Ян Фейюй Сучасні тенденції вокально-виконавської творчості
 • скачать файл:
 • Название:
 • Ян Фейюй Сучасні тенденції вокально-виконавської творчості
 • Альтернативное название:
 • Ян Фейюй современные тенденции вокально-исполнительского творчества
 • Кол-во страниц:
 • 191
 • ВУЗ:
 • СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені А. С. МАКАРЕНКА
 • Год защиты:
 • 2021
 • Краткое описание:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  імені А. С. МАКАРЕНКА
  Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису
  ЯН ФЕЙЮЙ
  УДК 780.616.432(043.5)
  ДИСЕРТАЦІЯ
  СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВОКАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ТВОРЧОСТІ
  02 - Культура і мистецтво 025 - Музичне мистецтво
  Подається на здобуття наукового ступеня доктора філософії
  Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело
  Ян Фейюй
  Науковий керівник: Устименко-Косоріч Олена Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор
  Суми - 2021


  ЗМІСТ
  ВСТУП........................................................................................................... 18
  РОЗДІЛ 1. ВОКАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКА ТВОРЧІСТЬ ЯК ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН..................................................................................................... 25
  1.1. Вокальне виконавство як складова цілісної динамічної системи
  творчості..................................................................................................... 25
  1.2. Специфіка вокальної творчості........................................................... 43
  Висновки до першого розділу.................................................................... 56
  РОЗДІЛ 2. ІСТОРИЧНА ЕВОЛЮЦІЯ ВОКАЛЬНОГО ВИКОНАВСТВА В АСПЕКТІ ДОМІНУЮЧИХ ХУДОЖНІХ НАСТАНОВ.................................................. 59
  2.1. Вокальне виконавство: генезис та історичний розвиток.................... 59
  2.2. Стильові тенденції сучасного вокального виконавства...................... 84
  Висновки до другого розділу .................................................................... 99
  РОЗДІЛ 3. ВОКАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКА ТВОРЧІСТЬ У СУЧАСНОМУ МИСТЕЦЬКОМУ ЧАСОПРОСТОРІ........................................................... 103
  3.1. Взаємодія вокально-виконавської творчості та соціокультурних
  факторів.................................................................................................... 103
  3.2. Вокально-виконавська творчість у контексті сучасної масової
  культури.................................................................................................... 124
  3.3. Специфіка творчих взаємозв’язків у системі «композитор - виконавець
  - слухач»................................................................................................... 144
  Висновки до третього розділу.................................................................. 167
  ВИСНОВКИ................................................................................................. 171
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...................................................... 175

  ДОДАТКИ.................................................................................................... 190
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  У дисертаційній роботі здійснено теоретичне обґрунтування та досліджено історичний, естетичний, виконавський аспекти вокально- виконавської творчості. Проведене дослідження й виконання поставлених завдань надали підстави зробити такі висновки.
  1. Визначено поняттєвий апарат дослідження. З’ясовано, що на сучасному етапі вокально-виконавська творчість є найціннішим матеріалом для теоретичних узагальнень. Виняткова сила впливу вокального мистецтва на людину спонукала нас розглядати це явище як унікальний естетичний феномен, сама природа якого дозволяє багаторазово, комплексно впливати як на емоційну, так і на інтелектуальну сфери особистості. Широкий спектр поля впливу, високий рівень його інтенсивності багато в чому обумовлені специфікою вокальної мови, складовими якого є музичний текст (як основний) і літературний (викладений природною мовою). Таким чином, специфіка вокального виконавця в тому, що думки, почуття та переживання він виражає за допомогою вокальної мови. Вокально-виконавська творчість неможлива без дуже важливого, вирішального компонента - акторської майстерності. Визначено сутність поняття «вокально-виконавський стиль» як спосіб чи метод донесення вокального мистецтва неповторним, своєрідним чином, за допомого певних художньо-виразних засобів, притаманних людському голосу. Вокально-виконавський стиль виражає як сучасні панівні художні настанови, так і творчо відображає стиль виконуваного композиторського тексту. Виявлено, що для кожної епохи характерні специфічні виконавські течії, виникнення яких знаходиться у прямій залежності та тісному взаємозв’язку з конкретною історичною обстановкою, що виробляє відповідні їй естетичні норми.
  2. Досліджено генезис та еволюцію вокального виконавства. Історичний огляд покликаний підтвердити теоретичні міркування та висновки роботи, оскільки «історія мистецтва є підставою теорії мистецтва» (Н. Глернишевський). Подібний підхід у дослідженні зумовлений завданнями вивчення розвитку вокального виконавства у його зв'язках та взаємодії з громадським життям, з новими культурними процесами та іманентною специфікою. Зазначено, що історія розвитку вокального мистецтва це реалізація його естетичних можливостей, виділення вокально-виконавчої творчості в самостійну галузь художньої діяльності. Спираючись на історію естетики та вокального мистецтва, ми виділяємо шість періодів в історії розвитку вокального виконавства, кожен з яких характеризується певними особливостями та відповідними естетичними положеннями та принципами. Доведено, що у процесі еволюції музичної культури суспільства вокальне виконавство оформилося самостійний вид художньо-творчої діяльності. На початку XXI століття, на новому витку свого розвитку, у ньому з'являється тенденція до злиття з іншими видами діяльності, як прояв якісно нової форми синтезу художньої та технічної творчості.
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)