МОДЕЛЮВАННЯ КРИТИЧНИХ ТА КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ :

ОСТАННІ НОВИНИ

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

ОСТАННІ ВІДГУКИ

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • Назва:
 • МОДЕЛЮВАННЯ КРИТИЧНИХ ТА КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ
 • Кількість сторінок:
 • 226
 • ВНЗ:
 • КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА
 • Рік захисту:
 • 2011
 • Короткий опис:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
  ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
  «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  імені Вадима Гетьмана»

  На правах рукопису

  Мезенцев Олексій Миколайович


  УДК 330.46: 519.86+336.748.3


  МОДЕЛЮВАННЯ КРИТИЧНИХ ТА КРИЗОВИХ ЯВИЩ
  НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ


  Спеціальність 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці


  ДИСЕРТАЦІЯ
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата економічних наук  Науковий керівник:
  Макаренко Олександр Іванович
  кандидат фізико-математичних наук,
  доцент
  Київ – 2010
  ЗМІСТ

  ВСТУП 3
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МОДЕЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВАЛЮТНОГО РИНКУ 9
  1.1. Загальна характеристика та джерела нестабільності функціонування сучасного валютного ринку 9
  1.2. Аналіз класичних підходів до моделювання та прогнозування валютних криз 25
  1.3. Моделі антикризового управління валютними ринками 44
  Висновки до розділу 1 59
  РОЗДІЛ 2. МОДЕЛЮВАННЯ КРИТИЧНИХ ТА КРИЗОВИХ ЯВИЩ НА ВАЛЮТНИХ РИНКАХ 62
  2.1. Синергетичний підхід до моделювання стану та динаміки валютного ринку 62
  2.2. Мультифрактальна та структурна моделі прогнозування кризового стану валютного ринку 68
  2.3. Моделювання процесів самоорганізації та кластерізації валютного ринку 81
  2.4. Рекурентний аналіз та ентропійна динаміка кризових явищ на валютному ринку 93
  Висновки до розділу 2 116
  РОЗДІЛ 3. ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПОБУДОВИ ІНДИКАТОРІВ ПЕРЕДКРИЗОВИХ СТАНІВ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ 118
  3.1. Дослідження особливостей основних статистичних показників, що характеризують валютну кризу 118
  3.2. Аналіз індикаторів валютних криз, побудованих на основі фундаментального аналізу 132
  3.3. Побудова та застосування індикаторів − передвісників валютних криз 149
  3.4. Інформаційна технологія побудови та розрахунку індикаторів кризових явищ на валютному ринку 173
  Висновки до розділу 3 179
  ВИСНОВКИ 182
  ДОДАТКИ 185
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 203


  ВСТУП  Актуальність теми. Розвиток світової економіки, торгівлі, засобів зв'язку і телекомунікацій, інформаційних технологій, процесів інтеграції національних економік у світову економічну систему, відміна валютних обмежень у багатьох країнах, у тому числі в Україні, привели до істотної зміни стану міжнародного валютного ринку.
  Сучасний стан і тенденції розвитку міжнародного валютного ринку характеризуються стійким зростанням обсягів конверсійних операцій з іноземними валютами, скороченням часу поширення, обробки інформації і здійснення операцій на валютному ринку, що зробило його доступним для ширшого кола учасників ринку та найбільш ліквідним фінансовим ринком. Його поведінка стала більш динамічною з високою волатильністю курсів валют і відносно високочастотними коливаннями, стрімкими стрибкоподібними змінами, які визначаються як валютні кризи. Значним дестабілізуючим фактором є зростаюча частка спекулятивного капіталу, що призводить до небажаного розмежування між виробничим та фінансовим секторами економіки. У зв'язку з цим різко зросли значущість технологій управління валютними активами інвесторів та зацікавленість учасників ринку і дослідників різних країн у прогнозуванні критичних та кризових явищ на валютному ринку з метою прийняття раціональних рішень, що враховують його сучасний стан.
  Серед наукових праць, присвячених даній проблемі, слід виділити ті, в яких розглядаються питання міждисциплінарних підходів до моделювання соціально-економічних процесів на світових валютних ринках.
  Проблемам, що досліджуються в роботі, присвячені наукові праці зарубіжних ( Кейнса Д., Тоффлера Е., Мінські Г., Фрідмена М., Кругмана П., Сороса Дж., Обстфельда М., Мішкіна Ф., Камінскі Г., Рейнхарт К., Петерса Е., Сорнетта Д., російських дослідників Красавіної Л., Кирєєва А., Лаврушина О., Шапкіна А., Сенчагова В., Тумарова Т.) та вітчизняних (Барановського О., Гальчинського А., Гейця В., Грязнова А., Василика О., Даніча В., Жаліло Я., Павлюка К., Мочерного С., Сергеєвої Л., Соловйова В., Черняка О.) та інших авторів.
  Разом з тим на особливу увагу заслуговує розвиток і апробація як традиційних, так і принципово нових економіко-математичних методів побудови індикаторів валютних криз, що й обумовлює актуальність дослідження моделей прогнозування кризових явищ на валютному ринку.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано згідно з планом науково-дослідних робіт кафедри інформаційного менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за темою «Проблеми розбудови інформаційного менеджменту об’єктів соціально-економічних систем України» (номер державної реєстрації 0106U007081). Особисто автором виконано теоретичне обґрунтування необхідності використання індикаторів технічного аналізу в процесі дослідження структури і динаміки валютної системи з метою побудови моделей антикризового управління валютним ринком.
  Мета та задачі дослідження. Мета дослідження полягає у подальшому розвитку теоретичних положень і розробленні практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності управління валютним ринком в умовах високої волатильності шляхом застосування економіко-математичних методів до аналізу, моделювання й передбачення валютних криз в умовах глобалізації економіки.
  Поставлена мета зумовила необхідність виконання таких основних завдань:
  провести аналіз стану світового валютного ринку, визначити його динаміку, встановити чинники, які впливають на його розвиток;
  здійснити аналітичний огляд теоретичних аспектів виявлення індикаторів валютної нестабільності, систематизувати підходи до їх побудови;
  сформувати статистичну базу дослідження індикаторів валютної кризи;
  провести відбір індикаторів та передвісників валютної нестабільності на прикладах відомих валютних криз;
  побудувати структурну модель визначення кризового стану на валютному ринку;
  визначити наслідки впливу глобальної фінансової кризи на функціонування вітчизняного валютного ринку;
  розробити інформаційну технологію розрахунку індикаторів кризових явищ на валютному ринку;
  розробити практичні рекомендації щодо антикризового управління валютними ринками.
  Об'єктом дослідження є валютний ринок України у його взаємозв’язку зі світовим валютним ринком і з основними макроекономічними показниками розвитку країни.
  Предметом дослідження є економіко-математичні моделі та методи аналізу динаміки валютного ринку.
  Методи дослідження. Методологічною основою проведеного дослідження є системний підхід до аналізу сучасних фінансово-економічних явищ і діалектичний метод пізнання взаємозалежних процесів на валютному ринку. Теоретичну базу дослідження склали наукові праці провідних економістів з проблем функціонування валютних ринків та їх критичне осмислення відповідно до умов України. Для виконання теоретичних і практичних завдань дослідження використовувались як традиційні статистичні й економічні методи, так і порівняно нові, зокрема, методи нелінійної динаміки, фрактального аналізу, аналізу рекурентних діаграм, порівняння різновидів ентропійних показників. Розробка і обґрунтування системи індикаторів кризових явищ на валютному ринку здійснювалося із застосуванням методології порівняльного аналізу динаміки основних макроекономічних показників у докризовий, кризовий та післякризовий періоди.
  Джерелами інформації для виконання дослідження були: щоденні дані обмінних валютних курсів, дані Держкомстату, Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку, Національного банку України, статистика Міжнародного валютного фонду, світового економічного форуму, національного бюро економічних досліджень, бази даних національних органів регулювання валютного ринку, монографічні дослідження зарубіжних учених, різні довідкові видання, матеріали зарубіжних і українських періодичних видань, присвячені кризовим явищам на валютному ринку.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному:
  уперше:
  на засадах методології технічного, статистичного, інформаційного, рекурентного, частотно-часового, ентропійного та фундаментального аналізу побудована структурна модель визначення кризового стану на валютному ринку, яка дозволяє врахувати особливості структури та динаміки валютної системи.
  удосконалено:
  методи порівняльного аналізу характеристик рекурентних діаграм шляхом розроблення спеціальної процедури їх кількісного оцінювання;
  набули подальшого розвитку:
  методи систематизації чинників впливу глобального валютного ринку на його стабільність у контексті сучасних тенденцій розвитку міжнародного валютного ринку з метою їх врахування при визначенні індикаторів кризових явищ;
  ентропійні методи аналізу економічних часових рядів шляхом використання для щоденних значень валютних часових послідовностей ентропіі подібності й Шеннона як індикатор, а вейвлет-ентропії – як передвісник валютної кризи.
  Практичне значення одержаних результатів зумовлене тим, що в умовах залежності фінансового ринку України в цілому і валютного зокрема від світових вони є підґрунтям для розроблення практичних рекомендацій щодо забезпечення фінансової стабільності. Проведений критичний аналіз існуючих технологій раннього попередження кризових явищ дозволив розробити практичні рекомендації стосовно побудови адекватних індикаторів – передвісників валютної кризи. У дисертації автором запропоновані практичні рекомендації з впровадження системи раннього попередження негативних тенденцій на валютному ринку України з метою запобігання кризових явищ.
  Результати дослідження впроваджено в АКБ «Форум», зокрема у відділі валютних операцій (довідка № 4872/841 від 21.07.09) при побудові індикаторів – передвісників валютних криз з урахуванням особливостей структури і динаміки валютної системи. Методику систематизації чинників впливу глобального валютного ринку на його стабільність та методику порівняльного аналізу кількісних характеристик рекурентних діаграм впроваджено у практичну діяльність Дніпропетровського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (довідка № 02-04 від 22.07.09) та відділу збуту та зовнішньоекономічних зв’язків ВАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» (довідка № 2/407 від 20.08.09). Результати дослідження були впроваджені у навчальний процес Криворізького економічного інституту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» при викладанні дисциплін «Економіко-математичне моделювання» і «Моделювання економічної динаміки» (довідка від 28.04.2010 р.).
  Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною науковою працею, в якій утілено авторські ідеї та підходи щодо наукового дослідження та практичного використання результатів у сфері передбачення критичних та кризових явищ на валютному ринку. Всі наукові результати, викладені у дисертації, отримані автором особисто.
  Апробація результатів. Результати досліджень доповідались автором на 5 міжнародних та 9 всеукраїнських науково-практичних конференціях, зокрема: Всеукраїнській науково-практичній конференції «Дні науки» (м. Запоріжжя, 2005 р.), VI Міжнародній науковo – практичній конференції “Теорія і практика сучасної економіки” (м. Черкаси, 2005 р.), XI, XII Всеукраїнських науково-методичних конференціях «Проблеми економічної кібернетики» (м. Алушта, 2006 р.; м. Львів, 2007 р.), Всеукраїнській науковій конференції студентів і молодих вчених «Проблеми забезпечення економічного розвитку підприємств» (м. Донецьк, 2005 р.), VII, VIII Всеукраїнських науково-практичних конференціях “Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці та освіті” (м. Кривий Ріг, 2007 р., 2008 р.), ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих науковців «Інформаційні технологій та моделювання в економіці» (м. Черкаси, 2007 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційні технології та моделювання економіки» (м. Черкаси, 2009 р.), Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми економічної освіти і науковий прогрес” (м. Кривий Ріг, , 2006 р.), Всеукраїнській конференції “Структурні зміни в економіці під впливом інформаційно-комунікаційних технологій” (м. Полтава, 2008 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми економіки: освіта, теорія, практика» (м. Кривий Ріг, 2008 р.), І Міжнародній науково-практичній конференції «Моніторинг моделювання та менеджмент емерджентної економіки» (м. Черкаси, 2008 р.), ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми трансформаційної економіки» (м. Кривий Ріг, 2009 р.),
  Публікації. Результати дисертації опубліковано у 19 наукових працях, загальним обсягом 2,34 друк.арк., з них 5 - у наукових фахових виданнях, 14 – в інших виданнях.
 • Список літератури:
 • ВИСНОВКИ


  У роботі здійснено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання щодо моделювання кризових явищ на валютному ринку з метою забезпечення стабільності фінансової системи України.
  Проведене дослідження дало змогу отримати низку нових важливих результатів і зробити такі висновки і узагальнення:
  1. Доведено, що для дослідження такої складної соціально-економічної системи як валютний ринок доцільно використовувати адекватні методи, які сформувалися протягом останніх років у галузі міждисциплінарних досліджень - теорії складних систем. Вона акумулює в собі всі кращі надбання фундаментальних і прикладних наук: синергетики, теорії стійкості, нелінійної динаміки, статистичної фізики тощо.
  2. Соціально-економічна ситуація, що склалася в Україні на кінці 2008 року, безумовно пов’язана зі світовою економічною кризою. Однак рівень економічного падіння за 2009 р. в Україні виявився найбільшим серед країн СНД, а за рівнем зниження курсу національної валюти країна вийшла на лідируючі позиції у світі. Це засвідчує наявність істотних національних особливостей, що зумовили посилення кризових явищ в Україні і які потребують систематичного дослідження.
  3. Встановлено, що методи фундаментального аналізу дозволяють розпізнавати зміни трендів на середньо- та довготривалих проміжках часу Це пов’язано із специфікою розрахунків і оприлюднення основних індикаторів. Показано, що більшість індикаторів запізно реагують на валютні кризи.
  4. Розроблена структурна модель визначення кризового стану на валютному ринку, реалізація якої шляхом використання методів технічного, статистичного, інформаційного, рекурентного, частотно-часового, ентропійного та фундаментального аналізу надає інформацію про стан та прогноз валютного ринку.
  5. Шляхом аналізу фрактальних властивостей валютного ринку встановлено, що однією з кількісних мір складності системи є міра фрактальності. Доведено, що зміну фрактальних властивостей часового ряду в умовах кризи можна використати як індикатор валютної кризи. Розрахунки локальних коефіцієнтів Херста з врахуванням фрактальної розмірності свідчать, що у передкризовий період його величина помітно зменшується, являючи собою фрактальний індикатор–передвісник валютної кризи.
  6. Доведено, що безпосередньо перед валютною кризою зростає волатильність (змінність) валютного ринку, а також асиметрія і ексцес, що дозволяє використовувати ці показники для діагностики кризових явищ.
  7. Застосування теорії випадкових матриць дозволило встановити, що валютний ринок у цілому є висококорельованою системою, в якій можна виділити окремі кластери валют, пов’язаних за територіальним принципом. Результати підтверджені незалежною побудовою кластерної структури валютного ринку методами теорії графів. Установлено, що середнє значення коефіцієнта кореляції валютного ринку в період кризи помітно зменшується і служить індикатором кризового стану.
  8. Підтверджено можливість використання ентропійних показників в аналізі валютних криз. Шляхом безпосередніх розрахунків і порівняльного аналізу ентропійних характеристик відомих валютних криз доведено, що як індикатори кризи можна використовувати ентропії Шеннона, Тсалліса і ентропію подібності, тоді як вейвлет-ентропія є індикатором-передвісником кризового явища.
  9. Доведено, що на відміну від загальноприйнятих індикаторів, побудовані за допомогою техніки рекурентного аналізу індикатори дозволяють виявити повторювані стани динамічної системи для нестаціонарних і коротких (кілька сотень значень) часових рядів. Установлено, що такі кількісні міри рекурентного аналізу, як рекурентність і ламінарність можна використати як передвісники валютної кризи. Для порівняльного аналізу цих та інших характеристик рекурентних діаграм у середовищі MatLab розроблено спеціальну процедуру їх кількісного оцінювання.
  10. Фундаментальний аналіз як відомих у минулому, так і останньої валютної кризи 2008 року, дає можливість стверджувати, що найбільш уживані індикатори фундаментального аналізу не дозволяють побудувати передвісників валютних криз.
  11. Незважаючи на специфіку валютної кризи 2008 року, яка відбулася на тлі глобальної системної кризи, розроблені нами індикатори дозволяють ідентифікувати і передбачити таку кризу. Це дає надію на можливість попередження майбутніх валютних криз.
  12. З метою підвищення практичної значущості отриманих результатів дослідження розроблено інформаційну технологію побудови та розрахунку індикаторів кризових явищ на валютному ринку.
  13. Розроблено практичні рекомендації щодо оцінювання передкризового стану валютного ринку з використанням обґрунтованої системи індикаторів кризових явищ.

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  1. Авдокушин Е. О. Международные экономические отношения : yчеб. пособие / Е. Ф. Авдокушин. – М. : ИВЦ "Маркетинг", 1998. – С. 157 – 178.
  2. Айвазян С. А. Прикладная статистика и основы эконометрики / С. А. Айвазян, В. С. Мхитарян. – М. : ЮНИТИ, 1998. – 1022 с.
  3. Андерсон Т. Статистический анализ временных рядов / Т. Андерсон. – М. : Мир, 1976. – 755 с.
  4. Астафьева Н. М. Вейвлет-анализ : основы теории и примеры применения / Н. М. Астафьева // Успехи физических наук. – 1996. – т. 166. – № 11. – С. 1145 – 1170.
  5. Барановський О. І. Сутність і різновиди фінансових криз / О. І. Барановський // Фінанси України. – 2009. – № 5 –7. – С. 3 –20; С. 3 –13; С. 19 –32.
  6. Барановський О. І. Фінансові кризи : передмови, наслідки і шляхи запобігання / О. І. Барановський. – К. : КНТЕУ, 2009. – 754 с.
  7. Белінська Я. В. Пруденційний нагляд у сучасній монетарній політиці : [Електронний ресурс] / Я. В. Белінська // Стратегічні пріоритети. – 2008. – № 4 (9). – С. 104 – 115 – Режимдоступу : http://www.niss.gov.ua/book/StrPryor/9/StPrior009.pdf
  8. Береславська О. Курсова політика в умовах припливу іноземного капіталу / О. Береславська // Вісник НБУ. – 2008. – № 2. – С. 24.
  9. Биржевое дело : учебник / под ред. В.А. Галанова, А. И. Басова. – М. : Финансы и статистика, 1999. – 68 c.
  10. Божокин С. В. Фракталы и мультифракталы / С. В. Божокин, Д. А. Паршин. – Ижевск : НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2001. – 128 с.
  11. Бокс Дж. Анализ временных рядов. Прогноз и управление / Дж. Бокс, Г. Дженкинс. – Вып. 1 – 2. – М. : Мир, 1974. – 202 c.
  12. Боринець С. Я. Міжнародні валютно - фінансові відносини : підручник / С. Я Боринець. – [2-ге вид., перероб. й доп.] – К. : Т-во «Знання» : КОО, 1999. – 305 с.
  13. Боринець С. Я. Міжнародні фінанси : підручник / С. Я. Боринець. – К. : Знання-Прес, 2002. – 311 с.
  14. Боринець С. Я. Розвиток сучасних грошово-валютних відносин (національний і міжнародний аспекти) / С. Я. Боринець. – К. : Педагогіка, 1997. – 246 с.
  15. Бриллинджер Д. Временные ряды. Обработка данных и теория / Д. Бриллинджер. – М. : Мир, 1980. – 536 с.
  16. Василенко Ю. Наслідки девальвації для ефективності експорту / Ю. Василенко // Вісник НБУ. – 2001. – № 2. – С. 10 – 16.
  17. Василик О. Д. Державні фінанси України : підручник / О. Д. Василик, К. В. Павлюк. – К. : НІОС, 2002. – 608 с.
  18. Гальчинський А. Нас очікує поетапне перетворення існуючої валютної системи, і сьогодні може йтися лише про проміжні рішення / А. Гальчинський // Дзеркало тижня. – 2009. – № 11 (739) – 28 березня – 4 квітня.
  19. Гальчинський А. Світова грошова криза : витоки, логіка трансформацій / А. Гальчинський // Дзеркало тижня. – 2008. – № 42 (721) – 8 – 14 листопада.
  20. Ганчук А. А. Мультифрактальність світового фондового ринку / А. А Ганчук., В. Д Дербенцев., В. М. Соловйов // Економіка : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2005. – Вип. 205. – т. 2. – С. 414 – 424.
  21. Грищенко А. Механізм валютної трансмісії : інституційно-поведінковий підхід / А. Грищенко, Т. Унковська // Вісник НБУ. – 2007. – № 11. – С. 8.
  22. Дагабян А. В. Теория и моддли экономических и социально -политических волн / А. В. Дагабян. – Харьков : Иетехпром, 2000. – 597 с.
  23. Дербенцев В. Д. Передвісники критичних явищ у складних економічних системах / В. Д. Дербенцев, В. М. Соловйов, О. В Сердюк. // Новое в экономической кибернетике : сб. науч. ст.; под общ. ред. Ю. Г. Лысенко; Донецкий нац. ун-т // Моделирование нелинейной динамики экономических систем. – Донецк : ДонНУ, 2005. – № 1. – С. 5 –13.
  24. Дербенцев В. Д. Синергетичні та еконофізичні методи дослідження динамічних та структурних характеристик економічних систем / В. Д Дербенцев., О. А Сердюк., В. М Соловйов., О. Д Шарапов. – Черкаси : Брама - Україна, 2010. – 300 с.
  25. Джерело НБУ [Електронний ресурс] – Режим доступу : http:/www.bank.gov.ua
  26. Джонстон Дж. Эконометрические методы / Дж. Джонстон. – М. : Статистика, 1980. – 444 с.
  27. Довбенко М. В. Економічна теорія початку XXI століття : криза чи розвиток / М.В. Довбенко // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму. – 2008. – № 1. – С.143 – 152.
  28. Дремин И. М. Вейвлеты и их использование / И. М Дремин., О. В Іванов., В. А Нечитайло // Успехи физических наук. – 2001. – т. 171. – № 5. – С. 465 – 501.
  29. Некоторые подходы к разработке системы индикаторов мониторинга финансовой стабильности / [С. М Дробышевский., П. В. Трунин, А. А. Палий , А. Ю Кнобель.] // Научные труды Института экономики переходного периода. – Москва, 2006. – № 103Р. – С. 1– 305.
  30. Жаліло Я. А. Економічна криза в Україні : виміри, ризики, перспективи / Я. А Жаліло., О. С.Бабанін, Я. В. Белінська та ін. / за заг. ред. Я. А.Жаліла. – К. : НІСД, 2009. – 142 с.
  31. Захаров А. Валютные и универсальные биржи XXI века как антикризисный механизм финансового рынка / А Захаров., Д. Кириченко, Е. Челмодеева – М. : Международная ассоциация бирж стран СНГ, 2002. – 346 с.
  32. Звіт «Комплексна оцінка фіскальної стабільності в Україні». [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.case-ukraine.com.ua/u/publications/88a105b34bf4c36f0aad378bb0789127.pdf
  33. Історичні значення валютних курсів ринку Форекс [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.oanda.com/convert/fxhistory
  34. Ильин В. Биржа на кончиках пальцев / В. В. Ильин, В. В. Титов. – СПб. : Питер, 2007. – 368 с. : ил. (Серия «Академия биржевой торговли»).
  35. Рынок ценных бумаг (фундаментальный анализ) : учеб. пособие / [Б. А.Карташов, Е. В.Матвеева, Т. А. Смелова, А. Е Гаврилов] – Волгоград : ВолгГТУ, 2006. – 180 с.
  36. Кияница А. С. Фундаментальный анализ финансовых рынков / А. С. Кияница. – Спб. : Питер, 2005. – 288 с.
  37. Князева Е. Н. Законы эволюции и самоорганизации сложных систем / Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов. – М. : Финансы и статистика, 1994. – 470 с.
  38. Композитні випереджальні показники для України : модель раннього попередження : (Підготовлено для проекту «Розробка системи індикаторів раннього попередження») [Електронний ресурс] / Я. Ширмер, В. Дубровський, І. Голоднюк. – Режим доступу : http://www.case.com.pl/plik--23750093.pdf?nlang=710
  39. Кравченко П. П. Как не проиграть на финансовых рынках / П. П. Кравченко. – М. : Информационно-аналитический и учебный центр НАУФОР, 1999. – 208 с.
  40. Кравчук В. Новый адаптивный метод следования за тенденцией и рыночными циклами / В. Кравчук // Валютный спекулянт. – 2000. – № 12. – С. 50 – 55.
  41. Красавина Л. Н. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения : учебник / Л. Н. Красавина. – М. : Финансы и статистика, 1994. – 592 с.
  42. Красавина Л. Н. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения / Л. Н. Красавина. – М. : Финансы и статистика, 2007. – 431 с.
  43. Краснікова Л. I. Аналіз чинників формування та динаміки валютного курсу / Л. I. Краснікова, К. В. Гармель // Наукові записки : Економічні науки. – Т. 20. – С. 21– 25.
  44. Кузнецов С. П. Динамический хаос : курс лекций / С. П. Кузнецов. – М. : Изд-во Физико-математической литературы, 2001. – 296 с.
  45. Лиховидов В. Н. Фундаментальный анализ мировых валютных рынков : методы прогнозирования и принятия решений / В. Н. Лиховидов. – Владивосток, 1999. – 234 с.
  46. Лука К. Применение технического анализа на мировом валютном рынке FOREX / Корнелиус Лука. – М. : Издательский дом «Евро», 2003. – 412 с.
  47. Малинецкий Г. Г. Нелинейная динамика : Подходы, результаты, надежды / Г. Г. Малинецкий, А. Б. Потапов, А. В.Подлазов  М. : КомКнига, 2006.  280 с.
  48. Мандельброт Б. Непослушные рынки. Фрактальная революция в финансах / Б.Мандельброт, Р. Л. Хадсон; пер. с англ., А. Ю. Заякина– М. : Издательский дом "Вильямс", 2006. – 400 с.
  49. Мезенцев О. М. Вейвлет-аналіз мультифрактальної природи перед та після кризових станів економічних систем / В. В.Кононенко, І. Ю. Жиліч, О. М Мезенцев. // Економіка : проблеми теорії та практики : Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 208. – Т. 4. – С. 1112–1122.
  50. Мезенцев О. М. Використання класичних макроекономічних індикаторів для прогнозування кризових явищ на валютних ринках / А. В. Батир, О. М. Мезенцев // Інформаційні технології та моделювання в економіці : Матеріали I Міжн. наук.-практ. конф. – Черкаси, 19–21 травня 2009 р. – М-во освіти та науки України, Черкас. нац. ун-т. ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Брама-Україна, 2009. – С. 35 – 36.
  51. Мезенцев О. М. Ентропійна динаміка кризових станів / О. М. Мезенцев // Проблеми трансформаційної економіки : Матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., Кривий Ріг, 24 – 25 квітня 2009 р. – М-во освіти і науки України, Запор. нац. ун-т, Криворізький факультет. – Кривий Ріг : КФ ДВНЗ «ЗНУ», 2009. – С. 140 – 141.
  52. Мезенцев О. М. Кореляційні, спектральні і структурні властивості світового валютного ринку / О. І. Макаренко, О. М. Мезенцев // Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці та освіті : Матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф., Кривий Ріг, 24 – 25 квітня 2007 р. М-во освіти і науки України, ДВНЗ КНЕУ ім. В. Гетьмана, Кривор. екон. ін-т, Кривий Ріг : ДВНЗ КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2007. – С. 104 – 105.
  53. Мезенцев О. М. Моделювання індикаторів-передвісників кризових явищ на валютному ринку / О. М. Мезенцев // Економіка : проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Вип. 252. – Т. 1. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – С. 22 – 33.
  54. Мезенцев О. М. Моделювання синергетичних властивостей світового валютного ринку / О. М. Мезенцев // Моделювання та інформаційні системи в економіці : зб. наук. праць / відп. ред. В. К. Галіцин. – Вип. 77. - К. : КНЕУ, 2008. – С. 180 – 189.
  55. Мезенцев О. М. Нелінійна динаміка валютних ринків / О. М. Мезенцев // Дні науки : зб. тез доповідей. – Запоріжжя : ГУ ЗІДМУ, 2005. – Т.1. – С. 255.
  56. Мезенцев О. М. Особливості структури і динаміки світового валютного ринку / О. М. Мезенцев // Проблеми економічної освіти і науковий прогрес : Матеріали Міжнар. наук.-прак. конф., Кривий Ріг, 24 листопада 2006 р. – М-во освіти і науки України, Дніпропетр. обл. рада, Кривор. техн. ун-т. – Кривий Ріг : Видавничий центр КТУ, 2006. – С. 166.
  57. Мезенцев О. М. Порівняльний аналіз нелінійних властивостей фондових ринків США і України / О. М. Мезенцев, О. Я. Кураєва, Т. С. Пономарьова // Проблеми забезпечення економічного розвитку підприємств : Матеріали Всеукр. наук. конф. студентів і молодих вчених, у 2 ч. – Донецьк, 29 – 30 квітня 2005 р. – Ч. 2 – Донецьк : Дон УЧП, 2005. – С. 316 – 318.
  58. Мезенцев О. М. Порівняльний аналіз передбачуваності криз на валютному і фондовому ринках / О. М. Мезенцев, О. І. Макаренко, В. М. Соловйов // Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці та освіті : Матеріали VIIІ Всеукр. наук.-практ. конф., Кривий Ріг, 22–23 квітня 2008 р. М-во освіти і науки України, ДВНЗ КНЕУ ім. В. Гетьмана, Кривор. екон. ін-т. – Кривий Ріг : КЕІ ДВНЗ КНЕУ ім. В. Гетьмана, 2008. – С. 93 – 94.
  59. Мезенцев О. М. Про можливість прогнозування шокових станів складних систем / О. М. Мезенцев, В. В. Кононенко, В. М. Соловйов // Теорія і практика сучасної економіки : Матеріали VI Міжн. наук.-практ. конф., Черкаси, 28 – 30 вересня 2005 р. – Черкаси : ЧДТУ, 2005. – С. 105 – 106.
  60. Мезенцев О. М. Прогнозування кризових явищ на валютному ринку / О. М. Мезенцев, О. І. Макаренко // Проблеми економіки : освіта, теорія, практика : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Кривий Ріг, 28 листопада 2008 р. М-во освіти і науки України, Кривор. техн. ун-т. – Кривий Ріг : Мінерал. – 2008. – С. 78.
  61. Мезенцев О. М. Рекурентна карта світової валютної кризи 1998 року / О. М. Мезенцев // Інформаційні технології та моделювання в економіці : Матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців, Черкаси, 15 –17 травня 2007 р. М-во освіти та науки України, Черкас. нац. ун-т. ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Брама, 2007. – С. 90 – 92.
  62. Мезенцев О. М. Рекурентний аналіз критичних явищ на валютному ринку / О. М. Мезенцев, О. І Макаренко., В. М. Соловйов // Проблеми економічної кібернетики : Тези доповідей XII Всеукр. наук. - метод. конф., Львів, 3 – 5 жовтня 2007 р. – Львів : Вид-во ЛНУ, 2007. – С.131–132.
  63. Мезенцев О. М. Світовий валютний ринок як приклад масштабно-інваріантної мережної системи / О. М. Мезенцев, О. І. Макаренко // Структурні зміни в економіці під впливом інформаційно-комунікаційних технологій : Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Полтава, 24 – 25 квітня 2008 р. М-во освіти і науки України, Полт. ун-т споживчої кооперації України. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – С. 90.
  64. Мезенцев О. М. Сучасні методи дослідження світового-валютного ринку / О. М. Мезенцев // Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки : Матеріали I Міжнар. наук.-прак. конф., Черкаси, 13 – 15 травня 2008 р. М-во освіти та науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : Брама, 2008. – С. 163 –165.
  65. Мезенцев О. М. Сучасні методи моделювання валютних криз / В. К Галіцин , В. М. Соловйов, О. М. Мезенцев. // Проблеми економічної кібернетики : Матеріали XI Всеукр. наук.-метод. конф., Алушта, 2 – 4 жовтня 2006 р. – Всеукр. громад. об’єдн. «Українська асоціація економічної кібернетики». – Алушта, смт. Партеніт. : Донецьк : ТОВ “Юго-Восток, ЛТД”, 2006. – С. 26.
  66. Мезенцев О. М. Сучасні методи прогнозування кризових явищ / О. М. Мезенцев // Економіка : проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Вип. 254. – Т. 6. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – С. 1486 – 1496.
  67. Мезенцев О. М. Фрактальний аналіз хаотичних часових рядів / В.В. Каноненко , О.В. Бех, О. М. Мезенцев. // Економіка : проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Вип. 265. – Т. 9. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – С. 2440 – 2451.
  68. Міщенко С. Проблеми реалізації монетарної політики в умовах структурних дисбалансів (на прикладі Ісландії) / С. Міщенко // Вісник НБУ. – 2009. – № 3. – С. 22.
  69. Монтес М. Ф. «Азиатский вирус» или «Голландская болезнь»? Теория и история валютных кризисов в России и других странах / М. Ф. Монтес, В. В. Попов; пер. с англ. – М. : Дело, 1999. – 136 с.
  70. Морозов А. Д. Введение в теорию фракталов / А. Д. Морозов. – Москва –Ижевск : Ин-т. компьют. исслед., 2002. – 160 с.
  71. Новое в синергетике : Взгляд в третье тысячелетие // Сб.статей под ред. Г. Г. Малинецкого, С. П. Курдюмова. – М. : Наука, 2002. – 478 c.
  72. Олемский А. И. Мультифрактальный анализ временных рядов / А. И. Олемский , В. Н. Борисик, И. А. Шуда. // Вісник СумДУ : Серія «Фізика, математика, механіка». – 2008. – № 2. – С.70 – 81.
  73. Організаційно-методичні підходи до запровадження в НБУ системи оцінки стійкості фінансової системи : Інформаційно-аналітичні матеріали / за ред. д.е.н., проф. В. І. Міщенко, к.е.н., доц. О. І. Кірєєва і к.е.н. М. М. Шаповалової – К. : Центр наукових досліджень НБУ, 2005. – 97 с.
  74. Осипов А. И. Энтропия и ее роль в науке / А. И. Осипов, А. В.Уваров // Соросовский образовательный журнал, 2004. – Т.8. – № 1. – С. 70 – 79.
  75. Петерс Э. Хаос и порядок на рынках капитала. Новый аналитический взгляд на циклы, цены и изменчивость рынка / Э. Петерс; пер. с англ. – М. Мир : 2000. – 333 с.
  76. Половнев Ю. Визначення чинників динаміки реального ефективного обмінного курсу гривні / Ю. Половнев, А. Андрющенков // Вісник НБУ. – 2008. – № 5. – С. 18.
  77. Пригожин И. Порядок из хаоса : Новый диалог человека с природой / И. Пригожин, И. Стенгерс. – М. : Мир, 1986. – 146 с.
  78. Рогач Ф. До системи валютних курсів / Ф. Рогач, Ю. Курза // Вісник НБУ. – 2008. – № 4. – С. 25.
  79. Рудый К. Финансовые кризисы : теория, история, по¬литика / К. В. Рудый. – М. : Новое знание, 2003. – 399 с.
  80. Рябініна Л. Проблеми розвитку теорії сучасних грошей / Л. Рябініна // Вісник НБУ. – 2008. – № 1. – С. 14.
  81. Рязанова Н. С. Міжнародні фінанси : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Н. С. Рязанова. – К. : КНЕУ, 2001. – 119 с.
  82. Сапцин В. М. Релятивистская квантовая эконофизика. Новые парадигмы моделирования сложных систем / В. М. Сапцин, В. Н. Соловьев. – Черкассы : Брама-Украина, 2009. – 64 с.
  83. Сергеева Л. Н. Моделирование поведения экономических систем методами нелинейной динамики (теории хаоса) / Л. Н. Сергеева. – Запорожье : ЗГУ, 2002. – 227 с.
  84. Сергеева Л. Н. Нелинейная экономика : модели и методы / Л. Н. Сергеева; научн. ред. д.э.н., проф. Ю. Г. Лысенко. – Запорожье : ”Полиграф” – 218 с.
  85. Сивульський М. І. Національні особливості фінансової кризи / М. І. Сивульський // Фінанси України. – 2009. – №7. – С.3–19.
  86. Соловйов В. М. Використання ентропійних показників для вимірювання складності економічних систем / В. М. Соловйов, Г. Б. Данильчук // Вісник Криворіз. екон. ін-ту. – Вип. 2 (14). – Кривий Ріг : КНЕУ, 2008. – С.61 – 69.
  87. Соловйов В. М. Застосування кількісного аналізу рекурентних діаграм для моделювання універсальних властивостей кризових явищ / В. М. Соловйов, В. В. Щерба // Моделювання та інформаційні системи в економіці : Міжвідомчий наук. зб. – Вип. 79. – К. : КНЕУ, 2008. – С.75 – 85.
  88. Соловйов В. М. Комп’ютерне моделювання складних фінансово-економічних систем / В. М. Соловйов, М. П. Овчарук // Вісник Криворіз. техн. ун-ту : Сер. ”Економічні науки”. – Вип. 2. – Кривий Ріг : КТУ, 2004. – С.137 – 146.
  89. Соловйов В. М. Математична економіка / В. М. Соловйов. – Черкаси : ЧНУ, 2008. – 134 с.
  90. Соловйов В. М. Моделювання процесів самоорганізації у фінансово-економічних системах / В. М. Соловйов, О. А. Сердюк, А. О. Нагібас. // Вісник Східноукраїнського нац. ун-ту ім. Володимира Даля. – № 7 (65). – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2003. – С. 205 – 212.
  91. Соловйов В. М. Мультифрактальность бизнес-архитектур и управление риском сетевых предприятий / В. М. Соловйов, В. П Нечаєв, А. О. Нагібас // Моделирование и анализ безопасности и риска в сложных системах : Труды Международной научной школы МА БР – 2005. – СПб. : ГОУ ВПО «СПбГУАП», 2005. – С.234 – 239.
  92. Соловйов В. М. Особливості динаміки і топології сучасних фінансово-економічних систем / В. М. Соловйов, В. Д. Дербенцев, О. Д. Шарапов // Вісник Черкас. ун-ту : Сер. ”Економічні науки”. – Вип. 48. – Черкаси, 2003. – С.127–136.
  93. Сорнетте Д. Как предсказывать крахи финансовых рынков : критические события в комплексных финансовых системах / Д. Сорнетте. – М. : Интернет-трейдинг, 2003. – 400 с.
  94. Статистичні дані (Мексика). The Institute of Energy Economics, Japan [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.ieej.or.jp/egeda/general/info/pdf/Mex.pdf
  95. Статистичні дані (Таїланд). The Institute of Energy Economics, Japan [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.ieej.or.jp/egeda/general/info/pdf/Tha.pdf
  96. Трунин П. В. Методологические подходы к разработке и обоснованию индикаторов-предвестников финансовой нестабильности в России : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. экон. наук : спец. 08.00.01 «Экономическая теория» / П. В. Трунин. – М., 2007. – 26 с.
  97. Трунин П. Мониторинг финансовой стабильности в РФ, странах с переходной экономикой и развивающихся странах [Електронний ресурс] / П. Трунин, Т. Киблицкая. – Режим доступу : http://www.iet.ru/ru/publikacii.html
  98. Фактори, що впливають на валютний ринок [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RUgqyuw:0s!iro98$ol!tg!igr8yt:p!qzwx
  99. Федер Е. Фракталы / Е. Федер; пер с англ. – М. : Мир, 1991. – 254 с.
  100. Фейгенбаум М. Универсальность в поведении нелинейных систем / М. Фейгенбаум // Успехи физических наук. – 1983. – т. 141. – Вып. 2 – С. 342 – 347.
  101. Хакен Г. Информация и самоорганизация : Макроскопический подход к сложным системам / Г. Хакен; пер с англ. – М. : Мир, 1991. – 240 с.
  102. Черный Б. В. Об инфраструктуре современного валютного рынка / Б. В. Черный – М. : Экономика, управление, культура, 2000. – С. 54 – 56.
  103. Чугаєв О. А. Валютні кризи на межі ХХ – ХХІ століть : Монографія / О. А. Чугаєв. – К. : „МП Леся”, 2007. – 416 с.
  104. Шарапов О. Д. Моделювання явищ самоорганізації в фінансово-економічних системах / О. Д. Шарапов, В. Д. Дербенцев, В. М. Соловйов // Економіко-математичне моделювання : Вісник ТАНГ. – Вип. 14 . – Тернопіль : ТАНГ, 2003.  С. 104 – 110.
  105. Шарапов О. Д. Нелінійна динаміка фондового ринку України / О. Д Шарапов , В. В. Соловйова, А. О. Нагібас // Економіка : проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Вип. 199. – т. 4. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2005. – С.1055 – 1063.
  106. Шелутько В. М. Фінансовий ринок / В. М. Шелутько. – К. : Знання-Прес, 2006. – 534 с.
  107. Эрлих А. А. Технический анализ товарных и финансовых рынков : прикладное пособие / А. А. Эрлих. – М. : ИНФРА-М, 2005. – 513 с.
  108. Юрчишин В. В. Валютні кризи : монографія / В. В. Юрчишин. – К. : УАДУ при Президентові України, 2000. – С. 204.
  109. Юрчишин В. Валютна політика країн з перехідною економікою : навч. посіб. / В. В. Юрчишин. – К. : Вид-во УАДУ, 2001. – 28 с.
  110. Юрчишин В. Деякі уроки валютної кризи в Україні // Вісник Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України / В. В. Юрчишин. – 1998. – № 3. – С. 114 – 119.
  111. Ющенко В. Курсоутворення в Україні та уроки інших країн із перехідною економікою / В. Ющенко, В. Лисицький // Вісник НБУ. – 1997. – № 7. – С. 3 – 17.
  112. Ющенко В. А. Управління валютними кризами / В. А. Ющенко, В. І. Міщенко. – К. : Знання : КОО, 1998. – 238 с.
  113. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://novynar.com.ua/worldabus/43285
  114. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.forex.ua/forex_library/ta.shtml
  115. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RUgqyuw:0s!iro98$ol!tg!igr8yt:p!qzwx
  116. [Електронний ресурс] – Режим доступу : www.recurrence-plot.tk
  117. Agaev A. Multifractal Analysis and Local Hoelder Exponents Approach to Detecting Stock Markets Crashes : [Електронний ресурс] / А. Agaev, Yu.F.Kuperin. – Режим доступу : http://arXiv:cond-mat/0407603.
  118. Agenor P.-R. Speculative Attacks and Models of Balance-of-Payments Crises / P.-R. Agenor, J.S. Bhandari, R.P. Flood // NBER Working Papers. – 1991. – № 3919.
  119. Amaral L.A.N. Augmenting the Framework for the Study of Complex Systems / L.A.N. Amaral, J.M. Ottino // Eur. Phys. J. – 2004. – v.B38. – P.147 – 162.
  120. Andersson M. K. On the Effects of Imposing or Ignoring Long Memory When Forecasting / M. K. Andersson // Working Paper Series in Economics and Finance. – 1998.  № 225.
  121. Araujo T. The geometry of crashes – a measure of the dynamics of stock market crises : [Електронний ресурс] / Т. Araujo, F. Louca. – Режим доступу : http://arXiv:cond-mat/0506137.
  122. Ausloos M. Classical technical analysis of Latin American market indices. Correlations in Latin American currencies (ARS, CLP, MXP) exchange rates with respect to DEM, GBP, JPY and USD : [Електронний ресурс] / М. Ausloos, К. Ivanova. – Режим доступу : http://arXiv:cond-mat/0304700v1 30 Apr 2003.
  123. Bak P. How Nature Works. The Science of Self-organized Criticality / Р. Bak. – Oxford, Oxford University Press, 1997.
  124. Battena J. Scaling Relationships of Gaussian Processes / J. Battena, З.Ellis. – School of Accounting & Finance Deakin University, 2001.
  125. Berg A. Are currency crises predictable? A test / А. Berg, С.Pattillo // IMF Working Paper. – 1998. – № 154.
  126. Blanco H. Recurrent Devaluation and Speculative Attacks on the Mexican Peso / H. Blanco, P. Garber // Journal of Political Economy, University of Chicago Press. – 1986. – № 94(1). – P. 148–66.
  127. Bollerslev T. Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity / Т.Bollerslev // Journal Econometrics. – 1986. – V.31. – P. 307 – 327.
  128. Bordo M. Why clashes between internal and external stability goals end in currenncy crises, 1797 – 1994 / M. Bordo and A. Schwartz // NBER Working Paper. – August 1996. – № 5710. – P. 12 – 45.
  129. Borland L. Long-range memory and nonextensivity in financial markets / L.Borland // Econophysics news. – 2005. – V .36. – № 6. – P. 228 – 231.
  130. Bouchaud J. P. Economics needs a scientific revolution / [Електронний ресурс] / J. P. Bouchaud. – Режим доступу : http://www.nature.com/nature/journal /v455/n7217/ full/4551181a.html
  131. Brock W. A test for Independence Based on the Correlation Dimension / Brock W., Dechert D., Sheinkman J., LeBaron B. // Econometric Reviews. - 1996. – № 15. – Р. 197 – 235.
  132. Buchanan M. Meltdown modeling / М. Buchanan // Nature. – 2009. – V. 460. – P.680 – 682.
  133. Coronello C. Sector identification in a set of stock return time series traded at the London Stock Exchange : [Електронний ресурс] / Coronello C., Tumminello M., Lillo F., Micciche S., Mantegna R. N. – Режим доступу : http://ArXiv:cond-mat/0508122
  134. Cox J. C. Option pricing: a simplified approach / Cox J. C., Ross R. A., Rubinstein M. // Journal of Financial Economics. – 1976. – № 3. – P. 229 –263.
  135. Cumby R. E. Finanial Policy and Speculative Runs with a Crawling Peg: Argentina 1979–1981 / R. E. Cumby, S. van Wijnbergen // Journal of International Economics. – 1989. – № 27(1/2). – P. 111–127.
  136. Dornbusch R. Collapsing Exchange Rate Regimes / R. Dornbusch // Journal of Development Economics. – 1987. – № 27. – P. 71–83.
  137. Dornbusch R. Expectations and Exchange Rate Dynamics / R. Dornbusch // Journal of Political Economy. – 1976. – № 84. – P. 1161–1176.
  138. Eckmann J.-P. Recurrence plots of dynamical systems / Eckmann J.-P., Kamphorst O.S., Ruelle D. // Europhys. Lett. – 1987. – № 4. – Р. 973 – 977.
  139. Eichengreen B. Contagious Currency Crises / B. Eichengreen, A. Rose, Ch.Wyplosz // NBER Working Paper. – 1996. – № 5681.
  140. Engle R. F. Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation / R. F. Engle // Econometrica. – 1982. –V.50. – P. 987 – 1008.
  141. Erken A. Evaluating and forecasting banking crises through neural network models: An application for Turkish banking sector / А.Erken, Y. Yalcin Karatepe // Expert Systems with Applications. – 2007. – № 33.  Р. 809–815.
  142. Fabretti A. Recurrence analysis of the NASDAQ crash of April 2000 : [Електронний ресурс] / А. Fabretti, М. Ausloos. – Режим доступу : http:// arXiv:physics/0505170 v1.
  143. Fama E. F. The Theory of Finance / E. F. Fama and M. H. Miller. – New York : Holt, Rinehart and Winston, 1972.
  144. Farmer J.D. The economy needs agent-based modelling / J.D. Farmer, D.Foley // Nature. – 2009. – V.460. – P.685 – 686.
  145. Flood R. Collapsing Exchange Rate Regimes: Another Linear Example / R.Flood, P. Garber, Kramer // Journal of International Economics. – 1996. – №3/4. – P. 223–234.
  146. Flood R. Collapsing Exchange-Rate Regimes: Some Linear Examples / R.Flood, P. Garber // Journal of International Economics. – 1984. – № 17. – P.1–13.
  147. Flood R. Perspectives of the Recent Currency Crisis Literature / R. Flood, N.Marion // NBER Working Paper. – 1998. – № 6380.
  148. Flood R.P. Real Aspects of Exchange Rate Regime Choiceith Collapsing Fixed Rates / R.P. Flood, Hodrick Robert J. // Journal of International Economics. – 1986. – № 21. – P. 215–32.
  149. Frankel J.A. Currency Crashes in Emerging Markets : An Empirical Treatment / J. A. Frankel and A. K. Rose // Journal of International Economics. – 1996. – Vol. 41 (November). – Р. 351  366.
  150. Gerlach S. Contagious Speculative Attacks / S. Gerlach, F. Smets // CEPR Discussion Papers. – 1994. – № 1055.
  151. Gilmore C. G. A new test for chaos / C.G. Gilmore // Journal of economic behavior and organization. – 1993. – № 22. – P.209 – 237.
  152. Gilmore C.G. An examination of nonlinear dependence in exchange rates, using recent methods from chaos theory / C. G. Gilmore // Global finance journal. – 2001. – № 12. – P. 139 – 151.
  153. Gilmore C. G. Detecting linear and nonlinear dependence in stock returns : new methods derived from chaos theory / C. G. Gilmore // Journal of Business Finance and Accounting. – 1996. – № 23. – P. 1357 – 1377.
  154. Goldberg L. S. Collapsing Exchange Rate Regimes : Shocks and Biases / L. S. Goldberg // NBER Working Paper. – 1998. – № 2702.
  155. Goldberg L. S. Predicting Exchange Rate Crises : Mexico Revisited / L. S. Goldberg // Journal of International Economics. – 1994. – № 36. – P. 413–430.
  156. Gorski A. Z. Scale free effects in world currency exchange network : [Електронний ресурс] / Gorski A. Z., Drozdz S., Kwapien J. – Режим доступу : http://arXiv:0810.1215v1 [physics.soc-ph] 7 Oct 2008.
  157. Grech D. Can One Make Any Crash Prediction in Finance Using the Local Hurst Exponent Idea? [Електронний ресурс] / D. Grech, Z. Mazur. – Режим доступу : http://arXiv:cond-mat/0311627
  158. Ivanov P. Ch. Levels of Complexity in Scale-Invariant Neural Signals: [Електронний ресурс] / Ivanov P. Ch., Hausdorff J. M., Halvin S. et. al. – Режим доступу : http://arXiv:cond-mat/0409545
  159. Kaminsky G. Leading Indicators of Currency Crises / G. Kaminsky, S.Lizondo and C. Reinhart // IMF Staff Papers. – 1998. – Vol. 45 (March). – Р.1 48.
  160. Kantelhardt J. W. Multifractal Detrended Fluctuation Analysis of Nonstationarity Time Series : [Електронний ресурс] / Kantelhardt J.W., Zschiegner S.A., Koscielny Bunde E. et.al. – Режим доступу : http://arXiv:physics/0202070
  161. Krugman P. A. Model of Balance-of-Payments Crises / P. Krugman // Journal of Money, Credit and Banking. – 1979. – № 11. – P. 311– 325.
  162. Krugman P. Target Zones and Exchange Rate Dynamics / Р. Krugman // Quarterly Journal of Economics . – 1991. – № 106. – P. 669–682.
  163. Krugman P. Target Zones with Limited Reserves / P. Krugman, J. Rotemberg // NBER Working Paper. – 1990. – № 3418.
  164. LeBaron B. Some Relations Between Volatility and Serial Correlations in Stock Market Returns / В. LeBaron // Working Paper. – February 1990.
  165. Liu Y. The statistical properties of the volatility of the price fluctuations: [Електронний ресурс] / Liu Y., Gopikrishnan P., Cizeau P., Meyer M., Peng C.-K., Stanley H. E. – Режим доступу : http://arXiv:cond-mat/9903369
  166. Lorenz E. N. Deterministic Nonperiodic Flow / E. N. Lorenz // J. Atmos. Sci, 1963. – № 20 – Р. 130 – 141. (Перевод: Лоренц Э. Детерминированное непериодическое течение. – В сб. : Странные аттракторы // под ред. Я. Г. Синая.)
  167. Mandelbrot B. Scaling in financial prices / В. Mandelbrot // QUANTITATIVE FINANCE VOLUME 1. – 2001.
  168. Mandelbrot B. Statistical Methodology for Non-Periodic Cycles: From the Covariance to R/S Analysis / В. Mandelbrot // Annals of Economic Social Measurement 1. – 1972.
  169. Mantegna R. N. An Introduction to Econophysics: Correlations and Complexity in Finance / R.N. Mantegna, H. E. Stanley // Cambridge: Cambridge University Press, 2000. – 257 p.
  170. Mantegna R. N. Hierarchical structure in financial markets / R.N. Mantegna // Eur. Phys. J. B. – 1999. – v.25. – Р. 193 – 197.
  171. Marwan N. Recurrence plots for the analysis of complex system / Marwan N., Romano M, Thiel M., Kurths J. // Physics Reports 438. – 2007. – Р. 237 – 329.
  172. Nelson D.B. Conditional Heteroscedasticity in Asset Pricing / D.B. Nelson // Econometrica, 1991. – V.59. – P. 347 – 370.
  173. Obstfeld M. Models of Currency Crises with Self-Fulfilling Features / M.Obstfeld // NBER Working Paper. – 1996. – № 5285.
  174. Obstfeld M. The Logic of Currency Crises / M. Obstfeld // NBER Working Paper. – 1994. – № 4640.
  175. Paul Krugman. The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008 / Paul Krugman. – NY: W. W. Norton & Compani, 2008. – 224 p.
  176. Perez D.G. Wavelet entropy and fractional Brownian motion time series: [Електронний ресурс] / Perez D.G., Zunino L., Garavaglia M., Rosso O.A. – Режим доступу : http://arXiv:physics/0501105 v1 19 Jan 2005.
  177. Peters E. Fractal Market Analysis. Applying Chaos Theory to Investment & Economics. J. Wiley & Sons / Е. Peters // New York. – 1994.
  178. Pincus S.M. Approximate entropy as a measure of system complexity / S.M.Pincus // Proc. Natl. Acad. Sci. – 1991. – V.88. – P. 2297 – 2301.
  179. Plerou V. Random matrix approach to cross correlations in financial data / Plerou V., Gopikrishnan P., Rosenow B., Amaral L.A.N., Guhr T., Stanley H.E. // Phys.Rev.E. – 2002. – v.65. – № 12. – Р.126 –142.
  180. Rachev S. T. CED Models for Asset Returns and Fractal Market Hypothesis / Rachev S. T., Weron А., Weron R. // Mathematical and Computer Modelling. – 1999. – № 29.
  181. Ruelle D. On the nature of turbulence / D. Ruelle, F. Takens // Comm. Math. Phys. – 1971. – № 20. – Р. 167 – 192.
  182. Shannon C.E. A mathematical theory of communications / С.Е. Shannon // Bell Systems Tech. J. – 1948. – V. 27. – P.623 – 656.
  183. Soros G. The New Paradigm for Financial Markets : The Credit Crisis of 2008 and What It Means / G. Soros. – NY : Public Affairs, 2008. – 162 p.
  184. Tomczynska M. Early Indicators of Currency Crises. Review of some literature. Studies and Analysis / М. Tomczynska // Center for Social and Economic Research. – 2000. – № 208.
  185. Tsallis C. Nonextensive Statistics : Theoretical, Experimental and Computational Evidences and Connections / С. Tsallis // Braz.J.Phys. – 1999. – V. 29. – № 1. – P.1 – 35.
  186. Willman A. Devaluation Expectations and Speculative Attacks on the Currency / A. Willman // Scandinavian Journal of Economics. – 1989. – № 91 – P. 96 – 116.
  187. Zbilut J. P. Embeddings and delays as derived from quantification of recurrence plots / J. P. Zbilut, Jr. C. L. Webber // Physics Letters. – 1992. – Phys Lett A 171 (3 – 4). – Р. 199 – 203.
 • Стоимость доставки:
 • 100.00 грн


ПОШУК ГОТОВОЇ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ АБО СТАТТІ


Доставка любой диссертации из России и Украины