РОЛЬ БДЖОЛИНОГО ОБНІЖЖЯ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ТЕЛЯТ, ХВОРИХ НА КАТАРАЛЬНУ БРОНХОПНЕВМОНІЮ
 • скачать файл:
 • Название:
 • РОЛЬ БДЖОЛИНОГО ОБНІЖЖЯ У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ТЕЛЯТ, ХВОРИХ НА КАТАРАЛЬНУ БРОНХОПНЕВМОНІЮ
 • Альтернативное название:
 • РОЛЬ пчелиной обножки В комплексном лечении телят, больных  Катаральной бронхопневмонией
 • Кол-во страниц:
 • 178
 • ВУЗ:
 • ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА ЗООВЕТЕРИНАРНА АКАДЕМІЯ
 • Год защиты:
 • 2008
 • Краткое описание:
 • ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА ЗООВЕТЕРИНАРНА АКАДЕМІЯ

  На правах рукопису


  Зайцева Ада Анатоліївна

  УДК 619:638.178.2:616.23/24-084:636.2.082.35


  РОЛЬ БДЖОЛИНОГО ОБНІЖЖЯ
  У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ТЕЛЯТ, ХВОРИХ
  НА КАТАРАЛЬНУ БРОНХОПНЕВМОНІЮ

  16.00.01 діагностика і терапія тварин


  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук


  Науковий керівник
  Чумак Микола Іванович,
  кандидат ветеринарних наук, доцент
  Харків - 2008  ЗМІСТ

  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ . 4
  ВСТУП. 5
  РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ..................................................................... 9
  1.1. Етіологічні фактори незаразної та інфекційної природи,
  які впливають на механізм розвитку катаральної
  бронхопневмонії....... ............................................................................9
  1.2. Клінічні ознаки та діагностика катаральної бронхопневмонії... 14
  1.3. Особливості лікування телят, хворих на катаральну
  бронхопневмоню, із застосуванням ліків природного
  походження..................................................................................19
  1.4. Методи профілактики бронхопневмонії телят...... 23
  1.5. Склад бджолиного обніжжя та принципи його використання
  в гуманній і ветеринарній медицині............. 26
  РОЗДІЛ 2 ВИБІР НАПРЯМІВ ДОСЛІДЖЕНЬ, МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ВИКОНАННЯ РОБОТИ ......37
  2.1. Вибір напрямів досліджень, матеріал та методика
  виконання роботи....37
  2.2. Методи дослідження ............................43
  РОЗДІЛ 3 РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ... 46
  3.1. Засвоюваність бджолиного обніжжя молодняком великої
  рогатої худоби у 20- та 90-добовому віці......46
  3.2. Визначення оптимальної дози бджолиного обніжжя для
  телят...........49
  3.3. Вплив оптимальної дози бджолиного обніжжя на
  імунологічні показники організму телят...55
  3.4. Лікувальна ефективність бджолиного обніжжя у телят за
  катаральної бронхопневмонії..........58
  3.5. Виробниче випробування методу лікування та профілактики катаральної бронхопневмонії телят із застосуванням бджолиного обніжжя ...............................................................................73
  РОЗДІЛ 4 ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ БДЖОЛИНОГО ОБНІЖЖЯ ПРИ ЛІКУВАННІ ТЕЛЯТ, ХВОРИХ НА КАТАРАЛЬНУ БРОНХОПНЕВМОНІЮ ........79
  РОЗДІЛ 5 АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ.... 85
  ВИСНОВКИ 111
  ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ. ..113
  ДОДАТКИ. 114
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ......142


  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

  АОC - антиоксидантна система
  АФ абсолютний фагоцитоз
  БАР біологічно активні речовини
  БАСК бактерицидна активність сироватки крові
  В-лімф В-лімфоцити
  ІРІ імунорегуляторний індекс
  ІФ індекс фагоцитозу
  К контрольна група
  ЛАСК лізоцимна активність сироватки крові
  ЛНАУ Луганський національний аграрний університет
  О-лімф нульові лімфоцити
  ОН гідроксильна група
  ПОЛ - пероксидне окиснення ліпідів
  Т-акт Т-активні лімфоцити
  ТФР теофілінорезистентні лімфоцити
  ТФЧ теофіліночутливі лімфоцити
  ФА фагоцитарна активність
  ФЧ - фагоцитарне число  ВСТУП

  Актуальність теми. У великої рогатої худоби хвороби органів дихання за поширенням посідають друге місце після патології органів системи травлення [1]. Вивчення цих хвороб є актуальним у нашій країні та за кордоном [2, 3]. Встановлено [4], що телята з патологією органів дихання мали значно менші прирости маси тіла, а собівартість продукції, отриманої від таких тварин, зростає на 7 % [5]. D.C. Barret [6] вказує, що респіраторні хвороби молодняку великої рогатої худоби є проблемою не лише з економічної точки зору, а й соціальної, оскільки, антимікробні препарати, які застосовуються для лікування хворих тварин, спричиняють негативний вплив на здоров’я людей.
  Для ветеринарної медицини запропоновано цілу низку препаратів, що мають імуномодулювальну дію [9]. На сучасному етапі з цією метою вивчається можливість застосування продуктів бджільництва. Одним із них є бджолине обніжжя, яке містить велику кількість поживних та біологічно активних речовин це білкові елементи, представлені власне білками (від 7 до 30 %), багатими на незамінні амінокислоти та вільні амінокислоти (до
  40 %), ліпіди (3 %), вітаміни (повний спектр, хоча різний вміст), макро- і мікроелементи (більше 28-ми), фенольні сполуки (флавоноїди та фенолокислоти), фітогормони (містяться в ядерних субстанціях) та інші речовини.
  Вивчення хімічного складу бджолиного обніжжя а також клініко-експериментальні роботи, які були проведені у гуманній [10−12] і ветеринарній медицині [14−18], вказують, що використання препарату має добру лікувальну ефективність. Однак, використання бджолиного обніжжя при лікуванні хворих на респіраторну патологію вивчено недостстньо.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є частиною науково-дослідної роботи кафедри внутрішніх хвороб тварин Харківської державної зооветеринарної академії «Розробка методів ранньої діагностики та профілактики окремих незаразних хвороб сільськогосподарських тварин», номер державної реєстрації 0193U041906.
  Мета і завдання дослідження. Вивчити ефективність комплексного лікування телят, хворих на катаральну бронхопневмонію із застосуванням бджолиного обніжжя.
  Для досягнення мети необхідно було вирішити такі завдання:
  − з’ясувати особливості засвоєння пилкових зерен бджолиного обніжжя у травному каналі у телят 20- та 90-добового віку;
  − визначити оптимальну дозу бджолиного обніжжя для телят 3-місячного віку;
  − виявити вплив бджолиного обніжжя на імунологічні показники в організмі телят;
  − вивчити ефективність комплексного лікування телят, хворих на катаральну бронхопневмонію, з використанням бджолиного обніжжя;
  − провести виробниче випробування ефективності препарату для лікування та профілактики катаральної бронхопневмонії у телят.
  Об'єкт дослідження телята, хворі на катаральну бронхопневмонію та їх комплексне лікування з використанням неспецифічних імуностимулювальних засобів.
  Предмет дослідження вплив бджолиного обніжжя на стан неспецифічного імунітету організму телят за профілактики та лікування катаральної бронхопневмонії.
  Методи дослідження. Клінічні, гематологічні (кількість лейкоцитів, еритроцитів, вміст гемоглобіну, білка і його фракцій, загального кальцію, неорганічного фосфору, резервна лужность), імунологічні (Т-лімфоцити та їх субпопуляції, В-лімфоцити, фагоцитарна активність нейтрофілів, індекс фагоцитозу та абсолютний фагоцитоз нейтрофілів крові).
  Наукова новизна одержаних результатів. Вперше експериментально і теоретично обгрунтовано, що сухе бджолине обніжжя при введенні всередину клінічно здоровим та хворим на катаральну бронхопневмонію телятам 75−90-добового віку проявляє виражену імуномодулювальну дію, завдяки чому посилюється терапевтичний ефект, та запобігає виникненню у них цього захворювання. Вперше виявлено, що у 20-добових телят засвоєння складових речовин бджолиного обніжжя за умов перорального введення обмежене і посилюється з функціонуванням передшлунків у тварин
  90-добового віку. Визначено і обгрунтовано оптимальну дозу препарату для лікування телят, хворих на катаральну бронхопневмонію.
  Практичне значення одержаних результатів. Розроблена методика застосування бджолиного обніжжя для лікування та профілактики катаральної бронхопневмонії у телят. Використання бджолиного обніжжя у комплексній терапії телят, хворих на катаральну бронхопневмонію, сприяє корекції клітинних і гуморальних факторів захисту організму, скорочує термін перебігу хвороби, запобігає виникненню рецидивів, підвищує ефективність лікування тварин. Результати досліджень, викладених у дисертаційній роботі, увійшли до методичних рекомендацій щодо застосування бджолиного обніжжя при лікуванні та профілактиці катаральної бронхопневмонії у телят, які розглянуті і затверджені вченою радою факультету ветеринарної медицини Луганського національного аграрного університету (протокол № 14 від 14 червня 2006 р.) і Луганським обласним управлінням ветеринарної медицини (наказ №192/201 від 20 червня 2006 р.) .
  Особистий внесок здобувача. Підбір матеріалів і методів, усі експериментальні дослідження за темою дисертаційної роботи, статистична обробка та аналіз одержаних результатів, висновки і пропозиції виконані та запропоновані здобувачем. Імунологічні дослідження проводились на базі імунологічного відділу клініко-діагностичної лабораторії Луганської обласної дитячої клінічної лікарні.
  Апробація результатів дисертації. Основні матеріали дисертаційної роботи доповідалися на Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 150-річчю з дня заснування Харківського зооветеринарного інституту (м. Харків, 22 вересня 2001 р.), Міжнародній науково-практичній конференції „Актуальні проблеми ветеринарної медицини в умовах сучасного ведення тваринництва” (м. Феодосія, 2729 травня 2003 р.), ІV науково-практичній конференції „Проблеми неінфекційної патології тварин” (м. Біла Церква, 4−5 червня 2003 р.), науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу та аспірантів Луганського НАУ (2002−2006 рр.).
  Публікації. Результати експериментальних досліджень опубліковані у 8 наукових працях, із них 7 статей у наукових виданнях, що входять до переліку, затвердженого ВАК України: збірник наукових праць Харківського ЗВІ (1), Вісник Білоцерківського ДАУ (1), Міжвідомчий тематичний науковий збірник ІЕКВМ (1), збірник наукових праць Луганського НАУ (4) та одні методичні рекомендації.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  1. У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі, що виявляється у обґрунтованні стимулювального впливу бджолиного обніжжя на захисні механізми організму телят, а також вивчена його ефективність у комплексному лікуванні та профілактиці катаральної бронхопневмонії.
  2. Повнота засвоєння бджолиного обніжжя за перорального введення у телят залежить від віку і ступеня розвиненості у них системи травлення: у 20-добовому віці засвоєння препарату обмежене, у 90-добовому збільшується.
  3. Оптимальною дозою препарату сухого поліфлорного бджолиного обніжжя для телят 3-місячного віку за умов щоденного його застосування впродовж 10 діб є 0,5 г на 1 кг маси тіла на добу.
  4. Бджолине обніжжя, призначене всередину клінічно здоровим телятам 3-місячного віку в дозі 0,5 г на 1 кг маси тіла, проявляє виражену імуномодулювальну дію: сприяє збільшенню в крові загального білка на
  8 %, у тому числі за рахунок γ-глобулінів (на 12,8 %), кількості Т-загальних лімфоцитів на 38 % (р<0,001), Т-активних на 27,6 (р<0,001) і теофілінорезистентних клітин на 43 % (р<0,05), зменшенню теофіліно-чутливих клітин на 19,4 % (р<0,05), зростанню бактерицидної і лізоцимної активності сироватки крові (р<0,001) та фагоцитарної активності нейтрофілів і попереджує виникнення катаральної бронхопневмонії.
  5. Одужання тварин проявляється задовільним загальним станом, добре вираженим апетитом, відсутністю витікань з носа, кашлю, задухи, хрипів під час аускультації легень, зниженням температури тіла, частоти пульсу і дихання до фізіологічних коливань.
  6. Застосування бджолиного обніжжя у комплексному лікуванні телят, хворих на катаральну бронхопневмонію, стимулює неспецифічний захист організму: БАСК збільшується на 20 % (р1<0,001), ЛАСК на 7,9 (рк<0,001), ФА на 14 % (р1<0,001), ІФ у 1,4 раза, АФ на 20 %, титр неспецифічних антитіл в 1,5 раза (р<0,05) порівняно з цими даними до початку лікування.
  7. Під впливом бджолиного обніжжя у телят, хворих на катаральну бронхопневмонію, відновлюється кількість лейкоцитів у крові, збільшується кількість лімфоцитів на 14 %, Т-лімфоцитів на 24 %, Т-активних 23,5, ТФР 46,2, В-лімфоцитів на 32 % і зменшується кількість ТФЧ-клітин на 4,8 %.
  8. Включення бджолиного обніжжя до комплексу лікувальних препаратів за катаральної бронхопневмонії телят сприяє скороченню терміну їх лікування на 3−4 доби. Економічна ефективність застосування бджолиного обніжжя у комплексній схемі лікування хворих на катаральну бронхопневмонію телят становить 1,21 грн на 1 грн витрат.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


  1. Внутрішні хвороби тварин / В.І.Левченко, І.П.Кондрахін, М.О.Судаков та ін..; За ред. В.І.Левченка. Біла Церква, 1999. Ч.1. С. 199 − 213.
  2. Стан захворюваності новонароджених та молодняку сільсько-господарських тварин та незаразні патології в господарствах України / М.І.Цвіліховський, В.А.Грищенко, О.М.Якимчук та ін. // Науковий вісник НАУ. 2000. № 28. С. 247 251.
  3. Calf and disease factors affecting growth in female Holstein calves in Florida // G.A. Donovan, I.R. Dohoo, D.M. Montgomery, F.L. Bennett // USA Prev. Vet. Med. - 1998. − Jan. − Vol. 33 (1-4). − P. 1−10.
  4. Relationship of calf antibody status to disease and performance / G.L. Caldow, D.G. White, M. Kelsey et. al. // Vet. Rec., 1988.− Jan. 16. −Vol. 122 (3). − P. 63-65.
  5. Griffin D. Economic impact associated with respiratory disease in beef cattle // Vet. Clin. North Am. Food Anim. Pract. - 1997. − Nov. − Vol. 13 (3). − P. 367−377.
  6. Barrett D.C. Cost-effective antimicrobial drug selection for the management and control of respiratory disease in European cattle // Vet. Rec. - 2000. − May. - №6. − Vol. 146 (19). − P. 545−550.
  7. Кондрахін І.П. Діагностика, терапія і профілактика бронхопневмонії телят // Вет. медицина України. − 1998. − №3. − С. 28 − 29.
  8. Innere Medizin und Chirurgie des Rindes / Gerrit Dirksen(Hrsg.). Berlin: Parey, 2002. 1325 s.
  9. Комплексна терапія телят, хворих на катаральну бронхопневмонію з використанням імуномодулятора БАІ-1 / В.Ю.Чумаченко, Н.І.Руда, Л.Д.Варбанець та ін. // Науковий вісник НАУ. 2000. № 28. С. 251 254.
  10. Вовк I.Л. Лікування квітковим пилком у cyміші з медом астенічного синдрому у хворих на шизофренію // Пасіка. − 1996. − № 10. − С. 21.
  11. Охотський Б.А., Футрук Є.Ф. Природна сила бджолопродуктів // Пасіка. 2003. − № 8. С. 26 − 27.
  12. Соломка В.О., Соломка О.В., Карпенко П.О. Обніжжя бджолине і наше здоров'я // Пасіка. 2005. − № 11. С. 27 − 29.
  13. Боднарчук Л.І., Максютіна Н.П. Дещо про теорію і практику апітерапії // Пасіка. 2005. ─ № 1. С. 26 − 27.
  14. Базаря О.В., Чумак М.І. Профілактична дія бджолиної обніжі у телят при анемії / Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: Зб. наук. праць. Харків, 2001. Випуск 8 (32), ч. 2 . − С. 213 − 216.
  15. Маценко О.В. Результати вивчення резистентно-стимулюючої дії бджолиного обніжжя на організм курчат / Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: Зб. наук. праць. − Харків, 1998. Випуск 4, т.2 С. 124 − 127.
  16. Ягмурджі В.В., Чумак М.І. Вплив бджолиної обніжі на приріст живої маси і збереження поросят / Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: Зб. наук. праць. Харків, 2003. - Випуск 11 (35), ч.2 С. 332 − 334.
  17. Чумак Н.И., Маценко Е.В., Самохин В.М. Профилактическая эффективность обножья пчел у новорожденных телят при диспепсии // Проблемы сельскохозяйственного производства на современном этапе и пути их решения: Тез. докл. 1 междунар. науч. производ. конф. Белгород, 1997. С. 153 − 154.
  18. Чумак Н.М. Про дозування бджолиної обніжі для кроленят при вакцинації проти геморагічної хвороби // Вісник Сумського держ. аграр. університету, науково-методичний журнал. Випуск 4. 1999. С.200 − 202.
  19. Le Jan C., Asso J. Induction of interferon activity in nasal mucus by association of levamisole bysystemic route ( inactivated virus by local route // Ann. Rech. Vet. - 1980. − Vol. 11 (3). − P. 307−312.
  20. Справочник ветеринарного врача / Сост. и общ. ред. В.Г.Гавриша и И.И.Калюжного. Изд-е 6-е, испр. и доп. Ростов-на-Дону: изд-во «Феникс», 2004. С. 129 132.
  21. Судаков М.О., Цвіліховський М.І. Внутрішні незаразні хвороби тварин. К.: Мета, 2002. − С. 132 − 148.
  22. Кондрахин И.П., Левченко В.И. Диагностика и терапия внутренних болезней животных. М.: Аквариум Принт, 2005. − С. 675 686.
  23. Lowiman B., Wataon G. Pneumonia in young sucided calves // Farm. Build. Progr. 1981. Vol. 63. P. 7 8.
  24. Bovine viral diarrhea viral infections in feeder calves with respiratory disease: interactions with Pasteurella spp., parainfluenza-3 virus, and bovine respiratory syncytial virus // R.W. Fulton, C.W. Purdy, A.W. Confer et al. // Can. J. Vet. Res. - 2000. - Jul. - Vol. 64(3). - P. 151−159.
  25. Rusvai M., Fodor L. Occurrence of some viruses and bacteria involved in respiratory diseases of ruminants in Hungary // Acta Vet. Hung. - 1998. − Vol. 46(4). − P. 405−414.
  26. Costa M., Garcia L., Yunus A.S. Bovine respiratory syncytial virus: first serological evidence in Uruguay // Vet. Res. - 2000. − Mar-Apr. − Vol. 31 (2). − P. 241−246.
  27. Kovarcik K. Respiratory syncytial viruses: viral characteristics and epizootiology of the disease // Vet. Med. (Praha). - 1997. − Sep. - Vol. 42 (9). - P. 253−263.
  28. Гумеров В.Г., Надточей Г.А., Равилов А.З. Участие вируса диареи в респираторно − кишечных заболеваниях телят // Респ. науч.−произв. конф.: Тез. докл. − Казань, 1990. − С.19.
  29. Mars M.H., Bruschke C.J., van Oirschot J.T. Airborne transmission of BHV1, BRSV, and BVDV among cattle is possible under experimental conditions // Vet. Microbiol. - 1999. − Apr., 19. − Vol. 66 (3). − P. 197−207.
  30. Observations on outbreaks of respiratory disease in housed calves − (1) Epidemiological, clinical and microbiological findings // D.G. Bryson, J.B. McFerran, H.J.Ball, S.D. Neill // Vet. Rec. - 1978. − Nov., 25. − Vol. 103 (22). − P. 485−489.
  31. Данилевский В.М. Бронхопневмония телят: этиология, патогенез, профилактика и лечение // Ветеринария. 1985. № 1. С. 16 19.
  32. Справочник ветеринарного врача / Г.М.Андреев, В.У.Давыдов, В.С.Злобин и др.; Под ред. Б.С.Семенова, А.А.Стекольникова и др. СПб.: Издательство «Лань», 2002. − С. 278 − 285.
  33. Loper-Vidriero M.T., Reid L. Diseases of Lungs // Europ. J. resp. dis. 1980. Suppl. 110. P. 21 − 26.
  34. Unguroanu C., Jorbacte A., Flerlinger U. Pastaurela infections in respiratori diseases of young cattle // Aarch. еxper. vet.med. Leipsig. 1981. Vol. 35. − № 3. P. 453 − 458.
  35. Uttenthal A., Jensen N.P., Blom J.Y. Viral aetiology of enzootic pneumonia in Danish dairy herds: diagnostic tools // Vet. Rec. - 1996. - Aug., 3. - Vol. 139 (5). − P. 114−117.
  36. Association between infection of the respiratory tract attributable to bovine coronavirus and health and growth performance of cattle in feedlots / S.L. Lathrop, T.E. Wittum, K.V. Brock et al. // Am. J. Vet. Res. - 2000. − Sep. − Vol. 61 (9). − P. 1062−1066.
  37. Key D.W., Derbyshire J.B. Serological studies of parainfluenza type 3 virus, bovine adenovirus type 3 and bovine respiratory syncytial virus infection in beef calves // Vet. Microbiol. - 1984. − Oct. − Vol. 9 (6). − P. 587−592.
  38. Epidemiologic and pathologic characteristics of respiratory tract disease in dairy heifers during the first three months of life / A.M. Virtala, G.D. Mechor, Y.T. Grohn еt al. // J. Am. Vet. Med. Assoc. - 1996. − Jun., 15. − Vol. 208 (12). − P. 2035−2042.
  39. Высокопоянский А.И., Басова Н.Ю., Шахов А.Г., Шипицин А.Г. Респираторные болезни телят на Кубани // Ветеринария. − 2000. − № 12. С. 8 11.
  40. Spradbrow P. B., Cole A. M. The production of calf pneumonia with Escherichia coli and a bovine picornavirus // Journal of Comparative Pathology. 1971. Oct. Vol. 81 (4). P. 551555.
  41. Sustronck B., Deprez Р., Muylle Е., Vermeersch Н., Vandenbossche G., Remon J. P. Evaluation of the nebulisation of sodium ceftiofur in the treatment of experimental Pasteurella haemolytica bronchopneumonia in calves // Research in Veterinary Science. 1995. Nov. Vol. 59 (3). P.267271.
  42. Bronchopneumonia in mice caused by Pasteurella haemolytica A2 after predisposition by ovine Bordetella parapertussis / J. F. Porter, C. S. Mason, N. Krueger, К. Connor, W. Donachie // Vet. Microbiol. 1995. Oct. Vol. 46(4).P.393400.
  43. Synergistic action of E. coli endotoxin and Pasteurella multocida type а for the induction of bronchopneumonia in pigs / D. J. Halloy, N. A. Kirschvink, J. Mainil, P. G. Gustin // The Vet. Journ. 2005. May. Vol. 169 (3). P.417426.
  44. Заболотная В.П., Ковалёв В.Л., Русалеев В.С, Сосницкий А.И. Тканевой тропизм Р.multocidа при респираторном синдроме // Науч. тр. Крымского ГАУ. − Вып. 64. − Симферополь, 2000. − С. 145 − 154.
  45. Jones C.D. Proliferation of Pasteurella haemolytica in the calf respiratory tract after an abrupt change in climate // Res. Vet. Sci. - 1987. − Mar. − Vol. 42 (2). − P. 179−186.
  46. Inactivation of Pasteurella (Mannheimia) haemolytica leukotoxin causes partial attenuation of virulence in a calf challenge model / S.K. Highlander, N.D. Fedorova, D.M. Dusek еt al. // Infect. Immun. - 2000. − Jul. − Vol. 68 (7). − P. 3916−3922.
  47. Odugbo M.O., Odama L.E., Umoh J.U., Lamorde A.G. Pasteurella multocida pneumonic infection in sheep: Prevalence, clinical and pathological studies // Small Rumin. Res. 2006. Nov. Vol. 66 (1-3). P. 273277.
  48. Кондрахин И.П. Современный подход к этиотропной и патогенетической терапии неспецифической бронхопневмонии телят // Науч. труды Крымского ГАУ. − Вып. 71. − Симферополь, 2002. − С. 47 − 52.
  49. Van der Fels-Klerx H.J., Horst H.S., Dijkhuizen A.A. Risk factors for bovine respiratory disease in dairy young stock in the Netherlands: the perception of experts // Vet. Rec. - 2000. − Sep., 1. − Vol. 66 (1). − P. 35−46.
  50. Данилевская Н.В., Коробов А.В., Старченков С.В., Щербаков Г.Г. Справочник ветеринарного терапевта / Под ред. А.В.Коробова, Г.Г.Щербакова. СПб.: Издательство «Лань», 2001. С. 65 82.
  51. Numbers of airborne bacteria and fungi in calf houses // J.Y. Blom, E.B. Madsen, H.V. Krogh, J. Wolstrup // Nord. Vet. Med. - 1984. − Jul-Aug. − Vol. 36 (7−8). − P. 215−220.
  52. Брылин А.П. Микрофлора лёгких у телят // Ветеринария. 1986. № 2. С. 34 38.
  53. Cooper A., White D., Matthay R. Lungs and other organs // Amer. Rev. resp. Dis. 1988. Vol. 133. P. 488 − 505.
  54. Brogden KA. Ovine pulmonary surfactant induces killing of Pasteurella haemolytica, Escherichia coli, and Klebsiella pneumoniae by normal serum // Infect. Immun. - 1992. − Dec. − Vol. 60 (12). − P. 5182−5189.
  55. Апатенко В.М. Ветеринарна імунологія та імунопатологія. К.: Урожай, 1994. 127 с.
  56. Baker J.C., Ellis J.A., Clark E.G. Bovine respiratory syncytial virus // Vet. Clin. North. Am. Food Anim. Pract. - 1997. − Nov. − Vol. 13 (3). − P. 425−454.
  57. Effects of copper deficiency and copper deficiency coupled with high dietary iron or molybdenum on phagocytic cell function and response of calves to a respiratory disease challenge // G.P. Gengelbach, J.D. Ward, J.W. Spears, T.T. Brown // Jr. J. Anim. Sci. - 1997. − Apr. − Vol. 75 (4). − P. 1112−1118.
  58. Rola niedoboru witaminu A w etiopatogenezie bronchpneumonii cielat. / W. Radominski, M. Kondrachi, B. Stefaniakowa, J. Kita // Med. wet. − 1970. − № 26 (9). − С. 531−534.
  59. Асаулюк И.К., Бойчак М.П. Пневмонии. Практическое руководство. К.: «Варта», 2000. 488 с.
  60. Kohler H. Bronches // I. Pneumonia. 1971. Vol. 21. P. 529 − 546.
  61. Neffson A.W. Acute Laringotracheo-branchitis. − New York., 1989. P. 15.
  62. Справочник ветеринарного врача / П.П.Достоевский, Н.А.Судаков, В.А.Атамась и др.; Под ред. П.П.Достоевского и Н.А.Судакова. К.: Урожай, 1990. С. 422 − 431.
  63. Мельник В.І. Профілактика та лікування неспецифічної бронхопневмонії телят із застосуванням цитомединів з легень великої рогатої худоби: Автореф. дис. канд. вет. наук: 16.00.01. Біла Церква, 2001. 16 с.
  64. Могиленко А.Ф. Иммунный статус молодняка крупного рогатого скота при внутренних незаразных болезнях и их коррекция: Автореф. дис. ...д-ра вет. наук: 16.00.01 / Ленинградский вет. ин-т. − Л., 1990. − 37 с.
  65. Bircun A.A., Zagorulko A.K. Ultrastructur changes of air-blood-barrier and surfactant in chronic njnspecific lung diseases // Z.trkrank. alm. erg. 1990. Bd. 175 − № 4. − S. 24 − 31.
  66. Stevenson R. G. Pathology of pneumonia in intensively-reared calves // Jour. of Comp. Path. 1967. July. Vol. 77 (3). P. 263268.
  67. Brodersen B.W., Kelling C. L. Alteration of leukocyte populations in calves concurrently infected with bovine respiratory syncytial virus and bovine viral diarrhea virus // Viral. Immunol. - 1999. − Vol. 12 (4). − P. 323−334.
  68. Ultrastructural features of lesions in bronchiolar epithelium in induced respiratory syncytial virus pneumonia of calves / D.G. Bryson, M.F. Platten, S. McConnell, M.S. McNulty // Vet. Pathol. - 1991. − Jul. − Vol. 28 (4). − P. 293−299.
  69. Козій Н.В. Стан деяких показників білкового обміну у телят, хворих на брон­хопневмонію // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. Біла Церква, 2000. − Вип.13, ч.2. − С.67 − 70.
  70. Pneumonia: Pathogenesis, diagnosis and management / Ed.: M.S.Niederman. Philadelphia ets.: Saunders, 1994. № XII. − P.941 − 1206.
  71. Murray Z. Nadel I. Pneumonia //Respiratori Medicine. New York, 1989. Vol. 51. P. 273 − 275.
  72. Gershwin L.J., Giri S.N. Effects of allergen challenge on plasma concentrations of prostaglandins, thromboxane B2, and histamine in calves infected with bovine respiratory syncytial virus // Am. J. Vet. Res. - 1992. − Sep. − Vol. 53 (9). − P. 1670−1674.
  73. Serotyping and enzyme characterization of Pasteurella haemolytica and Pasteurella multocida isolates recovered from pneumonic lungs of stressed feeder calves / C.W. Purdy, R.H. Raleigh, J.K. Collins at al. // Curr. Microbiol. - 1997. − Apr. − Vol. 34 (4). − P. 244−249.
  74. Арбаев К.С. Патоморфология хронической неспецифической пневмонии овец // Патоморфология, патогенез и диагностика болезней с/х животных. М., 1980. С. 79 80.
  75. Bertoni-Dino F. Patologia respiratoria dei giovani bovini da carne. G. allwat, 1977. an. 27. № 4. P 2731.
  76. Григорян С.М., Манасян А.В. Изменение внешнего дыхания у телят при бронхопневмонии // Ветеринария. 1998. № 7. С. 47 49.
  77. Стадник А.М., Демидюк С.К., Терлецький Б.М. Етіологія, питання патогенезу і комплексна терапія телят, хворих на бронхопневмонію, у західній біогеохімічній зоні // Вісник Полтавської ДАА. Вип. 56.—Полтава, 2002.—С. 3536.
  78. Dungworth D.L. The respiratory system // Pathology of domestic animals / Eds. Jubb K., Kennedy P., Palmer N. − New York: Academic Press, 1985. − P. 414−416.
  79. Холод В.М. Белки сыворотки крови в клинической и экспериментальной ветеринарии. Минск: Ураджай, 1983. 78 с.
  80. Wilson L.L., Smith J.L., Smith D.L. Characteristics of veal calves upon arrival, at 28 and 84 days, and at end of the production cycle // J. Dairy Sci. - 2000. − Apr. − № 83 (4). − P. 43−54.
  81. Козій Н.В. Клінічне і морфофізіологічне обгрунтування використання проти­запальних препаратів при бронхопневмонії у телят // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. − Біла Церква, 1999. − Вип.9. − С. 82 − 86.
  82. Haptoglobin response to clinical respiratory tract disease in feedlot cattle / T.E. Wittum, C.R. Young, L.H. Stanker еt al. // Am. J. Vet. Res. − 1996. − May. − Vol. 57 (5). − P. 646−649.
  83. Serum haptoglobin concentrations in a population of feedlot cattle / C.R. Young, T.E. Wittum, L.H. Stanker еt al. / Am. J. Vet. Res. − 1996. − Feb. − Vol. 57 (2). − P. 138−141.
  84. Acute phase proteins assessment for an early selection of treatments in growing calves suffering from bronchopneumonia under field conditions // M. F. Humblet, J. Coghe, P. Lekeux, J. M. Godeau // Res. in Vet. Sc. 2004. Aug. Vol. 77 (1). P. 4147.
  85. Козій Н.В., Ільніцький М.Г. Динаміка показників білкового обміну при лікуванні телят, хворих на бронхопневмонію // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. − Біла Церква, 2002. −
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)