А- І D-ГІПОВІТАМІНОЗИ У ТЕЛЯТ (ПОШИРЕННЯ, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКА)
 • скачать файл:
 • Название:
 • А- І D-ГІПОВІТАМІНОЗИ У ТЕЛЯТ (ПОШИРЕННЯ, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКА)
 • Альтернативное название:
 • А-И D-гиповитаминоз у телят (РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА)
 • Кол-во страниц:
 • 142
 • ВУЗ:
 • Білоцерківський державний аграрний університет
 • Год защиты:
 • 2002
 • Краткое описание:
 • Білоцерківський державний аграрний університет

  на правах рукопису

  ГАРЬКАВИЙ ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

  УДК 619:616.391072.85/.08:636.2.053  А- І D-ГІПОВІТАМІНОЗИ У ТЕЛЯТ
  (ПОШИРЕННЯ, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКА)


  16.00.01 діагностика і терапія тварин

  ДИСЕРТАЦІЯ
  на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук  НАУКОВИЙ КЕРІВНИК
  доктор ветеринарних наук,
  професор, академік УААН
  Левченко Володимир Іванович
  Біла Церква 2002
  ЗМІСТ
  стор.
  Перелік умовних позначень.3
  Вступ...4
  1. Огляд літератури.....9
  1.1. Діагностика і профілактика А-гіповітамінозу..9
  1.2. Біологічна роль вітаміну D ..17
  1.3. Діагностика і профілактика D-гіповітамінозу молодняку.....29
  2. Вибір напрямів досліджень, матеріал та методи виконання роботи....37
  3. Клінічний статус, показники А- і D-вітамінного обміну
  у телят одномісячного віку....45
  4. Діагностика порушень А- і D-вітамінного обміну
  у телят дво-тримісячного віку.59
  5. Вплив тетравіту на А-вітамінний та фосфорно-кальцієвий обмін
  у телят місячного віку...67
  5.1. Вплив тетравіту, введеного в різних дозах,
  на показники А-вітамінного і фосфорно-кальцієвого обміну. 67
  5.2 Вплив тетравіту, введеного різними методами,
  на А-вітамінний та фосфорно-кальцієвий обмін74
  6. Вплив інсолвіту на А-вітамінний та фосфорно-кальцієвий обмін
  у телят79
  7. Біологічна активність і токсичність вітамінно-мінерального
  концентрату в дослідах на щурах.....83
  7.1. Принципи конструювання вітамінно-мінерального концентрату.83
  7.2. Вивчення біологічної активності та токсичності
  вітамінно-мінерального концентрату на щурах ....86
  8. Біологічна активність та лікувально-профілактична ефективність
  вітамінно-мінерального концентрату в дослідах на телятах..95
  9. Узагальнення і аналіз результатів роботи ...108
  Висновки .....123
  Пропозиції виробництву.......125
  Список використаної літератури....126
  Додатки..147  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
  АЛТ аланінамінотрансфераза
  АСТ аспартатамінотрансфераза
  БА бактерицидна активність
  ДЗБ вітамін D-зв’язувальний білок
  ВАТ відкрите акціонерне товариство
  ВМК вітамінно-мінеральний концентрат
  ВГЕ вміст гемоглобіну в еритроциті
  ГГТ гаммаглутамілтрансфераза
  ГРЗ гострі респіраторні захворюваня
  ДАУ державний аграрний університет
  ДПЗ державний племінний завод
  ДНК дезоксирибонуклеїнова кислота
  Іg імуноглобулін
  Са іон кальцію
  Р іон фосфору
  Nа+ іон натрію
  СаЗБ кальційзв’язувальний білок
  Са2+-АТФ-аза кальцій-аденозинтрифосфатаза
  КСП колективне сільськогосподарське підприємство
  ЛА лізоцимна активність
  ЛФ лужна фосфатаза
  МО міжнародна одиниця
  мРНК матрична рибонуклеїнова кислота
  НАН Національна академія наук
  НДІ науково-дослідний інститут
  ДНДКІ державний науково-дослідний контрольний інститут
  НТР науково-технічна рада
  Nа+К+-АТФ натрій-калій-аденозинтрифосфатаза
  ПТГ паратгормон
  РЗБ ретинолозв’язувальний білок
  цАМФ циклічний аденозинмонофосфат
  25ОНD3 25-гідроксихолекальциферол
  24,25(ОН)2D3 24,25-дигідроксихолекальциферол
  1,25(ОН)2D3 1,25-дигідроксихолекальциферол

  2,3-ДФГ 2,3-дифосфогліцеринова кислота  ВСТУП

  Актуальність теми. Виробництво сільськогосподарської продукції в Україні неможливо уявити без стабільного розвитку тваринництва, і насамперед скотарства. Тому в останні роки у господарствах різних форм власності практикується розведення високопродуктивних порід корів [1]. Проте кризові явища в економіці України спричинили значне скорочення заготівлі кормів: у 19961997 рр. було заготовлено лише по 9,5 центнерів кормових одиниць або 42 % до потреби, у 19981999 рр. 72 %, 19992000 рр. 80,4 %. Це зумовило значне скорочення поголів’я корів з 4039,2 тис. у 1996 до 2012,9 тис. у 2000 р. [2].
  Нестача та низька якість кормів, недотримання структури раціонів спричиняють глибокі порушення усіх видів обміну речовин, зниження продуктивності, ослаблення захисних механізмів та відхід молодняку сільськогосподарських тварин. За даними лабораторій ветеринарної медицини України дефіцит життєво важливих речовин в організмі досить значний. Навіть в осінній період 45 % корів мають низький уміст каротину в сироватці крові, 24 загального кальцію, 25 % фосфору [3]. У зимово-весняний період гіпокаротинемія встановлена у 89,2 % корів, а низький уміст вітаміну А у 69,5 % корів, причому у 10,5 % корів його було менше 10,0 мкг/100 мл [4, 5, 6]. Характерною особливістю більшості хвороб, спричинених порушенням обміну речовин, є те, що вони мають приховану стадію перебігу, коли типові симптоми патології не виражені. Діагноз хвороби на цій стадії можна поставити лише спеціальними, і зокрема лабораторними методами дослідження [6, 7]. До таких хвороб відносяться А- і D- гіповітамінози.
  Методи діагностики і профілактики А-гіповітамінозу у корів і телят до одномісячного віку та молодняку старше 3-місячного віку, рахіту у молодняку грунтовно вивчені і висвітлені у кількох роботах [5, 810]. Проте залишилися нез’ясованими ряд методичних питань щодо ефективності різних доз і методів застосування олійних розчинів вітамінів А і D для телят 13-місяч-ного віку, оскільки у окремих роботах є повідомлення щодо низької ефективності парентеральних ін’єкцій олійного розчину вітаміну А [11]. Окрім того, розвиток поліморбідності внутрішньої патології у тварин [12, 13] зумовлює необхідність розробки і застосування комплексних вітамінно-мінеральних препаратів, які мають різновекторність терапевтичної дії.
  Зв’язок роботи з науковими програмами. Робота була фрагментом завдання 05 проекту 14 Ветеринарне забезпечення” програми УААН Продо-вольство95”, є частиною держбюджетної угоди № 1/16 з Міністерством аграрної політики України; номер держреєстрації 0100U001534.
  Мета дослідження експериментально обґрунтувати ефективність застосування комплексного вітамінно-мінерального препарату, тетравіту та інсолвіту для лікування і профілактики А- і D-гіповітамінозів у телят 13-місячного віку.
  Для досягнення мети необхідно було вирішити наступні завдання:
  вивчити клінічний і гематологічний статус, показники А- і D-вітамін-ного обміну у 2040-денних телят та з’ясувати поширення А- і D-гіповіта-мінозів;
  розробити інформативні методи діагностики порушення А- і D-віта-мінного обміну в телят;
  вивчити ефективність тетравіту, введеного в різних дозах і різними методами, для лікування і профілактики А- і D-гіповітамінозів у телят;
  вивчити ефективність застосування інсолвіту з цією ж метою;
  розробити склад і технологію виготовлення комплексного вітамінно-мінерального концентрату, вивчити його токсичність, біологічну активність та ефективність для лікування і профілактики порушень А- і D-вітамінного обміну в телят.
  Об’єкт дослідження телята чорно-рябої породи 13-місячного віку, білі щури лінії Wistar”.
  Предмет дослідження кров, сироватка крові.
  Методи дослідження клінічні, морфологічні (еритроцити, лейкоцити), біохімічні (гемоглобін, загальний білок, імуноглобуліни, вітамін А, каротин, загальний кальцій, неорганічний фосфор, сечовина, креатинін, загальні ліпіди, холестерол, глюкоза, активність ЛФ, АСТ, АЛТ, ГГТ), імунологічні (фагоцитоз, бактерицидна і лізоцимна активність сироватки крові), атомно-абсорбційної спектрофотометрії (мідь, цинк, залізо), радіоконкурентного зв’язування (25ОНD3), гістологічний (печінка, нирки, міокард, легені), рентгенографічний (велика гомілкова кістка).
  Наукова новизна роботи. Уперше експериментальним шляхом встановлена відсутність кореляції між обміном каротину та вітаміну А в телят 13-мі-сячного віку. Доведена множинність внутрішньої патології в телят: А- і D-гіпо-вітамінози та гіпопластична анемія розвиваються як супутні хвороби. Розроблений, теоретично і експериментально обгрунтований принципово новий спо-сіб одержання вітамінно-мінерального концентрату, який ґрунтується на підборі складових компонентів, функціонально поєднаних у клітинному обміні, сумісне використання яких посилює їхню біологічну активність.
  Практичне значення результатів роботи. Доведено, що визначення вмісту каротину в сироватці крові телят 13-місячного віку не має інформативного значення для оцінки стану А-вітамінного обміну. Для ранньої діагностики А- і D-гіповітамінозів при одночасному перебігу цих захворювань у телят необхідно визначати вміст вітаміну А, загального кальцію та неорганічного фосфору. Визначено фізіологічний уміст вітаміну А в сироватці крові телят тримісячного віку та активність лужної фосфатази в сироватці крові клінічно здорових телят одно-тримісячного віку при дослідженні різними методами. Встановлена оптимальна доза вітаміну А у складі тетравіту та інсолвіту для лікування А-гіповітамінозу в телят.
  Експериментально обгрунтовано необхідність застосування комплексних вітамінно-мінеральних препаратів. У співробітництві з Інститутом біохімії НАН України ім. О.В. Палладіна (канд. біол. наук Л.І. Апуховська) розроблено склад і принципово нову технологію отримання комплексного вітамінно-мінерального концентрату (ВМК) для лікування та профілактики А- і D-гі-повітамінозів у телят, компоненти якого зберігають свою активність протягом двох років. Вивчено біологічну активність і лікувально-профілактичну ефективність вітамінно-мінерального концентрату та експериментально обгрунтовано дозу і термін його застосування для лікування і профілактики А- і D-гіповітамінозів у телят одно-тримісячного віку. Результати досліджень, викладені в дисертаційній роботі, увійшли до методичних рекомендацій Диспансеризація великої рогатої худоби” (розділ 9), схвалених науково-технічною радою Головного управління ветеринарної медицини з держветінспекцією Міністерства сільського господарства і продовольства України 19 грудня 1996 р. (протокол № 4а). Розроблені і затверджені ДНДКІ ветеринарних препаратів і кормових добавок технічні умови ТУУ 216241130.01198 Вітамінно-мінеральний концентрат” та тимчасова настанова щодо його застосування телятам (протокол № 5 від 15 червня 1999 р.).
  Особистий внесок здобувача полягає в тому, що він самостійно вивчав поширення А- і D-гіповітамінозів, проводив експериментальні дослідження щодо вивчення діагностики патології, порівнював лікувально-профілактичну ефективність різних вітамінних препаратів, узагальнював та аналізував результати експериментальних досліджень. Розробка технології одержання ВМК та методів контролю препарату проводилася під керівництвом Л.І.Апуховської (Інститут біохімії НАН України). Морфологічні та біохімічні дослідження крові здобувач виконував у лабораторії НДІ внутрішніх хвороб тварин при Білоцерківському ДАУ.
  Апробація результатів дисертації проводилася на трьох конференціях з проблем неінфекційної патології тварин (м. Біла Церква, 78 червня 1995 р., 45 червня 1998 р. та 34 листопада 2000 р.), Міжнародній конференції, присвяченій 100-річчю від дня народження С.З. Гжицького (м. Львів, 46 травня 2000 р.), щорічних (19982002 рр.) наукових конференціях професорсько-викладацького складу Білоцерківського ДАУ, Всеукраїнській науковій конференції докторантів і аспірантів (м. Біла Церква, 1317 травня 2002 р.).
  Публікації. Результати експериментальних досліджень опубліковані в 7 статтях, що вийшли у Віснику Білоцерківського державного аграрного університету” (6) та Науковому віснику Львівської державної академії ветеринарної медицини імені С.З. Гжицького” (1).
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  1. У дисертації на основі експериментальних досліджень не встановлено кореляції між умістом каротину і вітаміну А в сироватці крові телят тримісячного віку. Визначені межі фізіологічних коливань вітаміну А і активності лужної фосфатази, що дозволило вивчити поширення А- і D-гіповітамінозів та обгрунтувати методи діагностики патології. Доведена поліморбідність патології: А- і D-гіповітамінози та гіпопластична анемія розвиваються як супутні хвороби. Апробовані різні вітамінні препарати, дози та способи їх застосування з метою профілактики А- і D-гіповітамінозів у телят 13-місячного віку. Проведені дослідження з вивчення токсичності і біологічної активності вітамінно-мінерального концентрату на щурах, лікувально-профілактичної ефективності його при А- і D-гіповітамінозах. Розроблена і затверджена ДНДКІ ветеринарних препаратів і кормових добавок нормативно-технічна документація (технічні умови і настанова) щодо його застосування.
  2. У телят одномісячного віку встановлена поліморбідність внутрішньої патології: А-вітамінна недостатність виявлена у 70,3 % із 273 досліджених телят, зменшений уміст загального кальцію у 76,1 % телят, неорганічного фос-фору у 46,5 %, міді 91,5, цинку 85,1 %. 40 % телят мають ознаки аліментарно-дефіцитної анемії. Поєднаний перебіг А- і D-гіповітамінозів встановлений у 65 % телят. У 100 % телят зменшений уміст імуноглобулінів та знижена лізоцимна активність сироватки крові, у 69,6 % встановлена гіпопротеїнемія.
  3. Уміст вітаміну А в сироватці крові клінічно здорових телят дво-три-місячного віку становить 1535 мкг/100 мл. Уміст каротину не корелює з умістом ретинолу в сироватці крові, і тому його визначення не має діагностичного значення. Ліміт фізіологічних коливань активності лужної фосфатази, визначеної з β-гліцерофосфатом, становить 3,59,5 од. Боданського, з динатрійфеніл-фосфатом 3060 Од/л у одномісячних телят та 1028 Од/л у тримісячних.
  4. Парентеральне введення тетравіту в дозах: вітаміну А 100 МО/кг, вітаміну D 50 МО/кг не відновлює вміст вітаміну А, загального кальцію та неорганічного фосфору в сироватці крові. Ефективним у лікуванні А-гіповіта-мінозу в телят одно-тримісячного віку є застосуваня вітаміну А у складі тетравіту в дозі 250300 МО на 1 кг маси тіла 6 разів через кожні 810 діб. Інтра-перитонеальні ін’єкції тетравіту в такій же дозі не мають переваги над підшкірними чи внутрішньом’язовими.
  5. Інсолвіт проявив більшу активність щодо відновлення обміну вітаміну А: його кількість за період лікування в сироватці крові зросла в 2,3, а після введення тетравіту в 1,7 рази.
  6. Лікувальна ефективність вітаміну D у складі олійного розчину (тетравіту) та вододисперсного розчину (інсолвіту) у добовій дозі, відповідно, 125150 і 4050 МО/кг маси тіла, введених 6 разів через 810 діб, є недостатньою для відновлення фосфорно-кальцієвого обміну.
  7. Вітамінно-мінеральний концентрат є білковим комплексним препаратом вітамінів D3 і Е у вигляді ацетатної форми та гранулятом мінеральних еле-ментів з вітаміном А. Діючі речовини зберігаються в незміненому стані протягом двох років. ВМК не впливає токсично на організм щурів у дозі, що в 10 ра-зів перевищує фізіологічну (за показниками гемопоезу, активністю індикаторних ферментів печінки АСТ, АЛТ, ГГТ та вмістом сечовини).
  8. Згодовування ВМК у фізіологічній дозі щурам підвищує вміст 25-гі-дроксихолекальциферолу до 24,1 ± 0,9 нг/мл, порівняно з 3,4 ± 0,1 у контролі, забезпечує відновлення фосфорно-кальцієвого обміну, стимулює гемопоез, лізоцимну і бактерицидну активність сироватки крові, загальну елімінуючу ак-тивність нейтрофілів, нормалізує вуглеводний та ліпідний обмін.

  9. Згодовування вітамінно-мінерального концентрату (ВМК) телятам, починаючи з 30-денного віку, по 15 г на добу (вітаміну А 200250 МО та вітаміну D3 4050 МО на 1 кг маси тіла) збільшує вміст вітаміну А в сироватці крові з 12,3 ± 0,7 до 27,8 ± 1,9 мкг/100 мл (р < 0,001), неорганічного фосфору з 1,86 ± 0,09 до 2,4 ± 0,05 ммоль/л, стабілізує вміст загального кальцію, стимулює гемоцитипоез і неспецифічну резистентність організму (синтез імуноглобулінів, бактерицидну і лізоцимну активність сироватки крові), нормалізує обмін міді, цинку та заліза, позитивно впливає на відновлення структури гепатоцитів, екскреторну та фільтраційну функції нирок.  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Буркат В.П. Деякі аспекти наукового обгрунтування розвитку скотарства в Україні // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун.-ту. Вип. 7, ч. 1. Біла Церква, 1998. С. 153 161.
  2. Вербицький П. Минуле, сьогоденне і майбутнє галузі ветеринарної медицини // Вет. медицина України. 2001. № 1. С. 25.
  3. Достоєвський П.П., Ільченко А.В. Проблеми неінфекційної патології тварин // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун.-ту. Вип. 5, ч. 1. Біла Церква, 1998. С. 3 6.
  4. Сахнюк В.В. А-гіповітаміноз у високопродуктивних корів // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун.-ту. Вип. 9. Біла Церква, 1999. С. 147 151.
  5. Сахнюк В.В. Діагностика, лікування та профілактика А-гіповіта-мінозу у корів і телят: Автореф. дис. канд. вет. наук. К., 1996. 18 с.
  6. Левченко В.І. Методологічні принципи вивчення метаболічних хвороб // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун.-ту. Вип. 5, ч. 1. Біла Церква, 1998. С. 24 28.
  7. Левченко В.І., Безух В.М., Сахнюк В.В. Доклінічний перебіг метаболічних хвороб // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун.-ту. Вип. 16. Біла Церква, 2001. С. 115 120.
  8. Щуревич Г.А. Диагностика и профилактика А-гиповитаминоза у крупного рогатого скота при откорме в специализированных хозяйствах: Автореф. дис. канд. вет. наук. М., 1986. 14 с.
  9. Тыхонюк Л.А. Характеристика синовиальной жидкости суставов конечностей молодняка крупного рогатого скота в норме и при костно-суставной патологии D-гиповитаминозного происхождения в условиях интенсивного откорма: Автореф. дис. ... канд. вет. наук. Л., 1983. 16 с.
  10. Левченко В.И. Особенности диагностики D-гиповитаминоза // Ветеринария. 1981. № 6. С. 54 55.
  11. Душейко А.А. Витамин А: Обмен и функции. К.: Наук. думка, 1989. 288 с.
  12. Левченко В.І., Сахнюк В.В. Поліморбідність патології у високо-продуктивних корів // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун.-ту. Вип. 3, ч. 1. Біла Церква, 1997. С. 89 92.
  13. Кондрахин И.П. Полиморбидность внутренней патологии // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун.-ту. Вип. 5, ч. 1. Біла Церква, 1998.С. 79 83.
  14. Кондрахин И.П. Полиморбидность внутренней патологии // Ветеринария. 1998. № 12 С. 3840.
  15. Леутський К.М. Витамин А. Черновцы, 1959. 453 с.
  16. Витамины в питании животных / А.Р. Вальдман, П.Ф. Сурай, И.А. Ионов, Н.И. Сахацкий. Харьков, 1993. 423 с.
  17. Труфанов А.В. Биохимия витаминов и антивитаминов. М.: Колос, 1972. 328 с.
  18. Волотовский И.Д., Конев С.В. Структурная динамика фоторецепторного аппарата. Минск: Наука и техника, 1986. 208 с.
  19. Вальдман А.Р. Значение витаминов в питании сельскохозяйственных животных и птиц. Рига: Зинатне, 1957. 272 с.
  20. Минерально-витаминный обмен при болезнях печени / В.И.Левчен-ко, Г.А.Щуревич, Т.И.Чадюк и др. // Ветеринария. 1984. № 9. С. 52 54.
  21. Кузнецов Н.И. Диагностическое значение микроскопии мазков конъ-юнктивы и слизистой оболочки влагалища при гиповитаминзе А крупного рогатого скота // Зап. Воронеж. с.-х ин-та. Воронеж, 1968.Т. 37. С. 6674.
  22. Клинико-биохимическая и патоморфологическая диагностика А-гиповитаминоза новорожденных телят / И.С. Дудко, В.И. Левченко, Т.И. Чадюк, Г.А. Щуревич // Материалы IX Всесоюз. науч.-практ. конф. по патомор-фологии с.-х. животных (Каунас, 1984 г.) Вильнюс, 1986. С. 154 155.
  23. Витамины в кормлении сельскохозяйственных животных и птиц / Н.Т. Емелина, В.С. Крылова, Е.А. Петухова, Н.В. Бромлей. М.: Колос, 1970. 312 с.
  24. Дженсен Р., Маккей Д. Болезни крупного рогатого скота при промышленном откорме. М.: Колос, 1977. С. 334 339.
  25. Внутрішні хвороби тварин / В.І.Левченко, І.П.Кондрахін, В.В.Вліз-ло та ін.; За ред. В.І.Левченка. Біла Церква, 2001. Ч. 2. С. 226 232.
  26. Moore T. Vitamin A and carotene // Biochem. J. 1930. Vol. 24, № 4 P. 692 700.
  27. Coodman D.S., Huang H.S. Biosyntesis of vitamin A with raf interestinal enzymes // Science. 1965. Vol. 149, № 3686. P. 879 880.
  28. Olson J.A., Hayashi O. The enzymatic cleavage of β -carotine into vitamin A by soluble enzymes of rat liver and intestine // Broc. Nutr. Acad. Sci. 1965. Vol. 54. P. 1364 1367.
  29. Дмитровский Д.А. Пути превращения β-каротина в витамин А в организме и его регуляция // Докл. ВАСХНИЛ. 1987. № 9. С. 22 25.
  30. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных: Справ. пособие / А.П. Калашников, Н.И. Клейменов, В.Н. Баканов и др. М.: Агропромиздат, 1985. 352 с.
  31. Паєнок С.М., Гусак Я.С. Вітаміни в тваринництві. Львів: Урожай, 1988. 157 с.
  32. Витамины в кормлении сельскохозяйственных животных / О.Е. Привало, С.М. Паєнок, Я.С. Гусак и др.; Под ред. О.Е.Привало. К.: Урожай, 1983. 160 с.
  33. Хенниг А. Минеральные вещества, витамины и биостимуляторы в кормлении сельскохозяйственных животных. М.: Колос, 1976. 560 с.
  34. Берзинь Н.И. Роль витамина А в ассимиляции и обмене цинка в организме животных: Автореф. дис. д-ра биол. наук. Л., 1990. 42 с.
  35. Кондрахин И.П. Алиментарные и эндокринные болезни животных. М.: Агропромиздат, 1989. 256 с.
  36. Нестерова Е.А. Использование каротина растущими свиньями // Труды Всесоюзн. НИИ животноводства. 1950. Т. 186. С. 89 91.
  37. Зинченко Л.И., Погорелова И.Е. Минеральновитаминное питание коров. Л.: Колос, 1980. 80 с.
  38. Мартовицкая А.М., Гайворонский Б.А., Карбышев О.Б. Усвояемость каротина из различных рационов // Животноводство. 1975. № 9. С. 4344.
  39. Сахнюк В.В. Профілактика А-гіповітамінозу сухостійних корів і новонароджених телят // Неінфекційна патологія тварин: Матеріали наук.-практ. конф. (м. Біла Церква, 78 черв. 1995 р.). Біла Церква, 1995. Ч. 1. С. 90 91.
  40. Левченко B.I. Про взаємодію жиророзчинних вітамінів i мінераль-них елементів // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. Вип. 4, ч. 1. Біла Церква, 1998. С. 69 78.
  41. Мікроелементози сільськогосподарських тварин / М.О. Судаков, B.I. Береза, І.Г. Погурський та ін.; За ред. М.О. Судакова. 2-е вид. перероб. і допов. К.: Урожай, 1991. 144 с.
  42. Фасоля В.П. Гіпотиреоз у корів в господарствах центрального Полісся України: Автореф. дис. ... канд. вет. наук. Сімферополь, 1996.16 с.
  43. Уразаев Н.А. Профилактика нарушений обмена веществ у крупного рогатого скота. Л.: Агропромиздат, 1986. 159 с.
  44. Левченко В.І. Порушення функцій печінки при гепатозі у бичків // Вісник с.-г. науки. 1982. № 7 С. 46 47.
  45. Левченко В.И. Болезни печени у молодняка крупного рогатого скота при выращивании и откорме в специализированых хозяйствах: Автореф. дис. д-ра вет. наук. М., 1986. 26 с.
  46. Емельянов Л.В. К вопросу о кореляции показателей витамина А и каротина в сыворотке крови крупного рогатого скота // Труды Латв. с.-х. акад. Рига, 1970. 1970. Т. 30. С. 172 176.
  47. Емельянов Л.В., Маневич З.А., Ланковский А.Ж. О методах контроля за состоянием А-витаминного обмена у коров и телят // Тр. Латв. с.-х. акад. Рига, 1974. Т. 78. С. 70 73.
  48. Обжорин Н.В., Кузнецов Н.И. К диагностике гиповитаминоза А у крупного рогатого скота // Материалы докл. Всесоюз. науч.-практ. конф. терапевтов и диагностов, посвящ. 100-летию проф. Н.П.Рухлядева. Казань, 1969. С. 458 462.
  49. Щуревич Г.А. Диагностика А-гиповитаминоза при откорме молодняка крупного рогатого скота // Ветеринария: Межвед. Темат. науч. сб. К., 1985. Вып. 60. С. 70 72.
  50. Левченко В.І., Сахнюк В.В. А-гіповітаміноз у великої рогатої худоби: проблеми діагностики, лікування та профілактики // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту. Вип. 5, ч. 1. Біла Церква, 1998. С. 195 200.
  51. Сахнюк В.В. Оцінка А-вітамінного забезпечення корів при диспансеризації // Наукові досягнення в галузі вет. медицини: Матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. молодих вчених (12 квіт. 1997 р.). Харків, 1997. С. 117 119.
  52. Диспансеризація великої рогатої худоби: Методичні рекомендації / В.І.Левченко, І.П.Кондрахін, Г.Г.Харута та ін. К., 1997. 60 с.
  53. Состояние А-витаминного обмена у новорожденных телят / В.И. Лев-ченко, Г.А. Щуревич, Л.М. Богатко, В.В. Сахнюк // Профилактика и лечение болезней молодняка с.-х. животных: Тезисы докл. Всесоюзн. науч.-техн. конф. (г. Воронеж, 910 окт. 1991). Воронеж. М., 1991. С. 69 70.
  54. Ветеринарная диспансеризация сельскохозяйственных животных: Справочник / В.И.Левченко, Н.А.Судаков, Г.Г.Харута и др.; Под ред. В.И.Левченко. К.: Урожай, 1991. 304 с.
  55. Левченко В., Сахнюк В. Діагностика і лікування А-гіповітамінозу корів // Вет. медицина України. 1997. № 10. С. 24 25.
  56. Гудвин Т.В. Сравнительная биохимия каротиноидов М., 1954. 405 с.
  57. Thompson S.V. Reviem of the progress of dairy science A J. Dairy Sci. 1968. Vol. 35, № 2. P. 149 169.
  58. Клінічна діагностика хвороб тварин / B.I. Левченко, М.О. Судаков, Й.Л. Мельник та ін.; За ред. В.І. Левченка. К.: Урожай, 1995. 368 с.
  59. Чадюк Т.И. Состояние минерально-витаминного обмена у телят раннего возраста // Пути совершенствования науч.-техн. прогресса в сельськохозяйственном производстве: Науч.-техн. конф. (г. Одесса, 2526 мая 1985 г.). Одесса, 1985. С. 30 31.
  60. Проблемы незаразной патологии при выращивании и откорме молодняка в специализированных хозяйствах / В.И.Левченко, Л.М.Богатко, Т.И.Чадюк, Г.А.Щуревич // Вет. пробл. пром. животноводства: Тез. докл. респ. науч.-практ. конф. (Белая Церковь, 17 19 окт. 1985 г.). Белая Церковь, 1985. Ч. 2. С. 47 49.
  61. Gazo M. Metabolismus vitaminu A a karotenu // Veter. cas. 1958, R. 7. C 1. S. 66 79.
  62. Vitamin A transfer from cows to cales / R.F.Braustetter, R.E.Tucker, G.E.Mitchellet al. // Int. J. vitamin Nutr. Res. 1973. Vol. 43, № 2. P. 142146.
  63. Вальдман А.Р. Витамины в животноводстве. Рига: Зинатне, 1977. 352 с.
  64. Позднякова Н.С. Оценка качества суточных цыплят: Автореф. дис. канд. с.-х. наук. М., 1985. 26 с.
  65. Караващенко В.Ф. Кормление с.-х. птицы. К., 1986. 304 с.
  66. Околелова Т.М., Байковская И.П. Нормирование жирорастворимых витаминов в комбикормах для молодняка мясных кур // Доклады ВАСХНИЛ. 1987. № 12. С. 27 30.
  67. Околелова Т.М., Сергеева А.М. Витаминное питание сельськохозяйственной птицы и инкубационные качества яиц: обзорная информация. М., 1988. 52 с.
  68. Емелина Н.Т. О нормах витамина А и факторах, влияющих на концентрацию его в яйцах племенных кур // Физиолого-биохимические и генетические основы повышения эффективности использования кормов в животноводстве. Боровск, 1973. С. 83 84.
  69. Маслова О.И. Витамины в кормлении птицы. М.: Колос, 1975. 206 с.
  70. Орлов М.В. Биологический контроль в инкубации М.: Россельхозиздат, 1987. С. 121 133.
  71. Левченко В.И. Использование цитровита в лечении телят раннего возраста // Новые фармакологические средства в ветеринарии: Тезисы докл. к 1-ой межвузов. науч.-практ. конф. Л., 1989. С. 24 25.
  72. Левченко В.И., Чадюк Т.И., Щуревич Г.А. Использование цитровита в лечении телят раннего возраста // Вопросы ветеринарной фармации и фармакотерапии: Тезисы докл. Всесоюз. науч.-практ. конф. (Сигулда, 1718 окт. 1986 г.). Сигулда, 1990. С. 127 129.
  73. Чадюк Т.И. Влияние цитровита на минерально-витаминный обмен телят // Актуальные вопр. профилактики и лечения болезней с.-х. животных: Тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. конф. молодых ученых (Москва, 2123 мая 1985 г.). Москва, 1985. С. 77 78.
  74. Сурай П.Ф., Кукленко Т.В., Іонов І.А. Фізіолого-біохімічні основи нормування вітаміну А у птиці // Біологія тварин. Т. 3, № 1. Львів, 2001. С. 22 27.
  75. Гунчак А.В. Застосування комплексного вітамінного препарату інсолвіту у ветеринарії // Наукові досягнення в галузі вет. медицини: Матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. молодих вчених (12 квітня 1997 р.). Харків, 1997. С. 81 82.
  76. Чернуха В.К. Гиповитаминозы и авитаминозы сельскохозяйственных животных. К.: Урожай, 1977. 87 с.
  77. Кузнецов Н., Качалова Е. Содержание витаминов и аминокислот в молоке коров // Животноводство. 1981. № 8. С. 39 40.
  78. Бауман В.К. Биохимия и физиология витамина D. Рига: Зинатне, 1989. 378 с.
  79. Тур А.Ф. Рахит. Л.: Медицина, 1966. 158 с.
  80. Steenbock H.S., Nelson M. T. The induction of calcifying properties in rickets-producion ration by radiation energy // J. Biol. Chem. 1924. Vol. 62. № 3. P. 575 583.
  81. Hess A.F. The antirachitic activation of foods and cholesterol by ultraviolet irradiation // JAMS. 1925. Vol. 84. P. 1910 1913.
  82. Макколлум Е.В., Симмондс Н. Новое в питании. M.: Сельхозгиз, 1930. 95 с.
  83. Windaus A., Lettre H., Schenke F. Uber das 7-Dehydrocholesterin // Liebigs Ann. Chem. 1935. Bd. 520. S. 96 106.
  84. Gascon-Barre V., Ellbar H. TherrienFerland D. Seguestration and microsomal C-25-hydroxylation of H-vitamin D3 by the liver // Metabolism. 1985. Vol. 34. № 3. P. 244 250.
  85. Апуховська Л.І. Сучасні уявлення про фiзioлoгiчнy фyнкцiю вітаміну D3 // Вicник Бiлoцepкiв. держ. аграр. ун.-ту. Вип. 5, ч. I. Бiлa Церква, 1998. С. 153 155.
  86. Blunt J.W., De Luca H.F., Schnoes H.K. 25-hydroxycholecalciferol; a biological active metabolite of vitamin D // Biochemistry. 1968. Vol. 7. № 10. P. 3317 3322.
  87. Dahibeback H., Wilvall C. 25-hydroxylation of active vitamin D3 in rat liver: oles of mitochondrial and microsomal cytochrome P-450 // Biochem. Biophys. Research Communs. 1987. Vol. 142. № 3. P. 999 1005.
  88. Lawson D.E., Wilson P.W., Kodicek Е. New vitamin D metabolite localised in intestinal nuclei // Nature. 1969. Vol. 222. № 171 P. 5189 5197.
  89. De Luca H. New developmentis in the vitamin D3 endocrine system // J. Amer. Diet. Assoc. 1982. Vol. 80. № 3. P. 231 237.
  90. Спиричев В.Б. Методы оценки обеспеченности человека витамином D // Вопр. питания. 1981. Т. 5, № 11. С. 3 8.
  91. Механизм биологического действия витамина D3: современные представления / Л.И.Апуховская, Л.И.Омельченко, М.В.Степанов, Ю.Г.Ан-типкин // Журнал АМН Украины. 1996. Т. 2, № 1. С. 15 31.
  92. Hsu Chen H., Patel Sanjeev. 25-hydroxyvitamin D metabolism and its effect on calcitriol metabolism in experimental renal failure // J. Lab. Clin. Med. 1990. Vol. 116, №1. P. 51 57.
  93. Decreased 1,25-dihydroxyvitamin D3 receptor density is associated with a more severe from of parathyroid hyperplasia in chronic uremic patients / Fukuda N. Tanaka H. Tominasa I. et al. //J. Clin. Inrest. 1993. Vol. 92. P. 1436 1443.
  94. Dietary calcium and phosphate restriction in guinea-pigs during pregnancy: fetal mineralisation induces maternae hypocalcaemia despite increased 1α,25-dihydroxycholecalciferol concentrations / Rummens K., Van Herck E., Van Bree R., Boullon R. et al. // Br. J. Nutr. 2000. Vol, 84. № 4. P. 495 504.
  95. Влияние нефректомии на обмен витамина D у беременных крыс / С.П.Ивашкевич, Т.Г.Ширанкова, Л.И.Апуховская, Л.И.Омельченко // Вопросы мед. химии. 1992. № 5. С. 44 47.
  96. Влияние 24,25-дигидрооксивитамина D3 (диоксивита) на обмен Са и иммунный статус при хронической почечной недостаточности / И.Н. Сергеев, К.Д. Плецитый, Ф.И. Руснак, В.Б. Спиричев // Вопр. мед. химии. 1990. 36, № 4. С. 17 20.
  97. Pappeuheimer I.R., Reiss K.L. Contribution of solvent drag through intercellular junctions to adsorbtion of nutrients by small intestine of rat // J. Membrane Biol. 1987. Vol. 100, № 1. P. 123 136.
  98. Haussler M.R. Vitamin D receptors: nature and funcrions // Ann. Rev. Nutrition. 1986. Vol. 6 P. 525 562.
  99. Wasserman R.H., Taylor C.W. Vitamin D-induced calcium-binding protein in chick intestinalmucosa // Science. 1966. Vol. 152, № 4521. P. 791 793.
  100. Витамин D3 и сахарный диабет (обзор литературы) / Л.И.Апу-ховская, М.В.Степанов, Л.И.Омельченко, Ю.Г.Антипкин // Журнал академії медичних наук України. 1999. Т. 5, № 1. С. 19 32.
  101. Feher J.J. Facilitated calcium diffusion by calcium binding protein // Amer. J. Physiol. 1983. Vol. 244. № 3. P. 303 307.
  102. Wasserman R.H. Vitamin D-induced calcium-binding protein: An overview // Calcium-binding proteins. Proc. Intern. symp. Madison, 1980. P. 357 361.
  103. Бауман В.К., Валиниеце М.Ю. Содержание кальцийсвязывающего белка в различных органах цыплят и кур в зависимости от их обеспечённости витамином D // Прикл. биохимия и микробиология. 1972. Т. 8. Вып. 6. С. 639 646.
  104. Быстрый стимулирующий эффект 1,25-диоксивитамина D3 на транспорт фосфора в тонкой кишке / В.К.Бауман, М.Ю.Валиниеце, Ю.Я.Гал-вановский, Д.А.Бабарыкин // Изв. АН Латв. ССР. 1983. № 12. С. 94 97.
  105. Действие метаболитов витамина D на проницаемость эпителиального слоя тонкой кишки цыплят / Ю.Я.Галвановский, В.К.Бауман, Н.И.Бер-зинь, Р.Е.Андрушайте // Изв. АН Латв. ССР. 1988. № 6. С. 97 103.
  106. Levy R., Nathan I., Shany S. 1,25-dihydroxyvitamin D3 alters membrane phospholipid composition and enhances calcium efflux in HL-60 cells // Biochim. Biophys. Acta. 1987. Vol. 902, № 2. P. 178 182.
  107. De Boland A.R., Boland R.L. Rapid changes in skeletal muscle calci-um uptace induced in vitro by 1,25-dihydroxyvitamin D are suppresed by calcium canal blockers // Endocrinology. 1987. Vol. 120, № 5. P. 1858 1864.
  108. Pappenheimer J.R., Reiss K.Z. Contribution of solvent drag th rough interctllular junctions to adsorption of nutrients by small intestine of rat // J. Membrane Biol. 1987. Vol. 100. № 1. P. 123 136.
  109. Van Os C.H. Transcellular calcium transport in intestinal and renal epitelial cells // Biochem. Biophis. Acta. 1987. Vol. 906, № 2. P. 195 222.
  110. Chijsen W., Van Os C., Heizmarn C. Regulation of duodenal Ca2+-pump by calmodulin and vitamin D-depedendent Ca-binding protein // Amer. Phisiol. 1986. Vol. 251, № 2. P. G223 G229.
  111. Валиниеце М.Ю., Бауман В,К., Кузнецова И.К. Баланс фосфора и его экскреция в зависимости от обеспеченности цыплят витамином D // Физиология процессов всасывания у животных. Рига: Зинатне, 1985.С. 4450.
  112. Валиниеце М.Ю., Берзинь Н.И., Галвановский Ю.Я. Акуммуляция неорганического фосфора препаратом тонкой кишки в зависимости от обеспеченности цыплят витамином D // Физиология процессов всасывания у животных. Рига: Зинатне. 1985. С. 51 57.
  113. Sactor В., Chang L., Liang C.T. In vivo and in vitro effect of vitamin D3 [1,25-(OH)2D3] on the uptake of phosphate by chick kidney cells // Mineral. Electrol. Metabol. 1981. Vol. 6, № 45. P. 260.
  114. Role of vitamin D metabolites in phosphate transport of rat intestine // T.C.Chen, L.Castillo, M.Korecha-Dahl, H.F.De Luca // J. Nutr. 1974. Vol. 104, № 8. P. 1058 1060.
  115. Calcium and inorganic phosphate transport in rat colon: dissociated response to 1,25-dihydroxyvitamin D3 / D.B.Lee, M.W.Walling, V.Silis et al. // J. Clin. Investig, 1980. Vol. 65, P. 1326 1331.
  116. Rabanoff B.D., Kendrick N.C., De Luca H.F. 1,25-Dihydroxyvitamin D3-stimulated active uptake of phosphate by rat jejunum // Amer. J. Physiol. 1982. Vol. 243, № 6. P. 470 475.
  117. Ганин Т.Д., Кулачковский А.Р. Электронно-микроскопическое исследование ультраструктуры слизистой тонкого кишечника // Фундаментальные проблемы гастроэнтерологии. К., 1981. С. 62 63.
  118. Peterlik M. Phosphate transport by embryonic chick duodenum. Stimulation by vitamin D3 // Biochim. Biophys. Acta. 1978. Vol. 154, № 2. P. 431 436.
  119. Valinietse M.Y., Bauman V.K., Galvanovsky Y.Y. Absence of alkaline phosphataselinked inorganic phosphate transport in the chick jejunum // Digestion 1985. Vol. 31. № 4, P. 183 188.
  120. Stimulation of intestinal alkaline phosphatase by vitamin D3 and 1α- 25-(OH)2-D3 // A.W. Norman, K. Mircheff, Т.Н. Adams, A. Spielfogel // Biochim. Biophys. Acta. 1970. Vol. 215, № 12. P. 2348 2359.
  121. Валиниеце М.Ю., Бауман В.К., Калнциема В.Х. Действие витамина D3 и его аналогов на активность щелочной фосфатазы в кишечном эпителии и сыворотке крови цыплят // Транспортные и обменные процессы в кишечнике животных. Рига: Зинатне, 1984. С. 157 168.
  122. Ben Nasr L., Monet J.D., Lucas P.A. Rapid (10-minute) stimulation on rat duodenal alkaline phosphate activity by 1,25-dihydroxyvitamin D // Endocrinology. 1988. Vol. 123, № 2. P. 1778 1782.
  123. Клінічна біохімія / С.Ангельскі, З.Якубовскі, М.Г.Домінічак та ін. Сопот, 1998. С. 47 48.
  124. Thomasset M., Cuisiner-Gleizes P., Matheu H. Renal CaBP and calcium excretion in phosphjrus repleted rats // Hormone Metabol. Res. 1979. Vol. 11, № 5. P. 377 378.
  125. Edelman A., Garabedian M., Anagnostopoulos T. Mechanism of 1,25-(OH)2D3-induced rapid changes of membrane potential in proximal tubules: role of Ca2+-dependent K+ chanels // J. Membrane Biol. 1986. Vol. 90, № 2. P. 137 143.
  126. Georgaki H., Puichett J. Acute effect of physiological dose of 1,25-dihydroxy vitamin D3 on the renal phosphate transport // Endocrinol. Research Communications. 1982. Vol. 9, № l. P. 135 143.
  127. Kurnik B.R., Hrusko K.A. Mechanism of stimulator of phosphate transport by 1,25-dihydroxycholecalciferol // Biochim. Biophys. Acta. 1985. Vol. 817, № 1. P. 42 50.
  128. The effect of vitamin D on bone in vivo / C.S.Tam, J.N.Heersche, G.Jones et al. // Endocrinology. 1986. Vol. 118, № 6. P. 2217 2224.
  129. 1,25-dihydroxycholecalciferol stimulates osteoclasts in rat bone in the abscence of parathyroid hormone / M. E. Holtrop, K.A. Сох, М.В. Clark et al. Endocrinology. 1981. Vol. 108, № 6. P. 234 240.
  130. Ньюман У., Ньюман M. Минеральный обмен кости. M.: Изд-во иностр. лит., 1961. 270 с.
  131. Lian J.B., Carnes D.L., Glimcher M.J. Bone and serum concentration of osteocalcin as a function of 1,25-dihydroxyvitamin D3 circulatihg levels in bone disorders in rats // Endocrinology. 1987. Vol. 120. № 5, P. 2123 2130.
  132. Tinkler S.M., Williams D.M., Johanson N.W. Osteoclast formation in response to intraperitoneal injection of lα-hydroxycholecalciferol in mice // J. Anat. 1981. Vol. 133, № 1. P. 91 97.
  133. Обмен 3Н-25-оксихолекальциферола у крыс с экспериментальным переломом бедра / Ю.П.Архаичев, И.Н.Сергеев, Н.В.Блажеевич и др. // Вопр. мед. химии. 1984. Т. 30. № 1. С. 98 103.
  134. Влияние 24,25-диоксихолекальциферола на химический состав костной ткани крыс при гипокинезии / И.Н.Сергеев, Н.В.Блажеевич, В.Б.Спи-ричев и др. // Вопр. мед. химии. 1982. № 5. С. 102 108.
  135. Differential effects of 1,25-dihydroxycholecalciferol und 24,25-dihydroxycholecalciferol on the proliferation und the differentation phenotype of rabbit costal chondrocyte in culture / M.Takigama, M.Enomoto, E.Shirai et al. // Endocrinology. 1988. Vol. 122, № 3. P. 831 839.
  136. Paratyroid hormoneindependent regulation of 1,25(OH)2D3 i response to inhibition of bone resorption / J.P.Bonjour, U.Thescel, C.N.Taylor, H.Flais // Amer. J. Physiol. 1988. Vol. 254, № 3, Pt. 1. P. E260 E264.
  137. Kubota M., Ng K.W., Martin T.J. Effects of 1,25-dihidroxyvitamin D3 on ciclie AMP regsponses to hormones in clonal osteogenic sarcoma cells // Biochem. J. 1985. Vol. 231. № 1. P. 11 17.
  138. Regulation of cellular adhesion and fibronectin synthesis bi 1a25-dihydroxyvitamin D3 / R.Franceschi, C.Linson, T.Peter, P.Romano // Biol. Chem. 1987. Vol. 262, P. 4165 4171.
  139. Спиричев В.Б. Патогенез и профилактика рахита в свете современных представлений об обмене и механизме действия витамина D (сообщение 2) // Педиатрия. М., 1978. № 1. С. 70 71.
  140. Reichel H., Koeffier H., Norman A. The role of the vitamin D endocrin system in health and disease // Engl. Med. 1989. Vol. 320, № 15. P. 980 991.
  141. Апуховская Л.И., Омельченко Л.И., Калашников А.В. Витамин D3: физиологическая роль и медицинское применение // Ж-л практ. врача. 1997. № 3. С. 35 37.
  142. 1,25-dihydroxyvitamin D3 target cells in immature pancreatic islets / S.A.Clark, W.E.Stumpf, M.Sar, H.F.De Luka // Amer. J. Phisiol. 1987. Vol. 253, № 1. Рt. 1. P. E99 E105.
  143. Cade C., Norman A.W. Vitamin D3 improves impairead glucose tolerance and insulin secretion in the vitamin D-deficient rat in vivo // Endocrinology. 1986. Vol. 119, № l. P. 89 90.
  144. Tornguist K., Lamberg-Allardt C. The effect of 1,25-dihydroxychole-calciferol on the TRN induced TSN release in rats // Acta endocrinol. 1987. Vol. 114, № l. P. 55 59.
  145. Weishaar R., Simpson r. Involvement of vitamin D3 with caroliovascular function. //. Direct and indirect effects // Amer. J. Phisiol. 1987. № 6. Pt. 1. P. E675 E683.
  146. Верхоглядова Г.В., Шершевская А.Я. Состояние желудочно-кишечного тракта при витамин D-резистентном рахите у детей // Вопр. охраны материнства и детства. 1988. № 1. С. 24 28.
  147. Influence of vitamin D on the fetal development of the rat / K.Allewaert, R.Bonillon, J.Verhaeghe, M.Thomasset // Vitamin D. Gene Regulation, StructureFunction Analysis and Clinical Application. Berlin; New York: Walter de Gruyter, 1991. P. 751 752.
  148. The effect of 1,25-dihydroxyvitamin D3 and dexamethasone on rat osteoblast line primary cell cultures: receptor occupancy and functional expression patterns for three different bioresponses / T.L.Chen, P.Hauschka, S.Cabrales, D.Feldman // Endocrinology. 1986. Vol. 118. № 1. P. 250 259.
  149. Influence of 1,25-dihydroxyvitamin D3 on all proliferation during odontogenesis of the mouse embrionic molars in vitro / Y.Sakakura, N.Fujiwara, K.Ishozeki, T. Nawa // Calcified Tissue Int. 1988. Vol. 43, № 1. P. 46 49.
  150. Warembourg G., Perret C., Thomasset M. Distribution of vitamin D-dependent calcium-binding messenger ribonucleic acid in rat placental and duodenum // Endocrinology. 1986. Vol. 119, № 11. P. 176 184.
  151. Езерская А.В., Мальцев В.С. Обмен витамина D у птицы // Ветеринария. 1995. № 4. С. 16 19.
  152. De Luca H.F. Steroid hormone resistens, mechanism a clinical aspect ed. Chrousos G. P. 1986. 361 p.
  153. Визнер Э., Виллер З. Ветеринарная патогенетика / Пер. с нем. Г.И.Лойдиной, Е.А.Янковской; Под ред. П.Ф.Терехова. М.: Колос, 1979. 424 с.
  154. Физер Л., Физер М. Стероиды. М.: Мир, 1984. 982 с.
  155. Неліпа П.О., Карповський В.І. Вітаміни групи D та добавки їх у раціон жуйних тварин // Науковий вісник НАУ.Вип. 42.К., 2001. С. 7778.
  156. The effect of the liver on serum 25-hydroxyvitamin D and on the serum binding protein for vitamin D and its metabolites / M.Imawari, Vasuo Acanuma, Hacura Hiroshige et al. // J. of Labor. and Clinical Med. 1979. Vol. 93, № 1. P. 171 180.
  157. Haddad J.G., Chyn K.J. Competitive proteinbinding radioassay for 25-hydroxycholecalciferol // J. Clin. Endocrinol. Metab.1971.Vol. 33. P. 992995.
  158. Левченко В.І. Порушення функцій печінки при гнійному гепатиті бичків // Ветеринарія: Респ. міжвід. наук. зб. Вип. 58. К., 1983. С. 64 66.
  159. Левченко В.И. Клинико-биохимические изменения при гнойном гепатите // Ветеринария. 1982. № 9. С. 66 69.
  160. Стефанов М.В. Вивчення обміну вітаміну D3 у печінці при експериментальному цукровому діабеті: Автореф. дис. ... канд. біол. наук. / Ін-т біохімії НАН. К., 1997. 24 с.
  161. Транспорт витамина D3 через кишечник и его обмен в печени крыс при аллоксановом диабете / Л.И.Апуховская, М.В.Стефанов, Л.В.Антоненко, Л.И.Омельченко // Пробл. эндокринологии. 1993. № 2. С. 43 46.
  162. Апуховская Л.І., Антоненко Л.В., Никифорова Т.М. Особливості обміну вітаміну D3 при порушенні функції підшлункової залози // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун.-ту. Вип. 13, ч. 2. Біла Церква, 2000 С. 812.
  163. Стефанов М.В., Апуховская Л.И. Особенности обмена витамина D3 в клетках печени при экспериментальном сахарном диабете // Укр. биохим. журн. 1996. № 3. С. 107 110.
  164. Георгиевский В.И., Анненков Б.Н., Самохин В.Г. Минеральное питание животных. М.: Колос, 1979. С. 91 130.
  165. Левченко В.И., Тыхонюк Л.А. Рекомендации по ранней диагностике и профилактике D-гиповитаминоза молодняка крупного рогатого скота при выращивании и откорме в специализированных хозяйствах Лесостепи УССР. К., 1982. 18 с.
  166. Левченко В.И., Тыхонюк Л.А., Урсулова Т.И. D-гиповитаминоз при выращивании и откорме молодняка //Ветеринария.1989.№ 8.С. 5557.
  167. Омельченко Л.І., Апуховська Л.І., Івашкевич С.П. Дослідження ліпідного складу мембран, вмісту 2,3-дифосфогліцерату і неорганічного фосфору в еритроцитах крові у дітей з рахітом // Педіатрія, акушерство і гінекологія. 1980. № 2. С. 20 22.
  168. Левченко В.І., Тихонюк Л.А., Апуховська Л.І. Діагностика ранніх форм D-гіповітамінозу в телят за вмістом фосфору і 2,3-дифосфогліцерату в еритроцитах // Вісник аграр. науки. 1981. № 9. С. 73 76.
  169. Давыдов А.А. Ультразвуковая диагностика остеодистрофии у крупного рогатого скота: Автореф. дис. ... канд. вет. наук. Омск, 1988.19 с.
  170. Самотаев А.А., Лукьяновский В.А. Ультразвуковая диагностика остеодистрофии и рахита // Ветеринария. 1988. № 8. С. 43 46.
  171. Ивановский С.А. Ультразвуковая эхоостеометрия у коров // Ветеринария. 1991. № 9. С. 51 53.
  172. Долецкий С.П. Экспресс-диагностика и профилактика энзоотической остеодистрофии у молочных коров: Автореф. дис. ... канд. вет. наук. К., 1989. 18 с.
  173. Долецький С.П., Погурський І.Г. У
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)