СИСТЕМНО-ДИНАМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ СТУДЕНТІВ : СИСТЕМНО-ДИНАМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • СИСТЕМНО-ДИНАМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ СТУДЕНТІВ
 • Альтернативное название:
 • СИСТЕМНО-ДИНАМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ СТУДЕНТОВ
 • Кол-во страниц:
 • 208
 • ВУЗ:
 • СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ
 • Год защиты:
 • 2013
 • Краткое описание:
 • СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ


  На правах рукопису


  КУЛИК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА  УДК: 159.922 – 057.87:502


  СИСТЕМНО-ДИНАМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
  РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ СТУДЕНТІВ


  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата психологічних наук  Науковий керівник:
  Засєкіна Лариса Володимирівна
  доктор психологічних наук, професор  Луцьк – 2013
  ЗМІСТ

  ВСТУП……………………………………………………………………………….4

  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ
  1.1. Становлення поняття екологічної свідомості на філософському етапі розвитку психології….………………………………………………………..10
  1.2. Екологічна свідомість як предмет сучасних психологічних досліджень…………………………………………………..…………….......20
  1.3. Системно-динамічний підхід до вивчення екологічної свідомості студентів…………………………………………………………….………...41
  Висновки до першого розділу…………………..…………………….….……...52

  РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ СТУДЕНТІВ
  2.1. Організація емпіричного вивчення екологічної свідомості студентів………………..…………..……….....................................................54
  2.2. Взаємозв’язок екологічної свідомості з особистісними властивостями та стилями міжособистісної взаємодії студентів …………………… …… 62
  2.3. Психолінгвістична діагностика масової та індивідуальної екологічної свідомості студентів………………..… ……...…………..………….….....…73
  2.3.1. Психолінгвістичне вивчення масової екологічної свідомості……..74
  2.3.2. Психолінгвістичне дослідження індивідуальної екологічної свідомості………………….…………………….…………..…..……………..89
  Висновки до другого розділу…………………………………………….……..105

  РОЗДІЛ 3. ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
  3.1. Психологічні засади розвитку екологічної свідомості студентської молоді на сучасному етапі наукової думки……..........................................108
  3.2.Еколого-психологічний тренінг як засіб розвитку екологічної свідомості в контексті системно-динамічного підходу…………...………118
  3.3. Психічні новоутворення системно-динамічного розвитку екологічної
  свідомості студентів………...……………...……………………………..…145
  Висновки до третього розділу……………………………………….…………151
  ВИСНОВКИ………………………………………………………………………154
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………….……..…157
  ДОДАТКИ
  Додаток А…………………………………….………………………………178
  Додаток Б…………………………………………..…………………………180
  Додаток В…………………………………………….………………………197


  ВСТУП


  Актуальність теми. У сучасному світі, незважаючи на техногенний та інформаційний прогрес, поряд із позитивними наслідками та перевагами цивілізаційних змін, виникають також небезпеки, зокрема екологічні. Людина дедалі частіше відчуває власну безпорадність у взаємодії з природним середовищем через постійні природні катаклізми, екологічні кризи тощо. XXI століття характеризується поступовим зростанням рівноправної суб'єкт-суб'єктної взаємодії людини з природою, яка ґрунтується на існуючих духовних та інтелектуальних традиціях і передбачає вирішення екологічних проблем першочерговим завданням подальшого розвитку суспільства.
  Екологічні проблеми сьогодні розглядаються як світоглядні, як проблема свідомості людини та її ставлення до природи. Стає зрозумілішим, що попередження та подолання екологічної кризи неможливі без зміни свідомого ставлення людини до навколишнього середовища, яке, зі свого боку, є стрижнем екологічної свідомості. Водночас важливим є те, що ставлення до природи як рівноцінного суб’єкта взаємодії не є стихійним, а потребує створення відповідних психологічних умов для його розвитку і вдосконалення. Розглядаючи екологічну свідомість не лише як психічне відображення і перетворення природного середовища, а і як цілісний світогляд людини, вважаємо найсенситивнішим до її розвитку віковий період юнацтва. Адже саме в цьому віці дорослішання вибудовуються основні світоглядні настанови, засади й орієнтації особистості. А тому екологічна свідомість слугує цілісною системою поглядів особистості юнака на світ, на власне місце в діаді «людина-природа», розумінням і емоційним оцінюванням смислу людської діяльності в забезпеченні геобіоценозу.
  Аналіз психологічної літератури засвідчує, що екологічна свідомість, її типи, види та форми були предметом вивчення в працях В. Й. Бочелюка, С. Д. Дерябо, А. М. Льовочкіної, Л. В. Потапчук, В. О. Скребця, Ю. М. Швалба; формування екологічної активності студентів висвітлено в роботах О. В. Грезе, А. Л. Стеблецького, Л. В. Тенькової; проблеми екологічного руху в Україні відображено в дослідженнях Н. М. Бездорогої та ін. Екопроблематика цікавила й зарубіжних учених, серед яких проблеми екологічної поведінки й когнітивних карт К. Фовлера, В. Ходжеса, екологічні системи Ю. Брофенбренера, концептуальні лінії екологічного дискурсу М. Халлідея.
  Незважаючи на значну кількість вітчизняних і зарубіжних наукових розвідок у вивченні екологічної свідомості, її структури та функцій, дослідження екологічної свідомості як відкритої динамічної системи, яка здатна розвиватися та має своєрідні вияви в юнацькому віці, не відображено в психологічній літературі. Водночас запити практики суспільного життя потребують активності екосвідомого молодого покоління, здатного гармонізувати взаємодію з природою. Важливим також є вивчення не лише індивідуальної екологічної свідомості, а й масового її прояву, який часто відображається у ЗМІ та сприяє створенню суспільних знань, уявлень, настанов і цінностей. Дослідження взаємовпливу індивідуальної та масової екологічної свідомості студентів у виробленні суб’єкт-суб’єктного ставлення до природи також належно не висвітлено в наукових джерелах. Цим зумовлено актуальність та вибір теми «Системно-динамічні особливості розвитку екологічної свідомості студентів».
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження є складовою частиною наукової роботи кафедри загальної та соціальної психології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, виконане в межах науково-дослідної теми «Методологія і практика дослідження особистості» та має зв’язок із комплексною державною темою «Психологія мовлення особистості в нормі та патології» (державний реєстраційний номер 0112U002157).
  Тема дисертації затверджена на засіданні вченої ради Волинського національного університету імені Лесі Українки (протокол № 5 від 27 грудня 2007 р.), уточнена на засіданні вченої ради Волинського національного університету імені Лесі Українки (протокол № 2 від 29 вересня 2010 р.) та узгоджена Міжвідомчою радою з координації наукових досліджень з педагогічних та психологічних наук в Україні (протокол № 7 від 26 жовтня 2010 р.).
  Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та емпірично дослідити системно-динамічні особливості розвитку екологічної свідомості студентів.
  Реалізація поставленої мети передбачала виконання таких завдань:
  1) теоретично проаналізувати наукові дослідження у вітчизняній та зарубіжній літературі щодо проблеми екологічної свідомості, її структурно-функціональних особливостей, типів, видів і форм;
  2) емпірично дослідити системно-динамічні особливості екологічної свідомості студентів;
  3) розробити й апробувати екопсихологічний тренінг, спрямований на розвиток екологічної свідомості студентів;
  4) визначити психічні новоутворення системно-динамічного розвитку екологічної свідомості студентів.
  Об’єкт дослідження – екологічна свідомість.
  Предмет дослідження – системно-динамічні особливості розвитку екологічної свідомості студентів.
  Для вирішення завдань та досягнення поставленої мети використано такі методи дослідження:
  – теоретичні: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, систематизація наукової літератури з проблеми екологічної свідомості, її типів, видів, форм, структурно-функціональних особливостей;
  – емпіричні: спостереження, бесіди, тестування (методики С. Д. Дерябо, А. В. Ясвіна «ЕЗОП» для визначення домінуючої настанови на природу, методика «Альтернатива» для діагностики типу мотивації взаємодії з природними об’єктами, методика «Натурафіл» для діагностування рівня розвитку інтенсивності суб’єктивного ставлення до природи, методика діагностики мотивації до успіху Т. Елерса – визначає рівень мотивації до успіху, методика міжособистісних відносин Т. Лірі для дослідження уявлень суб’єкта про себе, за допомогою якої було виявлено домінуючий тип ставлення до оточення; багатофакторний особистісний опитувальник FPI для діагностики станів і властивостей особистості, методи психолінгвістичної діагностики індивідуаль¬ної і масової свідомості (психолінгвістична діагностика індивідуального значення слова, контент-аналіз ЗМІ), природний психологічний експеримент у сукупності констатувального, формувального та контрольного етапів;
  – методи статистичної обробки даних за допомогою комп’ютерного забезпечення SPSS-10 для Windows (критерій t-Стьюдента для залежних і незалежних вибірок для виявлення статистично значущих відмінностей між показниками екологічної свідомості студентів відповідно до статі, місця проживання, до й після впровадження екопсихологічного тренінгу, критерій Н-Краскала-Уоллеса для виявлення статистично значущих відмінностей між показниками екологічної свідомості студентів відповідно до фахової спеціалізації навчання, коефіцієнт r-Пірсона для визначення кореляційних зв’язків між показниками екологічної свідомості, особистісних станів і властивостей, стилів міжособистісної взаємодії, факторний аналіз – метод головних компонент – для визначення особливостей індивідуальної екологічної свідомості).
  Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що:
  уперше
  – визначено екологічну свідомість із позиції системно-динамічного підходу, який дав змогу встановити структуру екологічної свідомості студентів як сукупність чуттєвої тканини, значення і смислів, соціально-психологічні характеристики функціонування екологічної свідомості, специфіку масової та індивідуальної екологічної свідомості, її роль у цілісній особистості студента та його міжособистісній взаємодії, а також виявити системно-динамічні особливості розвитку екологічної свідомості у студентів;

  удосконалено
  – ідеї системно-динамічного підходу як методологічної засади дослідження екологічної свідомості студентів;
  дістали подальшого розвитку уявлення
  – щодо екологічної свідомості студентів і можливостей її розвитку за допомогою психологічних технологій, а також психічних новоутворень, представлених екологічною самосвідомістю як сукупністю пізнавальної активності, натуралістичної ерудиції та перцептивно-афективного ставлення до природного середовища.
  Практичне значення одержаних результатів полягає в розробленні діагностичної програми для вивчення особливостей індивідуальної та масової екологічної свідомості; у впровадженні авторського тренінгу для розвитку екологічної свідомості студентів. Запропоновані процедура діагностики та засоби розвитку екологічної свідомості можуть широко використовуватися у виховній роботі зі студентами, а також під час викладання курсів «Екологічна психологія», «Соціальна психологія», «Психолінгвістика», «Вікова психологія», «Педагогічна психологія».
  Результати дослідження знайшли застосування в діагностичних та тренінгових програмах зі студентами Волинського національного університету імені Лесі Українки в діяльності психологічної служби (довідка про впровадження № 3/3719 від 13.09.2011 р.), а також у програмі превентивних заходів у виховній роботі зі студентами (довідка про впровадження № 4/4264 від 18.10.2012 р.). Результати дослідження впроваджено в науково-дослідницьку та практичну діяльність лабораторії когнітивної психології, а також кафедри психолого-педагогічних дисциплін Національного університету «Острозька академія» (довідка про впровадження № 191 від 20.06.2011 р.), лабораторії психології розвитку та психолінгвістики Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (довідка про впровадження № 573 від 20.06. 2011 р.).
  Розроблений екопсихологічний тренінг є складовою частиною тематичного плану превентивної виховної роботи зі студентами Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
  Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації відображено в публікаціях автора, обговорено на розширених засіданнях кафедри загальної та соціальної психології Волинського національного університету імені Лесі Українки (протокол № 11 від 1.06.2012 р.). Результати проведеного дослідження представлено автором на таких науково-практичних конференціях та семінарах: міжнародній науково-практичній конференції «Особистісні та ситуативні детермінанти поведінки і діяльності людини» (Донецьк, 18–20 квітня 2008 року); міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми психології толерантності у ХХІ столітті» (Луцьк, 21–22 листопада 2008 року); міжнародних науково-практичних конференціях аспірантів і студентів «Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє» (Луцьк, 12–14 травня 2008, 2009, 2010 роки); міжнародній науково-практичній конференції «Психолінгвістика у сучасному світі» (Переяслав-Хмельницький, 21–22 жовтня 2011 року), IV всеукраїнській науково-практичній конференції «Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України» (Хмельницький, 18 листопада 2011 року), ІІІ міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми практичної психології» (Херсон, 26–27 квітня 2012 року).
  Публікації. Матеріали дисертаційного дослідження опубліковано в 9 працях, із яких 5 – у наукових фахових виданнях.
  Структура дисертації. Дисертаційне дослідження складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, що налічує 203 найменування (із них – 7 іноземною мовою), 3 додатки. Загальний обсяг дисертації складає 208 сторінок. Основний зміст викладено на 156 сторінках. Робота містить 27 рисунків, 21 таблицю.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ


  1. Екологічна свідомість визначається як психічне відображення природного середовища, побудова картини світу природи та на цій основі взаємодія людини й природи. Зростання наукового інтересу до взаємодії сучасної людини та природи зумовило появу різних типологій (антропоцентричний, екоцентричний), класифікацій (імпліцитна, експліцитна, компліцитна), форм (індивідуальна, групова, суспільна; заперечення, гіперболізування, егоїстична екологічна свідомість, адекватна екологічна свідомість) і рівнів (буденний, спеціалізований) екологічної свідомості.
  Для узагальнення та систематизації наявного досвіду у вивченні екологічної свідомості, а також установлення її особливостей у студентів обрано системно-динамічний підхід. Логіка дослідження будувалася на принципах системно-динамічного підходу. Принцип остаточної мети передбачає досягнення непрагматичного, включеного, суб’єктного ставлення до природи; принцип єдності та зв’язаності спрямований на встановлення значення слова як операціональної одиниці екологічної свідомості в органічній єдності її компонентів: чуттєвої тканини, значення і смислів; вивчення екологічної свідомості в цілісній особистості людини та її взаємодії з навколишнім середовищем. Відповідно до принципу ієрархії відбувається виокремлення індивідуальної та масової екологічної свідомості як окремих модулів, що залежать один від одного; принципу функціональності – визначення відображувальної, проектувальної та регулятивної функцій екологічної свідомості відповідно до соціально-психологічних характеристик студентів; принципу розвитку – впровадження програми розвитку екологічної свідомості студентів з урахуванням особливостей юнацького віку.
  2. У результаті емпіричного вивчення екологічної свідомості було встановлено, що в студентів домінує естетична настанова (природа як об’єкт краси), на другому місці – прагматична настанова (природа як об’єкт використання), на третьому – когнітивна настанова (природа як об’єкт отримання знань), найменш вираженою є етична настанова (природа як об’єкт охорони). Результати дослідження також свідчать про те, що в студентів переважає практичний тип мотивації, а наступні позиції займають, відповідно, естетичний, прагматичний та когнітивний типи мотивації. Аналіз результатів дослідження стосовно ставлення до природи підтвердив, що у студентів превалює перцептивно-афективна шкала (естетичного освоєння об’єктів природи); за нею слідує – практична шкала (практична взаємодія з об’єктами природи), наступна – поступлива (зміна оточення), та шкала натуралістичної ерудиції (сукупність відомостей про об’єкти природи), остання – когнітивна шкала (пізнавальна активність). Виявлення значущих показників кореляційних зв’язків екологічної свідомості з особистісними властивостями студентів свідчить про доцільність вивчення екологічної свідомості як відкритої системи, що належить іншій системі – особистості як носієві цієї свідомості.
  Установлено своєрідність функціонування екологічної свідомості студентів відповідно до спеціалізації навчання, статі, місця проживання. Результати використання психолінгвістичної діагностики дали змогу виявити особливості масової екологічної свідомості у вибірці респондентів Волинської області, а також індивідуальну екологічну свідомість студентів на рівні чуттєвої тканини і смислів за допомогою значення.
  3. Результати контрольного зрізу після формувального етапу експерименту в контрольній та експериментальній групах вказують на зростання показників екологічної свідомості в перцептивно-афективному, когнітивному, практичному ставленні до природи, а також натуралістичній ерудиції.
  4. Результати теоретико-емпіричного осмислення проблеми системно-динамічного розвитку екологічної свідомості студентів дають змогу визначити психічні новоутворення, які представлені екологічною самосвідомістю. Екологічна самосвідомість – це усвідомлення людиною себе як частини природи, з якою існують суб’єкт-суб’єктні відносини, а також породження шанобливого ставлення до природного середовища. Психічні новоутворення стосуються пізнавального, емоційного та мотиваційного аспектів екологічної самосвідомості і проявляються у зростанні пізнавальної активності, натуралістичної ерудиції, виробленні перцептивно-афективного ставлення до природи.
  Перспективним вважаємо розвиток екологічної свідомості та встановлення якісних новоутворень у вигляді екологічних значень і смислів упродовж вікової ґенези особистості. Перспективним також вважаємо ґрунтовне дослідження екологічної безпеки особистості на державному та індивідуальному рівнях.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


  1. Акопов Г. В. Структурно-функциональное исследование экологического сознания / Г. В. Акопов, Е. И. Чердымова // 2-я Российская конференция по экологической психологии : тезисы. – М., 2000. – С. 14–15.
  2. Акопян В. Екологічне самовиховання особистості / В. Акопян // Вища освіта України. – 2011. – № 3. – С. 67–73. – Бібліогр.: с. 72–73.
  3. Акопян В. Основні чинники формування екологічної свідомості особистості / В. Акопян // Вища освіта України. – 2011. – № 2. – С. 41–47. – Бібліогр.: 20 назв.
  4. Александров Г. В. Экология индивидуального сознания / Г. В. Александров, Г. В. Шахманский // Экол. системы и приборы. – 2003. – № 10. – С. 42–47.
  5. Амосов Н. М. Энциклопедия Амосова. Алгоритм здоровья. Человек и общество / Н. М. Амосов. – М. : АСТ ; Донецк : Сталкер, 2002. – 464 с.
  6. Андрієвський Б. М. Організаційно-педагогічні умови формування екологічної культури студентів / Б. М. Андрієвський // Наук. вісн. Мукач. держ. ун-ту / М-во освіти і науки України, Мукачів. держ. ун-т ; [редкол: Пехньо В. І. та ін.]. – Мукачево, 2009. – № 7. – С. 97–101. – Бібліогр.: 4 назви.
  7. Артемьева Е. Ю. Психология субъективной семантики / Е. Ю. Артемьева – М. : Изд-во МГУ, 1980.
  8. Асмолов А. Г. По ту сторону сознания: Методологические проблемы неклассической психологи / А. Г. Асмолов – М.: «Смысл», 2002. – 480 с.
  9. Біблія, або Книги Cвятого Письма Старого і Нового Заповіту : Із мови давньоєврейської й грецької на українську дослівно наново перекладена / пер. І. Огієнко. – К. : Укр. Біблійне Т-во, 2002. – 1159 с.
  10. Білик Л. І. Екологічна відповідальність студентів: сутність критеріїв та рівнів формування / Л. І. Білик // Проблеми освіти : наук.-метод. зб. / М-во освіти і науки України; Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – К., 2007. – Вип. 50. – С. 94–98.
  11. Білик Л. І. Нові підходи до проблеми формування екологічного світогляду у студентів технічних спеціальностей / Л. І. Білик // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / М-во освіти і науки України; Наук.-метод. центр вищої освіти. – К., 2002. – Вип. 34. – С. 83–88.
  12. Білик Л. І. Технології застосування методів формування екологічної відповідальності студентів / Л. І. Білик // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / М-во освіти і науки України; Наук.-метод. центр вищої освіти. – К., 2006. – Вип. 44. – С. 43–48.
  13. Бурлачук Л. Ф. Словарь-справочник по психологической диагностике / Л.Ф.Бурлачук, С. М. Морозов. – К. : Наук. думка, 1989. – 200 с.
  14. Бондаренко А. Ф. Психологическая помощь: теория и практика / Бондаренко А. Ф. – К. : Укртехпресс, 1997. – 216 с.
  15. Бондаренко А. Ф. Социальная психотерапия личности / А. Ф. Бондаренко – К. : КГПИИЯ, 1991. – 167 с.
  16. Василюк Ф. Е. Структура образа / Ф. Е. Василюк // Вопр. психологии. – 1993. – № 5. – С. 5–19.
  17. Веккер Л. М. Психические процессы. Т. 1 / Л. М. Веккер. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1974. – 333 с.
  18. Великий тлумачний словник сучасної української мови [уклад. В. Т. Бусел]. – К. : Перун, 2005. – 1728 с.
  19. Велихов Е. П. Сознание: опыт междисциплинарного подхода / Е. П. Велихов, В. П. Зинченко, В. А. Лекторский // Вопр. философии. – 1988. – № 11. – С. 3–31.
  20. Венгер Л. А. Восприятие и обучение (дошкольной возраст) / Л. А. Венгер. – М. : Просвещение, 1969. – 365 с.
  21. Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера / В. И. Вернадский. – М. : Прогресс, 2004. – 576 с.
  22. Вернік О. Визначення і типологія екологічної свідомості / О. Вернік // Еколого-психологічні чинники сучасного способу життя : колективна моногр. / за наук. ред. Ю. М. Швалба. – К., 2007. – С. 58–66.
  23. Виговська Т. В. Релігійні аспекти у процесі формування екологічної свідомості особистості / Т. В. Виговська // Екол. вісн. – 2009. – № 2. – С. 23–25. – Бібліогр.: 6 назв.
  24. Вознюк О. В. Виховання екологічної відповідальності особистості як наріжний шлях розвитку її духовності / О. В. Вознюк // Проблеми освіти : наук.-метод. зб. / М-во освіти і науки України; Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – К., 2001. – Вип. 26. – С. 91–97.
  25. Выготский Л. С. Конкретная психология человека / Л. С. Выготский // Вестн. Моск. ун-та. Серия 14, Психология. – 1986. – № 1. – С. 60.
  26. Выготский Л. С. Мышление и речь / Л. С. Выготский. – М. : Лабиринт, 2001. – 368 с.
  27. Выготский Л. С. Развитие высших психических функций : Из неопубликованных трудов / Л. С. Выготский ; под ред. А. Н. Леонтьева [и др.]. – М. : Изд-во АПН РСФСР, 1960. – 500 с.
  28. Выготский Л. С. Сознание как проблема психологии поведения // Собрание сочинений : в 6-ти т. / Л. С. Выготский – М., 1982. – Т. 1. – С. 78–98.
  29. Галеева А. М. Методологические аспекты взаимодействия общества и природы / А. М. Галеева, М. Л. Курок. – М. : Моск. рабочий, 1978. – 168 с.
  30. Ганзен В. А. Системные описания в психологии / В. А. Ганзен. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1984. – 176 с.
  31. Гарнец О. Н. Формирование эффективного информационного пространства в регионах повышенного экологического риска / О. Н. Гарнец // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. – К., 2003. – Т. 7 : Екологічна психологія, ч. 1. – С. 74–84.
  32. Гасанова П. Г. Методический арсенал диагностики экологического самосознания / П. Г. Гасанова // Актуальные пробл. современной науки. – 2006. – № 4. – С. 103–109.
  33. Гибсон Д. Экологический поход к зрительному восприятию / Д. Гибсон. – М.: Прогресс, 1988. – 464 с.
  34. Гирусов Э. В. Опасность “дыр” в эковоспитании / Э. В. Гирусов // Нар. образование. – 1989. – № 4. – С. 48–56.
  35. Гирусов Э. В. От экологического знания к экологическому сознанию / Э.В.Гирусов // Взаимодействие общества и природы / М. Б. Дубровина, Л. В. Гуцева. – М., 1986. – С. 144–158.
  36. Гирусов Э. В. Система “общество – природа” (проблемы социальной экологии) / Э. В. Гирусов. – М. : Изд-во Моск. Ун-та, 1976. –168 с.
  37. Гирусов Э. В. Экологическое сознание как условие оптимизации взаимодействия общества и природы / Э. В. Гирусов // Философские проблемы глобальной экологии / ред. кол.: Е. Т. Фадеев (отв.ред.) [и др.]. – М., 1983. – С. 105–120.
  38. Глазачев С. Н. Сможем ли мы выжить без экологической культуры : фрагм. из кн. / С. Н. Глазачев, О. Н. Козлова // ЭКОС. – 1988. – № 2. – С. 28–36.
  39. Годфруа Ж. Что такое психология. В 2 т. Т. 1 : пер. с франц. / Ж. Годфруа. – М. : Мир, 1996. – 496 с.
  40. Голдсмит Э. Экологическое мировоззрение : гл. из кн. : пер. с англ. / Э. Голдсмит. – К. : Эхо-Восток, 1995. – 50 с.
  41. Горбань Г. О. Деякі аспекти формування екологічної свідомості у вищому навчальному закладі / Г. О. Горбань // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України ; [редкол.: Максименко С. Д. та ін.]. – К., 2003. – Т. 7 : Екологічна психологія, ч. 1. – С. 84–89.
  42. Горелова Т. А. Первобытные прототипы экологического сознания / Т.А.Горелова // Человек. – 2007. – № 3. – С. 52–60.
  43. Горохова С. И. Фрейм-подход к описанию процесса породжения речи / С. И. Горохова // Речевое общение: цели, мотивы, средства : сборник / под ред. Н. В. Уфимцевой. – М., 1985. – С. 89–102.
  44. Гребенюк О. Ю. Формування екологічного світогляду дітей / О. Ю.Гребенюк // Біологія. – 2005. – № 19/21. – С. 6–7.
  45. Гузенко Т. А. Соціальні комунікації в громадянському суспільстві України: екологічний аспект / Т. А. Гузенко // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2012. – № 1. – С. 9–13. – Бібліогр.: 11 назв.
  46. Дворкин А. Л. Сектоведение. Тоталитарные секты: Опыт систематического исследования / А. Л. Дворкин. – Н. Новгород : Изд-во Братства Св. Александра Невского, 2000. – 693 с.
  47. Демешкант Н. А. Екологічна освіта - досвід та здобутки польських науково-дослідних та освітніх установ / Н. А. Демешкант // Проблеми освіти : наук. зб. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ін-т інновац. технологій і змісту освіти ; редкол.: Є. М. Суліма [та ін.]. – К., 2011. – Вип. 67. – С. 128–132. – Бібліогр.: с. 131–132.
  48. Дерябо С. Д. Антропоморфизация природных объектов / С. Д. Дерябо // Психол. журн. – 1995. – № 3. – С. 61–69.
  49. Дерябо С. Д. Вперед, к природе!: Слагаемые экологического сознания / С.Д.Дерябо, В. А. Ясвин // Екология и жизнь. – 2006. – № 9. – С. 12–15.
  50. Дерябо С. Д. Методологические проблемы становления и развития экологической психологии / С. Д. Дерябо, В. А. Ясвин // Психол. журн. – 1996. – № 6. – С.4–18.
  51. Дерябо С. Д. Слагаемые экологического сознания / С. Д. Дерябо, В.А.Ясвин // Человек. – 1999. – № 3. – С. 19.
  52. Дерябо С. Д. Экологическая педагогика и психология / С. Д. Дерябо, В.А.Ясвин. – Ростов н/Д : Феникс 1996. – 480 с.
  53. Дерябо С. Д. Экологическая психология: Диагностика экологического сознания / С. Д. Дерябо ; Акад. пед и соц. Наук, Моск. психол.-соц. ин-т. – М. : МПСИ, 1999. – 310 с.
  54. Дідков О. Формування екологічної свідомості та культури засобами освіти та виховання особистості [Електронний ресурс] / О. Дідков // Вісн. Ін-ту розвитку дитини : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; голов. ред. В. П. Андрущенко. – К., 2012. – № 21. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc%5FGum/Vird/2012_21/Pdf/5.pdf. – 05.12.12. – Назва з екрану.
  55. Добридень О. В. Екоцентрична свідомість і віра як чинники оптимізації соціально-екологічних відносин / О. В. Добридень // Грані. – 2004. – № 1. – С. 91–95.
  56. Євдокимова Т. О. Становдення екологічної свідомості у підлітковому віці [Електроннний ресурс] / Т. О. Євдокимова // Наук. вісн. Миколаїв. держ. ун-ту ім. В. Сухомлинського. Психологічні науки : зб. наук. пр. / голов. ред. С. І. Болтівець. – Миколаїв, 2010. – Т. 2, вип. 4. – С. 82–86. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvmdu/psykh/2010_4/19.pdf. – 06.12.12. – Назва з екрану.
  57. Жигайло Н. І. Залежність рівнів розвитку релігійної свідомості студентської молоді від особистісних характеристик / Н. І. Жигайло // Вісник Львівського університету. Серія психологічна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; – Львів, 2008. – Вип. 2. – С. 153–167.
  58. Заброцький М. М. Екоцентрована позиція і духовність особистості // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. / Ін-т психології ім.Г.С.Костюка АПН України ; [редкол.: Максименко С. Д. та ін.]. – К., 2003. – Т. 7 : Екологічна психологія, ч. 1. – С. 120–126.
  59. Засєкіна Л. В. Вступ до психолінгвістики / Л. В. Засєкіна, С. В. Засєкін. – Острог : Вид-во нац. ун-ту “Острозька академія”, 2002. – 168 с.
  60. Засєкіна Л. В. Герменевтико-семантичні аспекти дослідження мотивації / Засєкіна Л. В. // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні наукию – Івано-Франківськ, 2004. – С.190–197.
  61. Засєкіна Л. В. Структурно-функціональна організація інтелекту / Л. В. Засєкіна. – Острог : Вид-во нац. ун-ту “Острозька академія”, 2005. – 370 с.
  62. Засєкіна Л. В., Засєкін С. В. Психолінгвістична діагностика / Л. В. Засєкіна, С. В. Засєкін – Луцьк: РВВ "Вежа" Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. –188 с.
  63. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Практикум по сказкотерапии / Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева. – СПб. : Речь, 2000. – 310 с.
  64. Зинченко В. П. Миры сознания и структуры сознания / В. П. Зинченко // Вопр. психологии. – 1991. – № 2. – С. 15–36.
  65. Кавтарадзе Д. Н. Природа: от охраны – к заботе / Д. Н. Кавтарадзе // Знание – сила. – 1990. – № 3. – С. 8–13.
  66. Калмыков А. А. Проблемы и перспективы экологического образования / А. А. Калмыков // Прикладная психология. – 2002. – №1. – С. 35–44.
  67. Калмыков А. А. Типология отношений человека и природы / А. А. Калмыков, Л. В. Калмыкова // 2-я Российская конференция по экологической психологии. – М., 2000. – С. 26–27.
  68. Карівець І. Філософські особливості екологічної свідомості / І. Карівець, З. Кудлик // Філософські обрії. – 2012. – № 27. – С. 80–90. – Бібліогр.: с. 89–90.
  69. Каріна Ш. Проблема екологічного виховання у вищій школі / Ш. Каріна // Пед. думка. – 2007. – № 1. – С. 45–49.
  70. Квашук О. В. Моральна свідомість як активне і цілеспрямоване ставлення молодшого школяра до навколишньої дійстності / О. В. Квашук // Актуальні проблеми когнітивної психології. Серія: Психологія і педагогіка. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2010. – Вип.16. – С. 104–113.
  71. Киселёв Н. Н. В гармонии с природой / Н. Н. Киселёв. – К. : Политиздат Украины, 1989. – 126 с.
  72. Киселёв Н. Н. Мировоззрение и экология / Н. Н. Киселёв. – К. : Наук. думка, 1990. – 216 с.
  73. Кисельов М. Екологічна свідомість як феномен освітянського процесу / М. Кисельов // Філософ. думка. – 2005. – № 2. – С. 130–149.
  74. Кисельов М. М Національне буття серед екологічних реалій / М.М.Кисельов, Ф. М. Канак. – К. : Тандем, 2000 – 302 с.
  75. Кисельов М. М. Концептуальні виміри екологічної свідомості : монографія / М. М. Кисельов [та ін.]. – К. : Парапан, 2003. – 312 с.
  76. Кисельов М. М. Методологія екологічного синтезу. Єдність людино-та природоохоронних аспектів / М. М. Кисельов, В. С. Крисаченко, Т. В. Гардашук. – К. : Наук. думка, 1995. – 156 с.
  77. Кияшко Л. О. Соціогенез стереотипів буденної екологічної свідомості сучасної молоді / Л. О. Кияшко, С. І. Красний // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. / Ін-т психології ім. Г. С. Костю77ка АПН України ; [редкол.: Максименко С. Д. та ін.]. – К., 2003. – Т. 7 : Екологічна психологія, ч. 1. – С. 153–160.
  78. Кмець А. Роль екологічних знань у формуванні екологічної свідомості студентів / А. Кмець // Вища освіта України. – 2002. – № 4. – С. 99–103.
  79. Книш І. В. Екофільність українського етносу та проблема формування екологічної свідомості [Електронни йресурс] / І. В. Книш // Філософія науки: традиція та інновації. – 2012. – № 1. – С. 125–133. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/FilosNauk/2012_1/index.html. – 05.12.12. – Назва з екрану.
  80. Ковалева Т. М. Формирование экологического мышления и поведения при помощи тренинговой технологии “СИМОРОН” / Т. М. Ковалева // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України ; [редкол.: Максименко С. Д. та ін.]. – К., 2003. – Т. 7 : Екологічна психологія, ч. 1. – С. 167–172.
  81. Коктыш И. Влияние эколого-психологического тренинга на личностное отношение школьников к миру природы / И. Коктыш. – Даугавпилс : [б. и.], 1995. – 95 с.
  82. Концепція екологічної освіти України // Інформ. зб. Мін-ва освіти і науки України. – 2002. – № 7. – С. 3–23.
  83. Кралюк П. М. Особливості вияву національної свідомості в українській суспільній думці ХVІ – першої половини ХVІІ ст. : монографія / П. М. Кралюк. – Луцьк : Надстир’я, 1996. – 132 с.
  84. Крамаренко А. М. Соціоприродні цінності в структурі екологічної свідомості особистості майбутнього фахівця початкової освіти [Електронний ресурс] / А. М. Крамаренко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітніх школах : зб. наук. пр. / голов. ред. Т. І. Сущенко. – Запоріжжя, 2012. – Вип. 22. – С. 179–190. – http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pfto/2012_22/files/P2212_29.pdf. – 01.12.12. – Назва з екрану.
  85. Кремечек Г. А. Формування екологічного світогляду молоді – запорука майбутнього / Г. А. Кремечек, С. Г. Терлецька // Безпека життєдіяльності. – 2010. – № 5. – С. 28–30.
  86. Кряж И. В. Психосемантическое исследование обыденных экологических представлений / И. В. Кряж // Вопр. психологии. – 1998. – № 1. – С. 65–75.
  87. Кулик Т. М. Екологічна свідомість студентів Волині – необхідна умова гармонізації системи “людина – довкілля / Т. М. Кулик // Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. асп. і студ. : у 3-х т. / М-во освіти і науки України, Волин. обл. держ. адмін., Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – Т. 1. – С. 112–113.
  88. Кулик Т. М. Особистісні прояви екологічної свідомості студентів / Т. М. Кулик // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка, В. Д. Потапової. – К., 2009. – Т. 11, ч. 7. – С. 240–250.
  89. Кулик Т. М. Особливості впровадження екопсихологічного тренінгу, спрямованого на розвиток екологічної свідомості студентів / Т. М. Кулик // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – Т. ІV. Психологія обдарованості. Вип. 6. – С. 72–80.
  90. Кулик Т. М. Особливості особистісно-толерантного відношення до природи студентів-другокурсників / Т. М. Кулик // Психологічні перспективи : зб. наук. пр. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; голов. ред. Л. Засєкіна. – Луцьк, 2008. – Вип. 11. – С. 178–189.
  91. Кулик Т. М. Психолінгвістичне дослідження індивідуальної екологічної свідомості / Т. М. Кулик // Актуальні проблеми практичної психології : зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т. Ін-т психології, історії та соціології. – Херсон, 2012. – С. 310–316.
  92. Кулик Т. М. Психологічні особливості екологічної свідомості студентів Волинського регіону як чинник гармонійних відносин у діаді “людина – довкілля / Т. М. Кулик // Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. асп. і студ. : у 2-х т. / М-во освіти і науки України, Волин. обл. держ. адмін., Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – Т. 1. – С. 247–249.
  93. Кулик Т. М. Психологічні умови становлення екологічної свідомості студентської молоді Волинського регіону” / Т. М. Кулик // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка, В. Д. Потапової. – К., 2008. – Т. 15, ч. 1. – С. 408–414.
  94. Кулик Т. М. Соціально-психологічні особливості проявів екологічної свідомості студентів / Т. М. Кулик // Психологічні перспективи : зб. наук. пр. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; голов. ред. Л. Засєкіна. – Луцьк, 2010. – Вип. 15. – С. 111–120.
  95. Кулик Т. М. Формування уявлень про екологічну свідомість в історії філософської думки / Т. М. Кулик // Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. асп. і студ. : у 2-х т. / М-во освіти і науки України, Волин. обл. держ. адмін., Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – Т. 1. – С. 204–205.
  96. Кустовська О. В. Методологія системного підходу та наукових досліджень : курс лекцій / О. В. Кустовська. – Т. : Екон. думка, 2005. – 124 с.
  97. Левочкина А. М. Использование активных методов в изучении экологической психологии с целью формирования экологического сознания студентов высших учебных заведений / А. М. Левочкина // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України ; [редкол.: Максименко С. Д. та ін.]. – К., 2003. – Т. 7 : Екологічна психологія, ч. 1. – С. 236– 240.
  98. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / А. Н. Леонтьев. – М. : Политиздат, 1975. – 304 с.
  99. Леонтьев А. Н. Значение как проблема психологии сознания. Психологическая теория деятельности // Избранные психологические произведения : в 2 т. / А. Н. Леонтьев. – М., 1983. – Т. 1. – С. 317.
  100. Леонтьев А. Н. Образ мира. Психологическая теория деятельности // Избранные психологические произведения : в 2 т. / А. Н. Леонтьев. – М., 1983. – Т. 2. – С. 251–262.
  101. Леонтьев А. Н. Психология образа / А. Н. Леонтьев // Вестн. МГУ. Серия 14, Психология. – 1979. – № 2. – С. 3–13.
  102. Липова Л. Управління екологічною освітою й екологічним вихованням у ВНЗ / Л. Липова, А. Ясинська // Вісн. Укр. акад. держ. упр. при Президентові України. – 2003. – № 2. – С. 148–153.
  103. Лисенко Н. В. Теорія і практика екологічної освіти: педагог-дошкільник : навч.- метод. посіб. : [для студ. ВНЗ] / Н. В. Лисенко ; М-во освіти і науки України. – К. : Слово, 2009. – 400 с. : ілюстр. – Бібліогр.: с. 394–397.
  104. Литвиненко С. М. Формування науково-екологічного світогляду як педагогічна проблема // Еколого-натуралістична творчість : наук.-метод. вісн. / за ред. В. В. Вербицького. – К., 2001. – № 1. – С. 168–169.
  105. Лозова О. М. Змістова модель психосемантичної структури етнічної свідомості східних словян / О. М. Лозова // Гуманіт вісн. Переяслав-Хмельн. пед. ун-ту ім. Г. Сковороди. – 2007. – Вип. 12. – С. 180–184.
  106. Ломов Б. Ф. О системном подходе в психолгии / Б. Ф. Ломов // Вопр. психологии. – 1975. – № 2. – С. 31–45.
  107. Ломова Б. М. Психологическая наука в России ХХ столетия: проблемы теории и истории / Б. М. Ломова [и др.]. – М. : Ин-т психологии РАН, 1997. – 172 с.
  108. Людина і світ: Вступ до екологічної психології : навч. посіб. / М. Г. Складановська [та ін.] ; Нац. гірн. ун-т. – Д. : Вид-во Нац. гірн. ун-ту, 2006. – 144 с.
  109. Льовочкіна А. Вплив криз та катастроф на екологічну свідомість / А. Льовочкіна // Еколого-психологічні чинники сучасного способу життя : колективна моногр. / за наук. ред. Ю. М. Швалба. – К., 2007. – С. 208–213.
  110. Льовочкіна А. М. Екологічна психологія : навч. посіб. / А. М. Льовочкіна. – К. : Міленіум, 2003. – 120 с.
  111. Льовочкіна А. М. Основи екологічної психології : навч. посіб. / А. М. Льовочкіна. – К. : МАУП, 2004. – 136 с.
  112. Максименко С. Д. Общая психология / С. Д. Максименко. – М. : Ваклер, 1999. – 523 с.
  113. Мальований М. С. Вплив екологічної свідомості населення на стан екологічної безпеки дежави / М. С. Мальований // Екологічний вісн. – 2012. – № 4. – С. 11–13. – Бібліогр.: 5 назв.
  114. Мамешина О. С. Диагностика экологического сознания: Методика «Экотест» / О. С. Мамешина. – Николаев : Атолл, 2002. – 48 с.
  115. Мамешина О. С. Эколого-психологический тренинг для старшеклассников / О. С. Мамешина. – Николаев : Атолл, 2003. – 72 с.
  116. Матвієнко О. Інформаційна складова формування екологічної свідомості громадян України / О. Матвієнко // Еколого-психологічні чинники сучасного способу життя : колективна моногр. / за наук. ред. Ю. М. Швалба. – К. : Пед. думка, 2007. – С. 109–128. – Бібліогр. : с. 126–128.
  117. Матласевич О. В. Формування змістовного контексту свідомості засобами метафори в процесі групової психокорекції / О. В. Матласевич // Серія: Психологія і педагогіка. – Острог, 2006. – Вип. 7, С. 241–248.
  118. Медведев В. И. Экологическое сознание : учеб. пособие / В. И. Медведев, А. А. Алдашева. – М. : Логос, 2001. – 384 с.
  119. Медведєва О. В. Педагогічні аспекти формування екологічної свідомості студентів вищих навчальних закладів [Електронний ресурс] / О. В. Медведєва, О. А. Медведєв. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/3_ANR_2012/Ecologia/5_99625.doc.htm. – 20.02.12. – Назва з екрану.
  120. Миронов А. В. Методика изучения окружающего мира в начальных классах : учеб. пособие / А. В. Миронов. – М. : Пед. об-во России, 2002. – 360 с.
  121. Моргунова Я. М. Аналіз підходів до проблеми “Людина-Природа” у західній психології / Я. М. Моргунова // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України ; [редкол.: Максименко С. Д. та ін.]. – К., 2003. – Т. 7 : Екологічна психологія, ч. 1. – С. 294–301.
  122. Мотрошилова Н. В. Рождение и развитие философских идей / Н. В. Мотрошило. – М. : Политиздат, 1991. – 464 с.
  123. Мясищев В. Н. Личность и неврозы / В. Н. Мясищев. – Л. : Изд-во Лениград. ун-та, 1960. – 426 с.
  124. Назарук В. П. Визначення екологічної свідомості: теоретичні аспекти [Електронний ресурс] / В. П. Назарук // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. пр. / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПНУ. – К., 2012. – Т. 14, ч. 1. – С. 227–233. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pzpp/2012_14_1/. – 05.12.12. – Назва з екрану.
  125. Научно-методические основы планирования и прогнозирования развития экономики / – К. : Наук. думка, 1986 – 414. с.
  126. Новейший философский словарь / сост. А. А. Грицанов. – Минсн. : Изд. В.М. Скакун, 1998. – 896 с.
  127. Пазиніч С. М. Філософський аспект екологічної суспільної свідомості в умовах сучасного міста / С. М. Пазиніч // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України, Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний інститут" за ред.: Л. Л. Товажнянського, О. Г. Романовського. – Х., 2009. – Вип. 20. – С. 28–41. – Бібліогр.: 4 назви.
  128. Паламарчук О. М. Екологічна свідомість: процес виникнення та динаміка розвитку / О. М. Паламарчук // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України ; [редкол.: Максименко С.Д. та ін.]. – К., 2003. – Т. 7 : Екологічна психологія, ч. 1. – С. 305–314.
  129. Панов В. И. Введение в экологическую психологию. Ч. 1 : учеб. пособие / В. И. Панов. – М.: Изд-во МНЭПУ, 2001. – 144 с.
  130. Пасічник І. Д. Психологія поетапного формування операційних структур систематизації : монографія / І. Д. Пасічник – 2 вид. переробл. і допов. – Острог, 2004. – 284 с.
  131. Пасічник І. Д. Роль когнітивно – стильових особливостей особистості в процесі навчальної діяльності / І. Д. Пасічник, С. Д. Максименко // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка».Тематичний випуск: «Сучасні дослідження когнітивної психології». – Острог: Вид-во нац. ун-ту “Острозька академія”, 2010. – Вип.14. – С. 3-11.
  132. Петренко В. Ф. Психосемантика сознания / В. Ф. Петренко. – М. : Изд-во МГУ, 1988. – 207 с.
  133. Петренко В. Ф. Психосемантический анализ этнических стереотипов : лики толерантности и нетерпимомти / В. Ф. Петренко, О. В. Митина, К. В. Бердников, А. Р. Кравцова, В. С. Осипова // под ред. А. Г. Асмолова. – М. : Смисл, 2000. – 73 с.
  134. Петренко В. Ф. Экспериментальная психосемантика: исследование индивидуального сознания / В.Ф. Петренко // Вопр. психологии. – 1982. – № 5. – С. 23.
  135. Петровский А. В. Основы теоретической психологии / А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский. – М. : Инфра-М, 1998. – 525 с.
  136. Петрук В. Г. Екологічне виховання у вищій школі [Електронний ресурс] / В. Г. Петрук, І. І. Безвозюк, Т. І. Панченко // Гуманізм та освіта : матеріали між нар. наук.-практ. конф. – Режим доступу : http://conf.vntu.edu.ua/humed/2010/txt/Petruk_Bezvozyuk_Panchenko.php. – 20.02.12. – Назва з екрану.
  137. Плахотнюк О. Формування у студентів екологічної культури як засіб гуманізації відносин з природою / О. Плахотнюк // Безпека життєдіяльності. – 2008. – № 9/10. – С. 22–25. – Бібліогр.: 6 назв.
  138. Потапчук Л. В. Екологічна культура в теорії й практиці пізнання довкілля / Л. В. Потапчук // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – Вип. 17. – С. 212–220.
  139. Потапчук Л. В. Теоретичний аналіз проблеми дослідження екологічної свідомості особистості / Л. В. Потапчук // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т соц. та політ. психології. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 213–220. – Бібліогр.: 10 назв.
  140. Психолингвистика / [Т. Н. Ушакова,. И. В. Королева, В. И. Лубовский и др.]; под. ред. Т. Н. Ушаковой. – М. : ПЕР СЭ, 2006. – 416 с.
  141. Психология / под ред. А. А. Крылова. – М. : Проспект, 2005. – 743 с.
  142. Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. / Д. Я. Райгородский / Учебное пособие. – Самара: Издательский Дом «БАХРАХ - М», 2002. – 672 с.
  143. Рибалка В. В. Методологічні питання наукової психології : (Досвід особистісно центрованої систематизації категоріально-поняттєвого апарату) : навч.-метод. посіб. / В. В. Рибалка. – К. : Ніка-Центр, 2003. – 204с.
  144. Рибалка В. В. Психолого-педагогічні принципи і стадії розробки особистісно орієнтованої підготовки учнівської молоді в системі неперервної професійної освіти / В. В. Рибалка // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2001. – Вип. 2. – С. 33–41.
  145. Российский энциклопедический словарь. В 2 кн. Кн. 2 / гл. ред. А.М.Прохоров. – М. : БРЭ, 2001. – 2015 с.
  146. Рубинштейн С. Л. Бытиё и сознание. О месте психического во всеобщей взаимосвязи явлений / С. Л. Рубинштейн. – М. : АН СССР, 1957. – 328 с.
  147. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – СПб. : Питер, 1999. –710 с.
  148. Рудоміно-Дусятська О. В. Екологічна психологія : навч. посіб. / О. В. Рудоміно-Дусятська. – К. : ІПО КУ Т. Шевченка, 2001. – 71 с.
  149. Рудоміно-Дусятська О. В. Намір у системі регуляції екологічної поведінки / О. В. Рудоміно-Дусятська // Вісник. Соціологія. Психологія. Педагогіка / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. В. Б. Євтух. – К., 2003. – Вип. 15/16. – С. 102–105.
  150. Савелюк Н. М. Дослідження смислових засад функціонування громадянської свідомості українського студентства методом асоціативного експерименту / Н. М. Савелюк // Сучасні дослідження когнітивної психології. Серія: Психологія і педагогіка. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2009. – Вип. 12. – С. 160–168.
  151. Савелюк Н. М. Психосемантичні аспекти громадянської свідомості української студентської молоді / Н. М. Савелюк // Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України ; [редкол.: Максименко С. Д.]. – К., 2009. – Т.11 : Проблеми загальної та педагогічної психології, ч. 1. – С. 474–482.
  152. Савелюк Н. М. Психосемантичні аспекти дослідження свідомості особистості / Н. М. Савелюк // Актуальні проблеми когнітивної психології. Серія: Психологія і педагогіка. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2010. – Вип. 14. – С. 260–268.
  153. Салтовський О. І. Основи соціальної екології : навч. посіб. / О. І. Салтовський. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 382 с.
  154. Санникова О.П. Феноменология личности / О. П. Санникова – Одесса : СМИЛ, 2003. – 256 с.
  155. Ситаров В. А. Социальная экология : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. А. Ситаров, В. В. Пустовойтова. – М. : Академия, 2000. – 280 с.
  156. Складовська М. Г. Розвиток екологічного мислення як необхідна умова екологічної інкультурації особистості [Електроннний ресурс] / М.Г.Складовська // Вісн. Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – 2011. – № 3. – С. 79–82. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc%5Fgum/Vdakk/2011_3/19.pdf. – 05.12.12. – Назва з екрану.
  157. Скребец В. А. Экологическая психология : учеб. пособие / В. А. Скребец. – К. : МАУП, 1998. – 144 с.
  158. Скребець В. О. Екологічна психологія у віддалених наслідках екотехногенної катастрофи / Скреець В. О. / монографія. – К. : Видавн. дім “Слово”, 2004. – 440 с.
  159. Скребець В. О. Екологічна психологія: онкопсихологічний практикум : навч. посібник / В. О. Скребець / Видавн. дім “Слово”, – К. : 2011. – 336 с.
  160. Скребець В. О. Методологічна сутність категорії впливу в екологічній психології / В. О. Скребець // Актуальні проблеми психології. Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. Максименка С. Д. – К.: Логос, 2008. – Том 7. - Вип. 15. – С. 274
  161. Скребець В. О. Екологічна свідомість в умовах наслідків техногенної катастрофи: форми прояву, деформації, адаптогенез / В. О. Скребець // Безпека життєдіяльності. – 2006. – № 3. – С. 21–25.
  162. Скребець В. О. Зміна психосемантики свідомості під впливом раптового емоціогенного втручання / В. О. Скребець // Вісн. Черніг. нац. пед. ун-ту ім. Т. Шевченка. Психологічні науки – Чернігів, 2010. – Вип. 82, т. 2. – С. 202–206.
  163. Смирнов В. И. Общая педагогика в тезисах, дефинициях, иллюстрациях / В. И. Смирнов. – М. : Пед. об-во России, 1995. – 416 с.
  164. Смотрицький Є. Ю. Екологічна свідомість [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Є. Ю. Смотрицький. – Режим доступу : http://zhurnal.lib.ru/s/smotrickij_e_j/smotrytskyy-ecosvidomist-short.shtml. – 20.02.12. – Назва з екрану.
  165. Совгіра С. В. Сутність і структурні компоненти екологічного світогляду особистості / С. В. Совгіра // Екол. вісн. – 2010. – № 4. – С. 26–28. – Бібліогр.: 7 назв.
  166. Совгіра С. В. Філогенез екологічного світогляду / С. В. Совгіра // Педагогіка і психологія. – 2008. – № 1. – С. 119–129.
  167. Стернин И. А. Проблемы анализа структуры значения слова / И.А.Стернин – Воронеж : Изд-во ВГУ, 1979. – 156 с.
  168. Столяренко Л. Д. 100 экзаменационных ответов по психологии / Л. Д. Столяренко, С. И. Самыгин. – Ростов н/Д : Изд. центр "МарТ", 2001. – 282с.
  169. Сулацкова О. Ф. Екологічна система освіти і виховання як ефективний шлях формування екологічної культури / О. Ф. Сулацкова // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки – Луцьк, 2009. – № 19 : Філософські науки. – С. 37–40. – Бібліогр.: 7 назв.
  170. Турос А. О. Екологічна свідомість сучасного суспільства в умовах екологічної кризи / А. О. Турос // Гігієна населених місць : зб. наук. пр. / М-во охорони здоров’я України, Акад. мед. наук України, Ін-т гігієни та мед. екол. ім. О. М. Марзєєва АМН України ; редкол.: А. М. Сердюк [та ін.]. – К., 2009. – Вип. 54. – С. 439–443. – Бібліогр.: 14 назв.
  171. Укр. літер.: хрестоматія / [авт.-уклад. Р. В. Мовчан, Ю. І. Ковалів]. –К. : ПЕРУН. – 2000. – 576 с.
  172. Философський словарь / под ред. И. Т. Фролова. – М. : Политиздат, 1991. – 560 с.
  173. Філософія : навч. посіб. / за ред. І. Ф. Надольного. – 3-тє вид., стер. – К. : Вікар, 2002. – 516 с.
  174. Філософський енциклопедичний словник / голов. ред. В. І. Шинкарук. – К.: Абрис, 2002. – 742 с.
  175. Філософський словник / за ред. В. І. Шинкарука. – 2 вид., переробл. і допов. – К. : Голов. ред. УРЕ, 1986.
  176. Фоміна Н. М. Особливості екологічної освіти та виховання студентської молоді / Н. М. Фоміна, Н. В. Старовойтенко // Екол. вісн. – 2010. – № 1. – С. 18–19. – Бібліогр.: 4 назви.
  177. Хромов С. С. Формировать экологическое мышление [студентов] / С.С.Хромов // Вестн. Высш. шк. – 1988. – № 11. – С. 34–37.
  178. Хрутьба В. О. Формування екологічної свідомості через екологічний проект / В. О. Хрутьба, А. С. Хрутьба // Організація екологічної освіти та виховання учнівської молоді : (на допомогу вчителю). – К., 2003. – С. 126–132.
  179. Чепелева Н. В. Актуальные проблемы герменевтики в контексте психотерапии / Н. В. Чепелева // Вісник Харківського державного університету. Матеріали ІІІ Харківських Міжнародних психологінчих читань. – № 439. – Ч.1, 2. – 1999. – С. 297 – 301.
  180. Чепелєва Н. В. Психологія читання тексту студентами вузів / Н. В.Чепелєва – К. : Либідь, 1990. – 98 с.
  181. Шабес В. Я. Соотношение когнитивного
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины