ІНФОРМАТИВНІСТЬ БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ В ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІЙ ДІАГНОСТИЦІ ГЕПАТО-ДИСТРОФІЇ І ЦИРОЗУ ПЕЧІНКИ У КОРІВ : ИНФОРМАТИВНОСТЬ биохимических показателей соединительной ткани в дифференциальной диагностике гепато- дистрофии и циррозе печени У КОРОВ • Название:
 • ІНФОРМАТИВНІСТЬ БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ В ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІЙ ДІАГНОСТИЦІ ГЕПАТО-ДИСТРОФІЇ І ЦИРОЗУ ПЕЧІНКИ У КОРІВ
 • Альтернативное название:
 • ИНФОРМАТИВНОСТЬ биохимических показателей соединительной ткани в дифференциальной диагностике гепато- дистрофии и циррозе печени У КОРОВ
 • Кол-во страниц:
 • 182
 • ВУЗ:
 • ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА ЗООВЕТЕРИНАРНА АКАДЕМІЯ
 • Год защиты:
 • 2004
 • Краткое описание:
 • ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА ЗООВЕТЕРИНАРНА АКАДЕМІЯ


  На правах рукопису

  КІБКАЛО ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ

  УДК 619:616.36 004:612.751.3


  ІНФОРМАТИВНІСТЬ БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ В ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІЙ ДІАГНОСТИЦІ ГЕПАТО-ДИСТРОФІЇ І ЦИРОЗУ ПЕЧІНКИ У КОРІВ


  16.00.01 діагностика і терапія тварин


  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата ветеринарних наук


  Науковий керівник
  ТИМОШЕНКО ОЛЬГА ПАВЛІВНА,
  доктор біологічних наук, професор  Харків - 2004


  ЗМІСТ

  Ст.
  Перелік умовних скорочень 4
  Вступ 5
  РОЗДІЛ 1. Огляд літератури 10
  1.1. Інформативність найбільш
  поширених клініко-біохімічних показників, що використо-вуються при вивченні хвороб печінки 10
  1.2. Вуглеводобілкові біополімери (ВБП), що характеризують стан печінки та їх діагностична цінність 23
  1.3. Цироз печінки та його біохімічна діагностика 33
  РОЗДІЛ 2. Вибір напрямів дослідження, матеріали та методи
  виконання роботи 38
  2.1. Вибір напрямів дослідження 38
  2.2. Об’єкти досліджень, місця проведення дослідів 39
  2.2. Методи досліджень 42
  РОЗДІЛ 3. Біохімічні критерії стану сполучної тканини при
  експериментальному гепатиті і цирозі печінки у щурів 57
  РОЗДІЛ 4. Морфо-функціональний стан та біохімічні показники
  сполучної тканини печінки у корів, хворих на
  гепатодистрофію 64
  4.1. Функціональний стан печінки у корів, хворих на
  гепатодистрофію 64
  4.2. Біохімічні показники стану сполучної тканини при
  гепатодистрофії у корів 69
  4.3. Морфологічні зміни печінки при гепатодистрофії
  корів 71

  РОЗДІЛ 5. Морфо-функціональний стан та біохімічні показники
  сполучної тканини печінки у корів, хворих на цироз 76
  5.1. Функціональний стан печінки у корів, хворих на
  цироз 77
  5.2. Біохімічні показники стану сполучної тканини при
  цирозі печінки у корів 81
  5.2. Морфологічні зміни при цирозі печінки у корів 85
  РОЗДІЛ 6. Інформативність показників сполучної тканини при
  диференціації гепатодистрофії і цирозу печінки
  у корів 88
  6.1. Показники функціонального стану печінки у корів
  при гепатодистрофії та цирозі печінки 89
  6.2 Біохімічні показники стану сполучної тканини при
  гепатодистрофії та цирозі печінки у корів 92
  РОЗДІЛ 7. Показники метаболічного профілю та стану сполучної
  тканини печінки при сумісному перебігу гепато-
  дистрофії та гострого ацидозу рубця 101
  РОЗДІЛ 8 Інформативність біохімічних показників сполучної
  тканини в сироватці крові корів при оцінці функції
  їх печінки в умовах погіршення раціону (протягом
  трьох послідовних років) 117
  РОЗДІЛ 9. Узагальнення результатів дослідження та їх аналіз 129
  Висновки 145
  Пропозиції виробництву 148
  Список використаної літератури 149
  Додатки 170  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ


  АлАТ аланінамінотрансфераза
  АсАТ аспартатамінотрансфераза
  ВБП вуглеводбілкові біополімери
  ВПВ вуглевод-протеїнове відношення
  ГА гексозаміни
  ГАГ глікозаміноглікани
  ГП глікопротеїни
  ГУ гексуронові к-ти
  ДАБА диметиламінобензальдегід
  ЛФ лужна фосфатаза
  Опро оксипролін
  ПЕВ протеїн-енергетичне відношення
  Тир тирозин
  ХСТ хондроїтинсульфати
  ЦКВ цукрово-крохмальне відношення
  ЦПВ цукрово-протеїнове відношення
  ЦПХ цетилпіридинхлорид

  ВСТУП
  Актуальність роботи. В Україні намітилася тенденція до поліпшення генетичного потенціалу поголів’я великої рогатої худоби молочного напряму. Результатом цієї роботи є створення в багатьох господарствах висо-копродуктивних стад, у яких надої становлять 58 тис. кг молока за лактацію [13]. Але на тлі цих досягнень молочному тваринництву значних економічних збитків завдають внутрішні неінфекційні хвороби, найбільш поширеними серед яких є захворювання печінки як первинної, так і вторинної етіології [46]. Так, за даними В. В. Влізла [7, 8], при молочній продуктивності 56 тис. кг хвороби печінки діагностують у 4060 % голів, а у тварин з продук-тивністю 68 тис. кг у 5090 %. Основними з цих захворювань є жирова гепатодистрофія, рідше реєструють гепатит, цироз і некроз паренхіми печінки [7,9]. Така ситуація спостерігається навіть у господарствах з відносно стабільною кормовою базою [1012]. Тому останнім часом у науковій літературі все частіше висвітлюються проблеми діагностики та профілактики захворювань печінки різної етіології у великої рогатої худоби [6,810, 1326].
  Особливо актуальною ця проблема стає у господарствах, які утримують високопродуктивних корів. Ці захворювання пов’язують, в першу чергу, з порушенням годівлі (незбалансовані раціони, неякісні корми). Також слід враховувати, що існуючі норми в годівлі не завжди задовольняють потреби організму тварин, а істинний вміст поживних речовин та їх перетравність значно відрізняються від тих, що наведені в Нормах і раціонах” [2729].
  В останні роки все більше наукових робіт присвячено лабораторній діагностиці хвороб печінки. Оскільки клінічні методи не завжди дозволяють точно провести диференціальний діагноз, особливо, коли це стосується хронічної гепатодистрофії та цирозу печінки, В.І. Левченко зі співавт. [10] рекомендують при диспансеризації високопродуктивних корів (понад 4500 кг молока на рік) додатково обстежувати функціональний стан печінки. Для цього автори радять визначати в сироватці крові вміст альбумінів або виконувати білково-осадові проби. В окремих випадках доцільно визначати також вміст білірубіну і активність ферментів (глутамат-дегідрогенази, аспарагінової трансферази, гамма-глутамілтрансферази), підвищення активності яких дає змогу виявляти структурні зміни гепатоцитів вже на ранніх стадіях захворювань печінки [15, 3034].
  Оскільки клінічні ознаки при гепатодистрофії, хронічному гепатиті та цирозі печінки схожі [10,3538], то диференціальна діагностика їх можлива тільки при залученні у схему обстеження тварин біохімічних досліджень крові та морфологічних біоптатів печінки.
  Не зважаючи на те, що діагностика захворювань печінки великої рогатої худоби добре висвітлена в літературі [10,16,35,36,3841], деякі питання залишаються недостатньо вивченими. При діагностуванні хвороб печінки не розроблені біохімічні критерії, за допомогою яких можна було б оцінити стан її сполучної тканини, що особливо актуально при цирозі. Існуючі діагностичні методи дозволяють диференціювати гепатодистрофію та цироз печінки на досить пізніх стадіях, коли в ній розвиваються незворотні зміни. Можливості біохімічного дослідження показників стану сполучної тканини печінки (глікопротеїни, хондроїтинсульфати, фракції глікозаміногліканів) при діагностиці її патології у великої рогатої худоби не вивчені і тому не використовуються в науковій і практичній ветеринарній медицині. Дослідження їх може зробити істотний внесок у диференціальну діагностику гепатодистрофії та цирозу печінки, у високопродуктивних корів.
  Зв’язок дисертаційної роботи з науковими програмами. Дисертаційна робота є фрагментом наукової теми кафедри діагностики та клінічної біохімії Харківської державної зооветеринарної академії Розробка і впровадження нових та вдосконалення існуючих методів лабораторної діагностики для оцінки стану здоров’я тварин”, № державної реєстрації 0102U003546.
  Мета дослідження експериментально і теоретично обґрунтувати використання інформативних біохімічних показників стану сполучної тканини для диференціальної діагностики гепатодистрофії і цирозу печінки у корів.
  Для досягнення мети необхідно було вирішити наступні завдання:
  - вивчити в експерименті на білих щурах біохімічні критерії стану сполучної тканини печінки і обґрунтувати можливості їх використання для диференціальної діагностики гепатиту і цирозу;
  - вивчити функціональний стан печінки та біохімічні показники, що характеризують її стромальні елементи, при гепатодистрофії і цирозі у корів;
  - обґрунтувати використання біохімічних показників стану сполучної тканини як інформативних тестів у диференціальній діагностиці гепатодистрофії та цирозу печінки у корів;
  - вивчити динаміку біохімічних показників функціонального стану гепатоцитів та сполучної тканини печінки у корів при сумісній патології гепатодистрофії і гострому ацидозі рубця;
  - обґрунтувати інформативність і доцільність використання біохімічних показників сполучної тканини при оцінці функціонального стану печінки у високопродуктивних корів при згодовуванні несвіжої пивної дробини на фоні незбалансованого раціону по енергії, протеїну і цукру.
  Об’єкт дослідження патологія печінки у корів.
  Предмет дослідження експериментальне і теоретичне обґрунтування інформативності біохімічних критеріїв стану сполучної тканини печінки у корів для диференціальної діагностики гепатодистрофії та цирозу.
  Методи досліджень клінічні; експериментальне моделювання (гострий токсичний гепатит і цироз печінки у щурів); біохімічні при дослідженні тканин печінки (оксипролін, тирозин, гексозаміни, гексуронові кислоти, фракції глікоз-аміногліканів) та сироватки крові (глікопротеїни, загальні хондроїтинсульфати, фракції глікозаміногліканів, загальний білок, білкові фракції, сечовина, креатинін, сечова кислота, тимолова проба, стрічка Вельтмана, холестерол, β-ліпопротеїни, загальний та кон’югований білірубін, аланінаміно-трансфераза, аспартатамінотрансфераза, лужна фосфатаза, загальний кальцій, неорганічний фосфор, каротин); гістологічні (виготовлення гістопрепаратів зразків печінки корів з наступним забарвленням парафінових зрізів гематоксиліном і еозином та за Маллорі); методи статистичного аналізу.
  Наукова новизна роботи полягає в експериментальному і теоретичному обґрунтуванні інформативності біохімічних показників сполучної тканини печінки та сироватки крові корів для диференціальної діагностики гепатодистрофії і цирозу. Вивчено перерозподіл окремих фракцій глікозаміногліканів (ГАГ) при цирозі печінки у корів. Уперше в сироватці крові корів установлені ліміти показників, що характеризують стан сполучної тканини: глікопротеїнів, загальних хондроїтинсульфатів, фракцій ГАГ. Під час роботи на моделях гострого токсичного гепатиту та цирозу печінки було виявлено зміни фракційного складу глікозаміногліканів печінки щурів та зв’язок їх рівня з показниками метаболітів обміну глікопротеїнів і ГАГ у сироватці крові.
  Практичне значення одержаних результатів. Розроблено, апробовано, експериментально і теоретично обґрунтовано інформативний діагностичний комплекс біохімічних показників сироватки крові великої рогатої худоби із включенням у нього тестів, що характеризують стан сполучної тканини (глікопротеїни, хондроїтинсульфати та фракції глікозаміногліканів), який можна використовувати для диференціальної діагностики гепатодистрофії і цирозу печінки. Визначені межі коливань цих показників для корів Української червоно-рябої молочної породи. Одержані результати використовуються в науково-дослідній роботі та при викладанні предметів Ветеринарна клінічна біохімія” і Внутрішні хвороби тварин” у Білоцерківському державному аграрному університеті та Харківській державній зооветеринарній академії.
  Особистий внесок здобувача. Здобувач самостійно виконав усі експерименти і досліди на тваринах, провів клінічні та біохімічні дослідження сироватки крові, статистичну обробку, аналіз та узагальнення одержаних результатів. Гістологічні дослідження тканин печінки виконувалися за консультативної допомоги доцентів кафедри анатомії і гістології тварин Харківської державної зооветеринарної академії В.С.Бирки та М.М.Куща,. біохімічні дослідження тканин печінки кандидата біологічних наук, наукового співробітника відділу проблем лабораторної діагностики та імунології Інституту патології хребта і суглобів ім. М.І. Ситенка Г.Ф. Клюєвої.
  Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації доповідалися на Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 150 річчю з дня заснування ХЗВІ (Харків, 2022 вересня 2001р.), 4-й науково-практичній конференції Проблеми неінфекційної патології тварин” (Біла Церква, 34 червня 2003р.), звітній науковій конференції викладачів, наукових працівників і аспірантів Харківської зооветеринарної академії за підсумками науково-дослідної роботи за 2001 і 2002 роки (Харків, 1617 листопада 2002р.).

  Публікації за темою дисертації. Результати експериментальних досліджень опубліковані у 8 статтях у таких фахових виданнях: Збірнику наукових праць Харківського зооветеринарного інституту” (1), Збірнику наукових праць Харківської державної зооветеринарної академії” (2), Віснику Білоцерківського державного аграрного університету” (2), Науковому віснику Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С.З.Гжицького” (1), Наукові праці Полтавської державної аграрної академії” (1), Вісник Полтавської державної аграрної академії (1).
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ


  1. На основі експериментального моделювання гострого токсичного гепатиту та цирозу печінки у білих щурів і вивчення патогенезу спонтанної гепатодистрофії та цирозу печінки у корів обґрунтована доцільність викорис-тання інформативних біохімічних показників стану сполучної тканини (окси-проліну, тирозину, гексозамінів, гексуронових кислот та фракцій глікозаміногліканів у тканині печінки, глікопротеїнів, хондроїтинсульфатів і фракцій глікозаміногліканів у сироватці крові) для диференціальної діагностики гепатодистрофії і цирозу печінки у корів, що є новим розв’язанням одного з найважливіших завдань ветеринарної гепатології.
  2. Одноразове введення білим щурам внутрішньочеревинно 50 %-ного олійного розчину карбону тетрахлориду в дозі 0,2 мл спричинює гострий токсичний гепатит, який, порівняно з клінічно здоровими тваринами, характеризується такими змінами: а) у тканині печінки зниженням умісту гексозамінів на 17,8 % (р<0,001), гексуронових кислот на 25,1 (р<0,05), сумарного вмісту оксипроліну, тирозину, гексозамінів та гексуронових кислот на 14,0 % (р<0,05); б) у сироватці крові підвищенням концентрації хондроїтинсульфатів (0,432 ± 0,013 г/л; р<0,01), глікопротеїнів (0,80±0,009 од., р<0,001), активності АлАТ у 2,1 рази (р<0,001) і АсАТ у 1,19 рази (р<0,01).
  3. Після введення білим щурам підшкірно карбону тетрахлориду в дозі 0,2 0,4 мл на 100 г маси тіла 2 3 рази на тиждень протягом трьох місяців розвивається цироз печінки, який проявляється такими ознаками : а) у тканині печінки підвищенням вмісту гексозамінів у 1,28 рази (р<0,001), оксипроліну 3,35 (р<0,001), тирозину у 1,25 рази (р<0,01), вмісту сумарної кількості оксипроліну, тирозину, гексозамінів і гексуронових кислот на 43,5% (р<0,001); б) у сироватці крові лише значним підвищенням концентрації хондроїтинсульфатів (на 50,0 %; р<0,001) та активності АсАТ (р<0,001).
  4. При клінічному дослідженні корів, хворих на спонтанну гепатодистрофію і цироз печінки, виявляються схожі клінічні симптоми: анорексія, гіпотонія передшлунків, інколи діарея, гепатомегалія (збільшення печінкового поля притуп-лення в 11- му міжреберному проміжку до 1217 см).
  5. Функціональний стан печінки у корів при цирозі, порівняно з гепатодистрофією, вирізняється більш низьким умістом альбумінів (на 21,5 %; р<0,05) та підвищеною кількістю b-ліпопротеїнів (р<0,001). Зміни активності амінотрансфераз, вмісту сечовини, білірубіну та холестеролу при обох захворюваннях майже однакові (р<0,5).
  6. Спонтанна гепатодистрофія корів характеризується підвищенням умісту оксипроліну в тканині печінки на 26,8 % (р<0,01), тирозину 31,3 (р<0,05), гексозамінів 34,9 (р<0,001), суми оксипроліну, тирозину, гексозамінів і гексуронових кислот 30,1 (р<0,001), а також суми всіх фракцій ГАГ на 14,8 % (р<0,001), порівняно з клінічно здоровими коровами. Зміни біохімічних компонентів тканини печінки у корів при цирозі характеризуються більш високим ступенем вірогідності (р<0,001) збільшення вмісту оксипроліну (на 74,4 %), тирозину (56,3), гексозамінів (58,1), гексуронових кислот (51,4) їх сумарної кількості (64,2), а також фракції тканинних ГАГ гіалуронової кислоти (на 50 %) порівняно з клінічно здоровими коровами. Вміст перерахованих показників сполучної тканини, а також хондроїтинсульфатів у корів, хворих на цироз печінки, був вірогідно більшим (р<0,050,001), ніж при гепатодистрофії.
  7. У сироватці крові корів при спонтанній гепатодистрофії виявлені зміни окремих показників, що характеризують стан сполучної тканини, а саме: підвищення концентрації глікопротеїнів на 14,7 % (0,47±0,013 од, р<0,05), хондроїтин-6-сульфату 27,6 (5,54±0,42 од, р<0,05) та гепарансульфату на 39,3 % (1,56±0,06 од., р<0,01). При цирозі печінки, на відміну від гепатодистрофії, підвищується рівень усіх показників сполучної тканини в сироватці крові, причому ці зміни характеризуються більш високим ступенем вірогідності (р<0,010,001): концентрація хондроїтинсульфатів підвищується у 2,6 рази (0,13±0,006 г/л, р<0,001; при гепатодистрофії вона зменшується); глікопротеїнів на 46,3 % (0,60±0,022 од., р<0,01), хондроїтин-6-сульфату 87,8 (8,15±0,38 од., р<0,001), хондроїтин-4-сульфату на 45,2 % (3,66±0,08 од., р<0,001), гепарансульфату у 2 рази (2,26±0,08 од., р<0,001).
  8. Основними біохімічними показниками сироватки крові, за якими можна диференціювати цироз печінки від гепатодистрофії, є значно виражена гіпоальбумінемія (14,427,0 проти 27,232,7 г/л) та зміни тестів, що характеризують стан сполучної тканини: збільшення вмісту загальних хондроїтинсульфатів (0,110,14 проти 0,030,06 г/л), глікопротеїнів (0,550,68 проти 0,420,51 од.), хондроїтин-6-сульфату (7,09,3 проти 4,16,5 од.), хондроїтин-4-сульфату (3,53,9 проти 2,22,6 од.) та гепарансульфату (2,12,5 проти 1,41,7 од.)
  9. Гепатодистрофія у корів, ускладнена розвитком гострого ацидозу рубця, на 17-у добу захворювання характеризується підвищенням у сироватці крові активності трансфераз (АсАТ; АлАТ) і вмісту білірубіну, на 14-у добу зниженням умісту альбумінів і сечовини. Поступове підвищення вмісту глікопротеїнів (0,55±0,06 од.) і хондроїтинсульфатів (0,129±0,004 г/л) з 1428 доби свідчить про фібротизацію печінки.
  10. Дослідженням функціонального стану печінки високопродуктивних корів у зимовий період упродовж трьох років встановлено, що згодовування тваринам несвіжої пивної дробини (1012 % від поживності), на фоні незбалансованого раціону призводить до розвитку гепатодистрофії з поступовою фібротизацією печінки, на що вказує збільшення вмісту в сироватці крові корів глікопротеїнів на 26,7 % (0,57±0,02 од; р<0,01) і хондроїтинсульфатів у 2,3 рази (0,18±0,009 г/л, р<0,001); патологічні зміни паренхіми печінки підтверджуються підвищенням активності АсАТ і АлАТ та зниженням вмісту загального білка (р<0,01).
  ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ


  1. При диференціальній діагностиці гепатодистрофії і цирозу печінки у корів у схему лабораторного аналізу доцільно включати показники стану сполучної тканини. Підвищення вмісту глікопротеїнів до 0,420,51 од. (норма 0,250,45 од.) і стабільний рівень хондроїтинсульфатів 0,030,06 г/л є характерними для гепатодистрофії; підвищення вмісту глікопротеїнів до 0,550,68 од., загальних хондроїтинсульфатів - до 0,1120,142 г/л для цирозу печінки. У разі потреби для уточнення діагнозу на цироз печінки потрібно фракціонувати глікозаміноглікани сироватки крові. Збільшення вмісту ІІІ-ї фракції глікозаміногліканів (гепарансульфату) до значень 2,12,5 од. проти 1,41,7 од. при гепатодистрофії вказує на цироз печінки.
  2. При лікуванні високопродуктивних корів, хворих на гепатодистрофію, що ускладнюється ацидозом рубця, доцільно проводити контроль стану печінки з використанням показників сполучної тканини; підвищений уміст глікопротеїнів і хондроїтинсульфатів свідчить про розвиток фібротизації печінки.
  3. Результати досліджень щодо інформативності біохімічних показників сполучної тканини при хворобах печінки доцільно включати до курсу лекцій та лабораторно-практичних занять з клінічної біохімії тварин при вивченні тем Біохімічна діагностика порушень стану сполучної тканини” та Біохімічна діагностика захворювань печінки”, а також до курсу Внутрішні хвороби тварин” при вивченні теми Хвороби печінки”.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  1. Буркат В.П. Деякі аспекти наукового обґрунтування розвитку скотарства в Україні // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. Вип. 7, ч. 1. Біла Церква, 1998. С. 153 161.
  2. Левченко В.І., Сахнюк В.В. Кетоз високопродуктивних корів // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. Вип. 11. Біла Церква, 2000. С. 69 73.
  3. Левченко В.І., Сахнюк В.В. Етіологія, патогенез та діагностика внутрішніх хвороб у високопродуктивних корів // Вісник аграрної науки. 2001. № 10. С. 28 32.
  4. Кондрахін І.П., Левченко В.І. Фізіологічні основи профілактики внутрішніх хвороб тварин // Вісник аграрної науки. 2000. № 2. С. 3233.
  5. Левченко В.І., Сахнюк В.В. Етіологія, патогенез та діагностика внутрішніх хвороб у високопродуктивних корів // Вісник аграрної науки. 2001. № 10. С. 28 32.
  6. Кондрахин И.П. Некоторые итоги изучения внутренних болезней животных // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. Вип. 5, ч. 1. Біла Церква, 1998. С. 10 13.
  7. Порушення годівлі корів причина захворюваності / В. Влізло, М. Хельтерскінкен, Г. Шольц, М. Штебер // Вет. медицина. 2001. № 6. С. 38 39.
  8. Влізло В.В. Жировий гепатоз у високопродуктивних корів: Автореф. дис....д-ра. вет. наук: 16.00.01. К., 1997. 36 с.
  9. Влізло В.В. Експериментальне відтворення жирової інфільтрації печінки у високопродуктивних корів // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. Вип. 4, ч. 1. Біла Церква, 1998. С. 14 15.
  10. Диспансеризація великої рогатої худоби: Метод. рекомендації / В.І. Левченко, І.П. Кондрахін, Г.Г. Харута, та ін. К.: Ветінформ, 1997. 60 с.
  11. Профилактика и лечение незаразных болезней животных в спецхозах и комплексах / В. Е. Чумаченко, Г. А. Хмельницкий, В. П. Полищук и др. / Под ред. В. Е. Чумаченко. К.: Урожай, 1986. 272 с.
  12. Исмегилова Э.П. Клинико-биохимические показатели в диагностике нарушений обмена веществ у высокопродуктивных коров // Современные научные и практические проблемы животноводства, ветеринарной медицины и перспективы их решения. Уфа: 1999. С. 76 78.
  13. Зміни печінки та нирок при отруєнні тварин чорнокоренем / В.І. Левченко, В.В. Влізло, Г.О. Щуревич та ін.// Вет. медицина України. 1999. № 3. С. 35 36.
  14. Влізло В.В. Гепато-ренальний синдром у великої рогатої худоби // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. Вип. 5, ч. 1. Біла Церква, 1998. С. 56 59.
  15. Кумар Ю.А., Линг К.П. Активность ферментов в сыворотке крови и печени коров при экспериментально вызванной острой и подострой форме гепатита // Междун. сельскохоз. журнал. 1983. № 3. С. 32 34.
  16. Левченко В.И. Болезни печени у молодняка крупного рогатого скота при выращивании на откорме в специализированных хозяйствах: Автореф. дис.д-ра вет. наук. М., 1986. 27 с.
  17. Жаров А.В., Шефер М. Влияние белкового кормления на функцию печени // Ветеринария. 1970. № 5 6. С. 91 93.
  18. Левченко В.І., Дубін О.М. Функціональний стан печінки у бичків, хворих на остеодистрофію // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту Вип. 21. Біла Церква, 2002. С. 132 138.
  19. Левченко В.І., Сахнюк В.В. Поліморбідність патології у високопродуктивних корів // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. Вип. 3, ч. 1. Біла Церква, 1997. С. 89 92.
  20. Результат диспансеризації бугаїв-плідників / В.І. Левченко, В.І. Бовгнера, Н.В. Вовкотруб та ін // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. Вип. 13, ч. 2. Біла Церква, 2000. С.106 109.
  21. Сахнюк В.В. Інформативність коагуляційних реакцій для діагностики хвороб печінки у високопродуктивних корів // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. Вип. 18. Біла Церква, 2001. С. 124 131.
  22. Функціональний стан печінки у корів, хворих на цироз / В.В. Влізло, В.І. Левченко, Щуревич Г.О. та ін. // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. Вип. 5, ч. 1. Біла Церква, 1998. С. 59 62.
  23. Левченко В.І., Тишківський М.Я., Утеченко М.В. Функціональний стан та структура печінки в корів, хворих на аліментарну дистрофію // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. Вип. 25, ч. 2. Біла Церква, 2003. С. 141 148.
  24. Bogin E., Avidar Y., Merom M. Biochemical changes associated with the fatty liver syndrome in cows // Pathology, Israel. 1988. T. 98, № 3. Р. 337 347.
  25. Cable C.S., Rebhun W.C., Fortier L.A., Cholelithiases and cholecystitis in a dairy cow // Veter. Med. Assn. USA. 1997. Vol. 221, № 7. P. 899 900.
  26. Clinical and biochemical examination of a herd with fat mobilization syndrome in milking cows / J. Filar, J. Marczuk, E. Madej et. al. / Congress of the Italian Association of Buiatrics, Bologna, Italy, August 29-September 2. 1994. V. 2. Р. 1273 1276.
  27. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных: Справочное пособие / А.П Калашников, Н.И Клейменов, В.Н Баканов и др. М.: Агропромиздат, 1985 325 с.
  28. Богдановский Г.А. Кормление сельхоз. животных: 2-е изд., перер. и дополнено. М.: Агропромиздат, 1990. 624 с.
  29. Барабанова Б.М. Діагностика и профилактика нарушений фосфорно-кальциевого обмена у коров при поточноцеховой системе производства молока // Патогенез, лечение и профилактика болезней жвачных животных в западной Сибири. Омск, 1985. С. 17 19.
  30. Ветеринарна клінічна біохімія / В.І. Левченко, В.В. Влізло, І.П. Кондрахін та ін. / За ред. В.І. Левченка і В.Л. Галяса. Біла Церква, 2002. 400 с.
  31. Кондрахин И.П. Лабораторный контроль при лечении животных // Ветеринария. 2000. № 4. С. 44 45.
  32. Левченко В.І, Сахнюк В.В. Ферментодіагностика внутрішніх хвороб у високопродуктивних корів // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. Вип. 13, ч. 2. 2000. С. 116 117.
  33. Маталасов В.П. Диагностика болезней продуктивных животных// Клинико-биохимические исследования, диагностика, лечение и профилактика незаразных болезней сельскохозяйственных животных: Сб. науч. тр./ Омський сельхоз. ин-т. Омск, 1991. С. 37 47.
  34. Біохімічний склад рідин організму та їх клінікодіагностичне значення / За ред. О.Я. Склярова. К.: Здоров’я, 2004. 192 с.
  35. Внутрішні хвороби тварин / В.І. Левченко, І.П. Кондрахін, М.О. Судаков та ін.; За ред. В.І. Левченка. Біла Церква, 1999. Ч.1. 376 с.
  36. Внутренние незаразные болезни сельскохозяйственных животных / Б.М. Анохин, В.М. Данилевский, Л.Г. Замарин и др. / Под ред. В.М. Данилевского. М.: Агропромиздат, 1991. 575 с.
  37. Практикум по внутренним незаразным болезням животных / В М. Данилевский, И.П. Кондрахин, А.В.Коробов и др.; Под ред. В.М. Данилевского, И.П. Кондрахина. М.: Колос, 1992. 271 с.
  38. Патология обмена веществ у высокопродуктивного крупного рогатого скота / Д. Я. Луцкий, А. В. Жаров, В. П. Шишков и др. / Под ред. В. П. Шишкова. М.: Колос, 1978. 384 с.
  39. Kaneko J.J., Harvey J.W., Bruss M.L. Clinical biochemistry of domestic animals // Hepatic Function. London: Academic Press, 2002. P. 327 349.
  40. Noro A, Itoi Y, Kigure Y. Clinical and biochemical findings in a cow with liver disease // Journal-of-the-Japan-Veterinary-Medical-Association. Japanese. 1990. № 43. Р. 181 184.
  41. Pechova A., Illek , J Halouzka R. Diagnosis and control of the development of hepatic steatosis in dairy cows in the postparturient period // Acta-Veterinaria-Brno. 1997. Vol. 66, № 4. P. 235 243.
  42. Губський Ю.І. Біологічна хімія: Підручник. К.: Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. 508 с.
  43. Георгиевский В.И. Физиология сельскохозяйственных животных: Підручник. М.: Агропромиздат, 1990. 511 с.
  44. Холод В.М. Электрофоретическое и иммунохимическое изучение белков сыворотки крови крупного рогатого скота в норме и при патологии: Автореф. дис.д-ра биол. наук. Оренбург, 1973. 31 с.
  45. Чечеткин А.В., Головацкий И.Д., Калиман П.А. Биохимия животных. Учебное пособие. М.: Высшая школа, 1982. 511 с.
  46. Дымко Е.Ф., Кожебеков З.К. Клиническая биохимия в ветеринарии. - Алма-Ата, 1986. 208 с.
  47. Жарков А.Д. Практикум по клинической биохимии. Воронеж, 1995. 88 с.
  48. Grodzki K., Lehowski R., Lenarcik M. the biochemical profile of calves liver in the course of diarrhea during first 10 dais // Polskie-Archiwum Weterynaryjne. 1991. № 31. Р. 49 63.
  49. Studies on serum alkaline phosphatase and protein in various reproductive states in cow / J.S. Mehta, J.S. Bhatia, I.S. Kohlo et. al. / Indian-Journal-of-Animal-Reproduction. 1989. Vol. 10, № 2. Р. 138 140.
  50. Ветеринарная диспансеризация сельскохозяйственных животных: Справочник / В.И. Левченко, Н.А. Судаков, Г.Г .Харута и др. / Под ред. В.И. Левченко. К.: Урожай, 1991. 304 с.
  51. Дослідження крові тварин та клінічна інтерпретація отриманих результатів: Методичні рекомендації / В.І. Левченко, В.М. Соколюк, В.М. Безух та ін. Біла Церква, 2002. 56 с.
  52. Жаров А.В., Кондрахин И.П. Кетоз высокопродуктивных коров. М.: Россельхозиздат, 1983. 103 с.
  53. Горячковский О.М. Клінічна біохімія: Довідник посібник/ Вид 2-е, вип. і доп. Одеса: Астропринт, 1998. 608 с.
  54. Камышников В.С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике: В 2 т. Минск: Беларусь, 2000. Т. 1. 495 с.
  55. Кокович Н.Я., Бабкина С.И. Методические указания к лабораторным занятиям по клинической диагностике: Раздел Иследования крови у животных”. Харьков: ХЗВИ, 1991. 40 с.
  56. Некоторые биохимические показатели крови коров животноводческого комплекса колхоза «Сибирь» / И.И. Матюшкина, В.Г. Провоторова, Е.Д. Олейник и др.// Клинико-биохимические и гистологические исследования и лечение незаразных болезней сельскохозяйственных животных. Омск, 1979. С. 19 22.
  57. Ошибки в лабораторной диагностике / Под ред. Л.Л. Громашевской. К.: Здоровья, 1990. 264 с.
  58. Клиническая оценка лабораторных тестов: Пер. с англ. / Под ред. Н.У. Тица. М.: Медицина, 1986. 480 с.
  59. Сахнюк В.В. Білковий обмін у високопродуктивних корів // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. Вип. 5, ч. 1. Біла Церква, 1998. С. 218 221.
  60. Клиническая лабораторная диагностика в ветеринарии: Справочное издание / И.П Кондрахин, Н.В Курилов, А.Г Малахов и др. М.: Агропромиздат, 1985. 287 с.
  61. Клінічна лабораторна діагностика: Практичні зайняття з клінічної біохімії: Навч. посібник / Л.П. Аксененко, З.С. Баркаган, З.П. Гетте та ін.; За ред. М.А. Базарної, З.П. Гетте. К.: Вища школа, 1994. 423 с.
  62. Клиническая биохимия / Под ред. В.А. Ткачука. — М.: ГЭОТАР-МЕД, 2002. 360 с.
  63. Руководство по клин. лаб. диагностике / М.А. Базарновой, З.П. Гетте, А.И. Кальникова и др. 2-е изд., перераб. и дополн. К.: Высшая школа, 1990 319 с.
  64. Клінічна біохімія: Навч. посіб. для студ. Вищ. Фармац. Навч. зал. І фармац. Ф-тів вищ. мед. Навч. зал. III-IV рівнів акредитації / О.П. Тимошенко, Л.М. Вороніна, В.М. Кравченко та ін.; За ред. О.П. Тимошенко. Харків: Вид-во НФАУ; Золоті сторінки, 2003. 239 с.
  65. Кармолиев Р.Х. Современные биохимические методы исследования в ветеринарии и зоотехнии. М.: Россельхозиздат, 1980. 530 с.
  66. Маршал В.Дж. Клиническая биохимия: Пер. с англ. М.: Издательство БИНОМ. Невский Диалект, 2000. 368 с.
  67. Kaneko J.J., Harvey J.W., Bruss M.L. Clinical biochemistry of domestic animals // Serum Proteins and the Dysproteinemias. London: Academic Press, 2002. P. 117 139.
  68. Лифшиц В.М., Сидельникова В.И. Биохимические анализы в клинике: Справочник, 2-е изд. М.: Медицинское информационное агентство, 2001. 303 с.
  69. Цыганенко А.Я., Жуков В.И., Мясоедов И.В. Клиническая биохимия. Москва: Триада - Х. 2002. 504 с.
  70. Клінічна оцінка біохімічних показників при захворюваннях внутрішніх органів / В.Г. Передерій, Ю.В. Хмелевський, Л.Ф. Конопльова та ін.; За ред. В.Г. Передерія, Ю.В. Хмелевського. К.: Здоров’я, 1993 192 с.
  71. Александренко Н.В. Некоторые клинико-функциональние показатели при диагностике токсической дистрофии печени у крупного рогатого скота: Автореф. дис. канд. вет. наук: 16.00.01 / Львовский зоовет. ин-т. Львов, 1973. 14 с.
  72. Постников В.С. Диагностика и лечение функциональных нарушений печени у крупного рогатого скота: Автореф. дис... докт. вет. наук. М., 1969. 25 с.
  73. Савкин Н.И. Диагностическое значение определения активности некоторых сывороточных ферментов при заболеваниях печени у животных: Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.01. Омск, 1973. 16 с.
  74. Уша Б.В. Ветеринарная гепатология. М.: Колос, 1979. 263 с.
  75. Феоктистов А.А. Функциональная и цитологическое исследование печени у крупного рогатого скота : Автореф. дис... канд. вет. наук: 16.00.01. Казань, 1963. 18 с.
  76. Hayashi S. Experimental studies on nutritional menegement in liver injuri // Acta. Med. Okayama. 1983. № 37. P. 107 123.
  77. Kaneko J.J., Harvey J.W., Bruss M.L. Clinical biochemistry of domestic animals // Clinical Enzymology. London: Academic Press, 2002. P. 303 327.
  78. Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследования в клинике. Элиста: АПП, ”Джангар”, 1998. 250 с.
  79. Фан Ван Тьі, Петров С.А., Розанов А.Я. Взаємодія ліпоєвої кислоти та її метаболітів з аспартат- і аланінамінотрансферазою у мультиензимному комплексі мітохондрії печінки і мозку щурів // Фізіологічний журнал. 1992. Т. 38, № 1. С. 77 80.
  80. Wada Y., Muto M., Matsuura K. Prognosis of cows with displaced abomasum and fatty infiltration of the liver // Journal-of-the-Japan-Veterinary-Medical-Association. Справочник специалиста ветеринарной лаборатории / [Н.В. Коротченко и др]; Под. ред Ю.П. Смияна. К.: 1987. 363 с.
  81. Справочник специалиста ветеринарной лаборатории / [Н.В. Коротченко и др]; Под. ред Ю.П. Смияна. К.: 1987. 363 с.
  82. Карповський В.І., Мельничук С.Д., Розотальний А.В. Активність амінотрансфераз крові в динаміці надходження нітратів в організм телят // Вісник Націон. аграр. ун-ту.-2001. № 37. С. 173 176.
  83. Ісламов М.М. Активність індикаторних ферментів у сухостійних корів, хворих на субклінічний кетоз // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. Випуск 4, ч. 1. Біла Церква, 1998. С. 46 47.
  84. Sommer H. Preventive Medicine in Dairy Cows // Vet. Med. Rev. 1975. № 1. Р. 42 63.
  85. Активність амінотрансфераз крові тварин під впливом навантаження організму нітратами / А.Й. Мазуркевич, В.І. Карповський, В.Б. Данілов, М.О. Малюк // Вісник аграрної науки. 2001. № 9. С. 21 23.
  86. Вакуленко А.В., Нежданова Л.Г., Тарала Н.А. Физиологические, биохимические и морфологические показатели продуктивных животных // Диагностика нарушений обмена веществ у коров черно-пёстрой породы в учебно-опытном хозяйстве Ставропольского СХИ. Ставрополь, 1987. С. 47 48.
  87. Карташов М.І, Боровков С.Б. Використання комплексу біохімічних показників при диспансеризації великої рогатої худоби // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: Зб. наук. праць Харків. зоовет. ін-ту. Вип. 8, ч. 2. Харків, 2001. С.253 258.
  88. Васильева Е.А. Клиническая биохимия сельскохозяйственных животных. М.: Россельхозиздат, 1982. 254 с.
  89. Boyel J.W. The interpretation of serum biochemistry test results in domestic animals, in veterinary Clinical pathology // Veterinary Practice publishing Co. 1994. Vol 8, № 11. Р. 110 112.
  90. Кулаченко С.П., Крастошевская Е.С. Применение единиц СИ для выражения биохимических показателей крови // Ветеринария. 1986. № 11. С. 71 73.
  91. Боровков С.Б, Сезонна динаміка біохімічних показників у високопродуктивних корів // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. Вип. 25, ч. 2. Біла Церква, 2003. С. 15 19.
  92. Лакатош В.М. Особливості обміну речовин у корів у сухостійний період // Вісник Націон. аграр. ун-ту. 2000. № 28. С. 304 307.
  93. Separation of dairy cow serum alkaline phosphatase isoenzymes and identification of its tissue of origin using polyacrylamide gel electrophoresis / G.R. Yin, J.Y. Yang, S.Z. Yao, J.H. Li // Acta-Veterinaria-et-Zootechnica-Sinica. Chinese. 1993. № 24, Рart. 2. Р. 125 129.
  94. Канонский О.І. Біохімія тварин. К.: Вища школа, 1994. 439 с.
  95. Чечоткін О.В., Воронянський В.І., Карташов М.І. Біохімія сільськогосподарських тварин: Підручник. Харків: 2000. 466 с.
  96. Kaneko J.J., Harvey J.W., Bruss M.L. Clinical biochemistry of domestic animals // Lipids and Ketones. London: Academic Press, 2002. P. 80 117.
  97. Алиев А.А. Липидный обмен и продуктивность жвачных животных. М.: Колос, 1980 384 с.
  98. Титов В.Н. Сложные липиды кровотока: Функциональная роль и диагностическое значение (обзор литератури) // Клиническая лабораторная диагностика 1997. № 21. С. 3 10.
  99. Богатская Л.Н., Новикова С.Н. Диагностика дислипопротеинемий // Лабораторная диагностика 1998. № 1. С. 11 13.
  100. Relation among body condition score, milk production, and serum urea nitrogen and cholesterol concentrations in high- producing Holstein dairy cows in early lactation / P.L. Ruegg, W.J. Goodger, C.A. Holmberg et. al. / American-Journal-of-Veterinary-Research. 1992. Vol. 53, № 1. Р. 5 9.
  101. Peri and postparturient concentrations of lipid lipoprotein insulin and glucose in normal dairy cows / A. Basoglu, M. Sevinc, M. Ok, M. Gokcen // Turk-Veterinerlik-ve-Hayvancilik-Dergisi. 1998. № 22. Р. 141 144.
  102. Павлов М.Е. Применение обменного профиля для диагностики субклинического кетоза и повышения продуктивности коров // Сб. науч. тр. Харьков. сельскохоз. ин-та. Харьков, 1983. Т. 293, С. 62 66.
  103. Окороков А.Н. Диагностика болезней внутренних органов. М.: Медицина, 2003 548 с.
  104. Внутрішні хвороби тварин / В.І. Левченко, І.П. Кондрахін, В.В. Влізло та ін.; За ред. В.І. Левченка. Біла Церква, 2000. Ч.2. 544 с.
  105. Duffield T., Herdt T.H. Subclinical ketosis in lactating dairy cattle // Metabolic disorders of ruminants. Veterinary-Clinics-of-North-America,-Food-Animal-Practice. 2000. Vol. 16, № 2. Р. 231 253.
  106. Cow-side milktests for subclinical ketosis / T. Geishauser, K. Leslie, T. Duffield et. al. // Proceedings of the Thirty-Second Annual Conference American Association of Bovine Practitioners, Nashville, 23-26 September, 1999. Tennessee, (USA). 1999. Р. 208 210.
  107. Fatur B., Jazbec I. Metabolicki profil ketoznih krava // Veterinarski-Glasnik. 1990. № 8. S 647 653.
  108. Клінічна діагностика внутрішніх хвороб тварин / В I. Левченко, В.В. Влізло, І.П. Кондрахін та ін.; За ред. В.I. Левченка. Біла Церква, 2004. 608 с.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины