СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В ПАН’ЄВРОПЕЙСЬКУ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНУ СИСТЕМУ : Общественно-географические аспекты ИНТЕГРАЦИИ УКРАИНЫ В панъевропейской транспортно-логистической СИСТЕМЕ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ПОСЛЕДНИЕ ОТЗЫВЫ

Получил заказанную диссертацию очень быстро, качество на высоте. Рекомендую пользоваться их услугами. Отправлял деньги предоплатой.
Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм! • Название:
 • СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В ПАН’ЄВРОПЕЙСЬКУ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНУ СИСТЕМУ
 • Альтернативное название:
 • Общественно-географические аспекты ИНТЕГРАЦИИ УКРАИНЫ В панъевропейской транспортно-логистической СИСТЕМЕ
 • Кол-во страниц:
 • 231
 • ВУЗ:
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 • Год защиты:
 • 2007
 • Краткое описание:
 • Київський національний університет
  імені Тараса Шевченка


  На правах рукопису


  Шум Інна Віталіївна

  УДК 911.3:658.7(4):339.92(477)

  СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
  В ПАН’ЄВРОПЕЙСЬКУ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНУ СИСТЕМУ


  11.00.02 економічна та соціальна географія


  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидата географічних наук


  Науковий керівник
  Смирнов Ігор Георгійович,
  доктор географічних наук, професор
  Київ 2007
  ЗМІСТ


  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ..


  4
  ВСТУП


  5
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕГРОВАНИХ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ ..


  12  1.1.


  Інтегрована транспортно-логістична система як об’єкт суспільно-географічного дослідження .


  12  1.2.


  Сутність і напрями транспортно-логістичної інтеграції ...


  28  1.3.


  Методика та методи суспільно-географічного дослідження


  41
  Висновки до розділу 1


  56
  РОЗДІЛ 2. ЄВРОПЕЙСЬКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ: СУТНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ...


  58  2.1.


  Чинники європейської транспортно-логістичної інтеграції .


  58  2.2.


  Тенденції розвитку інтегрованої пан’європейської транспортно-логістичної системи ..


  78  2.3.


  Територіальна структура інтегрованої пан’європейської транспортно-логістичної системи ...


  89
  Висновки до розділу 2 ...


  104
  РОЗДІЛ 3. СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНА ОЦІНКА ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ...


  106  3.1.


  Формування транспортно-логістичної системи України та її інтеграція в пан’європейську ...


  106  3.2.


  Стан і регіональні особливості функціонування транспортно-логістичної системи ..


  128  3.3.


  Основні напрями інтеграції України в пан’європейську транспортно-логістичну систему


  142
  Висновки до розділу 3 ...


  163
  ВИСНОВКИ ...


  165
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ..


  169
  ДОДАТКИ ..


  187


  ВСТУП


  Актуальність теми. Процеси європейської економічної інтеграції, пов’язані з вільним рухом у межах інтегрованого простору логістичних потоків (матеріальних, інформаційних, фінансових, сервісних), мають транспортно-логістичну інфраструктурну основу і створюють передумови для формування єдиної транспортно-логістичної системи (ТЛС) регіону. Інтеграція України в пан’європейськуТЛС має значні перспективи в контексті реалізації геостратегічних цілей нашої держави щодо євроінтеграції та узгоджується з сучасними тенденціями логістизації економіки і комплексного планування транспортування у зв’язку з виробництвом, складуванням, збутом.
  Враховуючи зростаючі товаропотоки на напрямку ЄС Україна, а також той факт, що український ринок транспортно-логістичних послуг знаходиться на стадії становлення, а логістична складова ТЛС тільки формується, виникає необхідність виявлення механізмів європейської транспортно-логістичної інтеграції (ТЛІ) та функціонування інтегрованої пан’європейської ТЛС, наукового обґрунтування і розробки шляхів інтеграції в неї України та розбудови, з урахуванням досвіду країн ЄС, ефективної національної ТЛС. Це сприятиме реалізації зовнішньоторговельних зв’язків України, її територіальному розвитку, залученню транзиту та збільшенню обсягів валютних надходжень, оптимізації товаропотоків, інтенсифікації господарських зв’язків з ЄС.
  Сучасні наукові дослідження ТЛС торкаються передусім економічних аспектів, водночас незаперечною є потреба геопросторової оцінки розвитку інтегрованої ТЛС європейського регіону та України зокрема у зв’язку з їх природними, соціально-економічними, екологічними особливостями. Це вимагає розробки теоретико-методологічних засад суспільно-географічного вивчення зазначеної проблематики та проведення на цій основі прикладних досліджень. _____________
  Згідно термінології Європейської конференції міністрів транспорту (ЄКМТ)
  Недостатня суспільно-географічна розробленість, актуальність і своєчасність, висока теоретична і практична значущість зумовили вибір теми дисертації та її структуру.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана в рамках теми наукових досліджень географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Методичні засади розробки основ регіонального природокористування в Україні” (№держреєстрації 05БФ050-01). Дисертація пов’язана з науковими темами, які розробляються в Державному автотранспортному науково-дослідному і проектному інституті Міністерства транспорту та зв’язку України (№№держреєстрації 0104U006610, 0102U006093, 0104U008111, 0105U000053, 0105U006350, 0101U006322) в частині, яка стосується розкриття особливостей формування пан’європейської транспортної мережі, територіальної організації транспортно-логістичної інфраструктури України та створення і функціонування логістичних центрів (ЛЦ), розробки заходів з розвитку національної мережі міжнародних транспортних коридорів (МТК) України, дослідження зовнішньоторговельних потоків між Україною і країнами ЄС, аналізу нормативно-правових актів ЄС у галузі транспорту.
  Мета і завдання дослідження. Метою роботи є розробка теоретико-методологічних і прикладних суспільно-географічних основ інтеграції України в пан’європейську ТЛС. Для досягнення поставленої мети вирішувались такі завдання:
  обґрунтувати суспільно-географічну сутність інтегрованої ТЛС, розкрити основні напрями транспортно-логістичної інтеграції та розробити методичні підходи суспільно-географічного дослідження ТЛС у контексті їх інтеграційної взаємодії;
  дати оцінку системи чинників транспортно-логістичної інтеграції в ЄС, а також чинників формування ТЛС України і її інтеграції в пан’європейську;
  виявити основні елементи територіальної структури та тенденції розвитку інтегрованої пан’європейської ТЛС;
  проаналізувати стан і регіональні особливості функціонування ТЛС України;
  обґрунтувати основні напрями інтеграції України в пан’європейську ТЛС та розробити рекомендації щодо вдосконалення територіальної організації національної ТЛС і забезпечення її збалансованого розвитку з урахуванням досвіду країн ЄС.
  Об’єктом дослідження є інтегрована пан’європейська ТЛС як основа європейської транспортно-логістичної інтеграції, предметом - територіальна організація пан’європейської ТЛС і розвиток інтеграційної взаємодії ТЛС України та ЄС.
  Методологія та методи дослідження, використані матеріали. Методологічною базою роботи є основні положення теорії суспільної географії, закладені в працях Е.Б.Алаєва, М.Д.Пістуна, О.Г.Топчієва, О.І.Шаблія, С.І.Іщука, Я.Б.Олійника, А.В.Степаненка; теоретико-методологічні положення логістики, розроблені вітчизняними вченими І.Г.Смирновим (суспільно-географічна, або геологістика), А.Г.Кальченко, Є.В.Крикавським, М.А.Окландером, Н.І.Чухрай та закордонними Б.О.Анікіним, Л.Б.Міротіним, Ю.М.Нерушем, Т.А.Прокоф’євою, В.І.Сергєєвим (Росія), Д.Бауерсоксом, Д.Клоссом, Д.Уотерсом (США); географічні розробки питань розвитку транспортних систем (В.М.Бугроменко, М.В.Григорович, М.М.Казанський, К.Ф.Коценко, І.В.Нікольський, С.А.Тархов, С.Б.Шліхтер), а також науково-практичні розробки щодо розвитку і розміщення транспортно-логістичної та митної інфраструктури в Україні, викладені, зокрема, у працях М.Ю.Григорак, О.О.Бакаєва, Н.Н.Коцан, А.М.Новікової, Ю.Є.Пащенка, С.І.Пирожкова, Ю.М.Цвєтова.
  Основними міждисциплінарними підходами дослідження є системно-структурний, синергетичний, історичний. У роботі застосовується система загальнонаукових, зокрема аналізу та синтезу, узагальнення, моделювання, та конкретних методів дослідження: порівняльно-географічного (для вивчення територіальних зрушень, які характеризують розвиток інтегрованої ТЛС), типізації та рангування (для виділення типів ЛЦ, оцінки транспортно-географічного положення (ТГП) транспортних вузлів України), локалізаційного аналізу (для визначення забезпеченості регіонів України транспортними шляхами), картографічного. Використовуються математико-статистичні методи, зокрема теорії поля для визначення потенціалів і ядер економічної взаємодії та вантажообороту транспорту країн ЄС і України; просторово-регресійного аналізу для вивчення просторового розподілу інтенсивності автотранспортної роботи в Україні; кореляційного аналізу для визначення впливу рівнів економічного розвитку та відстаней між країнами на внутрішні і міждержавні перевезення вантажів; теорії графів для вивчення топологічних властивостей транспортно-логістичної мережі України; методи індексів, коефіцієнтів, аналізу динамічних рядів для вивчення показників функціонування ТЛС України і ЄС, а також інформаційно-комп’ютерні методи обробки й візуалізації результатів дослідження.
  Інформаційну базу дослідження становлять вітчизняні та закордонні наукові публікації, нормативно-правові документи, емпіричні матеріали Державного комітету статистики України, Міністерства транспорту та зв’язку України, Європейської Комісії та її статистичного підрозділу (Євростату), ЄКМТ, ООН (у тому числі ЮНКТАД), інформаційно-аналітичні матеріали науково-дослідних установ, картографічні джерела тощо.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що
  вперше:
  запропоновано суспільно-географічну інтерпретацію сутності інтегрованої ТЛС як системного утворення, що формується на основі поєднання взаємодіючих структурних складових функціональних і забезпечуючих підсистем і реалізує просторовий рух логістичних потоків від дверей до дверей” та точно в строк”; обґрунтовано сутність геопросторового процесу транспортно-логістичної інтеграції;
  запропоновано дефініцію ЛЦ як вузлового елементу комунікаційного каркасу інтегрованої ТЛС, розроблено типологію ЛЦ за ознакою територіального охоплення, місцем розміщення, формою реалізації, видами транспорту, що обслуговуються;
  виявлено та здійснено оцінку системи чинників європейської ТЛІ, формування ТЛС України та її інтеграції в пан’європейську, що включають стимулюючі (генеруючі і реалізуючі природно-географічні і суспільно-географічні) та лімітуючі чинники;
  удосконалено:
  методику дослідження ТЛС, яка ґрунтується на аналізі ТЛС різних ієрархічних рівнів регіонального інтеграційного об’єднання та держави, що бере участь у процесі ТЛІ;
  критерії визначення позиції України як одного з важливих полюсів у транспортно-логістичному просторі Європи на основі розрахунку потенціалу роботи наземного вантажного транспорту;
  комплексний підхід до проблем розвитку і територіальної організації вантажних перевезень в Україні з застосуванням засад логістичного аналізу потокових явищ до суспільно-географічних досліджень МТК України, що враховано при обґрунтуванні основних напрямів її інтеграції в пан’європейську ТЛС;
  концептуальну схему розміщення ЛЦ (за виділеними типами) у транспортних вузлах України з оцінкою їх ТГП та врахуванням структури і обсягів вантажопотоків;
  отримали подальший розвиток:
  класифікація елементів територіальної структури ТЛС на основі виділення унімодальних, бімодальних і мультимодальних дискретних елементів (форм територіального зосередження транспортно-логістичної діяльності);
  комплексний аналіз європейської транспортно-логістичної інтеграції на сучасному етапі розвитку ЄС та співпраці України з ЄС із визначенням тенденцій розвитку та сучасних рис територіальної структури інтегрованої пан’європейської ТЛС.
  Практичне значення одержаних результатів. Теоретичні узагальнення, методика дослідження та одержані практичні результати можуть бути використані при вивченні аналогічних явищ і процесів в інших країнах і регіонах, у сфері державного управління, при проведенні транспортної політики України, розробці програм соціально-економічного розвитку України і її регіонів, обґрунтуванні напрямів розвитку національної ТЛС. Результати дисертаційного дослідження використані Державним автотранспортним науково-дослідним і проектним інститутом Міністерства транспорту та зв’язку України при розробці Концепції створення і функціонування мережі нагромаджувально-розподільних (торговельних) транспортно-складських центрів у межах міжнародних транспортних коридорів України та Програми розвитку національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні на 2006-2010 роки (довідка №3.02.04-11-960 від 13.04.2007р.), у розробці яких авторка брала безпосередню участь. Одержані результати дослідження щодо оцінки чинників європейської ТЛІ, обґрунтування схеми розміщення ЛЦ в Україні та запропоновані заходи з інтеграції України в пан’європейську ТЛС використані Радою по вивченню продуктивних сил України НАН України (довідка №01-11/223 від 22.03.2007р.).
  Основні положення і результати дослідження застосовані у навчальному процесі при викладанні курсів Географія світового господарства”, Міжнародна логістика”, Географія та організація транспортних перевезень” на географічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка (довідка №050/440-30 від 10.05.2007р.).
  Особистий внесок здобувача. Виконана дисертаційна робота є самостійною науковою працею, в якій застосовано авторський підхід до суспільно-географічного дослідження інтеграції України в пан’європейську ТЛС. Одержані науково-практичні результати, викладені в дисертації, належать авторці і є її науковим доробком. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, використані лише ті положення та висновки, які є результатом особистої роботи здобувача.
  Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження, викладені в дисертації, доповідались і обговорювались на IX з’їзді Українського географічного товариства (Чернівці, 2004) та 15 конференціях: Україна Польща: шлях до Європейської співдружності” (Тернопіль, 2003), Актуальні проблеми розвитку економіко-географічної науки та освіти в Україні” (Київ, 2003), Бізнес-освіта та іноземні мови для сфери туризму і послуг” (Донецьк, 2004), Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України” (Київ, 2004), Молоді науковці географічній науці” (Київ, 2004), Формування та розвиток інноваційних підходів в економіці, науці та освіті” (Київ, 2004), Ринок послуг комплексних транспортних систем та прикладні проблеми логістики” (Київ, 2005, 2007), Актуальні проблеми економічної безпеки України в умовах її інтеграції до світового співтовариства” (Дніпропетровськ, 2005), Бердичів древній і вічно молодий” (Бердичів, 2005), Проблеми європейської інтеграції і транскордонного співробітництва” (Луцьк, 2005), Проблеми автомобільного транспорту” (Київ, 2005), Географічна наука і освіта: екологічні та соціальні ризики” (Київ, 2005), Конструктивна географія: становлення, сучасні досягнення та перспективи розвитку” (Київ, 2006), Моделі та стратегії євроінтеграції України: економічний і правовий аспекти” (Київ, 2006).
  Публікації. За результатами дослідження опубліковано 21 наукову працю загальним обсягом 7,5 д.а. (з них авторці належить 5,9 д.а.), у тому числі 7 статей у фахових виданнях (3,7 д.а., з них 3,3 авторські), 1 статтю та 13 тез наукових доповідей в інших виданнях.
  Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. У роботі 160 сторінок друкованого тексту основної частини, 42 рисунки, 28 таблиць; 8 додатків на 44 сторінках містять 22 рисунки, 26 таблиць (загальний обсяг роботи 231 сторінка). Список використаних джерел із 184 найменувань викладено на 18 сторінках.
 • Список литературы:
 • ВИСНОВКИ


  У
  1.Сучасний розвиток процесів європейської економічної та транспортно-логістичної інтеграції пов’язаний з формуванням інтегрованої ТЛС поліструктурного динамічного утворення, що виникає в геологістичному просторі на основі взаємопов’язаного поєднання складових функціональних і забезпечуючих підсистем, забезпечує прискорений рух логістичних потоків та інтегрує постачання, виробництво, збут. Ознаками ТЛС як суспільно-географічної системи є територіальність, емерджентність, системна цілісність, структурність, ієрархічність, динамічність, певна просторова конфігурація елементів, наявність потокового процесу, взаємодія з навколишнім середовищем.
  2.Геопросторовий процес ТЛІ відбиває динаміку розвитку ТЛС, просторово-часову взаємодію та взаємоузгодження її компонентно- і територіально-структурних складових і реалізується в територіальному напрямі, пов’язаному з формуванням територіально локалізованих і виражених у транспортно-логістичній інфраструктурі елементів, та галузевому, що передбачає інтеграцію видів транспорту. ЛЦ пропонується розглядати як вузловий елемент комунікаційного каркасу інтегрованої ТЛС, що координує переміщення логістичних потоків, організовує весь процес надання логістичних послуг. Типи ЛЦ виділяються за ознакою територіального охоплення (локальні, регіональні, національні, міжнаціональні, континентальні), формою реалізації (термінальні, інформаційно-аналітичні), видами транспорту (унімодальні, бімодальні, мультимодальні), місцем розміщення (прикордонні, внутрішні, водні).
  3.Запропонована методика дослідження, що ґрунтується на застосуванні системи суспільно-географічних методів і підходів, реалізується в аналізі ТЛС інтеграційного об’єднання ЄС та національної ТЛС України і дозволяє виявити чинники європейської ТЛІ, формування та інтеграції ТЛС України та їх регіональні прояви в умовах України та ЄС, проаналізувати структуру, тенденції і регіональні особливості функціонування інтегрованої пан’європейської та української ТЛС з урахуванням динаміки відповідних показників, що дозволяє визначити основні напрями інтеграції України в пан’європейську ТЛС.
  4.Європейська ТЛІ є результатом комплексної дії системи чинників стимулюючих і лімітуючих. Існує тісна залежність між інтенсивністю міждержавної економічної взаємодії та ефективністю функціонування ТЛС, а також вантажооборотом транспорту та показниками рівня економічного розвитку країн. Найвищий потенціал поля вантажообороту транспорту мають країни-ядра торговельної взаємодії з високими обсягами ВВП та експортно-імпортних операцій (Німеччина, Франція, Італія) та країни з вигідним ТГП (Україна, Польща), що визначає можливості їх участі в європейській ТЛІ. Результати аналізу показують найбільшу вигідність розміщення транспортно-логістичних структур на території Німеччини, яка виступає ядром тяжіння для ряду європейських країн, є основним генератором і реципієнтом логістичних потоків та бере активну участь у європейських транспортно-логістичних програмах.
  5.Тенденції розвитку інтегрованої пан’європейської ТЛС пов’язані з транснаціоналізацією та екологізацією транспортно-логістичної діяльності, розвитком інтегрованих перевезень, посиленням ролі інформаційної складової у функціонуванні ТЛС, вдосконаленням схеми міждержавних логістичних зв’язків (із змінами в розміщенні виробництва), збільшенням частоти поставок від невеликої кількості постачальників, посиленням концентрації логістичних потоків на певних напрямках і логістичних послуг у ЛЦ, нееквівалентністю вантажопотоків за видами транспорту з непропорційно швидким розвитком автомобільного, що веде до перерозподілу вантажопотоків у бік зростання переміщень залізничним і водним транспортом.
  6.Лінійно-вузлову форму територіальної структури інтегрованої пан’європейської ТЛС утворюють пан’європейські і євроазіатські МТК, які сполучають дискретні та ареальні елементи. Європейський регіон охоплений програмами розвитку територіальної структури пан’європейської ТЛС, що включають країни ЄС, ЄАВТ і сусідні їм держави, в тому числі Україну. Посилення інтенсивності та концентрації міжнародних логістичних потоків і послуг з урахуванням тенденції зменшення кількості ланок ланцюгів поставок зумовлює зміни в територіальній структурі ТЛС, зафіксовані формуванням європлатформ і міжнародних транспортних осей.
  7.У сучасних умовах відбувається становлення ринку транспортно-логістичних послуг в Україні, трансформація транспортної системи у транспортно-логістичну та інтеграція України в пан’європейську ТЛС. Загалом Україна відстає від світового процесу формування сучасних ТЛС, однак високий потенціал роботи вантажного транспорту, ступінь транзитності і висока перспективність для експорту транспортних послуг, переорієнтація всієї системи зв’язків на європейські геопросторові структури визначають Україну одним із полюсів у транспортно-логістичному просторі Європи. У територіальній структурі ТЛС України важливу роль відіграють МТК мультимодального характеру, логістичні термінали, що формуються на основі полюсів” з високим порядком доступності, таких як Київ, Дніпропетровськ, Одеса, та дискретних елементів нижчих ієрархічних рівнів.
  8.У географічній структурі експортних вантажопотоків України домінують країни ЄС, імпортних СНД. У загальному обсязі зовнішньоекономічних вантажопотоків співвідношення між експортними, імпортними і транзитними складається на користь транзитних, що засвідчує важливу роль України на ринку міжнародного транзиту. Провідну роль у переміщенні транзитних вантажів відіграє залізничний транспорт. Існує висока обернена залежність обсягів зовнішньоекономічних вантажопотоків України до/з країн ЄС (особливо імпортних) від територіальної віддаленості між ними, тісний зв’язок між обсягами експортно-імпортних перевезень України до/з країн ЄС і рівнями економічного розвитку країн ЄС, а також залежність між рівнями економічного розвитку регіонів України та ефективністю вантажних перевезень.
  9.Існуючі відмінності у функціонуванні ТЛС України і ЄС пов’язані, зокрема, зі структурою вантажних перевезень (в Україні значно вищою є роль залізничного транспорту, суттєво відрізняється товарна структура експортних потоків до ЄС та імпортних з ЄС), рівнем розвитку інтегрованих перевезень і логістичної інфраструктури, технічним станом транспортних шляхів, рівнем інформатизації транспортного процесу. Україна відстає від розвинутих країн ЄС за якістю перевезень вантажів, розмірами і функціональністю складів, впровадженням новітніх технологій. Регіональні відмінності у функціонуванні ТЛС України обумовлені найбільшими показниками інтенсивності роботи вантажного транспорту в промислово розвинутих областях Придніпровського, Донецького суспільно-географічних районів, переважним розвитком МТК на території Правобережної України та у приморських регіонах. Виявлено значні резерви пропускної спроможності МТК та наявність вузьких місць на їх напрямках, що сповільнюють переміщення вантажопотоків.
  10.Стратегія розвитку і посилення конкурентних позицій ТЛС України, прискорення її інтеграції в пан’європейську має ґрунтуватись на розбудові внутрішнього ринку транспортно-логістичних послуг з урахуванням досвіду країн ЄС. Основою цього є формування та оптимізація розміщення ЛЦ, підвищення ефективності функціонування МТК України, розвиток інтегрованих перевезень при стимулюючій державній і регіональній транспортній політиці. Необхідне оновлення матеріально-технічної бази транспорту з посиленням інформатизації, розбудова транспортно-логістичної і митної інфраструктури, вдосконалення митно-тарифної та інвестиційної політики, що спрямовано на підвищення конкурентоспроможності маршрутів транзитних перевезень, створення сприятливого інвестиційного клімату, а також розширення діяльності компаній, що надають комплексні логістичні послуги, розробка і реалізація спільних програм співпраці України та ЄС у сфері ТЛІ.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


  1. Автомобільний транспорт України: стан, проблеми, перспективи розвитку: Монографія / Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний ін-т; За ред. А.М. Редзюка. К.: ДП ДержавтотрансНДІпроект”, 2005. 400 с.
  2. АлаевЭ.Б. Социально-экономическая география: понятийно-терминоло-гический словарь. М.: Мысль, 1983. 350 с.
  3. Ауштрявичюс П. Литва новый член транспортной системы ЕС // Jūra. Море. Sea. 2003. № 3. С. 32.
  4. Бауэрсокс Д.Дж., Клосс Д.Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок / Пер. с англ. М.: ЗАО Олимп-Бизнес”, 2001. 640 с.
  5. Бездольный В. Возможности Большого кольца // BlackSeaTrans. Транспорт черноморского региона. 2004. № 4. С. 18-19.
  6. Блій Г. де, Муллер П., Шаблій О.І. Географія: світи, регіони, концепти / Пер. з англ. Д. Олесневич та ін. К.: Либідь, 2004. 738 с.
  7. Брайчевський Ю.С. Функціонування системи ЄС у світовому господарстві (суспільно-географічний аналіз): Автореф. дис канд. геогр. наук: 11.00.02 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. К., 2006. 20 с.
  8. Бугроменко В.Н. Транспорт в территориальных системах. М.: Наука, 1987. 110 с.
  9. Бунге В. Теоретическая география / Пер. с англ. В.Я. Барласа, В.Б. Кузнецова, Ю.В. Медведкова. М.: Прогресс, 1967. 279 с.
  10. Валев Э.Б. Особенности формирования единой транспортной системы Европы // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5. География. 1997. № 1. С. 35-39.
  11. Волков О.А. Изменения в транспортной системе Западной Европы и транспортная политика ЕС // География в школе. 2000. № 5. С. 40-47.
  12. Голиков А.П., Черванев И.Г., Трофимов А.М. Математические методы в географии: Учеб. пособие. Х.: Изд-во при ХГУ Вища школа”, 1986. 143 с.
  13. Голиков Н.Ф. География инфраструктуры. К.: Вища школа. Голов. изд-во,
  1984. 124 с.
  14. Григорак М.Ю., Костик В.Ю. Логістичні центри: проблеми теорії і практики // Ринок послуг комплексних транспортних систем та прикладні проблеми логістики: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (5-8 жовтня 2004 р.). К., 2004. С. 38-43.
  15. Григорак М.Ю., Коцюба В.В. Рынок транспортно-логистических услуг в Украине и тенденции его развития // Транспорт і логістика. 2006. № 8. С.2-5.
  16. Григорович М.В. Транспортна система // Географічна енциклопедія України: В 3-х т. К.: Українська енциклопедія, 1993. Т. 3: П-Я. С. 303.
  17. Григорович М.В. Україна в системі інтеграційних процесів Європи: перспективи розвитку транспорту // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Проблеми і перспективи транскордонного співробітництва в аспекті процесів європейської інтеграції: Зб. наук. пр. Луцьк - Львів: Вежа, 2000. Вип. XV. С. 322-324.
  18. Грязев А. Транспортная сеть Черноморского региона: проблемы формиро-вания и перспективы развития // Транспорт. 2005. № 25. С. 56-63.
  19. Дергачев В.А. Геоэкономика: Учебник. К.: ВИРА-Р, 2002. 509 с.
  20. Димарчук С.М. Організація управління розвитком транспортно-логістичних систем в контексті європейської інтеграції: Автореф. дис канд. екон. наук: 08.02.03 / Український держ. ун-т водного господарства та природо-користування. Рівне, 2003. 20 с.
  21. Експорт, імпорт і транзит вантажів за 2005 рік: Статистичний бюлетень. К.: Державний комітет статистики України, 2006. 98 с.
  22. Жангожа Р., Кузьменко В. Транспортно-коммуникационные коридоры в Украине и перспективы международного сотрудничества // Каспійсько-Чорно-морський регіон: умови та перспективи розвитку: Матеріали Міжнар. конф. (26-28 червня 1998 р.). К.: Центр Близькосхід. дослідж., 1998. С. 33-40.
  23. Зеркалов Д.В. Развитие сервиса на железнодорожном транспорте // Ринок послуг комплексних транспортних систем та прикладні проблеми логістики: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (12 жовтня 2005 р.). К, 2005. С. 43-50.
  24. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил (теорія, методи, практика). К.: Європ. ун-т, 2004. 216 с.
  25. Іщук С.І., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Закономірності розміщення продуктивних сил в умовах становлення і розвитку ринкових відносин // Економічна та соціальна географія. 2000. Вип. 49. С. 12-17.
  26. Интегрированная логистика накопительно-распределительных комплексов (склады, транспортные узлы, терминалы): Учебник / Л.Б.Миротин, А.Г.Некрасов, Е.Ю.Куликова и др. М: Экзамен, 2003. 448 с.
  27. Кабашкин И. Проблемы транспорта и логистики в рамках исследовательских программ ЕС // Логинфо. 2003. № 12. С. 8-15.
  28. Калинина И. Антимонопольные игры ЕС или вторая жизнь” линейных конференций // Весь транспорт. 2005. № 5-6. С. 44-47.
  29. Кальченко А.Г. Логістика: Підручник. К.: КНЕУ, 2003. 284 с.
  30. Кладива Й. Мировая логистика // Logistics. Журнал практической логистики. 2007. № 1-2. С. 14-17.
  31. Кононенко А. Кооперация в Черноморском регионе и перспективы ОЧЭС // BlackSeaTrans. Транспорт черноморского региона. 2006. № 3. С. 6-7.
  32. Концепція програми формування мережі логістичних центрів в системі міжнародних транспортних коридорів України / Ю.М.Цвєтов, О.П.Кутах, М.В.Макаренко та ін. К.: КУЕТТ, 2003. 109 с.
  33. Концепція розвитку транспортно-дорожнього комплексу України на середньостроковий період та до 2020 року // Международные транспортные коридоры Украины: сети и моделирование: В 2-х т. / А.А.Бакаев, С.И.Пирожков, В.Л.Ревенко и др. К.: КУЭТТ, 2003. Т. 2. С. 605-622.
  34. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов / Под ред. В.И.Сергеева. М.: ИНФРА-М, 2005. 976 с.
  35. Коцан Н.Н. Територіальна організація митної діяльності України: Монографія. Луцьк: РВВ Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки,
  2005. 384 с.
  36. Коценко К.Ф. Транспорт і його вивчення в курсі географії. К.: Рад. школа, 1983. 168 с.
  37. Крикавський Є.В. Єврологістика і ефект відкритого простору // Україна в XXI столітті: концепції та моделі економічного розвитку: Матеріали доповідей V Міжнар. конгресу укр. економістів: Ч.1. Львів: Ін-т регіональних досліджень НАН України, 2000. С. 126-128.
  38. Крикавський Є.В. Логістика: Навч. посіб. Л.: Держ. ун-т Львівська політехніка”, 1999. 264 с.
  39. Кристофидес Н. Теория графов. Алгоритмический подход / Пер. с англ. Э.В.Вершкова, И.В.Коновальцева. М.: Мир, 1978. 432 с.
  40. Лаппо Г.М. Экономические линии в территориальной структуре хозяйства // Вопросы географии. Размещение хозяйства и научно-техническая революция: Сб. 112. М.: Мысль, 1979. С. 60-75.
  41. Ларіна Р.Р. Регіональні логістичні системи (формування, управління та стратегія розвитку). Донецьк: Вид-во ВИК”, 2004. 372 с.
  42. Липовский В. Транспорт важнейшее направление и движущая сила интеграции // Ринок послуг комплексних транспортних систем та прикладні проблеми логістики: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (5-8 жовтня 2004р.). К., 2004. С. 8-9.
  43. Логистика: Учебник / Под ред. Б.А.Аникина. М.: ИНФРА-М, 2003. 368 с.
  44. Логистика: управление в грузовых транспортно-логистических системах: Учеб. пособие / Под ред. Л.Б.Миротина. М.: Юристъ, 2002. 414 с.
  45. Логистические транспортно-грузовые системы: Учебник / В.И.Апатцев, С.Б.Левин, В.М.Николашин и др. М.: Изд. центр Академия”, 2003. 304 с.
  46. Маергойз И.М. Территориальная структура хозяйства. Новосибирск: Наука, 1986. 303 с.
  47. Мальська М. Історико-географічні аспекти формування західноукраїнської мережі міжнародних торговельних шляхів // Вісник Львів. ун-ту. Серія міжн. відн. 1999. Вип. 1. С. 313-323.
  48. Международные транспортные коридоры Украины: сети и моделирование: В 2-х т. / А.А.Бакаев, С.И.Пирожков, В.Л.Ревенко и др. К.: КУЭТТ, 2003. Т.1. 518 с.
  49. Мезенцев К.В. Регіональне прогнозування соціально-економічного розвитку: Навч. посіб. К.: ВПЦ Київський університет”, 2004. 82 с.
  50. Мезенцева Н.І., Мезенцев К.В. Суспільно-географічне районування України: Навч. посіб. К.: ВПЦ Київський університет”, 2000. 228 с.
  51. Миротин Л.Б., Ташбаев Ы.Э. Системный анализ в логистике: Учебник. М.: Экзамен, 2004. 480 с.
  52. Михеева В.С. Математические методы в экономической географии. Приложения теории графов: Ч.II. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1983. 178 с.
  53. Мультимодальные транспортные коридоры (системный подход) / В.И.Гала-хов, Б.А. Левин, В.Н. Морозов, В.В. Шашкин. М.: Транспорт, 2001. 71 с.
  54. Назаренко В.М., Назаренко К.С. Транспортное обеспечение внешнеэконо-мической деятельности. М.: Центр экономики и маркетинга, 2000. 512 с.
  55. Неруш Ю.М. Логистика: Учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 495 с.
  56. Никифорук О.І. Становлення і функціонування транспортно-логістичної інфраструктури в Україні: Автореф. дис канд. екон. наук: 08.10.01 / НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України. К., 2005. 21 с.
  57. Никольский И.В. География транспорта СССР. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1978. 286 с.
  58. Новікова А.М. Методологічні основи розвитку транзитного потенціалу України: Автореф. дис д-ра екон. наук: 08.07.04 / Національний авіаційний ун-т. К., 2004. 36 с.
  59. Новікова А.М. Україна в системі міжнародних транспортних коридорів. К.: НІПМБ, 2003. 494 с.
  60. Новікова А.М., Мироненко В.П., Заставнюк О.Г., Шум І.В. Сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку транспортних зв’язків України з країнами світу // Автошляховик України. 2005. № 1. С. 12-14.
  61. Новікова А.М., Пащенко Ю.Є. Вдосконалення транспортного сполучення
  через державний кордон України: Монографія. К.: НАУ, 2001. 212 с.
  62. Окландер М.А. Контуры экономической логистики. К.: Наукова думка, 2000. 176 с.
  63. Олійник Я.Б., Смирнов І.Г., Шум І.В. Єврологістика та Україна: напрямки співпраці в XXI ст. // Ринок послуг комплексних транспортних систем та прикладні проблеми логістики: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. К.: Міністерство транспорту та зв’язку України, 2007. С. 51-56.
  64. Олійник Я.Б., Степаненко А.В. Геоекономічний потенціал України // Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 травня 2001 р.). К.: Ніка-Центр, 2001. С.35-36.
  65. Основы логистики: Учеб. пособие / Сост. Л.К. Куприянова, Н.А. Майзнер. Владивосток: Изд-во ДВГАЭУ, 2000. 104 с.
  66. Паламарчук А.М. Общественно-территориальные системы (логико-математическое моделирование). К.: Наукова думка, 1992. 272 с.
  67. Паламарчук М.М, Паламарчук О.М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії. К.: Знання, 1998. 416 с.
  68. Паласио Л. Перевозки между ЕС и соседями вырастут вдвое” // BlackSeaTrans. Транспорт черноморского региона. 2004. № 3. С. 7-8.
  69. Пащенко Ю.Є. Розвиток та розміщення транспортно-дорожнього комплексу України: Монографія / За ред. С.І. Дорогунцова. К.: Науковий світ, 2003. 467 с.
  70. Пащенко Ю.Є. Розвиток та розміщення транспортно-дорожнього комплексу України в умовах інтеграційних процесів: Автореф. дис д-ра екон. наук: 08.10.01 / НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України. К., 2006. 32 с.
  71. Первая очередь автобана Киев Одесса // BlackSeaTrans. Транспорт черноморского региона. 2004. № 4. С. 32-33.
  72. Перевозка экспортно-импортных грузов. Организация логистических систем / Под ред. А.В. Кириченко. СПб.: Питер, 2004. 506 с.
  73. Перемены на транспортном рынке ЕС // Transportweekly. 2005. № 13. С.5-21.
  74. Пирожков С., Прейгер Д., Малярчук І. Проблеми реалізації транзитного потенціалу України у контексті розширення ЄС і формування ЄЕП // Економіка України. 2005. № 3. С. 4-19.
  75. Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії: Навч. посіб. К.: Вища школа, 1996. 231 с.
  76. Пістун М.Д., Мезенцев К.В., Тьорло В.О. Регіональна політика в Україні: суспільно-географічний аспект: Монографія. К.: ВПЦ „Київський університет”, 2004. 130 с.
  77. Подлесный П.И. Интеграция транспортных систем Черноморского региона // Формирование транспортной сети Черноморского региона: Материалы Междунар. конф. (9-11 июня 2004 г.). Одесса, 2004. С. 53-55.
  78. Прейгер Д.К., Новікова А.М., Малярчук І.А., Нижник О.М. Проблеми погодження розвитку транспортно-комунікаційної інфраструктури України у західному та східному напрямках // Стратегічна панорама. 2001. № 1-2. С. 93-100.
  79. Приоритетные проекты ЕС // BlackSeaTrans. Транспорт черноморского региона. 2004. № 4. С. 6-7.
  80. Про Комплексну програму утвердження України як транзитної держави у 2002-2010 роках: Закон України від 7 лютого 2002 р. № 3022-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. 2002. № 24. Ст. 166.
  81. Про першочергові заходи щодо створення національної мережі міжнародних транспортних коридорів: Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 1996 р. № 1512 // Зібрання постанов Уряду України. 1997. № 21. С. 22-24.
  82. Провести дослідження стану транспортної інфраструктури та розробити пропозиції щодо розвитку транспортних зв’язків України з країнами Європейського Союзу та сусідніми державами: Звіт про НДР / ДП ДержавтотрансНДІпроект”. № ДР 0105U000053; Інв. № 0205U004736. К., 2004. 139 с.
  83. Проект 2К” актуален для Литвы и России // Jūra. Море. Sea. 2003. № 3. С. 54.
  84. Прокофьева Т.А. Формирование региональных логистических транспортно-распорядительных систем грузодвижения // Бюллетень транспортной инфор-мации: Информационно-практический журнал. 1999. № 11-12. С. 2-4.
  85. Прокофьева Т.А., Лопаткин О.М. Логистика транспортно-распределительных систем: региональный аспект. М.: РКонсульт, 2003. 400 с.
  86. Прокофьева Т.А., Лопаткин О.М. Экономические предпосылки создания интегрированных транспортно-распределительных систем // Бюллетень транспортной информации: Информационно-практический журнал. 2003. № 3. С. 14-24.
  87. Редзюк А.М., Новікова А.М., Мироненко В.П. Програма розвитку національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні на 2006-2010 рр. // Автошляховик України. Окремий випуск. 2005. № 8. С. 8-12.
  88. Родников А.Н. Логистика: терминологический словарь. М.: ИНФРА-М, 2000. 352 с.
  89. Савчук І.Г. Геоекономічна система Європейського Союзу // Проблеми європейської інтеграції і транскордонного співробітництва: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (29-30 вересня 2005 р.). Луцьк: РВВ Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2005. С. 348-350.
  90. Савчук І.Г. Суспільно-географічні засади розвитку зовнішньої торгівлі України з країнами-членами Європейського Союзу: Автореф. дис канд. геогр. наук: 11.00.02 / НАН України; Ін-т географії. К., 2004. 19 с.
  91. Саушкин Ю.Г. Экономическая география: история, теория, методы, практика. М.: Мысль, 1973. 559 с.
  92. Свердлов И. Транссиб закончится в Славкове // РЖД-партнер. 2005. № 10. С. 56-60.
  93. Сеньков В. Яворцентр” вблизи Львова // Весь транспорт. 2005. № 5-6. С.22.
  94. Сергеев В.И., Кизим А.А., Эльяшевич П.А. Глобальные логистические систе-
  мы: Учеб. пособие. СПб.: Изд. дом Бизнес-пресса”, 2001. 228 с.
  95. Смехов А.А. Основы транспортной логистики: Учебник. М.: Транспорт, 1995. 197 с.
  96. Смирнов І.Г. Київ Славків” логістична вісь Центрально-Східної Європи // Materiály Mezinárodni vědecko praktická konference Perspektivni novinky vědy a technici 2005”. Praha: Publishing House Education and Science s.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины