ДЕРЖАВНИЙ МЕХАНІЗМ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ : • Название:
 • ДЕРЖАВНИЙ МЕХАНІЗМ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
 • Кол-во страниц:
 • 195
 • ВУЗ:
 • ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ
 • Год защиты:
 • 2007
 • Краткое описание:
 • ЗМІСТ
  ВСТУП 3
  Розділ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 10
  1.1. Змістовне структурування національної безпеки 10
  1.2. Економічна злочинність як внутрішня загроза національній безпеці:
  види та форми 27
  1.3. Правові та організаційні засади державного управління забезпеченням національної безпеки з протидії економічній злочинності 44
  Висновки до розділу 1 57
  Розділ 2 СТАН СИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ
  БЕЗПЕКИ ТА ЇЇ ЗАГРОЗ 59
  2.1. Факторний аналіз виникнення економічних загроз 59
  2.2. Оцінка загроз економічній безпеці на регіональному рівні 84
  2.3. Модель виявлення рівня та характеру криміналізації економічних відносин 95
  Висновки до розділу 2 107
  Розділ 3 СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО МЕХАНІЗМУ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ 110
  3.1. Стратегічне цілепокладання щодо попередження економічної злочинності в умовах реформування сектору безпеки 110
  3.2. Регіонально-варіативна складова організаційного механізму упереджувального впливу на економічну злочинність 135
  3.3. Впровадження моделі декриміналізації економіки щодо попередження економічної злочинності 146
  Висновки до розділу 3 169
  ВИСНОВКИ 172
  ДОДАТОК А 175
  ДОДАТОК Б 177
  ДОДАТОК В 185
  ДОДАТОК Д 186
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 188
  ВСТУП

  Актуальність теми. Початок XXI століття характеризується глобалізацією соціально-економічного розвитку. Глобалізаційні тенденції трансформації нового століття призводять до кардинальних змін у традиційних відносинах людини та суспільства. Економічні, політичні, екологічні та енергетичні загрози в окремих регіонах, країнах сприймаються як такі, що передують глобальній широкомасштабній кризі. Тому формування стратегії національної безпеки є передумовою сталого розвитку кожної країни. Безпека стає своєрідною характеристикою та необхідною основою життєдіяльності й прогресивного розвитку держави і суспільства. Державне управління національною безпекою гарантує певний рівень захисту від зовнішніх та внутрішніх загроз і забезпечує мінімізацію ймовірних ризиків. Досягнутий рівень безпеки залежить від можливостей, які є у розпорядженні держави, практичних заходів щодо ефективності реалізації вказаних можливостей органами державного управління національної безпеки.
  Тому виявлення проблем та можливостей управління національною безпекою є актуальним завданням дослідження у напрямку обґрунтування та розробки ефективного механізму державного управління безпекою. Основою для обґрунтування механізмів управління можна вважати роботи Бесчаст¬ного В.Н. [10], Білоуса В.Т. [11], Буреги В.В. [19], Гладченко Т.М. [24], Данільяна О.Г. [39], Дегтяря А.О. [40], Запоточного І.В. [54], Кальмана О.Г. [59], Ліпкана В.А. [84], Мельника М.І. [90], Мунтіяна В.І. [95], Пастернак-Таранушенко Г.А. [104], Передборського В.А. [107], Ситник Г.П. [137], Шлемко В.Т. [184], Ярочкіна В.І. [189] та інших. Проте недостатньо дослідженими залишаються питання розробки та впровадження державою превентивних заходів щодо безпеки в сфері економіки та економічної безпеки на рівні регіонів.
  Крім того, в науковій літературі все ще недостатньо досліджень щодо попередження економічної злочинності, яке є дієвим механізмом держави з декриміналізації економіки України. Саме цим обумовлено вибір теми дослідження, здійсненного на основі підходу, який зводиться до тлумачення ефективної боротьби зі злочинністю як необхідності й можливості формування дієздатного державного механізму її попередження. Державний механізм попередження економічної злочинності потребує вдосконалення через теоретичне виокремлення його складових – механізмів упереджувального впливу на економічну злочинність та її профілактику. Практична реалізація механізму попередження злочинності в сфері економіки та його складових відбувається шляхом поступового подолання криміналізації економіки через усунення її детермінантів та нейтралізацію.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Донецького державного університету управління за темою «Соціально-гуманітарні аспекти державного управління» (номер державної реєстрації 0106U005128). У процесі виконання цих досліджень в рамках зазначених тем автором обґрунтовані та розроблені теоретичні й методичні аспекти вдосконалення механізмів державного управління попередження економічної злочинності в забезпеченні національної безпеки.
  Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження обрано наукове обґрунтування необхідності та можливостей вдосконалення державного механізму попередження економічної злочинності в системі управління національною безпекою за критерієм ефективності управління безпекою країни.
  Відповідно до поставленої мети необхідно було вирішити такі задачі:
  проаналізувати основні наукові підходи до визначення категорії «національна безпека», згідно з якою економічна злочинність є однією з основних загроз системі суспільно-економічних відносин в умовах транзитивних перетворень;
  визначити організаційно-правовий механізм державного управління національною безпекою, в основі якого є протидія економічній злочинності;
  провести оцінку стану економічної безпеки в країні та регіоні з метою визначення основних протиріч у сфері економіки та причин її криміналізації;
  сформулювати базову модель виявлення рівня та характеру криміналізації економічних відносин;
  обґрунтувати основні напрями реалізації політики економічної безпеки у визначенні ефективності механізмів державного управління щодо протидії злочинності в сфері економіки, запропонувати шляхи та напрями її вдосконалення;
  розробити алгоритм впровадження механізму упереджувального впливу на організовану злочинність у сфері економіки в діяльність органів виконавчої влади.
  Об’єктом дослідження є процеси формування та реалізації державної політики економічної безпеки як складової національної безпеки.
  Предметом дослідження обрано теоретико-методичні підходи та практичні засади вдосконалення механізму попередження економічної злочинності.
  Методи дослідження. У дисертаційній роботі використано такі загальнонаукові та спеціальні методи:
  за допомогою методів аналізу та синтезу визначено теоретичні засади національної безпеки, що дало можливість науково обґрунтувати підходи щодо вдосконалення державного механізму попередження економічної злочинності;
  із застосуванням методів теоретичного узагальнення та порівняння розглянуто теоретичні аспекти розробки сучасної концепції національної безпеки та її загроз, розкрито суть понять національної економічної безпеки: «національна безпека», «економічна безпека», «економічна злочинність»;
  на підставі системного аналізу досліджено формування правових та організаційних засад протидії економічній злочинності;
  на основі методу експертних оцінок проаналізовано фактори економічної безпеки у діагностиці основних протиріч в сфері економіки та виявленні ступеня криміналізації економічних відносин;
  статистичний аналіз в дослідженні основних загроз системі суспільно-економічних відносин;
  методами економіко-математичного моделювання визначено основні протиріччя в сфері економіки та причини її криміналізації;
  на підставі комплексно-цільового методу обґрунтовано основні напрями реалізації політики економічної безпеки щодо боротьби зі злочинністю в сфері економіки;
  метод індукції та дедукції для розробки й впровадження регіонально специфічної складової організаційного механізму упереджувального впливу на економічну злочинність органами державної влади;
  метод дескриптивного моделювання застосовано при розробці практичних рекомендацій щодо вдосконалення механізму попередження економічної злочинності з метою декриміналізації економічних відносин в Україні.
  Інформаційною базою дослідження стали праці відомих вітчизняних і зарубіжних дослідників, монографії, наукова література з питань теорії та практики державного управління національною безпекою, публікації в періодичних виданнях, довідкова література, матеріали наукових центрів та інститутів, нормативно-правові акти України, офіційні матеріали Державного комітету статистики, міністерств і відомств України тощо.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці теоретичних і методичних положень щодо механізму попередження економічної злочинності в парадигмі національної безпеки та визначення ефективних практичних заходів щодо його вдосконалення. В результаті наукових досліджень у дисертаційній роботі:
  уперше:
  обґрунтовано сутність державного механізму упереджувального впливу на економічну злочинність як такого, що дозволяє своєчасно виявляти взаємодію існуючих і нових факторів криміналізації економічних відносин та впливати на детермінанти економічної злочинності системно, використовуючи синергію факторів протидії економічній злочинності, діючи локалізовано й саме в такий спосіб нейтралізуючи кримінальні прояви;
  адаптовано положення ризик-менеджменту до системи превентивних заходів щодо декриміналізації економіки, удосконалення управління економічною безпекою країни;
  удосконалено:
  методичні положення визначення основних протиріч у сфері економіки виокремленням специфічних для регіону причин криміналізації економіки;
  механізм попередження економічної злочинності, що розкривається через встановлення взаємозв’язку і взаємозалежності механізмів упереджувального впливу на економічну злочинність та її профілактики;
  дістали подальший розвиток:
  визначення категорії «національна безпека» та її загроз у період реформування сектору безпеки в Україні;
  деталізація цілей державної політики національної безпеки в сфері економіки шляхом виокремлення регіонально особливого в організаційному механізмі попередження економічної злочинності;
  Практичне значення одержаних результатів. Упровадження одержаних результатів дозволяє мінімізувати негативний та руйнівний вплив зовнішніх і внутрішніх протиріч, що виникають в економічних та суспільних відносинах, на стан економічної безпеки в Україні.
  Запропоновані в дисертаційній роботі теоретичні та практичні положення можуть бути використані:
  суб’єктами забезпечення економічної безпеки на всіх рівнях виконавчої гілки державної влади у процесі визначення та реалізації завдань державної політики національної безпеки, підвищенні ефективності їхньої діяльності з упереджувального виявлення існуючих і нових типів внутрішніх та зовнішніх загроз економічній безпеці, розробці дієвих заходів щодо їх запобігання та нейтралізації;
  органами виконавчої влади у розробці регіональних програм забезпечення правопорядку щодо попередження правопорушень у сфері економіки з урахуванням державного замовлення в реформуванні сектору безпеки України;
  правоохоронними органами в уточненні та більш чіткому розмежуванні завдань і сфер відповідальності.
  Практичне значення теоретичних і практичних розробок дисертаційної роботи полягає в тому, що на їх основі обґрунтовано низку конкретних пропозицій з удосконалення механізму попередження економічної злочинності в забезпеченні національної безпеки держави. Запропоновані в дисертації положення, висновки і рекомендації мають практичне значення та адресну спрямованість. Вони прийняті до впровадження Відділом взаємодії з правоохоронними органами Донецької обласної державної адміністрації (довідка про впровадження № 01-10/319 від 04.10.2007 р.) в частині формування положень регіональної програми «Правопорядок» на 2007-2010 роки в частині взаємодії органів виконавчої влади і правоохоронних органів у протидії злочинності в економічній сфері, Донецькою обласною державною адміністрацією щодо розробки ефективних заходів з механізму упереджувального впливу на економічну злочинність у формуванні пріоритетних завдань державної політики економічної безпеки в сфері економіки (довідка про впровадження № 04/17я-2702 від 05.10.2007 р.) (Довідки про впровадження подані в Додатку А).
  Обґрунтований в дисертації механізм упереджувального впливу на чинники економічної злочинності дозволяє мінімізувати загрози криміналізації економіки в результаті узгодженості заходів суб’єктів управління національною економічною безпекою. Результати дисертаційного дослідження, в частині розробки та реалізації механізму упереджувального впливу на економічну злочинність в управлінні національною безпекою, доповнюють існуючий механізм протидії організованій злочинності та профілактики правопорушень у сфері економіки, а також сприяють розбудові регіональнозорієнтованого механізму попередження економічної злочинності вдосконаленням механізму взаємодії в системі органів державної влади – суб’єктів управління національною безпекою в сфері економіки.
  Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною науковою працею і містить одержані автором нові результати у сфері науки державного управління, що в сукупності сприяють вирішенню важливої науково-практичної задачі з удосконалення механізмів забезпечення економічної безпеки держави.
  Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження доповідалися й були обговорені на науково-практичній конференції «Актуальні проблеми державного управління» (Національна академія державного управління при Президентові України, Харківський регіональний інститут, м. Харків, 23 лютого 2005 р.); науково-практичному семінарі «Держава, регіони: пошуки злагоди» (м. Святогірськ, 24-26 березня 2005 р.); III Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми сучасних наук: теорія та практика – 2006» (м. Дніпропетровськ, 16-30 червня 2006 р.); II Національному форумі «Сучасні проблеми та перспективи регіонального розвитку в Україні» (Канада-Україна, м. Київ, 8 листопада 2006 р.); XII Конференції професорсько-викладацького складу за підсумками науково-дослідної роботи за 2006 р. (м. Донецьк, 14 квітня 2007 р.); Міжнародному семінарі «Етнічність та влада» (м. Ялта, Алупка, 14-16 травня 2007 р.).
  Публікації. Основні положення та результати, що були отримані в ході дисертаційного дослідження, викладено у 9 наукових роботах (6 у фахових виданнях), з них 1 – у науковому журналі, 6 – у збірниках наукових праць, 1 – у матеріалах науково-практичної конференції та 1 – у навчальному посібнику. Загальний обсяг публікацій становить 5, 96 друк. арк., з них 2,49 друк. арк. належить особисто автору.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  Основний науковий результат дисертаційної роботи полягає в науково-методологічному та методичному вдосконаленні державного механізму попередження економічної злочинності в забезпеченні національної безпеки та розробці виокремленної регіонально-варіативної складової процесів декриміналізації економіки країни.
  У процесі дисертаційного дослідження були обґрунтовані наступні висновки, що дозволяють удосконалити механізм попередження економічної злочинності:
  1. Аналізом теоретичних основ системи національної безпеки України доведено, що апробовані методи державного управління сектором безпеки в міжреформений період виявились неефективними в період реформування, особливостями якого стають протиріччя між системами забезпечення безпеки і соціально-економічними відносинами, що впливає на зміну форм економічної злочинності.
  Дослідження показало, що ці протиріччя між державним управлінням безпекою й реальними соціально-економічними відносинами в найбільшому ступені проявляються в тому, що:
  характер впливу зовнішнього та внутрішнього середовищ змінюється з високою швидкістю, а це ускладнює прогнозування стану сектору безпеки;
  на відміну від попередніх періодів актуалізується процес виникнення нових форм економічної злочинності, яка інтегрується й інституалізується;
  спектр адаптаційної поведінки суб’єктів економічної злочинності значно розширено порівняно з міжреформеним періодом;
  реакція легального сектору економіки є неадекватною процесам її криміналізації;
  реагуючий стиль впливу на економічну злочинність необхідно підсилювати превентивним.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Абалкин Л.И. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение / Л.И. Абалкин // Вопросы экономики. – 1994. – №12. – С. 4-13.
  2. Амитан В.Н. Экономическая безопасность государства и региона / В.Н. Амитан // Материалы региональной науч.-практ. конф. «Город и предприятие: опыт и перспективы развития», 23-24 марта 2001 г. – Донецк, 2001. – С. 122-124.
  3. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф. – М.: Экономика, 1989. – 519 с.
  4. Афонцев С.А. Дискуссионные проблемы концепции национальной экономической безопасности / С.А. Афонцев // Россия XXI. – 2001. – № 2. – С. 38-67; № 3. – С. 26-43.
  5. Аристотель. Политика // Соч.: в 4 т. – М., 1983. – Т.4. – С. 509.
  6. Баганець О. Интересы высшего надзора / О. Баганець // Человек и Закон. – 2000. – № 12. – С. 21.
  7. Бараненко С.П. Стратегическая устойчивость предприятия / С.П. Бараненко, В.В. Шеметов. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2004. – 493 с.
  8. Баранов А.В. Социальные проблемы депопуляции и старения электората / А.В. Баранов // Социология и общество: Тез. докл. Первого Всероссийского социологического Конгресса. – СПб.: 2000. – С. 28-29.
  9. Бєлов О.Ф. Найважливіші підсумки роботи НІСД у 1997-2000 роках [Електронний ресурс] / О.Ф. Бєлов. – Режим доступу: http://www.nbu.ua
  10. Бесчастный В.Н. Влияние теневой экономики и экономической преступности на экономическую безопасность: Моногр. / В.Н. Бесчастный, В.И. Лазуренко. – Донецк: Каштан, 2007. – 468 с.
  11. Білоус В.Т. Координація боротьби з економічною злочинністю: Моногр. / В.Т. Білоус. – Ірпінь: Акад. державної податкової служби України, 2002. – 449 с.
  12. Білоус В.Т. Науково-методологічне обґрунтування доцільності запровадження координації управління правоохоронними органами по боротьбі з економічною злочинністю при розробці заходів щодо їх модернізації / В.Т. Білоус // Науковий вісник Академії ДПС України. – 2002. – № 4. – С. 58-65.
  13. Білоус В.Т. Національна безпека України: Навч. посіб. / В.Т. Білоус, Н.Р. Нижник, Г.П. Ситник; За заг.ред. П.В. Мельника, Н.Р. Нижник. – К.: Преса України, 2000. – 303 с.
  14. Богданов И.Я. Экономическая безопасность России: теория и практика / И.Я. Богданов. – М.: ИСПИ РАН, 2001. – 348 с.
  15. Богданович В.Ю. Підхід до розробки теоретичних засад стратегічного планування у сфері державного управління забезпеченням національної безпеки держави / В.Ю. Богданович, А.І. Семенченко // Стратегічна панорама. – 2006. – № 2. – С. 21-35.
  16. Брайнин Л.М. Информационное обеспечение предупреждения правонарушений во внешнеэкономической деятельности / Л.М. Брайнин // Хозяйственно-правовые средства предотвращения экономических преступлений. – Донецк: ИЭПИ НАН Украины, 1996. – С. 53-57.
  17. Будон Р. Вербовские понятия рациональности и теория рациональности в современных социальных науках / Р. Будон // Социальные и гуманитарные науки отеч. и заруб. л-ра. РЖ. Сер. 11. Социология. – 1993. – № 1. – С. 5-10.
  18. Бурега В.В. Социально-адекватный менеджмент: Моногр. / В.В. Бурега. – К.: Ин-т социологии НАН Украины, 2000. – 379 с.
  19. Бурега В.В. Социально-адекватное управление: концептуализация модели: Моногр. / В.В. Бурега. – Донецк: ДонГУУ, 2005. – 171 с.
  20. Ведута Е.Н. Государственные экономические стратегии / Е.Н. Ведута. – М.: Экономика, 1998. – 440 с.
  21. Виханский О.С. Стратегическое управление / О.С. Виханский. – М.: МГУ, 1995. – 250 с.
  22. Гамза В.А. Рисковый спектр коммерческих организаций / В.А. Гамза, Ю.Ю. Екатеринославский. – М.: Экономика, 2002. – 105 с.
  23. Гегель Г. Основи філософії права, або природне право і державо-знавство / Г. Гегель: Пер. з нім. Р. Осадчука, М. Кушніра. – К.: Юніверс, 2000. – 336 с.
  24. Гладченко Т.Н. Индикаторы экономической безопасности предпри¬нимательской деятельности / Т.Н. Гладченко // Менеджер. – 2000. – № 4. –
  С. 111-114.
  25. Глинкина С. Теневая экономика в современной России / С. Глин-кина // Свободная мысль. –1995. – № 3. – С. 26-43.
  26. Глинкина С. «Высветление» экономики и укрепление национальной безопасности России / С. Глинкина, Г. Клейнер // Росийский экономический журнал. – 2003. – №5-6. – С. 3-13.
  27. Гончаренко О. Громадянський контроль і система національної безпеки / О. Гончаренко, Р. Джангужин, Е. Лисицин // Нац. безпека Украї-ни. – 2003. – № 1. – С. 39-46.
  28. Горбулін В.В. Співробітництво Україна – НАТО у сфері імплементації реформування сектору безпеки і оборони: досягнутий прогрес та пріоритети на майбутнє / В.В. Горбулін // Стратегічна панорама. – 2006. – № 3. – С. 199-204.
  29. Городецкий А. Вопросы безопасности экономики России / А. Горо¬децкий // Экономист. – 1995. – №10. – С. 44-50.
  30. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. №436-IV // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 462.
  31. Господарський процесуальний кодекс України. За станом на 25 січня 2007 року / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парламентське вид-во, 2007. – 72 с.
  32. Государственное и муниципальное управление: итоговая государственная аттестация студентов: Учеб. пособие / Под ред. Е.Г. Коваленко. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 409 с.
  33. Губерная Г.К. Еще раз о коррупции. Попытка непредвзятого взгляда на коррупцию / Г.К. Губерная // Менеджер. – 2001. – № 2. – С. 9-19.
  34. Губерная Г.К. Наследство в управлении страной и реформами / Г.К. Губерная // Менеджер. – 2002. – № 4. – С. 156-161.
  35. Губський Б.В. Економічна безпека України: методологія виміру, стан і стратегія забезпечення / Б.В. Губський. – К., 2001. – 122 с.
  36. Гуторова Н.А. Преступления в сфере хозяйственной деятельности: Раздел VII особенной части Уголовного кодекса Украины с научно-практи-ческим комментарием / Н.А. Гуторова. – Х.: ООО «Одиссей», 2003. – 256 с.
  37. Давыденко В.В. Криминогенные аспекты процесса приватизации / В.В. Давыденко // Хозяйственно-правовые средства предотвращения эконо-мических преступлений. – Донецк: ИЭПИ НАН Украины, 1996. – С. 32-35.
  38. Данільян О.Г. Національна безпека України: структура та напрямки реалізації: Навч. посіб. / О.Г. Данільян, О.П. Дзьобань, М.І. Попов. – Харків: Фоліо, 2002. – 285 с.
  39. Дарнопых Г. Классификация факторов экономической безопасности государства / Г. Дарнопых // Бизнес-Информ. – 1999. – №9-10. – С. 55-57.
  40. Дєгтяр А.О. Особливості реалізації аналітичної функції в держав-ному управлінні / А.О. Дєгтяр // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. праць. – Х.: Хар РІ УАДУ, 2002. – № 2 (13). У 2-х ч. – Ч.1 – С. 51-54.
  41. Денисенко О. Методы оценки национальной экономической безопасности / О. Денисенко, М.Б. Карелов // Наукові праці Донецького національного технічного ун-ту. Сер.: Економічна. – Донецьк: ДонНТУ. – 2002. – № 47. – С. 35-42.
  42. Державне управління: Навч. посіб. / А.Ф. Мельник, О.Ю. Оболен-ський, А.Ю. Васін, Л.Ю. Гордієнко; За ред. А.Ф. Мельник. – К.: Знання-Прес, 2003. – 343 с.
  43. Державне регулювання економіки: Підручник. – 2-ге вид., випр. і доп. / І. Михасюк, А. Мельник, М. Крупка, З. Злога; За ред. І.Р. Михасюка. – К.: Атіка, Ельга-Н, 2000. – 592 с.
  44. Джурук В.Ф. Криминогенные аспекты банковско-финансовой деятельности / В.Ф. Джурук // Хозяйственно-правовые средства предотвра-щения экономических преступлений. – Донецк: ИЭПИ НАН Украины, 1996. – С. 12-14.
  45. Дидківська Л.І. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. / Л.І. Дидківська, Л.С. Головко. – К.: Знання-Прес, 2000. – 209 с.
  46. Ермілов С.Ф. Визначальні складові національної конкурентоспромож¬ності України / С.Ф. Ермілов // Стратегічна панорама. – 2006. – № 3. – С. 101-118.
  47. Єрмолін В. До питання про співвіднесеність понять виконавчої влади і державного управління / В. Єрмолін // Право України. – 2002. –
  № 9. – С. 29-32.
  48. Єфремов С. Поняття організованої злочинності / С. Єфремов // Право України. – 2002. – № 9. – С. 89-91.
  49. Закон України “Про основи національної безпеки України” від 19.06.2003 р. №964 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 351. – (Із змін. та допов.).
  50. Закон України “Про Раду національної безпеки і оборони України” від 5.03.1998 р. №198 // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 35. – Ст. 237.
  51. Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відми-ванню) доходів, отриманих злочинним шляхом” від 28.11.2002 р. № 249 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 1. – Ст. 2. – (Із змін. та допов.).
  52. Про проект Закону України про профілактику злочинності: Постанова Верховної Ради України від 31.01.1996 р. №16/96 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: //www.nau.kiev.ua
  53. Законодавство про боротьбу з корупцією. – Харків: ТОВ «Одіссей», 2005. – 308 с.
  54. Запоточний І.В. Державне регулювання регіональної економіки / І.В. Запоточний, В.І. Захарченко. – Харків – Львів – Одеса: ТОВ «Одіссей», 2003. – 592 с.
  55. Золотогоров В.Г. Экономика: Энциклопедический словарь / В.Г. Золотогоров. – Минск: Книжный дом, 2003. – 719 с.
  56. Іванів Д. Покупці повітря / Д. Іванів, Л. Волошка // Україна молода. – 2005. – 13 серп.
  57. Іващенко П.О. До питання про криміногенні аспекти фінансово-банківської діяльності / П.О. Іващенко, В.Г. Новіков, І.М. Червяков // Хозяйственно-правовые средства предотвращения экономических преступлений. – Донецк: ИЭПИ НАН Украины, 1996. – С. 26-29.
  58. Илларионов А.И. Критерии экономической безопасности /
  А.И. Илларионов // Вопросы экономики. – 1998. – №10. – С. 35-38.
  59. Кальман О.Г. Злочинність у сфері економіки України: теоретичні та прикладні проблеми попередження: Дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.08 / Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2004. –227 с.
  60. Камлик М.І. Правова статистика: Навч. посіб. / М.І. Камлик. – К.: Атіка, 2004. – 240 с.
  61. Камышанская М.А. Об упорядочении формирования отношений собственности / М.А. Камышанская // Социально-экономические аспекты промышленной политики: теоретические аспекты регионального развития и модели инновационного развития территорий [Матер. конф.]: Сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2002. – Т. 1. – С. 151-158.
  62. Каптуренко Н.Г. Украинская коррупция как предмет политико-экономического исследования / Н.Г. Каптуренко // Наукові праці Донецького національного технічного ун-ту. Сер.: Економічна. – Донецьк: ДонНТУ, 2002. – Вип. 47. – С. 153-162.
  63. Кендюхов А.В. Экономическая безопасность как экономическая категория / А.В. Кендюхов // Наукові праці Донецького національного технічного ун-ту. Сер.: Економічна. – Донецьк: ДонНТУ, 2002. – Вип. 47. – С. 123-128.
  64. Кирилюк В.С. Деякі аспекти зміцнення економічної безпеки України / В.С. Кирилюк // Наукові праці Донецького національного технічного ун-ту. Сер.: Економічна. – Донецьк: ДонНТУ, 2002. – Вип. 47. – С. 30-35.
  65. Клебанова Т.С. Оценка уровня экономической безопасности регионов Украины / Т.С. Клебанова, Н.Л. Чумак // Регіональні перспективи. – 2000. – № 1. – С. 9-11.
  66. Коваленко Е.Г. Государственное и муниципальное управление: итоговая государственная аттестация студентов: Учеб. пособ. / Под ред. Е.Г. Коваленко. – М.: ИНФРА–М, 2006. – 409 с.
  67. Кодекс України про адміністративні правопорушення. – К.: Атіка, 2002. – 192 с.
  68. Коломоец А.Д. Формування системи стратегічного управління регіоном в Україні: Автореф. дис. ... канд. наук держ. упр.: 25.00.02 / ДонДУУ. – Донецк: ДонДУУ, 2004. – 20 с.
  69. Комплексна Програма профілактики злочинності на 2001-2005 роки від 25 грудня 2000 року № 1376/2000 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 52. – Ст. 2258.
  70. Комплексна Програма профілактики правопорушень на 2007-2009 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 р. № 1767 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 51. – Ст. 3418.
  71. Концепція економічної безпеки України / Кер. проекту В.М. Ге-єць; Ін-т екон. прогнозування. – К.: Логос, 1999. – 56 с.
  72. Концепція (основи державної політики) національної безпеки України: Постанова Верховної Ради України від 16 січня 1997 р. № 397 // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 10. – Ст. 85.
  73. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів / М.Й. Коржанський. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 156 с.
  74. Коротков А.П. Преступления в сфере экономической деятельности как угроза экономической безопасности России: Науч.-практ. изд. / А.П. Коротков. – М.: Изд-во “ПРИОР”, 2002. – 96 с.
  75. Костенко Г. Предмет і зміст теорії воєнної безпеки / Г. Костенко// Військо України. – 1995. – № 1-2. – С. 6-9.
  76. Костров А.В. Защита населения и территорий: семантический анализ, синтез и формализация ключевых терминов / А.В. Костров, А.А. Ткачева // Проблемы безопасности. – 2000. – № 6. – С. 24-48.
  77. Котова В.В. Боротьба зі злочинами у сфері оподаткування / В.В. Котова, І.П. Подмаркова // Костенко Ю. Шляхи реформ // Урядовий кур’єр. – 1997. – 18 січня
  78. Кочетов Э.Г. Геоэкономика (Освоение мирового экономического пространства): Учебник / Э.Г. Кочетов. – М.: Изд-во БЕК, 1999. – 480 с.
  79. Кримінально-процесуальний кодекс України. – К.: Вид. Паливода А.В., 2006. – 200 с.
  80. Кузьменко Е.С. Экономические преступления и банковская система Украины / Е.С. Кузьменко // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 2. – С. 8-14.
  81. Кузьо Т. Національна безпека України / Т. Кузьо // Військо України. – 1994. – № 4-5.
  82. Лелеков В.А. Защищенность личности от преступных посягательств / В.А. Лелеков, А.В. Тямкин // Социологические исследования. – 2005. –
  № 6. – С. 107-108.
  83. Ліпкан В. Неопарадигма національної безпеки / В. Ліпкан // Право України. – 2002. – № 11. – С. 19-56.
  84. Ліпкан В.А. Управління системою національної безпеки України / В.А. Ліпкан. – К.: КНТ, 2006. – 68 с. – (Серія: Національна і міжнародна безпека).
  85. Литвак О.М. Державний вплив на злочинність: Моногр. / О.М. Літ-вак. – К.: Юрінком-Інтер, 2000. – 280 с.
  86. Лях А.В. Роль кластеров в активизации инновационной деятель-ности региона / А.В. Лях, И.И. Лях // Социально-экономические аспекты промышленной политики: теоретические аспекты регионального развития и модели инновационного развития территорий [Матер. конф.]: Сб. науч. трудов. – Донецк: ИЭП НАН Украины, 2002. – Т. 1. – С. 442-446.
  87. Макогон Ю.В. Регіональна складова економічної стратегії України: сутність та проблеми / Ю.В. Макогон // Стратегічні пріоритети. – 2006. –
  № 1. – С. 150-159.
  88. Мамутов В.К. Заслон экономической преступности, поддержка честному предпринимательству / В.К. Мамутов // Хозяйственно-правовые средства предотвращения экономических преступлений. – Донецк: ИЭПИ НАН Украины, 1996. – С. 40-44.
  89. Манилов В.А. Безопасность в эпоху партнерства: Моногр. / В.А. Манилов. – М.: ТЕРРА, 1999. – 368 с.
  90. Мельник М.І. Корупція – корозія влади (соціальна сутність, тенденції та наслідки, заходи протидії): Моногр. / М.І. Мельник. – К.: Юрид. думка, 2004. – 400 с.
  91. Мельник М.І. Науково-практичний коментар Закону України «Про боротьбу з корупцією» / М.І. Мельник, А.І. Редька, М.І. Хавронюк; За ред. М.І. Мельника. – К.: Атіка, 2004. – 320 с.
  92. Могилевский В.Д. Введение в теорию управления безопасностью систем / В.Д. Могилевский // Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуаціях. – 2001. – № 4. – С. 215-236.
  93. Мороз В. Конкурентоспроможність України у відображенні рейтингів міжнародних організацій / В. Мороз // Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України. – 2005. – № 3. – С. 32-38.
  94. Моторин В.Б. Риск в профессиональной деятельности: основные факторы и особенности проявления: Автореф. дис. ... докт. социол. наук: 22.00.04 / Санкт-Петербург. гос. ун-т. – СПб: СпбГУ МВД РФ, 2002. – 45 с.
  95. Мунтіян В.І. Економічна безпека України: Моногр. / В.І.Мунтіян. – К.: КВІЦ, 1999. –464 с.
  96. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 3-тє вид., перероб. та допов. / За ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. – К.: Атіка, 2005. – 1064 с.
  97. Нижик Н. Концептуальний підхід щодо визначення функціональних сфер національної безпеки / Н. Нижик // Управління сучасним містом. –
  2005. – №1-2. – С. 3-11.
  98. Національна безпека України 1994-1996 рр.: Наук. доповідь Національного інституту стратегічних досліджень. – К.: НІСД, 1997. – 197 с.
  99. Ніколаєнко С. Проблеми законодавчого забезпечення та право-застосування щодо захисту прав інтелектуальної власності [Електронний ресурс] / С. Ніколаєнко // Інтелектуальна власність. – 2007. – № 12. –
  С. 4-14. – Режим доступу: http://www.intelvlas.com.ua
  100. Новікова О.Ф. Економічна безпека України в умовах глобалізації: проблеми та шляхи вирішення / О.Ф. Новікова, Р.В. Покотиленко // Наукові праці Донецького державного технічного університету. Сер.: Економічна. – Донецьк: ДонДТУ, 2001. – Вип. 26. – С. 22-29.
  101. Ожегов С.И. Словарь русского языка / С.И. Ожегов / Под ред. Н.Ю. Шведовой. – 18-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 1986. – 797 с.
  102. Организованная преступность / Под ред. А. Долговой, В. Дьяко-ва. – М.: Юрид. лит., 1989. – 315 с. – (Проблемы, дискуссии, предложения).
  103. Основы экономической безопасности (Государство, регион, предприятие, личность) / Под ред. Е.А.Олейникова. – М.: ЗАО «Бизнес-школа» Интел-Синтез», 1997. – 288 с.
  104. Пастернак-Таранушенко Г.А. Історія виникнення та розвитку науки про економічну безпеку держави / Г.А. Пастернак-Таранушенко // Актуальні проблеми економіки. – 2002. – №4. – С. 2-7.
  105. Пастернак-Таранушенко Г.А. Безпека: система, підсистема, оцінки, нова зброя / Г.А. Пастернак-Таранушенко // Економіка України. – 2000. – № 12. – С. 55-59.
  106. Пастернак-Таранушенко Г. Практика обеспечения экономической безопасности государства (мнение исследователя) / Г. Пастернак-Тарану-шенко // Актуальні проблеми економіки. – 2002. – № 1. – С. 2-10.
  107. Передборський В.А. Економічна безпека держави: Моногр. / В.А. Передборський. – К.: Кондор, 2005. – 391 с.
  108. Передборський В.А. Детінізація економіки у контексті трансфор-маційних процесів. Питання теорії та методології: Моногр. / В.А. Перед-борський. – К.: Кондор, 2005. – 614 с.
  109. Петрова Е.Я. О соотношении микро- и макроуровневого подходов к анализу экономической безопасности / Е.Я. Петрова, С.А. Кузнецов, И.М. Червяков // Хозяйственно-правовые средства предотвращения экономичес¬ких преступлений. – Донецк: ИЭПИ НАН Украины, 1996. – С. 77-80.
  110. Пірожков С.І. Невійськові ризики й загрози безпеці України та євроатлантичного регіону / С.І. Пірожков // Стратегічна панорама. – 2006. – № 3. – С. 196-198.
  111. Поважный С.Ф. Шаги рыночных преобразований: условия Украины / С.Ф. Поважный // Менеджер. – 2000. – №3 (10). – С. 5-9.
  112. Податковий кодекс України [Проект] // Экономика предприятия. – 2000. – № 7. – С. 5-39.
  113. Подлужная Н.А. Выбор критерия экономической безопасности предприятия / Н.А. Подлужная // Наукові праці Донецького державного технічного університету. Сер.: Економічна. – Донецьк: ДонДТУ, 2002. –
  Вип. 47. – С. 10-16.
  114. Поляков Б.М. Кодификация законодательства Украины как средство укрепления экономического правопорядка / Б.М. Поляков // Хозяйственно-правовые средства предотвращения экономических преступлений. – Донецк: ИЭПИ НАН Украины, 1996. – С. 65-66.
  115. Попович В.М. Теорія детінізації економіки: Моногр. / В.М. Попо-вич. – Ірпінь: Академія державної податкової служби України, 2001. – 524 с.
  116. Попович В.М. Тіньова економіка як предмет економічної кримінології / В.М. Попович / НДІ Національної академії внутрішніх справ України. – К.: Правові джерела, 1998. – 447 с.
  117. Постанова Верховної Ради України “Про стан боротьби з організованою злочинністю у 2004-2005 р.” від 3.11.2005 р. №3070 // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – 5-6. – Ст. 76.
  118. Постанова Кабінету Міністрів України “Про Концепцію адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу” від 16 серп¬ня 1999 року №1496 // Офіційний вісник України. – 1999. – №33. – Ст. 1735.
  119. Постанова Кабінету Міністрів України “Деякі питання адаптації законодавства Європейського Союзу” від 15.10.2004 р. №1365 // Офіційний вісник України. – 2004. – №42. – Ст. 2763.
  120. Проблеми економічної безпеки в Україні: Аналіт. доп. – К.: УЦЕПД, 1997. – 54 с.
  121. Про ратифікацію Кримінальної Конвенції про боротьбу з корупцією (законопроект) // Урядовий кур’єр. – 2007. – 2 січня.
  122. Попович В.М. Теорія детінізації економіки / В.М. Попович. – Ірпінь, 2001. -544 с.
  123. Привалов К.В. Теневая экономика (теоретико-правовой анализ) / К.В. Привалов. – СПб., 1998. – С.53-54.
  124. Проблемы борьбы с преступлениями в сфере экономики: Меж –вуз. сб. науч. трудов / Редкол.: Снешинский В.М. и др. – К., 1990. – 182 с.
  125. Проскурин С.А. Національна безпека країни: сутність, структура, шляхи зміцнення / С.А. Проскурин. – М.: „Знання”, 1991. – С.45.
  126. Проценко І. Економічна злочинність як одна із загроз економічній безпеці України / І. Проценко // Право України. – 2002. – № 9. – С. 60-64.
  127. Романюк Т.М. Програмно-цільовий підхід у системі економічної безпеки регіону / Т.М. Романюк // Социально-экономические аспекты промышленной политики: теоретические аспекты регионального развития и модели инновационного развития территорий [Матер. конф.]: Сб. науч. тр. / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2002. – Т. 1. – С. 449-455.
  128. Рузавин Г.И. Методология научного исследования: Учеб. пособие для вузов / Г.И. Рузавин. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 317 с.
  129. Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре: Пер с фр. Л. Неманова. – СПб.: Изд. Д.Е. Жуковского, 1907. – 247 с.
  130. Рябушкин Б.Т. Методы оценки теневого и неформального секторов экономики / Б.Т. Рябушкин, Э.Ю. Чурилова. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 144 с.
  131. Садовничий В.А. Образование и наука как фактор национальной безопасности / В.А. Садовничий // Вестник Московского университета: Сер. 18. Социология и политология. – 1996. – №. 1. – С. 3-10.
  132. Самойленко В.М. Роль гражданского законодательства в предупреждении преступлений / В.М. Самойленко, Р.Б. Шишка // Хозяйственно-правовые средства предотвращения экономических преступлений. – Донецк: ИЭПИ НАН Украины, 1996. – С. 81-84.
  133. Селезнев Ю.Ф. Проблемы концепции экономической безопасности Украины / Ю.Ф. Селезнев // Хозяйственно-правовые средства предотвра¬щения экономических преступлений. – Донецк: ИЭПИ НАН Украины, 1996. – С. 71-75.
  134. Семко Л.І. Економічна безпека регіону / Л.І. Семко, В.І. Захар-ченко // Регіональні перспективи. – 2000. – № 1. – С. 11-12.
  135. Сенчагов В.К. О сущности и основах стратегии экономической безопасности России / В.К. Сенчагов // Вопросы экономики. – 1995. – №1. – С.97-106.
  136. Сибилев М.Н. О некоторых условиях укрепления правопорядка в сфере экономики / М.Н. Сибилев // Хозяйственно-правовые средства предотвращения экономических преступлений. – Донецк: ИЭПИ НАН Украины, 1996. – С. 48-49.
  137. Ситник Г.П. Безпека як категорія і функція державного управління / Г.П. Ситник // Вісн. Національної академії державного управління. – 2004. – №1. – С. 350-357.
  138. Смірнов А. Міжнародний кредит. Форми і умови / А. Смірнов,
  Л. Красавіна. – М.: АТ «Консалт – банкір», 1995. – С.86.
  139. Смирнов А.А. Злочинність у сфері підприємницької діяльності та її попередження: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Нац. акад. внутрішніх справ. – К., 2002. – 19 с.
  140. Спиноза Б. Избранные произведения / Б. Спиноза: В 2 т. – М.: Госполитиздат, 1957. – Т. 2. – 727 с.
  141. Статистичний щорічник Донецької області за 2000 рік / Держкомстат України. Головне управління статистики у Донецькій області. – Донецьк, 2001. – 336 с.
  142. Статистичний щорічник Донецької області за 2001 рік / Держкомстат України. Головне управління статистики у Донецькій області. – Донецьк, 2002. – 355 с.
  143. Статистичний щорічник Донецької області за 2002 рік / Держкомстат України. Головне управління статистики у Донецькій області. – Донецьк, 2003. – 370 с.
  144. Статистичний щорічник Донецької області за 2003 рік / Держкомстат України. Головне управління статистики у Донецькій області. – Донецьк, 2004. – 376 с.
  145. Статистичний щорічник Донецької області за 2004 рік / Держкомстат України. Головне управління статистики у Донецькій області. – Донецьк, 2005. – 388 с.
  146. Статистичний щорічник Донецької області за 2005 рік / Держкомстат України. Головне управління статистики у Донецькій області. – Донецьк, 2006. – 403 с.
  147. Статистичний збірник «Регіони України» – 2005 / Держкомстат України. – К., 2005. – Ч. 1. – 511 с.
  148. Степаненко А. Оцінка економічної безпеки України та її регіонів / А. Степаненко, М. Герасимов // Регіональна економіка. – 2002. – № 2. – С. 39-54.
  149. Стратегія економічного і соціального розвитку Донецької області на період до 2015 року / Донецька облдержадміністрація, Донецька обласна Рада. – Донецьк, 2007.
  150. Про стратегію забезпечення економічної безпеки: Проект. – К.: РНБО України, 1999. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.
  151. Стратегія національної безпеки України: Указ Президента України від 12.02.2007 р. №105 // Офіційний вісник України. – 2007. – № 11. – Ст. 389.
  152. Стрельцов Е.Л. Экономические преступления / Е.Л. Стрельцов // Зб. наук. праць Харківського Центру по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. – Вип. 4. – Х., 2002. – С. 165-166.
  153. Сулакшин С. Реформы в масштабе десятилетий / С. Сулакшин // Свободная мысль. – 1995. – № 3. – С. 54-66.
  154. Сучасний стан тіньової економіки України // Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади НБУВ. – К., 2003. – С. 2.
  155. Сухоруков А.І. Економічна безпека України в умовах сучасних геоекономічних змін / А.І. Сухоруков // Стратегічна панорама. – 2007. –
  № 2. – С. 30-44.
  156. Тамбовцев В. Объект экономической безопасности России /
  В. Тамбовцев // Вопр.экономики. – 1994. – № 12. – С. 45-53.
  157. Таций В.Я. Ответственность за преступления в сфере хозяйст-венной деятельности по проекту Уголовного кодекса Украины / В.Я. Таций, В.В. Сташис, В.И. Борисов // Хозяйственно-правовые средства предотвра-щения экономических преступлений. – Донецк: ИЭПИ НАН Украины, 1996. – С. 67-71.
  158. Теневая экономика и организованная преступность: Материалы науч.-практ. конф. (9-10 июня 1998 г.). – М., 1998. – 391 с.
  159. Тригубенко Г. Термін «нігілізм»: історія та сучасність / Г. Три-губенко // Право України. – 2002. – № 9. – С. 129-131.
  160. Уголовная юстиция: Сб. нормативных актов. – 3-е изд., испр. и доп. – Х.: ООО “Одиссей”, 2004. – 400 с.
  161. Уголовный кодекс Украины. – Х.: ООО “Одиссей”, 2001. – 256 с.
  162. Указ Президента України “Про деякі питання організації діяльності Ради національної безпеки і оборони України” // Стратегічна панорама. – 2005. – № 1. – С.10-14.
  163. Указ Президента України “Про додаткові заходи щодо боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом” від 19.07.2001 р. №532 // Офіційний вісник України. – 2001. – №29. – Ст. 1306.
  164. Указ Президента України “Про заходи щодо вдосконалення нормативної діяльності органів виконавчої влади” від 9.12.1999 р. №145/99 // Офіційний вісник України. – 1999. – №6. – Ст. 189.
  165. Указ Президента України “Про заходи щодо посилення контролю за декларуванням доходів особами, уповноваженими на виконання функцій держави” від 4.02.2003 р. №73/2003 // Офіційний вісник України. – 2003. – №6. – Ст. 224.
  166. Указ Президента України “Про першочергові заходи щодо детінізації економіки та протидії корупції” від 18.11.2005 р. №1615/2005 // Урядовий кур’єр. – 2005. – 22 листоп. (№222).
  167. Указ Президента України “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 березня 2005 року “Про засади реформування системи центральних органів виконавчої влади” від 15 квітня 2005 р. №658 // Урядовий кур’єр. – 2005. – 19 квіт. (№72). – С. 4.
  168. Указ Президента України “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15.06.2007 р. “Про стан виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України з питань енергетичної безпеки” від 2.08.2007 р. №678/2007 // Офіційний вісник України. – 2007. – №58. – Ст. 2303.
  169. Уткин Э.А. Риск-менеджмент / Э.А. Уткин. – М.: ЭКСМОС, 1998. – 287 с.
  170. Фишер С. Экономика / С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи: Пер. с англ. Со 2-го изд. – М.: «Дело ЛТД», 1993. – 846 с.
  171. Финагин В.В. Вопросы правового обеспечения функционирования финансово-банковской системы / В.В. Финагин // Хозяйственно-правовые средства пред¬отвращения экономических преступлений. – Донецк: ИЭПИ НАН Украины, 1996. – С. 49-50.
  172. Фролова Е.Г. О некоторых аспектах криминологического изучения организованной преступности в сфере экономики и системы хозяйствования / Е.Г. Фролова // Хозяйственно-правовые средства предотвращения эконо¬мических преступле¬ний. – Донецк: ИЭПИ НАН Украины, 1996. – С. 29-31.
  173. Хабибуллин К.Н. Динамика факторов риска и профилактика здоровья населения / К.Н. Хабибуллин // Социологические исследования. – 2005. – № 6. – С. 140-144.
  174. Халецкий А.В. Государственное управление национальной безопасности: вопросы теории и практики / А.В. Халецкий // Фінансовий механізм державного управління економікою України: Зб. наук. праць ДонДУУ. – Т. V. – Вип. 32. – Сер.: Державне управління. – Донецьк: Норд-Прес, ДонДУУ, 2004. – С.332-344.
  175. Халецький А.В. Аналіз проблем державного управління економічною безпекою / А.В. Халецький // Актуальні проблеми сучасних наук: теорія та практика – 2006. – Т. 18. – Економічні науки [Матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.]. – Дп: Наука і освіта, 2006. – С.47-50.
  176. Халецький А.В. Організаційні засади системи державного управління у забезпеченні економічної безпеки і попередженні економічної злочинності / А.В. Халецький // Менеджер. – 2006. – №4. – С.27-33.
  177. Халецький А.В. Актуальні проблеми попередження економічної злочинності у забезпеченні економічної безпеки / А.В. Халецький // Зб. наук. праць ДонДУУ. – Сер.: Державне управління. – Донецьк: ВІК; ДонДУУ, 2006. – С.128-137.
  178. Хахулин В.В. Организационно-структурные (правосубъектные) предпосылки экономических преступлений / В.В. Хахулин // Хозяйственно-правовые средства предотвращения экономических преступлений. – Донецк: ИЭПИ НАН Украины, 1996. – С. 14-17.
  179. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. №435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №40-44. – Ст. 356.
  180. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. №1618 // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №40-41, 42. – Ст. 492.
  181. Черенько Л.М. Теоретико-методичні підходи до регіонального виміру бідності / Л.М. Черенько // Социально-экономические аспекты промышленной политики: теоретические аспекты регионального развития и модели инновационного развития территорий [Матер. конф.]: Сб. науч. трудов / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2002. – Т. 1. – С. 151-158.
  182. Чуб В.І. Економічні злочини в Україні і їх головні детермінанти / В.І. Чуб, О.Є. Судаков // Хозяйственно-правовые средства предотвращения экономических преступлений. – Донецк: ИЭПИ НАН Украины, 1996. – С. 18-19.
  183. Шевчук В.О. Передумови та загрози «перегріву» ринку нерухомості та механізми його врегулювання / В.О. Шевчук // Стратегічні пріоритети. – 2006. – №1. – С.118-127.
  184. Шлемко В.Т. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення / В.Т. Шлемко, І.Ф. Бінько. – К.: НІСД, 1997. – 144 с.
  185. Экономическая безопасность региона: анализ, оценка, прогнози-рование: Моногр. / В.С. Пономаренко, Т.С. Клебанова, Н.Л. Чернова и др. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2004. – 114 с.
  186. Экономическая безопасность России: Общий курс: Учебник / Под ред. В.К. Сенчагова. – 2-е изд. – М.: Дело, 2005. – 896 с.
  187. Экономическая и национальная безопасность: учебник / Под ред. Е.А. Олейникова. – М.: Экзамен, 2004. – 768 с.
  188. Яницкий О.Н. Социология риска / О.Н. Яницкий / РАН. Ин-т социологии. – М.: LVS, 2003. – 191 с.
  189. Ярочкин В.И. Теория безопасности / В.И. Ярочкин, Я.В. Бузано-ва. – М.: Академический Проект; Фонд Мир, 2005. – 176 с. – («Технология безопасности»).
  190. Яценко Н.М. Регіональна економічна безпека у контексті національної економічної безпеки / Н.М. Яценко // Актуальні проблеми економіки. – 2002. – № 2. – С. 3-6.
  191. Puschaver L., Eccles R.G. In pursuit of the upside: Opportunity in Risk management // PW Review, Dec. 1996.
  192. Simal M. The arms race, development and national security interests // Disarmament. – N.Y., 1986. – Vol.9, №1. – P.70-79.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины