ПРОФІЛАКТИКА ПОРУШЕНЬ МІНЕРАЛЬНОГО ОБМІНУ В ОРГАНІЗМІ КОРІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СПОЛУК БІОГЕННИХ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ : ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ минерального обмена в организме КОРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ соединений биогенных МИКРОЭЛЕМЕНТОВ • Название:
 • ПРОФІЛАКТИКА ПОРУШЕНЬ МІНЕРАЛЬНОГО ОБМІНУ В ОРГАНІЗМІ КОРІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СПОЛУК БІОГЕННИХ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ
 • Альтернативное название:
 • ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ минерального обмена в организме КОРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ соединений биогенных МИКРОЭЛЕМЕНТОВ
 • Кол-во страниц:
 • 172
 • ВУЗ:
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • Год защиты:
 • 2005
 • Краткое описание:
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


  на правах рукопису

  СКИБА Олександр Олексійович


  УДК 619:616.391:615.326:636.2


  профілактика порушень мінерального обміну в організмі корів із застосуванням сполук
  біогенних мікроелементів


  16.00.01 - діагностика і терапія тварин


  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук  Науковий керівник
  Цвіліховський Микола Іванович
  доктор біологічних наук, професор,
  членкор УААН

  Київ-2005

  ЗМІСТ
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  5  ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  7
  РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  13  1.1. Особливості обміну речовин в організмі корів у сухостійний період . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  13  1.2. Фізіологічні особливості новонароджених тварин . . . . . . .


  18  1.3. Біологічна роль макро- і мікроелементів в організмі тварин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  21  1.3.1. Йод. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  24  1.3.2. Залізо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  26  1.3.3. Мідь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  29  1.3.4. Цинк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  31  1.3.5. Кобальт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  34  1.3.6. Марганець . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  37  1.4. Взаємодія та антагонізм мікроелементів в організмі тварин


  40  1.5. Особливості хімічного складу, способи застосування та медико-біологічні аспекти використання вермикуліту. . . .


  44  1.6. Висновок з огляду літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  48
  РОЗДІЛ 2 ВИБІР НАПРЯМІВ ДОСЛІДЖЕНЬ, Матеріали ТА
  методи ВИКОНАННЯ РОБОТИ. . . . . . . . . . . . . . . .


  50  2.1. Аналітична робота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  52
  РОЗДІЛ3Клініко-біохімічний статус, стан кислотно-лужної рівноваги та мінерального обміну в організмі сухостійних корів залежно від пори року


  55  3.1. Вміст макро та мікроелементів у кормах . . . . . . . . . . . . . .


  62  3.2. Динаміка клінічних та гематологічних показників сухостійних корів у зимово-весняний період року. . . . . . . .  64  3.2.1. Клінічні показники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  64  3.2.2. Вміст макро- і мікроелементів у крові корів у зимово-весняний період . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  66  3.2.3. Морфологічні показники та вміст гемоглобіну в крові . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  68  3.2.4. Вміст білірубіну та глюкози в крові . . . . . . . . . . . . . .


  70  3.2.5. Вміст загального білка та білкових фракцій у сироватці крові . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  71  3.2.6. Стан кислотно-лужної рівноваги крові . . . . . . . . . . . .


  72
  РОЗДІЛ4Вплив комплексного біогенного препарату Профстимкор” на динаміку клінічних та гематологічних показників у сухостійних корів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  75  4.1. Клінічні показники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  75  4.2 Морфологічні показники та вміст гемоглобіну в крові. . . . .


  77  4.3. Вміст макро- і мікроелементів у крові. . . . . . . . . . . . . . . . . .


  81  4.4. Вміст білірубіну та глюкози в крові сухостійних корів . . .


  87  4.5. Вміст білків у сироватці крові сухостійних корів . . . . . . . .


  90  4.6. Стан кислотно-лужної рівноваги крові сухостійних корів .


  94
  РОЗДІЛ 5 Профілактична та лікувальна ефективність препарату Профстимкор” при диспепсії новонароджених телят . . . . .


  97  5.1. Клінічні, морфологічні та біохімічні показники крові


  97  5.2. Лейкограма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  101  5.3. Вміст загального білка та білкових фракцій у сироватці крові . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  103  5.4. Стан кислотно-лужної рівноваги крові . . . . . . . . . . . . . . . . .


  107  5.5. Вплив препарату Профстимкор” на збереженість новонароджених телят. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  110
  РОЗДІЛ 6 АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  111
  ВИСНОВКИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  ДОДАТКИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  140
  143
  144
  173

  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
  AAS-30 атомо-абсорбційний спектрофотометр
  А ретинол
  АПК агропромисловий комплекс
  АТФази аденозинтрифосфатази
  В1 тіамін
  В12 ціанокобаламін
  В2 рибофлавін
  ВГЕ вміст гемоглобіну в еритроцитах
  Г гіга
  г грам
  ДНК дезоксирибонуклеїнова кислота
  Е токоферол
  ЕФ в ПААГ електрофорез в поліакриламідному гелі
  ЗБО зміщення буферних основ
  К вікасол
  кг кілограм
  КЛС кислотно-лужний стан
  л - літр
  m - помилка середнього арифметичного
  М - середнє арифметичне
  мкмоль мікромоль
  мл мілілітр
  ммоль - мілімоль
  n кількість
  НСО3- - гідрокарбонатний іон
  пг пікограм
  р - критерій вірогідності
  рН - водневий показник
  РНК рибонуклеїнова кислота
  рО2 парціальний тиск кисню
  рСО2 парціальний тиск вуглекислого газу
  С аскорбінова кислота
  Т - тера
  Т3 трийодтиронін
  ТУ У технічні умови
  ЦНС центральна нервова система


  ВСТУП
  Однією з основних передумов підвищення продуктивності корів та одержання від них здорових телят є повноцінне мінеральне живлення. Відсутність або дефіцит окремих мінеральних елементів і порушення їх співвідношення в кормах раціону призводить до зниження ефективності використання поживних речовин корму і, як наслідок, до зниження продуктивності тварин та народження слабкого і нежиттєздатного потомства [82].
  Дослідженням поширення та клінічного прояву макро- і мікроелементозів у тварин на території України, вивченням особливостей їх перебігу та корекцією виявлених порушень займалися М.О.Судаков [140, 203] та його учні В.І. Береза [204, 205], І.Г. Погурський [167], О.І. Павленко [160], В.С. Січкар [194], В.О. Бондар [18], С.П. Долецький [61], а також інші: В.І. Левченко [120, 124], І.П. Кондрахін [100, 101], В.П. Фасоля [218], В.В. Концевенко [104], Г.Т. Кліценко [95], В.Ю. Міцик [139]. Однак ця проблема і дотепер залишається актуальною.
  Молозиво від корів, які утримуються на раціонах, що містять неякісні корми (силос, кислий жом та ін.), характеризується низькими показниками загальної кислотності, недостатнім вмістом кальцію, фосфору, магнію та багатьох мікроелементів [126]. Згодовування такого молозива телятам призводить до порушення травлення вже в перші години їх життя, яке характеризується проявом діарейного синдрому, зменшенням вмісту в крові білків γ-глобулінової фракції, глюкози та ін. Внаслідок дії різних етіологічних чинників у хворих тварин розвивається стан метаболічного ацидозу, знижується інтенсивність окиснювального фосфорилування в мітохондріях і білоксинтезувальна функція рибосом, порушується електролітний баланс крові, структура та функції клітин слизової оболонки тонкого кишечнику, знижується активність лужної фосфатази та АТФаз плазматичної мембрани ентероцитів [215, 221].
  Вивчення зв’язку між вказаними порушеннями дозволить визначитись з первинними причинними факторами, які ініціюють каскад глибоких метаболічних та функціональних змін в організмі новонароджених телят і зумовлюють виникнення в них різних захворювань на ранніх етапах постнатального розвитку.
  Актуальність теми. Сучасна практика годівлі сільськогосподарських тварин спрямована на максимальне підвищення їх продуктивності і потребує поглибленого різностороннього вивчення обміну речовин. Механізми регуляції метаболічних процесів у тканинах великої рогатої худоби були предметом численних досліджень. Доведено, що загальний стан новонароджених телят, їх фізіологічна зрілість, імунобіологічна реактивність і розвиток знаходяться у прямій залежності від рівня годівлі та умов утримання корів-матерів, а також від біологічної повноцінності молозива й молока.
  Дослідженнями, які були проведені різними авторами [69, 126], встановлено залежність між умістом мінеральних речовин у крові та молозиві корів і захворюваннями новонароджених телят на гострі розлади травлення з ознаками діареї.
  Узагальнення та аналіз існуючих наукових розробок показує, що проблема захворюваності тварин на ранніх етапах постнатального періоду онтогенезу залишається актуальною і на сьогодні. ЇЇ розв’язання потребує розробки нових підходів до питань профілактики неонатальної патології тварин на ранніх стадіях її розвитку.
  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження проводилися в рамках наукової держбюджетної тематики кафедри терапії і клінічної діагностики Національного аграрного університету Вивчити особливості метаболічної та функціональної адаптації телят до позаутробного життя і розробити способи профілактики та корекції виявлених порушень”, № держреєстрації 0101U003460.
  Мета і завдання дослідження. Мета роботи розробити, теоретично і експериментально обґрунтувати профілактичну та лікувальну ефективність нового мінерального препарату стимулювальної дії, здатного швидко відновлювати обмінні процеси в організмі тварин при патології обміну речовин. Для виконання її були поставлені наступні завдання:
  дослідити клінічний стан, морфологічний склад крові, показники мінерального, вуглеводного та пігментного обмінів, білковий спектр та кислотно-лужний стан організму корів у останні два місяці тільності в літньо-осінній та зимово-весняний періоди року;
  визначити вміст мікроелементів у кормах раціону годівлі сухостійних корів у зимово-весняний період року ;
  вивчити вплив нового препарату „Профстимкор” на метаболічний статус та кислотно-лужний стан організму після застосування його коровам в останні два місяці тільності;
  дослідити ефективність препарату „Профстимкор” на стійкість до незаразних захворювань телят, народжених від дослідних корів.
  Об'єкт досліджень метаболічний статус і кислотно-основний баланс у корів у період сухостою та одержаних від них телят.
  Предмет дослідження експериментальне і теоретичне обґрунтування застосування органічних та мінеральних сполук біогенних мікроелементів з метою профілактики порушення мінерального обміну в корів і підвищення стійкості телят до захворювань.
  Методи дослідження - клінічні, морфологічний склад крові (кількість еритроцитів, лейкоцитів, лейкограма), біохімічні (гемоглобін, кальцій, фосфор, загальний білок та його фракції, загальний, кон’югований і некон’югований білірубін, глюкоза), атомно-абсорбційний (калій, натрій, магній, мідь, залізо і цинк), фізичний (гематокритна величина, рН і газовий склад крові), хімічне дослідження кормів (цинк, мідь, залізо, магній, натрій, калій, марганець, кальцій та фосфор), розрахункові (ВГЕ, колірний показник).
  Наукова новизна одержаних результатів. Визначено характер змін показників обміну речовин у корів сухостійного періоду та народжених від них телят за умов недостатнього надходження в організм багатьох макро- і мікроелементів, розроблені нові методи лікування та профілактики мінеральної патології.
  Встановлено, що недостатність у раціоні основних макро- та мікроелементів зумовлює порушення метаболічних процесів і функціонального стану печінки, що супроводжується підвищенням умісту в крові тварин білірубіну і гамма-глобулінів, зниженням глюкози, альбумінів, бета-глобулінів, альбуміно-глобулінового коефіцієнта, порушенням кислотно-основного балансу (зниження показників загального СО2, рСО2, вмісту бікарбонатів та зміщеннябуферних основ до від’ємного значення, зниження величини рН крові).
  Вперше розроблений комплексний мінеральний препарат, до складу якого входять органічні сполуки біогенних мікроелементів, опока і вермикуліт, який стимулює гемопоез, засвоєння та обмін макро- і мікроелементів, синтез альбумінів, вуглеводний обмін, відновлює пігментну функцію печінки, позитивно впливає на кислотно-основний баланс.
  Застосування сухостійним коровам препарату „Профстимкор” позитивно впливало на білковий обмін в організмі народжених від них телят, що проявлялося підвищенням рівня загального білка та його фракцій, прискоренням нормалізації кислотно-основного балансу організму і зумовило підвищення стійкості тварин до захворювань.
  Наукова новизна проведених досліджень захищена патентом України.
  Практичне значення роботи. Розроблений новий біогенний препарат „Профстимкор” для профілактики патології обміну речовин у сухостійних корів, на який отримано технічні умови ТУ У 24.4-004937026501-002-2004, а також деклараційний патент на винахід „Препарат для профілактики патології обміну речовин у сухостійних корів” № 70533А від 15.10.2004 року. Препарат Профстимкор” апробований, розроблена і експериментально обґрунтована методика його застосування з лікувальною та профілактичною метою, яка впроваджена у практику. Результати досліджень увійшли до Рекомендацій з терапії і профілактики шлунково-кишкових хвороб у новонароджених та молодняку тварин”, які затверджені Державним департаментом ветеринарної медицини (наказ № 53 від 14.05.2004 р.).
  Особистий внесок здобувача. Дисертант виконав весь обсяг експериментальної роботи, провів статистичну обробку одержаних результатів, їх аналіз та інтерпретацію, підбір і опрацювання наукової літератури, оформив документацію для отримання технічних умов та патенту на препарат „Профстимкор”.
  Апробація результатів досліджень. Результати досліджень доповідались на наукових конференціях професорсько-викладацького складу, наукових співробітників та аспірантів, присвяченій 80-річчю факультету ветеринарної медицини НАУ (Київ, 2000 р.); Навчально-наукового інституту ветеринарної медицини, якості і безпеки продукції АПК НАУ (2001 2004 рр.); четвертій науково-практичній конференції „Проблеми неінфекційної патології тварин” (Біла Церква, 2003 р.); щорічних звітах за результатами виконання наукових тематик НДІ ветеринарної медицини, якості і безпеки с.-г. продукції НАУ (2001 2004 рр.).
  Публікації. За результатами досліджень опубліковано 11 наукових робіт, з яких 5 статей, у тому числі у збірнику наукових праць ”Вісник Білоцерківського державного аграрного університету (1), журналах „Ветеринарна медицина України” (2), Вісник аграрної науки” (2). Результати досліджень увійшли до „Рекомендацій з терапії і профілактики шлунково-кишкових хвороб у новонароджених та молодняку тварин”, затверджених Державним департаментом ветеринарної медицини, наказ №53 від 14 травня 2004 року. Інші роботи опубліковані у вигляді тез доповідей, матеріалів наукових конференцій (5) Навчально-наукового інституту ветеринарної медицини, якості і безпеки продукції АПК Національного аграрного університету.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ
  1. У дисертаційній роботі на підставі результатів досліджень подано нове теоретичне й експериментальне обґрунтування механізму порушень обміну речовин у корів у сухостійний період та народжених від них телят за умов недостатнього надходження з кормами макро- та біогенних мікроелементів, а також корекцію цих порушень за допомогою комплексного стимулювального препарату „Профстимкор”, що є важливим у вивченні окремих питань неонатології.
  2. Корми в кінці зимово-стійлового періоду не забезпечують потреби організму тільних корів у макро- і мікроелементах. Вміст у кормах раціону натрію, магнію, фосфору та кальцію складав 25,8; 87,1; 61,0 та 79,5% від норми, відповідно, а забезпечення тварин цинком та міддю 27,3 та 31,1% від потреби, відповідно.
  3. У зимово-стійловий період утримання у крові сухостійних корів зменшується кількість еритроцитів, уміст гемоглобіну (у 1,1 раза) та його середній вміст в одному еритроциті, колірний показник, порушується мінеральний склад крові, а саме, знижується вміст кальцію (у 1,3 раза), заліза (у 1,6 раза), міді (у 1,7 раза), натрію (у 1,1 раза), цинку та калію (у 1,2 раза).
  4. В організмі сухостійних корів у зимово-весняний період року виявлено порушення пігментного, вуглеводного, білкового обмінів та стану кислотно-лужної рівноваги, що підтверджувалося підвищенням вмісту в крові тварин загального (у 2 рази), кон’югованого (у 2,3 рази) та некон’югованого (у 1,8 раза) білірубіну, зниженням вмісту глюкози (у 1,1 раза), альбумінів, бета-глобулінів, альбуміно-глобулінового коефіцієнта, підвищенням умісту гамма-глобулінів, а також вірогідним зниженням показників загального СО2, рСО2, вмісту бікарбонатів (у 1,2 раза) та зміщення буферних основ (у 4 рази), навіть до від’ємного значення. Величина рН крові була нижчою за фізіологічні показники, що вказує на виникнення метаболічного ацидозу.
  5. Застосування сухостійним коровам нового біогенного препарату„Профстимкор” значно покращує їхній загальний стан, нормалізує клінічні показники, а саме: слизові оболонки ротової порожнини блідо рожевого-кольору, волосяний покрив набув характерного своєрідного блиску, шкіра еластична, кількість еритроцитів та вміст гемоглобіну підвищилися в 1,15 1,2 рази. У крові тварин вірогідно збільшився вміст цинку (у 1,5 раза), міді (у 2 рази), заліза, магнію, натрію та кальцію (у 1,1 − 1,15 рази).
  6. Застосування коровам протягом 45 діб сухостійного періоду препарату „Профстимкор” зумовило вірогідне підвищення вмісту глюкози в крові (у 1,3 раза), загального білка, альбумінів та альфа-глобулінів (у 1,1 1,2 рази), бета-глобулінів (у 1,3 раза), зниження вмісту гамма-глобулінів (у 1,1 раза).
  7. Препарат „Профстимкор” у корів упродовж 45 діб сухостійного періоду усував розвиток некомпенсованого метаболічного ацидозу, сприяв корекції кислотно-основного стану. За 14 діб до отелення в крові дослідних тваринконцентрація карбонатів, вміст загального СО2 і рСО2 були вірогідно вищими (в 1,3 1,5 рази), ніж у контролі, стабілізувалися показники вмісту буферних основ і величини рН крові.
  8. Введення сухостійним коровам препарату „Профстимкор” позитивно вплинуло на білковий обмін в організмі новонароджених телят, що проявлялося достовірно вищим рівнем загального білка на п’яту, п’ятнадцяту та двадцять другу доби на 12,3, 15,0 10,6%, відповідно, альфа-глобулінів − на двадцять другу (на 56,2%), бета-глобулінів − на другу та п’яту доби (у 3,6 і 2,0 рази) і гамма-глобулінів − на п’яту, двадцять другу та п’ятнадцяту доби на 50,2, 48,0 і 33,6%, відповідно.
  9. Становлення кислотно-лужної рівноваги організму телят, народжених від корів дослідної групи, відбувалося швидше, ніж у телят контрольної групи, на що вказують вищий рівень в їхній крові бікарбонатів, стабільний стан легеневої функції за вірогідного зниження величини рСО2 вже на п’яту добу їх життя. Повне відновлення кислотно-лужного гомеостазу організму телят дослідної групи відбулося протягом 22-х діб після їх народження.


  Пропозиції виробництву
  1. Для визначення рівня забезпеченості сухостійних корів мікроелементами необхідно проводити аналіз мікроелементного складу кормів і крові тварин, слідкувати за забезпеченням їхнього організму мінеральними речовинами в зимово-весняний період року.
  2. Для корекції обмінних процесів в організмі сухостійних корів та одержання від них здорових телят, здатних швидко адаптуватися до умов навколишнього середовища, у зимово-весняний стійловий період до основного раціону сухостійних корів пропонуємо вводити комплексний біогенний препарат„Профстимкор”, до складу якого входять органічні сполуки кобальту, цинку, міді, марганцю, заліза, йоду та мінерали опока, вермикуліт у рекомендованій дозі 35,6 г на корів масою тіла 450500 кг, один раз на добу, протягом 45 діб сухостійного періоду. Складова частина препарату (у відсотках): кобальту лактат 0,004, кобальту карбонат 0,01, цинку лактат 0,56, цинку карбонат 0,28, міді карбонат 0,042, міді лактат 0,042, марганцю лактат 0,14, марганцю карбонат 0,28, заліза лактат 0,21, заліза карбонат 0,21, опока 84,18, вермикуліт 14,028, йод крохмальний 0,014.
  3. Одержані нами результати досліджень рекомендуємо використовувати в навчальному процесі для читання лекцій та проведення лабораторних занять з дисциплін: патофізіологія, біохімія, клінічна біохімія, клінічна діагностика хвороб тварин та внутрішні хвороби тварин.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Абрамов С.С., Арестов И.Г., Карпуть И.М. Профилактика незаразных болезней молодняка. М.: Агропромиздат, 1990. - 175 с.
  2. Активність щитовидної залози у телят з уродженим зобом в зоні Полісся / В.Л. Романюк, М.С. Мандигра, В.І. Левченко та ін. // Вісник Запорізького держ. ун-ту. 2000. С. 240245.
  3. Алиев А.А. Обмен веществ у жвачных животных. М.: НИЦ Инженер”, 1997. 419 с.
  4. Андреев А.И., Лапшин С.А., Тясин А.В. Динамика содержания меди в тканях и органах тёлок // Физиол. и биол. основы высок. продуктов животных. Саранск. 1997. С. 5561.
  5. Аниефиок Айайа. Особенности фракционного состава белков плазмы крови коров и их телят в раннем постнатальном онтогенезе в норме и при острых расстройствах пищеварения: Дис... . канд. биол. наук: 03.00.04. К., 1992. 129 с.
  6. Антипов Е.Е. Адаптивно-компенсаторный морфогенез в механизмах структурного гомеостаза // Морфология. 1993. Т.105, №9 10. С.39.
  7. Антоняк Г.Л. Особливості гемопоезу у тварин на ранніх стадіях постнатального розвитку: Автореф. дис д-ра біол. наук. Львів, 2002. 29 с.
  8. Ахтямов А.Я., Гемерлінг Г.В. Производство вспученного вермикулита и изделий на его основе. Челябинск, 1974. С. 3839.
  9. Бабенко Г.А. Микроэлементы в экспериментальной и клинической медицине. Киев, 1965. 183 с.
  10. Бабьева И.П., Зенова Г.М. Биология почв. М.: Изд-во МГУ, 1989. 336с.
  11. Бакаков В.Н., Менькин В.К. Кормление сельскохозяйственных животных. М.: Агропромиздат, 1989. 511с.
  12. Батман В.К. Всасывание двухвалентных катионов. В кн.: Физиология всасывания. Л.: Наука, 1977. С. 152222.
  13. Бауман В.К. Биохимия и физиология витаминов. Рига: Зинатне, 1989. 480 с.
  14. Белоус А.М., Конник К.Т. Физиологическая роль железа. К.: Наукова думка, 1991. 103 с.
  15. Беренштейн Ф.Я. Микроэлементы в патологии и физиологии животных. Минск, 1966. 196 с.
  16. Биохимия человека: В 2 т. / - Уфа, 1993. Т.2. С.142143.
  17. Богданов Г.А. Кормление сельскохозяйственных животных. 2-е изд. перераб. и доп. М.: Агропромиздат, 1990. 624 с.
  18. Бондар В.О. Діагностика і профілактика гіпотиреозу і порушення обміну речовин у молочних корів в зоні йодної та іншої мікроелементної недостатності: Автореф. дис. канд. вет. наук. К., 1988. 16 с.
  19. Братусь Н.И. Роль углекислоты в регуляции метаболических процессов, связанных с трикарбоновым циклом, при изменении кислотно-щелочного баланса в организме животных: Дис... . канд. биол. наук: 03.00.04. К., 1981. 142 с.
  20. Брицке М.Э. Атомно-абсорбционный спектрохимический анализ. М., Химия, 1980. 222 с.
  21. Броун И.И. Изучение влияния биотических доз кобальта на потребление кислорода в организме человека и животных: Автореф. Дис. ... канд. вет. наук. Одеса, 1975. 21 с.
  22. Брусиловский А.И. Функциональная морфология плацентарного барьера человека. К., 1976. 135 с.
  23. Бугланов А.А., Саяпина Е.В., Турав А.Т. Биохимическая и клиническая роль железа // Гематол. и трансфузиол. 1994. Т.39, №6. С. 4445.
  24. Бумбу Я.В. Биохимия микроэлементов в растениях, почвах и природных водах Молдавии. - Кишинев: Штиница, 1981. - 271 с.
  25. Бучко О.М., Іскра Р.Я. Роль заліза в життєдіяльності тварин // Біологія тварин. 2000. Т. 2, №1. С.2632.
  26. Валюшкин К.Д. Витамины и микроэлементы в профилактике бесплодия коров. Минск.: Ураджай, 1981. 96 с.
  27. Васильев В.С. Факторы, влияющие на уровень пассивного иммунитета у новорожденных телят // Профилактика и меры борьбы с инфекционными болезнями сельскохозяйственных животных. М., 1987. С. 3235.
  28. Ветеринарна клінічна біохімія / В.І. Левченко, В.В. Влізло, І.П. Кондрахін та ін. Біла Церква, 2002. 400 с.
  29. Ветеринарное акушерство и гинекология // А.П. Студенцов, В.С. Шипилов, Л.Г. Субботина, О.И. Преображенский - М.: Агропромиздат, 1986. 480 с.
  30. Вишняков С.И. Межклеточный обмен в организме животных. - М.: Агропромиздат, 1988. 158 с.
  31. Внутрішні хвороби тварин / В.І. Левченко, І.П. Кондрахін, В.В. Влізло та інші; За ред. В.І. Левченка Біла Церква. 2001. Ч.2. 544 с.
  32. Вовк І.Н. Красневич А.Я. Вигнад Д.С. Фракційний склад білків крові корів та його взаємозв‘язок із резистентністю новонароджених телят // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-т Вип. 5, ч. 1. Біла Церква, 1998. С. 160 161.
  33. Вовк С.Й., Бродін С.В., Янович В.Г. Вікові особливості енергетичних процесів в м’язовій тканині великої рогатої худоби і деякі фактори її регуляції // Тез. допов. ХIII з’їзду Укр. фізіол. товариства ім. І.П.Павлова. Ч.І. К., 1990. С. 4344.
  34. Войнар А.И. Микроэлементы в живой природе. М., 1962. 94 с.
  35. Вольпин М.Е., Яцимирский К.Б. Неорганическая биохимия. М.: Мир, 1978. 711с.
  36. Воронков М.Г., Кузнецов И.Г. Кремний в живой природе. Новосибирск: Наука. Сибирское отд. 1984. 156 с.
  37. Вплив „карбоксиліну” на оновлення вільних нуклеотидів у печінці качок / В.О. Михайлівський, М.Ф. Гулий, Д.О. Мельничук, В.М. Маренець // Укр. біохім. журнал. 1973. Т. 45, №5. С. 524527.
  38. Врзгула Л. Профилактика нарушений обмена веществ у с-х животных. Перевод со словацкого - М., 1986 367 с.
  39. Всасывание пищевых веществ в тонкой кишке с основами везикулярного транспорта в постнатальном онтогенезе // Экол. вестник. 1996. №17. С. 5758.
  40. Георгиевский В.И., Анненков Б.Н., Самохин В.Т. Минеральное питание животных. М.: Колос, 1979. − С. 52 223.
  41. Георгиевский В.И., Кальницкий Б.Д. Потребность крупного рогатого скота в минеральных веществах // Сельскохозяйственная биология. 1983. №12. С. 1521.
  42. Головаха В. Гепато-гастроентеральний синдром у новонароджених телят // Вет. медицина України. 1996. №4. С. 22.
  43. Гольдбер Е.Д., Ещенко В.А, Вовк В.Д. Влияние иммуносупресивных веществ на содержание цинка в клетках // Бюлл. эксперим. биологии и медицины. 1993. ТСХ У1, №110. С.412413.
  44. Гончарук В.А., Любецкая Т.В., Мельничук Д.О. Взаємозв‘язок між змінами у кислотно-лужному стані і динамікою вмісту білків плазми крові новонароджених телят // Вісник аграрної науки. 1999. № 9. С. 39-42.
  45. Гончарук В.А., Мельничук Д.О., Любецька Т.В. Білковий спектр плазми крові у новонароджених телят при експериментальному метаболічному ацидозі та алкалозі // Укр. біохім. журн. 1997. Т.69, № 3. С. 8390.
  46. Грабовенський И.И., Дырда С.А., Муляк В.Г. Микроэлементы в кормовых рационах. Ужгород: Карпаты, 1979. 72 с.
  47. Гребенников Э.П. О влиянии меди на жизнеспособность и вес внутриутробного плода // Микроэлементы в медицине. I-я Республ. науч. конф. Ивано-Франковск, 1969. С. 105.
  48. Грибан В.Г., Масюк Д.Н. Особенности химического состава молозива высокопродуктивных коров // Актуальные проблемы вет.-сан. контроля с.-х продукции. М., 1997. С. 170-171.
  49. Гривенникова В.Г. Каталитическая активность растворимой и связанной с мембраной сукцинатдегидрогеназы: Автореф. дис. ... канд. биол. наук М., 1978. 18с.
  50. Гридин В.Ф. Эффективность йода и кобальта в рационах высокопродуктивных коров на Среднем Урале // Всесоюзная школа молодых ученых и специалистов промышленной технологии молока. М., 1980. С.36-37.
  51. Грищенко В.А., Голопура С.І. Особливості метаболічних розладів в організмі телят та розвитку неонатальної шлунково-кишкової патології// Ветеринарна медицина: Міжвідом. темат. наук. зб. Вип. 82. − Харків, 2003. − С. 189193.
  52. Гулий М.Ф. Мельничук Д.О. Біохімія і продуктивність тваринництва. К.: Знання, 1972. 48 с.
  53. Гулый М.Ф. Основные метаболические циклы. Киев: Наукова думка, 1968. 320 с.
  54. Гулый М.Ф., Мельничук Д.А. Роль углекислоты в регуляции обмена веществ у гетеротрофных организмов. Киев: Наукова думка, 1978. 244с.
  55. Дедов И.И., Юдевич О.Н., Герасимов Г.А. Эндемический зоб. Проблемы и решения // Проблемы эндокринологии. М.: Медицина, 1992. №3. С. 615.
  56. Демидюк А.А. Молочная продуктивность коров при подкормке их микроэлементами // Животноводство. 1983. №3. С. 5455.
  57. Демидюк О.О. Підгодівля корів мікроелементами // Тваринництво України. 1983. №10. С. 1819.
  58. Джавадов А. Загальний білок і його фракції у сироватці крові корів // Тваринництво України. 1999. №56. С. 21.
  59. Діагностика, профілактика і терапія шлунково-кишкових хвороб новонароджених телят / В.О. Бусол, В.І. Левченко, П.П. Фукс та інші. // Тваринництво України. 1995. № 3. С. 16 25.
  60. Долгов И.А., Тараканов Б.В. Микробиологические процессы в рубце коров при разной деградируемости протеина рациона // Оценка и нормирование протеинового питания жвачных животных: Тез. докл. Всесоюз. совещ. Боровск. 1989. С. 22.
  61. Долецкий С.П. Експресс - диагностика и профилактика энзоотической остеодистрофии у молочных коров: Автореф. дис. канд. вет. наук. К., 1989. 17 с.
  62. Драганов И.Ф., Вракин В.Ф., Каншин Н.Н. Процессы рубцового метаболизма и обмен веществ у бычков, откармливаемых на барде, при разном уровне микроэлементов в рационе // Изв. ТСХА. 1991. № 5. С. 156166.
  63. Дронник Г.В. Изучение синтетической способности ткани молочной железы телок, нетелей и коров: Автореф. дис . канд. биол. наук. Львов, 1981. 20 с.
  64. Дудко И.С., Богатко Л.М. Рубцовое пищеварение и морфология печени при силосно-сенажном откорме молодняка // Диагностика, патоморф. и профилактика болезней в промышленном животноводстве: Сб. научн. труд. Саратов: Из-во Сарат. у-та, 1990. Ч.1. С. 75-77.
  65. Єрьоменко В.І. Перед- і післяотельні взаємовідносини гормонів у крові чорно-рябої, швіцької і лебединської порід // Науковий вісник НАУ.К., 2000. №.22. С. 117123.
  66. Жеребцов П.И. Значение некоторых микроэлементов в азотистом и углеводном обмене у крупного рогатого скота // Минеральное питание сельскохозяйственных животных.- М.: Колос. 1973. С. 2434.
  67. Загальна та біонеорганічна хімія. / О.І. Карнаухов, Д.О. Мельничук, К.О. Чеботько, В.А. Копілевич. К.: Фенікс, 2001. 578 с.
  68. Задерий Е.И. Эффективность подкормки коров микроэлементами на их молочную продуктивность // Повышение продуктивности и борьба с болезнями в условиях промышленного ж-ва.: Тез. докл. Всесоюз. науч.-произ. конф., посвящ. 100-летию Львов. зоовет. и-та.- Львов. 1982. С.6.
  69. Засекин Д.А. Кислотно-щелочное равновесие и электролитный состав крови новорожденных телят в норме и при острых расстройствах пищеварения: Автореф. дис. канд. биол. наук: 03.00.04. М., 1989. 23 с.
  70. Засуха Т.В. Нові дисперсні мінерали у тваринництві. - Вінниця: Арбат, 1997. 224 с.
  71. Засуха Т.В. Нові дисперсні мінерали у тваринництві. Автореф. дисд-ра. с.-г. наук: 06.00.16. - Вінниця, 1997. 54 с.
  72. Захаренко М.О. Механізми порушень обміну речовин і способи їх корекції у новонароджених телят: Автореф. дис. ... д-ра біол. наук: 03.00.04 / Ін-т фізіології та біохімії тварин УААН. Львів, 1993. 35 с.
  73. Звєрєва Г.В., Сергієнко О.І., Чухрай Б.М. Профілактика неплідності корів і телиць. К.: Урожай, 1981. 26 с.
  74. Иванов Г.И., Григорьева Т.Е., Юрьева Е.В. Динамика содержания белков сыроватки крови у нетелей в период стельности // С.-х. биол., сер. биол. животных. 1991. - №2. С. 197199.
  75. Ивановский С.А. Новое в изучении нарушений обмена веществ сельскохозяйственных животных // Нарушение обмена веществ и дерматиты животных: Науч. труды Уфа, 1990. С. 310.
  76. Игнатьев Р.Р., Бондаренко Г.Ч. Особенности формирования колострального иммунитета у телят и ягнят // Ветеринария. 1994. - №10. С.2122.
  77. Искрицкий Н.А. Экономика и перспективы применения вермикулита. Л.: Наука, 1975. С. 1838.
  78. Інтенсивність оновлення РНК печінки при підвищеному вмісті вуглекислоти в організмі тварин / В.О. Михайлівський, М.Ф. Гулий, Н.В. Силонова, Д.О. Мельничук // Укр. біохім. журнал, 1974, Т.46, №1. С. 8490.
  79. Ісламов М.М. Клініко-лабораторні показники у сухостійних корів // Вісник Білоцерківського ДАУ. 1998. Вип. 5, ч.1. С. 181183.
  80. Каарде И.А. Акобальтоз // Эндемические болезни животных / Под ред. А.М. Колесова. М.: Колос, 1968. С. 1533.
  81. Кабата-Пендиас А., Пендиас Х. Микроэлементы в почвах и растениях. М.: Мир, 1989. 439 с.
  82. Кабыш А.А. Эндемическая остеодистрофия крупного рогатого скота на почве недостатка микроэлементов. Челябинск: Южно-Уральское кн. Издание, 1967. 371 с.
  83. Кальницкий Б.Д. Биологическая роль и метаболизм минеральных веществ у жвачных // Животноводство и ветеринария: Итоги науки и техники. М., 1978. Т.11. С. 79155.
  84. Кальницкий Б.Д. Биологическая эффективность микроэлементов // Минеральные вещества в кормлении животных. Л.: Агропромиздат, 1985. с.64-65.
  85. Кальницкий Б.Д. Минеральные вещества в кормлении животных. Л.: Агропромиздат, 1985. 207 с.
  86. Кальницкий С.Г., Кузнецов А.П. и др. Методические указания по изучению минерального обмена у сельскохозяйственных животных. Боровск, 1988. 103 с.
  87. Кармолиев Р.Х. Особенности обмена белков крови телят в процессе роста и развития // Докл. ВАСХНИЛ. 1979 - №3. С. 3033.
  88. Карпуть И.М., Николадзе М.Г. Обмен железа у здоровых и больных алиментарной анемией поросят // Весці Акадэмії Навук Рэспублікі Беларусь. 2001. №4. С. 7377.
  89. Кебко В.Г., Вертійчук А.І. Кислотно-лужна рівновага і продуктивність бичків залежно від вмісту кислотних і лужних грам-еквівалентів та макро- і мікроелементів у раціонах // Вісник аграрної науки. 1995. № 2. С. 5963.
  90. Кісер Я.В. Регуляція активності ферментів гліколізу у великої рогатої худоби // Сучасні проблеми ветеринарної медицини, зооінженерії та технологій продуктів тваринництва (9-11 жовт. 1997 р.). Львів, 1997. С. 318-319.
  91. Кіщак І.Т. Виробництво і застосування преміксів. К.: Урожай, 1995. 272 с.
  92. Кленова И.А., Захарченко Е.П. Оценка влияния цеолитов на состояние иммунной системы лабораторных животных / В сб. Перспективы применения цеолитсодержащих туфов Забайкалья. Чита, 1990. С. 160161.
  93. Клиническая лабораторная диагностика в ветеринарии: Справочное издание / И.П. Кондрахин, Н.В. Курилов, А.Г. Малахов и др.; Под ред. И.П. Кондрахина. - М.: Агропромиздат, 1985. 287 с.
  94. Клиценко Г.Т. Минеральное питание сельскохозяйственных животных. К.: Урожай, 1980. 168 с.
  95. Клиценко Г.Т., Кулик М.Ф., Косенко М.В. Мінеральне живлення тварин. К.: Світ, 2001. 575 с.
  96. Клінічна діагностика хвороб тварин // В.І. Левченко, М.О. Судаков, Й.Л.Мельник та ін; К.: Урожай, 1995. 368с.
  97. Ковальский В.В. Современные направления и задачи биогеохимии // Биологическая роль микроэлементов. М., 1983. С. 317.
  98. Коляков Я.Е. Ветеринарная иммунология. М.: Агропромиздат, 1986. 272 с.
  99. Комаров Ф.И., Коровкин Б.Ф., Меньшиков В.В. Биохимические исследования в клинике Элиста: АПП «Джангар», 1999. 250с.
  100. Кондрахин И.П. Алиментарные и эндокринные болезни животных. М.: Агропромиздат, 1989. 256 с.
  101. Кондрахин И.П., Лизогуб М.Л. Влияние меди и цинка на содержание иммунных белков в сыворотке крови новорожденных телят // Ветеринария. 1997. №7. С. 3436.
  102. Конова Н.И., Летунова С.В. Марганец в биосфере. М.: Наука, 1988. 123 с.
  103. Коноплева И.Н. Изменение биохимических показателей сыворотки крови крупного рогатого скота в онтогенезе и в зависимости от беременности, породы, пола и сезона года: Автореф. дис канд. биол. наук / Иркутский с/х ин-т. Иркутск, 1966. 27 с.
  104. Концевенко В.В. Паракератоз свиней на промышленных комплексах (распространение, этиология, патогенез, клинические признаки) // Профилактика и лечение заболеваний с/х животных и птицы. Одесса, 1988. С. 9295.
  105. Копил М.И., Береза В.И. Что дали микроэлементы // Животноводство Украины. 1979. № 11. С. 48 49.
  106. Кормовые лечебные свойства для жвачных животных, способствующие подавлению микробиального дезаминирования микрофлоры рубца. Заявка 1405400 (Великобритания). Ф23, К1/18; С025/00, 1975.
  107. Косенко М.В. Диспансеризація в системі профілактики неплідності і контролю відтворної функції сільськогосподарських тварин. К.: Урожай, 1995. 228 с.
  108. Костюк С.С. Влияние пиридоксина на показатели белкового и газоэнергетического обмена у крупного рогатого скота в онтогенезе: Автореф. дис канд. биол. наук: 03.00.13 / Львовский зоовет. ин-т. Львов, 1988. 16 с.
  109. Кравцив Р.Й. Влияние подкормок микроэлементами на активность некоторых ферментов переаминирования сыворотки крови откормочных бычков // Тезисы докл.: Киев, 1989. С. 108.
  110. Кравців Ю.Р. Особливості імунобіохімічного статусу організму корів різного віку та їх телят: Автореф. дис. ... канд.. біол. наук: 03.00.04 / НАНУ Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна. К., 1998. 18 с.
  111. Кремлев В.А., Баканова Л.А. Эффективность применения йода маточному поголовью крупного рогатого скота // Влияние кормления на здоровье и продуктивность животных. Калиниград, 1980. С. 131135.
  112. Криштофорова Б.В. Неонатология телят. Сімферополь: Таврия, 1999. 196 с.
  113. Кудрявцев А.А., Кудрявцева Л.А. Клиническая гематология животных.- М.: Колос, 1974. 399 с.
  114. Кузнецова А.А., Мухина Н.В., Барсов Н.В. Методические рекомендации по использованию природных минералов сорбентов в животноводстве Санкт-Петербург, 1993.
  115. Лабораторные методы исследования в клинике: Справочник / В.В. Меньшиков, Л.Н. Делекторская, Р.П Золотницкая. и др.; Под ред. В.В. Меньшикова. М.: Медицина. 1987. 368 с.
  116. Лазарис Я.А. Физиология и патология обмена цинка. - Пат. Физиол.- 1960. №4 5.- С. 75 85.
  117. Лакатош В.М. Рівень гормонально-метаболічних показників крові корів під час охоти // Науковий вісник НАУ. К. 2001. №.38 С. 185188.
  118. Лапшин С.А., Кальницкий Б. Д., Кокорев В.А. Новое в минеральном питании с-х животных. М. 1988. 280 с.
  119. Лебедев Н.И. Использование микродобавок для повышения продуктивности жвачных животных. Л.: Агропромиздат, 1990. 94 с.
  120. Левченко В. І., Романюк В.Л., Симиренко Л. Функція щитовидної залози у телят з уродженим зобом // Вет. медицина України. - 1999. - №11. - С. 8-10.
  121. Левченко В.И. Болезни печени у молодняка крупного рогатого скота при выращивании и откорме в специализированных хозяйствах: Автореф. дис. д-ра вет. наук. М., 1986. 26 с.
  122. Левченко В.И., Богатко Л.М., Соколюк В.М. Анемия новорожденных телят // Ветеринария. 1990. № 3. С. 5052.
  123. Левченко В.І., Надточій В.П. Антенатальна гіпотрофія телят // Ветеринарна медицина України. 1998. №8. С. 3839.
  124. Ленський А.С. Введение в бионеорганическую и биофизическую химию. М.: Высшая. школа, 1989. 256 с.
  125. Логвинов Д.Д. Беременность и роды у коров. К.: Урожай. - 1975. 240с.
  126. Любецька Т.В. Особливості метаболічної адаптації телят на ранніх етапах постнатального розвитку та шляхи корекції виявлених порушень: Автореф. дис... д-ра вет. наук: 03.00.04 / Національний аграрний університет. Київ, 2000. 37 с.
  127. Марганец. Совместное издание Програмы ООН по окружающей среде, Международной организации труда и всемирной организации здравоохранения// Всемирная организация здравоохранения. Женева, 1985.С. 3-118.
  128. Маслянко Р.П. Иммунный статус организма коров разного возраста и их телят //Материалы международной конференции.Витебск,1994. С.76-78.
  129. Маслянко Р.П. Основи імунобіології. Львів: Вертикаль, 1999. С. 231250.
  130. Матюшенко П.В. Показатели метаболизма липидов в подкожной жировой ткани коров // Бюлл. Всерос. НИИ физиол., биохимии и питания с.-х. животных. 1991. №2. С. 37.
  131. Матющенко П.В Динамика жирнокислотного состава молока, крови и подкожной жировой ткани у коров в конце стельности и начале лактации // Бюлл. Всерос. НИИ физиол., биохимия и питания с. х. животных 1992. № 2-3 (103104). С. 3034.
  132. Мельничук Д.А. Метаболическая система кислотно-щелочного гомеостаза в организме человека и животных // Укр. биохим. журн. 1989. Т.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины