ОЦІНКА ОБОРОТНИХ АКТИВІВ В ОБЛІКУ ТА АУДИТІ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ : ОЦЕНКА ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ В УЧЕТЕ И АУДИТЕ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ • Название:
 • ОЦІНКА ОБОРОТНИХ АКТИВІВ В ОБЛІКУ ТА АУДИТІ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ
 • Альтернативное название:
 • ОЦЕНКА ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ В УЧЕТЕ И АУДИТЕ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
 • Кол-во страниц:
 • 216
 • ВУЗ:
 • ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ СТАТИСТИКИ, ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ДЕРЖКОМСТАТУ УКРАЇНИ
 • Год защиты:
 • 2010
 • Краткое описание:
 • ЗМІСТПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬВСТУПРОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ1.1. Концептуальні підходи до визначення поняття „оборотні активи”1.2. Сутність оцінки, її функції в бухгалтерському обліку1.3. Класифікація оборотних активів та їх оцінок в бухгалтерському облікуВисновки до першого розділуРОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ОЦІНКИ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ2.1. Підходи до оцінки запасів та біологічних активів для цілей бухгалтерського фінансового обліку2.2. Методика оцінки запасів2.3. Методика оцінки дебіторської заборгованості для цілей бухгалтерського фінансового обліку2.4. Методичні аспекти оцінки грошових коштів в національній та іноземній валютах і фінансових інвестицій для цілей бухгалтерського фінансового облікуВисновки до другого розділуРОЗДІЛ 3. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ ОБЛІКОВИХ ОЦІНОК ОБОРОТНИХ АКТИВІВ3.1. Оцінка оборотних активів як об’єкт аудиту3.2. Методичні аспекти аудиту оцінок оборотних активів у бухгалтерському фінансовому обліку3.3. Аудит оцінки оборотних активів в умовах застосування інформаційних технологійВисновки до третього розділуВИСНОВКИСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛДОДАТКИ
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИПроведені дослідження праць вітчизняних та іноземних вчених-економістів дали можливість сформувати наступні висновки:1. Економічна сутність оборотних активів виявляється у надходженні економічних вигод у майбутньому, в результаті використання у минулому ресурсів, контрольованих підприємством, тобто оборотні активи забезпечують господарську діяльність підприємства, відображають:• інвестований у підприємство капітал;• вплив фактору часу на діяльність підприємства, забезпечують постійний кругообіг ресурсів підприємства, детермінують вартість майнового комплексу, забезпечують виконання контрольної функції за ефективністю використання, генерують дохід діяльності підприємства, відображають вплив фактору ризику на діяльність, відображають рівень ліквідності підприємства.Враховуючи вищенаведене, а також тої факт, що на сьогоднішній день існує мало робіт щодо визначення поняття „оборотні активи”, поява якого визнається як ознака часу, в роботі надано власне визначення оборотних активів. Оборотні активі, це ресурси, що забезпечують ефективне здійснення звичайної (операційної, фінансової та інвестиційної) діяльності для забезпечення поточних цілей підприємства, які забезпечують досягнення стратегічних цілей, його збереження та стійке функціонування.Це визначення дозволяє більш широко розкрити роль оборотних активів в управлінні підприємством. Враховуючи той факт, що фінансовий бухгалтерський облік формує данні для різних користувачів, і в тому числі і для внутрішніх, якими є менеджери, управлінці різних рівнів, дослідження сутності оборотних активів, особливостей їх оцінки та відображення цього в обліку та аудиті є досить актуальним.2. До складу оборотних активів відносяться: гроші та їх еквіваленти; запаси; дебіторська заборгованість; біологічні активи; фінансові інвестиції.За теоретичними дослідженнями визначено, що пріоритетність грошей та їх еквівалентів в складі оборотних активів визначається тім фактом, що колішня планова економіка, за часів якої превалювали запаси, змінилася ринкової економікою. Це теоретичне твердження підтверджується статистичними даними Держкомстату України, на підставі аналізу яких зроблено наступні висновки:- невпинний ріст дебіторської заборгованості в складі оборотних активів підтверджує твердження, яке отримано в результаті аналізу теоретичних досліджень про превалюючи місце грошових коштів в складі оборотних активів;- обсяги оборотних активів становлять значну частку у складі активів підприємства.Проведене дослідження підтверджує визначальну роль оборотних активів в складі активів підприємства.3. Для отримання найбільш повної інформації, яка необхідна для прийняття управлінських рішень, необхідно як найбільш повна класифікація оборотних активів та їх оцінки. Для потреб оцінки оборотні активи підприємств класифікуються за:1. Видами господарської діяльності;2. Періодом участі у господарському обороті;3. Методичними підходами щодо оцінки.Проведений аналіз класифікації оцінок дозволяє зробити такі висновки:• на даний час у літературі не приділяється належної уваги проблеми класифікації оцінок, що використовуються в сучасний системі бухгалтерського обліку;• відсутній єдиний підхід до визначення критеріїв класифікації;• автори по-різному тлумачать однакові види оцінок;• при побудові класифікації не враховують функції, які виконує оцінка в бухгалтерському обліку.Враховуючи вищесказане, в роботі запропоновано вести оцінку для потреб фінансового бухгалтерського обліку за технологічними ознаками об’єкту оцінки оборотних активів.Більшість класифікаційних ознак оцінки оборотних активів, наведених в дослідженні, є узагальненими з різних варіантів джерел, які описують класифікації для цілей управління та обліку. Наведену класифікаційну ознаку, за нашим дослідженням, можна використовувати у Робочому плану рахунків, а також при організації аналітичного обліку оборотних активів, їх аналізі та контролі.4. Економічний зміст оцінки, визначений функцією управління, впливає на обрання методу розрахунку та джерела даних для оцінки. Отже, метод оцінки та її інформаційне забезпечення з позицій загальної класифікації оцінок є компетенцією окремих функцій управління.Побудова загальної класифікації економічних оцінок має таку підпорядкованість критеріїв класифікації: за функціями управління, за призначенням (за видами), за методом розрахунку та джерелом даних.У роботі надано власне визначення поняття „оцінка”. Оцінка  це елемент методу бухгалтерського обліку, за допомогою якого можна визначити та виміряти у грошовому вимірнику результати господарських операцій з активами та зобов’язаннями, з метою отримання достовірних даних щодо їх вартості для наступного використання при розробці та прийнятті управлінських рішень у звичайній (операційній, фінансовій та інвестиційній) та надзвичайній діяльності.5. Функції оцінки як складової методу бухгалтерського обліку вимагають використання двох її видів: оцінок якісних і оцінок вартісних. Відповідно якісні оцінки забезпечують визначення критеріїв визнання об’єктів бухгалтерського обліку, інформаційне підґрунтя оцінки фінансового стану та оцінки менеджменту підприємства. Вартісні (кількісні) вимірювання вартості об’єктів бухгалтерського обліку, а саме активів, зобов’язань, капіталу, доходів, витрат та фінансових результатів.Якісні оцінки визначають склад вартісних оцінок необхідний для ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.Аналіз генезису оцінки дозволив при проведенні подальшого дослідження розглядати оцінку активів як необхідний фактор підвищення ефективності використання внутрішніх ресурсів на підприємстві.Вибір методу оцінки залежить від мети, яку ставить перед собою власник: для подальшого продажу, відпуску запасів у виробництво, для власних потреб. Враховуючи той факт, що оцінка підприємства за ринковими цінами це складний процес, який вимагає залучення спеціалістів, тому що при відсутності ефективної інформаційної бази бухгалтеру досить важко вибрати оптимальний метод оцінки, було запропоновано методику класифікації об’єктів оцінки для потреб бухгалтерського обліку за відношенням його до субрахунків 4-5-6 порядку.Ця методика значно спрощує роботу бухгалтеру щодо вибору оптимального методу оцінки особливо в умовах застосування комп’ютерної техніки.5. Варіанти підходів до оцінки біологічних активів та сільськогосподарської продукції за справедливою вартістю передбачають можливість застосування п'яти способів (методів) оцінки: аналізу контрактів; аналогів; прийняття цін; експертної оцінки Комісією; сторонньої професійної оцінки.В розділі розглянуто можливість застосування усіх п’яти методів на досліджуваних підприємствах, що дало підставу стверджувати наступне:• застосування ринковий вартості (яка в ПСБО має назву „справедлива”) є ознакою часу. На жаль, в Україні ще не існує ефективної системи отримання інформації щодо ринкових цін на продукцію, тому що на сьогодні не створено правової бази, сприятливої для формування та розвитку гуртових ринків, не розроблено ефективної державної політики фінансово-кредитного, інформаційного та консультативного забезпечення розвитку таких ринків. Тому відсутність інформаційної бази щодо положення на ринку більшості товарів дуже ускладнює роботу по застосуванню такого виду оцінки.На більшості досліджуваних підприємств доцільно здійснювати оцінку, спираючись на ціни оптових продовольчих ринків, розвиток яких передбачено в рамках державної програми підтримки сільськогосподарських виробників. На користь такої пропозиції свідчить світовий досвід, та досвід найбільшого оптового ринку сільськогосподарської продукції ринку „Шувар” у м. Львів.Для потреб бухгалтерського обліку доцільно застосовувати запропоновану методику об’єктів оцінки для потреб бухгалтерського обліку за відношенням його до субрахунків 4-5-6 порядку, яка дозволяє визначити найбільш доцільний метод оцінки.6. В результаті дослідження з’ясовано, що низька активність бухгалтерів підприємства щодо застосування оціночних вартостей резервів пояснюються тим фактом, що дебіторська заборгованість розглядається дуже вузько як борги дебіторів, без прив’язки, до комерційного кредитування, котре й визначає зміст відносин між дебіторами і кредиторами (навіть за умови не отримання відсотків за користування кредитом). Іншим фактом низької активності бухгалтерів щодо нарахування резерву та застосування ринкових методів оцінки дебіторської заборгованості є відсутність єдиної інформаційної бази.У межах дослідження ефективності застосування ринкових методів оцінки дебіторської заборгованості на підприємствах рекомендовано:• врахування реального індексу інфляції, який розраховуються за цінами на основні види товарів, при оцінці активів за справедливою вартістю;• здійснювати розподіл поточної дебіторської заборгованості з метою оцінки за розробленою методикою.7. Розроблено модель аудиту, яка дає можливість визначити доцільність використання методів оцінки оборотних активів.Дана модель надає можливість проводити аудит за визначеними етапами, що полегшить роботу аудитора і підвищить її результативність.При розробці моделі було запропоновано концепцію визначення доцільності застосування обраного виду облікових оцінок, на основі чого аудитор одержить достатні відповідні аудиторські докази стосовно облікових оцінок.8. При виборі ринкових методів оцінки оборотних активів, доведено доцільність вводу до складу Комісії, яка обирає метод оцінки оборотних активів, аудитора (якщо на підприємстві є внутрішній аудитор), або передачу функцій Комісії частково або повністю зовнішній аудиторській фірмі.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины