ВІНТОНЯК ВІКТОРІЯ ФЕДОРІВНА ПРОФЕСІЙНИЙ “Я-ОБРАЗ” ЯК ЧИННИК ВИЗНАЧЕННЯ ОФІЦЕРОМ СТРАТЕГІЇ КАР’ЄРНОГО ЗРОСТАННЯНазва:
ВІНТОНЯК ВІКТОРІЯ ФЕДОРІВНА ПРОФЕСІЙНИЙ “Я-ОБРАЗ” ЯК ЧИННИК ВИЗНАЧЕННЯ ОФІЦЕРОМ СТРАТЕГІЇ КАР’ЄРНОГО ЗРОСТАННЯ
Альтернативное Название: VINTONYAK VICTORIA FEDORIVNA PROFESSIONAL \"SELF-IMAGE\" AS A FACTOR IN THE DETERMINATION OF A CAREER GROWTH STRATEGY BY AN OFFICER
Тип: Автореферат
Короткий зміст: У вступі обґрунтовано актуальність теми, визначено мету, задачі, об’єкт, предмет і методи дослідження; викладено методологічні і теоретичні засади дослідження, сформульовано наукову новизну, теоретичну та практичну значущість дисертації, представлено дані щодо апробації результатів, висвітлено особистий внесок автора, а також описано структуру дисертаційного дослідження, виходячи з послідовності вирішення поставлених завдань.
У розділі 1 “Теоретичний аналіз проблеми професійного “Я-образу” та його впливу на визначення індивідуальних стратегій кар’єрного зростання” розглянуто теоретичні підходи до дослідження професійного “Я-образу” у площині суб’єктно-діяльнісної парадигми, надано системний аналіз теоретичних поглядів у контексті диференціації професійного “Я-образу” та його взаємозв’язку з вибором індивідуальних стратегій професійного та кар’єрного зростання офіцера.
Теоретичний аналіз предмета дослідження свідчить, що поняття “Я-образ” визначається як інтегральний продукт розвитку самосвідомості, динамічна система уявлень людини про саму себе, що включає уявлення про свої фізичні, соціальні й духовні якості й певне ставлення до них, яке формується на основі суб’єктивного сприйняття зовнішньої дії, і відповідно до цього побудови своєї поведінки. “Я-образ” займає найважливіше місце в системі регуляції поведінки і діяльності особистості, що знаходить відображення у класичних працях з цієї наукової проблематики (Б. Ананьєв, Е. Еріксон, У. Джемс, М. Кун, Дж. Мід, С. Максименко, С. Рубінштейн, П. Чамата, І. Чеснокова та ін.).
Визначено, що професійний “Я-образ” є центральним утворенням особистості, має рівневу будову, являє собою систему становлення та включає чотири взаємопов’язаних компоненти: соціально-перцептивний, когнітивний, емоційно-ціннісний та поведінковий, функціонування яких детерміноване взаємодією “Я-реального” та “Я-ідеального” (М. Боришевський, І. Кон, А. Налчаджян, В. Столін, Н. Шевченко, Л. Шнейдер, А. Фурман).
Встановлено, що професійний “Я-образ”, як складова професійної самосвідомості, є найважливішою категорією, що відображає успішність і ефективність процесу професійного становлення особистості, одним з центральних понять, яке розкриває професіоналізм фахівця (Н. Алюшина, С. Болтівець, О. Деркач, Є. Зеєр, Л. Карамушка, В. Корольчук, А. Маркова, С. Миронець, В. Осьодло, В. Стасюк, О. Філь). Психологічне вивчення професійної діяльності людини у різних контекстах свідчить, що рівень сформованості професійного “Я-образу” тісно пов’язаний з усвідомленням особистістю своєї приналежності до певної професійної групи.
Адекватне уявлення про професію і своє місце в ній є найважливішим регулятором трудової діяльності, що дає змогу сформувати реалістичні особистісно-професійні стандарти, програми професійного саморозвитку, вибудувати індивідуальну систему професійних взаємодій і відносин. Професійна діяльність істотно впливає на соціальні моделі поведінки особистості, самоактуалізацію та визначення індивідуальної стратегії кар’єрного зростання.
Індивідуальну стратегію кар’єрного зростання офіцера представлено як загальне керівництво, план і алгоритм планування дій, заснований на формулюванні цілей та пошуку шляхів їх досягнення. Здійснення кар’єрного просування у професійній діяльності виступає як свідома системна організації управління процесом реалізації кар’єрного зростання офіцера. Офіцер стає організатором стратегій і способів реалізації кар’єрного зростання та саморозвитку. Він є суб’єктом своєї кар’єри, усвідомлює можливі варіанти, альтернативи свого просування, самостійно й виважено вибирає ті чи інші моделі кар’єри. Продуктивність і ефективність кар’єри залежить від правильної стратегії кар’єрного зростання, що будується на певних правилах (Г. Ложкін, О. Матеюк, В. Осьодло, В. Стасюк, Є. Татарінов та ін.).
 


Обновить код

Заказать выполнение авторской работы:

Поля, позначені * обов'язкові для заповнення:


Заказчик:


ПОШУК ГОТОВОЇ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ АБО СТАТТІ


Доставка любой диссертации из России и Украины