ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ У СЛАБОЗОРИХ ДОШКІЛЬНИКІВ : ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У СЛАБОВИДЯЩИХ ДОШКОЛЬНИКОВ • Название:
 • ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ У СЛАБОЗОРИХ ДОШКІЛЬНИКІВ
 • Альтернативное название:
 • ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У СЛАБОВИДЯЩИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
 • Кол-во страниц:
 • 213
 • ВУЗ:
 • ІНСТИТУТ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ
 • Год защиты:
 • 2013
 • Краткое описание:
 • ІНСТИТУТ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ


  На правах рукопису


  КОСТЕНКО ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА


  УДК: 376-056.26:617.75:376.015.3:159.952.13]-053.4  ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ У СЛАБОЗОРИХ ДОШКІЛЬНИКІВ  19.00.08 спеціальна психологія

  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата психологічних наук


  Науковий керівник:
  ТАРАН Оксана Петрівна,
  кандидат психологічних наук
  Київський університет
  імені Бориса Грінченка,
  Інститут людини


  Київ – 2013

  ЗМІСТ
  ВСТУП…………………………………………………………………………….....4
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ У СЛАБОЗОРИХ ДОШКІЛЬНИКІВ.…11
  1.1. Феномен пізнавальної активності як філософська і психолого-педагогічна проблема……………………………………………………….......11
  1.2. Вплив особливостей психічних процесів слабозорих дошкільників на їхню пізнавальну активність…...………………………………………………24
  1.3. Модель пізнавальної активності слабозорих дошкільників………….39
  Висновки до першого розділу………………………………………..…...….59
  РОЗДІЛ 2. ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СЛАБОЗОРИХ ДОШКІЛЬНИКІВ………………………......61
  2.1. Методичні засади дослідження пізнавальної активності слабозорих дошкільників………………………………………………………………...…..61
  2.2. Комплексна методика діагностики пізнавальної активності слабозорих дошкільників……………………………………………..………...76
  2.3. Рівні сформованості пізнавальної активності слабозорих дошкільників…………………………………………..…………………….…..85
  2.4. Особливості пізнавальної активності слабозорих дошкільників ….118
  Висновки до другого розділу…………………………….……………....122
  РОЗДІЛ 3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СЛАБОЗОРИХ ДОШКІЛЬНИКІВ.......124
  3.1. Методичні засади дослідження психолого-педагогічних чинників пізнавальної активності слабозорих дошкільників…………………….……125
  3.2. Комплексна методика вивчення чинників формування пізнавальної активності слабозорих дошкільників……………………………….………..134
  3.3. Рівні прояву зовнішніх чинників формування пізнавальної активності у слабозорих дошкільників……………….…………………………………...139
  3.4. Особливості взаємозв’язку та функціонування внутрішніх і зовнішніх передумов формування пізнавальної активності у старших слабозорих дошкільників ………………………………..………..…………………..……….146
  Висновки до третього розділу…………………………………………..….154
  РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СЛАБОЗОРИХ ДОШКІЛЬНИКІВ. …………………………………………………………...….156
  4.1. Сутність психологічного супроводу у психології та педагогіці………156
  4.2. Методичні засади організації психологічного супроводу формування пізнавальної активності слабозорих дошкільників…………………………172
  4.3. Система організації психологічного супроводу формування пізнавальної активності слабозорих дошкільників………….……………..174
  4.4. Ефективність системи психологічного супроводу процесу формування пізнавальної активності у слабозорих дошкільників………….……...…….186
  Висновки до четвертого розділу…………………………….……………..191
  ВИСНОВКИ………………………………...…….…………….………….…193
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………..………...196
  ВСТУП

  Актуальність дослідження. Сучасні тенденції до реформування освіти висувають нагальну потребу в перегляді усталених наукових і методичних засад її реалізації. Пріоритетним напрямом забезпечення освітнього процесу виступає запровадження теоретико-методичних підходів, основним орієнтиром яких є особистість. А відтак, особливої актуальності набуває й вирішення проблеми розроблення технологій навчання та виховання, що зорієнтовані на учня, вихованця як суб’єкта психолого-педагогічного впливу. Особливого значення стратегії реформування набувають у контексті забезпечення розвитку, навчання та виховання дітей із порушеннями зору.
  Пізнавальна активність дітей дошкільного віку була предметом досліджень багатьох науковців. Є. Голубєва, Н. Денисенкова, О. Запорожець, С. Князєва визначали вікові етапи формування пізнавальної активності й констатували, що найбільш сенситивним періодом для її розвитку є старший дошкільний вік. Л. Божович, Л. Венгер, Л. Виготський, П. Гальперін, О. Запорожець, Д. Ельконін вбачали в пізнавальній активності одну з основних умов формування особистості в дошкільному дитинстві. А. Леушин, М. Лісіна, О. Люблінська, Л. Обухова, А. Усова визначили та описали сутнісні анатомо-фізіологічні, пізнавальні й емоційно-вольові характеристики, що складають психологічні особливості пізнавальної активності дітей дошкільного віку. К. Абульханова-Славська, Ш. Амонашвіли, Л. Виготський, А. Дістервег, Дж. Дьюі, Д. Ельконін, Я. Коменський, М. Лісіна, Дж. Локк, Н. Новикова, Й. Песталоцці, С. Рубінштейн, В. Сухомлинський, А. Усова, К. Ушинський, Г. Щукіна та інші зазначали, що саме пізнавальна активність дитини забезпечує її соціалізацію засобами засвоєння та оволодіння знаннями, вміннями та навичками, що формуються в процесі спеціально організованого психолого-педагогічного впливу.
  На особливій значущості пізнавальної активності в розвитку, навчанні та вихованні дошкільників із порушеннями зору наголошували Н. Богоявленська, Т. Свиридюк, Л. Солнцева, констатуючи недостатність її сформованості та визначаючи специфіку впливу дефекту на її функціонування. Проблема пізнавальної активності цих дошкільників вивчалася дотично до проблем вивчення пізнавального розвитку (Т. Гребенюк, І. Гудим, Є. Синьова та інші), проблем організації навчально-виховної діяльності (Л. Вавіна, Т. Дегтяренко, В. Єрмаков та інші), виявлення специфіки формування шкільної готовності цих дітей (Т. Свиридюк, О. Таран та інші). Проблема розвитку, навчання та виховання дітей із порушеннями зору була предметом низки досліджень, в яких підкреслено важливість зору в життєдіяльності людини (В. Акімушкін, В. Белмер, Л. Вавіна, В. Єрмаков, О. Литвак, І. Моргуліс, С. Покутнєва, Л. Солнцева та інші). Загальновизнаним є той факт, що зорова депривація дитини обмежує її участь в активній діяльності. А. Суславічюс, О. Українська та зазначають, що пізнання навколишнього світу виступає однією з найбільш актуальних проблем розвитку дітей із сенсорними порушеннями. Л. Виготський, О. Леонтьєв визначали роль компенсаторних пристосувань, що забезпечують аналогічні зони розвитку таких дітей і формуються в ігровій та навчальній діяльності. Вчені зауважували, що саме раннє залучення до пізнавальної діяльності дітей із вадами зору сприяє корекції та компенсації у них порушених функцій.
  Враховуючи, що в сучасних дослідженнях пізнавального розвитку дітей із порушеннями зору констатується недостатня сформованість у них пізнавальної активності та беручи до уваги недостатню розробленість системи психологічного втручання в розвиток цих дітей із урахуванням його специфічних закономірностей (йдеться про дефіцит інформації про навколишнє середовище), актуальним є вирішення проблеми розроблення системи психологічного супроводу з формування пізнавальної активності у слабозорих дошкільників.
  Отже, недостатня розробленість теоретичних і прикладних аспектів проблеми розвитку пізнавальної активності слабозорих дошкільників, відсутність науково-методичного підґрунтя для організації психологічного супроводу її формування в системі дошкільної освіти й зумовили вибір теми дисертаційного дослідження: «Особливості формування пізнавальної активності у слабозорих дошкільників».
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу виконано згідно з тематичним планом науково-дослідних робіт Інституту спеціальної педагогіки НАПН України (напрям: «Теоретичні та методичні засади освіти дітей з особливими освітніми потребами»; комплексна тема лабораторії корекції розвитку дітей з аутизмом: «Науково-методичне забезпечення навчання дошкільників з порушеннями психофізичного розвитку різних вікових груп» (державний реєстраційний номер 0109U000337).
  Тему дисертації затверджено рішенням вченої ради Інституту спеціальної педагогіки НАПН України (протокол № 8 від 25.10.2010 р.) та узгоджено Міжвідомчою радою з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології НАПН в Україні (протокол № 4 від 26.04.2011 р.).
  Мета дослідження полягає у розробленні теоретично обґрунтованої та експериментально апробованої системи психологічного супроводу формування пізнавальної активності слабозорих дошкільників.
  Для дослідження мети було визначено такі завдання:
  1. Здійснити теоретичний аналіз філософських, психологічних і педагогічних підходів до виявлення сутності та структури пізнавальної активності особистості й визначити специфіку її формування у дошкільному віці.
  2. Визначити особливості сформованості пізнавальної активності старших слабозорих дошкільників.
  3. Виявити чинники формування та функціонування пізнавальної активності у старших слабозорих дошкільників.
  4. Розробити і експериментально перевірити систему психологічного супроводу формування пізнавальної активності старших слабозорих дошкільників.
  Об’єкт дослідження – пізнавальна активність дошкільників із порушеннями зору.
  Предмет дослідження – система психологічного супроводу формування пізнавальної активності старших слабозорих дошкільників.
  Теоретико-методологічну основу дослідження становлять: принципи детермінізму, розвитку єдності свідомості та діяльності в дослідженні психологічних проблем (О. Киричук, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн та інші); концепція компенсаторних процесів (Л. Виготський, М. Земцова, О. Леонтьєв, О. Литвак, С. Рубінштейн та інші); положення спеціальної психології про загальні та специфічні закономірності розвитку дитини при нормальному та порушеному зорі (В. Лубовський, О. Литвак, В. Синьов, Є. Синьова); положення корекційної педагогіки та спеціальної психології про особливості психофізичного розвитку дітей із порушеннями зору та організацію їхнього корекційно-розвивального середовища (В. Акімушкін, Л. Вавіна, Т. Гребенюк, І. Гудим, М. Земцова, В. Лубовський, О. Литвак, І. Моргуліс, С. Покутнєва, Є. Синьова, Л. Солнцева, О. Таран, В. Єрмаков); положення про розвиток пізнавальної активності (Ф. Баррон, Дж. Гілфорд, І. Лангарт, В. Максимова, А. Маслоу, К. Роджерс, Р. Торренс, В. Тарасун, В. Франкл, К. Щербакова, В. Юркевич); положення про психологічний супровід (Г. Бардієр, М. Бітянова, М. Качан, В. Кобильченко, В. Петровський, І. Ромазан, Т. Череднікова).
  Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань було використано такі методи:
  – теоретичні: аналіз, синтез, порівняння, систематизація дослідних матеріалів, науково-методичних, літературних джерел; моделювання та прогнозування результатів дослідження, що дозволили виявити структуру пізнавальної активності та динаміку її формування в дошкільному віці;
  – емпіричні: вивчення документації та узагальнення практичного досвіду, бесіди, анкетування, опитування, тестування, педагогічне спостереження під час констатувального дослідження та на контрольному етапі формувального експерименту. Виявлення та опис пізнавальної активності здійснювалися засобами комплексної методики діагностики сформованості пізнавальної активності у слабозорих дошкільників, що спрямована на визначення рівнів сформованості компонентів пізнавальної активності та їх складових: змістовно-операційного – інтелектуальних умінь (тест «Прогресивні матриці» Дж. Равена), уваги (методика «Відсутні деталі» Д. Векслера), загальної обізнаності (методика «Словниковий запас» Д. Векслера), готовність до застосування вербальних знань, умінь і навичок (авторська методика «Продовж казку»), готовність до застосування невербальних знань, умінь і навичок (методика «Кола» Є. Вертега в авторській модифікації); емоційно-мотиваційного – мотиву пізнавальної діяльності (методика Є. Кригер), мотиву навчання (методика «Продовж речення» М. Матюхіної), пізнавальної потреби (методика «Діагностика пізнавальної потреби дошкільника» Є. Баранової в авторській модифікації), пізнавального інтересу (методика «Бесіда» М. Марусинець); діяльнісно-процесуального – зацікавленості в новому (методика «Запитати і вгадати» П. Торренса), пізнавальної допитливості (методика вивчення пізнавальної допитливості Т. Серебрякової), пошукової активності (методика визначення допитливості Д. Годовікової);
  – статистичні: обрахування t-критеріїв Стьюдента, середніх арифметичних, коефіцієнтів кореляції Пірсона, критерій χ2.
  Експериментальна база. Дослідження проводилося на базі дошкільного навчального закладу № 49 компенсуючого типу для дітей з вадами зору м Києва; дошкільного навчального закладу № 609 компенсуючого типу санаторного, для дітей з ранніми проявами туберкульозної інфекції, з малими і згасаючими формами туберкульозу м. Києва; дитячого центру «Плекальня»
  м. Києва. Дослідженням охоплено 100 дітей дошкільного віку з них 50 старших слабозорих дошкільників.
  Наукова новизна одержаних результатів:
  Вперше:
  – теоретично обґрунтовано структуру пізнавальної активності (види, типи, форми, рівні) та описано чинники її формування в слабозорих дошкільників;
  – теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено комплексну методику діагностики пізнавальної активності в слабозорих;
  – визначено систему психологічного супроводу формування пізнавальної активності слабозорих дошкільників та напрями його реалізації у дошкільній освіті цих дітей.
  Уточнено сутність понять «пізнавальна активність» та «психологічний супровід».
  Подальшого розвитку набули положення про методичні засади психологічного супроводу слабозорих дошкільників.
  Удосконалено: концептуальні засади діагностики пізнавальної активності в слабозорих дошкільників.
  Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що:
  – розроблено та апробовано комплексну систему психологічного супроводу формування пізнавальної активності у слабозорих дошкільників, що може бути використана у роботі психолога дошкільного навчального закладу та інклюзивної форми навчання;
  – розроблено та апробовано комплексну методику вивчення чинників формування пізнавальної активності в слабозорих дошкільників, що може бути використана у процесі формування готовності до шкільного навчання цих дітей в системі дошкільного навчального закладу;
  – результати дослідження можуть бути використані в діяльності практичних психологів та педагогів загальних та спеціальних дошкільних навчальних закладів для дітей із вадами зору та при підготовці навчально-методичних посібників для вищих педагогічних навчальних закладів ІІІ–IV рівнів акредитації за напрямом: «Корекційна освіта. Тифлопедагогіка та тифлопсихологія».
  Основні результати дослідження впроваджено в практику роботи дошкільного навчального закладу № 49 компенсуючого типу для дітей з вадами зору м. Києва (довідка № 8 від 27.08.2013 р.); дошкільного навчального закладу № 609 компенсуючого типу санаторного, для дітей з ранніми проявами туберкульозної інфекції, з малими і згасаючими формами туберкульозу м. Києва (довідка № 21 від 30.08.2013 р.); дитячого центру «Плекальня» (довідка № 34 від 23.08.2013 р.).
  Вірогідність наукових положень та висновків дослідження забезпечено: теоретичним обґрунтуванням вихідних положень; комплексним застосуванням взаємопов’язаних методів дослідження, що відповідають меті, предмету й завданням; репрезентативністю вибірки; опрацюванням значного обсягу фактичного матеріалу; застосуванням методів статистичного оброблення матеріалу.
  Апробація результатів дослідження. Основні положення та практичні результати дослідження представлено на міжнародних науково-практичних конференціях – «Сучасний світ і незрячі: людина з інвалідністю у правовій державі» (м. Луцьк, 2011 р.), «Корекційна освіта: історія, сучасність та перспективи розвитку» (м. Кам’янець-Подільський, 2012 р.); всеукраїнських науково-практичних конференціях: «Спеціальна освіта в умовах системних змін: теоретичні та практичні проблеми» (м. Київ, 2011 р.), «Теоретичні та практичні аспекти навчання дітей з особливими освітніми потребами» (м. Київ, 2012 р.), «Актуальні проблеми спеціальної педагогіки та психології» (м. Херсон, 2012 р.) «Сучасна сім’я та соціальні інституції: шляхи партнерської взаємодії» (м. Київ, 2012 р.), «Актуальні проблеми спеціальної педагогіки та психології в контексті реформування освіти» (м. Київ, 2013 р.); науково-практичних конференціях: «Сучасні тенденції становлення і розвитку корекційної освіти в Україні та світі» (м. Львів, 2011 р.), «Актуальні проблеми та перспективи розвитку психологічної служби в закладах освіти» (м. Кіровоград, 2012 р.).
  Публікації. Основний зміст та результати дослідження висвітлено у 9 одноосібних публікаціях, 8 із яких у фахових виданнях.
  Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (205 найменувань) і 32 додатків на 130 сторінках. Повний обсяг складає 330 сторінок, з них основний зміст роботи викладено на 195 сторінках. У тексті міститься 39 таблиць, 20 діаграмам.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  1. Теоретичний аналіз проблеми формування пізнавальної активності у дошкільному віці дав можливість констатувати, що дотично пізнавальну активність розглядали з позицій: філософського, біологічного, соціального, педагогічного та психологічного підходів. Встановлено, що пізнавальна активність слабозорих дошкільників обумовлюється особливостями психічних процесів, що формуються під впливом порушення зорового аналізатора, формуванням особистості дитини, її мовленнєвим розвитком та сформованою здатністю до комунікативної діяльності. Визначено, що пізнавальна активність слабозорих дошкільників — це особистісне утворення, що виявляється в мобілізації інтелектуальних, емоційних, вольових зусиль і внутрішній готовності дитини до самостійної, пошукової, творчої діяльності, спрямованої на пізнання навколишньої дійсності та оволодіння новими знаннями, вміннями, навичками через розв’язання пізнавальних завдань у конкретних ситуаціях у різних видах діяльності.
  2. За результатами узагальнення теоретичних джерел розроблено модель пізнавальної активності дітей старшого дошкільного віку. Основними компонентами якої є: змістовно-операційний (визначається станом сформованості інтелектуальних вмінь, уваги, загальної обізнаності, готовності до застосування вербальних та невербальних знань, умінь і навичок у діяльності); емоційно-мотиваційний (визначається станом сформованості мотиву пізнавальної діяльності, мотиву навчання, пізнавальної потреби, пізнавального інтересу); діяльнісно-процесуальний (визначається станом сформованості зацікавленості в новому, пізнавальної допитливості, пошукової активності). Описано форми прояву (цілеспрямованість, наполегливість, планомірність, самостійність, енергійність, доцільність) та рівні сформованості пізнавальної активності.
  3. Визначено особливості пізнавальної активності дошкільників за показниками сформованості компонентів (змістовно-операційний компонент у слабозорих дошкільників сформовано на середньому рівні, тоді як у дітей із типовим рівнем розвитку на рівні вище середнього (ЕГ – 6,05; ГДП – 8,01; ρ≤0,001); емоційно-мотиваційний компонент в обох вибірках сформований на середньому рівні та не має суттєвих відмінностей (ЕГ — 7,46; ГДП – 7,72); діяльнісно-процесуальний компонент сформований на середньому рівні в обох вибірках із тяжінням до високого у дошкільників із типовим рівнем розвитку (ЕГ – 5,9; ГДП – 7,38; ρ≤0,001).
  4. Виявлено внутрішні та зовнішні чинники формування пізнавальної активності слабозорих дошкільників. Внутрішніми чинниками є інтелектуальні уміння, увага, загальна обізнаність, вербальна та невербальна комунікація, пізнавальний інтерес, мотив навчання, допитливість, здатності до аналізу причино-наслідкових зв’язків. Зовнішні чинники представлено сімейним та педагогічним середовищем.
  5. Визначено загальні та специфічні труднощі формування пізнавальної активності старших слабозорих дошкільників, виділено їх типи: особистісно-інформаційний (труднощі оперування інформацією про себе та її відтворення); діяльнісно-оперційний (труднощі здійснення пізнавальних операцій); емоційно-регуляційний (труднощі самоконтролю при виконанні діагностичних завдань та вираженні емоційного ставлення до виконуваної діяльності). Специфічними труднощами є: включення в роботу; низький інтерес до нової невідомої діяльності; утримання інструкції в пам’яті; наявність у пам’яті неповних, неточних уявлень; повільний темп працездатності, переключення з одного завдання на інше; низький рівень самостійності; тривожність (скручення або заламування стимульного матеріалу, посмикування пальців, скуйовдження волосся, маніпуляції з олівцем); діяти без інструкції або вказівки дорослого; мовленнєва пасивність у виділенні основного; збідненість навичок зображувальної діяльності (порушення співвідношення слова, образу та його відтворення); слабка вольова регуляція поведінки.
  5. Розроблено психологічний супровід формування пізнавальної активності слабозорих дошкільників, що визначається як система професійної діяльності психолога, що реалізується через забезпечення психолого-педагогічних умов навчання та виховання дитини з урахуванням закономірностей її психічного та особистісного розвитку, тенденцій і динаміки розвитку, специфіки адаптації та соціалізації. Визначено основні напрями психологічного супроводу: розвивально-корекційна робота психолога зі слабозорими дошкільниками спрямована на підвищення рівня пізнавальної активності; навчально-просвітницька робота психолога з педагогами спрямована на підвищення рівня обізнаності з проблеми розвитку та формування пізнавальної активності у слабозорих дошкільників; консультативно-просвітницька робота психолога з батьками спрямована на організацію супроводу батьків з метою підвищення в дітей пізнавальної активності.
  6. Виявлено динаміку формування пізнавальної активності слабозорих дошкільників за змістовно-операційним (КГ – 6,3; ЕГ – 11,1 ρ ≤ 0,001) та емоційно-мотиваційним (КГ – 8,3; ЕГ – 9,65 ρ ≤ 0,01) компонентами з середнього до високого рівня прояву. Показники діяльнісно-процесуального компоненту суттєво змінено не було (КГ – 6,2; ЕГ –8,1 ρ ≤0,01). Констатовано зростання загальної пізнавальної активності у слабозорих дошкільників (з 6,5 ρ≤0,001 до 9,6 ρ ≤0,001), що підтвердило ефективність обраних корекційно-розвивальних технологій.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Абульханова-Славська К. А. Психология и сознание личности (Проблемы методологии, теории и исследования реальной личности): Избранные психологические труды / К.А. Абульханова-Славська. – М. : Московский психолого-социальный институт, 1999. – 224 с.
  2. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологи / А. Адлер. – М. : Прогресс, 1995. – 296 с.
  3. Алексеева Л. Ф. Психология активности личности / Л. Ф. Алексеева – Новосибирск: МГПУ, 1996. – 148 с.
  4. Амонашвили Ш. А. Развитие познавательной активности учащихся в начальной школе / Шалва Александрович Амонашвили // Вопросы психологии. – М,1984. – № 5. – С. 36 – 40
  5. Ананьев Б. Г. О человеке как объекте и субъекте воспитания // Избранные психологические труды: В 2 т. М.: Педагогика, 1980. – Т. 2. – С. 9-102.
  6. Ангелова Я. Г. Активность субъекта в формировании познавательного образа: автореф. дисс.на соискание степени канд. филос. наук: 09.00.03 «История философии» / Я. Г. Ангелова. – М., 1979. – 170 с.
  7. Андреев А. А. Влияние стиля педагогического общения на познавательную активность учащихся: дисс. канд. психол. наук: 19.00.01 «Общая психология» / Антон Александрович Андреев. – Ленинград, 1984. – 164 с.
  8. Арон И. С. Факторы формирования личности дошкольника в особой социальной ситуации развития: дисс. канд. психол. наук: 19.00.01 «Общая психология» / Игорь Серьгеевич Арон. – Казань, 2000. – 167 с.
  9. Ахаян Т. К., Свиридова И.А., Смирнова В.В. История образования в России: Учебное пособие. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2005. – 411 с.
  10. Баранова Е. А. Диагностика познавательного интереса у младших школьников и дошкольников / Е.А. Баранова. – СПб.: Речь, 2005. – 128 с.
  11. Баранова Е. А. Особенности формирования познавательного интереса в структуре общей способности к учению у детей 6-7 лет: дисс. канд. психол. наук: 19.00.01 «Общая психология» / Е. А. Баранова. –
  Н. Новгород, 1998. – 200 с.
  12. Барташніков О. Розвиток уяви та творчих здібностей у дітей / О. Барташніков. – Тернопіль, “Богдан”, 1998. – 126 с.
  13. Барташнікова І. Інтелектуальна ігротека / І. Барташнікова. – Львів, Оксарт”. –1996. – 145 с.
  14. Барцалкина В.В. Формирование ценности познавательной деятельности у дошкольников /В.В. Барцалкина // Новые исследования в психологии. – 1997. – №2(17). – С. 67-70.
  15. Басов М. Хрестоматия по возрастной психологии: учебное пособие для студентов / Под ред. Д.И. Фельдштейна: издание 2-е, дополненное. – М. : Институт практической психологии, 1996. – 304 с.
  16. Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе / М.Р Битянова. – М. : «Совершенство», 1997. – 298 с.
  17. Бернштейн Н. А. О ловкости и ее развитии / Н.А. Бернштейн. – М. : Физкультура и спорт, 1991. – 288 с.
  18. Бехтерєв В. М. Избранные работы по социальной психологи / В.М. Бехтерєв. – М. : Наука, 1994. – 400 с
  19. Богданова Т.Г. Корнилова Т.В. Диагностика познавательной сферы ребенка. – М.: Роспедагенство, 1994. – 211 с.
  20. Богоявленська Д.Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества. – Ростов: Издательство Ростовского университета, 1983. –
  176 с.
  21. Богуславская З.М. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста / З.М. Богуславская, Е.О. Смирнова. – М. : Просвещение. – 1991. – 207с.
  22. Божович Л. И. Личность и её формирование в детском воздасте / Л.И. Божович. – М.: Просвещение, 1968. – 464 с.
  23. Брунер Дж. Психология познания / Дж. Брунер. – М.: Прогресс, 1977. – 412 с.
  24. Брушлинский А .В. Психология мышления и проблемное обучение А.В. Брушлинский. – М.: Знание, 1983. – С.178.
  25. Бутузова Л. Т. Дифференцированное обучение – важное дидактическое средство эффективного обучения школьников / Л.Т. Бутузова. – М., 1968. – 156 с.
  26. Бюрклен К. Психология слепых / Под ред. В.А. Гандера – М. : Учпедгиз, 1934. –– 264 с
  27. Вавіна Л. С. Структура та корекційна спрямованість стандарту освіти осіб із порушенням зору (дошкільна і початкова ланка)/Людмила Сергіївна Вавіна // Дефектологія. – 2000. – №3. – С.2-8.
  28. Васильєв И. П. Методические рекомендации по проведению скрининга зрения и слуха / И.В. Калмыкова, Л.И. Леушина, А.А. Невская. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства, 1998. – 210 с.
  29. Венгер А. Л. Психологические рисуночные тесты: Иллюстрированное руководство / А.Л. Венгер. – М.:ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 160 с.
  30. Виготський Л. С. Собрание сочинений в 6-ти томах / Под ред.
  Эльконина Д.Б. – М. : Педагогика, 1984. – Т.4: Детская психология. – 452 с.
  31. Вилюнас В. Психология эмоций. Тексты. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 984. — 288 с
  32. Волкова Л. С. Коррекция нарушений устной речи у детей с глубокими нарушениями зрения: автореф. диссертации на соискание уч. степ. доктора педагогических наук: 13.00.03 «Коррекционная педагогика» / Л. С. Волкова. – М., 1983. – 175 с.
  33. Воронина В. А. Методика и технология работы социального педагога: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под ред. В.А. Сластенина. – М. : Издательский центр «Академия», 2001. – 208с.
  34. Вудвортс Р. Экспериментальная психология / Р. Вудвортс . – М., 1950. – 798с.
  35. Габай, Т.В. Учебная деятельность и ее средства / Т.В. Габай. - М.: МГУ, 1988. – 225 с.
  36. Гальвеций К. О человеке // Гельвеций К.А. Счастье. М. : "Сов. Россия", 1987. – 210с.
  37. Гальперин П. Я. Введение в психологию: учебное пособие для вузов / П.Я. Гальперин. – М. : Книжный дом «Университет», 1999. – 332 с.
  38. Ганелин Т. И. Обучение и воспитание школьника. Вопросы активности и самостоятельности в учебно-воспитательном процессе / Т.И. Ганелин. – М. : ЛТУ, 1982. – 250 с.
  39. Гегель Г. Система наук / Пер. Г. Шпета. – СПб.: Наука, 1999. – 444 с.
  40. Гельгорн Э., Луфборроу Дж. Эмоции и эмоциональные расстройства. Нейрофизиологическое исследование / Э. Гельгорн, Дж. Луфборроу. –
  М. : «МИР», 1966. – 178 c.
  41. Гензен В. А.Системные описания в психологи / В.А. Гензен. – М. : ЛГУ, 1984. – 176 с.
  42. Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта / Дж.Гилфорд. – М. : Прогресс, 1965. – 525с.
  43. Годовикова Д. Б. Формирование познавательной активности // Дошкольное воспитание. – 1986. –№ 1. – С. 28-32.
  44. Головина Г. П. Практикум по тифлопсихологии: Учеб. пособие для студентов дефектол. фак. пед. ин-тов / Г.П. Головина. – М. : Просвещение, 1989. – 186с.
  45. Голубєва Е. Г. Коррекция нарушений фонетической стороны речи у дошкольников: Методическое пособие. – СПб.: Издательство РГПУ им. А. И. Герцена: Союз, 2000. – 189 с.
  46. Гребенюк Т.М. Медико-психологічна корекція зорового сприймання у дошкільників з вадами зору: Навчальний посібник / Т.М. Гребенюк,
  І.О. Сасіна, Ю.В. Тімакова. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2005. – 147 с.
  47. Грегори Р. Л. Глаз и мозг. Психология зрительного восприятия / Р.Л. Грегори. – М., 1970. – 279 с.
  48. Григорьева Л. Г. Психологическое обеспечение адаптационного периода ребенка в доу. // Дефектлогия.– 1989. – № 4. – С. 13-20
  49. Гудонис В. Теоретические предпосылки интеграции лиц з нарушениями зрения // Дефектология. – 1996. – № 2. – С. 7 – 12.
  50. Гуревич К. М. Психологическая диагностика: Учебник для вузов, изд. 3-е перераб. и доп. – СПб. : Питер, 2003. – 652 с.
  51. Давыдов, В.В. Проблемы развивающего обучения: Опыт теоретического и экспериментального психологического исследования / В.В. Давыдов. – М. : Педагогика, 1986. – 240 с.
  52. Данилов М. Н., Крылова А.Л. Физиология высшей нервной деятельности / М.Н. Данилов, А.Л. Крылова. – М. : Учебная Литература, 1997. – 196 с.
  53. Данюшенков B. С. Познавательная активность в новой парадигме высшей школы / В.С. Данюшенков. – Киров, 2011. – 165с.
  54. Дегтяренко Т.М., Вавіна Л.С. Корекційно-реабілітаційна робота в спеціальних дошкільних закладах для дітей з особливими потребами: Навчальний посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. – 302с.
  55. Денискина В. З. Особенности обучения социально-бытовой ориентировке детей с нарушением зрения / В.З. Денискина. – Уфа: Изд-во Филиала МГОПУ им. М.А. Шолохова, 2004. – 62 с.
  56. Декарт Р. Избранные произведения / Пер. с франц. и лат., ред. и. вступ. ст. В.В. Соколова. – М.: Госполитиздат, 1988. – 211 с.
  57. Дружинин В. Н. Психология и психодиагностика общих спосібностей / В.Н. Дружинин. – М. : Наука, 1994. – 155 с.
  58. Дьомін М.І. Розвиток пізнавальної діяльності учнів / М. І. Дьомін. – К. : Вища шк., 1976. – 90 с.
  59. Ельконин Д. Детская психология / Д.Ельконин. – М.,2007. – 210с.
  60. Ермаков В.П. Развитие, обучение и воспитание детей с нарушением зрения / В.П. Ермаков, Г.А. Якунин. – М.: Просвещение, 1990. – 223 с.
  61. Егорова Г. Философия открытого мира. Познавательная потребность и деятельная активность / Г. Егорова. – М.: ВЛАДОС. – 1998. – 210с.
  62. Есенский. Я. Учебные материалы по пространственной ориентации и самостоятельному движению слепых и слабовидящих. / перевод с чешского языка /. Прага. 1987. – 112 с.
  63. Жохов В. О, Лебедева Е.С. Домашнее задание для детей старшей и подготовительной к школе логопедических групп ДОУ / В.О. Жохов, Е.С. Лебедева. – М. : ТЦ Сфера, 2010. – 64 с.
  64. Журавльов Г. Методы психологического исследования / Г. Журавльов. – М., 1998. – 188 с.
  65. Запорожец А. В. Избранные психологические труды / А.В.Запорожец. – М. : Просвещение, 1986. – 310с.
  66. Землянухина Т. М. Особенности формирования любознательности // Дошкольное воспитание. – 1986. – № 11. – С. 32-35.
  67. Земцова М. И. Особенности познавательной деятельности слепых / М.И. Земцова. – Ленинград, 1999. – 250 с.
  68. Земцова М. И. Учителю о детях с нарушением зрения / М.И. Земцова. – М., 2003. – 320 с.
  69. Зислина Н. Н. Нейрофизиологические механизмы нарушения зрительного восприятия у детей и подростков / Н. Н. Зислина. – М. : Педагогика, 1987. – 168 с.
  70. Зотов А.И. Дефект зрения и психическое развитие личности // Психологичечкие особенности слепых и слабовидящих школьников. – Л.:ЛГПИ, 1981. – С. 3 –18.
  71. Иванова В. Интегративная познавательная деятельность младших дошкольников. Методическое пособие / В. Иванова. – М. : Центр педагогического образования. – 2013. – 96 с.
  72. Каган М. С. Человеческая деятельность / М.С.Каган. М. : Политиздат. – 1974. – 328с.
  73. Кадыров Б. Р. Уровень активации и некоторые динамические характеристики психической активности. // Вопросы психологии. – 1976, № 4. – С. 133-138.
  74. Кветной М. С. Человеческая деятельность: сущность, структура, типы / М.С. Кветной. – Саратов, 1974. – 210 с.
  75. Келлер Е. О личности трехлетнего ребёнка / Е.О. Келлер. – М., 1989. – 186с.
  76. Князева О.Л. Особенности познавательной активности у дошкольников // Новые исследования в психологии. – 1986. – № 1 (34). – С. 23-26.
  77. Кобильченко В.В. Психолого-педагогічна корекція спілкування слабозорих підлітків: Науково-методичний посібник / В.В. Кобильченко. – К. : Актуальна освіта, 2006. – 102 с.
  78. Коваленко Б. Г. Дидактические игры на уроках математики / В.Г. Коваленко. М. : Просвещение, 1990. – С.280.
  79. Ковальов А. И. Учитывая степень мотивации / А .И. Ковалев // Вестник высшей школы. – 1985. – № 8. – С. 35-36.
  80. Коган В. З. Понятие "активность личности" как категория социальной психологии // Некоторые проблемы личности: Сборник аспирантских работ. – М., 1971. – 131-145 с.
  81. Коменський Я. А. Дидактические принципы / Я.А. Коменський. – М. : Государственное учебно-педагогическое издательство ПPOCA, 1970. – 220 с.
  82. Конопатиков Е.Ю. Активность субъекта в познании и принцип опережающего отражения в действительности: автореф. дис. канд. филос. наук: спец. 09.00.03 «История философии» / Е.Ю. Конопатиков.– М, 1980. – 182 с.
  83. Концепція спеціальної освіти осіб з особливостями психофізичного розвитку в найближчі роки та на перспективу / Академія педагогічних наук. Інститут дефектології / За ред. В.І. Бондаря, Л.С. Вавіної. – К., 1996. – 136 с.
  84. Костюк Г. С. Избранные психологические труды / Под ред. Л.Н.Проколиенко. – М. : Педагогика, 1988. – 301 с.
  85. Костючек Н. С. Представления, речь и мышление учащихся I-III классов школы слепых / Н. С. Костючек // Известия АПН РСФСР М., 1959. – вып. 96.
  86. Корнилова М.Г. Коррекция недостатков развития комуникативных качеств старших дошкольников с нарушениями зрения в креативной игре – драматизации // Дефектология. – 1998. – № 6. – С. 50 – 58.
  87. Костюк Г. С. Избранные психологические труды / Под ред. Л.Н.Проколиенко. – М. : Педагогика, 1988. – 301 с.
  88. Кречмер К. Гениальные люди / Э.Кречмер. СПб: Питер, 1999. – 303с.
  89. Крылова Н. Физиология высшей нервной системы / Н. Крылова. – Ростов-на-Дону: «ФЕНИКС». – 2005. – 478с.
  90. Крогиус А. А. Из душевного мира слепых / А.А. Крогиус. – СПб.: Сенатская типография, 1909. – 231 с.
  91. Крупнов А. И. Психологические проблемы исследования активности человека. // Вопросы психологии. 1984. – №3. – с. 25-32.
  92. Крутецький В. А. Психология математических способностей школьников / В.А.Крутецкий. М. : Просвещение, 1968. – 432с.
  93. Кулагин Ю. А. Восприятие средств наглядности учащимися школы для слепых / Ю.А. Кулагин. – М.: Педагогика, 1969. – 295 с.
  94. Ладивір С. Дарувати радість пізнання / С. Ладивір, Т. Кондратенко // Дошкіл. виховання. – 1990. – № 10. – С. 4-5.
  95. Лебединский В. В. Нарушения психического развития у детей / В.В. Лебединский – М. : Изд-во Моск. ун- та, 2005. – С.27 – 34.
  96. Лейтес Н. С. Психология одаренности детей и подростков / Н.С. Лейтес. – М. : Издательский центр «Академия», 1996. – 416 с.
  97. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. Учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению и спец. "Психология", "Клиническая психология" / А.Н. Леонтьев. – М. : Смысл; Издательский центр "Академия", 2004. – 346 с.
  98. Леонтьев В.Г. Психологические механизмы мотивации учебной деятельности: Учеб. пособие / В.Г. Леонтьев. – Новосибирск: НГПИ, 1987. – 89 с.
  99. Леушина Г. M. Умственное воспитание и современные вопросы дидактики детского сада / Г.М. Леушина. – М.,1970. – 110 с.
  100. Лисина М. И. Общение, личность и психика ребенка / М.И. Лисина. – М. : НПО "МОДЭК", 2001. – 384 с .
  101. Лытвак А. Г. Впросы обучения и воспитания слепих и слабовидящих / А.Г. Лытвак. – М. : ЛГПУ, 1982. – 111 с.
  102. Лытвак А.Г. Тифлопсихология / А.Г. Лытвак. – М. : Просвещение, 1985. – 208 с.
  103. Лозова В. Цілісний підхід до формування пізнавальної активності школярів В. Лозова. – Харків: «ОВС». – 2000. – 90 с.
  104. Локк Дж. Избранные произведения в двух томах / Дж. Локк. – М.: Соцэкгиз, 1960. – 734 с.
  105. Ломов Б. Ф. Познание и общение / Б.Ф. Ломов. – М. : Наука., 1988. – 208 с.
  106. Лонина В. А. Формирование и развитие обобщений у слабовидящих школьников / В. А. Лонина // Психолого-педагогические вопросы обучения детей с нарушением зрения. – М., 1995. – 126 с.
  107. Лузан П. Г. Цілеспрямоване формування навчально-пізнавальної активності студентів / П. Г. Лузан // Наук. вісник Національного аграрного університету : зб. наук. праць. – Вип 1. – К., 1997. – 168 с.
  108. Лурия О. Р. Об историческом развитии познавательных процессов / А.Р. Лурия. М. : Наука, 1974. – 172с.
  109. Люблинская А.А. Природа активности и ее значение в развитии школьника: Сб. Развитие учащихся первых классов в процессе обучения и воспитания / Ученые записки Ленинградского пед. ин-та им. А.И. Герцена. – Л., 1967. – С. 18 - 21.
  110. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг ефективного взаимодействия с детьми. – СПб. : Речь, 2000. – 190 с.
  111. Максименко С.Д. Психологія в соціальній і педагогічній практиці: методологія, методи, програми, процедури. Навчальний посібник для вищої школи / С.Д. Максименко. – К. : Наукова думка. – 1998. – 216 с.
  112. Максимова В. Н. Межпредметные связи и совершенствование процесса обучения / В.Н. Максимова. – М. :«Просвещение»,1984. – з 98 с.
  113. Малаев Д. Нетрадиционные воспитательные технологии для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья: Методические рекомендации / Д. Малаев. – М., 2008. – 156 с.
  114. Марцинковская Т.Д. Диагностика психического развития детей. Пособие по практической психологи / Т.Д. Марцинковская. – М. : ЛИНКА-ПРЕСС, 1997. – 176 с.
  115. Мар’яненко Л.В. Психологічні умови формування пізнавальної активності слабовстигаючих старшокласників / Л.В. Мар’яненко. – К. : 1992. – 203 с.
  116. Мар′яненко Г.К. Психологія в соціальній і педагогічній практиці: методологія, методи, програми, процедури. Навчальний посібник для вищої школи / Г.К. Мар′яненко. – К. : Наукова думка. – 1998. – 216 с.
  117. Маслоу А. Психология Батия. / А. Маслоу. – М., – 1997. – 304 с.
  118. Матвєєв В. П. Особливості «Я-образу» розумово відсталих підлітків / М.П. Матвєєв. – К., 1994. – 147 с.
  119. Матюшкин А. М. Психологическая структура, динамика и развитие познавательной активности // Вопросы психологии.– 1982. – №4. – С.5-17.
  120. Махмутов М. И. Развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся в школах / М.И. Махмутов. – Казань: Татариздат, 1963. – 80 с.
  121. Методика діагностики відхилень у розумовому розвитку молодших школярів та старших дошкільників / Стадненко Н.М., Ілляшенко Т.Д., Борщевська Л.В., Обухівська А.Г. – Кам’янець-Подільський: Абетка,
  1998. – 144 c.
  122. Методические указания к курсу «Применение математических методов в психологи». – К.: ГДПУ, 1989. – 32 с.
  123. Мещерякова О. Диагностика психического развития детей от рождения до 3 лет: Методическое пособие для практических психологов / О. Мещерякова. – СПб. : «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. – 144 с.
  124. Михневич Т. П. Формирование познавательной активности учащихся в условиях дифференциации обучения / Т.П. Михневич. – Минск, 1989. – 164 с.
  125. Моргулис И.С. Теоретические основы коррекционно-воспитательного процесса в младших классах школы слепых: автореф. дис. …доктора пед. наук: 13.00.03 «Коррекционная педагогика» / И.С. Моргулис. – М. , 1984. – 31 с.
  126. Морозов С.М. Методи математичної статистики / С.М. Морозов, Л.М. Шкарапута. – К. : ІЗМК, 1996. – 120 с.
  127. Мухина В. С. Детская психология: Учеб. для студентов пед. ин-тов / Под ред. Л.А. Венгера. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 1985. – 272 с.
  128. Мясыщев В. Н. Психология отношений. Понятие личности в аспектах нормы и патологи / В.Н. Мясыщев – М., 1995. – 148 с.
  129. Найссер У. Познание и реальность: Смысл и принципы когнитивной психологии / У.Найссер. М. : Прогресс, 1981. – 230с.
  130. Наумов Ю.К. Активность субъекта в познании / Ю.К. Наумов. – М., 1969. – 117 с.
  131. Небилицин В. Нейрофизиологические механизмы психической деятельности человека / В. Небилицин. – М., 1974. – 118 с.
  132. Некрасова І. М. Вплив особливостей родини на соціальний розвиток та психічну корекцію слабозорих дошкільників з афективною поведінкою /І. М. Некрасова // Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки. Збірник наукових праць. Випуск 2.– К: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2003. – С. 36 – 46.
  133. Немов Р.С. Експериментальная педагогическая психология и психодіагностика / Р.С. Немов.– М. : Просвещение, 1995. – 512 с.
  134. Новикова Л. Л. Здоровьесберегающая технология формирования правильного речевого дыхания у детей 6 лет с ОНР / Л.Л. Новикова //Дошкольная педагогика, 2007 – №1. – С. 13-19.
  135. Ньюмен С. Игры и занятия с особым ребенком. Руководство для родителей / С. Ньюмен. – М. : Теревинф, 2004. – 240 с.
  136. Обухова Л. Ф. Детская психология. Учебник /Л.Ф. Обухова. – М. : Российское педагогическое агентство, 1996. – 374 с.
  137. Певзнер М. С., Молчановская И.В., Давыдов В.А. Клинико-психолого-педагогическая характеристика умственно отсталых учащихся с глубоким нарушением зрения //Дефектология. – 1983. – № 6. – С. 7-14.
  138. Петровский А.В. История и теория психологии: В 2-х т.: Для студ. Вузов / А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский – Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. – Т 1. – 416 с.
  139. Петухова И. А. Проблема отношений интеллектуальной инициативы и общих, умственных спосібностей / И.А. Петухова. – М., 1976. – 118 с.
  140. Пиаже Ж. Как дети образуют математические понятия / Ж. Пиаже // Вопросы психологи. – 1966. – №4. – С. 12-19.
  141. Пидкасистый П. И. Самостоятельная познавательная деятельность школьников в обучении / П.И. Пидкасистый. – М. : Педагогика, 1980. – 240 с.
  142. Покутнева С.А. Развитие устной связной речи у слабовидящих дошкольніков подготовительной группы: Методические рекомендации. – К., 1989. – 48 с.
  143. Плаксина Л. И. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушением зрения: Учебное пособие / Л.И. Плаксина. – М. : РАОИКП, 1999. – 112 с.
  144. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие. / Редактор-составитель Д.Я. Райгородский. – Самара: Издательский дом «БАРХАХ», 1998. – 672 с.
  145. Практикум по возрастной психологии: Учеб. пособие /Под ред.
  Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко. – СПб. : Речь, 2002. – 694 с.
  146. Психология детства. Практикум. Тесты, методики для психологов, педагогов, родителей / Под ред. А.А.Реана – СПб. : «прим-ЕВРО-ЗНАК», 2003. – 224 c.
  147. Проколиенко Л.Н. Проблема активности развивающейся личности в исследованиях Г.С. Костюка (К 85_летию со дня рождения) /Л.Н.Проколиенко// Вопросы психологии. – 1985. – № 1. – С. 126-132.
  148. Проскура О. В. Развитие познавательных способностей дошкольника / О.В. Проскура. – К., 1985. – з 112 с.
  149. Редковець И.А. Обусловленность уровня познавательной активности школьников характером их учебной деятельности / И.А. Редьковець. – Волгоград: ВПИ, 1971. – 134 с.
  150. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека / К. Роджерс. – М. : Изд. группа «Прогресс»; «Универс», 1994. – 480 с.
  151. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологи / С.Л. Рубинштейн.– М. : Педагогика, 1989. – 322 с.
  152. Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии / Отв. ред. Е. В. Шорохова. – 2-е изд. – М. : Педагогика, 1976. – 416 с.
  153. Руднев В. П. Характеры и расстройства личности. Патография и метапсихология / В.П. Руднев. – М. : “Класс”, 2002. – 272 с.

  154. Сапашева К. Х. Формирование познавательной активности студентов педвузов в процессе изучения педагогических дисциплин / К.Х. Сапашева.– М., 1986. – 98 с.
  155. Свиридюк Т. П. Подготовка слабовидящих детей к школе / Т.П. Свиридюк. – М. : Рад. школа, 1984. – 126 с.
  156. Семаго Н. Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка / Н. Семаго. – М., 2000. – 270 с
  157. Серебрякова Т. М. Формирование познавательной активности у детей старшего дошкольного / Т.М. Серебрякова. – Н. Новгород, 1999. – 255с.
  158. Сеченов. И. П. Осязание, как чувство, соответствующее зрению. / И. П. Сеченов. – М. : Наука. – 1987. – 198 с.
  159. Симонов П. П. Диагностика степени обученности учащихся: Учебно-справочное пособие / П.П. Симонов. – М. : MRA, 1999. – 148 с.
  160. Синьов В. М. Корекційна педагогіка як наука про виховання особистості при порушеннях процесів розвитку та соціалізації / В.М. Синьов // Соціально-психологічні проблеми тифлопедагогіки. Зб. наук. праць. Вип. 4.– К: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2005. – С. 6 – 16.
  161. Синьова Є. П. Тифлопсихологія / Є.П. Синьова. – К. : ВО УФЦ – БФ «Візаві», 2002. – 296 с.
  162. Скрипченко О. Вікова та педагогічна психологія. Навч. Посібник / О. Скрипченко. – К. : Просвіта, 2001. – 416 с.
  163. Соколянський І. П. Дещо з основних питань радянської педагогіки / І. П. Соколянський // Рад. освіта. – 1928. – № 12. – С. 6-12.
  164. Солнцева Л. И. Адаптация диагностических методик при изучении детей с нарушениями зрения / Л.И. Солнцева // Дефектология. – 1998. – № 4. – С. 9 – 15.
  165. Солнцева Л.И. Введение в тифлопсихологию раннего, дошкольного и школьного возраста / / Л.И. Солнцева. – М. : Полиграф-сервис, 1997. – 121 с.
  166. Соловйов И. М. Вопросы психологии глухонемого ребенка / И.М. Соловйов // Психологическая наука в СССР. – М., 1960. – С. 512-541.
  167. Сорокин В.М. Специальная психология: Учеб. пособие / Под научн. ред. Л.М. Шипицыной. – СПб. : Речь, 2003. – 216 с.
  168. Сорокина М. А. Разновозрастная организация взаимообучения плюс погружение / М.А. Сорокина // Школьные технологии. – 2006. – № 3. – С. 72-77
  169. Сташевський С. В. Использование наглядно-действенной методики для развития зрительного восприятия детей с нарушением зрения / С. В. Сташевский //Дефектология. – 1990. – № 1. – С. 22-27.
  170. Суржанська В.А. Критерії, показники та рівні пізнавальної активності дітей дошкільного віку / В.А. Суржанська // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. – Херсон: ХДУ. Вип. 45., 2007. – С. 122-131.
  171. Суславичюс А.И. Влияние социальных условий на формирование социальных установок и установок к себе лиц со зрительными дефектами / А.И. Суславичюс. – М., 1978. – 116 с.
  172. Талызина Н. Ф. Педагогическая психология: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. Заведений / Н.Ф. Талызина. – М. : Издательский центр «Академия», 1998. – 288 с.
  173. Ткачук Т. А. Розвиток пізнавальної активності дітей дошкільного віку у спілкуванні з вихователем: автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Т.А. Ткачук. – К. : Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова., 2004. – 168 с.
  174. Узнадзе Д. Н. Психология человека в современном мире. Проблема деятельности в отечественной психологии. Исследование мышления и познавательных процессов. Творчество, способности, одаренность. / Ответственные редакторы: А. Л. Журавлев, И. А. Джидарьян, В. А. Барабанщиков, В. В. Селиванов, Д. В. Ушаков. – М. : «Институт психологии РАН», 2009. – 404 с.
  175. Украинская Е.М. Развитие самооценки слабовидящих школьников. // Вопросы обучения и воспитания слепых и слабовидящих. (Психол. и метод. аспекты реабилитации). Сб. науч. тр. Ленингр. гос. пед. ин-т им.А.И. Герцена / Редкол.: А. Г. Литвак (отв. ред.) и др. – М. : ЛГПИ,1982. – C. 14-25.
  176. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по дошкольной психологи / Ю.А. Афонькина, Г.А. Урунтаева. – М. :Academia, 2000. – 304 с.
  177. Усова А. В. Формирование у учащихся учебно-познавательных умений / А.В. Усова. – Челябинск:ЧГПИ, 1994. – 124 с.
  178. Ушинський К. Избранные произведения / К. Ушинский. – М., 1988. – 210 с.
  179. Феактистова В. А. Развитие навыков общения у слабовидящих детей / Под. ред. Л.М. Щипицыной. – СПб. : Речь, 2005. – 128 с.
  180. Философия: Учеб. пособие для студ. вузов / Под ред. Е.В. Осичнюка, В.С. Зубова. – К. : «Ника-Центр», 1997. – 384 с.
  181. Философия: Учебник / Под ред. О.А. Митрошенкова. – М. : Гардарики, 2002. – 655 с.
  182. Философия: Учебник для вузов / Под ред. В.Н. Лавриненко, В.П. Ратникова. – М. : Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. – 584 с.
  183. Философский словарь. – М. : Политическая литература, 1980. – 444с.
  184. Философский энциклопедический словарь /Гл. ред.: Л.Ф. Ильичев, П.Н. Федосеев, С.М. Ковалев, В.Г. Панов. – М. : Советская энциклопедия, 1983. – 840 с.
  185. Философский энциклопедический словарь. – М. : Советская энциклопедия, 1989. – 815 с.
  186. Фильчикова Л.И. Нарушения зрения у детей раннего возраста. Диагностика и коррекция: Методическое пособие. / Л.И. Фильчикова, М.Э. Вернадская, О.В. Парамей. – 2-е изд. – М. : Издательство «Экзамен», 2004. – 192 с.
  187. Франкл В. Десять тезисов о личности //Экзистенциальная традиция: философия, психология, психотерапия. – 2005. – № 2. – С. 4-13.
  188. Фром В. Человек для себя / В. Фром. – Минск: Коллегиум, 1992. – 253 с.
  189. Хабиб Р.А. Организация учебно-познавательной деятельности учащихся / Р.А. Хабиб. - М.: Педагогика, 1979. - 175
  190. Чебыкин А.Я. Об эмоциях, детерминирующих познавательную деятельность / А.Я. Чебыкин. // Психологический журнал. – 1989. – № 4. – С. 12-18.
  191. Чиркова Т.И. Психологическая служба в детском саду / Т.И. Чиркова. – М. : Педагогическое общество России. – 2001. – 224 с.
  192. Шамова Т. И. Активизация учения школьников / Т.И. Шамова. – М.: Знание, 1979. – 196 с.
  193. Широкова Г. Б. Исследовательская активность в форме вопросов в разные возрастные периоды / Г.Б. Широкова // Вопросы психологии. – 1986. – № 1. – С. 53-59
  194. Шумакова Н.Б. Исследовательская активность в форме вопросов в разные возрастные периоды / Н.Б. Шумакова // Вопросы психологии. 1986. – №1. – С. 53-59.
  195. Щербакова Е. И. Методика обучения математике в детском саду: Учеб. Пособие / Е.И Щербакова. – М. : Издательский центр «Академия», 1998. – 212с.
  196. Щербына А. В. Формирование познавательной активности у детей младшего дошкольного возраста / А.В. Щербына. – М., 1985. – 185с.
  197. Щукина Г. И. Активизация познавательной деятельности учащихся в образовательном процессе / Г.И. Щукина. – М., 1979. – 112 с.
  198. Юркевич В. А. Подготовка студентов-психологов к работе с детьми из неполных семей / В.А. Юркевич // Международная научная конференция «Психология и жизнь: Психологические проблемы современной семьи». – Минск, 2011. – с. 592-595.
  199. Юркевич B.C. Одаренный ребенок: иллюзия и реальность / В.С. Юркевич. – М. : Просвещение, 1996. – 148 с.
  200. Якиманская, И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе / И.С. Якиманская. – М., 1996. – 166 с.
  201. Ястребова Е. В. Учителю о детях с недостатками речи / Т.П. Бессонова, Л.Ф.Спирова, Е.В. Ястребова. – М. : АРКТИ, 1997. – 131 с.
  202. Barron F. Putting creativity to work // R. Sternberg, T. Tardif (eds.). The nature of creativity. Cambridge: Cambr. Press, 1988. P. 76-98.
  203. Cantor N, Kinhlstrom J.F Social intelligence: The cognitive basis of personality // Self, situations, and social behavior. (Ed.) P. Shaver. – Beverly Hills, C.A: Sage, 1985. pp.15 – 34.
  204. Erikson E.H. Childhood and Society. – N. U., 1967. – 431 p.
  205. Rozenberg M. Society and the adolescent self-image. P. U. P., 1965. – 375 р.
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины