Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия


Всего работ:1281. Путинцев Лев Александрович. Факторы формирования, модели и расчетные оценки бокового притока в Богучанское водохранилище
Год: 2023

2. Шайдулина Аделия Александровна. Пространственно-временные закономерности снеготаяния на водосборе Камского водохранилища
Год: 2023

3. Шайдулина Аделия Александровна. Пространственно-временные закономерности снеготаяния на водосборе Камского водохранилища
Год: 2023

4. Бойко Катерина Євгенівна Особливості формування режиму підземних вод при затопленні шахт Торецько-Єнакієвської гірничо-промислової агломерації
Год: 2021

5. Іванова Наталія Олександрівна Гідрологічні чинники формування екологічного стану водосховища Сасик
Год: 2021

6. Чернов Анатолій Петрович Георадарний метод при вирішенні задач інженерної геофізики, гідрогеології, гляціології
Год: 2021

7. Сучкова Ксения Викторовна. Моделирование генетических составляющих речного стока на водосборе Можайского водохранилища
Год: 2021

8. Васильева Екатерина Сергеевна. Совершенствование методов расчета техногенных паводков при развитии проранов в грунтовых плотинах
Год: 2021

9. Куць Уляна Степанівна Рибницько-біологічна оцінка самців амурського сазана різного генезису в умовах промислової гібридизації
Год: 2021

10. Голубев Игорь Александрович. «Эрозия почв от талых вод на сельскохозяйственных землях Красноярской лесостепи»
Год: 2021

11. Кашницкая Марина Алексеевна. «Гидрологический режим бессточных озер в степной зоне Забайкалья (на примере Торейских озер)»
Год: 2021

12. Путинцев Лев Александрович. Факторы формирования, модели и расчетные оценки бокового притока в Богучанское водохранилище
Год: 2021

13. Нестерова Наталия Вадимовна. Моделирование гидрологических характеристик бассейнов горных рек России различной степени изученности в современном климате
Год: 2021

14. Сумачев Александр Эдуардович. Совершенствование методов прогнозирования характеристик ледового режима рек бассейнов Баренцева и Белого морей
Год: 2021

15. Федорова Татьяна Александровна. Численное моделирование спрямления речных излучин
Год: 2021

16. Горбунова Элла Михайловна. Реакция водонасыщенного коллектора на динамические воздействия
Год: 2021

17. Почаєвець Олена Олександрівна Просторово-часова динаміка мінімального стоку річок басейну Тиси в межах України
Год: 2020

18. Смалій Оксана Вікторівна Закономірності гідролого-гідрохімічного режиму та формування якості поверхневих вод річки Сіверський Донець на початку XXI сторіччя
Год: 2020

19. Докус Ангеліна Олександрівна Довгострокове прогнозування характеристик весняного водопілля в басейні р. Південний Буг
Год: 2020

20. Бонгу Сотима Эрнесто. Вероятностные распределения многолетнего стока и испарения с территории речных бассейнов Западной Африки
Год: 2020

21. Измайлова Анна Владиленовна. «Современное состояние водных ресурсов естественных и искусственных водоёмов Российской Федерации и тенденции их изменения»
Год: 2020

22. Минаев Николай Дмитриевич. Оценка состояния загрязненных нефтью и нефтепродуктами поверхностных вод и донных отложений водных объектов на территории Самотлорского месторождения
Год: 2020

23. Асламов Илья Александрович. Теплообмен на границе вода – лёд и структура подлёдного слоя воды в озере Байкал
Год: 2019

24. Миллионщикова Татьяна Дмитриевна. Моделирование и предвычисление многолетних изменений стока р. Селенги
Год: 2019

25. Мотовилов Юрий Георгиевич. Система физико-математических моделей формирования речного стока и ее применение в задачах гидрологических расчетов и прогнозов
Год: 2019

26. Петровская Ольга Андреевна. Оптимизация методов расчета расхода донных наносов с учетом гидравлических параметров рек
Год: 2019

27. Дідовець Юлій Сергійович Оцінка впливу зміни клімату на водний стік та паводковий режим річок України за допомогою еко-гідрологічної моделі SWIM
Год: 2019

28. Мудра Катерина Володимирівна Основні характеристики водного режиму річок басейну Дністра в умовах змін клімату
Год: 2019

29. Носкова Татьяна Витальевна. Оценка влияния городской территории на загрязнение фенолами, формальдегидом и алюминием (III) поверхностных вод на участке бассейна Верхней Оби в районе г. Барнаула
Год: 2018

30. Рагулина Ирина Васильевна. Гидрологическое обоснование режима обводнения реки Москвы
Год: 2018

31. Клебанов Денис Олександрович Стік роз­чинених речовин у басейні р. Дунай у межах України в сучасний період
Год: 2018

32. Батог Світлана Володимирівна Еколого-гідрологічна характеристика водойм м. Києва
Год: 2018

33. Овчарук Валерія Анатоліївна Максимальний стік весняного водопілля річок України: розрахункові моделі та їх реалізація
Год: 2018

34. Лузовіцька Юлія Анатоліївна Стік розчинених речовин р. Десна та розроблення методів його моделювання
Год: 2017

35. Фомин Юрий Владимирович. Нелинейные эффекты волновой интрузии морских вод в береговые подземные горизонты приливного моря
Год: 2017

36. Кошкіна Ольга Віталіївна Чинники, параметри та сучасні тен­денції максимального стоку весняного водопілля в басейні річки Десна
Год: 2017

37. Осипов Валерій Валерійович Моделювання стоку сполук нітрогену та фосфору з водозборів малих річок лісової зони України (на при­кладі р. Головесня)
Год: 2017

38. Ободовський Юрій Олександрович Гідроморфоекологічна оцінка русло­вих процесів та гідроенергетичного потенціалу річок верх­ньої частини басейну Тиси (в межах України)
Год: 2017

39. Горбачова Людмила Олександрівна Гідролого-генетичний ана­ліз просторово-часових закономірностей водного стоку річок України: методологія, тенденції, прогноз
Год: 2017

40. Тодорова Олена Іванівна Максимальний стік паводків теплого періоду на річках Гірського Криму
Год: 2017

41. Даценко Юрий Сергеевич. Формирование и трансформация качества воды в системах источников водоснабжения города Москвы
Год: 2016

42. Задоя Дарья Сергеевна. Внутренняя неоднородность законов распределения годового стока рек арктического бассейна Сибири и дальнего востока
Год: 2016

43. Калугин Андрей Сергеевич. Модель формирования стока реки Амур и ее применение для оценки возможных изменений водного режима
Год: 2016

44. Лебедева Серафима Витальевна. Динамика потока в многорукавном приливном устье крупной реки (на примере р. Северная Двина)
Год: 2016

45. Львовская Елизавета Александровна. Ретроспективный анализ, современное состояние и оценка возможных изменений русловых процессов на больших реках Севера ЕТР
Год: 2016

46. Мазухина Светлана Ивановна. Формирование химического состава природных и антропогенно измененных вод кольского полуострова
Год: 2016

47. Никифоров Дмитрий Андреевич. Моделирование уровенного режима водохранилищ реки Енисей
Год: 2016

48. Промахова Екатерина Васильевна. Изменчивость мутности речных вод в разные фазы водного режима
Год: 2016

49. Сизова Людмила Николаевна. Изменчивость гидрологических процессов оз. байкал и циркуляция атмосферы
Год: 2016

50. Чебанова Марианна Кирилловна. Процессы смешения речных и морских вод и трансформации приливных волн в эстуариях
Год: 2016


[1] [2] [3]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)