – С. 27 – 30.
  102. Ілляшенко Т.Д. Хто вони – ті, що не встигають? / Т.Д. Ілляшенко // Початкова школа. – 1999. – № 3. – С. 25-29.
  103. Ілляшенко Т.Д., Бастун Н.А., Сак Т.В. Діти із затримкою психічного розвитку та їх навчання: Навч. посібник для педагогів і шкільних психологів / Т. Ілляшенко, Н. Бастун, Т. Сак. – К.: ІЗМН, 1997. – 128 с.
  104. Ілляшенко Т.Д. Допоможіть дитині розвиватися / Т.Д. Ілляшенко, М.В. Рождественська. – К.: ІЗМН, 2008. – 96 с.
  105. Каган М.С. Морфология искусства / М.С. Каган . – М.: Книга, 1972. – 274 с.
  106. Каган М.С. Философия культуры / М.С. Каган. – СПб.: Речь, 1996. – 296 с.
  107. Калшед Д. Внутренний мир травмы. Архетипические защиты личностного духа / Д. Калшед. – М.: Академический Проект, 2001. –
  366 с.
  108. Келиш Э. В поисках смысла визуальных образов / Э. Келиш // Исцеляющее искусство: журнал арт-терапии. – 2002. – Т.5. – №1. – С. 6-36.
  109. Киселева М.В. Арт-терапия в практической психологии и социальной работе / М.В. Киселева. – СПб.: Речь, 2007. – 336 с.
  110. Ковалев В.В. Психиатрия детского возраста: Руководство для врачей / В.В. Ковалев. – М.: Медицина, 1995. – 560 с.
  111. Концепція державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами від 23.06.99
  112. Концепція спеціальної освіти осіб з психічними та фізичними вадами в Україні // Дефектологія. – 1996. – № 1. – С. 2-15.
  113. Копытин А. Основы арт-терапии / А. Копытин . – СПб.: Питер, 1999. – 284 с.
  114. Копытин А.И. Руководство по групповой арт-терапии / А.И. Копытин. – СПб.: Речь, 2003. – 320 с.
  115. Копытин А.И. Теория и практика арт-терапии / А.И. Копытин. – СПб.: Питер, 2002. – 366 с.
  116. Копытин А.И., Свистовская Е.Е. Арт-терапия детей и подростков / А.И. Копытин , Е.Е. Свистовская. – М.: Когито-центр, 2007. – 197 с.
  117. Коробанова Ж.В. Развитие творческого мышления младших школьников / Ж.В. Коробанова // Творческая среда как условие психолого-педагогического сопровождения младших школьников: Сборник материалов и трудов / Отв. ред. С.В. Дубрович. – М.: МГПУ, 2007. – С. 28-32.
  118. Корсаков С.С. Избранные произведения / С.С. Корсаков. – М.: МедГиз, 1954. – 772 с.
  119. Костевич В. Розкриття та інтеграція творчого потенціалу в просторі арт-терапії / В. Костевич // Простір арт-терапії: Разом з вами: Збірник наукових статей / За науковою ред. А.П.Чуприкова, О.А.Браусенка-Кузнєцова, О.Л.Вознесенської. – К., 2006. – С. 34-38.
  120. Костенкова Ю.А. Дети с задержкой психического развития: Особенности речи, письма, чтения / Ю.А. Костенкова, Р.Д. Тригер , С.Г. Шевченко. – М.: Академия, 2004. – 346 с.
  121. Костина Л.М. Игровая терапия с тревожными детьми / Л.М. Костина. – СПб.: Речь, 2003. – 158 с.
  122. Крупник Е.П. Психологическое воздействие искусства / Е.П. Крупник. – М.: Издательство “Институт психологии РАН”, 1999. – 240 с.
  123. Кулагина І.Ю. Вікова психологія: Повний життєвий цикл розвитку людини. Навчальний посібник для студентів вищих учбових закладів / І.Ю. Кулагина, В.Н. Колюцкий. – М.: ТЦ Сфера, за участю “Юрайт”, 2002. – 464 с.
  124. Куненко Л. Ефект Моцарта, або Звуковий вітамін С / Л. Куненко // Дефектологія. – 2002. – №1. – С. 9-12.
  125. Кэмпбелл Д. Герой с тысячью лицами / Пер. с англ. К.Семенова. – К.: “София”, Itd., 1997. – 336 с.
  126. Кэмпбелл Д. Эффект Моцарта / Д. Кэмпбелл. – Минск: “Попурри”, 1999. – 319 с.
  127. Латуненко Ю. Арт-гештальт в работе с агрессией и болевыми симптомами у детей и подростков / Ю. Латуненко // Простір арт-терапії: Разом з вами: Збірник наукових статей / За науковою ред.
  А.П. Чуприкова, О.А. Браусенка-Кузнєцова, О.Л. Вознесенської. – К., 2006. – С. 39-42.
  128. Лебединский В.В. Нарушения психического развития в детском возрасте / В.В. Лебединский. – М.: Академия, 2003. – 144 с.
  129. Лебединский, В.В. Эмоциональные нарушения в детском возрасте и их коррекция / В.В. Лебединский, О.С. Никольская. – М.: Медицина, 1990. – 190 с.
  130. Левченко И.Ю. Психолого-педагогическая диагностика / И.Ю. Левченко, С.Д. Забрамная. – М.: Академия, 2003. – 280 с.
  131. Лобок А.М. Антропология мифа / А.М. Лобок. – Екатеринбург: Книга, 1997. – 354 с.
  132. Лосев А.Ф. Миф, число, сущность / А.Ф. Лосев. – М.: Мысль, 1994. – 95 с.
  133. Лурия А.Р. Очерки психофизиологии письма / А.Р. Лурия. – М.: Академия, 1950. – 278 с.
  134. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посібник / П.А. М’ясоїд. – К.: Вища школа, 1998. – 479 с.
  135. Максимова Н.Ю. Курс лекций по детской патопсихологии: Учебное пособие / Н.Ю. Максимова, Е.Л. Милютина. – Ростов н/Д: Феникс, 2000. – 576 с.
  136. Мальцева Е.В. Особенности нарушения речи у детей с задержкой психического развития / Е.В. Мальцева // Дефектология. – 1990. – № 6. – С. 32-35.
  137. Мальчиоди К. Арт-терапия и мозг / К. Мальчиоди // Исцеляющее искусство: журнал арт-терапии. – 2002. – № 3. – С. 28-37.
  138. Мамайчук И.И. Помощь психолога ребенку с задержкой психического развития / И.И. Мамайчук, М.Н. Ильина. – СПб.: Речь, 2004. – 176 с.
  139. Марковская И.Ф. Задержка психического развития (клинико-пато-психологическая диагностика) / И.Ф. Марковская. – М.: Академия, 1993. – 244 с.
  140. Мастюкова Е.М. Ребенок с отклонениями в развитии. Ранняя диагностика и коррекция / Е.М. Мастюкова. – М.: Книга, 1992. – 198 с.
  141. Менжуліна Л. Міфоаналіз: вступ до ”критики темного розуму” / Л. Менжуліна. – К.: ВІПОЛ, 2007. – 85 с.
  142. Менчинская Н.А. Психологические проблемы неуспеваемости школьников / Н.А. Менчинская. – М.: Академия, 1971. – 278 с.
  143. Миллер A.M. Библиотерапия в системе психотерапии / A.M. Миллер, И.З. Вельвовский // Вопросы психотерапии. – 1973. – № 1. – С. 3-62.
  144. Миллер А.М. О реабилитационном аспекте библиотерапии при неврозах / А.М. Миллер // Вопросы психотерапии. – 1977. – № 2. – С. 128-132.
  145. Миронова Н.Ю. Основы детской патопсихологии: Учебное пособие / Н.Ю. Миронова, Е.Л. Милютина, В.М. Пискун. – К.: НПЦ Перспектва, 1999. – 432 с.
  146. Морозов В.М. О современных направлениях в зарубежной психиатрии и их идейных истоках / В.М. Морозов. – М.: Академия, 1961. – 268 с.
  147. Москальова А. Вплив музики на емоційний стан підлітків / А. Москальова // Простір арт-терапії: Разом з вами: Збірник наукових статей / За науковою ред. А.П. Чуприкова, О.А. Браусенка-Кузнєцова, О.Л. Вознесенської. – К., 2006. – С. 48-53.
  148. Музыкальная эстетика западноевропейского средневековья и Возрождения / Под ред. В.П. Шестакова – М.: Академия, 1966. – 547 с.
  149. Мурашевский Т.В. Основные методы обработки документальных источников информации / Т.В. Мурашевский. – М.: ВИНИТИ, 1966. – 150 с.
  150. Мясищев В.Н. Дети психоневротики и учебно- воспитательная работа с ними / Под ред. Н.И. Озерецкого. – М., Л.: Гос. уч- пед. изд-во, 1934. – 148 с.
  151. Мясищев В.Н. Личность и неврозы / В.Н. Мясищев. – Л.: ЛГУ, 1960. – 224 с.
  152. Мясищев В.Н. Личность и труд аномального ребенка. Психические особенности трудновоспитуемых и умственно отсталых детей / В.Н. Мясищев. – Москва: Издание института мозга, 1936. – 318 с.
  153. Некрасова Ю.Б. Библиотерапия на подготовительном этапе социальной реабилитации заикающихся. Психотерапия в дефектологии: Кн. для учителя / Ю.Б. Некрасова. – М.: Просвещение, 1992. – 238 с.
  154. Некрасова Ю.Б. Лечение творчеством / Под ред. Н.Л. Карповой. – М.: Смысл, 2006. – 223 с.
  155. Некрасова Ю.Б. Особенности диагностики при реабилитации людей с нарушением речевого общения / Ю.Б. Некрасова // Вопросы психологии. – 1991. – № 5. – С. 123-129.
  156. Некрасова Ю.Б. Применение комплексного (логопедического и психотерапевтического) воздействия при устранении заикания у взрослых. Автореф. дисс. ...канд.пед.наук. – М., 1968. – 21 с.
  157. Некрасова Ю.Б. Психологические основы процесса социореабилитации заикающихся. Автореф. дисс. ...д. психол. н. – М., 1992. – 45 с.
  158. Некрасова Ю.Б. Сеансы психотерапевтического воздействия и некоторые психические состояния заикающихся / Ю.Б. Некрасова // Вопросы психологии. – 1980. – № 5. – С. 3-24.
  159. Некрасова Ю.Б., Горбова А.В., Pay Е.Ю. К проблеме диагностики и прогноза состояния больных, страдающих заиканием / Ю.Б. Некрасова, А.В. Горбова, Е.Ю. Pay // Новые исследования в психологии. – 1981. – № 1. – С. 85-89.
  160. Никашина Н.А. Педагогическая характеристика детей с задержкой психического развития. Основные направления коррекционной работы / Н.А. Никашина // Обучение детей с задержкой психического развития: Пособие для учителей / Под ред. В.И.Лубовского. – Смоленск: Книга, 1994. – 324 с.
  161. Олиференко Л.Я. Муниципальная система социально-педагогической поддержки детства: Монография / Л.Я. Олиференко. – М.: Академия, 1998. – 326 с.
  162. Олиференко Л.Я. Социально-педагогическая поддержка детей группы риска / Л.Я. Олиференко, Т.И. Шульга, И.Ф. Дементьева. – М.: Издательский центр “Академия”, 2002. – 256 с.
  163. Осадченко І.І. Ріпка. Музична казка / І.І. Осадченко // Бібіліотечка вихователя. – 2008. – № 2. – С. 36-37.
  164. Осипова А.А. Общая психокоррекция / А.А. Осипова. – М.: ТЦ “Сфера”, 2000. – 512 с.
  165. Основи дитячої патопсихології / Н.Ю. Максимова, К.Л. Мілютіна, В.М. Піскун. – К.: Главник, 2008. – 160 с.
  166. Особенности обучения и психического развития школьников 13—17 лет / Под ред. И.В . Дубровиной, Б.С. Круглова; Науч.-исслед. ин-т общей и педагогической психологии Акад. пед. наук СССР. – М.: Педагогика, 1988. – 192 с.
  167. Павлий Т.Н. Некоторые подходы к изучению и коррекции эмоциональной сферы детей с задержкой психического развития / Т.Н. Павлий // Дефектология. – 2000. – № 4. – С. 32-40.
  168. Петрушин В.И. Музыкальная психотерапия / В.И. Петрушин. – М.: Композитор, 1997. – 162 с.
  169. Петрушин В.И. Теоретические основы музыкальной психотерапии / В.И. Петрушин // Журнал неврологии и психотерапии им. С.С. Корсакова. – 1991. – № 3. – С. 96-99.
  170. Платон. Государство. Законы. Политик / Предисл. Е. И. Темнова. – М.: Мысль, 1998. – 798 с.
  171. Плетка О. Сказка как отражение внутриней символики клиента / О. Плетка // Простір арт-терапії: міф, метафора, символ / За науковою ред. А.П. Чуприкова, Л.А.Найдьонової, О.А. Браусенка-Кузнєцова, О.Л. Вознесенської. – К.: Міленіум, 2008. – С. 33-35.
  172. Погосова Н.М. Цветовой игротренинг / Н.М. Погосова . – СПб.: Речь, 2002. – 168 с.
  173. Поручинський А. До проблеми викликаних потенціалів мозку у школярів / А. Поручинський // Науковий вісник ВДУ (Біологія, медицина). – Луцьк, 1997. – №1. – С. 12-14.
  174. Поручинський А. Особливості пізніх викликаних потенціалів при когнітивній діяльності у шкільному віці / А. Поручинський // Науковий вісник ВДУ (Біологія. Медицина). – Луцьк, 1998. – №4. – С. 37-40.
  175. Практикум по арт-терапии / Под ред. А.И. Копытина. – СПб.: Питер, 2001. – 448 c.
  176. Психология детей с задержкой психического развития: Хрестоматия / Сост. О.В. Защиринская. – СПб., 2003. – 268 с.
  177. Психология музыки и музыкальных способностей: Хрестоматия / Сост.-ред. А.Е. Тарас. – М.: АСТ; Мн.: Харвест, 2005. – 720 с.
  178. Развитие диалогической речи детей с речевыми нарушениями в условиях специальных заведений: Сборник практических материалов / Под ред. Е.П.Кулькиной. – Херсон: РИПО, 2007. – 70 с.
  179. Раттер М. Помощь трудным детям / М. Раттер. – М.: Прогресс, 1987. – 424 с.
  180. Рау Е.Ю. Динамика некоторых характеристик личности в процессе психотерапии заикания / Е.Ю. Рау // Вопросы психологии. – 1984. – № 3. – С. 67-72.
  181. Роджерс Н. Творчество как усиление себя / Н. Роджерс // Вопросы психологии. – 1990. – №1. – С. 164-168.
  182. Рождєственська М.В. Будьте уважні до дітей / М.В. Рождєственська. – К.: Радяньска школа, 1999. – 110 с.
  183. Ротенберг В.С. Психофизиологические аспекты изучения творчества / В.С. Ротенберг // Художественное творчество: Сборник. – Л.: Книга, 1982. – С. 53-72.
  184. Рыбакова С.Г. Арт-терапия для детей с задержкой психического развития / С.Г. Рыбакова. – СПб.: Речь, 2007. – 144 с.
  185. Сак Т.В. Особливості порівняння у дітей із затримкою психічного розвитку / Т.В. Сак // Дефектологія. – 1998. – № 4. – С. 2-5.
  186. Сак Т.В. Психолого-педагогічні основи управління учбовою діяльністю учнів із затримкою психічного розвитку у школі інтенсивної педагогічної корекції / Т.В. Сак. – К.: Навчальна книга, 2005. – 460 с.
  187. Сак Т.В. Розкриття причинно-наслідкових зв’язків у сюжетному тексті дітьми із затримкою психічного розвитку / Т.В. Сак // Дефектологія. – 1997. – № 1. – С. 40-43.
  188. Сак Т.В. Формування причинно-наслідкового мислення дітей із затримкою психічного розвитку / Т.В. Сак // Дефектологія. – 1996. – № 2. – С. 28-32.
  189. Сеченов И.М. Избранные произведения: В двух томах / И.М. Сеченов. – М.: АН СССР, 1952. – 774 с.
  190. Скейфи С. Диалектика арт-терапии / С. Скейфи // Арт-терапия: хрестоматия / Под ред. А.И.Копытина. – СПб.: Питер, 2001. – С. 58-76.
  191. Словарь по социальной педагогике / Автор-сост. Л.В.Мардахаев. – М.: Изд. центр “Академия”, 2002. – 368 с.
  192. Словарь по этике / Под. ред. И.С. Кона. – 5-ое изд. – М.: Политиздат, 1983. – 445 с.
  193. Словарь украинского языка: в 4 т. Т. 1 / Ред. Б.Д. Гринченко. – Киев, 1907. – 494 с.
  194. Словник іншомовних слів: 23 000 слів та термінологічних словосполучень / Уклад. Л.О. Пустовіт та ін. – К.: Довіра, 2000. – 1018 с.
  195. Словник-довідник з культури української мови / Д. Принчишин та ін. – Львів: Фенікс. – 1996. – 369 с.
  196. Словник-довідник з професійної педагогіки / За ред. А.В. Семенової. – О.: Пальміра, 2006. – 362 с.
  197. Сорокин В.М. Специальная психология / Под науч. ред. Л.М.Шипицыной. – СПб.: Питер, 2003. – 274 с.
  198. Социальная и психолого-педагогическая поддержка детства / Сост. и коммент. Л.Я. Олиференко. – М.: Академия, 1995. – 286 с.
  199. Соціометрія. Для визначення статусу учня у класі // Самооцінка учня / Упоряд.: С. Максименко, Н. Шевченко, О. Главник. – К.: Главник, 2004. – С. 35-38.
  200. Специальная психология / Под ред. В.И. Лубовского. – М.: Академия, 2003. – 266 с.
  201. Старовойтов А. Бессознательные процессы в ходе арт-терапии/ А. Старовойтов // Простір арт-терапії: міф, метафора, символ / За науковою ред. А.П. Чуприкова, Л.А.Найдьонової, О.А. Браусенка-Кузнєцова, О.Л. Вознесенської. – К.: Міленіум, 2008. – С. 41-45.
  202. Старовойтов А. Методы индукции состояний в арт-терапии / А. Старовойтов // Простір арт-терапії: Разом з вами: Збірник наукових статей / За науковою ред. А.П. Чуприкова, О.А. Браусенка-Кузнєцова, О.Л. Вознесенської. – К.: Міленіум, 2006. – С. 61-72.
  203. Степанов В.Г. Психология трудных школьников / В.Г. Степанов. – М.: Академия, 1998. – 264 с.
  204. Сухарева Г.Е. Клинические лекции по психиатрии детского возраста (клиника олигофрении) / Г.Е. Сухарева. – М.: Медицина, 1965. – 337с.
  205. Толстолужська Л. Використання малюнка в роботі з організацією: осмислення, розпізнання, проблематизація / Л. Толстолужська // Простір арт-терапії: Разом з вами: Збірник наукових статей / За науковою ред. А.П. Чуприкова, О.А. Браусенка-Кузнєцова, О.Л. Вознесенської. – К.: Міленіум, 2006. – С. 73-76.
  206. Тригер Р.Д. Некоторые особенности младших школьников с задержкой психического развития в овладевании грамматическим строем речи / Р.Д. Тригер // Дефектология. – 1987. – № 5. – С. 12-25.
  207. Тригер Р.Д. Психологические особенности общения младших школьников с задержкой психического развития / Р.Д. Тригер // Дефектология. – 1989. – № 5. – С. 21-40.
  208. Фопель К. Эффективный воркшоп. Динамическое обучение / К. Фопель. – М.: Генезис, 2003. – 368 с.
  209. Франц М.-Л. Психология сказки / М.-Л. Франц. – СПб.: Б.С.К., 1998. – 276 с.
  210. Фрейд 3. Художник и фантазирование / Под ред. Р.Ф. Додельцева. – М.: Республика, 1995. – 400 с.
  211. Фрейд З. Вступні лекції по психоаналізу. Сочинения / З. Фрейд. – М.: Изд-во ЭКСМО Пресс; Харьков: Издательство “Фолио”, 2001. – 456 с.
  212. Хазрат Инайят Хан. Мистицизм звука: Сборник / Инайят Хан Хазрат. – М.: Сфера, 1997. – 336 с.
  213. Хайкин Р.Б. Арт-терапия / Р.Б. Хайкин. – СПб: Наука, 1992. – 254 с.
  214. Хайкин Р.Б. Художественное творчество глазами врача / Р.Б. Хайкин. – М.: Наука, 1992. – 232 с.
  215. Хайрулліна Ю.О. Естетична культура в загальноосвітній школі (історичний аспект) / Ю.О. Хайрулліна // Наукові праці: Науково-методичний журнал. Т. 42. Вип. 29. Педагогічні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2005. – С. 96-101.
  216. Хоган С. Проблемы идентичности / С. Хоган // Арт-терапия: хрестоматия / Под ред. А.И. Копытина. – СПб.: Питер, 2001. – С. 7-24.
  217. Холопов Ю.Н. Теория музыки времени Палестрины: о трактате Дж.Царлино “Установления гармонии” / Ю.Н. Холопов, Р.Л. Поспелова // Русская книга о Палестрине. Сб. статей. – М.: МГК, 2002. – 288 c.
  218. Чепига М. Стимуляція здоров’я та інтелекту / М. Чепига, С. Чепига. – К.: Знання, 2006. – 347 с.
  219. Шевченко С.Г. Концептуальные основы коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с задержкой психического развития / С.Г. Шевченко // Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей: Пособие для учителей и специалистов коррекционно-развивающего обучения / Под ред. С.Г. Шевченко. – М.: Академия, 2001. – С. 8-26.
  220. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – 4-е вид. – К.: Знання, 2004. – 307 с.
  221. Шипицына Л.М. “Необучаемый” ребенок в семье и обществе. Социализация детей с нарушениями интеллекта / Л.М. Шипицына. – 2-е изд., перераб. и дополн. – СПб.: Речь, 2005. – 477с.
  222. Шипулин Г.П. Лечебное влияние музыки / В кн.: Труды Ленинградского научно-исследовательского института. Т. 38. – Ленинград: Книга, 1966. – С. 289-296.
  223. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории / О. Шпенглер. – Т.1. Образ и действительность. – М.: Попурри, 2009. – 656 с.
  224. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории / О. Шпенглер. – Т.2. Всемирно-исторические перспективы. – М.: Попурри, 2009. – 704 с.
  225. Шушарджан С.В. Музыкотерапия и резервы человеческого организма / С.В. Шушарджан. – М.: Антидор, 1998. – 363 с.
  226. Шушарджан С.В. Опыт применения вокалотерапии в клинике внутренних болезней / С.В. Шушарджан. – СПб.: Медиц. технологии, 1995. – 62 с.
  227. Эдвардс Б. Художник внутри вас / Б. Эдвардс. – Минск: Попудри, 2000. – 256 с.
  228. Элькин В.М. Целительная магия музыки. Гармония музыки и цвета в терапии болезней / В.М. Элькин. – СПб.: Респекс, 2000. – 224 с.
  229. Эльконин Б.Д. Психология игры / Б.Д. Эльконин. – М.: Владос, 2006. – 360 с.
  230. Юнг К.Г. Человек и его символы / Юнг К.Г., фон Франц М.-Л., Хендерсон Дж.Л., Якоби И., Яффе А. – М.: Серебряные нити, 1998. – 368 с.
  231. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социально
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины