СТРУКТУРНІ ПАРАМЕТРИ СКЕЛЕТА ССАВЦІВ ЯК ОБ’ЄКТИ СУДОВО-ВЕТЕРИНАРНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ВИДОВОЇ НАЛЕЖНОСТІ БІОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ
 • скачать файл:
 • Название:
 • СТРУКТУРНІ ПАРАМЕТРИ СКЕЛЕТА ССАВЦІВ ЯК ОБ’ЄКТИ СУДОВО-ВЕТЕРИНАРНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ВИДОВОЇ НАЛЕЖНОСТІ БІОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ
 • Альтернативное название:
 • Структурные параметры СКЕЛЕТА млекопитающих КАК ОБЪЕКТЫ СУДЕБНО-ветеринарной экспертизы при определении видовой принадлежности биологических материалов
 • Кол-во страниц:
 • 566
 • ВУЗ:
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
 • Год защиты:
 • 2008
 • Краткое описание:
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ  Яценко Іван Володимирович

  УДК 636:611.71:619:343.983:57.082.13

  СТРУКТУРНІ ПАРАМЕТРИ СКЕЛЕТА ССАВЦІВ ЯК ОБ’ЄКТИ СУДОВО-ВЕТЕРИНАРНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ВИДОВОЇ НАЛЕЖНОСТІ БІОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ  16.00.02 патологія, онкологія і морфологія тварин  дисертація на здобуття наукового ступеня
  доктора ветеринарних наук


  Київ 2009
  В С Т У П

  Остеологія, будучи розділом морфології, як і більшість фундаментальних наук має не тільки теоретичне, а й прикладне значення. Дані остеології є базою для археологічних, порівняльно-анатомічних досліджень, еволюційної морфології, встановлення видової належності м’ясної сировини при ветеринарно-санітарній експертизі, вирішення питань походження біологічного матеріалу [1-2]. Судово-ветеринарна експертиза є найменш обґрунтованим і методично забезпеченим напрямком прикладної остеології. Це пов’язано з тим, що до цього часу судово-ветеринарна експертиза, як розділ експертології, вцілому не розроблена. Дослідження біологічного матеріалу тваринного походження проводиться без системного методичного підґрунтя і відповідної нормативно-правової бази, що не лише ускладнює роботу фахівця, а й може стати підставою для відведення експертного висновку [3-5].
  Актуальність теми. Серед розмаїття біологічного матеріалу, котрий є об’єктом судової ветеринарної експертизи, суттєве значення кісток скелета полягає в тому, що вони несуть постійні, об’єктивні, сталі, надійні, суттєві морфологічні ознаки, котрі вірогідно характеризують таксономічну, статеву та вікову належність об’єкта досліджень. Крім того, для них характерна здатність зберігати свою будову навіть після відділення від тіла [6-8].
  Завдяки особливому хімічному складу та фізичним властивостям кістки тривалий час зберігають інформацію про механізм травматичних пошкоджень, чи розчленування трупа, дають можливість з’ясувати термін його перебування у зовнішньому середовищі, а отже, час настання смерті [9].
  Структурні параметри кісток скелета використовуються нині для ідентифікації особи у судовій медицині, а також при історичних та археологічних дослідженнях [10-13], виявленні видової фальсифікації м’яса [15-24]. Виключно важко отримати максимально повну, об’єктивну і обгрунтовану інформацію за кістками із грубими руйнуваннями чи спаленим матеріалом [14].
  Класичні і спеціальні ветеринарні анатомічні джерела містять значну кількість інформації щодо видових і вікових макроскопічних ознак кісток великих свійських тварин [25-30]. В той же час, фахівці ветеринарної медицини, при визначенні видових ознак близьких за будовою кісток свійських, мисливських і промислових тварин (зайця, нутрії, байбака, норки, ондатри, песця тощо), опиняються у важкій ситуації, оскільки джерела літератури щодо цього питання поодинокі, поверхневі, носять фрагментарний характер [31-33]. Відсутні атласи та методичні рекомендації, які б допомогли експертам ветеринарної медицини у даному питанні.
  Недостатньо розкрите питання щодо методології дослідження кісткового матеріалу, як речового доказу, у судово-ветеринарній експертизі. Не розроблено ступінчастої системи видової діагностики кісткового матеріалу залежно від його попереднього стану (анатомічно-цілий, пошкоджений, спалений тощо) і завдань дослідження, а у зв’язку з цим не отримано об’єктивних інформативних якісних і кількісних параметрів для визначення його видової належності у дрібних ссавців. Відсутні порівняльно-діагностичні параметри кісток дрібних ссавців в основі якої лежить методологія, що базується на алгоритмі переходу від простих до більш складних методів дослідження.
  Не вичерпана проблема створення і використання комп’ютерних технологій у судово-ветеринарній експертизі, а також не розроблені комп’ютерні програми для встановлення видової належності ссавців за еталонно-тестовим принципом, що дало б можливість скоротити термін проведення експертиз і пришвидшити оформлення експертної документації, тобто автоматизувати цей процес.
  Нині необхідна фундаментальна розробка і удосконалення числа діагностичних прийомів, об’єктивних тестів, що дозволять отримати більшу кількість доводів щодо об’єктів судово-ветеринарної експертизи, в т.ч. кісткового матеріалу [34-40].
  Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота є частиною наукової теми «Розробити комплекс морфологічних критеріїв визначення видової належності біологічного матеріалу у судово-ветеринарній експертизі», яка виконується на базі кафедри анатомії і гістології Харківської державної зооветеринарної академії та кафедри нормальної і патологічної анатомії сільськогосподарських тварин Дніпропетровського державного аграрного університету. Державний реєстраційний номер - 0107U009895. Здобувач у межах даної тематики особисто провів дослідження скелета дрібних ссавців (кролів свійських безпорідних, зайців-русаків, нутрій, бабаків степових, котів свійських безпорідних, песців) з метою розробки комплексу його структурних параметрів для визначення видової належності тварин.
  Мета і завдання дослідження визначити найбільш інформативні видові параметри скелета свійських і промислових ссавців на прикладі кроля свійського безпорідного, зайця-русака, нутрії, бабака степового, кота свійського безпорідного, песця за різного рівня структурної організації; розробити теоретичні основи та дати обґрунтування остеологічної технології видової належності біологічного матеріалу за різного ступеня його збереженості.
  Для досягнення цієї мети були поставлені такі завдання:
  1. Визначити тестові макроскопічні критерії кісток осьового скелета та скелета кінцівок тварин (кроля свійського безпорідного, зайця-русака, нутрії, бабака степового, кота свійського безпорідного, песця).
  2. Розробити диференційно-діагностичні таблиці черепа та скелета кінцівок.
  3. Встановити найбільш інформативні видові остеометричні параметри анатомічно-цілих та фрагментованих кісток осьового скелета і скелета кінцівок.
  4. Розробити алгоритм дискримінантного аналізу для диференціації анатомічно-цілих і фрагментованих кісток скелета та визначення за ним виду дрібних тварин. Дати аналіз інформативності цього методу для застосування в остеологічній технології судово-ветеринарних досліджень.
  5. Привести теоретичне обгрунтування методології створення і використання комп’ютерних технологій при дослідженні кісткового матеріалу у судово-ветеринарній експертизі та розробити відповідні комп’ютерні програми.
  6. Виявити спектроскопічні характеристики озоленого кісткового матеріалу в якості критеріїв видової диференціації дрібних ссавців. Розробити спосіб визначення видової належності ссавців за значеннями відносної оптичної щільності озоленої кісткової тканини.
  7. Розробити та обґрунтувати теоретичні основи судово-остеологічної технології при визначенні видової належності тварин.
  Об'єкт дослідження видоспецифічні ознаки будови апарата руху дрібних свійських і промислових ссавців.
  Предмет дослідження комплекс структурних параметрів скелета деяких видів дрібних свійських і промислових ссавців на різних рівнях структурної організації.
  Методи дослідження: анатомічне препарування для підготовки кісток до анатомічних, остеометричних і спектральних досліджень; остеоскопічний для з’ясування анатомічних особливостей кісток; порівняльно-анатомічний для виявлення спільних і видоспецифічних ознак будови кісток; остеометричний для встановлення лінійних метричних характеристик кісток; обчислення остеометричних індексів для використання у дискримінантному аналізі; дискримінантний аналіз для встановлення видової належності кісток за дискримінантними рівняннями; інфрачервона спектроскопія для встановлення видової належності спалених чи фрагментованих кісток; статистичний для розробки комп’ютерної програми «Osteo» та «Discriminant»; біометричний для аналізу результатів остеометрії, дискримінантного аналізу та інфрачервоної спектроскопії.
  Наукова новизна одержаних результатів. Вперше розроблено методологію дослідження кісткового матеріалу, як речового доказу, у судово-ветеринарній експертизі залежно від його попереднього стану та завдань експертних досліджень. Обґрунтовано доцільність створення та використання комп’ютерних програм в експертній практиці ветеринарної медицини, розкрито сутність вимог до таких програм, а також запропоновано схему вибору методик остеологічних досліджень в залежності від стану кісткового матеріалу.
  Комплексом методів дослідження (порівняльно-анатомічний, остеометричний, дискримінантний аналіз, спектроскопічний) кісток свійських і промислових ссавців (кролів, зайців, нутрій, байбаків, котів, песців) вперше розроблено і науково обґрунтовано технологію остеологічної експертизи залежно від стану кісткового матеріалу. Доведено, що при будь-якому стані кісткового матеріалу залишається можливість встановлення його видової належності. Показано, що видова диференціація кісток на рівні їх анатомічної цілісності або незначної пошкодженості можлива на основі остеоскопічного чи порівняльно-анатомічного методу; при незначному пошкодженні та відсутності на кістковому матеріалі характерних анатомічних ознак - з використанням остеометричного методу і дискримінантного аналізу; на рівні значної пошкодженості (дрібні або обгорілі уламки без характерних анатомічних структур, порошкоподібний стан) - методом інфрачервоної спектроскопії.
  Вперше методом інфрачервоної спектроскопії встановлена специфічність з вірогідною різницею кількісної характеристики фосфатів та гідроксилів кісткової тканини різних видів ссавців, що може бути використане для видової остеологічної діагностики озоленого матеріалу, а також дрібних кісткових уламків без розпізнавальних анатомічних структур у межах досліджених сукупностей тварин.
  Доповнено і узагальнено систему порівняльно-анатомічних характеристик кісток скелета кроля, зайця, нутрії, байбака, кота, песця, що дає можливість встановити їх видову належність за різного ступеня збереження скелетезованих трупів, одиничних кісток чи змішаного кісткового матеріалу.
  Новими є визначені параметри абсолютних розмірів кісток кролів, зайців, нутрій, байбаків, котів, песців, які є базою для обчислення остеометричних індексів, дискримінантних коефіцієнтів, параметрів межі міжвидового розподілу, а останні склали основу для розробки дискримінантних рівнянь.
  Набуло подальшого розвитку питання щодо методології створення і використання комп’ютерних технологій при дослідженні кісткового матеріалу за його різного стану в судово-ветеринарній експертизі та вперше запропоновано авторські остеологічні комп’ютерні програми на основі анатомічних («Osteo») і остеометричних («Discriminant») параметрів кісток скелета свійських і промислових дрібних ссавців в експертній практиці ветеринарної медицини.
  Розроблено та запатентовано нові способи визначення видової належності кісток дрібних доместикованих та диких ссавців (деклараційні патенти України на корисну модель № 19185; № 24416; № 30559; № 36883).
  Практичне значення одержаних результатів. Створено таблиці диференційно-діагностичних критеріїв щодо видових анатомічних особливостей кісток скелета дрібних ссавців (кроля, зайця, нутрії, байбака, кота, песця).
  Створено універсальну систему експериментальних і порівняльно-анатомічних досліджень скелета в анатомії, гiстологiї, фiзiологiї, ветеринарно-санітарній експертизі продуктів тваринництва, патологічній анатомії, судовій ветеринарній медицині, судовій медичній експертизі.
  Для практичного використання в експертній практиці (науково-дослідних інститутів чи лабораторій судових експертиз, ветеринарно-санітарної експертизи) рекомендовано дві авторські комп’ютерні програми - „Osteo” і „Discriminant” для встановлення видової належності кісток кроля, зайця, нутрії, байбака, кота, песця за анатомічними і остеометричними параметрами.
  За результатами досліджень підготовлено і видано дві методичні рекомендації: «Встановлення видової належності дрібних тварин порівняльно-анатомічним методом з використанням комп’ютерної програми „Оsteo” у ветеринарно-санітарній і судово-біологічній експертизі», «Встановлення видової належності дрібних тварин методом дискримінантного аналізу з використанням комп’ютерної програми „Discriminant” у ветеринарно-санітарній та судово-ветеринарній експертизі», рекомендовані до видання Науково-методичною комісією працівників аграрних ВНЗ з напрямку 1305 «Ветеринарна медицина» (протокол № 3 від 02.10.2008 р.).
  Отриманi данi щодо комплексного, ступінчастого визначення видових ознак кісток скелета дрібних свійських і промислових тварин можуть бути використанi при написанні пiдручникiв, довідників, монографій, пiдготовцi атласiв, розробцi методичних посiбникiв з анатомії, гiстологiї, фiзiологiї, ветеринарно-санітарної експертизи продуктів тваринництва, патологічної анатомії і розтину трупів, судової ветеринарної медицини, судової медичної експертизи.
  Результати досліджень структурних параметрів скелета ссавців у судово-ветеринарній експертизі при встановленні видової належності біологічного матеріалу використовують у навчальній роботі та наукових дослідженнях на кафедрах і лабораторіях навчальних і науково-дослідних закладів України, Російської Федерації, Республіки Білорусь, Республіки Молдова.
  Особистий внесок здобувача. Здобувачем самостійно проведено пошук і аналіз джерел літератури за темою дисертації, відбір матеріалу та його дослідження за всіма визначеними методиками, статистичну обробку отриманих даних. Аналіз і узагальнення результатів дослідження та формулювання висновків проведено спільно з науковим консультантом. Методична допомога при проведенні дискримінантного аналізу надана канд. фіз.-мат. наук, доцентом О.М. Гетманцем (Харківська державна зооветеинарна академія), комп’ютерні програми створено за консультативної допомоги канд. тех. наук В.М. Бондарева (Харківський національний університет радіоелектроніки), спектральні дослідження - канд. хім. наук А.Ю. Куликова (лабораторія фармакопейного аналізу Державного підприємства „Науково-експертний фармакопейний центр”, м. Харків).
  Апробація результатів дисертації. Основні результати досліджень апробовані на Міжнародних науково-практичних конференціях: „Ветеринарна медицина2005: сучасний стан та актуальні проблеми забезпечення ветеринарного благополуччя тваринництва” (АР Крим, м. Ялта, 2005); „Актуальні проблеми та інновації в тваринництві, ветеринарній медицині і харчових технологіях” (Львівська національна академія ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького, 2004); „Здобутки і перспективи розвитку ветеринарної медицини” (Сумський НАУ, 2005); „Сучасні проблеми біохімії, фізіології та функціональної морфології продуктивних тварин” (Дніпропетровський ДАУ, 2425 листопада 2005); «Молоді вчені у вирішенні проблем аграрної науки і практики» (Львівcький національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького, 2006-2008 рр.); IV Міжнародному конгресі спеціалістів ветеринарної медицини (НАУ, м. Київ, 36 жовтня 2006 р.); «Наукові та практичні аспекти ветеринарної медицини в Україні» (Білоцерківський ДАУ, 2728 вересня 2006 р.); „Актуальні питання сучасної морфології (Харківська державна зооветеринарна академія, 56 жовтня 2006 р.); «Сучасність і майбутнє аграрної науки та виробництва (Львівська національна академія ветеринарної медицини ім. С.З. Гжицького, 1920 жовтня 2006 р.); «Актуальные вопросы эволюционной, возрастной и экологической морфологии» (Бєлгородський державний університет, 1718 жовтня 2006 р.); «Актуальні проблеми ветеринарної медицини» (Харківська державна зооветеринарна академія, 2425 квітня 2007); Нrvatskoga veterinarskog institute Zagreb. 5 simposium on D&D. Croatia. May 58, 2004; Міжнародній науково-практичній конференції в Луганському НАУ (Луганськ, 2007); Міжнародній науково-практичній конференції „Регіонарні проблеми екології вет. медицини” (Державний агроекологічний університет, м. Житомир, 2425 жовтня 2007 р.); „Актуальні питання сучасної морфології” (Державний агроекологічний університет, м. Житомир, 1516 травня 2008 р.); звітних наукових конференціях Харківської державної зооветеринарної академії у 2007-2008 рр.
  Публікації результатів досліджень. Результати досліджень за темою дисертації висвітлені у 37 наукових працях: 4 деклараційних патентах України на корисну модель; 26 у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України; методичних рекомендаціях; матеріалах і тезах конференцій.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової проблеми ідентифікації виду дрібних свійських, мисливських та промислових ссавців (на прикладі кроля свійського безпорідного, зайця-русака, нутрії, бабака степового, кота свійського безпорідного, песця) у судово-ветеринарній експертизі за результатами аналізу комплексу специфічних абсолютних та відносних структурних параметрів скелета з різним ступенем збереженості кісток із застосуванням дискримінантного аналізу та комп’ютерних технологій.
  1. Аналіз ступеня інформативності макроскопічних ознак будови скелета для судово-ветеринарної експертизи свідчить, що найбільш об’єктивними видовими критеріями в осьовому скелеті є структурні параметри кісток черепа, а в скелеті кінцівок кістки поясів, проксимальних та середніх ланок. Високий рівень кореляції ряду остеометричних ознак вищезазначених кісток дозволяє реконструювати (прогнозувати) їх форму і розміри навіть в тих випадках, коли об’єктами дослідження є окремі великі кісткові фрагменти.
  2. Видові макроскопічні ознаки будови скелета голови дрібних ссавців обумовлені, насамперед, характером їхнього живлення. Видовими макроскопічними маркерами черепа є:
  а) носо-мозкової частини черепа: кількість комірок для верхніх зубів; форма хоан, висота леміша; характер спрямованості вершини коміркового краю кутніх зубів; топографія носо-піднебінних щілин; форма кісткового піднебіння; форма кісткового міхура та діаметр отвору зовнішнього слухового проходу та характер вираженості його кісткової манжетки; висота і особливості зовнішнього сагітального гребеня; форма носової та верхньощелепної кісток, форма і топографія підорбітального отвору; вираженість щічного горба і лицьової дуги; ширина виличної дуги; форма і спрямованість яремного відростка, форма великого потиличного отвору;
  б) нижньощелепної кістки кількість комірок для нижніх зубів; характер локалізації підборідного отвору, глибина вирізки діастеми, характер співвідношення вінцевого і виросткового відростків; форма нижньощелепного отвору, кутового і вінцевого відростків.
  3. Варіабельність макроскопічної будови кісток скелета кінцівок тварин обумовлена особливостями їхньої локомоції та комплексом специфічних біологічних ознак виду. У цьому разі, видові макроскопічні ознаки будови кісток поясів локалізовані рівномірно на їх різних частинах; кісток стилоподію більшою мірою на проксимальному і дистальному епіфізах, кісток зейгоподію на їх проксимальному епіфізі та діафізі.
  4. Видовими макроскопічними маркерами будови кісток дрібних ссавців є:
  а) кісток поясів кінцівок: лопатки форма, довжина та висота її ості; особливості галуження акроміона на акроміонний і заакроміонний відростки, прояв явища редукції акроміонного відростка; співвідношення дистального рівня акроміонного відростка і суглобової западини лопатки, характер вираженості краніального кута, форма передостної і заостної ямок, краніального краю лопатки; тазової кістки висота і форма тазової порожнини; кількість горбків на сідничному горбі, характер ввігнутості латеральної поверхні та метрична характеристика крила клубової кістки, ступінь вираженості латерального клубового горбка та горбка для закріплення чотириголового м’яза стегна, форма затульного отвору, особливості вирізки суглобової западини, глибина сідничної дуги і форма сідничної ості;
  б) кісток стилоподію міра розвитку горбків, міжгорбкової борозни і плечового гребеня, наявність надблокового і надвиросткового отворів, дистального латерального гребеня, форма дельтоподібної горбистості плечової кістки; кількість вертлюгів стегнової кістки, форма ямки голівки та особливості її локалізації, характер вертлюжного гребеня і вертлюжної ямки, форма блоку надколінка;
  в) кісток зейгоподію масивність та характер краніальної випуклості кісток передпліччя, наявність борозни на проксимальній суглобовій поверхні променевої кістки та ліктьовому горбі, особливості міжкісткового простору, характер з’єднання променевої і ліктьової кісток; характер синостозування великої і малої гомілкових кісток, характер з’єднання кісток гомілки в ділянці діафіза і дистального епіфіза, розташування малої гомілкової кістки по відношенню до великої гомілкової кістки, наявність і кількість борозен на діафізі великої гомілкової кістки.
  5. Серед кісток зейгоподію дрібних ссавців при встановленні видової належності основне значення мають найбільш розвинуті ліктьова і велика гомілкова кістки. Променева і мала гомілкова кістки, як самостійні об’єкти остеологічної експертизи, малоінформативні.
  6. Максимальним ступенем інформативності при визначенні видової належності ссавців у судово-ветеринарній експертизі є не абсолютні, а відносні лінійні параметри кісток осьового скелета та скелета кінцівок остеометричні індекси, як складові компоненти дискримінантних рівнянь. Основне значення при видовому ототожненні кісток ссавців мають такі остеометричні індекси:
  а) носо-мозкової частини черепа індекс кісткового піднебіння, хоан, вісцерального і мозкового черепа, основи черепа, широтно-довжинний індекс черепа;
  б) нижньощелепної кістки довжинний індекс кутнього альвеолярного краю, широтно-довжинний індекс тіла, висотно-довжинний індекс тіла, індекс прямої довжини вінцево-виросткової і виростково-кутової вирізок, індекс суглобового валика виросткового відростка;
  б) кісток поясів кінцівок лопатка: широтно-висотний індекс, індекс морфологічної ширини передостної і заостної ямок, індекс довжини краніального і каудального країв, широтно-довжинний індекс суглобової западини, індекс шийки лопатки; тазової кістки: індекси крила клубової кістки, клубової кістки, сідничної кістки, затульного отвору, сідничної і клубової кісток;
  г) кісток стило- і зейгоподію сегментальний і сагітальний діаметри проксимального і дистального епіфізів та середини діафіза, індекс масивності, індекс ліктьового відростка, довжинний індекс.
  7. Дискримінантні рівняння типу: ХА=a1Х1+a2Х2+...- Х0 (1) дозволяють проводити видову диференціацію анатомічно-цілих та фрагментованих кісток скелета дрібних ссавців. Дані рівняння є універсальними, та дають можливість визначити видову належність кістки (ХА) на основі констант дискримінантних коефіцієнтів (а) і межі міжвидового розподілу (Х0), а також остеометричних індексів (Х1...n), обчислених на кістковому матеріалі невідомої видової належності. У судово-остеологічній технології параметри дискримінантного аналізу є складовою частиною остеометричного етапу дослідження.
  8. Спектроскопічні параметри озоленої кісткової тканини дозволяють об’єктивно встановити як її видову належність, так і визначити кістки в межах одного скелета. Характеристичними спектральними ознаками є фосфатні та гідроксильні смуги. Обчислення дискримінантних рівнянь типу: Хi=a1D1+a2D2+a3D3+a4D4+a5D5-Х0 (4), за значеннями ВОЩ фосфатів і гідроксилів (D) кісткової золи, дозволяє встановити її видову належність у 80-90 % випадків.
  У судово-остеологічній технології встановлення видової належності кісткової тканини на рівні озолення, метод інфрачервоної спектроскопії може бути застосований як самостійно, так і в сукупності з іншими методиками.
  9. Остеологічний аналіз, заснований на остеометричних і порівняльно-анатомічних показниках, для визначення видової належності тварини із застосуванням комп’ютерних програм оптимізує дослідження анатомічно-цілих і фрагментованих кісток скелета, нівелює припущення помилки на всіх етапах експертизи, а внаслідок автоматизації операцій і оформлення результатів у вигляді тестових файлів-блоків, скорочує термін проведення експертного провадження.
  10. У судово-остеологічній технології використання методик не складного рівня дослідження є обґрунтованою базою для наступного залучення методик вищого рівня складності, що в цілому підвищує вірогідність результату та збагачує доказовість остеологічної експертизи. Схема і послідовність застосування тих чи інших методик дослідження можуть змінюватись залежно від питань, поставлених для вирішення експертизи, кількості і якості матеріалу дослідження.
  11. При дослідженні анатомічно-цілих кісток скелета основним є порівняльно-анатомічний метод, інші методи - допоміжні. При дослідженні великих кісткових уламків - основними методами є порівняльно-анатомічний, остеометричний і дискримінантний аналіз. Встановлення видової належності дрібних, а також обгорілих кісткових уламків можливе методом ІЧ-спектроскопії з наступним дискримінантним аналізом за значенням відносної оптичної щільності їх золи.
  12. Основою технології визначення видової належності дрібних ссавців за комплексом морфологічних ознак скелета у судово-ветеринарній експертизі є програма експертних дій, яка формується із урахуванням сукупності ознак матеріалу, що досліджується: кількість і ступінь збереженості скелета або його окремих кісток, наявність ознак будь-якої гетерогенності кісткового матеріалу (варіабельність зовнішніх форм, макро- мікроскопічних структур, фізико-хімічних та механічних властивостей). Ефективність та результативність реалізації вищезазначеної програми визначається ступенем вірогідності та наукової обґрунтованості експертного висновку.  ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ
  1. Для диференціації близьких за розмірами кісток скелета кролів свійських безпорідних, зайців-русаків, нутрій, бабаків степових, котів свійських безпорідних, песців рекомендуємо використовувати отриманий нами комплекс диференційно-діагностичних ознак при такій послідовності досліджень:
  1.1. Описання анатомічних особливостей кісток і співставлення отриманих даних з даними таблиць або залучення розроблених нами комп’ютерних програм.
  1.2. Остеометрія кісток, обчислення індексів, дискримінантний аналіз і оцінка результату остеометричних даних за результатами дискримінантних рівнянь.
  1.3. ІЧ-спектроскопія озоленого кісткового матеріалу при температурі 600 0 С протягом 6 годин, запис спектрів поглинання на спектрофотометрі в інтервалі частот 569-3435 см-1; обчислення коефіцієнтів ВОЩ (D); дискримінантний аналіз з урахуванням обчислених нами на контрольному матеріалі дискримінантних коефіцієнтів (а) і параметрів межі видового розподілу (Х0); оцінка результату спектроскопічних даних за результатами дискримінантних рівнянь.
  1.4. Загальний аналіз результатів дослідження і формулювання експертних висновків.
  2. Для проведення судово-ветеринарної остеологічної експертизи рекомендуємо використовувати розроблені нами комп’ютерні програми «Osteo» (за анатомічними параметрами) і «Discriminant» (за остеометричними даними) на базі персонального комп’ютера.
  3. За відсутності спеціальних атласів кісток дрібних тварин (кроля, зайця, байбака, нутрії, кота, песця) рекомендуємо користуватися методичними рекомендаціями „Встановлення видової належності дрібних тварин порівняльно-анатомічним методом з використанням комп’ютерної програми „Оsteo” у ветеринарно-санітарній і судово-біологічній експертизі”.
  4. Внести доповнення до „Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки і призначення судових експертиз” (Затв. наказом МЮ України від 8.10.1998 №53/5; у ред. від 30.12.2004 р. № 144/5) орієнтовний перелік вирішуваних питань щодо можливості використання кісток скелета для встановлення за ними таксономічної належності тварин при розслідуванні злочинів у галузі тваринництва.
  5. Отримані результати про роль структурних параметрів скелета ссавців у судово-ветеринарній експертизі при визначенні видової належності біологічного матеріалу використовувати при написанні підручників, довідників, навчальних посібників, методичних рекомендацій, читанні лекцій і проведенні лабораторних занять в процесі підготовки лікарів ветеринарної медицини та біологів.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Труш А. М. Основные принципы идентификационных исследований продукции животноводства, решаемые судебно-ветеринарной экспертизой / А. М. Труш, Т. А. Труш // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: Зб. наук. праць Харківської державної зооветеринарної академії. Х.: РВВ ХДЗВА, 2007. Вип. 13 (39), Ч. 2. С. 243-247.
  2. Філончук О. Заслін недоброякісній продукції / О. Філончук, В. Ракович // Ветеринарна медицина України. 1998. № 6. С. 1.
  3. Сулейменова Г. М. О структуре выводов в судебно-медицинской экспертизе вещественных доказательств / Сулейменова Г. М. // Судебно-медицинская экспертиза. 1992. №1. С. 14-16.
  4. Дулов А. В. Функции и задачи судебной биологии / А. В. Дулов, А. В. Смольская // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы. Минск: НИИ проблем криминологии, криминалистики и судебной экспертизы. 1994. Вып. 10. С. 129-134.
  5. Кисин М. В. Судебно-зоологическая экспертиза / Кисин М. В. // Социалистическая законность. 1991. № 2. С.58.
  6. Кампова З. А. Определение возраста по костям скелета рентгенологическим методом исследования / З. А. Кампова, О. А. Гиясов // Судебно-медицинская экспертиза. 1991. № 3. С. 21-23.
  7. Гладышев Ю. М. Микроскопические признаки видовых различий костей человека и животных (сообщение 1) / Гладышев Ю. М. // Судебно-медицинская экспертиза. 1969. № 2. С. 22-24.
  8. Пиголкин Ю. И. Возрастные изменения макроструктуры костной ткани и возможности их использования для идентификации личности / Д. В. Богомолова, М. В. Федулова // Судебно-медицинская экспертиза. 2003. № 2. С. 17-20.
  9. Рубежанський А. Ф. Определение по костным останкам давности захоронения трупа / Рубежанський А. Ф. М., 1978. 120 с.
  10. Пиголкин Ю. И. Морфометрические методы определения возраста по костным останкам / Пиголкин Ю. И., Щербаков В. В., Богомолов Д. В. // Судебно-медицинская экспертиза. 2003. № 2. С. 43-45.
  11. Пашинян Г. А. Особенности ассиметрии парных размеров нижней челюсти применительно к задачам остеологической идентификации личности / Г.А. Пашинян, С.Д. Арутюнов, В. Ф. Далланян [и др.] // Судебно-медицинская экспертиза. 2003. № 1. С. 10-14.
  12. Абрамов С. С. Новые технологии в краниофасциальной идентификации личности / Абрамов С. С., Климов М. В., Прохоренко С. В. // Судебно-медицинская экспертиза. 2001. № 3. С. 25-28.
  13. Звягин В. И. Диагностика пола и длины тела человека по фрагментированным костным останкам / Звягин В. И., Самоходская О. В., Иванов В. Н. // Судебно-медицинская экспертиза. 1997. № 1. С. 24-31.
  14. Незнакомцева Е. П. Сравнительное изучение остеометрических показателей VI ребер детей и некоторых животных в различные возрастные группы / Незнакомцева Е. П. // Современные методы исследования судебно-медицинских объектов. Рига, 1979. С. 99-103.
  15. Хвиля С. І. К вопросу выявления фальсификации состава мясного сырья и продукции / Хвиля С. І., Чернуха И. М., Горбатова В. М. // Мясной бизнес. 2005. №4(33). С. 62-64. 2005
  16. Лук’янчук В. Роль підрозділів ветеринарної міліції у профілактиці хвороб тварин і нагляді за якістю та безпекою харчових продуктів / Лук’янчук В. // Ветеринарна медицина України. 2003. № 7. С. 22-23.
  17. Смирнов А. М. Определение видовой принадлежности мяса и мясопродуктов / Смирнов А. М., Туник А. Н., Светличкин В. В. // Ветеринария. 2005. № 5. С. 52-54.
  18. Хвиля С. И. Мясная промышленность России: проблема фальсификаций / С. И. Хвиля, Р. В. Паршенкова // Мясной бизнес. 2006. № 5. С. 104-105.
  19. Парук А. П. Использование биофизических методов при определении фальсификаций мяса / Парук А. П., Курмакава Т. В., Скрябина К. И. // Мясное дело. 2005. №7. С. 10-11.
  20. Образцов В. П. Судебно-ветеринарная экспертиза / Образцов В. П. 2-е изд. К. : Урожай, 1986. 176 с.
  21. Частная ветсанэкспертиза продуктов животноводства: Справочное пособие / под ред. Н. Ф. Шуклина. Алма-Ата: Кайнар, 1988. 344 с.
  22. Макаров В. А. Практикум по ветеринарно-санитарной экспертизе с основами технологии продуктов животноводства / Макаров В.А., Боровков М.Ф., Ермолаев А. П. ; под ред. В. А. Макарова М. : ВО Агропромиздат, 1987. 271 с.
  23. Хоменко В. І. Практикум з ветеринарно-санітарної експертизи з основами технології та стандартизації продуктів тваринництва і рослинництва / Хоменко В. І., Микитюк П. М., Кравців Р. Й. - Київ: „Ветінформ” - 1998. - 240 с.
  24. Якубчак О. М. Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології та стандартизації продуктів тваринництва / Якубчак О. М., Хоменко В. І., Мельничук С. Д. ; за ред. О. М. Якубчак, В. І. Хоменка. - Київ, 2005. - 800 с.
  25. Климов А. Ф. Анатоми домашних животных / Климовю А. Ф. М. : Государственное из-во с.-х. литературы, 1950. С. 53-95.
  26. Рудик С. К. Анатомія свійських тварин: Підручник / Рудик С. К., Павловський Ю. О., Криштофорова Б. В. ; за ред. С. К. Рудика. К. : Аграрна освіта, 2001. 575 с.
  27. Акаевский А. И. Анатомия домашних животных / Акаевский А. И. Изд. 3-е. М. : Колос, 1984. С. 259-277.
  28. Koch T. Lehrbuch der veterinar anatomie / Koch T. Jena: veb gustav fischer verlag Jena. Bd. 1. 1960. 380 S.
  29. Dobberstein J. Lehrbuch der Haustiere / J. Dobberstein, G. Hoffmann Bd. 3. 1964. 242 S.
  30. Nickel R. Lehrbuch der Haustiere. Berlin und Hamburg / Nickel R., Schummer A., Seiferle E. 1977. 540 S.
  31. Роговский П. Я. Определение видовой принадлежности мяса зайца, кролика, домашнего кота и нутрии по анатомическому строению костей / П. Я. Роговский, Н. С. Репецкий // Морфологические особенности домашних млекопитающих : Сб. науч. тр. Киев, 1984. С. 31-41.
  32. Надточій С. О. Порівняльна характеристика м’яса байбака та крольчатини / Надточій С. О. // Проблеми зооінженарії та ветеринарної медицини : Зб. наук. праць. Х. : РВВ ХЗВІ, 1999. Вип. 5 (29), Ч. 2. С. 98-101.
  33. Труш А. М., Ветеринарно-санітарна експертиза продуктів забою байбака / А. М. Труш, С. Надточій // Ветеринарна медицина України. 2001. № 9. С. 30-31.
  34. Репешко П.І. Щодо регламентації вимог до висновку судового експерта у законодавстві України / Репешко П. І. // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Зб. наук.-практ. матеріалів. Харків : Право, 2004. С. 36-39.
  35. Колдин В. Я. Криминалистическая идентификация (теоретические основы) / Колдин В. Я. // Криминалистика. М., 1980. С. 89-97.
  36. Лавринович О. В. Судова експертиза як елемент реалізації конституційних прав громадян / Лавринович О. В. // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: Зб. наук.-практ. матеріалів. Харків: Право, 2004. С. 5-8.
  37. Перч В. О. Некоторые вопросы получения процессуально значимой информации с использованием технических средств / Перч В. О. // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Зб. наук.-практ. матеріалів. Харків : Право, 2004. С. 30-35.
  38. Пиголкин Ю. И. Алгоритм судебно-гистологического исследования / Пиголкин Ю. И., Богомолова И. Н., Богомолов Д. В. // Судебно-медицинская экспертиза. 2004. № 4. С. 6-11.
  39. Кисин М. В. Пути повышения эффективности использования объектов биологического происхождения в раскрытии преступлений / Кисин М. В. // Экспертная практика. М., 1981. Вып. 18. С. 50-52.
  40. Цимбал М. Л. Перспективи становлення судової експертизи ветеринарної медицини в Україні / Цимбал М. Л., Труш А. М., Савенко М. М. // Теорія і практика судової експертизи і криміналістики : Зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф. Харків : Право, 2002. С. 564-569.
  41. Колосов А. М. Біологія промислового охотничьих зверей СССР: Учебное пособие / Колосов А. М., Лавров Н. П., Наумов С. П. - З-изд. - М. : Высшая школа, 1979. - 416 с.
  42. Зенькевич Л. А. Жизнь животных / Зенькевич Л. А. - М. : Просвещение, 1971. - 628 с.
  43. Эйсман А. А. Экспертология в системе научного знания / Эйсман А. А. // Экспертные задачи и пути их решения в свете НТР : Сб. науч. тр. ВНИИСЭ. - М. : ВНИИСЭ, 1980. - С. 65-72.
  44. Белкин Р. С. Курс криминалистики: В 3 т. / Белкин Р. С. - М. : Юристь, 2001. - Т.2: Частные криминалистические теории. - 461 с.
  45. Сегай М. Я. Судова експертологія - наука про судово-експертну діяльність / Сегай М. Я. // Вісник Акад. прав. наук України. - № 2 (33). - № 3 (34). - 2003. - С. 740-761.
  46. Щербаковский М. Г. Судебные экспертизы. Учебно-теоретическое пособие / Щербаковский М. Г. - Харьков : Эспада, 2005. - 536 с.
  47. Авертьянова Т. В. Судебная экспертиза: Курс общей теории / Авертьянова Т. В. - М. : Норма, 2006. - 479 с.
  48. Ланда В. А. О методике рентгенографического анализа костной ткани / В. А. Ланда, Л. А. Мельников // Ортопедия, травматология и протезирование. 1970. № 3. С. 44-46.
  49. Мелехов М. И. Особенности микроскопического строения длинных трубчатих костей новорожденных младенцев, мелких домашних животных и птиц в судебно-медицинском отношении (гистологические и микрорентгенологические исследования) : Автореф. дисс. канд.. мед. наук. / М. И. Мелехов Воронеж, 1975. 16 с.
  50. Жирный Г. Е. Экспертиза пищевых продуктов по делам о хищениях в системе общественного питания / Жирный Г. Е. // Криминалистика и судебная экспертиза. К., 1988. Вып. 37. С. 128-133.
  51. Федотов Б. Н. Ветеринарно-санитарная экспертиза и технология продуктов животноводства / Федотов Б. Н. М. : Сельхозгиз, 1952. 425 с.
  52. Чернявский М. В. Анатомо-топографические основы технологии и ветеринарно-санитарной экспертизы и товароведческой оценки продуктов убоя животных (справочник) / Чернявский М. В. М. : Колос, 2002. 2-е изд. 376 с.
  53. Комаров А. А. Определение видовой принадлежности тканей жвачных животных / Комаров А. А., Обухов И. Л., Сорокина М. Ю. // Ветеринария. 2000. № 3. С. 59-62.
  54. Акаевский А. И. Анатомия домашних животных / Акаевский А. И. М. : Колос, 1968. С. 300 321.
  55. Акаевский А. И. Анатомия домашних животных. Изд. 2-е / Акаевский А. И. М. : Колос, 1975. С. 286-306.
  56. Лебедев М. И. Практикум по анатомии сельскохозяйственных животных / Лебедев М. И. Л. : Колос, 1973. 288 с.
  57. Вракин В. Ф. Морфология сельскохозяйственных животных / В. Ф. Вракин, М.Ф. Сидорова. М. : Агропромиздат, 1991. 528 с.
  58. Хрусталева И. В. Анатомия домашних животных / Хрусталева И.В., Михайлов Н. В., Шнейберг Я. И. ; под ред. И. В. Хрусталевой. 2- изд. М. : Колос, 1997. 704 с.
  59. Жеденов В. Н. Общая анатомия домашних животных / Жеденов В. Н. М. : Советская наука, 1958. 536 с.
  60. Хромов Б. М. Анатомия собаки / Хромов Б. М. Л. : Наука, 1972. 232 с.
  61. Анатомия собаки и кошки / Пер. с нем. Е. Болдырев, И. Кравец. М. : Аквариум, 2003. 580 с.
  62. Ноздрачёв А. Д. Анатомия кошки / А. Д. Ноздрачёв. Л.: Наука, 1973. 247 с.
  63. Черняк В. З. Основы судебно-ветеринарной экспертизы / Черняк В. З., Добрин М. А., Кокуричев П. И. М. : Государственное издательство сельскохозяйственной литературы, 1954. 277 с.
  64. Жаров А. В. Судебная ветеринарная медицина / Жаров А. В. М. : Колос, 2003. 264 с.
  65. Терентьев П. В. Кролик / Терентьев П. В., Дубинин В. Б., Новиков Г. А. М. : Советская наука, 1952. 164 с.
  66. Рудик С. К. Функциональная обусловленность строения первичночелюстных костсй у жвачных парнокопытных семейств Cervidae и Bovidae / Рудик С. К. // Зооло­гический журнал. 1973. Т. 52, Вып. 5. С. 729-733.
  67. Рудик С. К. К строению подъязычного аппарата некоторых грызунов / Рудик С. К. // Грызуны. Л. : Наука, 1983. С. 184-185.
  68. Рудик С. К. Подъязычная кость оленей / С. К. Рудик // Вестник зоологии. 1984. № 3. С. 50-54.
  69. Рудик С. К. Случай врожденной диспозиции места фиксации рожковоподъязычной мышцы у дикой свиньи / Рудик С. К. // Вестник зоологии. 1985. № 2. С. 75-76.
  70. Рудик С. К. Подъязычный аппарат тушканчиков / Рудик С. К. // Тушканчики фауны СССР. М. : Наука, 1985. С. 120-126.
  71. Рудик С.К. Подъязычный аппарат парнокопытных / Рудик С. К. К. : Украинская сельскохозяйственная академия, 1986. 59 с.
  72. Рудик С. К. Функциональная обусловленность особенностей строения подъязычного аппарата полорогих / Рудик С. К. // Влияние экологических факторов на морфо-функциональное состояние внутренних органов. М. : Наука, 1986. С. 104-107.
  73. Рудик С. К. Подъязычный аппарат индийского дикобраза / Рудик С. К. // Вестник зоологии. 1987. № 5. С. 67-69.
  74. Рудик С. К. Изучение биоэлектрической активности мышц подъязычного аппарата у Сарга hircus L. / С. К. Рудик, В. Ф. Мороз // Докл. АН УССР. 1984. Се­рия Б, № 7. С. 73-76.
  75. Рудик С. К. Біоелектрична активність м’язів під’язикового апарату у кролика / Рудик С. К. // Вісник с.-г. науки. 1985. № 3. С. 66—68.
  76. Рудик С. К. Биоэлектрическая активность мышц подъязычного аппарата у собаки / Рудик С. К. // Доклады ВАСХНИЛ. 1986. № 6. С. 35-37.
  77. Рудик С. К. Влияние биомеханики скелета подъязычного аппарата на механические свойства его частей / С. К. Рудик, В. И. Клыков // Докл. АН УССР. 1984. Серия Б, № 8. С. 75-77.
  78. Рудик С. К. Эволюция скелета подъязычного аппарата у млекопитающих / Рудик С. К. // Биоморфология
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)