ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ : УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ • Название:
 • ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
 • Альтернативное название:
 • УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
 • Кол-во страниц:
 • 247
 • ВУЗ:
 • ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • Год защиты:
 • 2010
 • Краткое описание:
 • ВСТУПРОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВИХРЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ1.1. Економічна природа фінансових результатів діяльностіпідприємства.1.2. Доходи, витрати і фінансові результати як категоріїбухгалтерського обліку.1.3. Методика визначення фінансових результатівВисновки до розділу 1.РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ2.1. Сучасний стан обліку доходів і витрат у великихсільськогосподарських підприємствах.2.2. Облік доходів, витрат і фінансових результатів у малихсільськогосподарських підприємствах.2.3. Відображення в обліку фінансових результатів.Висновки до розділу 2..РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХРЕЗУЛЬТАТІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ3.1. Удосконалення визначення фінансових результатів привикористанні П(С)БО 30 Біологічні активи”.3.2. Покращення інформаційного забезпечення визначенняфінансових результатів і відображення їх у звітності3.3. Облік фінансових результатів в системі автоматизованогоофісу підприємства...Висновки до розділу 3.ВИСНОВКИСПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛДОДАТКИ
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИЗагальні висновки, які отримані в результаті дослідження, наступні:1. В результаті систематизації різних точок зору дослідників щодо сутності прибутку визнано, що прибуток це загальноекономічна категорія. Він являє собою частину доходу конкретного діючого підприємства, отриманого під впливом внутрішнього і зовнішнього середовища та рівня розвитку підприємництва, є різницею між доходами, які були отримані від усіх видів діяльності, і витратами підприємства, що були понесені в процесі отримання цих доходів, і використовується для здійснення процесу розширеного відтворення та задоволення інтересів власників підприємства, працівників, інвесторів і держави.2. На підставі результатів вивчення точок зору різних авторів і положень останніх нормативних актів щодо сутності доходу, нами уточнено його зміст у сільському господарстві. Дохід від сільськогосподарської діяльності це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів, одержаних у результаті відокремлення від біологічного активу, призначених для продажу і (або) зменшення зобов’язань, які призводять до збільшення власного капіталу (крім збільшення капіталу за рахунок внесків власників) за звітний період, а також створюють економічну основу для покриття всіх видів витрат. Суттєвий вплив на ці вигоди мають природнокліматичні умови.З метою розширення аналітичних можливостей облікових даних у роботі пропонується розширити класифікаційні ознаки доходів підприємства, виділивши додаткові групи, а саме: по відношенню до капіталу, до підприємництва, до галузей сільського господарства.3. Систематизовано більшість методик визначення фінансових результатів у світі в цілому і в нашій країні. У бухгалтерському обліку підприємств України результати діяльності можуть визначатися за методиками фінансового та податкового обліку, а також управлінського обліку, що дозволяє визначати результати діяльності підрозділів та інших центрів відповідальності.4. Доведено, що у невеликих за розміром фермерських господарствах доцільно складати щомісяця нагромаджувальні відомості з надходження і витрачання коштів операційної діяльності. Ці відомості дозволять отримати дані про вхідні та вихідні грошові потоки підприємства і проаналізувати їхній стан. Основним позитивним моментом у запропонованому є те, що це допомагає при складанні в кінці року фінансової і статистичної звітності.5. Із уведенням в дію П(С)БО 30 Біологічні активи” в сільськогосподарських підприємствах змінився облік фінансових результатів внаслідок застосування справедливої вартості при первісному визнанні. Дослідження показали, що при цьому викривляються фактично отримані результати діяльності підприємства. Вважаємо, що впровадження П(С)БО 30 та Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку біологічних активів у частині оцінки продукції при первісному визнанні в бухгалтерському обліку доцільно переглянути і дію цього стандарту слід розповсюдити лише на малі підприємства, здійснюючи оцінку залишків продукції та незавершеного виробництва за вартістю продажу на момент оприбуткування продукції, а у великих підприємствах здійснювати облік, який був до затвердження цього стандарту.6. Для виконання вимог щодо своєчасного і повного висвітлення інформації у фінансовому звіті з метою задоволення запитів зовнішніх і внутрішніх користувачів щодо фінансових результатів, у роботі доводиться необхідність розширення фінансової звітності шляхом включення до її складу форми 50-сг, деталізувавши показник виручки від продажу продукції за каналами реалізації, а витрати за основними статтями тощо.7. Запропоновано вдосконалити регістри бухгалтерського обліку Книгу реалізації продукції” і Відомість обліку витрат”. По-перше, це розширить аналітичність інформації, спростить заповнення форми 50-сг та інші форми звітності. По-друге, за допомогою цих регістрів можна буде проаналізувати склад і структуру витрат на виробництво та виручку від реалізації за каналами реалізації продукції, виявити відхилення від нормативних витрат і в подальшому на підставі цієї інформації розробляти шляхи скорочення витрат.8. Зіставність П(С)БО, Плану рахунків і видів діяльності щодо обліку фінансових результатів дала можливість удосконалити форму 2, що в свою чергу приведе до єдиного вживання і розуміння термінології.9. У роботі доводиться, що належна побудова обліку із звітності надзвичайних витрат вимагає деталізації витрат за причинами їх виникнення, виділяючи політико-економічні причини, стихійні лиха, екстремальні виробничі події тощо, що дозволить найбільш обґрунтовано відображати в системі бухгалтерських рахунків доходи і витрати, виходячи з їх економічної сутності та можливих джерел покриття. Ця деталізація має зберігатися у зведеній звітності.10. Дослідження показали, що існуючі програмні забезпечення мало враховують специфіку сільськогосподарських підприємств, особливо це стосується обліку виробництва. Вважаємо за доцільне пропонувати використовувати програмний комплекс ПК Рахунки”, розроблений науковцями Національного наукового центру Інститут аграрної економіки”, який враховує особливості галузі сільського господарства. При цьому запропоновано автоматизувати процес формування даних для складання фінансової звітності, а саме форми 2 Звіт про фінансові результати” і розроблено алгоритм її заповнення у ПК Рахунки”. Ці пропозиції дозволять отримувати інформацію про фінансові результати набагато оперативніше і частіше, що в свою чергу вплине на якість і ефективність прийняття управлінських рішень щодо формування доходів за каналами реалізації, а собівартість товарної продукції за видами витрат.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины