ПСИХОЛОГІЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ СТУДЕНТІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ : ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ СТУДЕНТОВ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • ПСИХОЛОГІЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ СТУДЕНТІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
 • Альтернативное название:
 • ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ СТУДЕНТОВ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
 • Кол-во страниц:
 • 256
 • ВУЗ:
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ”
 • Год защиты:
 • 2012
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
  НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ”

  На правах рукопису

  БЕЛЯВСЬКА ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА
  УДК 159.922.6:811:378

  ПСИХОЛОГІЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО
  НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ СТУДЕНТІВ У
  ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

  19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата психологічних наук

  Науковий керівник:
  Пасічник Ігор Демидович,
  доктор психологічних наук, професор


  Острог – 2012


  ЗМІСТ

  ВСТУП…………………....................…………………………………...........4
  РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ..……………………………9
  1.1. Проблема навчання іноземних мов в українських та зарубіжних джерелах………………………………………………………….….........................9
  1.2. Психологічний аналіз традиційних методів навчання в контексті основних теорій засвоєння іноземної мови суб’єктами навчання……….........................................................................................................19
  Висновки до розділу .....................................................................................41
  РОЗДІЛ ІІ. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ ТА ПРОГРАМИ АЛЬТЕРНАТИВНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ СТУДЕНТІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ……………………..44
  2.1. Психологічний аналіз основних альтернативних методів навчання іноземних мов..…………..........................................................................................44
  2.2. Психологічні чинники успішної організації альтернативного навчання іноземних мов студентів у вищих навчальних закладах……………..69
  2.3. Концептуальна модель альтернативного навчання іноземних мов студентів вищих навчальних закладів………………………….…………………84
  2.4. Комплексна програма організації альтернативного навчання іноземних мов студентів у вищих навчальних закладах……..….........………..106
  Висновки до розділу ...................................................................................124
  РОЗДІЛ ІІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ СТУДЕНТІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ.....................…………………………129
  3.1. Зміст та особливості формування іншомовної мовленнєвої компетенції студентів (констатувальний експеримент) ……………................129
  3.2. Результати апробації комплексної організації альтернативного навчання іноземних мов студентів у вищих навчальних закладах……............138
  3.3. Методичні рекомендації щодо альтернативного навчання іноземних мов студентів вищих навчальних закладів...........................................................159
  Висновки до розділу....................................................................................165
  ВИСНОВКИ……………………..................................................................169
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………….....…........................172
  ДОДАТКИ.....................................................................................................199
  Додаток А. Запам’ятовування інформації……………………..................200
  Додаток Б. Програма альтернативного навчання англійської мови студентів І та ІІ курсів факультету політико-інформаційного менеджменту………………………………………………………………………201
  Додаток В. Роздатковий матеріал вправи «Personality test»…………….244
  Додаток Г. Пояснення вправи «Personality test»…………………………245
  Додаток Д. Опитувальник BALLI (Е. Горвіц)…………………………....246
  Додаток Е. Опитувальник для визначення мотивації успішної навчальної діяльності студентів розроблений І. Домбровською……………………………250
  Додаток Ж. Методика САН для виміру емоційного стану людини під час інтенсивних психічних навантажень розроблена В. Донським, Н. Лаврентьєвою, В. Шарай, М. Мірошніковим……………………………......................................252
  Додаток З. Опитувальник діагностики домінуючої перцептивної модальності С. Єфремцева…………………………………………………….....254
  ВСТУП

  Актуальність теми. У зв’язку з розширенням міжнародних відносин України на офіційному, діловому та міжособовому рівнях дедалі більшого значення набула необхідність оволодіння іноземними мовами, а особливо їх прискореним вивченням. В умовах підвищення вимог до сучасної вищої освіти, що повинна відповідати світовим стандартам, з метою покращення ефективності навчання іноземних мов, здійснюється постійний пошук нових засобів і прийомів оптимізації навчального процесу (М. Коць, Е. Мірошниченко, А. Сиротюк, Л. Жовтан, та ін.). Ситуація, яка склалася на сьогоднішній день у практиці навчання іноземних мов в системі вищої освіти виокремлює проблему низької ефективності засвоєння студентами іншомовної мовленнєвої компетенції: читання, письма, аудіювання, а особливо говоріння. Вирішення проблеми вимагає переосмислення теоретичних засад організації навчального процесу з вивчення іноземних мов. Нововведення в системі освіти України та розвиток науки підсилюють актуальність питань психологічної організації альтернативного навчання іноземних мов студентів у вищих навчальних закладах.
  Для осмислення проблеми психологічної організації альтернативного навчання іноземних мов велике значення мають: психологічні концепції розвитку особистості Б. Ананьєва, Л. Виготського, П. Гальперіна, Г. Костюка, О. Леонтьєва, С. Максименка, Д. Ніколенка, С. Рубінштейна, Ж. Піаже; положення особистісного підходу Г. Балла, І. Беха, О. Бондаренка, С. Максименка, І. Пасічника, А. Плигіна; положення із теорії та методики викладання іноземних мов, Д. Ашера, Р. Бауера, О. Волобуєвої, Г. Гатегно, Л. Догріті, Г. Китайгородської, Х. Кларка, С. Крашена, Р. Ладо, Г. Лозанова, Р. Левицького, І. Мейденгера, С. Ніколаєвої, Г. Оллендорфа, Г. Пальмера, I. Пасова, М. Уеста, Ч. Фріза, Н. Хомського; праці зарубіжних дослідників мотиваційної, емоційної та пізнавальної сфери суб’єкта навчальної діяльності, Д. Сеймура, Д. О’Коннора, Р. Бендлера, Д. Гріндера, Р. Черчеса, Р. Террі, А. Вах, Т. Сєк-Піскозуб, Д. Темблін, К. Фопеля та ін.; дослідження ефективного використання пам’яті В. фон Біркенбіл, Г. Ебінгауза, Б. Зейгарник, П. Вольфе, Фон Ресторфа, та інших.
  Аналіз теоретичних джерел дає підстави стверджувати, що недостатньо дослідженою залишається сфера навчальних технологій, яка при детальному її розгляді в рамках альтернативного навчання може значно змінити якість навчання в цілому. Саме це і зумовило вибір нашого дослідження «Психологічна організація альтернативного навчання іноземних мов студентів у вищих навчальних закладах».
  Роль здобувача у виконанні роботи полягає у теоретичному вивченні та емпіричному дослідженні проблеми психологічної організації альтернативного навчання іноземних мов студентів.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану наукової діяльності кафедри психолого-педагогічних дисциплін Національного університету «Острозька академія» і є складовою науково-дослідної роботи «Теоретико-експериментальне дослідження особистісного розвитку» (№ державної реєстрації: 0110U002405). Тема дисертаційного дослідження затверджена вченою радою Національного університету «Острозька академія» (протокол № 2 від 28. 09. 2006р.) та узгоджена в Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні АПН України (протокол №8 від 30. 10. 2007р.).
  Мета дослідження – розробити та апробувати комплекс психологічних чинників ефективної організації альтернативного навчання іноземних мов студентів у вищих навчальних закладах.
  Відповідно до мети було сформульовано такі завдання дослідження:
  1) здійснити теоретичний аналіз проблеми організації навчання іноземних мов у вітчизняній та зарубіжній літературі й порівняти особливості застосування традиційних та альтернативних методів навчання;
  2) виокремити психологічні чинники ефективної організації альтернативного навчання іноземних мов студентів ВНЗ (на прикладі немовних спеціальностей);
  3) розробити концептуальну модель альтернативного навчання іноземних мов та відповідну їй комплексну програму й експериментально перевірити їх ефективність;
  4) запропонувати методичні рекомендації щодо психологічної організації альтернативного навчання іноземних мов студентів немовних спеціальностей у вищому навчальному закладі.
  Об’єкт дослідження – психологія навчання іноземних мов студентів у вищому навчальному закладі.
  Предмет дослідження – психологічні особливості організації альтернативного навчання іноземних мов студентів у вищому навчальному закладі.
  Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань використовувалися такі методи дослідження: теоретичні – порівняння, аналіз, узагальнення, систематизація наукових психолого-педагогічних досліджень із проблем організації навчання іноземних мов; емпіричні – спостереження, бесіди, психологічне тестування: опитувальник BALLI (Beliefs about Language Learning Inventory), розроблений Е. Горвіц для діагностики змісту та процесу навчальної діяльності, ставлення студентів до навчального предмету, почуття комфорту на заняттях, опитувальник для визначення мотивації успішної навчальної діяльності студентів експериментальної групи розроблений І. Домбровською, методику САН для виміру емоційного стану людини під час інтенсивних психічних і фізичних навантажень, розроблену В. Донським, Н. Лаврентьєвою, В. Шарай, М. Мірошниковим, опитувальник діагностики домінуючої перцептивної модальності розроблений С. Єфремцевим, моделювання, природній експеримент; математичні методи обробки емпіричних даних – описові статистики для узагальнення результатів дослідження та перевірка статистичних гіпотез (t- критерій Ст’юдента та хі-квадрат) для виявлення відмінностей результатів успішності в експериментальній та контрольній групах, кореляційний аналіз для визначення тісноти зв’язків з мотивами навчання, емоційним станом та успішністю суб’єктів навчання.
  Організація та експериментальна база дослідження. У проведенні дослідження взяли участь студенти першого та другого курсів факультету політико-інформаційного менеджменту Національного університету «Острозька академія».
  Надійність та вірогідність результатів дослідження забезпечено теоретичним обґрунтуванням вихідних положень, репрезентативністю вибірки досліджуваних, використанням комплексу взаємодоповнюючих методів, що адекватні меті та завданням, узгодженістю між результатами емпіричного та теоретичного аналізів, поєднанням якісного та кількісного аналізу отриманого емпіричного матеріалу, достовірністю застосованих методів математичної статистики із залученням сучасних комп’ютерних програм обробки даних.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:
  - уперше: визначено поняття психологічної організації альтернативного навчання; розроблено концептуальну модель альтернативного навчання іноземних мов; запропоновано комплексну програму альтернативного навчання іноземної мови (англійської);
  - удосконалено: психологічну організацію методів та засобів альтернативного навчання іноземних мов студентів немовних спеціальностей;
  - дістало подальшого розвитку: уявлення про нейролінгвістичні засади альтернативного навчання іноземних мов студентів немовних спеціальностей ВНЗ; методичні підходи щодо розвитку внутрішньої мотивації при вивченні іноземної мови студентами немовних спеціальностей.
  Практичне значення одержаних результатів. Розроблена концептуальна модель та комплексна програма альтернативного навчання може використовуватися в процесі вивчення іноземних мов студентів, для розробки та удосконалення програм викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах, організації прискорених курсів вивчення іноземних мов. Матеріали дисертаційного дослідження можуть бути використані при викладанні навчальних курсів «Педагогічна психологія», «Вікова психологія», «Психологія навчання», «Психологія успіху», «Іноземна мова», «Методика викладання іноземних мов», тощо.
  Основні результати дисертаційного дослідження впроваджено в навчально-виховний процес Національного університету «Острозька академія» (акт впровадження № 343 від 26. 10. 2012 p.), Рівненського державного гуманітарного університету (довідка № 153 від 04. 10. 2012 р.) та Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука (довідка № 382 від 03. 10. 2012 р.).
  Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаціного дослідження обговорювалися та отримали схвалення на міжнародній науковій конференції «Сучасні дослідження когнітивної психології» (Острог, 2009р.); міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми психології спілкування» (Рівне, 2007р.); міжнародній науково-практичній конференції «Міжнародна комунікація: мова – культура – особистість» (Острог, 2010р.); ХІІІ науковій викладацько-студентській конференції (Острог, 2008р.); у 5 наукових студентсько-викладацьких конференціях «Дні науки» Національного університету «Острозька академія» (Острог, 2011 р.).
  Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження надруковані у 9 наукових статтях, 8 з яких у виданнях, які є фаховими в галузі психології.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ


  Проведене нами експериментальне дослідження дозволяє зробити такі висновки:
  1. Теоретичний аналіз літератури, присвячений проблемі організації навчання іноземних мов, дає підстави визначити альтернативні методи як нові психолого-дидактичні системи. Процес їх застосування дає можливість отримати високу результативність у вивченні іноземної мови, за рахунок якісно нового підходу до навчання.
  2. На основі аналізу наукових джерел виділено психологічні чинники ефективної організації альтернативного навчання іноземних мов студентів немовних спеціальностей. Дослідивши взаємозв’язки мотиваційної та емоційної сфери суб’єктів навчання, а також зв’язки з вивченням іноземної мови (іншомовна мовленнєва компетенція), з’ясовано, що саме ці чинники є основними в психологічній організації альтернативного навчання іноземних мов студентів. Емоційна дія, спричинена застосуванням елементів сугестії (музика, гумор), є одним із найвагоміших шляхів мотивування студентів до навчальної діяльності. Присутність емоцій у навчальному процесі сприяє встановленню партнерської суб’єкт-суб’єктної взаємодії, стимулює пізнавально-розумову активність студентів, підвищує їхню працездатність, що у результаті веде до ефективного оволодіння іноземною мовою. У дослідженні підтверджено, що продуктивне навчання іноземної мови ґрунтується на полімодальній організації навчального процесу, тобто активації перцептивних модальностей суб’єктів навчання, що сприяє ефективному засвоєнню іншомовного матеріалу і його пізнішому використанні в мовленні. Нами виявлено важливість урахування перцептивних модальностей, як вагомого чинника психологічної організації альтернативного навчання іноземних мов.
  Психологічна організація альтернативного навчання – це побудова навчальної діяльності з урахуванням мотиваційної, емоційної та когнітивної сфер, особистісних можливостей використання резервів пам’яті та запам’ятовування інформації, що вимагає одночасного стимулювання роботи обох півкуль головного мозку та синхронної активації перцептивних модальностей сприйняття. Саме таке розуміння стало основою для побудови концептуальної моделі альтернативного навчання іноземних мов студентів вищих навчальних закладів.
  3. Концептуальна модель альтернативного навчання іноземних мов дозволяє викладачу, використовуючи власний потенціал та знання з психології, методики та предмету викладання (іноземної мови), а також враховуючи принципи альтернативного навчання іноземних мов (еклектичний, конструктивний, інтерактивний, індивідуалізації, нейролінгвістичного програмування та сугестії), здійснювати управління мотиваційними, емоційними та пізнавальними сферами студентів із метою мобілізації їхніх потенційних особистісних можливостей, більш повного використання резервів психіки та пам’яті, збільшення швидкості і покращення якості засвоєння іншомовної інформації, вдосконалення іншомовної мовленнєвої компетенції – письма, читання, аудіювання та говоріння.
  У пропонованій нами програмі альтернативного навчання розкрито етапи засвоєнн знань (формування групи, встановлення суб’єкт-суб’єктної взаємодії), та використання методів, форм і засобів альтернативного навчання іноземних мов.
  4. У результаті проведення експериментального дослідження запропоновано методичні рекомендації щодо організації альтернативного навчання іноземних мов студентів немовних спеціальностей вищих навчальних закладів. Акцентується увага на особистості викладача та його ролі у навчальному процесі. Наголошується на здатності проводити заняття полімодально; організовувати роботу студентів, спонукаючи їх до самореалізації, самовираження і самонавчання; застосовувати в навчальному процесі позитивні сугестії (музика, гумор, тощо), створюючи атмосферу, що сприяє невимушеному мовленню та підсвідомій розумовій діяльності студента; застосовувати засоби діяльності, які сприяли б розвитку відчуття мови студента. Викладач альтернативного навчального процесу, поряд із власними, соціальними, фаховими та дидактико-методичними здібностями з іноземної мови, повинен володіти багатосторонньою психолого-терапевтичною, музичною та акторською компетенціями. Отримані результати дозволяють втілювати запропоновану нами концептуальну модель та програму альтернативного навчання іноземних мов у інші навчальні контексти.
  Отже, реалізація поставлених завдань дисертаційного дослідження підтвердила досягнення визначеної мети – розроблено та апробовано комплекс психологічних чинників ефективної організації альтернативного навчання іноземних мов студентів у вищих навчальних закладах.
  Перспективи подальших досліджень пов’язані з вивченням теоретичного та практичного значення конструктивного, автономного, інтерактивного, творчого навчання, розробкою і апробацією відповідних моделей та програм.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Айзенк, Г. Природа интеллекта – битва за разум : Как формируются умственные способности [Текст] / Г. Айзенк, Л. Кэмин. – М. : Эксмо-Пресс, 2002. – 352 с.
  2. Алексюк, М.А. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія : Підручник / М.А. Алексюк. – К. : Либідь, 1998. – 560 с.
  3. Ананьев, Б. Г. Избранные психологические труды [Текст] : у 2 т. Т. 2 / Б.Г. Ананьев. – М. : Педагогика, 1980. – Т. 1. – 232 с.
  4. Андреева, И.Н. Об истории развития понятия «эмоциональный интеллект» [Текст] / И. Н. Андреева // Вопросы психологии. – 2008. – № 5. – С. 83-95.
  5. Андрущенко, В. Модернізація педагогічної освіти України в контексті Болонського процесу [Текст] / В. Андрущенко // Вища освіта України: теор. та наук. – метод. часопис / гол.ред. В.П. Андрущенко. – 2004. – №1. – С. 5-9.
  6. Андрущенко, В. Освіта в пошуку нових стратегій мислення [Текст] / В. Андрущенко // Вища освіта України: теор. та наук. – метод. часопис / гол.ред. В.П. Андрущенко. – 2004. – №2. – С. 36-48.
  7. Арістова, Н.О. Формування мотивації вивчення іноземної мови у сту-дентів нелінгвістичних навчальних закладів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «теорія та методика професійної освіти» / Н.О. Арістова. – К. : Ін-т вищ. освіти АПН України, 2008. – 20 с.
  8. Бадмаев, Б.Ц. Психология в работе учителя [Текст] : в 2 кн. Кн. 2. Психологический практикум для учителя: развитие, обучение, воспитание / Б.Ц. Бадмаев. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 160 с. – (Психология для всех)
  9. Бадмаев, Б.Ц. Психология и методика ускоренного обучения [Текст] / Б.Ц. Бадмаев. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. – 272 с.
  10. Бадмаева, Н.В. Влияние мотивационного фактора на развитие умственных способностей [текст] : монография / Н.В. Бадмаева. – Улан-Удэ : Изд-во ВСГТУ, 2005. – 204 с.
  11. Балл, Г.О. Костюк Г.С. и его методологические уроки [Текст] / Г.О. Балл // Психологический журнал. – Т. 21. – 2000. – № 3. – С. 10-17
  12. Батуев, А.С. Высшая нервная деятельность [Текст] / А.С. Батуев. – М. : Высшая школа, 1991. – 153 с.
  13. Белоглазов, С.Е. Исследование особенностей формирования мотивационно-смысловой сферы студентов [Текст] / С.Е. Белоглазов // Материалы ІІІ международной конференции студентов и аспирантов по фундаментальных наукам «Ломоносов – 1906» (секция Психология). – М. : МГУ, 1966. – С. 9-11.
  14. Беляев, Б.В. Очерки по психологии обучения иностранных языков [Текст] / В.Б. Беляев. – М.: [б.н.и.], 1965. – Изд-2. – С. 79-90.
  15. Береснєв, А.А. Підготовка майбутніх вчителів іноземних мов до застосування особистісно орієнтованих технологій навчання [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «теорія та методика професійної освіти» / А.А. Береснєв. –Ялта, 2009. – 20 с.
  16. Бех, І.Д. Особистісно-зорієнтоване виховання: шляхи реалізації [Текст] / І.Д. Бех // Рідна школа. – 2000. – № 1. – С. 10–13.
  17. Бех, П.О. Концепція викладання іноземних мов в Україні [Текст] // П.О. Бех, Л.В. Биркун //Іноземні мови. – 1996. – № 2. – С. 3–8.
  18. Бим, И.Л. Некоторые актуальные проблемы современного обучения иностранным языкам [Текст] / И.Л. Бим // ИЯШ. – 2001. – № 4. – С. 5–8.
  19. Бим, И.Л., Иностранный язык в системе школьного филологического образования (концепция) [Текст] / И.Л. Бим, М.З. Биболетова, А.В. Щепилова, В.В. Копылова // Иностранные Языки в Школе. – 2009. –№1. – С.4.
  20. Близниченко, Л.А. Ввод и закрепление информации в памяти человека во время естественого сна [Текст] / Л.А. Близниченко. – К. : «Наукова думка», 1966. – 75с.
  21. Болдырев, Н.Н. Лингвистические основы коммуникативных методов обучения ино¬странному языку [Текст] / Н.Н. Болдырев // ИЯШ. – 1998. – №4. – С. 16–20.
  22. Болотин, И, Кадры современной высшей школы [Текст] / И. Болотин, А. Березовский //Высшее образование в России. – 1998. – № 2. – С. 22–27.
  23. Бондаренко, Н.Б. Мотиви опанування учнями 7-9 класів іноземної мови як засобу самовираження особистості [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.07 «Теорія і методика виховання» / Н.Б. Бондаренко. – Київ, 2002. – 18 с.
  24. Бориско, Н.Ф. Формирование профессионально ориентированной коммуникативной компетенции на практических занятиях по иностранному языку или сколько методики нужно будущему учителю? [Текст] / Н.Ф. Бориско // Іноземні мови. – К. : Ленвіт, 2010. – № 2. – С.3–10.
  25. Брунер, Дж. О познавательном развитии [Текст] / Дж. Брунер // Исследование развития познавательной деятельности. – М. : Педагогика, 1971. – 412 с.
  26. Брунер, Дж. Психологія пізнання. За межами безпосередньої інформації [Текст] /Дж. Брунер ; [пер. с англ.]. – М. : Прогресс, 1977. – 413 с.
  27. Бухбиндер, В.А. Методика интенсивного обучения иностранным языкам [Текст] / В.А. Бухбиндер, Г.А. Китайгородская. – К. : Выща шк., 1988. – С. 242–255.
  28. Вайсбурд, М.Л. Методы обучения. Выбор за вами [Текст] / М.Л. Вайсбурд // ИЯШ. – 2000. – №2. – С.29–36.
  29. Вайсбурд, М.Л. Роль индивидуальных особенностей учащихся при обучении иноязычному общению [Текст] / М.Л. Вайсбурд, Е.В. Кузьмина // ИЯШ. – 1999. – №3. – С.3–6.
  30. Васильев, И.А. Мотивация и контроль за действием [текст] / И.А. Васильев, М.Ш. Магомед-Эмиров. – М. : Изд-во МГУ, 1991. – 144 с.
  31. Веккер, Л. М. Психические процессы [Текст] : в 3-х т. Т. 2. Мышление и интеллект / Л. М. Веккер. – Л. : ЛГУ, 1974–1981. – 342 с.
  32. Вергасов, В.М. Активизация познавательной деятельности студентов в высшей школе [Текст] / В.М. Вергасов. – К. : вища школа, 1985. – 174 с.
  33. Ветохов, А.М. Взгляд С.Крашена на условия овладения вторым языком [Текст] / А.М. Ветохов // Іноземні мови. – 1999. – №4. – С.14–16.
  34. Вєтохов, О.М. Можливості і роль навчального перекладу в процесі навчання іноземної мови в школі [Текст] / О.М. Вєтохов // Педагогіка і психологія. – К. : Педагогічна думка, 2002. – № 1–2. – С. 213–223.
  35. Вилюнас, В.К. Психологические механизмы мотивации человека [текст] / В.К. Вилюнас. – М. : Изд-во МГУ, 1990. – 288 с.
  36. Витлин, Ж.Л. Эволюция методов обучения иностранным языкам в XX веке [Текст] / Ж.Л. Витлин // ИЯШ. – 2001. – №2. – С.23–30.
  37. Вірна, Ж.П. Позитивна особистість та логіка її життєвих программ [Текст] / Ж.П. Вірна // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія : Психологічні науки». – Випуск 7. – Чернігів : [б.н.в], 2009. – С. 71–75.
  38. Віттенберг, К.Ю. Підготовка майбутніх вихователів засобами інформаційно-комунікаційних технологій до навчання дітей іноземних мов [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «теорія та методика професійної освіти» / К.Ю. Віттенберг. –Вінниця, 2010. – 20 с.
  39. Волобуєва, О.Ф. Психологічні засади розвитку іншомовних здібностей майбутнього військового професіонала [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня д-ра психол. наук : [спец.] 19.00.07 "Пед. та вікова психологія" / О.Ф. Волобуєва; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - К., 2010. - 46 с.
  40. Волошина, В.В. Загальна психологія : Практикум [Текст] : Навчальний посібник / В.В. Волошина, С.О. Волинська. – К. : Каравела, 2005. – 280 с.
  41. Вольф, Н.В. Половые различия функциональной организации процес сов полушарной обработки речевой информации [Текст] / Н.В. Вольф. – Ростов на Дону : ООО ЦВВР, 2000. – 238 с.
  42. Воробьева, С.Р. Мотивационные стратегии поведения личности при изучении иностранного языка [Текст] : дис. канд. психол. Наук : 19.00.01 / Воробьева Светлана Романовна. – М., 2004. – 165 с.
  43. Вудвортс, Р. Этапы творческого мышления [Текст] : Хрестоматия по общей психологи. Психология мышления / Р. Вудвортс. – М. : МГУ, 1981. – С. 255–257.
  44. Выготский, Л.С. Педагогическая психология [Текст] / Л.С. Выготский. – М. : Педагогика, 1991. – 480 с.
  45. Гвоздева, А.В. Индивидуальные особенности восприятия и познания при изучении иностранных языков [Текст] / А.В. Гвоздева, Г.В. Сороковых // ИЯШ. – 1999. – № 5. – С.73–80.
  46. Годунова, Н.А. Использование краеведческого материала для повышения мотивации при обучении иностранным языкам [Текст] / Н.А. Годунова // Иностранные Языки в Школе. – 2006. – №7. – С.46.
  47. Головин, С.Ю. Словарь психолога-практика [Текст] / С.Ю. Головин. – М. : Харвест, 2001. – 976 с.
  48. Гольберг, Э. Соотношение физиологического и психического в высшей нервной деятельности человека [Текст] / Э. Гольберг, Л.Д. Коста. – Новороссийск : [б.н.и.], 1995. – С. 17–23.
  49. Гриндер, М. НЛП в педагогике. Исправление школьного конвейера [Текст] / М. Гриндер, Л. Лойд. – М. : Ин-т общегуманит. исследований, 2001. – 311 с.
  50. Гуцало, Е.У. Від теорії – до практики. Завдання з психології до навчально-виховної безвідривної педагогічної практики студентів педагогічного університету [Текст] : Навчально-методичний посібник ; Частина 1. / Е.У. Гуцало. – Кіровоград : Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2012. – 167 с.
  51. Давыдов, В.В. Теория развивающего обучения [Текст] / В.В. Давыдов. – М. : ИНТОР, 1996. – 544 c.
  52. Данилевська-Бабій, Г.Я. Врахування індивідуальних особливостей учнів у процесі навчання іноземної мови [Текст] / Г.Я. Данилевська-Бабій // Іноземні мови. – 2001. – № 1. – С. 15–16.
  53. Дергачова, О.Е. Личностная автономия как предмет психологического исследования [Текст] : дис. канд. психол. наук : 19.00.01 : захищена коли / Дергачова Ольга Евгеньевна. – М., 2005. – 162 с.
  54. Емельянова, Н.А. Диагностика иноязычных способностей студентов и мотивация овладения иностранным язиком [Текст] / Н.А. Емельянова, И.А. Цатурова // Вестн. Верх.-Волж. отд-ния Акад. технол. наук Рос. Федерации. – 2008. – № 1. – С.243–247.
  55. Епифанова, С.В. Формирование учебной мотивации [Текст] / С.В. Епифанова // Высшее образование в России. – 2000. – № 3. – С. 106–107.
  56. Жигайло, Н.І. Соціальна педагогіка [Текст] : Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) / Н.І. Жигайло. – Львів: Новий світ–2000, 2011. – 256 с.
  57. Жлуктенко, Ю.О. Навчання іноземних мов за методичною системою Ч. Фріза – Р. Ладо [Текст] / Ю.О. Жлуктенко. – К. : Радян.школа, 1969. – 105 с.
  58. Жовтан, Л.В. Викладач вишу як один з учасників освітнього процесу в рамках теорії конструктивізму [Електронний ресурс] / Л.В. Жовтан. – Режим доступу: http://dspace.luguniv.edu.ua/jspui/handle/123456789/179
  59. Журавський, В. Проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу [Текст] / В. Журавський // Освіта України: гол.ред. Ю.Б. Кузнєцов. – 2004. – №16. – С. 1-2.
  60. Заболотна, O. Альтернативна освіта як предмет наукового дискусуу вітчизняному та зарубіжному педагогічному просторі [Текст] / О. Заболотна // Порівняльно-педагогічні студії.– 2009. – № 1. – C. 31–37.
  61. Загоруйко, Т.И. Влияние психологии на интенсификацию процесса изучения иностранных языков [Текст] / Т.И. Загоруйко, О.Ф. Курочкина // Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури. – 2011. – Випуск 2 (88). – C. 78–83
  62. Занковский, А.Н. Организационная психология [Текст] : Учебное пособие для вузов по специальности «Организационная психология» / А.Н. Занковский. – 2-е изд. – М. : Флинта : МПСИ, 2002. – 648 с.
  63. Занюк, С. Психология мотивации [Текст] / С. Занюк. – К. : Эльга-Н; Ника-Центр, 2001. – 352 с.
  64. Засєкіна, Л.В. Мова у світлі концепції когнітивного розвитку особистості [Текст] / Л.В. Засєкіна // Наук. вісн. Кафедри ЮНЕСКО Держ. лінгв. ун-ту. – К. : Вид-во центру КДЛУ, 2000. – Вип. 3 В. – С. 767–770.
  65. Зимняя, И.А. Психология обучения иностранному языку в школе [Текст] / И.А. Зимняя. – М. : Просвещение,1991. – 222 c.
  66. Ильин, Е.П. Мотивация и мотивы [Текст] / Е.П. Ильин. – СПб. : Питер, 2006. – 512 с.
  67. Каламаж Р. В. Я-концепція в контексті когнітивних стилів. [Текст] / Р.В. Каламаж // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». - Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2009. – Вип.12. – С. 100-116.
  68. Капаева, А.Е. О формировании готовности учащихся к самообучению иностранным языкам [Текст] / А.Е. Капаева // ИЯШ. – 2001. – № 3. – С.12–17.
  69. Карп’юк, О. Особливості комунікативно-орієнтованого навчання англійської мови в початковій школі [Текст] / Карп’юк О. – К. : Навч. кн., 2004. – 120 с.

  70. Кашина, Е.Г. Традиции и инновации в методике преподавания иностранного языка: учебное пособие для студентов филологических факультетов университетов [Текст] / Е.Г. Кашина; отв. ред. А.С. Гринштейн. – Самара : Изд-во «Универс-групп», 2006. – 75 с.
  71. Китайгородская, Г.А. Интенсивное обучение иностранным языкам. Теория и практика : Учебно методическое пособие [Текст]. – 2-е изд., перераб. и доп. / Г.А. Китайгородская. – М. : Высшая школа; Научно-образовательный центр «Школа Китайгородской», 2009. – С. 4 – 50.
  72. Коваленко, О.Я. Концептуальні зміни у викладанні іноземних мов у контексті трансформацій іншомовної освіти [Текст] / О.Я. Коваленко // Інозем. мови в навч. закладах. – 2003. – № 2. – С. 20–24.
  73. Ковальчук, І.В. Іншомовне спілкування та розвиток іншомовної комунікативної культури особистості [Текст] / І.В. Ковальчук // Збірник наукових праць КПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України. Проблеми сучасної психології. Київ : [б.н.в.], 2012. – Випуск 15. – С.275–285.
  74. Козелецкий, Ю. Человек многомерный [Текст] / Ю. Козелецкий. – К. : Лыбидь, 1991. – 285 с.
  75. Коменский, Я.А. Избр. пед. соч. [Текст] / Я.А. Коменский. – М. ; [б.н.и.], 1955. – 651 с.
  76. Конопкин, О.А. Общая способность саморегуляции как фактор субъектного развития [Текст] / О.А. Коноплин// Вопросы психологии. – 2004. – №2. – С. 128–135.
  77. Корнилова, Т. В. Интеллект и творчество студентов в условиях инновационного обучения [Текст] / Т. В. Корнилова // Национальный психологический журнал. – 2006. – №1.– С. 107-109.
  78. Коробейникова, И.И. Параметры психомоторных реакций, психофизиологические характеристики, успеваемость и показатели ЭЭГ человека [Текст] / И.И. Коробейникова // Психол. журн. – 2000. – Т. 21. – № 1. – С. 132–136.
  79. Коряковцева, Н.Ф. Современная методика организации самостоятельной работы изучащих иностранный язык [Текст] / Н.Ф. Коряковцева. –М. : Аркти, 2002. – 176 с.
  80. Коць, М.О. Структурно-функціональна модель розгортання процесу педагогічної взаємодії майбутнього вчителя [Текст] / М.О. Коць // Збірник наукових праць К-ПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України. 2011,– C. 516-525.
  81. Кочарян, О. С. Когнітивні ресурси забезпечення успішності навчальної діяльності студентів [Текст] : навч. посіб. / О.С. Кочарян, Є.В. Фролова, В.М. Павленко. – Х. : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харк. авіац. ін.-т», 2011. – 64 с.
  82. Кочубей В.Ю. Особливості вимовного акценту в англійському мовленні українців: фонемний та фонетичний аспекти [Текст] : дис. канд. філол. наук : 10.02.04 // Кочубей Вікторія Юріївна. – Кіровоград, 2006. – 248 с.
  83. Кульчицька, О. О. Інноваційні методики: революція чи еволюція? [Текст] / О.О. Кульчицька // Міжнародна науково-методична конференція «Інноваційні підходи до навчання іноземних мов та культур у новому тисячолітті» / Під ред. О. Б. Тарнапольського. – Дніпропетровськ : [б.н.в.], 2002. – С. 76.
  84. Курята Ю.В. Креативне мислення як чинник соціалізації дітей молодшого шкільного віку [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «» / Ю.В. Курята. – Хмельницький, 2008. – 20 с.
  85. Ладо, Р. Обучение иностранному языку [Текст] / Р. Ладо // Методика преподавания иностранных языков за рубежом. – М. : Прогресс, 1987. – С.52–85.
  86. Левченко, Т.І. Психолінгвістичні умови оволодіння іноземними мовами [Текст] Т.І. Левченко // Наук. вісн. кафедри ЮНЕСКО Держ. лінгв. ун-ту. – К. : Вид-во центру КДЛУ, 2000. – Вип. 3 В. – С. 796–802.
  87. Леонтьев, А. Н. Избранные психологические произведения [Текст] : в 2-х т. Т. 1. / А.Н. Леонтьев. – М. [б.н.и.]: , 1983. – С. 65–75.
  88. Леонтьев, А.А. Основные линии развития методики преподавания иностранных языков в СССР (40–80 годы) [Текст] : Хрестоматия. Общая методика обучения иностранным языкам / сост. А.А. Леонтьев. – М. : Рус.язык, 1991. – С.4–9.
  89. Ливер, Б.Л. Роль доминирующего полушария головного мозга в процессе усвоения русского языка иностранцами [Текст] / Б.Л. Ливер. – М. : Изд-во АИГО, 2008. – 158 с.
  90. Лозанов, Г.К. Суггестология [Текст] / Г.К. Лозанов. – София : [б.н.и.], 1971. –151 с.
  91. Максименко С. Д. Психологічна організація умов розвитку суб’єкта учіння [Текст] / С. Д. Максименко. – К. : Інститут психології ім. Г. С. Костюка., 1996. – С. 9-18.
  92. Максименко, С.Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці: методологія, методи, програми, процедури [Текст] : Навч посібн. для вищої школи / С.Д. Максименко. – К. : Наукова думка, 1998. – 226 с.
  93. Маркова, А.К. Формирование мотивации учения : Книга для учителя [Текст] / А.К. Маркова, Т.А. Матис, А.Б. Орлов. – М. : Просвещение, 1990. – 192 с.
  94. Мартан, Ж-П. Використання методу «Учіння через навчання» на уроках ін. м. [Текст] / Ж.П. Мартан, Ф.А. Ратнер, А.Е. Рахимова // Іноземні мови в школі. – М. : [б.н.и]. – 2007. – №6. – С. 2-4.
  95. Матласевич О.В. Проблема гуманізму: минуле та сучасність [Текст] / О.В. Матласевич // Наукові записки. Серія «Філологічна». Серія «Психологія і педагогіка». Випуск 2. – Острог, 2002. – С. 175 – 181.
  96. Матюхина, М.В. Мотивация учения [Текст] / М.В. Матюхина. – М. : 2004. – С. 17–23.
  97. Методика интенсивного обучения иностранным языкам [Текст] / Под ред. В.А. Бухбиндера и Г.А. Китайгородской. – К. : [б.н.и.], 1988. – 343 с.
  98. Мильман, В.Э. Внутренняя и внешняя мотивация учебной деятельности [Текст] / В.Э. Мильман. – М. :[б.н.и.], 2006. – С. 193–231.
  99. Миролюбов, А.А. Вопросы советской методики обучения иностранным языкам в 40-е годы [Текст] / А.А. Миролюбов // ИЯШ. – 1991. – № 5. – С. 30–37.
  100. Мистецтво бути викладачем [Текст] : Практ.посіб. / А.Брінклі, Б.Десантс, М.Флемм та ін. ; За ред. О.І. Сидоренка. – К. : Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2003. – 144 с.
  101. Мірошниченко, Е.В. Психолого-методичні фактори оптимізації змісту іншомовної освіти у немовному вищому навчальному закладі [Текст] / Е.В. Мірошниченко. – Дніпропетровськ : [б.н.в.], 2002. – 258 с.
  102. Моросанова, В.И. Индивидуальный стиль саморегуляции: феномен, структура и функции в произвольной активности человека [Текст] / В.И. Моросанова. – М. : Наука, 2001. – 192 с.
  103. Назаренко, Н.В. Самопочуття і настрій студентів як показники ефективності педагогічної технології [Текст] / Н.В. Назаренко // Педагогічні науки. – К.: [б.н.в.], 2009. – С.105–108
  104. Наследов, А.Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и интерпретация данных: Учебное пособие / А.Д.Наследов – 2-е изд., испр и доп. – СПб. : Речь, 2006. – 392с.
  105. Ніколаєва, С.Ю. Сучасні підходи до викладання іноземних мов [Текст] / С.Ю. Ніколаєва, О.М. Шерстюк // Іноземні мови. – 2001. – № 1. – С.50–58.
  106. Ніколаєва, С.Ю. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах [Текст]. – Київ : Ленвіт, 2003. – 320 с.
  107. Ніколаєва, С.Ю., Сучасні технології навчання іншомовного спілкування [Текст] / С.Ю. Ніколаєва, Г.А. Гринюк, І.І. Олійник та ін. – К. : Ленвіт, 1997. – 96 с.
  108. Ніколаєнко, С. І. Труднощі навчання у вищому навчальному закладі та шляхи прискорення адаптації студентів до них [Текст] / С.І, Ніколаєнко, С.О. Ніколаєнко // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : тематичний випуск. – К. : [б.н.в.], 2010. – Додаток 4, том VII (25). – С. 288–290.
  109. Носенко, Е. Л. Емоційний інтелект як соціально значуща інтегральна властивість особистості [Текст] / Е. Л. Носенко // Психологія і суспільство. – 2004. – № 4. – С. 95–109.
  110. Онуфрієва, Л. Навчальне співробітництво в процесі оволодіння іноземною мовою : психологічний аспект [Текст] / Л. Онуфрієва // Проблеми загальної та педагогічної психології : Зб. наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України ; Редкол. : С. Д. Максименко, М.-Л. А. Чепа, Ю. Т. Рождественський [та ін.]; За ред. С. Д. Максименка. – К. : ГНОЗІС, 2004. – Т. 6 . – Вип. 8. – С .242–248.
  111. Орбан-Лембрик, Л. Е. Активність особистості як форма вияву її індивідуальності і професіоналізму [Текст] / Л.Е. Орбан-Лембрик // Теоретико-методологічні проблеми генетичної психології. – К.: Інститут психології ім. Г. С. Костюка, 2002. – Т. 1. – С. 140 – 143.
  112. Палей И.М. Модальностная структура эмоциональности и когнитивный стиль [Текст] / И.М. Палей // Вопросы психологии. – 1982. – № 1. – С.118–126.
  113. Пальмер, Г. Усний метод навчання іноземних мов [Текст] / Г. Пальмер. – К. : Радян. школа, 1964. – 159 с.
  114. Пальчевський, С.С. Сугестопедичний підхід до навчання англійської мови в гімназії лінгвістичного профілю [Текст] / С.С. Пальчевський // Іноземні мови. – 2001. – № 1. – C.9–12.
  115. Паршикова, Е.А. Современные тенденции в развитии методики раннего обучения иностранному языку в Европе [Текст] / Е.А. Паршикова // Іноземні мови. – 2000. – № 2. – С.41–45.
  116. Пасічник І.Д. Інформатизація та психічний розвиток [Текст] / І.Д. Пасічник // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог, 2004. – Вип.5. – С. 8 – 16.
  117. Пасічник І.Д., Максименко С.Д. Роль когнітивно – стильових особливостей особистості в процесі навчальної діяльності[Текст] / І.Д. Пасічник, С.Д. Максименко // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка».Тематичний випуск: «Сучасні дослідження когнітивної психології». – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2010. – Вип.14. – С. 3-11.
  118. Пасічник, І.Д. Психологія поетапного формування операційних структур систематизації [Текст] / І.Д. Пасічник. – 2-е вид., перероблене і доповнене. – Острог : вид-во НаУОА, 2004. – 242 с.
  119. Пассов, Е.И. Программа-концепция коммуникативного иноязычного образования : [Текст] 5-11 классы / Е.И. Пассов. – М. : Просвещение, 2000. – 173 с.
  120. Пашукова, Т.У. Практикум із загальної психології [Текст] / Т.У. Пашукова, А.І. Допіра, Г.В. Дьякова ; за ред. Т.У. Пашукової. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2000. – 204 с.
  121. Плахотник, В.М. Навчання іноземних мов у середній школі : Концепція та її реалізація [Текст] / В.М. Плахотник // Іноземні мови. – 1995. – № 1. – С. 13–15.
  122. Плиска Ю.С. Ключові компетенції європейського вчителя в контексті сучасної педагогіки [Текст] / Ю.С. Плиска // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». - Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2010. – Вип.16. – С. 224 – 232.
  123. Подымов, Н.А. Психологические барьеры в педагогической деятельности: монография [Текст] / Н.А. Подымов. – М. : Прометей, 1998. – 239 с.
  124. Полат, Е.С. Некоторые концептуальные положения организации дистанционного обучения иностранному языку на базе компьютерных телекоммуникаций [Текст] / Е.С. Полат // ИЯШ. – 1998. – №6. – С.18-25.
  125. Прыгин, Г.С. Основы психодиагностики [Текст] / Г.С. Прыгин. – М. : УМК «Психология», 2003. – 198 с.
  126. Психологический словарь [Текст] / [авт.-уклад. В.В. Давыдов и др.] – 2 изд., перераб. и доп. – М. : Педагогическая пресса, 1996. – 440 с.
  127. Психологічна енциклопедія [Текст]/ [авт.-упор. О.М. Степанов]. – К. : «Академвидав», 2006. – 424 с. – (Енциклопедія ерудита).
  128. Равчина, Т. Діяльність викладача вищої школи в контексті сучасної філософії освіти [Текст] / Т. Равчина // Вісник Львівського університету. – Серія педагогіки. – 2009. – Вип. 25. – Ч. 3. – С. 11–22.
  129. Раушенбах, В.Э. Краткий обзор основных методов преподавания иностранных языков с! по XX век [Текст] / В.Э. Раушенбах. – М. : Высш. школа, 1971. – 112 с.
  130. Рахманов, И.В. Некоторые теоретические вопросы методики обучения иностранным языкам в средней школе [Текст] // Общая методика обучения иностранным языкам : Хрестоматия ; Сост. Леонтьев А.А. – М. : Рус.яз., 1991. – C.9–20.
  131. Риверс, В. Психолог и преподаватель иностранного языка [Текст] / В. Риверс // Методика преподавания иностранного языка за рубежом. – М. : [б.н.и.], 1967. – С.215–220.
  132. Рідель, Т.М. Формування мотивації учіння студентів аграрних університетів у процесі вивчення іноземних мов [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.09 «Теорія навчання» / Т.М. Рідель. – Кривий Ріг, 2011. – 20 с.
  133. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии [Текст] / С.Л. Рубинштейн. – СПб : Питер, 2001. – 720 с.
  134. Савчин, М. В. Вікова психологія [Текст] : навч. посіб. / М.В. Савчин, Л.П. Василенко.– К. : Академвидав, 2005 – 360 с.
  135. Садченко, М. В. Психологические стратегии овладения иностранным языком в учебной деятельности студентов [Текст] : дис. д-ра. психол. наук : 19.00.07 / Садченко Мария Валентиновна. – Иркутск, 2004. – 205 с.
  136. Сиротюк, А.Л. Нейропсихологическое и психофизиологическое сопровождение обучения [Текст] / А.Л. Сиротюк. – М. : [б.н.и.], 2003. – 107 с.
  137. Скляренко, Н.К. Типологія вправ в інтенсивному навчанні іноземних мов [Текст] / Н.К. Скляренко // Гуманістичні аспекти лінгвістичних досліджень і методики викладання іноземних мов. – К. : КДПIIМ, 1992. – C.9–14.
  138. Скляренко, Н.К. Як навчати сьогодні іноземних мов (концепція) [Текст] / Н.К. Скляренко // Іноземні мови. – 1995. – № 1. – C.5–9.
  139. Словарь методических терминов (теория и практика преподавания языков) [Текст] / Э.Г. Азимов, А.Н. Щукин. – СПб : Златоуст, 1999. – 472 с.
  140. Смирнов, С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности [Текст] : Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений / С.Д. Смирнов. – М. : Издательский центр «Академия», 2001. – 304 с.
  141. Смульсон, М.Л. Психологія розвитку інтелекту в ранній юності [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / М.А. Смульсон. – К., 2002. – 36 с.
  142. Співак, В.І. Психологічні особливості самоконтролю студентів у процесі засвоєння іноземної мови ( на матеріалі англ. мови) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / В.І. Співак. –К., 1997. –16 с.
  143. Тарнопольський, О. Студент у функції викладача англійської мови як іноземної : вплив на ставлення до навчання та навчальну мотивацію [Текст] / О. Тарнопольський Ю. Дегтярьова // Збірник наукових праць. – Львів : [б.н.в.], 2007. – С.37–40.
  144. Тимошенко, В.М. Психологічні особливості формування мотивації досягнення майбутніх учителів (на матеріалі вивчення іноземної мови) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07 «». – К., 2001. – 21с.
  145. Ушинский К.Д. Избр. соч. / К.Д. Ушинский. – М. : Педагогика, 1974. – Т. 1. – 583 с.
  146. Уэст, М. Обучение английскому языку в трудных условиях [Текст] / М. Уэст. – М.: Просвещение, 1966. – 113 с.
  147. Фопель, К. Психологические принципы обучения взрослых. Проведение воркшопов : семинаров, мастер-класов [Текст] / К. Фопель. [Пер. с нем.] – М. : Генезис, 2010. – 360 с. – (Все о психологической группе)
  148. Фролова, Є. В. Роль стильових особливостей сприйняття у забезпеченні успішності навчальної діяльності студентів [Текст] / Є. В. Фролова // Наукові записки. Сер. Психологія і педагогіка. Тематичний випуск : «Актуальні проблеми когнітивної психології». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2010. – Вип. 14. – С. 296-305.
  149. Фрэнкин, Р. Мотивация поведения : биологические, когнитивные и социальные аспекты [Текст] / Р. Фрэнкин. – СПб. :Питер, 2003. – 651 с.
  150. Хекхаузен, Х. Психология мотивации достижения [Текст] / Х. Хекхаузен. – СПб. : Речь, 2001. – 238 с.
  151. Холодная, М.А. Когнитивные стили как проявление своеобразия индивидуального интеллекта [Текст] : Учебное пособие для студентов специальности 02/04/ КГУ им. Т.Г.Шевченко / М.А. Холодная. – К. : [б.н.и.], 1990. – 75 с.
  152. Холодная, М.А. Когнитивные стили. О природе индивидуального ума [Текст] / М.А. Холодная. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2004. – 384 с.
  153. Хомский, Н. Язык и мышление [Текст] / Н. Хомский – М. : Изд-во Московского университета, 1972. – 126 c.
  154. Цетлин, В.С. К истории научной школы, основы которой заложены Л.В.Щербой [Текст] / В.С. Цетлин // ИЯШ. – 2001. – № 2. – С.23–30.
  155. Чебровская, С.В. Психологические условия формирования самостоятельности студентов [Текст] : дис. канд. психол. наук : 19.00.07 / Чебровская Светлана Владимировна. – Курск, 2003. – 145 с.
  156. Чепелєва, Н.В. Психологічна культура вчителя [Текст] / Н.В. Чепелєва // Психологія : Зб. наук. праць. – Вип. 4 (7). – К. : НПУ, 1999. – С.22–26.
  157. Шаркова, Н.Ф. Про можливості вдосконалення викладання іноземної мови у ВНЗ [Текст] / Н.Ф. Шаркова // Актуальні проблеми психології : зб. наук. Праць. – Т. 7 : Екологічна психологія. – Вип. 20 ; Ч. 2 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України ; [редкол.: Максименко С. Д., Чепелєва Н. В., Балл Г.О. та ін.] ; за ред.: С. Д. Максименка. – Київ : [б.н.в.], 2009. – С. 259–262
  158. Шугай М.А. Соціально-когнітивні аспекти впевненості в досягненні успіху [Текст] / М.А. Шугай // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог, 2007. – Вип. 8. С. 385 - 393.
  159. Шуневич, Б.І. Порівняльний аналіз ранніх зарубіжних теорій дистанційного навчання [Текст] / Б.І. Шуневич // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». – 2011. – № 2 (2). – C. 105–108.
  160. Щерба, Л.В. Языковая система и речевая деятельность [Текст] / Л.В. Щерба. Изд. 2-е, стереотипное. – М. : Едиториал УРСС, 2004. – 432 с.
  161. Эрастова, Л. Е. Психофизиологические особенности восприятия учебного материала студентами [Текст] / Л. Е. Эрастова // Наука і освіта. – 2009. – № 4.– С. 51–53.
  162. Ames, C., Archer, J. Achievement goals in the classroom; Students’ learning strategies and motivation processes / C. Ames, J. Archer // Journal of Educational Psychology. – 1988. – № 80. – P. 260-267
  163. Arends, R. Uczymy się nauczać / R. . Arends. – Warszawa, 1998. – 187s.
  164. Barański, Cz., O istocie i warunkach edukacji alternatywnej / Cz. Barański // Nowa Szkoła. – 1996. – № 7. – S. 20.
  165. Baur, R.S. Argumente fuer die Integration suggestopaediesche Lernformen in einen modernen Fremdsprachenunterricht / R.S. Baur // DGSL. – 1993. -–S. 210-230.
  166. Baur, R.S., Superlerning und Suggestopaedie / R.S. Baur. – Berlin, Muenchen, 1990. – 250 s.
  167. Bausch, K.R., Kasper G. Der Zweitsprachenerwerb : Moeglichkeiten und Grenzen der „groessen” Hypothesen / K. R. Bausch, G. Kasper // Linguistische Berichte. – 1979. – № 64. – S. 3-35.
  168. Bausch, K. R., Materiały seminaryjne: Wie hältst Du’s mit der Grammatik?, Uniwersytet Ruhry Bochum, 1993, – S.25-28.
  169. Beland, K. Social and emotional learning hikes interest and resiliency / K. Beland // Education Digest: Essential Readings Condensed for Quick Review. –2007. – № 72(9). – S. 24–29.
  170. Birkenbihl, V.F. Das „neue” Stroh im Kopf? / V.F. Birkenbihl // Gabal Verlag GmbH. – 2000. – 320 p.
  171. Black, S. “The musical mind” / S. Black // The American School Board Journal. – 1997. – № 16. – P. 20-22
  172. Bowen, T., Marks, J. Inside teaching / T. Bowen, J. Marks. – Oxford : Macmillan Education, 2005. – 176 p.
  173. Brumfit, C. J. Communicative methodology in language teaching: The roles of fluency and accuracy / C. J. Brumfit. – Cambridge, Cambridge University Press, 1984. – 166 p.
  174. Buehl, D. Strategie aktywnego nauczania / D. Buehl. – Krakow : Wydawnictwo Edukacyjne, 2004. – 198 s.
  175. Chojnacka-Gartner, J. Czytanie jako proces konstruowania wiedzy / J. Chojnacka-Gartner. – 2004. – 92 s.
  176. Churches, R., Terry, R. NLP for Teachers: How to be a Highly Effective Teacher / R. Churches, R. Terry // Crown House Publishing. – 2007. – 200 p.
  177. Cieśla, M., Dzieje nauki języków obcych w zarysie / M. Cieśla. – Warszawa, 1974. – 70 s.
  178. Coch, D., Fischer, K. W., Dawson, G. Human Behavior, Learning, and the Developing Brain: Typical Development / D. Coch, K. W. Fischer, G. Dawson. – New York : Guilford Press, 2007. – 412 p.
  179. Covington, M.V. Making the grade: A self-worth perspective on motivation and school reform / M.V. Covington. – New York, Cambridge University Press, 1992. – 351 p.
  180. Crick, F., Koch, C., Problem świadomości / F. Crick, C. Koch // Świat Nauki. – 1992. – № 11 (15). – S. 64-72.
  181. Dembo, M.H. Stosowana psychologia wychowawcza / M.N. Dembo. – Warszawa, WsiP, 1997. – 573 s.
  182. Dennison, P.E., Dennison, G.E. Personalized whole brain integration / P.E. Dennison, G.E. Dennison. – Ventura, Edu-Kinesthetics, Inc, 1985. – 98 p.
  183. Dhority, L., Die Suggestopaedie als humanistische Paedagogik. Ein Interview mit Prof. Dr. L. Dhority / Bochow. – Boston, 1988. – S. 129-139.
  184. Dhority, L., Moderne Suggestopaedie. Der ACT / L. Dhority // Ansatz ganzheitlichen Lehrens und Lernens. – 2. wyd. Bremen. – 1989. – S. 67-83.
  185. Dietrich, I. Alternative Methoden / I. Dietrich // Bausch i in. – 1989. – S.159-165.
  186. Dornyei, Z. Motivational strategies in the language classroom / Z. Dornyei. – 4 th printing. – Cambridge: Cambridge University Press, 2001. – 155 p.
  187. Ekman, P., Davidson, R.L, Friesen, W.V. The Duchenne smile: Emotional expression and brain psychology II // P. Ekman, R.L. Davidson, W.V. Friesen // Journal of personality and Social Psychology. – 1990. – № 58(2). – P. 342-353.
  188. Ellis, R. The study of second language acquisition / R. Ellis. – Oxford, Oxford University Press, 1994. – P. 20-580.
  189. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. – Tom IV. – Warszawa: Wydawnictwo Academicke ‘Zak’, 2003. – 1295 s.
  190. Fletcher-Janzen, E., & Reynolds, C. R. Neuropsychological perspectives on learning disabilities in the era of RTI: Recommendations for diagnosis and intervention. Hoboken / E. Fletcher-Janzen, C.R. Reynolds. – NJ : John Wiley, 2008. – 352 p.
  191. Freeman, D. The hidden side of the work: Teacher knowledge and learning to teach. A perspective from North American educational research on teacher education in English language teaching / D. Freeman // Language Teaching. – 2002. – №35. – P. 1-13.
  192. Fricke, D. Suggestopaedie - Superlearning - sanftes Lernen: Alternatieven f?r den Fremdsprachenunterricht? Versuch einer Bestandsaufnahme als Sammelbesprechung / D. Fricke // Neusprachliche Mitteilungen. – 1993. – № 3. – S. 271-288.
  193. Fromm, E. Haben oder Sein, Stuttgart / E. Fromm. – 1979. – 98 s.
  194. Gardner, H. Frames of mind: The theory of multiple intelligence / H. Gardner. – New York, Basic Books, 1993. – 440 p.
  195. Goleman, D. Inteligencja emocjonalna / D. Goleman. – Poznań, 1997. – 59 s.
  196. Goetz, W. Zu einigen innovativen methodischen Konzepten im Fremdsprachenunterricht: TPR, SW, CLL / W. Goetz // Englisch-Amerikanische Studien. – 1985. – № 1. – S. 31-53.
  197. Gow, L. i Kember, D. Conceptions of teaching and their relationship to student learning / L. Gow, D. Kember // British Journal of Educational Psychology. – 1993. – № 63. – P. 20-33.
  198. Hacker, P., Barkhuizen, G. Autonomous teachers, autonomous cognition. Developing personal theories through reflection in language teacher education / P. Hacker, G. Barkhuizen // Lamb, T. i Reinders, H. (red.). – 2008. – P.161-183.
  199. Han, Z. H. Fossilisation in Adult Second Language Acquisition / Z.H. Han. – Clevedon, Buffalo, Toronto, Sydney : Multilingual Matters LTD, 2004. – 201 p.
  200. Hobbelink, S., Priebe, C. Suggestopaedie und die neue Lernverfahren. Eine empirische Untersuchung / S. Hobbelink, C. Priebe // Zielsprache Englisch. – 1988. – № 4. –S. 4-15.
  201. Holtwisch, H. Fremdsprachen alternativ! Untersuchungen zur Wirksamkeit der suggestopadische Methode im schulischen Englischunterricht / H. Holtwisch. – Bochum, 1990. – 90 s.
  202. Holtwisch, H. Neurolinguistisches Programmieren (NLP) – eine neue Herausforderung foer den Fremdsprachenunterricht / H. Holtwisch // PRAXIS des neusprachlichen Unterrichts. – 1991. – № 2. – S. 152-160.
  203. Holtwisch, H. Suggestopaedie, Superlerning, Schule / H. Holtwisch // Praxis des neusprachlichen Unterrichts. –1988. – № 35. – S. 239-246
  204. Horwitz,
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины