ПРАВ Роман Юрійович МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ
 • скачать файл:
 • Название:
 • ПРАВ Роман Юрійович МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ
 • Альтернативное название:
 • ПРАВ Роман Юрьевич МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ
 • Кол-во страниц:
 • 263
 • ВУЗ:
 • МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
 • Год защиты:
 • 2020
 • Краткое описание:
 • ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ» Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису
  ПРАВ Роман Юрійович
  УДК 351.746:004(477)
  ДИСЕРТАЦІЯ
  МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ
  25.0. 05 - державне управління у сфері державної безпеки та охорони
  громадського порядку
  Подається на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління
  Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело
  _____________________________ Р._ Ю. Прав
  Науковий керівник Непомнящий Олександр Михайлович, доктор наук з державного управління, професор


  КИЇВ - 2020

  ЗМІСТ
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ.................................................................. 14
  ВСТУП............................................................................................................. 16
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМІВ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ...................... 25
  1.1. Понятійно-категорійний апарат механізмів формування і реалізації політики державної безпеки в інформаційній сфері.......................................................... 25
  1.2. Організаційно-правові засади формування і реалізації політики державної безпеки в інформаційній сфері....................................................................................... 42
  1.3. Зарубіжний досвід формування і реалізації політики державної
  безпеки в інформаційній сфері....................................................................... 62
  Висновки до розділу 1.................................................................................... 76
  РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ МЕХАНІЗМІВ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ......................................................... 78
  2.1. Сучасний стан формування і реалізації політики державної безпеки в інформаційній сфері в умовах гібридних загроз................................................. 78
  2.2. Організаційно-управлінські засади формування і реалізації політики державної безпеки в інформаційній сфері України............................................................. 92
  2.3. Механізми формування і реалізації політики державної безпеки в інформаційній сфері на загальнодержавному і регіональному рівнях 105
  2.4. Аналіз та оцінювання ефективності механізмів формування і реалізації політики державної безпеки щодо протидії інформаційним
  загрозам в Україні......................................................................................... 115
  Висновки до розділу 2.................................................................................... 131
  РОЗДІЛ 3. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ........................................................ 133

  13


  3.1. Удосконалення стратегічного та оперативного управління державної безпеки в інформаційній сфері в умовах гібридної війни................................................... 133
  3.2. Застосування інноваційних методів механізмів формування і реалізації політики державної безпеки в інформаційній сфері та протидії зовнішнім інформаційним загрозам.......................................................................... 152
  3.3. Взаємодія суб’єктів для удосконалення механізмів формування і
  реалізації політики державної безпеки в інформаційній сфері......................... 173
  Висновки до розділу 3...................................................................................... 200

  ВИСНОВКИ 202
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  У дисертаційній роботі вирішено актуальне наукове завдання, що полягає в розкритті теоретико-прикладних засад механізмів формування і реалізації політики державної безпеки в інформаційній сфері та визначені напрями їх удосконалення. За результатами проведеного дослідження сформульовано такі висновки:
  1. Здійснено системний аналіз понятійно-категорійного апарату дослідження механізмів формування і реалізації політики державної безпеки в інформаційній сфері України, який дозволив дійти висновку, що державна безпека в інформаційній сфері має розглядатися як ступінь (міра) захищеності державного суверенітету, територіальної цілісності і демократичного конституційного ладу та інших життєво важливих національних інтересів, за якої не виникає реальної загрози інформаційній безпеці людини, суспільним утворенням та інститутам держави. Тому політика державної безпеки в інформаційній сфері має розглядатися як складова державної політики у сферах національної безпеки і як система заходів, що здійснюються суб’єктами публічного управління, які передбачають: визначення комплексу взаємопов'язаних цілей в інформаційній сфері, механізмів їх досягнення; забезпечення відповідними кадровими, матеріально-технічними, фінансовими та іншими ресурсами та дотримання певних принципів, зокрема: законності; забезпечення свободи слова; адекватності заходів інформаційного захисту державних інтересів.
  2. С'труктуровано організаційно-правові засади формування і реалізації політики державної безпеки в інформаційній сфері України за рівнем узагальнення і конкретизації вказаних засад та з’ясовано, що у цій сфері доцільно виокремлювати чотири взаємопов’язані блоки: міжнародні акти (директиви, угоди тощо) та положення Конституції України; нормативні акти концептуального та доктринального характеру, а також стратегії та державні програми, які є концептуально-правовою основою забезпечення

  інформаційної безпеки; закони та підзаконні акти України з питань забезпечення інформаційної безпеки (складаються із чотирьох груп: забезпечення безпеки в інформаційній сфері; забезпечення свободи слова, доступу до інформації й інформатизації суспільства; про статус і засади діяльності державних органів щодо захисту та протидії загрозам інформаційній безпеці; забезпечення інформаційної безпеки в різних сферах життєдіяльності суспільства та держави); до 4-го блоку віднесено нормативно- правові акти, що стосуються реалізації політики інформаційної безпеки в регіонах та стратегії інформаційної реінтеграції тимчасово окупованих українських територій.
  3. Запропоновано концептуальні засади комплексного механізму реалізації політики державної безпеки в інформаційній сфері, принциповою відмінністю якого є системне врахування результатів діяльності суб’єктів публічного управління на різних ієрархічних рівнях управління та комплексу політичних, організаційно-правових, фінансово-економічних, соціально- психологічних, інформаційно-комунікаційних, мотиваційних механізмів, форм, методів та інструментів забезпечення інформаційної безпеки, які в сукупності визначають організаційно-функціональну структуру комплексного механізму управління державною безпекою в інформаційній сфері України на різних територіальних рівнях. Визначено організаційно-функціональну структуру даного механізму. Вказаний механізм дозволяє застосовувати системний стратегічно-орієнтовний підхід щодо формування вказаної політики, який передбачає наявність взаємозумовлених цілеорієнтованих блоків, що дозволяють враховувати її принципи та цілі, сили і засоби, необхідні для їх досягнення, інституційне забезпечення інформаційної безпеки та її аудит. Виявлено особливості та пріоритети формування і реалізації політики державної безпеки в інформаційній сфері України, серед яких етапність розвитку системи забезпечення інформаційної безпеки в Україні (1991-1997рр.; 1998-2005рр.; 2006-2013рр.; 2014р.- по цей час).
  4. Вдосконалено систему критеріїв ефективності механізмів формування і реалізації політики державної безпеки в інформаційні сфері України шляхом доповнення її результатами аналізу динаміки Індексу недієздатності держав (Fragile States Index) та ситуації з безпекою (Security Apparatus Indicator), а також елементами структури Глобального індексу кібербезпеки (Global Cybersecurity Index) та інших, що дозволяє виявляти динаміку стану інформаційної безпеки у порівнянні з іншими державами, оцінювати наявну інформаційну інфраструктуру, видатки на інформаційну безпеку, здійснювати контент-аналіз виконання основних завдань, визначених керівними документами з питань її забезпечення. Використання критеріїв дозволило дійти висновку, що більш розвиненою в Україні є технічна складова забезпечення інформаційної безпеки, а менше - нормативно-правове регулювання кіберпростору. Водночас виокремлено проблеми, невирішеність яких суттєво знижує ефективність вказаних механізмів в сучасних умовах, серед яких, зокрема: низька оперативність попередження загроз

  інформаційній безпеці; недосконалість нормативно-правового регулювання; недостатнє фінансування; використання неліцензійного програмного забезпечення
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)