СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ РЕҐІОНУ (НА МАТЕРІАЛАХ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) : Общественно-географические аспекты КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ регионов (НА материалах Львовской области)

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм! • Название:
 • СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ РЕҐІОНУ (НА МАТЕРІАЛАХ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
 • Альтернативное название:
 • Общественно-географические аспекты КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ регионов (НА материалах Львовской области)
 • Кол-во страниц:
 • 202
 • ВУЗ:
 • Львівський національний університет імені Івана Франка
 • Год защиты:
 • 2008
 • Краткое описание:
 • Львівський національний університет імені Івана Франка

  На правах рукопису

  ТЕслюк Роман тадейОВИЧ


  УДК 911.37 (477)

  СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ
  ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ РЕҐІОНУ
  (НА МАТЕРІАЛАХ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

  11.00.02. економічна і соціальна географія

  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата географічних наук  Науковий керівник
  Книш Мирослава Михайлівна,
  кандидат географічних наук, доцент


  Львів 2008  ЗМІСТ

  Вступ


  5
  Розділ 1. Науково-теоретичні та методичні основи дослідження якості життя населення реґіону


  10
  1.1. Підходи та концепції наукових досліджень якості життя населення


  10
  1.2. Поняттєво-термінологічна система якості життя населення


  16
  1.3. Критерії оцінювання якості життя населення


  20
  1.4. Методика дослідження суспільно-географічних аспектів якості життя населення реґіону


  36
  Висновки до першого розділу


  42
  Розділ 2. Аналіз чинників якості життя населення Львівської області


  46
  2.1. Суспільно-географічна класифікація чинників якості життя населення


  46
  2.2. Вплив глобальних чинників на якість життя населення


  51
  2.3. Загальнодержавні чинники якості життя населення


  58
  2.4. Реґіональні чинники якості життя населення


  68
  Висновки до другого розділу


  98
  Розділ 3. Особливості компонентної структури якості життя населення Львівської області


  100
  3.1. Місце реґіону за якістю життя населення в загальноукраїнському контексті


  100
  3.2. Стан здоров’я населення


  105
  3.3. Освітній рівень населення


  114
  3.4. Економічне становище населення


  119
  3.5. Якість навколишнього природного середовища


  126
  Висновки до третього розділу


  133
  Розділ 4. Інтеґральна оцінка якості життя населення Львівської області


  137
  4.1. Інтеґральна оцінка якості життя в реґіоні індексним методом


  137
  4.2. Багатовимірна типізація районів області за показниками якості життя населення


  142
  4.3. Сучасні напрямки поліпшення якості життя населення реґіону


  158
  Висновки до четвертого розділу


  167
  Висновки


  169
  Додатки


  172
  Список використаних джерел


  188  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

  АТО адміністративно-територіальна одиниця
  ВРП валовий реґіональний продукт
  ІЛР Індекс людського розвитку
  ЛО Львівська область
  ЛР людський розвиток
  МОП Міжнародна організація праці
  РІЛР реґіональний Індекс людського розвитку
  СОЗ сфера охорони здоров’я
  ЦРТ Цілі Розвитку Тисячоліття
  ЯЖН якість життя населення

  Інші скорочення, що вживаються в тексті роботи, є загальноприйнятими.


  ВСТУП

  Актуальність теми. Суспільна географія в останні десятиліття зазнає суттєвих змін. Передусім вони виявляються в стійкій гуманізації та соціологізації науки. У центрі уваги суспільної географії перебуває людина як індивід і як особистість, продуктами діяльності якої є усі матеріальні блага. Зрозуміло, що дослідження у цьому напрямі є актуальними. Особливої уваги потребує якість життя населення, яка є інтеґральною характеристикою суспільного життя загалом і найліпше відображає ефективність державної політики.
  Проте досі в українській науці якість життя населення була об’єктом дослідження переважно економіки та, в меншій мірі, соціології. Власне ж суспільна географія обмежувалася, здебільшого, вивченням окремих аспектів якості життя соціальних, медичних, екологічних. Дослідження інших її аспектів є фактично новим напрямком для української суспільної географії.
  У той же час у світовій науці поширеними є міждисциплінарні дослідження, в яких використовуються здобутки багатьох суспільних наук, вченими ООН щороку готуються Звіти з людського розвитку, в яких подано значний обсяг аналітичної інформації про розвиток людини як в окремих державах, так і у світі загалом.
  Незважаючи на актуальність теми, в Україні ще недостатньо уваги приділено формуванню науково-методичних основ комплексного дослідження якості життя населення. Окремі аспекти такого дослідження висвітлені у працях ряду авторів, переважно із економічних, соціологічних та медичних позицій. У сучасній українській науці переважають головно галузеві дослідження якості, а особливо рівня життя населення, теоретичною основою для яких є економічні теорії та концепції західної науки.
  На сучасному етапі розвитку науки особливо актуальними стають суспільно-географічні дослідження на реґіональному та локальному рівні. Відомо, що реґіональні дослідження найбільш перспективні у державах, де реґіони є історично сформованими і мають реальний вплив на політичну й економічну ситуацію. Оскільки до таких держав можна віднести і Україну, то, очевидно, що дослідження якості життя населення саме на реґіональному рівні у нашій державі є актуальними.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано відповідно до держбюджетної теми 0101 U 0001081 Економіко-, соціально- та еколого-географічні проблеми західноукраїнського прикордоння” кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка.
  Об’єкт дослідження. Об’єкт дослідження якість життя населення реґіону (на матеріалах Львівської області).
  Предмет дослідження. Предметом дослідження є чинники якості життя населення та особливості її територіальної організації.
  Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є обґрунтування суспільно-географічних аспектів якості життя населення як компонента суспільного життя з урахуванням дії чинників реґіонального, загальнодержавного та глобального характеру. Для досягнення цієї мети необхідно вирішити такі завдання:
  - обґрунтувати концепцію якості життя населення як об’єкта дослідження суспільної географії;
  - проаналізувати вітчизняні і зарубіжні підходи до вивчення якості життя населення;
  - сформувати методику дослідження суспільно-географічних аспектів якості життя населення реґіону;
  - здійснити класифікацію та аналіз чинників якості життя населення реґіону;
  - виконати просторовий аналіз чинників населення, виявити особливості їх впливу на реґіональному рівні;
  - виявити та дослідити особливості компонентної структури і територіальну організацію якості життя населення Львівської області;
  - провести інтеґральну оцінку якості життя населення реґіону (на матеріалах Львівської області);
  - запропонувати конструктивні рішення щодо поліпшення якості життя населення реґіону.
  Методологічна основа і методи дослідження. Методологічною основою дослідження є сучасні теорії та концепції суспільної географії викладені у працях провідних українських (О.Заставецької, Ф.Заставного, Л.Нємець, Я.Олійника, М.Пістуна, О.Топчієва, У.Садової, О.Шаблія, Л.Шевчук та ін.) та зарубіжних (С.Айвазяна, А.Васильєва, М.ґранберґа, В.Остасевича та ін.) вчених.
  У процесі наукового дослідження використано низку методів, з-поміж яких найважливіші: теоретичного порівняння, аналізу та узагальнення для розкриття змісту понять по темі дослідження та визначення їхнього місця в структурі поняттєво-термінологічного апарату; системно-структурний аналіз для розробки класифікації чинників і компонентної структури якості життя населення; порівняльний для виявлення місця адміністративних районів у реґіональній системі якості життя населення; статистико-математичні, зокрема таксономічні методи для типології одиниць територіального поділу Львівської області за особливостями якості життя населення; картографічний для вивчення територіальної організації якості життя населення.
  Наукова новизна одержаних результатів:
  - вперше виконано комплексне суспільно-географічне дослідження якості життя населення обласного реґіону, яка до цього часу була об’єктом дослідження різних галузевих дисциплін економіки та соціології;
  - обґрунтовано концепцію якості життя населення як об’єкта дослідження суспільної географії;
  - виявлено ієрархічну систему чинників, що впливають на якість життя населення регіону;
  - розроблено критерії оцінювання якості життя населення на рівні адміністративно-територіальних одиниць обласного регіону;
  - запропоновано компонентні та інтеґральний індекси для оцінювання якості життя населення реґіону;
  - розроблено типологію одиниць адміністративно-територіального поділу досліджуваного реґіону за особливостями якості життя населення Львівської області;
  - створено серію карт територіальної організації якості життя населення реґіону.
  Ця робота є першим в українській суспільно-географічній науці дисертаційним дослідженням, об’єктом якого є якість життя населення.
  Практичне значення одержаних результатів:
  - розроблені науково-методичні засади дослідження суспільно-географічних аспектів якості життя населення Львівської області можна використовувати як базу для аналогічних досліджень інших реґіонів;
  - результати дослідження можуть слугувати рекомендаціями для органів державної влади у прийнятті управлінських рішень, розробки та впровадження реґіональних програм з метою поліпшення якості життя населення та/або конкретних її складових;
  - головні наукові результати дослідження можна застосувати для розробки навчально-методичного забезпечення для ряду навчальних дисциплін суспільно-гуманітарного профілю.
  Особистий внесок здобувача. Представлені у дисертаційній роботі результати досліджень автор отримав особисто у процесі чотирирічних наукових пошуків. У дисертації також використано інформацію, надану Головним управлінням статистики у Львівській області, районними відділами статистики. Використано також пов’язані із тематикою дисертації результати досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених, на що зроблено відповідні посилання у тексті дисертації.
  Апробація результатів дисертаційного дослідження. Головні положення дисертаційного дослідження апробовані на міжнародних наукових конференціях Суспільно-географічні аспекти розвитку продуктивних сил України” (Київ, 2004), Молоді вчені географічній науці” (Київ, 2004); звітній конференції Львівського національного університету імені Івана Франка (Львів, 2007), міжвузівській науково-практичній конференції Проблеми соціально-економічного розвитку України: теорія і практика” (Львів, 2007), а також на щорічних звітних конференціях Інституту підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті Львівська політехніка” (Львів, 2005-2007), наукових семінарах кафедри міжнародної економіки Інституту підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті Львівська політехніка” (Львів, 2004-2008).
  Публікації. Результати дисертаційного дослідження висвітлено у 9 наукових публікаціях, у тому числі 6 статтях (з яких 5 у фахових виданнях, що входять до переліку ВАКу України), 3 тезах конференцій. Усі публікації належать автору особисто, їхній загальний обсяг становить 2,2 друкованих аркуші.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ

  У дисертаційній роботі виконано дослідження суспільно-географічних аспектів якості життя населення регіону. На підставі проведених на прикладі Львівської області досліджень отримано такі висновки та результати:
  1. Якість життя населення є новою категорією для національної суспільно-географічної науки. Відповідно, актуальним питанням є обґрунтування якості життя населення як об’єкта дослідження суспільної географії та розробка науково-теоретичних і методичних основ її дослідження із використанням головних положень інших наук, які мають значно більший досвід подібних досліджень.
  2. Здійснений аналіз підходів до розуміння змісту категорії якість життя населення” та її місця серед інших суміжних понять засвідчив необхідність відходу від вузького тлумачення цієї категорії з економічних позицій. Встановлено, що якість життя населення є інтегральною характеристикою розвитку суспільства загалом та окремо взятої людини, охоплюючи весь вимір суспільного буття. Тому оцінювання якості життя населення необхідно здійснювати з урахуванням сукупної дії геопросторово організованих чинників із побудовою такої компонентної структури цієї категорії, яка враховуватиме найрепрезентативніші характеристики з усієї системи геосфер суспільство-природа”. Це можливо з позиції суспільно-географічного підходу, вироблення якого має стати одним із пріоритетних завдань суспільної географії на сучасному етапі її розвитку.
  3. Якість життя населення є надзвичайно широким і багатогранним поняттям, що стосується усіх сфер людського існування і характеризується якісними й кількісними показниками. У суспільній географії доцільно розглядати якість життя населення як можливість людей під дією окремих геопросторово організованих чинників задовольняти власні потреби та інтереси (фізичні, економічні, соціальні, екологічні, духовні) в умовах сталого розвитку.
  4. Обґрунтовано, що якість населення у суспільно-географічному дослідженні необхідно розглядати нерозривно із середовищем проживання як природним, так і суспільним. Запропоновано суспільно-географічну класифікацію чинників якості життя населення; головною ознакою класифікації є територіальне охоплення. Виокремлено три групи чинників глобальні, загальнодержавні, регіональні. Виявлено, що на формування якості життя населення регіону найсуттєвіше впливають регіональні демогеографічні, соціально- й економіко-географічні та екологічні чинники.
  5. За допомогою міжрегіональних зіставлень проілюстровано місце Львівської області за рівнем якості життя населення серед регіонів України. Шляхом аналізу територіальної структури критеріїв якості життя населення Львівської області виявлено певні особливості її територіальної організації. Виявлено значні територіальні відмінності за чотирма головними компонентами якості життя населення: станом здоров’я, освітнім рівнем, економічним становищем і станом навколишнього природного середовища. Детально проаналізовано кожен з виокремлених критеріїв якості життя у зв’язку з чинниками, що їх зумовлюють. За допомогою методу індексного аналізу здійснено типізацію адміністративно-територіальних одиниць Львівської області за цими критеріями. Виявлено і проілюстровано на картах територіальні відмінності в соціально- й економіко-географічних чинниках якості життя населення регіону. Виконано аналітичні карти, на яких відображено територіальні відмінності в критеріях якості життя на рівні районів і міст обласного значення Львівської області. За отриманими картами виокремлено типи адміністративно-територіальних одиниць регіону за критеріями ЯЖН.
  6. За допомогою індексного методу укладено інтегральну карту типізації адміністративно-територіальних одиниць області за якістю життя населення. Високі інтегральні індекси якості життя населення мають Львів, Пустомитівський, Жовківський і Стрийський райони. Найгіршою є якість життя населення Радехівського, Жидачівського і Перемишлянського районів.
  7. Методом кластерного аналізу здійснено багатовимірну таксономізацію адміністративно-територіальних одиниць Львівської області за показниками якості життя населення. Виділено 6 типів адміністративно-територіальних одиниць, що суттєво відрізняються між собою за критеріями якості життя. І і ІІ тип районів складають міста обласного значення, ІІІ, ІV і VІ адміністративні райони. До ІІІ і ІV типів адміністративно-територіальних одиниць зачислено 18 районів та 1 місто обласного значення; ці типи можна вважати репрезентантами якості життя населення районів Львівської області. Аналогічно І тип, що налічує 7 міст обласного значення, репрезентує якість життя населення у містах області.
  8. На основі виконаних досліджень визначено перелік проблемних адміністративно-територіальних одиниць регіону за конкретними компонентами якості життя населення, для яких програму поліпшення якості життя необхідно реалізовувати першочергово. Виявлено головні напрями, за якими доцільно підвищувати якість життя населення регіону. Розроблено рекомендації щодо створення регіональної програми поліпшення якості життя населення Львівської області. Запропоновано перелік підпрограм, обов’язкових для розробки та впровадження за конкретними напрямами, що є основою поліпшення якості життя населення Львівської області.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Айвазян С.А. Интегральные индикаторы качества жизни населения: их построение и использование в социально-экономическом управлении и межрегиональных сопоставлениях. М.: ЦЭМИ РАН, 2000. 118 с.
  2. Айвазян С.А. Разработка и анализ интегральных индикаторов качества жизни населения Самарской области. М.: ЦЭМИ РАН, 2005. 124с. (русск.)
  3. Актуальные проблемы уровня и качества жизни и формирование социальной политики / Под ред. В.Н.Бобкова. М., 2000. 75 с.
  4. АлаевЭ.Б. Социально-экономическая география: Понятийно-терминологический словарь. М.: Мысль, 1983. 350с.
  5. Арманд А.Д. География информационного века // Изв. АН. Сер. географическая. 2002. №1.
  6. АртеменкоВ.Б. Математичне і комп’ютерне моделювання соціально-економічного розвитку регіонів обласного рівня // Регіональна економіка. 2000. №4 С.118-124.
  7. АртеменкоВ.Б. Методи інтегральної оцінки якості життя населення в управлінні регіональним розвитком // Регіональна економіка. 2002. №1. С.166-177.
  8. Багров Н.В. Региональная политика устойчивого развития. К.: Либідь, 2002. 256 с.
  9. Бестужев-Лада И.В. Методологические проблемы построения системы показателей уровня, качества, уклада, стиля и образа жизни общества // Проблемы построения системы показателей образа жизни: Сб. науч. трудов. М.: ИСИ АН СССР, 1977. С. 7-21.
  10. Биктимирова З.З. Развитие человеческого потенциала в России: проблемы регионального измерения // Вопр. статистики. 2001. №2. С. 28-31.
  11. Біттер О.А. Рівень життя сільського населення. Львів: Піраміда, 1996. 184 с.
  12. Біттер О., Губені Ю. Рівень життя сільських жителів у дзеркалі статистики та одного соціологічного опитування // Економіка України. 1998. №6. С.72-77.
  13. БлійГ.де, МуллерПітер. Географія: світи, реґіони, концепти / Пер. з англ.; Передмова та розділ „Україна” О.Шаблія. К.: Либідь, 2004. 740 с.; іл.
  14. Бобков В.Н. О задачах повышения уровня и качества жизни населения России // Общество и экономика. 2000. №2. С.34-58.
  15. Большаков А.М., Крутько В.Н., Пуцилло Е.В. Оценка и управление рисками влияния окружающей среды на здоровье населения. М.: Эдиториал УРСС, 1999. 256 с.
  16. Бугуцький О. Аналіз соціально-економічної категорії рівня життя населення України // Україна: аспекти праці. 1998. №2. С.43-47.
  17. Валентей С., Нестеров Л. Человеческий потенциал: новые измерители и новые ориентиры // Вопр. экономики. 1999. №2. С. 90-102.
  18. Ванда І.В. Виділення депресивних регіонів Львівської області: методичні аспекти // Наук. зап. Терноп. держ. пед. ун-ту. Сер. географія. 2003. № 2. С. 106-113.
  19. Васильев А.Л. Россия в XXI веке. Качество жизни и стандартизация. М.: РИА Стандарты и качество”, 2003. 440 с., илл.
  20. Власюк О.С. Моделі аналізу та прогнозування економічного і соціального розвитку України: Автореф. дис. ... докт. економ. наук: 08.03.02. / Ін-т економіки НАН України. К., 1997. 48 с.
  21. Власюк О.С., Пирожков С.І. Індекс людського розвитку: досвід України. К., Нац. ін-т стратегічних досліджень, 1995. 84 с.
  22. Влах М.Р. Географія населення: словник-довідник. Видавн. центр ЛНУ ім.Івана Франка, 2005. 241 с.
  23. Волошин В.В., Трегобчук В.М. Концептуальні засади сталого розвитку України // Регіональна економіка. 2002. №1. С.7-22.
  24. Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє До ефективніших суспільств. Доповідь Римському клубові / Пер. з англ. Л.Л. Лещенко. К.: Основи, 1993. 238 с.
  25. Герасимчук З.В. Класифікація соціально-проблемних регіонів та напрямки формування у них політики сталого розвитку // Регіональна економіка. 2002. №2. С.77-84.
  26. Глазовский Н.Ф. Десять лет после Рио итоги и перспективы перехода к устойчивому развитию // Изв. АН. Сер. географическая. №1. 2003. С. 5-19.
  27. Голиков А.П. Стратегия регионального развития. Учебн. пособие. Харьков, 2001. 40 с.
  28. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. М.: ТУ ВШЭ, 2000. 496 с.
  29. Грішнова О.А. Формування людського капіталу в системі освіти і професійної підготовки: Автореф. дис. ... докт. економ. наук: 08.09.01. / Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України. К., 2002. 36 с.
  30. Гукалова И.В. Качество жизни населения: новое видение задач общественной географии // Новые географические знания и направления исследований. К.: ИД Академпериодика”, 2006. С. 44-50.
  31. Гурьев В.И. Основы региональной статистики: методы, системы показателей, анализ. М.: Финансы и статистика, 1991. 176 с.
  32. Гэлбрейт Дж. Общество изобилия / Пер. с англ. М.: Прогресс, 1979. 386 с.
  33. Давыдова Е.В., Давыдов А.А. Измерение качества жизни. М.: Изд-во РАН, 1993. 164 с.
  34. Данилов-Данильян В.И., Лосев К.С. Экологический вызов и устойчивое развитие. М.: Прогресс-Традиция, 2000. 416 с.
  35. Дауренбеков А. О концепции человеческого развития на современном этапе // Вопр. статистики. 2001. №2. С. 26-28.
  36. Джаман В.О. Регіональні системи розселення: демографічні аспекти. Чернівці: Рута, 2003. 392 с.
  37. Джигирей В.С., Сторожук В.М., Яцюк Р.А. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища (Екологія та охорона природи). Підручник. Вид. 3-є, доп. Львів: Афіша, 2001. 272 с.
  38. Джонстон Р. Дж. География и географы: Очерк разв. англо-амер. соц. географии после 1945 г.: Пер. с англ. // Под ред. Э.Б. Алаева. М.: Прогресс, 1987. 368 с.
  39. Доклад о развитии человека. Международное сотрудничество на перепутье: помощь, торговля и безопасность в мире неравенства. Издано для ПРООН: Весь мир, 2005.
  40. Долгосрочный прогноз социально-экономического развития Украины / Кононенко И.В., Лисицкий В.Л., Пономарев А.С., Алехин В.И. Харьков: ТОВ Хартія”, 1999. 176 с.
  41. Долішній М.І., Козоріз М.А. Національна економіка в умовах глобалізації // Вісн. НАН України. 2002. №3. С. 26-36.
  42. Долішній М.І., Садова У.Я., Семів Л.К. Глобалізація та її регіональні виміри // Регіональна економіка. 2002. №3. С. 7-24.
  43. Дубсон Б.И. Буржуазная доктрина качества жизни”. М.: Знание, 1979. 64 с.
  44. Егурнев А.П. Система сводных показателей социального развития и повышения уровня жизни народа // Проблемы построения системы показателей образа жизни: Сб. науч. тр. М.: ИСИ АН СССР, 1977. С. 70-77.
  45. Економічна і соціальна географія світу: Навчальний посібник / За ред. Кузика С.П. Львів: Світ, 2002. 672 с.
  46. Ефимова М.Р., Бычкова С.Г. Социальная статистика. М.: Финансы и статистика, 2003. 560 с.
  47. Жеребин В.М. Временные и межрегиональные сопоставления показателей упровня жизни населения // Вопр. статистики. 1998. №2. С.16-23.
  48. Жеребин В.М., Ермакова Н.А. Уровень жизни населения как он понимается сегодня // Вопр. статистики. 2000. №8. С. 3-11.
  49. Жеребин В.М., Романов А.Н. Уровень жизни населения. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 592 с.
  50. Жупанський Я.І., Сухий П.О. Соціально-економічна картографія. Чернівці, 1996. 274 с.
  51. Звіт про світовий розвиток: Важке завдання розвитку / Пер. з англ. К.: Абрис, 1994.
  52. Зуб Л.В. Соціально-економічні фактори впливу на демогеографію регіону. Режим доступу: http://ukr-tur.narod.ru/personalii/ukrgeo/z/zub/web /webzub/socekdemregion/socekdemregion.htm. Заголовок з екрану.
  53. Зубаревич Н.В. Социальное развитие регионов России: проблемы и тенденции переходного периода М.: Едиториал УРСС, 2003. 264 с.
  54. Зубченко Л.А. О показателях бедности // Вопр. статистики. 2000. №3. С. 24-26.
  55. Иванов Ю.И., Саградов А.А. К вопросу об исчислении и анализе показателей человеческого развития в регионах России // Вопр. статистики. 2001. №2. С. 23-26.
  56. Інститути та інструменти розвитку територій. На шляху до європейських принципів / Київ, Центр Ін-ту Схід-Захід; за ред. МаксименкаС. К.: Міленіум, 2001. 244 с.
  57. Камара Суанде. Основные показатели уровня жизни населения и особенности их расчета в Гвинее-Бисау // Вопр. статистики. 2000. №3. С. 28-29.
  58. Капица А.Б., Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г. Синергетика и прогнозы будущего. М.: Наука, 2003. 288 с.
  59. Качество жизни: сущность, оценка, стратегия формирования. М.: ВНИИТЭ, 2000. 124 с.
  60. Клюев Н.Н. Россия на экологической карте мира // Изв. АН. Сер. географическая. № 6. 2002. С. 5-16.
  61. Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Основания синергетики. Режимы с обострением, самоорганизация, темпомиры. СПб.: Алетейя, 2002. 414 с.
  62. Коломийчук В.С., Шевчук Л.Т., Шульц С.Л. Стратегічні засади соціально-економічного розвитку України (методологія, методи, практика). Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. 278 с.
  63. Конституція України. К.: Велес, 2007. 48 с.
  64. Корж О.В. Курс лекцій з демографії. Тернопіль: Інфотехцентр, 1998. 140 с.
  65. Котельников В.Д. К вопросу о критерии эффективности регионального развития // Научн. тр. ДонНТУ. Сер. экономическая. Вып. 100-1. С. 63-69.
  66. Котенко Т.М. Якість життя населення в умовах сучасної економіки (регіональний аспект): Автореф. дис. ... канд. економ. наук. 08.09.01. / Одеський держ. економ. ун-т, Одеса, 2004. 20 с.
  67. Крайник О. Системний підхід до регулювання соціально-економічним розвитком регіону // Регіональна економіка. 2002. №1. С.158-165.
  68. Кремлев Н.Д. Проблемы оценки уровня жизни населения // Вопр. статистики. 2000. №8. С. 18-23.
  69. Крисаченко В.С., Мостяєв О.І. Україна: природа і люди. К.: Ін-т філософії НАНУ, 2000 492 с.
  70. Кубенко К. Використання методів прикладних ландшафтних досліджень при оцінці геоекологічної складової якості життя людини в міському середовищі // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. географічна. 2004. Вип.31. С. 321-324.
  71. Кузнецова Е.В., Дмитриева Е.Д. Индекс развития человеческого потенциала и другие показатели социально-экономического развития России и отдельных зарубежных стран // Вопр. статистики. 2000. №3. С. 14-18.
  72. Куценко В.І. Україна в лабіринті соціальних проблем: шляхи їх розв’язання // Регіональна економіка. 2000. №4. С. 16-26.
  73. Лебідь Н.П. Соціально-екологічні аспекти розвитку території (суспільно-географічне дослідження на прикладі України): Автореф. дис. ... канд. геогр. наук. К., 1995. 20 с.
  74. Левашов В.К. Глобализация и социальная безопасность // Социс. 2002. №3. С. 19-28.
  75. Левцун А., Лысак Н. Показатели социального неблагополучия украинских регионов // Социология: теория, методы, маркетинг. 2001. №1. С. 99-107.
  76. Липец Ю.Г., Пуляркин В.А. Нелинейные процессы мирового развития // Изв. АН. Сер. геогр. 2001 №3. С. 31-37.
  77. Лисенко С.М. Індекс людського розвитку: політекономічний аспект: Автореф. дис. ... канд. економ. наук. 08.01.01. / Донецький нац. ун-т, Донецьк, 2001. 18 с.
  78. Лисовский С.А. Экономико-географические исследования сбалансированности развития // Новые географические знания и направления исследований. К.: ИД Академпериодика”, 2006. С. 176-181.
  79. Лісовський С.А. Економіко-географічні засади збалансованого розвитку: Автореф. дис. ... докт. геогр. наук. 11.00.02. / Ін-т географії НАН України, Київ, 2004. 38 с.
  80. Лі Хай Лінь. Бідність як об’єкт соціально-економічної політики: Автореф. дис. ... канд. економ. наук. Харків, 2000. 20 с.
  81. Людський розвиток в Україні: 2003 рік (колектив авторів) / Щорічна науково-аналітична доповідь / За ред. Е.М.Лібанової. К., Ін-т демографії і соціальних досліджень НАН України, Держкомстат України, 2004. 290 с.
  82. Ляшенко Д.О. Картографічне дослідження людського розвитку в Україні: Автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.12 / Ін-т географії НАН України. К., 2000. 20 с.
  83. Ляшенко Д.О. Системне картографування соціальних пріоритетів розвитку реґіонів України за допомогою ГІС Людський розвиток” // Картографія та вища школа. Зб. наук. пр. К., 1998. Вип. 2. С.93-99.
  84. Майер В.Ф. Планирование социального развития и повышения уровня жизни народа. М.: Изд-во МГУ, 1988. 272 с.
  85. Мандибура В.О. Рівень життя населення України та проблеми реформування механізмів його регулювання. К., Парламентське вид-во, 1998. 256 с.
  86. Мантатова Л.В. Духовный императив устойчивого развития // Вестн. Моск. Ун-та. Сер. 7. Философия. 2003. №2. С.41-44.
  87. Марченко С.М. Еволюція концепції якості життя. Режим доступу: http://www.rusnauka.com/NPM_2006/Economics/13_marchenko% 20s.m..doc.htm. Заголовок з екрану.
  88. Мересте У.И., Ныммик С.Я. Современная география: вопросы теории. М.: Мысль, 1984. 296 с.
  89. Методика вимірювання людського розвитку регіонів України. К.: Держкомстат України, Рада по вивченню продуктивних сил НАН України, 2001. 32 с.
  90. Місцевий та регіональний розвиток в Україні: Досвід Полтавщини / За ред. С.Максименка. К.: Міленіум, 2001. 286 с.
  91. Моисеев Н.Н. Универсум. Информация. Общество. М., 2001. 267с.
  92. Население и глобализация // Римашевская Н.М., Галецкий В.Ф., Овсянников А.А. и др. М.: Наука, 2002. 322 с.
  93. Національна доповідь України на Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку // Ойкумена. 1992. №3. С. 26-41.
  94. Немец К.А. О системном подходе в управлении геопроцессом // Экологические образование и его роль в обеспечении устойчивого развития Крыма. Матер. науч.-практ. конферен. Симферополь, 1996. С. 32-39.
  95. Немец Л.Н. Устойчивое развитие: социально-географические аспекты (на примере Украины): Монография. Харьков: Факт, 2003. 383 с.
  96. Нємець Л., Баркова А., Ткаченко О. Сфера охорони здоров’я як об’єкт дослідження суспільної географії (теоретико-методологічні та прикладні аспекти) // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. географія. 2005. № 2. Тернопіль. С. 22-28.
  97. Нємець Л.М., Олійник Я.Б., Нємець К.А. Просторова організація соціально-географічних процесів в Україні. Монографія: Харків: РВВ ХНУ, 2003. 226 с.
  98. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. К.: КНЕУ, 2003. 948 с.
  99. Новое в синергетике: Взгляды в третье тысячелетие. М.: Наука, 2002. 478 с.
  100. Ноздріна Л.В. Моніторинґ якості життя населення реґіону в контексті стратегії сталого розвитку // Україна в XXI столітті: Збірник матеріалів доповідей V міжнародного конгресу українських економістів (В 2-х частинах). Частина 2. Львів: Ін-т реґіональних досліджень НАН України, 2000. С.352-355.
  101. Ноздріна Л.В. Якість життя населення в перехідній економіці України: Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.09.03. / Львівська комерційна академія. Львів, 2001. 20 с.
  102. Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Вступ до соціальної географії. К.: Знання, КОО, 2000. 204 с.
  103. Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Онтологічний статус соціальної географії // Економічна та соціальна географія: Міжвід. наук. зб. К., 1999. Вип. 48. С. 30-39.
  104. Олійник Я.Б., Шищенко П.Г. Регіональні екологічні проблеми в Україні // Матер. міжнар. нак.-практ. конф. Регіон-2003: стратегія оптимального розвитку”. Харків, 2003. С. 28-29.
  105. Павленко Ю.В. Глобалізація та її протиріччя // Наука та наукознавство. 2000. №3. С. 11-22.
  106. Перхач О.Р. Демогеографiя реґiону в умовах депопуляцiї населення (на матерiалах Львiвської областi): Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / ЛНУ ім. І. Франка. Львів, 1999. 18 с.
  107. Петрушина И.Ю. Субъективные индикаторы” качества жизни в социологии США: обзор современных интерпретаций // Социологические исследования. 1984. №1. С. 111-114.
  108. Печчеи А. Человеческие качества: Пер. с англ. М.: Прогресс, 1985. 312 с.
  109. Письмак В. Пути устойчивого функционирования социально-экономической модели Украины // Економіст. 2003. - № 1. С. 34-38.
  110. Пістун М.Д. Завдання суспільної географії в контексті проблем регіонального розвитку України // Укр. геогр. журнал. 2003. №2. С. 21-26.
  111. Пістун М.Д., Олійник Я.Б., Балабанов Г.В. Конструктивна регіональна політика в Україні: суть і завдання // Україна та глобальні процеси: географічний вимір: Зб. наук. пр. В 3-х тт. Київ-Луцьк. 2000. С. 54-61.
  112. Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії: Навч. посіб. К.: Вища шк., 1996. 231с.
  113. Плахова О.М. Якість життя населення України в умовах трансформації (соціологічний аналіз): Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.04. / Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. Харків, 2005. 20 с.
  114. Поздняков Д.В., Тикунов В.С., Федотов А.П. Разработка и картографирование интегральных показателей устойчивого развития стран мира // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5: География. № 2. 2003. С. 19-29.
  115. Политика доходов и качество жизни населения / Под ред. Н.А.Горелова. СПб.: Питер, 2003. 653 с.
  116. Пономаренко В.С., Кизим М.О., Узунов Ф.В. Рівень і якість життя населення України. Харків, 2003. 226 с.
  117. Проніна І.І. Рівень життя населення України: методи аналізу та напрями підвищення: Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.09.01. / НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. К., 2002. 20 с.
  118. Райцин В.Я. Модели планирования уровня жизни. М.: Экономика, 1987. 216 с.
  119. Регіональний людський розвиток: Статистичний бюлетень / Держкомстат України. К., 2005. 26 с.
  120. Рівень і якість життя населення: Монографія / Під заг. ред. Кушнарьова Є.П. Х.: Вид. дім „ІНЖЕК”, 2004. 272 с.
  121. Розенбаум М.Д., Розенбаум В.М., Розенбаум А.В. Психологический анализ оценки качества жизни жителей Украины, иммигрантов и американцев. К.: Нора-принт, 2005. 25 с.
  122. Розробка та реалізація стратегій розвитку територіальних громад: вітчизняний досвід / За ред. С.Максименка. К.: Дата Банк Україна, 2003. 398с.
  123. Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України. Київ-Чернівці: ВД К.-М. Академія Чернівці: Зелена Буковина, 1999. 568 с.
  124. Руденко Л.Г., Кулік О.О. Економічні, соціальні і екологічні відміни регіонів України в контексті регіонального розвитку // Укр. геогр. журнал. 2000. №3. С. 18-27.
  125. Рябов І.С. Екологічний фактор відтворення населення України: Автореф. дис. ... канд. економ. наук. 08.09.01. / Ін-т економіки НАН України. К., 1998. 16 с.
  126. Садова У., Семів Л. Факторний аналіз рівня життя населення в регіоні з понижено
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Атюнина Ирина Валентиновна. Реактивность и ауторегуляция церебрального кровообращения при разных вариантах ортостатических гипотензивных реакций у больных артериальной гипертензией старших возрастных групп с цереброваскулярной патологией
Аксенов Игорь Игоревич. Совершенствование решетного стана зерноочистительной машины
Авдеева Елена Юрьевна. Фармакогностическое исследование растений рода Saussurea Dc. флоры Сибири и разработка на их основе новых остеогенных средств комплексной терапии остеомиелита
Абасс Ахмед Зкеар Абасс. Исследование режимов гибридных систем электроснабжения с использованием возобновляемых источников энергии (на примере Республики Ирак)
Юрлов Иван Александрович. Спектроскопия и особенности широкополосного «белого» излучения наноразмерных диэлектрических оксидных и фторидных частиц, легированных редкоземельными ионами Pr3+, Dy3+, Er3+, Yb3+