РІЧНИЙ СТІК РІЧОК НИЖНЬОГО ПОДНІПРОВ’Я : ГОДОВОЙ СТОК РЕК Нижнего Поднепровья

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Название:
 • РІЧНИЙ СТІК РІЧОК НИЖНЬОГО ПОДНІПРОВ’Я
 • Альтернативное название:
 • ГОДОВОЙ СТОК РЕК Нижнего Поднепровья
 • Кол-во страниц:
 • 294
 • ВУЗ:
 • ВИСНОВКИ Гідрологічна вивченість поверхневих водних ресурсів України недостатня для отримання достовірних оцінок їх стану в залежності від антропог
 • Год защиты:
 • 2008
 • Краткое описание:
 • одеський державний екологічний університет

  На правах рукопису

  шахман ірина олександрівна


  УДК 556.161  річний стік річок нижнього подніпров’я


  11.00.07 гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія


  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата географічних наук


  Науковий керівник:

  Лобода Наталія Степанівна
  доктор географічних наук,
  професор


  Одеса 2008  зміст  Стор.
  вступ............................................................................................................ 6 РОЗДІЛ 1.ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГІОНУ........................................................................................................ 12 1.1.Географічне положення та рельєф........................................................ 12 1.2.Ґрунти та рослинний покрив................................................................. 17 1.3.Характеристика кліматичних умов....................................................... 21 1.4.Карст та підземні води.......................................................................... 24 1.5.Гідрологічна вивченість........................................................................ 29 1.6.Господарська діяльність........................................................................ 37 Розділ 2. Характеристики річного стоку річок
  В УМОВАХ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ........................................ 43 2.1.Аналіз вихідної інформації в умовах порушеного режиму
  річкового стоку.............................................................................................. 43 2.1.1.Короткий огляд методів кількісної оцінки антропогенного
  впливу на водні ресурси.............................................................................. 43 2.1.2.Оцінка статистичної однорідності часових рядів річного стоку... 44 2.2.Обґрунтування способу географічного узагальнення параметрів
  річного стоку за методом сумісного аналізу.............................................. 52 2.2.1.Теоретичні основи методу сумісного аналізу.................................. 52 2.2.2.Районування статистичних параметрів (коефіцієнтів варіації,
  асиметрії і відношення ) рядів річного стоку на основі методу
  сумісного аналізу.......................................................................................... 58 2.3.Просторові узагальнення статистичних параметрів
  за регресійними моделями............................................................................ 62 2.3.1.Модель множинної регресії................................................................ 62 2.3.2. Добір оптимальних предикторів на основі рівняння лінійної
  регресії............................................................................................................ 66
  РОЗДІЛ 3.ОЦІНКА ПРИРОДНИХ ВОДНИХ РЕСУРСІВ
  за метеорологічними даними..................................................... 68 3.1.Теоретичні основи визначення норм природного стоку за
  метеорологічними даними............................................................................ 68 3.2.Природні водні ресурси, оцінені за рівнянням водно-теплового
  балансу............................................................................................................ 78 3.3.Оцінка впливу факторів підстильної поверхні.................................... 85 РОЗДІЛ 4.СТОХАСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РЯДІВ РІЧНОГО
  СТОКУ В УМОВАХ ВОДОГОСПОДАРСЬКИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ......... 93 4.1.Теоретична база стохастичного моделювання природного
  річного стоку................................................................................................. 93 4.1.1.Огляд стохастичних моделей річного стоку..................................... 93 4.1.2.Обґрунтування вибору стохастичної моделі річного стоку................................................................................................................ 99 4.2.Стохастичне моделювання річного побутового стоку....................... 101 4.2.1.Теоретична база стохастичного моделювання річного
  побутового стоку............................................................................................ 101 4.2.2.Модель річного побутового стоку при наявності на водозборах
  штучних водойм............................................................................................ 105 4.2.3.Модель річного побутового стоку в умовах зрошування за
  рахунок місцевих водних ресурсів.............................................................. 110
  4.2.4.Модель річного побутового стоку в умовах зрошування за
  рахунок річок-донорів.................................................................................. 118 4.3.Функції відгуку характеристик річного стоку на
  водогосподарські перетворення................................................................... 125
  РОЗДІЛ 5.оцінка та передбачення стану ВОДНИХ
  РЕСУРСІВ В умовах водогосподарської діяльності та
  глобального потепління................................................................. 137 5.1.Використання водних ресурсів у вигляді складових
  водогосподарського балансу........................................................................ 137 5.2Оцінка характеристик річного стоку річок в умовах
  антропогенного впливу за розробленою методикою
  (штучні водойми, зрошування).................................................................... 145 5.3Обґрунтування стратегії розвитку водогосподарських заходів
  в умовах глобального потепління................................................................ 159 висновки 167 список використаних джерел 170 додаток А 183 додаток Б 185 додаток В 186 додаток Д 187 додаток Ж 192 додаток З 193 додаток К 216
  додаток Л 217 додаток М 219 додаток Н 221 додаток П 225 додаток Р 227 додаток С 231 додаток Т 235 додаток У 243 додаток Ф 259
  додаток Х 275 додаток Ц 277
  вступ  Актуальність теми дисертації обумовлена необхідністю розроблення і вдосконалення методик оцінки характеристик водних ресурсів зони недостатнього зволоження в умовах недостатності даних спостережень, відсутності обліку водних ресурсів за басейновим принципом та суттєвої їх трансформації внаслідок незбалансованої з законами природи водогосподарською діяльністю у другій половині минулого сторіччя при вирішенні питань водозабезпечення економіки України [32, 33, 34, 73].
  Гідрологічна вивченість поверхневих водних ресурсів Причорномор’я (особливо Нижнього Дніпра) недостатня для отримання достовірних оцінок їх стану в залежності від антропогенних перетворень та прийняття обґрунтованих рішень по експлуатації і управлінню водогосподарськими системами [57, 59]. Найбільш критична ситуація склалася в межиріччі ІнгулІнгулець, де виділяються зони постійного широкомасштабного підтоплення, які створилися під впливом техногенних факторів, таких як експлуатація великих масивів зрошення, зарегульованість, влаштування ставків і накопичувачів, ліквідація балок, малих річок тощо [4, 16, 36, 53, 54, 55, 70, 71, 72, 75, 91, 92]. Таким чином, в сучасних умовах зарегульована річкова мережа України, особливо на рівнинних територіях південних регіонів, за оцінками фахівців, втратила до 80% природної дренуючої здатності, що і є переважаючим фактором в зміні природного гідрологічного режиму річок Нижнього Подніпров’я [75]. Для рядів побутового річного стоку вже стали неприйнятними стандартні статистичні методи. Тому перед сучасними науковцями стоїть проблема оцінювання характеристик стоку в умовах антропогенного впливу і необхідності побудови математичних моделей стоку, які б дозволили імітувати стан водних ресурсів в залежності від виду водогосподарських перетворень.
  Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. На виконання екологічних, соціальних та економічних розділів Закону України „Про основи національної безпеки України” (2003р.) Інститутом проблем національної безпеки (ІПНБ) при РНБО України був виконаний аналіз стану стратегічно важливих життєзабезпечуючих ресурсів (водних, земельних, мінерально-сировинних та ін.) в контексті національної безпеки держави. Використання водних ресурсів в Україні є найбільш високим в світі і складає до 100% техногенного перетворення поверхневих вод й до 1020% підземних [75].
  Проголошення Україною курсу на Євроінтеграцію стало потужним стимулом для використання європейського досвіду у реалізації водної політики на території нашої країни [91]. Стратегічні напрямки водної політики країн Європейського Співтовариства визначає „Директива 2000/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2000 року щодо визначень рамок дій Співтовариства у сфері водної політики” [124]. Метою директиви є визначення системи дій, необхідних для захисту наземних поверхневих, прибережних та ґрунтових вод.
  На вирішення проблем, пов’язаних з екологічним оздоровленням басейну Дніпра, спрямована „Національна програма екологічного оздоровлення басейна Дніпра і поліпшення якості питного водопостачання” та „Міжнародна програма екологічного оздоровлення басейна Дніпра на території Республіки Бєларусь, Російської Федерації і України”, яка була затверджена як складова частина проекту ПРООН-ГЕФ „Підготовка стратегічної програми дій для басейну річки Дніпро і розробка механізмів її реалізації”. Крім трьох країн Придніпровського басейну, до її реалізації залучені міжнародні організації: UNIDO (Організація ООН з промислового розвитку), IDRC (Центр досліджень міжнародного розвитку, Канада), МАГАТЕ (Міжнародне агентство з атомної енергетики), UNEP (Організація ООН з екологічної політики).
  Тема дисертаційної роботи відповідає напрямку державної національної політики в області підвищення якості та ефективності управління водними ресурсами і є продовженням розвитку найбільш перспективних при оцінці впливу водогосподарських перетворень на стік методів імітаційного математичного моделювання, які розвинуті в ОДЕКУ (Є.Д.Гопченко, Н.С.Лобода, 2005). Окремі розділи дисертаційної роботи увійшли до складу держбюджетної НДР Водні ресурси річок України” (№ держреєстрації0103U005145).
  Метою дослідження є розробка методик оцінки водних ресурсів Нижнього Подніпров’я у природному та трансформованому водогосподарською діяльністю виді на основі розробленого в ОДЕКУ комплексного підходу, в якому спостережений (побутовий) стік розглядається як результат взаємодії стокоформуючих факторів в ланцюзі ”клімат підстильна поверхня природний стік водогосподарські перетворення побутовий стік”.
  Задачі дослідження: у межах Нижнього Подніпров’я та прилеглих територій:
  установити просторово-часові закономірності розподілу характеристик річного стоку на основі даних спостережень гідрологічної мережі;
  установити просторово-часові закономірності розподілу характеристик річного стоку, обумовлених кліматичними факторами;
  виявити основні стокоформуючі фактори на основі методу множинної регресії;
  розробити методику оцінки статистичних параметрів річного стоку в порушених господарською діяльністю умовах (при зрошуванні сільськогосподарських масивів за рахунок місцевого стоку і річок-донорів та створенні штучних водойм);
  установити функції відгуку” характеристик річного стоку на водогосподарські перетворення за методом імітаційного стохастичного моделювання;
  оцінити існуючий та можливий стан водних ресурсів в умовах водогосподарської діяльності та глобального потепління згідно з отриманою регіональною методикою.
  Об’єкт дослідження річний стік річок Нижнього Подніпров’я в ланцюзі: клімат підстильна поверхня природний стік водогосподарські перетворення побутовий стік.
  Предмет дослідження характеристики річного стоку річок Нижнього Подніпров’я у природних та порушених господарською діяльністю умовах.
  Методи дослідження метод водно-теплового балансу (В.С.Мезенцев,1969; Є.Д.Гопченко, Н.С.Лобода, 1986, 1998, 2001); статистичний аналіз вихідних даних, сумісний аналіз характеристик річного стоку (С.М.Крицький, М.Ф.Менкель, 1982; М.В.Болгов, М.М.Ніколаєвич, Н.С.Лобода, 1989), метод множинної регресії; метод водогосподарського балансу; стохастичне моделювання (М.В.Болгов,2002; Є.Д.Гопченко, Н.С.Лобода, 1998), імітаційне моделювання рядів річного побутового стоку (Н.С.Лобода, 2004, 2005, 2006).
  Наукова новизна одержаних результатів заключається в вирішенні задач теоретичного обґрунтування і практичної реалізації методів оцінки водних ресурсів Нижнього Подніпров’я у природних та порушених господарською діяльністю умовах.
  Для території Нижнього Подніпров’я вперше одержано наступні результати:
  оцінені та узагальнені характеристики побутового спостереженого стоку на основі сучасних статистичних методів (сумісний аналіз вихідних рядів, множинна регресія);
  виконана оцінка змін водних ресурсів Нижнього Подніпров’я під впливом водогосподарської діяльності за складовими водогосподарських балансів водозборів;
  обґрунтований та реалізований підхід до визначення характеристик природного річного стоку за моделлю клімат стік” на основі метеорологічних даних;
  розроблена регіональна методика визначення і виконана кількісна оцінка впливу зрошування на характеристики річного стоку річок Нижнього Подніпров’я при зрошуванні сільськогосподарських масивів за рахунок місцевого стоку та стоку річок-донорів на основі імітаційного стохастичного моделювання;
  розроблена регіональна методика визначення й надана кількісна оцінка впливу додаткового випаровування на характеристики річного стоку річок Нижнього Подніпров’я при створенні у межах водозборів штучних водойм на основі імітаційного стохастичного моделювання;
  надана оцінка можливих змін водних ресурсів Нижнього Подніпров’я з використанням сценаріїв глобального потепління у межах розробленої методики.
  Практичне та теоретичне значення отриманих результатів полягає у подальшому розвитку та апробації моделі клімат стік”, розробленої в ОДЕКУ під керівництвом проф. Є.Д.Гопченка та проф. Н.С.Лободи, стосовно до території Нижнього Подніпров’я. Обґрунтована можливість застосування цієї моделі до розрахунків природного стоку. Представлені просторові узагальнення характеристик природного річного стоку у вигляді карти ізоліній норм кліматичного стоку та районів для статистичних параметрів стоку, які визначаються за даними спостережень з малою степеню достовірності.
  Розроблені на основі імітаційного стохастичного моделювання та представлені в аналітичному вигляді функції відгуку” характеристик річного стоку на водогосподарські перетворення мають безпосередньо прикладний характер та використані при вирішенні різноманітних задач управління водними ресурсами в існуючих умовах та за сценаріями глобального потепління.
  Особистий внесок здобувача полягає у зборі даних спостережень за стоком , їх статистичній обробці й узагальненні, використанні отриманих даних при стохастичному моделюванні побутового стоку та розробці регіональної методики оцінки характеристик стоку в умовах водогосподарської діяльності. Основні теоретичні і практичні результати досліджень, представлені в роботі, належать особисто автору. Більшість публікацій написано в співавторстві з науковим керівником, якому належать ідеї виконаних розробок, а здобувачу їх теоретична й практична реалізація для території Нижнього Подніпров’я.
  Апробація результатів дисертації. Основні результати роботи представлялися і обговорювалися на 3-ій науково-практичній конференції ”Підтоплення2005” (Херсонськаобл., с.Лазурне,2005), на науково-практичній конференції ”Мониторинг окружающей среды: научно-методическое, нормативное, техническое, программное обеспечение” (АРКрим, м.Коктебель, 2006), на 2-ій міжнародній науково-практичній конференції ”Навколишнє середовище 2007: актуальні проблеми екології та гідрометеорології, інтеграція освіти і науки” (м.Одеса, 2007), на 2-ій міжнародній науково-технічній конференції ”Водні ресурси, проблеми раціонального використання, охорони та відтворення” (Львівська обл., м.Трускавець, 2007), на наукових конференціях молодих вчених (ОДЕКУ 2005, 2006, 2007рр.).
  Публікації. Основні результати дисертаційної роботи викладені в 13 наукових публікаціях, в тому числі, в 5 статтях у провідних наукових журналах, рекомендованих ВАК України.

  Структура і об’єм дисертації. Повний об’єм роботи становить 294сторінок. Дисертаційна робота включає 24 рисунка і 24 таблиці. Робота складається із вступу, п’яти розділів, висновку, списку використаних літературних джерел(129), додатків на 112 сторінках.
 • Список литературы:
 • висновки  Гідрологічна вивченість поверхневих водних ресурсів України недостатня для отримання достовірних оцінок їх стану в залежності від антропогенних перетворень та прийняття обґрунтованих рішень по експлуатації й управлінню водогосподарськими системами, особливо на півдні Нижнього Подніпров’я, де майже зовсім відсутня мережа стокових постів на малих та середніх річках.
  В дисертації надається нове вирішення задачі розрахунків характеристик річного стоку Нижнього Подніпров’я в умовах недостатності даних спостережень, водогосподарських перетворень та змін глобального клімату для вирішення питань водопостачання та водозабезпечення.
  1.Оцінка характеристик природного (непорушеного господарською діяльністю) річного стоку виконана за даними метеорологічних спостережень, які до початку 80-х років минулого сторіччя не зазнавали суттєвих змін під впливом глобального потепління, на основі моделі клімат - стік”, розробленої в ОДЕКУ на кафедрі гідрології суші. Для практичного застосування побудована карта ізоліній норм річного кліматичного стоку, отримані значення статистичних параметрів природного річного стоку.
  2.Виконаний статистичний аналіз вихідної інформації в умовах порушеного господарською діяльністю режиму річного стоку за методами моментів і найбільшої правдоподібності. Точність розрахунків норм річного стоку для регіону, що досліджується, знаходиться в межах (710%), окрім посту №207 (р.Інгулець с.Олександро-Степанівка). Частина розглянутих рядів річного стоку відноситься до числа статистично неоднорідних, через інтенсивні водогосподарські перетворення.
  3.Виконано обґрунтування способів географічного узагальнення статистичних параметрів річного побутового стоку на основі аналізу складових просторової дисперсії цих параметрів (метод сумісного аналізу даних).Проведено районування коефіцієнтів варіації , асиметрії , відношення , коефіцієнта автокореляції . Для Нижнього Подніпров’я рекомендовано використовувати значення коефіцієнту варіації . Коефіцієнт асиметрії може бути заданим для усіх водозборів на рівні1,3, а відношення рекомендується приймати рівним 2. Коефіцієнт автокореляції дорівнює 0,10 для південних частин водозборів річок Інгул та Інгулець, а для річок Кодима, Чорний Ташлик і центральної та північної частин водозбору р.Інгул =0,16.
  4.На основі моделі множинної лінійної регресії із застосуванням метода просіювання” предикторів за допомогою частинного коефіцієнта кореляції розроблені розрахункові залежності, які описують просторовий розподіл середньобагаторічних величин стоку (залежності норм річного стоку від широти та площі водозборів).
  5.Отримані функції відгуку статистичних параметрів річного стоку від кількісних показників масштабів водогосподарських перетворень (штучні водойми, зрошування за рахунок місцевого стоку, зрошування при перекиді стоку з річок-донорів) на основі імітаційного моделювання за стохастичною моделлю побутового стоку. Оцінка достовірності результатів моделювання виконана шляхом співставлення характеристик побутового річного стоку, розрахованих за даними спостережень, та отриманими в результаті моделювання.
  6.Розроблено методику оцінки впливу водогосподарських перетворень у вигляді аналітичних функцій антропогенного навантаження, отриманих на основі узагальнення результатів імітаційного моделювання за методом множинної регресії.
  7.На основі розробленої методики оцінки характеристик побутового річного стоку при наявності водогосподарських перетворень на водозборах надані рекомендації щодо масштабів водогосподарських перетворень й можливих наслідків їх сумісного впливу на стан водних ресурсів при кліматичних умовах початку 80-х років минулого сторіччя.
  8.Надані рекомендації щодо стратегії розвитку масштабів водогосподарських перетворень в умовах глобального потепління за сценаріями ВМО.
  9.Отримані результати рекомендуються до використання при розробці стратегії управління водними ресурсами Нижнього Подніпров’я гідрометеорологічними, природоохоронними установами та підприємствами водного господарства України.  Список використаних літературних джерел  1. Атлас природных условий и естественных ресурсов УССР / [науч. ред.: П.Н.Першин и др.]; Академия наук УССР. М.: Главное управление по геодезии и картографии при Совете Министров СССР, отдел географии, 1978. 120 с.
  2. БабкинВ.И. Водный баланс речных бассейнов / В.И.Бабкин, В.С.Вуглинский. Л.: Гидрометеоиздат, 1982. 191 с.
  3. БагровН.А. О среднем многолетнем испарении с поверхности суши / Н.А.Багров // Метеорология и гидрология. 1953. №10. С. 2025.
  4. БарщевськаН.М. Санітарно-гідробіологічна оцінка сучасного стану річки Інгул / Н.М.Барщевська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім.В.Гнатюка. Серія: Біологія. Спеціальний випуск „Гідроекологія”. 2005. №3 (26). С.2931.
  5. БефаниА.Н. Пути генетического определения нормы стока / А.Н.Бефани // Научный ежегодник ОГУ. Одесса, 1957. 125 с.
  6. БефаніА.М. Сучасні проблеми меліоративної гідрології / Анатолій Миколайович Бефані. Одесса, 1998. 81с.
  7. БлохиновЕ.Г. Гамма-корреляция и её использование при расчётах многолетнего регулирования речного стока / Е.Г.Блохинов, О.В.Сарманов // Труды ГГИ. 1968. Вып.143. С. 5275.
  8. БолговМ.В. Пространственное обобщение коэффициентов автокорреляции годового стока Украины / М.В.Болгов, Н.С.Лобода, Н.Н.Николаевич // Труды УкрНИГМИ. 1993. Вып.245. С. 2229.
  9. БолговМ.В. Современные проблемы оценки водных ресурсов и водообеспечения / БолговМ.В., МишонВ.М., СенцоваН.И. М.: Наука, 2005. 318 с.
  10. БудыкоМ.И. Тепловой баланс земной поверхности / БудыкоМ.И. Л.: Гидрометеоиздат, 1956. 255 с.
  11. БудыкоМ.И. Определение испарения с поверхности суши / М.И.Будыко, Л.И.Зубенок // Изв. АН СССР, серия геогр. 1961. №6. С. 7882.
  12. БучинскийИ.Е. Климат Украины / БучинскийИ.Е. Л.: Гидрометеоиздат, 1960. 130 с.
  13. ВеликановМ.А. Гидрология суши: учебн. / ВеликановМ.А. Л.: Гидрометеоиздат, 1964. 403 с.
  14. ВишневськийВ.І. Про природні причини підтоплення / В.І.Вишневський // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія: наук. збірник. 2007. Т.12. С.7882.
  15. ВишневськийВ.І. Річки і водойми України. Стан і використання / ВишневськийВ.І. К.: Віпол, 2000. 375 с.
  16. ВишневськийВ.І. Про водогосподарчий напрям у гідрології / В.ІВишневський // Наук. Праці УкрНДГМІ. 2001. Вип.249. С.121137.
  17. ВишневськийВ.І. Гідрологічні характеристики річок України / В.ІВишневський, О.О.Косовець. К.: Ніка-Центр, 2003. 324 с.
  18. Водні ресурси. Проблеми раціонального використання, охорони та відтворення: матеріали другої міжнар. наук. практ. конф., 1620квітн. 2007р., м.Трускавець, Львівська обл. / відп. ред. В.М.Шестопалов. К.: НПЦ ”Екологія. Наука. Техніка”, 2007. 102с.
  19. ВоропаевГ.В. Физико-географические основы формирования водохозяйственных балансов / Г.В.Воропаев, В.Б.Местечкин. М.: Наука, 1981. 134 с.
  20. ВоскресенскийК.П. Норма и изменчивость годового стока рек СССР / ВоскресенскийК.П. Л.: Гидрометеоиздат, 1967. 546 с.
  21. ГенсірукС.А. Ліси України / ГенсірукС.А. К.: Наукова думка, 1992. 152 с.
  22. ГенсірукС.А. Географія лісових ресурсів України / С.А.Генсірук, М.С.Нижник. Львів: Світ, 1995. 123 с.
  23. Гідролого-гідрохімічна характеристика мінімального стоку річок басейну Дніпра / [ХільчевськийВ.К., РомасьІ.М., РомасьМ.І. та ін.]; за ред. В.К.Хільчевського. К.: Ніка-Центр, 2007. 184 с.
  24. ГопченкоЕ.Д. Гидрология с основами мелиорации / Е.Д.Гопченко, А.В.Гушля. Л.: Гидрометеоиздат, 1988. 303 с.
  25. ГопченкоЕ.Д. Применение методов статистического моделирования при оценке изменений годового стока рек под влиянием орошения / Е.Д.Гопченко, Н.С.Лобода // Метеорология и гидрология. 1986. №9. С. 7984.
  26. ГопченкоЄ.Д. Оцінювання природних водних ресурсів України за методом водно-теплового балансу / Є.Д.Гопченко, Н.С.Лобода // Наук. Праці УкрНДГМІ. 2001. Вип.249. С. 106120.
  27. ГопченкоЕ.Д. Водные ресурсы Северо-Западного Причерноморья (в естественных и нарушенных антропогенной деятельностью условиях): монография / Е.Д.Гопченко, Н.С.Лобода К.: КНТ, 2005. 192 с.
  28. ГопченкоЄ.Д. Оцінювання природних водних ресурсів Нижнього Подніпров’я за метеорологічними даними / Є.Д.Гопченко, Н.С.Лобода, І.ОШахман // Метеорологія, кліматологія, гідрологія. 2005. №49. С.485496.
  29. ГопченкоЕ.Д. Оценка возможных изменений водных ресурсов Украины в условиях глобального потепления / Е.Д.Гопченко, Н.С.Лобода // Гидробиологический журнал. 2000. Т.36. №3. С. 6778.
  30. ГушляА.В. Водно-балансовые исследования / А.В.Гушля, В.С.Мезенцев. К.: Вища школа, 1982. 229 с.
  31. ДружининИ.П. Речной сток и геофизические процессы / ДружининИ.П. М.: Наука, 1966. 295 с.
  32. ДубнякС.С. Засади еколого-гідрологічного моніторингу рівнинних водосховищ / С.С.Дубняк // Наук. Праці УкрНДГМІ. 2003. Вип.251. С.7783.
  33. ДубнякС.С. Оцінка водного режиму і пропускної здатності верхньої ділянки Канівського водосховища в умовах інтенсивної урбанізації / С.С.Дубняк // Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія: наук. збірник. 2004. Т.6. С.145158.
  34. ДубнякС.С. Становлення басейнового принципу управління водними ресурсами України на основі екосистемних підходів / С.С.Дубняк, С.А.Дубняк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія: Біологія. Спец. випуск „Гідроекологія”. 2005. №3 (26). С.143145.
  35. ЕвстигнеевВ.М. Речной сток и гидрологические расчёты / ЕвстигнеевВ.М. М., Изд-во МГУ, 1990. 304 с.
  36. ЗакорчевнаН.Б. Гідроекологічні проблеми в басейні Південного Бугу / Н.Б.Закорчевна // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія: наук. збірник. 2003. Т.1. С.184188.
  37. ЗаставнийФ.Д. Географія України / ЗаставнийФ.Д. Львів: Світ, 1994. 472 с.
  38. КаганерМ.С. Испарение с водной поверхности на территории Украины и Молдавии / М.С.Каганер, Н.Г.Дюкель // Труды УкрНИГМИ. 1966. Вып.64. С. 155180.
  39. КаганерМ.С. Исследование испарения с водной поверхности на территории Украины и Молдавии / М.С.Каганер, Н.Г.Дюкель // Труды УкрНИГМИ. 1980. Вып.175. С. 94105.
  40. КазаковВ.Л. Структура та просторово-часова модель провального техногенного рельєфу Кривбасу / В.Л.Казаков // Україна: географічні проблеми сталого розвитку: зб. наук. праць. 2004. Т.6. С. 153155.
  41. КазаковВ.Л. Нові відомості про підземний карст Північного Причорномор’я / В.Л.Казаков, В.О.Шипунова // Україна: географічні проблеми сталого розвитку: зб. наук. праць. 2004. Т.3. С. 225227.
  42. КалініченкоО.О. Активізація карстових процесів на Криворіжжі як результат посилення техногенного навантаження на ландшафт / О.О.Калініченко, В.О.Шипунова // Україна: географічні проблеми сталого розвитку: зб. наук. праць. 2004. Т.3. С. 162163.
  43. Клімат України / [ЛіпінськийВ.М., ДячукВ.А., БабіченкоВ.М. та інш.]; за ред. В.М.Ліпінського. К.: Вид-во Раєвського, 2003. 343 с.
  44. Климат Украины / [ПриходькоГ.Ф., ТкаченкоА.В., БабиченкоВ.Н. и др.]; под ред. Г.Ф.Прихотько. Л.: Гидрометеоиздат, 1967. 413 с.
  45. КоваленкоВ.В. Гидрометрическое оценивание речного стока с элементами стохастического подхода / КоваленкоВ.В. Л.: ЛПИ, 1986. 61 с.
  46. КоваленкоВ.В. Динамические и стохастические модели гидрологического цикла / КоваленкоВ.В. Л.: ЛПИ, 1988. 34 с.
  47. КонстантиновА.Р. Методы расчёта испарения с сельскохозяйственных полей / КонстантиновА.Р., АстаховаН.И., ЛевенкоА.А. Л.: Гидрометеоиздат, 1971. 126с.
  48. КоротунІ. М. Природні ресурси України: навч. посіб. / КоротунІ. М., КоротунЛ.К., КоротунС.І. Рівне, 2000. 192 с.
  49. КрицкийС.Н. Гидрологические основы управления речным стоком / С.Н.Крицкий, М.Ф.Менкель. М.: Наука, 1981. 235 с.
  50. КрицкийС.Н. Гидрологические основы управления водохозяйственными системами / С.Н.Крицкий, М.Ф.Менкель. М.: Наука, 1982. 271 с.
  51. КрицкийС.Н. О методике совместного анализа наблюдений за стоком гидрологических сходных бассейнов / С.Н.Крицкий, М.Ф.Менкель // Труды ГГИ. 1970. Вып.180. С.329.
  52. КрицкийС.Н. Об оценке параметров распределения вероятностей по группам коррелятивно связанных гидрологических рядов / С.Н.Крицкий, М.Ф.Менкель // Труды ГГИ. 1970. Вып.180. С.3049.
  53. КулибабинА.Г. Экономический анализ современных проектных решений оптимизации водоподачи и водораспределения в орошении / КулибабинА.Г. Одесса, 1997. 77 с.
  54. КулибабинА.Г. Эколого-экономические аспекты орошения и рационального природопользования в зоне Дунай-Днестровской оросительной системы Одесской области / КулибабинА.Г., НезвиннскийА.Ф., КичукИ.Д. Одесса, 1997. 84 с.
  55. ЛевковскийС.С. Водные ресурсы Украины. Использование и охрана / ЛевковскийС.С. К.: Вища школа, 1979. 200 с.
  56. ЛободаН.С. Системный подход и функции отклика гидрологической системы на антропогенные воздействия при математическом моделировании бытового стока / Н.С.Лобода // Метеорологія, кліматологія та гідрологія: міжвід. наук. зб. України. 2002. Вип.48. С.416424.
  57. ЛободаН.С. Расчёты и обобщения характеристик годового стока рек Украины в условиях антропогенного влияния / ЛободаН.С. Одесса.: Экология, 2005. 208с.
  58. ЛободаН.С. Стохастичні моделі у гідрологічних розрахунках: навч. посіб. / Н.С.Лобода, Є.Д.Гопченко. Одеса: Екологія, 2006. 200 с.
  59. ЛободаН.С. Методика розрахунку річного стоку річок Нижнього Подніпров’я в умовах недостатності даних спостережень / Н.С.Лобода, І.О.Шахман // Вісник Одеського державного екологічного університету: наук. журнал. 2006. Вип.2. С.200207.
  60. ЛободаН.С. Функції відклику водогосподарських систем Нижнього Подніпров’я на зрошення сільськогосподарських масивів водами Дніпра / Н.С.Лобода, І.О.Шахман // Вісник Одеського державного екологічного університету: наук. журнал. 2006. Вип.3. С.175181.
  61. ЛободаН.С. Оцінка впливу зрошення на водні ресурси Нижнього Дніпра на основі стохастичного моделювання / Н.С.Лобода, І.О.Шахман // Причорноморський екологічний бюлетень. 2007. №2(24) С. 7376.
  62. Малі річки України: довідник / [ЯцикА.В., БишовецьЛ.Б., БогатовЄ.О. та ін.]; за ред. А.В.Яцика. К.: Урожай, 1991. 296с.
  63. Матеріали п’ятої наукової конференції молодих вчених ОДЕКУ, (Одеса, 1418бер. 2005р.) / М-во осв. і науки, Одеськ. держ. екол. ун-т. Одеса: ОДЕКУ, 2005. 145с.
  64. Матеріали шостої наукової конференції молодих вчених ОДЕКУ, (Одеса, 1016трав. 2006р.) / М-во осв. і науки, Одеськ. держ. екол. ун-т. Одеса: ОДЕКУ, 2006. 143с.
  65. Матеріали сьомої наукової конференції молодих вчених ОДЕКУ, (Одеса, 1419трав. 2007р.) / М-во осв. і науки, Одеськ. держ. екол. ун-т. Одеса: ОДЕКУ, 2007. 125с.
  66. Международное руководство по методам расчета основных гидрологических характеристик. Л.: Гидрометеоиздат, 1984. 247 с.
  67. МезенцевВ.С. Увлажненность Западно-Сибирской равнины / В.С.Мезенцев, И.В.Карнацевич. Л.: Гидрометеоиздат, 1969. 75 с.
  68. МезенцевВ.С. Расчеты водного баланса: учеб. пособ. / МезенцевВ.С Омск, 1976. 76с.
  69. Мезенцев В.С. Режимы влагообеспеченности и условия гидромелиораций степного края / МезенцевВ.С. М. Колос, 1974. 240с.
  70. МолдавановА.И. Заиление прудов и водохранилищ в степных районах / МолдавановА.И. Л., Гидрометеоиздат,1978. 128 c.
  71. МолодыхВ.П. К оценке изменения годового стока рек Украины под влиянием хозяйственной деятельности / В.П.Молодых, О.З.Ревера, О.В.Серебряков, И.О.Слесарь-Жабо // Комплексное использование водных ресурсов. 1977. Вып.5. С. 7074.
  72. Моніторинг навколишнього середовища: науково-методичне, нормативне, технічне, програмне забезпечення: матеріали наук.-практ конф., 1822вер. 2006р., АРКрим, м.Коктебель / наук. ред. А.В.Гриценко. К.: НПЦ ”Екологія. Наука. Техніка”, 2006. 150с.
  73. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища у 2000р. / [упоряд.: О.Величко, В.Романчук]. К.: Вид-во Раєвського, 2001. 184с.
  74. ПаламарчукМ.М. Водний фонд України: довід. посіб. / М.М.Паламарчук, Н.Б.Закорчевна. К.: Ніка-Центр, 2001. 392 с.
  75. Підтоплення2005: матеріали третьої наук.-практ. конф., 2024черв. 2005р., смтЛазурне, Херсонська обл. / наук. ред. В.М.Шестопалов. К.: НПЦ „Екологія. Наука. Техніка”, 2005. 76с.
  76. ПолищукВ.В. Малі річки України та їх охорона / ПолищукВ.В. К.: Знання, 1988. 32 с.
  77. Пособие по определению расчетных гидрологических характеристик: [науч. ред. СоколовА.А. и др.]. Л.: Гидрометеоиздат, 1984. 447 с.
  78. Природа Украинской ССР. Климат / [БабиченкоВ.Н., БарабашМ.Б., ЛогвиновК.Т. и др.]. К.: Наукова думка, 1984. 232 с.
  79. Природа Украинской ССР. Моря и внутренние воды / [науч. ред. РоманенкоВ.Д. и др.]. К.: Наук. думка, 1987. 224 с.
  80. Пространственно-временные колебания стока рек СССР / [науч. ред. РождественскийА.В. и др.] Л.: Гидрометеоиздат, 1988. 376 с.
  81. Радиационный режим территории СССР / [Е.П.Барашкова, А.Л.Гаевский, Л.Н.Дьяченко и др.] Л.: Гидрометеоиздат, 1961. 528с.
  82. РатковичД.Я. Многолетние колебания речного стока / РатковичД.Я. Л.: Г
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины