ПОКАЗНИКИ ГЕМОПОЕЗУ У КОНЕЙ ТА ДІАГНОСТИКА ЙОГО ЗМІН ЗА ПАТОЛОГІЇ : ПОКАЗАТЕЛИ гемопоэза у ЛОШАДЕЙ И ДИАГНОСТИКА его изменения за ПАТОЛОГИИ • Название:
 • ПОКАЗНИКИ ГЕМОПОЕЗУ У КОНЕЙ ТА ДІАГНОСТИКА ЙОГО ЗМІН ЗА ПАТОЛОГІЇ
 • Альтернативное название:
 • ПОКАЗАТЕЛИ гемопоэза у ЛОШАДЕЙ И ДИАГНОСТИКА его изменения за ПАТОЛОГИИ
 • Кол-во страниц:
 • 194
 • ВУЗ:
 • БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • Год защиты:
 • 2009
 • Краткое описание:
 • БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


  На правах рукопису

  ПІДДУБНЯК ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА

  УДК 619:616.155.1-007.1:636.1


  ПОКАЗНИКИ ГЕМОПОЕЗУ У КОНЕЙ ТА
  ДІАГНОСТИКА ЙОГО ЗМІН ЗА ПАТОЛОГІЇ


  16.00.01 − діагностика і терапія тварин

  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук


  Науковий керівник:
  ГОЛОВАХА Володимир Іванович,
  доктор ветеринарних наук,
  професор
  Біла Церква − 2009
  ЗМІСТ
  Стор.
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ4
  ВСТУП..5
  РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ11
  1.1. Гемопоез у тварин і механізми його регуляції11
  1.2. Обмін феруму у тварин.15
  1.3. Анемії (визначення, класифікація, етіологія, патогенез)...19
  1.4. Еритроцитози (визначення, класифікація, етіологія,
  патогенез)...27
  1.5. Методи діагностики порушень гемопоезу...28
  РОЗДІЛ 2. ВИБІР НАПРЯМІВ, МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ ВИКОНАННЯ
  РОБОТИ.35
  РОЗДІЛ 3. ПОКАЗНИКИ ГЕМОПОЕЗУ У КОНЕЙ..42
  3.1. Стан гемопоезу у кобил.42
  3.2. Гемопоез у коней різних порід.56
  3.3. Показники гемопоезу у лошат..67
  РОЗДІЛ 4. ГЕМОПОЕЗ У СПОРТИВНИХ КОНЕЙ..78
  РОЗДІЛ 5. ЗМІНИ ГЕМОПОЕЗУ У КОНЕЙ З СИМПТОМАМИ
  ЕНЦЕФАЛОПАТІЇ...89
  РОЗДІЛ 6. ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ГЕМОПОЕЗУ У КОБИЛ ЗА
  ГЕПАТОПАТІЇ...100
  РОЗДІЛ 7. СТАН ГЕМОПОЕЗУ У КОНЕЙ ЗА ЛЕПТОСПІРОНОСІЙСТВА
  ТА ПРИХОВАНОГО ПЕРЕБІГУ РИНОПНЕВМОНІЇ111
  РОЗДІЛ 8. ДІАГНОСТИКА ЗМІН ГЕМОПОЕЗУ У КОНЕЙ ЗА
  ЛАТЕНТНОГО ПЕРЕБІГУ НЕФРОТИЧНОГО СИНДРОМУ.119
  РОЗДІЛ 9. ВПЛИВ КАТОЗАЛУ НА СТАН ГЕМОПОЕЗУ
  У ЛОШАТ128
  РОЗДІЛ 10. УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ АНАЛІЗ..135
  ВИСНОВКИ.161
  ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ164
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ165
  ДОДАТКИ193

  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

  ХДЗВА − Харківська державна зооветеринарна академія
  ІЕКВМ − Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини
  НМК − науково-методична комісія
  ВРХ − велика рогата худоба
  ФТК − ферум-трансфериновий комплекс
  ЗФЗЗ − загальна ферумозв’язувальна здатність сироватки крові
  НФЗЗ − ненасичена ферумозв’язувальна здатність сироватки крові
  КНТ − коефіцієнт насичення трансферину ферумом
  2,3-ДФГ − 2,3-дифосфогліцерат
  МСV − середній об’єм еритроцита
  МСН − вміст гемоглобіну в еритроциті
  АсАТ − аспарагінова трансфераза
  АлАТ − аланінова трансфераза
  ГГТП − гамма-глутамілтранспептидаза
  АМФ − аденозинмонофосфат
  АДФ − аденозиндифосфат
  АТФ − аденозинтрифосфат
  РНК − рибонуклеїнова кислота
  ДНК − дезоксирибонуклеїнова кислота
  НАДН•Н − нікотинамідаденіндинуклеотид
  РЗГА − реакція затримки гемаглютинації
  РМА − реакція мікроаглютинації
  ІНАН − інфекційна анемія коней


  ВСТУП

  Актуальність теми. Кінь − це дивовижно красива і благородна тварина, яка відіграла надзвичайно вагому роль в історії людства. Великі діяння людей пов’язані з нею і протягом довгих тисячоліть вони використовували силу цих чудових тварин собі на благо [1].
  Однак, час високих технологій та використання машин практично повністю виключив працю коней із нашого повсякденного життя і вони поступово відійшли на другий план, уступивши своє місце автомобілям, мотоциклам, тракторам тощо. Проте на сьогодні кінь починає відігравати дещо змінену роль у суспільстві. Коні використовуються не лише в традиційних, а й в інших формах, а саме: туризмі, реабілітації тяжко хворих дітей, спорті.
  Ще Діоген сказав: Те, кто содержит лошадей должны признать, что скорее они служат этим животным, чем лошадь служит им” [2]. Тому, при розведенні цих тварин виникає безліч проблем у створенні відповідних умов утримання, годівлі та різноманітних методів тренінгу і навіть незначні порушення у виконанні обов’язкових вимог можуть призвести до виникнення низки захворювань, які перебігають з ураженням багатьох органів та систем, зокрема гемопоезу, який забезпечує, адаптує і віддзеркалює всі ланки життєдіяльності організму та роботи його систем як у нормі, так і за патології [3]. Тому виявлення змін гемопоезу, як індикатора тканинного дихання, метаболічних порушень і гіпоксичного стану, є важливим при вивченні патогенезу і діагностики багатьох захворювань, особливо на ранніх етапах їх розвитку.
  У гуманній та ветеринарній медицині цій проблемі приділяли достатньо уваги [4−10], проте в конярстві це питання обійшли осторонь, тому на сьогодні не розроблені інформативні тести оцінки стану гемопоезу у клінічно здорових коней різних порід та ранні методи діагностики його порушень за різної патології.
  Оскільки регенераторна відповідь клітин еритроїдного паростка кісткового мозку на екзо- та ендогенні чинники у коней відрізняється від тварин інших видів [11], то вивчення порідних і вікових особливостей показників гемопоезу та діагностика їх змін за різної патології є досить актуальним.
  Зв’язок роботи з науковими програмами. Дисертаційна робота є частиною галузевої науково-технічної програми Здоров’я тварин” на 2006−2010 рр., шифр завдання 01.101.21, є фрагментом держбюджетних тем, які виконуються на кафедрі терапії та клінічної діагностики Білоцерківського національного аграрного університету упродовж 2005−2009 рр.: Теоретичне та експериментальне обґрунтування методів ранньої діагностики, профілактики і терапії хвороб печінки, нирок, передшлунків та обміну речовин (гіпокальціємія, гіпофосфатемія, мікроелементози, А- і D-гіповітамінози) за множинної внутрішньої патології у сільськогосподарських тварин (високопродуктивних корів і молодняку ВРХ, коней, свиней), собак і птиці та впровадження їх у виробництво” (номер держреєстрації 0103U004460) та Розробити діагностичні критерії і лікувально-профілактичні заходи при хірургічній та акушерській, внутрішній патології у коней” (номер держреєстрації 0108U002892); дисертант виконував розділ Вивчення функціональних властивостей еритроцитів у спортивних коней, змін показників ферум-трансферинового комплексу в коней при навантаженні та у кобил; розробка критеріїв діагностики змін гемопоезу у кобил з ознаками гепатопатії”.
  Мета роботи − розробка інформативних методів діагностики порушень гемопоезу за різної патології у коней.
  Для досягнення її необхідно вирішити наступні завдання:
  а) вивчити особливості стану гемопоезу у клінічно здорових коней різного віку, породи та фізіологічного статусу;
  б) вивчити функціональний стан гемопоезу у спортивних коней;
  в) вивчити зміни показників гемопоезу у коней за патології печінки, нирок та нервової системи;
  г) вивчити зміни показників гемопоезу у коней за лептоспіроносійства та прихованого перебігу ринопневмонії;

  д) розробити ранні та інформативні тести діагностики патології гемопоезу при захворюваннях різної етіології;
  е) апробувати ефективність препарату Катозал за анемічного синдрому у лошат.
  Об’єкт дослідження − гемопоез у коней.
  Предмет дослідження − порідні, вікові та фізіологічні особливості гемопоезу у коней та діагностика його змін за патології різної етіології.
  Методи дослідження − клінічні, підрахунок кількості еритроцитів та їх популяційного складу, фізичні (гематокритна величина, кислотна резистентність еритроцитів, колір сечі, прозорість, консистенція, відносна густина), біохімічні (гемоглобін, ферум, ферумозв’язувальна здатність сироватки крові, купрум, кобальт, загальний і неорганічний фосфор в еритроцитах, 2,3-ДФГ, загальний білок та його фракції, колоїдно-осадові проби, сечовина, креатинін, АсАТ, АлАТ, ГГТП), гістологічні, серологічні, токсикологічні (кормів).
  Наукова новизна отриманих результатів. Вперше вивчені фізіологічні величини показників популяційного складу еритроцитів, ферум-трансферинового комплексу − ФТК (ЗФЗЗ, НФЗЗ, вмісту трансферину, коефіцієнта насичення трансферину ферумом) та 2,3-дифосфогліцерату (2,3-ДФГ) у коней різних порід, вікових груп та фізіологічного стану, що є основою для розробки ранніх інформативних методів діагностики патології гемопоезу.
  На основі визначення фракційного складу еритроцитів та показників метаболізму феруму (ЗФЗЗ, НФЗЗ, вмісту трансферину та насичення його ферумом) встановлено, що результативність спортивних коней залежить від адаптативних можливостей гемопоезу.
  Уперше встановлено, що найбільш раннім діагностичним тестом оцінки енергетичного внутрішньоеритроцитарного обміну у коней за кормового отруєння алкалоїдами, мікотоксинами, гепатопатії та нефроанемічного синдрому є активність 2,3-ДФГ. З поглибленням патології відбуваються порушення в популяційному складі еритроцитів та ФТК (ферум-трансферинового комплекса) і, лише, за клінічного прояву захворювань змінюються загальноприйняті показники гемопоезу.
  Отримані результати розширюють знання щодо механізмів розвитку захворювань та дають можливість більш обґрунтовано застосувати патогенетичну терапію.
  Практичне значення отриманих результатів полягає у розробці на основі вивчення фізіологічних лімітів показників гемопоезу у клінічно здорових коней ранніх інформативних методів діагностики його змін та впровадження цих методів за захворювань різної етіології.
  Експериментально та теоретично обґрунтовано використання показників ФТК (загальної кількості феруму, ЗФЗЗ, НФЗЗ, умісту трансферину, насиченості його ферумом) та 2,3-ДФГ для характеристики змін гемопоезу за різних захворювань. Вивчено ефективність препарату Катозал для відновлення гемопоезу за анемічного синдрому в лошат.
  Матеріали дослідної роботи увійшли до методичних рекомендацій Дослідження сечі у коней” (Розділ 2.3 − мікроскопія осаду сечі), які затверджені НМК Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України (протокол № 3 від 20 грудня 2006 р.).
  Результати наукових досліджень використовуються у науково-дослідній роботі та при викладанні предметів Клінічна діагностика хвороб тварин”, Клінічна біохімія” та Внутрішні хвороби тварин” у Білоцерківському національному аграрному університеті; Клінічна біохімія” і Внутрішні хвороби тварин” у Полтавській державній аграрній академії; Клінічна біохімія” − у Подільському державному аграрно-технічному університеті (м. Кам’янець-Подільський); Внутрішні хвороби тварин” − Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького; Внутренние незаразные болезни животных” − в УО Витебская ордена Знак Почета” Государственной академии ветеринарной медицины (Республіка Бєларусь).
  Матеріали дисертаційної роботи використовуються у практичній діяльності лабораторії біохімії ННЦ Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини” м. Харків та біохімічного відділу Олександрійської державної районної лабораторії ветеринарної медицини Кіровоградської області.
  Особистий внесок здобувача. Автором самостійно виконано, проаналізовано та узагальнено весь обсяг клініко-експериментальних досліджень.
  Гістологічні дослідження печінки, селезінки, нирок, головного мозку проведені разом із доцентом М.В. Утеченком на кафедрі ветеринарно-санітарної експертизи і патанатомії ім. Й.С. Загаєвського Білоцерківського національного аграрного університету.
  Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації доповідалися на міжнародних конференціях: Актуальні проблеми ветеринарної медицини”, присвяченої 100-річчю з дня народження доктора ветеринарних наук, професора С.І Смирнова (Харків, 2007 р.); Інноваційність розвитку сучасного аграрного виробництва”, присвячена 140-річчю від дня народження Вацлава Морачевськоко (Львів, 2007 р.); Аграрна наука − виробництву: сучасні проблеми ветеринарної медицини” (Біла Церква, 2007 р.); Новітні досягнення та перспективи ветеринарної медицини” (Харків, 2008 р.); Наукові пошуки молоді у третьому тисячолітті” (Біла Церква, 2008 р.); Молоді вчені у вирішенні проблем аграрної науки і практики”, присвяченої 550-річчю з часу свого заснування та початків ветеринарної медицини в Україні (Львів, 2008 р.); Проблеми неінфекційної патології тварин” (Біла Церква, 2008 р.); Міжнародному конгресі з ветеринарної медицини, присвяченому 85-річчю ННЦ Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини” (Харків, 2008 р.); державних: Наукові пошуки молоді у третьому тисячолітті” (Біла Церква, 2006 р.); Аграрна наука − виробництву” (Біла Церква, 2006 р.); Наукові пошуки молоді у третьому тисячолітті” (Біла Церква, 2007р.); Перспективи розвитку ветеринарної медицини України” (Луганськ, 2007 р.).
  Публікації. Результати експериментальних досліджень викладено у 13 статтях, опублікованих у фахових виданнях: Віснику Білоцерківського державного аграрного університету (7); Науковому віснику Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького (3); у збірниках наукових праць ХДЗВА (1); Луганського національного аграрного університету (1); у міжвідомчому тематичному науковому збірнику Ветеринарна медицина”, Харків, ІЕКВМ (1) та Вітебської ордена Знак Почета” державної академії ветеринарної медицини (Республіка Бєларусь) (2).
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ


  1. У дисертаційній роботі наведене нове вирішення наукової задачі, що виявляється у вивченні гемопоезу в коней залежно від породи, віку та фізіологічного статусу, у спортивних коней за максимальних навантажень; теоретично обґрунтовані патогенетичні ланки його змін за різних захворювань. Експериментально розроблені та апробовані ранні інформативні критерії оцінки стану гемопоезу: показники ферум-трансферинового комплексу (вміст у сироватці крові феруму, ЗФЗЗ, НФЗЗ, вміст трансферину, коефіцієнт насичення трансферину ферумом) та активність 2,3-ДФГ за патології гепатобіліарної, ренальної і нервової систем, лептоспіроносійства та прихованого перебігу ринопневмонії.
  2. Виявлені відмінності показників гемопоезу у кобил російської рисистої і української верхової порід в останні місяці жеребності та після пологів. У рисаків більшими були кількість еритроцитів (р<0,001), їх зрілих” популяцій (р<0,01) до вижеребки і молодих” − після пологів, вміст гемоглобіну (р<0,01) і гематокритна величина (р<0,001) та меншими − вміст феруму (р<0,01), трансферину (р<0,001), ЗФЗЗ (р<0,001) і НФЗЗ (р<0,01).
  3. Встановлені зміни показників гемопоезу в клінічно здорових коней у породному аспекті. У нечистопородних коней кількість еритроцитів, їх „старих” популяцій, вміст гемоглобіну, гематокритна величина вірогідно нижчі, порівняно з породними, тоді як величини ФТК (ферум-трансферинового комплексу) і активність 2,3-ДФГ вищі. У породних (українська верхова, російська рисиста та ваговозна) загальноприйняті показники вірогідно вищі, проте показники ФТК були мінливими. У російських порід (рисаки і ваговози) показники метаболізму феруму були вірогідно вищі (р<0,001), порівняно з українською верховою. Нижчими в усіх породних коней (порівняно з нечистопородними) були величини 2,3-ДФГ, що вказує на відрегульовані процеси адаптації клітин червоної” крові до гіпоксії.
  4. Становлення гемопоезу у лошат відбувається протягом перших 6-ти місяців життя, свідченням чого є олігоцитемія і поліцитемія у частини лошат 5−10-денного віку, зменшення старих” і зрілих” форм еритроцитів, зниження їх кислотної резистентності, олігохромемія, гіпосидеремія, високі показники ЗФЗЗ, НФЗЗ та трансферину. У групі 30−40-денних лошат із такими змінами гемопоезу було менше. Однак, найбільша частка тварин з олігохромемією, гіпохромією, гіпосидеремією, гіпотрансферинемією та високою активністю 2,3-ДФГ (8,6±0,74 мкмоль/мл суспензії еритроцитів) була серед 2−3-місячних. У 5−6-місячних лошат показники гемопоезу відновлюються.
  5. При оцінці гемопоезу у спортивних коней слід враховувати не тільки загальноприйняті показники, але приділяти увагу фізико-хімічним властивостям еритроцитів (плавучості, кислотній резистентності) та механізмам його регуляції (ФТК). Встановлено, що у коней-лідерів підвищуються кількість зрілих” і старих” еритроцитів (за рахунок елімінації їх із депо) та показники метаболізму феруму. У тварин-аутсайдерів зростає кількість молодих” популяцій та вільна фракція феруму, що негативно впливає на процеси тканинного дихання і зумовлює зниження скоротливої здатності м’язів під час фізичних навантажень.
  6. У коней з явищами енцефалопатії (причина − отруєння алкалоїдами та мікотоксинами) зміни гемопоезу характеризуються олігоцитемією (у 72,7 % хворих), пойкілоцитозом (у 90,9 %), анізоцитозом (у 18,2 %), зниженням кислотної резистентності еритроцитів, підвищенням у сироватці крові феруму, ЗФЗЗ, НФЗЗ, умісту трансферину та активності 2,3-ДФГ (в 3,2 рази), що є свідченням посиленого гемолізу еритроцитів і глибокого ступеню тканинної гіпоксії. Найбільш інформативними діагностичними критеріями змін гемопоезу за енцефалопатії є гіперсидеремія, підвищення ЗФЗЗ і висока активність 2,3-ДФГ, які були виявлені у 100 % хворих.
  7. Гепатопатія (встановлена за низьким вмістом альбумінів, підвищеним рівнем γ-глобулінів, позитивними результатами сулемової проби та високою активністю АсАТ і АлАТ) негативно впливає на стан гемопоезу, особливо у коней після 12-річного віку. На це вказують олігоцитемія, анізоцитоз, пойкілоцитоз, олігохромемія та гіпохромія (у 40,0 %), підвищена кількість молодих” форм еритроцитів, вміст феруму, ЗФЗЗ, НФЗЗ, трансферину та активність 2,3-ДФГ в еритроцитах, що свідчить про посилену елімінацію депонованого заліза і трансферину в кров, порушення утворення молекули гемоглобіну та розвитку гемічної і тканинної гіпоксії.
  8. У коней за лептоспіроносійства та прихованого перебігу ринопневмонії зміни гемопоезу проявляються підвищеною кількістю старих” популяцій і зменшенням молодих”, гіпосидеремією (у 37,7 і 53,9 %), низьким насиченням трансферину ферумом (у 56,3 і 38,5 %) та підвищеним умістом трансферину, ЗФЗЗ і НФЗЗ, що вказує на структурні зміни в рецепторному апараті транспортного білка та послаблення процесів оксигенації.
  Найбільш раннім діагностичним тестом виявлення гіпоксії за лептоспіроносійства та прихованого перебігу ринопневмонії є активність 2,3-ДФГ, яка була вищою у 2,7 і 1,7 разів відповідно, порівняно з клінічно здоровими.
  9. У коней за латентного перебігу нефротичного синдрому зміни гемопоезу проявляються зниженням кількості еритроцитів (р<0,01), їх старих” форм та кислотної резистентності, вмісту гемоглобіну (р<0,01), гематокритної величини (р<0,01), НФЗЗ (р<0,01), рівня трансферину (р<0,01) та підвищенням активності 2,3-ДФГ, що свідчить про виснаження запасів резервного феруму і розвитком латентного перебігу нормохромно-нормоцитарної анемії.
  Критеріями діагностики стану гемопоезу за нефротичного синдрому у коней є висока активність 2,3-ДФГ, олігохромемія та підвищене насичення трансферину ферумом у 100, 81,8 і 72,7 % хворих відповідно.
  10. Встановлено, що застосування препарату Катозал лошатам перших днів життя за анемічного синдрому в дозі 5 мл упродовж 6 днів істотно не змінює загальноприйняті показники гемопоезу (кількість еритроцитів, уміст гемоглобіну, гематокритну величину та індекси червоної” крові). Проте Катозал позитивно впливає на метаболізм феруму, що проявляється стабільними величинами його у місячних лошат та зниженими значеннями ЗФЗЗ і НФЗЗ у цей період.
  ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ

  1. Для оцінки стану гемопоезу у коней слід враховувати визначені ліміти показників метаболізму феруму та активності 2,3-ДФГ. Вони повинні бути наступними: вміст феруму (мкмоль/л) у нечистопордних − 34,0−59,0; українських верхових − 25,6−44,7; російських рисаків і ваговозів (на вигульному утриманні) − 31,7−58,4; ЗФЗЗ (загальна ферумозв’язувальна здатність сироватки крові, мкмоль/л) − 93,0−187,0; 43,0−100,0 і 94,0−158,0; НФЗЗ (ненасичена ферумозв’язувальна здатність сироватки крові, мкмоль/л) − 54,0−136,0; 12,0−100,0 і 57,0−91,0; вміст трансферину (г/л) − 4,2−8,3; 1,3−4,5 і 4,2−7,1; насичення трансферину ферумом (у процентах) − 24,0−42,0; 37,0−78,0 і 25,0−46,0; активність 2,3-ДФГ (мкмоль/мл суспензії еритроцитів) − 7,3−14,9; 1,0−7,5 і 0,24−2,0 відповідно.
  2. Ліміти показників ФТК і 2,3-ДФГ у лошат в залежності від віку становлять: уміст феруму (мкмоль/л) у 5−10-ти денних, 60−90-денних, 150−180-денних − 7,9−35,5; 9,9−31,1 і 15,9−51,8; ЗФЗЗ (мкмоль/л) − 47,0−120,0; 40,0−94,5 і 29,0−85,0; НФЗЗ (мкмоль/л) − 21,0−100,0; 29,0−85,0 і 12,0−80,0; вміст трансферину (г/л) − 2,0−5,4; 1,8−4,2 і 2,3−5,3; насичення трансферину ферумом (у процентах) − 11,0−54,0; 10,5−58,0 і 30,0−76,0; активність 2,3-ДФГ (мкмоль/мл суспензії еритроцитів) − 1,9−7,8; 4,6−12,2 і 5,9−9,8 відповідно.
  3. У систему диспансеризації породних коней для ранньої діагностики змін гемопоезу слід включити визначення показників ФТК (ферумо-трансферинового комплексу): вміст феруму, ЗФЗЗ, НФЗЗ, уміст трансферину, коефіцієнт насичення трансферину ферумом та активність 2,3-дифосфогліце-рату (2,3-ДФГ).
  4. Доведено, що ефективність препарату Катозал при лікуванні анемічного синдрому в новонароджених лошат у дозі 5 мл упродовж 6-ти днів нетривала, тому, очевидно, його слід використовувати курсами (по 6 днів) кожен місяць до 6-місячного віку.
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Бибикова О.П. Арабы. Историко-этнографические очерки / О.П. Бибикова. − М.: изд-во АСТ, 2008. − 445 с.
  2. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов / [пер. с древнегр. М. Гаспарова]. − М.: изд-во ТЕРРА-Книжный дом, 2007. − 607 с.
  3. Жербин Е.А. Река жизни / Е.А. Жербин. − М.: Знание, 1990. 224 с.
  4. Дзісь Є.І. Гематологія. Розлади та неоплазії клітин крові / Є.І. Дзісь, О.Я. Томашевська. − Львів: Кварт, 2007. − 220 с.
  5. Видиборець С.В. Залізодефіцитна анемія в клініці внутрішніх хвороб: метаболічні порушення та їх корекція: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра мед. наук: 14.01.31. Гематологія та трансфузіологія” / С.В. Видиборець. − Київ, 2004. − 29 с.
  6. Соколюк В.М. Анемія телят (поширення, етіологія, діагностика, лікування і профілактика): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук: спец. 16.00.01. Діагностика і терапія тварин” / В.М. Соколюк. − Сімферополь, 1997. − 22 с.
  7. Москаленко В.П. Структурно-функціональні властивості еритроцитів у здорових і хворих на анемію телят та їх зміни при лікуванні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук: спец. 16.00.01. Діагностика і терапія тварин” / В.П. Москаленко. − Біла Церква, 1999. − 18 с.
  8. Розумнюк А.В. Структура і функціональні властивості еритроцитів та їх зміни при лікуванні телят, хворих на бронхопневмонію: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук: спец. 16.00.01. Діагностика і терапія тварин” / А.В. Розумнюк. − Біла Церква, 2002. − 18 с.
  9. Антоняк Г.Л. Особливості гемопоезу у тварин на ранніх стадіях постнатального розвитку: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук: спец. 14.01.31. Гематологія та трансфузіологія” / Г.Л. Антоняк. - Львів, 2002. - 29 с.
  10. Коробов В.М. Механізми адаптації ссавців до гіпоксії за участю дихальних гемопротеїнів: атореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук: 14.01.31. ”Гематологія та трансфузіологія” / В.М. Коробов. - Київ, 2003. - 29 с.
  11. Kramer J.W. Normal hematology of the horse / J.W. Kramer // In Feldman B.F., Zinkl J.K., Jain N.C. (eds): Schalm’s Veterinary Hematology. − Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins, 2000. − P. 143−150.
  12. Михайлов В.Г. Кровь как лекарство / В.Г. Михайлов. − Ташкент: Медицина Уз. ССР, 1982. − 72 с.
  13. Баркаган З.С. Кровь и жизнь / З.С Баркаган. − Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1969. − 126 с.
  14. Михайлов В.Г. Тайны крови: заметки гематолога / В.Г. Михайлов. − Ташкент: Медицина Уз. ССР. − 1985. − 197 с.
  15. Даштаянц Г.А. Клиническая гематология / Г.А.Даштаянц. Изд-во 4-е, доп. и перераб. К.: Здоровье, 1978. 288 с.
  16. Чертков И.П. Существует ли стволовая кроветворная клетка / И.П. Чертков // Молекулярная биология. − 1980. Т.18, вып. 3. С. 565.
  17. Рябов С.И. Молекулярно-генетические аспекты эритропоэза / С.И. Рябов, Г.Д. Шостка. − Л.: Медицина, 1973. 273 с.
  18. Стародуб Н.Ф. Гетерогенная система гемоглобина / Н.Ф. Стародуб, В.И. Назаренко. − К.: Наукова думка, 1987. 200 с.
  19. Burwell E.L. Erythrocyte life span in small animals сomparisons of two methods employing radioiron / E.L. Burwell, B.A. Brickley, C. Finch // Amer. J. Physiol. 1953. Vol. 172, № 4. P. 718−723.
  20. Быков В.Л. Цитология и общая гистология. Функциональная морфология клеток и тканей человека / В.Л. Быков. − СПб.: СОТИС, 1998. − 520 с.
  21. Алиев А.А. Использование аппаратно-программных комплексов Видео Тест для исследования эритроцитов при диагностике анемий в ветеринарной практике / А.А. Алиев, С.Н. Омарова, Н.В. Литвинов [и др.] // Ветеринарная патология. − 2007. − №1. − С.48−51.
  22. Поверхнева архітектоніка цитоскелету еритроцитів у нормі та при метаболічних зрушеннях в організмі / Л.М Гуніна, В.Є. Орел, А.В. Севоста, А.С. Тимченко // Укр. журнал гематології та трансфузіології. 2008. − №2 (8). С. 513.
  23. Кулєшова Л.Г. Морфологічні зміни еритроцитів людини за умов охолодження / Л.Г. Кулєшова // Фізіол. журнал. 2005. − Т.51, №3. С. 7377.
  24. Карабанов Г.Н. Деформируемость эритроцитов в клиническом аспекте / Г.Н. Карабанов, Н.С. Инченко // Вестн. хирургии им. И.И. Грекова. − 1986.− № 12.− С. 99−102.
  25. Nakao M. Red cell membrane / M. Nakao, S. Miwa // Acta haematol. Jap. − 1983. − Vol. 46. − P. 41−42.
  26. Svetina S. Bilager couple hypothesis of red cell shape transform a lions and osmotic hemolysis / S. Svetina, B. Zeka // Biomed. biochim. acta. − 1983. −Vol. 42, № 11−12. − Р. 86−90.
  27. Alterations in erythrocyte membrane lipid and its fragility in a patient with familial lecithin cholesterol acytransferase (LCAT) deficiency / T. Suda, A. Akamatsu., Y. Nakaya [et al.] // J. Med. Invest. − 2002. − Vol. 49, № 3−4. − Р. 147−155.
  28. Failure of red blood cell maturation in mice with defects in the high-density lipoprotein receptor SR−BI / T.M. Holm, A. Braun, B.L. Trigatti [et al.] // Blood. − 2002. − Vol. 99, №5. − P. 1817−1824.
  29. Вплив модифікації складу жирних кислот клітинних мембран на особливості перебігу ішемічної хвороби серця / О.Є. Кириленко, О.О. Мойбенко, Т.Д. Никула, Т.С. Брюзгіна // Укр. мед. часопис. − 2005. − Т.45, №1. − С. 40−44.
  30. Особенности липидного состава мембран эритроцитов у здоровых людей разного возраста / Т.Д. Журавлева, В.В. Долгов, С.Н. Суплотов, Н.С. Киянюк // Клин. лаб. диагностика. − 2003. − №5. − С. 50−52.
  31. Крылов В.И. Физиология и патология клеточных мембран // В.И. Крылов. − Свердловск, 1984. − С. 13−18.
  32. Геннис Р. Биомембраны: молекулярная структура и функции / Р. Геннис. − М., 1997. − 212 с.
  33. Степанов В.М. Молекулярная биология. Структура и функции белков / В.М.Степанов. − М., 1996. − 284 с.
  34. Белковый состав мембран эритроцитов у больных раком желудка, толстой и прямой кишки / Е.А. Степовая, В.В.Новицкий, Н.В.Рязанова [и др.] // Клиническая лабораторная диагностика. − 2004. − №3. − С. 50−53.
  35. Reichetin E.S. Oreangement of human erythrocyte membrane proteins // E.S.Reichetin, R.Blostein // J. Biol. chіm. − 1975. − Vol. 250, № 16. − Р. 6256−6263.
  36. Gratzer W.B. The red all membrane and its cytoskeleton / W.B. Gratzer // J. Biochim. − 1981. − Vol. 198, №1. − Р.1−8.
  37. Ben 3 is found at cytoskeleton − membrane functions of nucleated all and bind vinculin / P.S. Low, D. Allen, J. Otto [et al.] // J. Gell. Biochim. − 1985. − Vol. 9. − P. 16−25.
  38. Мосягина Е.Н. Эритроцитарное кроветворение в норме и при патологии / Е.Н. Мосягина. − М.: Мед. изд-во, 1962. − 269 с.
  39. Чертков И.Л. Стволовая кроветворная клетка и ее микроокружение / И.Л. Чертков, О.А. Гуревич. − М.: Медицина, 1984. − 240 с.
  40. Тотипотентная стволовая клетка и гемопоэз / Н.М. Билько, К. Брумбаров, М. Кросс, А. Вобус // Вет. Патология. − 2003. - № 1 (5). - С. 22-24.
  41. Шиффман Ф.Дж. Патофизиология крови / Ф.Дж. Шиффман. − М., Спб.: БИНОМ−Невский диалект, 2000. − 448 с.
  42. Базарнова М.А. Эритроцитопоэз. Руководство по клинической лабораторной диагностике / М.А. Базарнова. − К.: Вища школа, 1991. − С. 365−370.
  43. Эмерсон С.Дж. Гемопоэз. Развитие клеток крови / С.Дж. Эмерсон [в кн.: Шиффман Ф.Дж. Патофизиология крови]. − М., Спб.: БИНОМ−Невский диалект, 2000. − С.17−42.
  44. Заика И.Н. Исследование костного мозга. Руководство к практическим занятиям по клинической лабораторной диагностике / И.Н. Заика. − К.: Вища школа, 1988. − С. 5−18.
  45. Афанасьев Б.В. Родоначальные кроветворные клетки человека / Б.В. Афанасьев, В.А.Алмазов. − Л.: Наука, 1985. − 204 с.
  46. Справочник практического врача. Болезни системы крови / [А.И. Воробьев, З.С. Баркаган, М.Д. Бриллиант, А.В.Демидова]. − М.: Баян, 1992. − С. 189−217.
  47. Аврамова Г.В. Содержание лактата и пирувата при старении эритроцитов как функция интенсивности гликолиза / Г.В. Аврамова, Н.М. Титова, Е.А. Маханько // Биоэнергетические и структурные аспекты гомеостаза в изолированных системах и организме. − Красноярск, 1987. − С.40−45.
  48. Dуce J.F. Cellular and molecular mechanism of aging / J.F. Dуce // Physiol. Reviews. − 1993. − Vol.73, № 1. − P. 149−159.
  49. Тоzzi−Giancarelli M.G. Aging of human erythrocytes: the role of membran perturbation induced by in vitro ATP-depletion / M.G. Тоzzi−Giancarelli, C. di Massimo, A. Mascioli // Cell Mol. Biol. − 1992. − Vol. 38, №3. − С. 303−310.
  50. Functionae sites of erythrocytes skeletal proteins are specific targets of terttutyl by droperoxide oxidative damage / P. Campari, A. Bozzi, W. Malorni [et al.] // Chem. Biol. Interest. − 1995. Vol. 94, № 3. − С. 243−258.
  51. Bergmeyer H. U. Glucose / H.U. Bergmeyer, E. Bernt // Methods of Enzymatic Analysis. New York-London: Acad. Press Inc., 1974. − P. 1205.
  52. Regeneration of 2,3-diphosphoglycerate and ATP of stored erythrocytes by phosphoenolpyruvate: a new preservative for blood storage / N. Hamasaki, C. Hirota, H. Ideguchi, Y. Ikehara // Fifth Ann Arbor Conference. − New York, NY: Alan R. Liss, 1981. − Vol. 55. − P. 577−592.
  53. Changes in adenosinetriphosphate, 2,3-diphosphoglycerate and P50 of dog blood following transfusion of autologous red cells pretreated with phosphoenolpyruvate in vitro / K. Yonenaga, H. Todoroki, K. Tokunaga, N. Hamasaki // Transfusion. − 1986. − Vol. 26. − P. 194−198.
  54. Oxygen transport in blood at high altitude: role of the hemoglobin-oxygen affinity and impact of the phenomena related to hemoglobin allosterism and red cell function / M. Samaja, T. Crespi, M. Guazzi, K. D. Vandegriff // Eur. J. Appl. Physiol. − 2003. − Vol. 90, № 3−4. − P. 351−359.
  55. Global allostery model of hemoglobin. Modulation of O2 affinity, cooperativity and Bohr effect by heterotropic allosteric effectors / T. Yonetani, S. Park, A. Tsuneshige [et al.] // J. Biol. Chem. − 2002. − Vol. 277, № 37. − P. 34508−34520.
  56. Hamasaki N. Phosphoenolpyruvate transport in the anion transport system of human erythrocyte membranes / N. Hamasaki, Y. Kawano // Trends. Biochem. Sci. − 1987. − Vol. 12. − P. 183−185.
  57. Электрофоретическая подвижность эритроцитов как показатель оценки функциональной полноценности мембраны эритроцитов / Н.В. Пурло, О.В. Попова, Л.С. Бирюкова, Г.И. Козинец // Клин. лаб. диагностика. − 2005. − Т.1. − С. 40−44.
  58. Durocher J.R. Role of Sialic Acid in erythrocyte Survival / J.R. Durocher, R.C. Rayne, M.E. Conrad // Blood. − 1975. − Vol. 45, № 1. − P. 11−20.
  59. Jelkmann W. Biology of erythropoietin / W. Jelkmann, T. Hellwig-Burger // Adv. Exp. Med. Biol. - 2002. - Vol. 502. - P. 169-187.
  60. Павлов А.Д. Регуляция эритропоэза: физиологические и клинические аспекты / А.Д. Павлов, Е.Ф. Морщакова. ‑ М.: Медицина, 1987. − 272 с.
  61. D’Andrea A.D. Expression cloning of murine erythropoietin receptor / A.D. D’Andrea, N.F. Lodish, G.G. Wong // Cell. − 1989. − P. 277−285.
  62. Владимирская Е.Б. Костномозговое кроветворение. Оценка миелограммы / Е.Б.Владимирская // Гематология и трансфузиология. − 1993. − №4. − С. 4−6.
  63. Макаров В.П. Эритропоэтинобразующая функция организма / В.П. Макаров, С.В. Косиненко, И.А. Тереков. − Новосибирск: Наука СО, 1992. − 80 с.
  64. Жибурт Е.Б. Эритропоэтин в клинической медицине / Е.Б. Жибурт, И.Б. Серебряная // TERRA MEDICA. − 1997. − №3. − С. 9−13.
  65. Krants S.B. Erythropoietin / S.B.Krants // Blood. −1991. − Vol. 77, № 3. − P. 419−429.
  66. Varet B. Erythropoietin physiology and clinical experience / B. Varet, N. Casadevall // Semin. Hematol. − 1990. − Vol. 27, № 3. − P.25−31.
  67. Хейхоу Ф.Г.Д. Гематологическая цитохимия / Ф.Г.Д. Хейхоу. - М.: Медицина, 1983. - 320 с.
  68. Истаманова Т.С. Функциональная гематология / Т.С. Истаманова, В.А. Алмазов, С.И. Конеев. − М.: Медицина, Ленингр. отд., 1973. − 311с.
  69. Comparativestudy of the oxyhaemoglobin dissociation curve of four mammals: man, dog, horse and cattle / T. Clerbaux, P. Gustin, B. Detry // Comp. Biochem. Physiol. − 1993. − Vol. 106 - P. 687694.
  70. Fetal hemoglobin in sickle disease: relationship to erythrocyte phospatidylserine exposure and coagulation activation / B.N. Setty, S. Kulkarni, A. Rao [et al.] // Blood. - 2000. - Vol. 96. - P. 1119−1124.
  71. Miller-Eberhard V. Bioactivity of Hem and its containment / V. Miller-Eberhard // Amer. J. Hematol. − 1993. − Vol. 42. − P.59−62.
  72. Бабина Р.Т. Содержание некоторых дериватов гемоглобина, как показатель реактивности детей с анемией протекающей на фоне аллергического диатеза / Р.Т. Бабина // Роль аллергически измененной реактивности в детской патологии. − 1985. − Т. 65. − С. 15−17.
  73. Пясецкая Н.М. Состояние дыхательной функции крови у недоношенных новорожденных разного гестационного возраста / И.М. Пясецкая, М.Ю. Аношина // Лаб. диагностика. − 1999. − № 2. − С. 21−23.
  74. Fucharoen S. Standartization on laboratory diagnosis of thalassemia and abnormal hemoglobin / S. Fucharoen, P. Winichagoon, A. Piankijagum // Southeast Asian J. Trop. Med. Public. Health - 1999. − Vol. 30, suppl. 3 - P. 90−98.
  75. Дервиз Г.В. Проблемы изучения гемоглобина / Г.В. Дервиз // Клиническая медицина. − 1987. − № 3. − С. 11−16.
  76. Зеньков Л.Н. Неактивные дериваты гемоглобина в норме и при патологических состояниях / Л.Н. Зеньков // Сб. науч. трудов. − Гродно, 1984. − С. 42−47.
  77. Бондарь Т.П. Многофункциональное состояние эритроцитов перифери

  ческой крови при поздних сосудистых осложнениях сахарного диабета типа 2 / Т.П. Бондарь, Г.М. Козинец // Клин. лаб. диагностика. − 2002. − № 12. − С. 22−33.
  78. Перекисное окисление липидов и проницаемость мембран эритроцитов у детей и подростков с сахарным диабетом типа 1 / Т.Н. Суботина, Н.М. Титова, А.А. Савченко, В.Н. Панфилова [и др.] // Клин. лаб. диагностика. − 2004. - № 5. -С. 20−35.
  79. Bunn H.I. Evaluation of glycosylated hemoglobin in diabetic patients / H.I. Bunn // Diabetes. − 1981. − Vol. 30. − P. 613−616.
  80. Гликолизированные протеины / [В.А. Галенок, П.Н. Боднар, В.Е. Диннер и др.]. − Новосибирск: Наука, 1989. − 256 с.
  81. Стан гемопоезу і функціональні властивості гемоглобіну тварин за умов нестачі кисню / Н.Є. Панас, Г.Л. Антоняк, В.В. Снітинський // Вісн. Львів. держ. аграр. ун-ту. - Львів, 2003. − Вип. 34.- С. 57−64.
  82. Метаболічні аспекти формування кисневого гомеостазу в екстремальних станах / [М.Ф. Тимочко, О.П. Єлісєєва, П.І. Кобилінська, І.Ф. Тимочко]. - Львів, 1998. - 140 с.
  83. Hemoglobin, pH and DPG/chloride shifting / M. Pomponi, E. Gavuzzo, C. Bertonati [et al.] // Biochimie. - 2004. - Vol. 86 - P. 927−932.
  84. Bauer C. Hypoxia: оn the borderline between physiology and pathophysiology / C. Bauer // Experiential. − 1990. −Vol. 46, №11. − P. 1157−1160.
  85. Czok R. Pyruvate, phosphoenolpyruvate and glycerate-2-phosphate / R. Czok, W. Lemprecht / Methods of Enzymatic Analysis. − New York-London: Acad. Press Inc., 1974. − P. 1446.
  86. Benesch R. The effect of organic phosphates from the human erythrocyte on the allosteric properties of hemoglobin / R. Benesch, R.E. Benesch // Biohem. Biophys. Res. Commun. − 1967. − Vol. 26 - P. 162−167.
  87. Boutilier R. G. Mechanisms of cell survival in hypoxia and hypothermia / R. G. Boutilier // J. Exp. Biol. − 2002. − Vol. 204, № 18. − P. 3171−3181.
  88. Bunn H. F. Oxygen sensing and molecular adaptation to hypoxia / H. F. Bunn, R.O. Poyton // Physiol. Rev. − 1996. − Vol. 76. − P. 839−885.
  89. Dyce B.J. A rapid nonenzymatic assay for 2,3-DPG in multiple specimens of blood / B.J. Dyce, S. Bessman // Arch. Environm. Hlth. − 1973. − Vol. 27, № 2. − P. 112−115.
  90. Duhm J. Metabolism and function of 2,3-diphosphoglycerate in red blood cells / J. Duhm, E. Gerlach [In: Greenwalt T.J., Jamieson G.A., (eds).] // The Human Red Cell In Vitro. − New York, NY: Grune & Stratton, 1974. − P. 111−152.
  91. Лановенко І.І. Експериментальне обґрунтування застосування гіпоксичного тренування для корекції порушень киснетранспортної системи при апластичній анемії / І.І. Лановенко, Г.П. Гащук // Фізіол. Журнал. − 2005. − Т.51, №5. − С.43−49.
  92. Механизмы развития и компенсации гемической гипоксии / М.М. Середенко, В.П. Дударев, И.И. Лановенко [и др.]. − К.: Наук. думка, 1987. − 200 с.
  93. Петров В.Н. Физиология и патология обмена железа / В.Н. Петров. - Л.: Медицина, 1982. - 224 с.
  94. Белоус А.М. Физиологическая роль железа / А.М. Белоус, К. Т. Конник. - К.: Наук. Думка, 1991. - 101 с.
  95. Бугланов А.А. Биохимическая и клиническая роль железа / А.А. Бугланов, Е.В. Саяпина, А.Т. Тупаева // Гематология и трансфузиология. - 1994. - Т. 39, № 6. - С. 44-45.
  96. Berd J. Iron status and exercise / J. Berd, B. Tobin // Am. J. Cllin. Nutr. - 2000. − Vol. 72, Suppl. 2. - P. 594-597.
  97. Никуличева В.И. Железодефицитная анемия / В.И. Никуличева, П.И. Идельсон, Ю.Г. Митерев. − Уфа, 1993. − С 56−61.
  98. Калиничева В.И. Анемии у новорожденных детей // В.И. Калиничева // Педиатрия. − 1984. − №4. −С. 54-59.
  99. Ноздриохина Л.Р. Микроэлементозы и атеросклероз / Л.Р. Ноздриохина, Е.М. Нейко, Л.П. Ванджура. − М.: Наука, 1985. − 220 с.
  100. Hematology. Basic Principles and Practice / Eds R.H. Hoffman [et. al.] - Churcill New York; Livingstone Inc., Edinburg, London, Melbourne, Tokyo, 1995. - 2369 p.
  101. Бахрамов С.М. Трансферрин: роль в обмене железа и некоторые клинические аспекты / С.М. Бахрамов, Х.М. Казанбаева, А.А. Бугланов // Лаб. дело. - 1987. - №3. - С. 39-42.
  102. Бугланов А.А. Биологическое значение трансферрина (обзор) / А.А. Бугланов // Гематология и трансфузиология. - 1987. - № 11. - С. 43-46.
  103. Селихов Т.А. Трансферрины в метаболизме железа / Т.А. Селихов, А.А. Бугланов // Химия природных соединений. - 1984. - № 2 - С. 139-151.
  104. Видиборець С.В. Трансферин: клінічне значення та лабораторна діагностика порушень / С.В. Видиборець // Лаб. діагностика. − 2000. − № 2. − С. 30−33.
  105. Fishbane S. Safety in iron management / S. Fishbane // Am. J. Kidney Dis. - 2003. - Vol. 41, № 5. - P. 18-26.
  106. Клиническое значение определения растворимого трансферринового рецептора / А.А. Левина, А.Е. Коган, Т.В. Буларгина [и др.] // Клиническая лаб. диагностика, 2003. - № 6. - С. 42-45.
  107. Cooper C. Reticulocyte changes after experimental anemia and erythropoietin treatment of horses / C. Cooper, W. Sears, D. Bienzle // J. Apll. Physiol. - 2005. - Vol. 99. - P. 915-921.
  108. Begnin Y. Quantitative assessment of erythropoesis and functional classification of anemia based on measurements of serum transferrin receptor and erythropoietin / Y. Begnin, G.K. Clemons, P. Pootrakul [et al.] // Blood. - 1993. - Vol. 81 - P. 1067-1076.
  109. Brugnars C. Iron deficiency and erythropoiesis: new diagnostic approaches / C. Brugnars // Clin. Chem. - 2003. - Vol. 49. - P. 1573-1578.
  110. Weiss G. Regulation of cellular iron metabolism by erythropoietin: activation of iron regulatory protein and up-regulation of transferrin-receptor in erythroid cells / G. Weiss, T. Houston, D. Kastners [et al.] // Blood. − 1997. − Vol. 89. Р. 680-687.
  111. Hercberg S. Epidemiology of iron deficiency / S. Hercberg, P. Galah, M. Polo-lugue // Rev. Prat. - 2000. - Vol. 50. - P. 957-960.
  112. Жаворонков А.А. Иммунные функции трансферрина // А.А. Жаворонков, А.В. Кудрин // Гематология и трансфузиология. − 1999. − Т. 44, № 2. − С. 40−43.
  113. Fernandez F.R. Reticulocyte response / F.R. Fernandez, C.B. Grindem − [In: Schalm‘s Veterinary Hematology, edited by Feldman B.F., Zinkl J.G., Jain N.C.]. - Philadelphia, PA: Lipincott, 2000. - P. 110-116.
  114. Svoboda M. Effekt of bovine lactoferrin on utilization of orally administered iron in suckling piglets / M. Svoboda, J. Draber, R. Ficer // Bull. Veter. Instr. іn pulawy. − 2005. − Vol. 49, №4. − P. 471−474.
  115. Зайчик А.Ш. Механизмы развития болезней и синдромов / А.Ш. Зайчик, Л.П. Чурилов. − СПб., ЭЛБИ-СПб, 2002. − 507 с.
  116. Smith J.E. Serum ferritin as a measure of stored iron in horses / J.E. Smith, K. Moore, J.E. Cipriano, P.G. Mooris // J. Nutr. − 1984. − Vol. 114 - P. 677−681.
  117. Wich M. Ferritin in iron metabolism: Diagnosis of anemias / M. Wich, W. Pingers P. Lehmann. - New York: Springer, 1995. - 113 p.
  118. Osci F.A. Iron deficiency in infancy and childhood / F.A. Osci // N. Engl. J. Med. - 1993. − Vol. 329. - P. 190-193.
  119. Ogilvie G.K. Effects of plasma sample storage on blood ammonia bilirubin and urea nitrogen concentrations: cats and horses / G.K. Ogilvie, L.R. Engelking, M.S. Anver // J. Am. Vet. Med. Res. − 1985. − Vol. 46. − P. 2619−2622.
  120. Ladipo O.A. Nutrition in pregnancy: mineral and vitamin supplements / O.A. Ladipo // Am. J. Clin. Nutr. - 2000. - Vol. 72, Suppl. 1. - P. 280-290.
  121. Гусева С.А. Болезни системы крови / С.А. Гусева, В.П. Вознюк. - Москва: МЕД-пресс-информ., 2004 − 484 с.
  122. Исследование системы крови в клинической практике / [под. ред. Г.И. Козинца и В.А. Макарова]. − Москва: Триада-Х, 1997. − 480 с.
  123. Смирнова П.А. Анемии (клинико-лабораторная характеристика) / П.А. Смирнова. - Минск, 1997. - 24 с.
  124. Внутрішні хвороби тварин: підручник / [В.І. Левченко, І.П. Кондрахін, М.О. Судаков та ін. ]; під ред. В.І. Левченка. − Біла Церква, 1999. − Ч. 2. − 543 с.
  125. Содержание, кормление и болезни лошадей: Учебное пособие / [А.А. Стекольников, Г.Г. Щербаков, Г.М. Андреев и др.]; под ред. А.А. Стекольникова. − СПб.: Изд. Лань”, 2007. − 624 с.
  126. Baker J., Cornbleet P.J. Erythrocyte disorders. [In: J.H. Howanitz, P.J. Howanitz eds Laboratory medicine - test selection and integration].− New York: Churchill Livingstone, 1991. − P. 447-498.
  127. Lunsden J.H. The kinetics of hematopoietis in the light horse / J.H. Lunsden, V.E. Valli, B.J. McSherry [et al.] // Can. J. Comp. Med. − 1975. - Vol. 39. - P. 324-331.
  128. Bunn H. F. Oxygen sensing and molecular adaptation to hypoxia / H. F. Bunn, R.O. Poyton // Physiol. Rev. − 1996. − Vol. 76. − P. 839−885.
  129. Кондрахин И.П. Алиментарные и эндокринные болезни животных / И.П. Кондрахин. − М.: Агропромиздат, 1989. − 256 с.
  130. Stockham S.L. Equine glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency / S.L. Stockham, J.W. Harvey, D.A. Kinden // Vet. Pathol. − 1994. − Vol. 31. − Р. 518.
  131. Baker S.S. Gastric pH monitoring in healthy, suckling pony foals / S.S. Baker, E.L. Gerring // Am. J. Vet. Res. − 1993. − № 54. − Р.959−964.
  132. Haggard L. Peptic ulcer pathophysiology: acid, bicarbonate and mucosal function / L. Haggard, N.A. Mertz, S.S. Rune // Scand. J. Gastroenterol.− 1996. − Suppl. 21. − P.10−15.
  133. Andreaws F.M. The effect of omeprazole and pentagastrin − stimulated gastric secretion in young female horses / F.M. Andreaws, C. Jenkins, D. Frazier, I. Blackford // Equine Vet. S. − 1992. − Suppl. 13. − P.80−83.
  134. Furr M.O. The effects of stress on gastric ulceration, T3, T4, T2 and cortisol in neonatal foals / M.O. Furr, M.S. Murrey, D.S. Ferguson // Equine Vet. S. − 1992. − Suppl. 24. − P. 37−40.
  135. Мюррей М. Виразкова хвороба шлунку і дванадцятипалої кишки у лошат / М. Мюррей // Ветеринарна практика. − 2008. − № 6. − С. 26−28.
  136. Мюррей М. Виразкова хвороба шлунку і дванадцятипалої кишки у лошат / М. Мюррей // Ветеринарна практика, 2008. − № 7. − С. 20−25.
  137. Головаха В.І. Функціональний стан печінки у коней-продуцентів імунних сироваток / В.І. Головаха // Міжвід. темат. наук. Зб. Ветеринарна медицина”. − Харків, 2002. − Вип. 77. − С. 74−79.
  138. Tvedten H. Classification and laboratory evaluation of anemia / H. Tvedten, D.S. Weiss [In Feldman B.F., Zink J.G., Jain N.C. (eds): Schalm’s Veterinary Hematology]. − Philadelphia, Lippincott: Williams & Wilkins, 2000. − P. 1069−1074.
  139. Koterba A.M. Acute and chronic renal disease in the horse // A.M. Koterba, J.R. Coffman // Cong. Cont. Educ. Pract. Vet. − 1981. − Vol. 3. − P. 461−469.
  140. Shott B.C. Obstructive diseases of the urinary tract / B.C. Shott // Equine Internal Medicine. − Philadelphia: W.B. Saunders, 1998. − P. 137−139.
  141. Laverty S. Urolithialisis in 68 horses / S. Laverty, J.R. Pascol, G.V. Ling [et al.] // Vet. Surg. − 1992. − Vol. 21. − P. 56−62.
  142. Слівінська Л.Г. Mорфобіохімічні показники крові та сечі у корів, хворих на хронічну гематурію / Л.Г. Слівінська // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун-ту: Зб. наук. праць. − Біла Церква, 2004. − Вип. 28. − С. 221−227.
  143. Галатюк О.Є. Заразні хвороби коней / О.Є. Галатюк. − Житомир: В-во Волинь”, 2003. − 280 с.
  144. Юров К.П. Инфекционная анемия / К.П. Юров // Инфекционные болезни лошадей, 2000. − С. 37−57.
  145. Olaru A. Viruses anemici infectiosa equine // Med. Veter. Cresterea anim. − 1994. − № 10/12. − P. 23−26.
  146. Демидов Н.В. Гельминтозы лошадей / Н.В.Демидов − М., 1987. − С. 156−178.
  147. Reis J.I. Disseminated pythiosis in three horses / J.I. Reis, C. Queiroz de Carvallo, R.N. Nogueira [et al.] // J. Vet. Microbiol. − 2003. − Suppl. 96. − P. 289−295.
  148. Foil C.S. Miscellaneous fungal infections / C.S. Foil [In: Greene C.E. (ed): Infections Diseases of the Dog and Cat]. − 2 nd ed. − Philadelphia: W.B. Sanders, 1998. − P. 420−430.
  149. Worster A.A. Pythyosis with bone lesions in a pregnant mare / A.A. Worster, S.D. Lillich, J.H. Cox [et al.] // J. Am. Vet. Med. Assoc. − 2000. − Suppl. 216. − P. 1795−1798.
  150. McCarthy P.F. Postparturient hemorrhage in the mare: managing ruptured arteries of the broad ligament / P.F. McCarthy, R.N. Hooper, G.K. Carter [et al.] // Vet. Med. − 1994. − Vol. 2 − P. 147.
  151. Valentine W.N. Hemolytic anemia's and erythrocyte enzymopathies // W.N. Valentine, K.R. Tanaka, T.E Paglia // Ann. Intern. Med. − 1985. − Vol. 103 - P. 245−257.
  152. Luzzatto L.G-6-PD deficiency and hemolytic anemia / L. Luzzatto [In: Eds. Nathan D.G., Oski F.A.; Hematology of infancy and childhood]. − Philadelphia: Sounders, 1993. − P.186−189.
  153. Троцкая О.В. Серповидно-клеточная aнемия (НBSS) у взрослого бо
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Камынина Надежда Ростиславовна Повышение качества государственного управления недвижимым имуществом организаций в условиях цифровой экономики
Шилова Анна Эдуардовна Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и совершенствование продовольственного обеспечения промышленного региона (на материалах Кемеровской области)
Бабаева Парвина Мансуровна Повышение социально-экономической эффективности бытового обслуживания населения в условиях рыночных отношений (на материалах Республики Таджикистан)
Дыганова Рената Рафаилевна Повышение социально-экономической эффективности дистанционной торговли
Никонова Наталья Александровна Повышение экономической эффективности производства и переработки молока в сельскохозяйственных организациях (на примере Ленинградской области)