ОСТАННІ НОВИНИ

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Купим мелким и крупным оптом диссертации, защищенные в 2014-2016 г.г.
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов
Акция - новый год вместе!

 

ОСТАННІ ВІДГУКИ

Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!
Сработали прекрасно, нервы железные. На хамство и угрозы отреагировали адекватно и с пониманием. Можете пользоваться услугами сайта.
Большое спасибо! Диссертацию получила, все файлы открылись. Спасибо! Буду у Вас частым клиентом. С уважением Л.П.
Куда надо зайти чтобы заказать диссертацию? • Назва:
 • АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
 • Кількість сторінок:
 • 414
 • ВНЗ:
 • ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
 • Рік захисту:
 • 2012
 • Короткий опис:
 • ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  ВНУТРІШНІХ СПРАВ


  На правах рукопису

  Попова Світлана Миколаївна

  УДК 351.713 (477)

  АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС
  ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ  Спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право


  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук  Науковий керівник –
  Бандурка Олександр Маркович
  доктор юридичних наук, професор,
  Заслужений юрист України

  Харків – 2012


  ЗМІСТ Стор.

  ВСТУП 4
  РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО
  СТАТУСУ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 16
  1.1. Поняття адміністративно-правового статусу Державної
  податкової служби України та його елементи 16
  1.2. Основні завдання Державної податкової служби України 34
  1.3. Система та структура Державної податкової служби України 44
  Висновки до першого розділу 70
  РОЗДІЛ 2. КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ
  ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 74
  2.1. Функції Державної податкової служби України 74
  2.2. Права та обов’язки службових та посадових осіб Державної
  податкової служби України 96
  2.3. Відповідальність працівників Державної податкової служби
  України 114
  Висновки до другого розділу 130
  РОЗДІЛ 3. АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ
  ДЕРЖАВНОЮ ПОДАТКОВОЮ СЛУЖБОЮ УКРАЇНИ 132
  3.1. Принципи організації адміністрування податків та зборів
  органами Державної податкової служби України 132
  3.2. Процедури адміністрування податків і зборів Державною
  податковою службою України 155
  3.3 Інформаційне забезпечення діяльності Державної податкової
  служби України 169
  Висновки до третього розділу 190
  РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ
  ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 196
  4.1. Адміністративно-правове регулювання порядку проведення
  перевірок органами Державної податкової служби України 196
  4.2. Використання спеціальних знань при здійсненні
  податкового контролю Державною податковою службою України 213
  4.3. Ліцензування як форма податкового контролю 230
  4.4. Оформлення результатів перевірок податкових органів та
  порядок їх оскарження 238
  Висновки до четвертого розділу 255
  РОЗДІЛ 5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПОДАТКОВОГО
  ОБОВ’ЯЗКУ ДЕРЖАВНОЮ ПОДАТКОВОЮСЛУЖБОЮ УКРАЇНИ 259
  5.1. Адміністративно-правові засади складання та подання
  податкової й фінансової звітності платників податків 259
  5.2. Порядок застосування Державною податковою службою
  України примусових засобів виконання податкових зобов’язань
  платниками податків 274
  5.3. Притягнення до відповідальності Державною податковою
  службою України платників податків за порушення податкового
  законодавства 290
  Висновки до п’ятого розділу 302
  РОЗДІЛ 6. УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО
  СТАТУСУ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 308
  6.1. Раціоналізація роз’яснювальної роботи органами Державної
  податкової служби України 308
  6.2. Адміністративно-правові засади взаємовідносин Державної
  податкової служби України та платників податків 325
  6.3. Модернізація адміністративно-правового статусу Державної
  податкової служби України 343
  Висновки до шостого розділу 368
  ВИСНОВКИ 373
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 380
  ДОДАТКИ 408


  ВСТУП
  Актуальність теми. Проголосивши курс на модернізацію, Українська держава стала на шлях докорінних перетворень. Їхньою метою є утвердження сучасної України як країни високих економічних, соціальних і політичних стандартів. З усіх започаткованих урядом реформ чи не найважливішою є податкова, оскільки вона стосується як держави загалом, так і кожного громадянина, зокрема. Тому прийняття Податкового кодексу України, внесення змін до нього та адаптація нових норм тривалий час залишаються в центрі уваги всього суспільства.
  В умовах реформування економіки України особливо актуальною є проблема своєчасного забезпечення грошовими ресурсами доходної частини державного бюджету. Вирішення цієї вкрай важливої проблеми значною мірою залежить від ефективності правового забезпечення діяльності державної податкової служби та розробки науково обґрунтованої системи оподаткування, яка б відповідала реаліям сьогоднішнього життя, забезпечувала зростання податкових надходжень до бюджету та підвищувала рівень збору податкових платежів.
  Практика органів Державної податкової служби (ДПС) України відчуває потребу у комплексній розробці основних положень, що визначають адміністративно-правовий статус податкової служби, виявленні основних закономірностей їх функціонування, з’ясування повноти правового регулювання статусу органів державної служби, наявності повноважень щодо виконання завдань і функцій, покладених на органи податкової служби, та розробці на цій основі пропозицій і рекомендацій, спрямованих на удосконалення їх адміністративно-правового статусу.
  Першочерговим завданням в умовах радикальних адміністративно-правових реформ, що проводяться в Україні є переосмислення мети, завдань, функцій, прав та обов’язків, принципів взаємодії з платниками податків органів Державної податкової служби, яка була утворена в 2010 році шляхом реорганізації Державної податкової адміністрації України, оскільки саме ці категорії в значній мірі визначають їх статус. Адже основним завданням Державної податкової служби України є перетворення служби з фіскального органу на сучасну сервісну установу європейського зразка.
  Теоретичний аспект заключається, перш за все, у з’ясуванні питання про поняття та структуру правового статусу державної податкової служби. Оскільки це дозволяє, з одного боку, на рівні науково-теоретичних узагальнень більш повно вивчити особливості її побудови та функціонування, а з іншого – запропонувати такий варіант закріплення правового статусу Державної податкової служби України у нормативних актах, який забезпечив би її найбільш ефективну діяльність.
  Теоретичним і практичним проблемам діяльності Державної податкової служби України, зокрема окремим аспектам становлення, адміністрування та реформування податків і зборів (обов’язкових платежів), удосконаленню правового регулювання податкової системи, в юридичній літературі традиційно приділяється значна увага. Важливою теоретичною базою для дослідження проблем адміністративно-правового статусу ДПC стали наукові праці вчених-юристів із теорії права та управління, адміністративного права, зокрема В.Б. Авер’янова, О.М. Бандурки, О.О. Бандурки, Д.М. Бахраха, Ю.П. Битяка, О.П. Гетманець, В.К. Колпакова, А.Т. Комзюка, В.В. Конопльова, Т.М. Кравцової, Є.В. Курінного, К.Б. Левченко, Н.П. Матюхіної, Р.С. Мельника, О.В. Негодченка, В.П. Пєткова, О.П. Рябченко, А.О. Селіванова, О.Ю. Синявської, Ю.О. Тихомирова та ін. Питання організації та діяльності органів Державної податкової служби України розглядались в роботах фахівців у галузі фінансового та податкового права, таких як А.В. Бечко, Л.К. Воронової, О.П. Дзісяка, Ю.Б. Іванова, Т.Є. Кагановської (Кушнарьової), В.Ф. Коваля, М.П. Кучерявенка, О.В. Покатаєвої, В.І. Полюховича, В.Д. Понікарова, Т.О. Проценка, Л.А. Савченко, С.В. Симов’яна, О.П. Угровецького, Н.П. Фліссак та ін. Значний внесок у висвітленні досліджувальних проблем, зокрема у світлі розвитку податкової політики, зробили такі вітчизняні політичні діячі, фахівці та вчені, як М.Я. Азаров, А.В. Головач, В.Ю. Захарченко, О.В. Клименко та інші.
  Враховуючи суттєвий внесок вказаних вчених у розробку означеної проблематики, слід визнати відсутність комплексної методології дослідження, яке б забезпечило розв’язання концептуальних адміністративно-правових проблем статусу Державної податкової служби України, що викликає потребу в її модернізації та перетворенні в ефективну службу нового зразка.
  Незавершеність та актуальність адміністративно-правових аспектів статусу Державної податкової служби України визначили вибір теми і задач дисертаційного дослідження, її актуальність та практичну важливість.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження спрямоване на реалізацію положень Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженої 02.06.2010 р. та Стратегічного плану розвитку державної податкової служби України на період до 2013 року, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 7 квітня 2003 р. № 160.
  Роботу виконано відповідно до пп. 10, 12, 15, 65 додатку № 13, пп. 22, 34 додатку № 14, п. 1 додатку № 16 Пріоритетних напрямків наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 2010 – 2014 років, затверджених наказом МВС України від 29.07.2010 р. № 347, а також пп. 4.9, 13.2, 13.7, 16.7 Пріоритетних напрямів наукових досліджень Харківського національного університету внутрішніх справ на 2011 – 2014 рр., схвалених Вченою радою Харківського національного університету внутрішніх справ 28 грудня 2010 р.
  Мета і задачі дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає в тому, щоб на підставі комплексного аналізу наукових положень адміністративного та фінансового права, специфіки правового регулювання та врахування результатів практичної діяльності удосконалити адміністративно-правовий статус Державної податкової служби України, на цій основі розробити його нову концепцію, а також сформувати науково-обґрунтовані пропозиції та рекомендації щодо подальшого реформування податкової системи України.
  Для досягнення поставленої мети в дисертації необхідно вирішити наступні задачі:
  – визначити поняття адміністративно-правового статусу Державної податкової служби України та його елементи і сформувати авторське бачення подальшого реформування податкової системи України;
  – встановити сутність, мету Державної податкової служби України та розробити напрямки з вдосконалення її основних завдань в умовах радикальних адміністративно-правових реформ, що проводяться в державі;
  – охарактеризувати систему податкових органів та з’ясувати організаційну структуру Державної податкової служби України;
  – розкрити зміст основних функцій Державної податкової служби України, комплексна реалізація яких має привести до успішного виконання її завдань;
  – окреслити права й обов’язки органів Державної податкової служби України, відповідальність її службових та посадових осіб при виконанні своїх функцій;
  – встановити сутність та зміст поняття «адміністрування податків» та обґрунтувати принципи організації адміністрування податків і зборів податковими органами;
  – з’ясувати порядок реєстрації платників податків для ефективного здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства;
  – обґрунтувати необхідність належного інформаційного забезпечення діяльності Державної податкової служби України при адміністративно-правовому регулюванні складання й обробки звітності платників податків;
  – розкрити порядок проведення перевірок органами Державної податкової служби України, як провідного органу контролю за дотриманням податкового законодавства;
  – охарактеризувати порядок використання спеціальних економічних знань при організації розслідування способів ухилення від сплати податків;
  – здійснити порівняльно-правове дослідження ліцензування та патентування певних видів господарської діяльності органами Державної податкової служби України;
  – встановити порядок оформлення результатів перевірок податкових органів з метою виявлення порушень чинного законодавства та усунення виявлених недоліків, а також способи їх оскарження;
  – окреслити адміністративно-правове регулювання порядку складання та подання податкової й фінансової звітності платників податків для об’єктивної та достовірної інформації про реальні наслідки їх діяльності;
  – з’ясувати порядок застосування примусових засобів виконання податкових зобов’язань і фінансових санкцій до платників податків та визначити види відповідальності платників податків за порушення податкового законодавства;
  – охарактеризувати адміністративно-правові засади забезпечення прав платників податків, вдосконалення роз’яснювальної роботи та проведення консультацій органами Державної податкової служби України;
  – визначити принципи громадського контролю за діяльністю Державної податкової служби, як важливої складової демократичного суспільства;
  – розкрити завдання і напрямки модернізації Державної податкової служби України та розробити конкретні пропозиції щодо перетворення її з фіскального органу на сервісну установу.
  Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які формуються у сфері здійснення адміністративної діяльності Державної податкової служби України.
  Предмет дослідження становить адміністративно-правовий статус Державної податкової служби України.
  Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного дослідження у відповідності з його об’єктом, предметом, метою та завданнями становить сукупність методів і прийомів наукового пізнання як загальнонаукових (діалектичний, історичний, логічний, системного аналізу), так і спеціальних (порівняльно-правовий, документального аналізу тощо). Їх застосування обумовлюється системним підходом, що дає можливість досліджувати проблеми в єдності їх соціального змісту і юридичної форми, здійснити системний аналіз адміністративно-правового статусу Державної податкової служби України.
  Діалектичний та формально-правовий методи пізнання процесів у сфері податкового контролю дозволили розглянути їх у розвитку та взаємозв’язку, що дало можливість визначити роль і місце органів ДПС в системі органів виконавчої влади та з’ясувати їх компетенцію та повноваження (розділи 1, 2). За допомогою логіко-семантичного методу та методу сходження від абстрактного до конкретного поглиблено понятійний апарат (розділи 1 – 6), визначено сутність і особливості адміністративно-правового статусу державної податкової служби (підрозділ 1.1, розділ 2), сформовано відповідні дефініційні конструкції (розділи 3, 4). Методи класифікації, групування, системно-структурний, системно-функціональний застосовано для визначення системи органів ДПС, її функціонально-організаційної структури, прав, обов’язків та відповідальності за порушення податкового законодавства (підрозділи 1.2, 1.3, 3.1, 5.3, розділ 2). За допомогою документального аналізу, спеціально юридичного та статистичного методів визначено зміст адміністрування податків та функції органів державної податкової служби (підрозділи 2.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.3, 4.4, 5.2). Методи моделювання, аналізу і синтезу використовувалися для з’ясування засобів і видів податкового контролю державною податковою службою (підрозділи 4.1, 4.2), а також для обґрунтування пропозицій щодо вдосконалення чинного податкового законодавства (підрозділи 1.3, 4.1, 5.3). Статистичний, порівняльно-правовий, структурно-логічний та компаративний методи застосовувалися для визначення удосконалення взаємозв’язків органів Державної податкової служби та платників податків (розділ 6).
  Науково-теоретичне підґрунтя для виконання дисертації становлять наукові праці фахівців у галузі філософії, соціології, загальної теорії держави і права, адміністративного, фінансового та господарського права, інших галузевих правових наук, у тому числі зарубіжних вчених. Положення і висновки дисертації ґрунтуються на нормах Конституції України, чинних законодавчих та інших нормативно-правових актах, які визначають організаційно-правові засади діяльності Державної податкової служби України. Дисертант звертався також до законодавства окремих зарубіжних держав, досвід яких щодо адміністративно-правового статусу податкової служби може бути використано в Україні. Інформаційною та емпіричною основою дослідження є узагальнення результатів практичної діяльності органів ДПС, політико-правова публіцистика, довідкові видання, статистичні матеріали. Використано також особистий досвід роботи дисертанта в Державній податковій службі у Харківській області та досвід науково-дослідної роботи у вищих навчальних закладах.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що у вітчизняній науці адміністративного права здійснено одне з перших комплексних досліджень теоретичних і практичних проблем адміністративно-правового статусу Державної податкової служби України як цілісного явища, яке має важливе значення для діяльності всіх податкових органів. У результаті проведеного дослідження сформульовано низку нових наукових положень та висновків, які у сукупності становлять нову концепцію адміністративно-правового статусу Державної податкової служби України, а також пропозицій та рекомендацій щодо його розвитку та удосконалення. Основні з них такі:
  вперше:
  – розроблено авторське визначення адміністративно-правового статусу Державної податкової служби України в сучасних умовах реформування її діяльності та запропоновано низку заходів з його удосконалення;
  – з’ясовано правове забезпечення соціальної ролі, завдань та функцій Державної податкової служби України в процесі побудови громадянського суспільства і переходу від фіскальної спрямованості її діяльності до сервісного обслуговування платників податків;
  – запропоновано створити єдиний центральний орган виконавчої влади, який адміністрував би переважну більшість джерел наповнення бюджету;
  – запропоновано створити новий самостійний правоохоронний орган державної (виконавчої) влади, основним завданням якого була б боротьба з економічною злочинністю, зокрема з ухиленням від сплати податків та інших обов’язкових платежів;
  – обґрунтовано доцільність розробки концепції автоматизованого виконання окремих функцій податкової служби з метою якомога більшого відокремлення посадових осіб служби від контактів з платниками податків та уникнення умов, які сприяють порушенням прав людини в процесі адміністрування податків;
  – розроблено схему оптимізації контрольних заходів Державної податкової служби України з урахуванням міжнародної практики щодо використання непрямих методів перевірок для визначення зон ризику та операцій, що приховуються від оподаткування;
  – визначено оптимальні напрями застосування спеціальних знань при організації розслідування способів ухилення від сплати податків;
  – запропоновано використовувати однозначне трактування терміну «неоподаткований мінімум доходів громадян» як для цілей адміністрування податків, так і для норм адміністративного та кримінального законодавства в частині кваліфікації злочинів чи інших правопорушень у податковій сфері;
  удосконалено:
  – методологічний підхід до адміністрування податків шляхом оптимізації податкової системи, автоматизації облікових процесів, застосування штрафних санкцій і примусових засобів сплати податків;
  – методично-правовий підхід організації громадського контролю за діяльністю податкових органів шляхом створення громадських рад при кожному територіальному відділенні Державної податкової служби України;
  – методичні основи захисту платників податків від неправомірних дій податкових органів шляхом розширення судового порядку затвердження їх рішень;
  – розуміння та завдання діяльності Державної податкової служби України з податкового консультування і роз’яснення податкового законодавства;
  – порядок адміністративного оскарження платниками податків рішень державних податкових органів шляхом розширення повноважень за адміністративно-територіальною приналежністю;
  дістали подальшого розвитку:
  – розмежування функцій з контролю виконання державного бюджету між різними державними органами в умовах проведення адміністративно-правової реформи в Україні;
  – наукові положення щодо реалізації адміністративно-правових засад забезпечення законності і дисципліни в органах Державної податкової служби України;
  – напрями та форми підготовки фахівців для органів податкової служби і визначення обсягу знань та умінь, які забезпечують виконання їх повноважень і компетенції.
  Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що викладені в дисертації положення можуть бути використані:
  – у науково-дослідній сфері – результати дисертації, які в сукупності становлять нову концепцію адміністративно-правового статусу Державної податкової служби України, можуть бути основою для подальшого наукового дослідження проблем адміністрування податків податковими органами;
  – у правотворчій діяльності – висновки, пропозиції та рекомендації, сформульовані в дисертації, можуть бути використані для уточнення низки законодавчих та підзаконних актів, зокрема: Податкового кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів України «Про державну податкову службу в Україні», «Про державну службу», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», що буде сприяти удосконаленню адміністративно-правових засад управління у сфері податкового контролю, подальшому проведенню модернізації Державної податкової служби України;
  – у правозастосовній діяльності – впровадження отриманих результатів сприятиме підвищенню ефективності практичної діяльності органів Державної податкової служби України у сфері адміністрування податків;
  – у навчальному процесі – матеріали дисертації доцільно використовувати при підготовці підручників та навчальних посібників з дисциплін «Податкове право», «Фінансове право», «Адміністративне право», «Адміністративна діяльність податкових органів». Значна частина матеріалів дослідження вже використовується в процесі проведення практичних і семінарських занять із зазначених дисциплін в ряді вищих навчальних закладів;
  – у правовиховній сфері – положення і висновки дисертації можуть бути використані у роботі з підвищення рівня правової та професійної культури працівників ДПС України, правового виховання населення та формування поваги громадян до податкового законодавства.
  Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійною науковою працею і містить отримані автором нові результати в галузі адміністративного та фінансового права, всі сформульовані в ньому положення і висновки обґрунтовано на основі особистих досліджень. У співавторстві опубліковано 2 монографії: «Фінансові послуги: проблеми теорії та практики» (дисертантом розроблено розділ «Правове регулювання ринку фінансових послуг»), «Фінансові послуги: проблеми теорії та практики» (дисертантом розроблено розділ «Органи фінансового контролю»); підручник «Національна економіка» (дисертантом розроблено розділ «Податкова система як елемент національної економіки»); навчальні та науково-практичні посібники: «Аудит суб’єктів підприємницької діяльності» (дисертантом розроблено підрозділи: 1.3 «Органи контролю фінансово-господарської діяльності в Україні», 5.4 «Перевірка розрахунків з бюджетом та державними цільовими фондами»); «Цивільне право» (дисертантом розроблено розділи: 2 «Суб’єкти цивільних правовідносин та об’єкти цивільних прав», 3 «Особисті немайнові права фізичних осіб»); «Судово-економічна експертиза» (дисертантом розроблено розділ 1 «Економічний контроль у правоохоронній діяльності України»); «Фінансове право» (дисертантом розроблені розділи: 4 «Правові основи фінансового контролю в Україні», 9 «Податкове право»); «Казначейська справа» (дисертантом розроблено розділ 6 «Взаємодія органів Державного казначейства з державними контролюючими органами»); «Податкове право» (дисертантом розроблені розділи: 2 «Податкове право та податкові правовідносини», 3 «Адміністрування податків і зборів», 11 «Податковий контроль та забезпечення виконання податкових зобов’язань», 12 «Відповідальність за порушення податкового законодавства»); «Правове забезпечення, організація та захист господарської діяльності» (дисертантом розроблені розділи: 11 «Контроль за здійсненням господарської діяльності», 12 «Захист прав суб’єктів господарської діяльності в господарському суді»); «Організація податкового контролю» (дисертантом розроблені розділи: 2 «Державна податкова служба України», 3 «Організація перевірок платників податків», 4 «Реалізація результатів податкового контролю»); а також навчально-наукові посібники: «Митне право» (дисертантом розроблені розділи: 2 «Митний контроль», 6 «Митні платежі»); «Фінансове право» (дисертантом розроблені розділи: 2 «Предмет, метод, система і джерела фінансового права», 9 «Податкове право»).
  При підготовці у співавторстві статті «Реформування діяльності Державної податкової служби в умовах модернізації економіки країни» дисертантом окреслено окремі напрямки Державної податкової служби України з метою спрощення взаємин між податківцями та представниками бізнесу, побудови сучасної Європейської моделі оподаткування – як за формою, так і за суттю; «Трансформація державного контролю в умовах проведення адміністративної реформи» – розроблено напрямки підвищення ефективності діяльності органів фінансового контролю в умовах адміністративно-правової реформи, яка відбувається в Україні. У дисертації ідеї та розробки, що належать співавторам, не використовувалися.
  Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення, висновки й практичні рекомендації, викладені в дослідженні, були оприлюднені дисертантом на науково-практичних, у тому числі міжнародних, конференціях: «Забезпечення правопорядку під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року» (Харків, 2011); «Адміністративне право України: сучасний стан та шляхи розвитку» (Харків, 2012); «Актуальні проблеми забезпечення практичної спрямованості підготовки кадрів для органів внутрішніх справ України» (Харків, 2012); «Актуальні проблеми сучасних наук» (Дніпропетровськ, 2012); «Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку» (Суми, 2012); «Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави» (Харків, 2012); «Протидія корупції: європейський досвід та українські реалії» (Львів, 2012).
  Публікації. За темою дисертаційного дослідження опубліковано 1 індивідуальна та 2 колективні монографії, підручник, 14 навчальних та науково-практичних посібників (у співавторстві), 24 статті у наукових фахових виданнях, а також надруковано 7 тез доповідей на науково-практичних конференціях.
  Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 6 розділів, які об’єднують 19 підрозділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 414 сторінок. Список використаних джерел складається із 282 найменувань і займає 28 сторінок.
 • Список літератури:
 • ВИСНОВКИ

  У дисертації наведено теоретичне узагальнення і запропоновано нове вирішення наукової проблеми, що полягає в удосконаленні адміністративно-правового статусу Державної податкової служби України. На основі комплексного аналізу наукових положень адміністративного та фінансового права, специфіки правового регулювання та врахування результатів практичної діяльності вироблено нову концепцію адміністративно-правового статусу ДПС України. В результаті проведеного дослідження сформульовано ряд висновків, пропозицій і рекомендацій, спрямованих на досягнення поставленої мети.
  1. Сформульовано авторське визначення адміністративно-правового статусу Державної податкової служби України як регламентоване адміністративно-правовими нормами положення органу, яке визначається через мету його створення (наповнення бюджету), обґрунтовується завданнями та функціями ДПС України, сукупністю прав, обов’язків і відповідальності суб’єкта податкового адміністрування та забезпечує оптимальний вплив на підконтрольні об’єкти (з одного боку, повне та своєчасне встановлення фактів порушення податкового законодавства, а з другого – максимальне роз’єднання суб’єктів та об’єктів контролю, тобто посадових осіб податкової служби та платників податків, шляхом автоматизації облікового та контрольного процесів).
  2. Основними елементами, що визначають статус будь-якого органу державної влади визначено певний набір елементів, основні з яких можна відобразити в такій послідовності: 1) мета – 2) завдання – 3) функції – 4) повноваження – 5) компетенція. Наголошено, що якщо метою податкової служби завжди є забезпечення грошовими ресурсами доходної частини державного бюджету, то її завдання та функції постійно коригуються відповідно до поставлених цілей соціально-економічного розвитку країни. Відзначено, що на сучасному етапі розвитку нашої держави укріплення адміністративно-правового статусу Державної податкової служби здійснюється в напрямку підвищення її компетенції та перетворення з фіскального органу у сервісну установу, яка повинна сприяти розвитку бізнесового середовища, поліпшенню інвестиційного клімату та стимулюванню економічного зростання.
  3. Проаналізувавши наукові праці окремих дослідників, які пропонують розглядати систему податкових органів у вузькому та широкому розумінні, де включають і підрозділи митної служби, вперше запропоновано об’єднати Державну податкову службу України та митні органи, створивши єдиний державний орган, який повинен контролювати всі джерела наповнення бюджету. Також вперше запропоновано розширити функції податкової міліції як основного органу боротьби з економічною злочинністю, перейменувавши цей орган у відповідності з європейськими політичними й економічними стандартами на Фінансову поліцію.
  4. Зауважено, що не сприяє підвищення статусу розподіл функцій Державної податкової служби України між різними державними органами, зокрема Пенсійним фондом, який фактично являється контролюючим органом, але не регулюється податковим законодавством.
  Встановлено, що єдиної класифікації функцій ДПС поки що не існує, а загальний Перелік функцій, які здійснюють її підрозділи, включає більше, ніж 100 процедур. Наголошено, що для успішного виконання поставлених перед Державною податковою службою України завдань всі ці функції повинні виконуватися комплексно та визначено, що якщо функція визначає певний напрямок діяльності органу, то повноваження – є обсягом обов’язків, які доручаються певному органу, а компетентність – означає здатність цього органу реалізувати надані йому повноваження.
  5. З’ясовано, що похідними елементами правового статусу органів державної податкової служби від її завдань є права, обов’язки та відповідальність як органів державної податкової служби в цілому, так і окремих її посадових та службових осіб при виконанні своїх функцій.
  Встановлено, що юридична відповідальність, як невід’ємна та важлива складова національної правової системи є надійним і ефективним засобом, що блокує протиправну поведінку працівників органів Податкової служби України, стимулює їх до виконання своїх функціональних обов’язків, попереджує корупційні діяння у сфері податкового законодавства, забезпечує дотримання посадовими особами державної податкової служби річних за характером та змістом правових приписів, встановлених як загальними, так і спеціальними нормами.
  6. Визначено, що найважливішою функцією Державної податкової служби України, яка значною мірою визначає її адміністративно-правовий статус, та необхідною умовою існування нашої держави є адміністрування податків і зборів. Метою адміністрування є забезпечення виконання податкових зобов’язань платниками податків оптимального втручання в їхню господарську діяльність через застосування законодавчо встановлених механізмів і процедур.
  З’ясовано, що в юридичній літературі немає єдиної точки зору щодо систематизації принципів організації адміністрації податків та зборів. Тому виділено загальні та спеціальні принципи адміністрування. В процесі адміністрування податків також виділено зовнішні та внутрішні принципи діяльності працівників Державної податкової служби, які встановлені такими нормативними актами як «Норми поведінки в системі Державної податкової служби України» та «Кодекс професійної етики працівників Державної податкової служби України».
  7. З’ясовано порядок реєстрації платників податків для ефективного здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства та визначено, що стосовно кожного платника податків, взятого на облік в органі ДПС, формується облікова справа, яка складається з двох частин: реєстраційної та звітної. Особлива увага приділена окремій реєстрації осіб – платників податку на додану вартість та запровадженні Податковим кодексом України ведення Єдиного реєстру податкових накладних, що є основними напрямками для чіткого та своєчасного бюджетного відшкодування сум цього податку.
  Підвищенню ефективності процесу реєстрації платників податків буде сприяти отримання інформації про об’єкти оподаткування з інших державних органів.
  8. Встановлено, що складання й обробка звітності платників податків значно полегшується з удосконаленням програмно-технічних засобів автоматизованої обробки інформації та переходом від традиційної паперової технології зберігання і передачі даних до електронної.
  Визначено, що сьогодні деякі доходи та витрати платників податків, зафіксовані одними й тими ж первинними документами, відповідно до чинного законодавства, повинні оцінюватися за різними принципами: а) бухгалтерського обліку і б) податкового законодавства. Тому Україні треба багато зробити з реформування податкової інформаційної системи, оскільки проблема взаємодії бухгалтерського обліку та податкового законодавства є міжнародною і до кінця не вирішеною.
  9. Наголошено, що державна податкова служба України, відповідно до чинного законодавства, є провідним органом контролю за дотриманням податкового законодавства, однак єдиної точки зору з ряду теоретичних питань організації податкового контролю у вітчизняних фахівців поки що немає, а діюча практика державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності суперечить вимогам багатьох ратифікованих Україною міжнародних угод, зокрема порушена міжнародна практика раптовості перевірок.
  Тому головним завданням у підвищенні якості проведення перевірок встановлено удосконалення аналітичної роботи з покращення оцінки ступеня ризику в діяльності окремих груп платників податків та пошуки тіньових схем ухилення від сплати податків і незаконного повернення податку на додану вартість. При чому для цього пропонується використовувати непрямі методи визначення обсягу операцій, що підлягають оподаткуванню.
  10. Сьогодні податкові злочини в податковій сфері мають інтелектуальний характер. Вчиняють ці злочини, як правило, особи добре підготовлені в юридичному, економічному та організаційному планах. Тому встановлено, що для виявлення протиправної діяльності у сфері оподаткування необхідні не тільки юридичні, але знання як з питань оподаткування, так і у галузі фінансів, ціноутворення, кредитування, бухгалтерського та податкового обліку і, особливо, організації дієвого фінансово-господарського контролю. Більш того, щоб розібратися у всіх нюансах нарахування та сплати податків конкретними суб’єктами підприємницької діяльності, працівники податкового контролю повинні мати й спеціальні пізнання у сферах технології конкретної галузі, знати економіку, методи кредитування та фінансування певних підприємств, особливості обліку та звітності різних галузей суспільної діяльності.
  11. З’ясовано, що сьогодні в Україні склалася ситуація, коли одні дозвільні документи видаються суб’єктам підприємницької діяльності виключно у дозвільних центрах, а інші (ліцензії та патенти) – різними органами ліцензування, у тому числі і органами ДПС, що ускладнює податковий контроль за ними. Тому визначено, що кожному територіальному органу необхідно мати повну і достовірну інформацію, у тому числі з Єдиного ліцензійного реєстру, про перелік всіх дозвільних документів, які мають платники податків, що контролюються такими територіальними органами.
  12. Наголошено на тому, що завершальним етапом будь-якої податкової перевірки є узагальнення та реалізація її результатів. Результати перевірки оформляються у формі акта або довідки. Кожне відображене в акті порушення повинно підтверджуватися відповідними документами. В окремих випадках для надання організаційної допомоги у виявленні та вилученні таких документів керівники органів ДПС можуть залучати відповідних спеціалістів.
  Встановлено, що з метою більш об’єктивного розгляду скарги платників податків, контролюючий орган, який прийняв рішення, що оскаржується, не повинен напряму бути підпорядкованим контролюючому органу вищого рівня, який буде розглядати цю скаргу.
  13. З’ясовано, – щоб приймати виважені управлінські рішення щодо виконання підконтрольними об’єктами своїх податкових зобов’язань, посадові особи органів ДПС повинні мати об’єктивну та достовірну інформацію про реальні наслідки фінансово-господарської діяльності платників податків і дотримання ними податкового законодавства. Джерелами такої інформації є податкова та фінансова звітність, яка передбачена чинним законодавством України. Але обсяги податкової звітності повинні бути скорочені, а форми звітності – спрощені.
  14. Зроблено акцент на тому, що основною відмінністю податкових правовідносин від інших майнових відносин (наприклад, цивільних) полягає у нерівності положення їх учасників. Податкові відносини засновані, перш за все, на повному підпорядкуванні однієї сторони (платників податків) іншій (державі в особі її органів, зокрема, органів державної податкової служби). А при такому положенні речей основним засобом виконання платниками податків своїх зобов’язань перед бюджетом є застосування державного примусу.
  Зазначено, що за порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДПС, вчинені платниками податків або їх посадовими особами, застосовуються такі види юридичної відповідальності: фінансова, адміністративна, кримінальна та дисциплінарна.
  Визначено, що фінансова відповідальність застосовується до платників податків у вигляді штрафів та пені. Але нарахування штрафних санкцій повинно бути узгоджено з нормами Цивільного кодексу України та сприяти налагодженню партнерських відносин між органами ДПС та платниками податків.
  15. Доведено, що одним із важливих аспектів стратегії створення позитивного іміджу податкової служби є оновлення змісту, форм та методів масово-роз’яснювальної роботи податкового законодавства серед населення, яка сьогодні повинна стати головним інструментом активізації людського чинника, особливо великої аудиторії платників податків та формуванні податкової культури в нашій державі. Найбільш ефективною формою взаємодії податкових органів та громадськості, що дозволяє ефективно здійснювати ці функції, є проведення консультацій у формах, визначених Податковим кодексом України.
  16. З’ясовано, що важливою складовою демократичного суспільства є громадський контроль над органами влади з метою недопущення корупційних діянь. Це стосується й Державної податкової служби України, яка має законодавчо закріплені важелі впливу практично на всі суб’єкти господарської діяльності та громадян країни.. Здійснюватися такий контроль повинен через інститути громадського суспільства – різного роду громадські організації. Однією з таких організацій є Всеукраїнська громадська організація – Асоціація платників податків України.
  17. Наголошено на тому, що на сьогоднішній день, коли стратегічною метою України є інтеграція до Європейського простору, важливим питанням являється модернізація Державної податкової служби нашої країни та перетворення її з фіскального органу на сервісну установу. Основними завданнями цієї модернізації встановлено:
  – забезпечення умов для добровільного виконання вимог податкового законодавства платниками податків та повного, своєчасного надходження всіх податків та зборів до державного бюджету;
  – здобуття довіри суспільства до держави шляхом поліпшення прозорості, компетентності, передбачуваності та неупередженості діяльності податкової служби;
  – впровадження програми повної комп’ютеризації та максимальної автоматизації всіх процесів адміністрування податків з метою зменшення контактів платників податків з посадовими особами податкової служби.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

  1. Авер’янов В.Б., Крупчан О.Д. Виконавча влада: конституційні засади і шляхи реформування. – Харків: Право, 1998. – С. 13 – 21.
  2. Авер’янов В.Б. Теоретичні засади вирішення проблем державного управління в Україні. – Наукова доповідь. – К., 1995. – 23 с.
  3. Аверьянов В.Б. Функции и организационная структура органа государственного управления. – К.: Наукова думка, 1979. – 150 с.
  4. Агеева Е.А. Юридическая ответственность в государственном управлении (социально-правовой аспект). – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1990. – 144 с.
  5. Адміністративне право України: Підручник для юрид. вузів і ф-тів / За ред.. Ю.П. Битяка. – Х.: 2000. – 520 с.
  6. Адміністративне право України: підручник / за ред. Ю. П. Битяка. – Х.: Право, 2000. – 544 с.
  7. Азаров М.Я. «Живий» платник краще «мертвої» недоїмки. // Урядовий кур’єр. – 2001. – 7 липня.
  8. Азаров М.Я. Податковий кодекс – баланс інтересів держави і бізнесу // Вісник Податкової служби України. – 2010. – №22.
  9. Азаров М.Я. Ринку праці потрібні системні перетворення // Урядовий кур’єр. – 2012. – 6 квітня.
  10. Алексеев С.С. Общая теория права / С.С. Алексеев. Т.2. –.: Юрид. лит-ра, 1982.
  11. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: курс лекций / Г. В. Атаманчук. – М.: Омега, 2004. – 573 с.
  12. Афанасьев В.Г. Научное управление обществом (опыт системного исследования). – М., 1976. – 225 с.
  13. Багаті мають поділитися // Урядовий кур’єр. – 2010. – 24 червня.
  14. Бандурка А.М. Основы судебной бухгалтерии: Учебник / А.М. Бандурка, В.А. Лукин, В.Д. Поникаров – Харьков: Изд-во НУВС, 2001. – 336 с.
  15. Бандурка О.М. Основи управління в органах внутрішніх справ України: теорія, досвід, шляхи удосконалення. – Х.: «Основа», 1999. – 440 с.
  16. Бандурка О.М. Податкове право. Науково-практичний посібник / О.М. Бандурка, В.Д. Понікаров, С.М. Попова. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 312 с.
  17. Бандурка О.М., Попова С.М. Реформування діяльності Державної податкової служби в умовах модернізації економіки країни // Наше право: наук.-практ. журнал. – № 4. – Ч. 1. – Х.: ХНУВС. – 2012. – С. 22 –28.
  18. Бандурка О.О. Державна податкова служба в Україні: система, правовий статус, модернізація: монографія / О.О.Бандурка. – Харків: НУВС, 2004. – 234 с.
  19. Бандурка О.О., Попова С.М. Трансформація державного контролю в умовах проведення адміністративної реформи // Європейські перспективи: наук.-практ. журнал – № 3. – Ч. 1. – Харків: ХНУВС. – 2012. – С. 58 – 62.
  20. Бандурка О.О Управління державною податковою службою в Україні: організаційно-правові аспекти: дис…д-ра юрид. наук: 12.00.07 / О.О. Бандурка. – Київський міжнародний ун-т – К., 2007. –. 499 с.
  21. Бандурка О.О. Управління державною податковою службою в Україні: організаційно-правові аспекти: монографія. – Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2005. – 506 с.
  22. Бачило И.Л. Функции органов управления (правовые проблемы оформления и реализации). – М., 1976. – 200 с.
  23. Бечко П.К., Лиса Н.В. Податковий менеджмент. Навчальний посібник. – Київ: Центр учбової літератури, 2009 р. – 288 с.
  24. Блауберг И. В. Диалектика познания сложных систем (под ред. В. С. Тюхтина) / И. В. Блауберг. – М.: Мысль, 2008. – С. 184.
  25. Блауберг И. В. Становление и сущность системного похода / И. В. Блауберг, Э.И. Юдин. – М.: Наука, 1973. – 423 с.
  26. Большой энциклопедический словарь. – М.: Науч. изд. «Большая Российская энциклопедия». – СПб., 2002. – 1435 с.
  27. Большой энциклопедический словарь. – Москва – Санкт-Петербург: Науч. изд. «Большая российская энциклопедия; «Нордиг», 2000. – 1434 с.
  28. Бондаренко Н.О. Аудит суб’єктів підприємницької діяльності: Навчальний посібник / Н.О. Бондаренко, В.Д. Понікаров, С.М. Попова – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 300 с.
  29. Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность: Очерк теории. – М.: Юрид. лит., 1976.
  30. Бужимська К.О. Теорія модернізації: виникнення, розвиток, сучасний стан // Вісник ЖДТУ: Економіка, організація і управління підприємством. – 2008 р. – №2 (44). – С 216 – 227.
  31. Бюджетний кодекс України: Прийн. Верховною Радою України 21.06.2001 р. // Відомості Верховної ради України. – 2009. – № 38. – Ст.534.
  32. Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. акад. НАН України Ю.С. Шемчушенка. – К.: Юридична думка, 2007. – 992 с.
  33. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2004. – 1440 с.
  34. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред.. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2009. – 1736 с.
  35. Вересов В.М. Проблеми вдосконалення правового статусу податкової міліції / В.М. Вересов // Кримський юридичний вісник. – 2008. – Вип. 2 (3): Адміністративна реформа та проблеми вдосконалення діяльності правоохоронних органів. – С. 68 – 77.
  36. Вечернин Д. А. Административно-правовой статус федеральных органов налоговой полиции: Дис…. кан. юрид. наук. – Екатеринбург, 1999. – 188 с.
  37. Виконавча влада і адміністративне право / За заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К.: ВД «Ін-Юре», 2002. – 668 с.
  38. Витрук Н.В. Правовой статус личности в СССР. Реальный социализм: теория и практика / Н.В. Витрук. – М.: Юрид. лит., 1985. – 176 с.
  39. Відмовитися від податкової міліції поки немає можливостей [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ura-inform.com/uk/politics/ 2012/02/13/ otkazatsja-ot-nalogovoj-militsii-poka-net-vozmozhnostej.
  40. Вітлінський В.В., Редич О.В. Методологічні основи управління ризиками у адмініструванні податків // Вісник НУДПСУ, 2009 р. – №3(46). – С. 107 – 113.
  41. Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России / Л.Д. Воеводин. – М.: Изд. МГУ, 1997. – 304 с.
  42. Волощук Р.Є. Система адміністрування податків: сутність та структура // Економічний вісник університету: збірник наукових праць учених та аспірантів. – Переяслав-Хмельницький. – 2011 р. – Вип. 17/2. – С.241 – 247.
  43. Гаврилюк В.В. Проект «Модернізація Державної податкової служби – 1»: стан робіт, перспективи, очікувані результати. // Матеріали науково-практичного семінару «Модернізація Державної податкової служби України у контексті інноваційного розвитку». – Ірпінь. – 2010, – С. 13 – 19.
  44. Гаращук В. М. Контроль та нагляд у державному управлінні: монографія / В. М. Гаращук. – Х.: Фоліо, 2002. – 176 с.
  45. Гвишиани Д. М. Организация и управление: монография / Д. М. Гвишиани. – М., 1972. – 573 с.
  46. Головач А.В. Керівник в органах Державної податкової служби: адміністративно-правовий статус: монографія / А.В. Головач. – Х.: Золота миля, 2011. – 584 с.
  47. Горбунов В.М. Управление социальным развитием трудового коллектива: конспект лекций. – К.: МАУП, 1998. – 79 с.
  48. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України, 2001. – №12. – Cт.120. , // Все про бухгалтерський облік. – 2003. – №85. – 11 вересня.
  49. Государственное управление и право: история и современность. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1984. – 125 с.
  50. Грохольський В.Л. Принципи державного управління у сфері боротьби з організованою злочинністю // Право і безпека, 2003. – № 3. – С. 65 – 69.
  51. Дадашев О.З., Лобанов А.В. Податкове адміністрування в Російській Федерації. – М.: Книжковий світ, 2002. – С. 4 – 5.
  52. Демків Т.Ф. Взаємодія органів ДПС України з громадськістю. // Матеріали науково-практичного семінару «Модернізація Державної податкової служби України у контексті інноваційного розвитку». – Ірпінь. – 2010, – С. 103 – 111.
  53. Денисюк С.Ф. Процесуальне право: конспект лекцій / С.Ф. Денисюк, Д.В. Назаренко, В.Д. Понікаров. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. – 120 с.
  54. Державна цільова науково-технічна програма використання в органах державної влади програмного забезпечення з відкритим кодом. Затв. постановою КМУ №1269 від 30.11.11 р.// Урядовий кур’єр. – 2011. – 28 грудня.
  55. Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії і практики: монографія / за заг. ред. В. Б. Авер’янова – К.: Факт, 2003. – 143 с.
  56. Державне управління: теорія і практика / За заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 432 с.
  57. Дзісяк О.П. Правовий статус місцевих органів податкової служби в Україні: Автореф. дис….канд. юрид. наук. 12.00.07 / Національна юридична академія України ім. Я.Мудрого. – Х., 2002. – 17 с.
  58. Дзісяк О.П. Правовий статус місцевих органів податкової служби в Україні: Дис.…канд. юрид. наук. – Харків, 2001. – 198 с.
  59. Економічна енциклопедія / Відп. ред.. С.В. Мочерний. – К.: Академія, 2002. – Т. 3. – 925 с.
  60. Єрофеєнко Л.В. Митне право: конспект лекцій / Л.В. Єрофеєнко, С.М. Попова, С.В. Селезень – Харків: Вид. ХНЕУ, 2006. – 88 с.
  61. Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине. – К.: А.С.К., 2000. – 639 с.
  62. Загальна теорія держави і права / За ред. В.В. Копєйчикова. – К.: Юрінком, 1997. – 320 с.
  63. Захарченко В. Автоматичному відшкодуванню – бути! // Вісник податкової служби України. – 2011. – №11. – С. 3 – 4, С. 5 – 6.
  64. Зикун Н.І. Формування позитивного іміджу державної податкової служби України: завдання і проблеми // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iai.donetsk.ua/_u/iai/dtp/CONF/3.../stat44. html.
  65. Іванов Ю.Б. Адміністрування податків: Навчальний посібник для самостійної підготовки магістрів спеціальності 8.050114 «Оподаткування» / Ю.Б. Іванов, Л.М. Карпов, К.В. Петросянц. – Харків: Вид. ХНЕУ, 2005. – 276 с.
  66. Іванов Ю.Б. Альтернативні системи оподаткування. Монографія. – Харків: ХДЕУ – Торнадо, 2003. – 517 с.
  67. Іванов Ю.Б., Альтернативні системи оподаткування: Навчальний посібник. / Ю.Б. Іванов, К.В. Петросянц – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2007. – 272 с.
  68. Іллічов М.О. Загальні функції посадової особи органів внутрішніх справ України // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2001. – № 1. – С. 61 – 66.
  69. Інструкція про порядок нарахування та погашення пені за платежами, що контролюються органами державної податкової служби: затв. наказом ДПА України від 17.12.10 р. №953 // Урядовий кур’єр. – 2011. – 25 січня.
  70. Калюга Є.В. Фінансово-господарський контроль в системі управління: монографія. – К.:Ельга, Ніка – Центр, 2002. – 360 с.
  71. Кармолицкий А.А. Административно-правовое регулирование надведомственных полномочий государственных инспекций. – М.: Изд-во МГУ, 1985. – 84 с.
  72. Касьяненко М.М., Гринюк М.В., Цимбал П.В. Організація роботи та управління органами державної податкової служби України: навч. посібник. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. – 229 с.
  73. Керноз Н., Кичко І. Податкове реформування в процесі розбудови соціально орієнтованої економіки // Право України. — 1999. — № 6. — С 78 80.
  74. Клименко О. Платник податків є нашим клієнтом та роботодавцем // Урядовий кур’єр. – 2012. – 13 березня.
  75. Клименко О. Податківці націлились на «конверти» // Урядовий кур’єр. – 2011. – 20 серпня.
  76. Коваль В.Ф. Взаємодія податкової міліції із структурними підрозділами державної податкової служби України: монографія / За заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України О.М. Бандурки / В.Ф. Коваль. – Х.: Золота миля, 2012. – 253 с.
  77. Ковачев Д.А. Функции, задачи, компетенция и правоспособность государственного органа // Известия вузов. Правоведение. – 1985. – №4. – С. 41 – 45
  78. Кодекс адміністративного судочинства України. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main/cgi?nreg= 274715.
  79. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. № 322-VII // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/322-08.
  80. Кодекс професійної етики працівника державної податкової служби України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gni33.mainmaker.com/?p=1270
  81. Кодекс України про адміністративні правопорушення // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua/go/ 80731-10. // Відомості Верховної Ради України, 1984. – додаток до №51. – Ст.1122.
  82. Кодекс України про адміністративні правопорушення: науково-практичний коментар. – Харків: «Одісей», 2003. – 880 с.
  83. Колпаков В. К. Адміністративне право України: підручник / В. К. Колпаков. – К. : Юрінком Інтер. 1999. – 752 с.
  84. Комзюк В.Т. Адміністративно-правові засоби здійснення митної справи: дис. канд. юрид. наук. — X., 2003. — 191 с.
  85. Конституція України. Прийнято на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К.: Преса України, 1997. – 80 с., // Урядовий кур’єр, 1996. – 12 серпня., // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – С. 380 – 418.
  86. Кравченко В.В. Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні (основи муніципального права): навчальний посібник / В.В Кравченко, М.В. Пітцик. – К., 2001. – 176 с.
  87. Крамаревич Ю.В. Стан та перспективи розвитку інформаційної інфраструктури органів ДПС. // Матеріали науково-практичного семінару «Модернізація Державної податкової служби України у контексті інноваційного розвитку». – Ірпінь. – 2010, – С. 56 – 57.
  88. Кримінальне право України: Особлива частина / За редакцією професорів М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – К.: Юрінком Інтер, 2003.
  89. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua/go/ 2341-14
  90. Кримінальний кодекс України: Коментар / Під ред. Ю.А. Кармазіна. – 2-е вид. – Харків: «Одісей», 2002. – 960 с.
  91. Кримінальні справи «виховують» боржників // Урядовий кур’єр. – 2011. – 10 серпня.
  92. Кримінально-процесуальний кодекс України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua/go/1001-05.
  93. Кузькін Є.Ю. Організація і методика аудиту: навч. посіб. / Є.Ю. Кузькін, М.М. Коваленко, Н.О. Бондаренко, В.Д. Понікаров. – Харків: ХІФ УДУФМТ, 2010. – 232 с.
  94. Кузьмін О.Є., Подольчук Н.Ю., Тимейчук А.А., Гаврилюк В.Я. Взаємовідносини у системі «підприємство – державна податкова служба»: формування механізмів та напрями розвитку: монографія / О.Є. Кузьмін, Н.Ю. Подольчук, А.А Тимейчук., В.Я. Гаврилюк. – Львів: Міські інформаційні системи, 2012. – 218 с.
  95. Куркін М.В. Контроль та захист економічної безпеки діяльності підприємств: Навчальний посібник / М.В. Куркін, В.Д. Понікаров, Д.В. Назаренко. – Харків: ВД «ІНЖЕК», 2010. – 388 с.
  96. Куркін М.В. Ревізії та перевірки за зверненнями правоохоронних органів: навч. посібник. / М.В. Куркін, В.Д. Понікаров. – Харків: Східно-регіональний центр гуманних ініціатив, 2003. – 412 с.
  97. Кутафин О.Е., Компетенция местных органов: учебное пособие. / О.Е. Кутафин, К.Ф. Шеремет. – М., 1996. – 224 с.
  98. Кучерявенко М.П. Податкові процедури: правова природа і класифікація: Монографія. – К.:Алерта, 2009. – 460 с.
  99. Кучерявенко Н.П. Курс налогового права. В 6т. Т. ІІІ: Учение о налоге. – Х.: Легас; Право, 2005. – 600 с.
  100. Кучерявенко Н.П. Налоговое право: Учебник. – Харьков: Консум, 1998. – 448 с.
  101. Кучерявенко Н. П. Налоговое право: Учебник. – Харьков: Легас, 2001. – 584 с.
  102. Кучинский В.А. Личность, свобода, право / В.А. Кучинский. – М.: Юрид. лит., 1978. – 208 с.
  103. Кушнарьова Т. Є. Податкові органи в системі суб’єктів податкових правовідносин. Дис…. канд. юрид. наук: Харків, 2000. – 192 с.
  104. Кушнарьова Т.Є. Система податкових органів України: підруч. / Т.Є. Кушнарьова, М.П. Кучерявенко. – Харків: «Торсінг», 2000. – 240 с.
  105. Лазарев Б.М. Компетенция органов управления. – М., 1972.
  106. Лапшин Ю. Податок на додану вартість – позитивні тенденції // Вісник податкової служби України. – 2011. – №11. – С.6 – 7.
  107. Лейст О.Э. Санкции и ответственность по советскому праву (теоретические проблемы). – М.: Изд-во МГУ, 1981.
  108. Лекарь С.І. Концептуальні положення та завдання проекту «Модернізація державної податкової служби України». – Матеріали науково-практичного семінару «Модернізація Державної податкової служби України у контексті інноваційного розвитку». – Ірпінь. – 2010, – С. 9 – 12.
  109. Лібанова Е. Потрібно відновлювати прогресивну шкалу оподаткування // Урядовий кур’єр. – 2012. – 22 березня.
  110. Лімська декларація керівних принципів аудиту державних фінансів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/ publish/.../140217.
  111. Лушкін В.А. Контроль і ревізія підприємств. Навч. посіб. / Лушкін В.А., Понікаров В.Д., Ялдін І.В., Ачкасов А.Є. – Житомир, 2000. – 368 с.
  112. Лютий І. Д. Податки на споживання в економіці України / І. Д. Лютий, А. Б. Дрига, М. О. Петренко. – К.: Знання. – 335 с.
  113. Майдыков А.Ф. Совершенствование управления городскими и районными органами внутренних дел (Теория и практика управления): Монография. – М.: Академия МЗД СССР, 1989. – 164 с.
  114. Малиновський В.Я. Державне управління: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2003. – 576 с.
  115. Маляревський Ю.Д. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник / Ю.Д. Маляревський, В.І. Отенко, В.Д. Понікаров, Т.М. Сєрікова – Харків: Вид. ХДЕУ, 2001. – 372 с.
  116. Маркс К., Єнгельс Ф. Сочинения. – Т. 20.
  117. Махонин В.М. Российское административное право: учебник / В.М. Махонин, Ю.С. Адушкин, З.А. Батшаев. – М., 1996. – 472 с.
  118. Мельник Р. С. Система адміністративного права України: монографія / Р.С. Мельник. – Х.: ХНУВС, 2010. – 400 с.
  119. Митний кодекс України // Урядовий кур’єр. – 2002. –14 серпня.
  120. Міжнародна поліцейська енциклопедія. – К.: Вид. дім ІН ЮРЕ, 2003. – У 10 т. – Т. 1. – 1231 с.
  121. МФБ. Стандарти аудиту та етики. – К.: Паритетінформ, 2003. – 712 с.
  122. Нагребецька І. Корупція – стоп! Соціальна корозія: лікуватимемо чи нехай так буде?! // Урядовий кур’єр. – № 180. – 2011. – 30 вересня.
  123. Новий Податковий кодекс вступив в силу. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukr.obozrevatel.com/news.
  124. Норми поведінки в системі державної податкової служби України. Професійна чесність, вiдповiдальнiсть, етика // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dps0503.dn.ua/index.php?option=com...
  125. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 1996. — 472 с.
  126. Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2001. – 472 с.
  127. Основи управління в органах внутрішніх справ: навч. посіб. / [Бандурка О.М., Бевзенко В.М., Василенко В.М. та ін.]; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х.: ХНУВС, 2012. – 592 с.
  128. Отенко В.І., Понікаров В.Д., Сєрікова Т.М. Судова бухгалтерія для менеджерів підприємств: Навчальний посібник. – Харків: ВД «ІНЖЕК», 2005. – 560 с.
  129. Пантала О.П. Перспективи розбудови процесів «реєстрація платників податків», обробка податкової звітності та платежів» та «Облік платежів». // Матеріали науково-практичного семінару «Модернізація Державної податкової служби України у контексті інноваційного розвитку». – Ірпінь. – 2010, – С. 86 – 90.
  130. Перонко І.А., Красницький В.А. Податкове адміністрування // Податковий вісник. – 2000 р. – № 10. – С. 22. – 23.
  131. Петрів Н. Джерела соціального значення // Урядовий кур’єр. – 2012. – 22 березня.
  132. Питання впровадження системи електронної взаємодії органів виконавчої влади. Затв. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.12.11 р. №1363-р. // Урядовий кур’єр. – 2012. – 20 січня.
  133. Підсумки першого півріччя: від спаду економіки до фінансової стабільності та економічного зростання. Виконання завдання Президента України В.Ф. Януковича з поліпшення ситуації в економіці і державних фінансах // Урядовий кур’єр. – 2011. – 11 серпня.
  134. Плехин А.П., Кармалицкий А.А.. Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации. – М.: ТЕИС, 1997. – 550 с.
  135. Податковий кодекс України вiд 23 грудня 2010 року. – № 2856-VI // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua /cgi-bin/laws/ main.cgi?nreg=2755-17, // Відомості Верховної Ради України, 2011. – № 13 – 14, № 15 – 16, № 17. – Ст. 112.
  136. Покатаєва О.В. Теоретичні засади правового регулювання справляння загальнодержавних податків та зборів в Україні:монографія. – Запоріжжя: КПУ, 2011. – 300 с.
  137. Положення бухгалтерського обліку «Податкові різниці». Затв. Наказом Міністерства фінансів України від 25.01.11 р. № 27, зареєстр. Міністерством юстиції України 21.02.11 р. за №212/18950 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov. ua/laws/show/z0212-11.
  138. Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації: затв. Указом Президента України №717/2011 від 30.06.11 р. // Урядовий кур’єр. – 2011. – 12 липня.
  139. Положення про Державну податкову службу України: затв. Указом Президента України № 584/2011 від 12 травня 2011 року // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/584/2011. // Урядовий кур’єр. – 2011. – 31 травня.
  140. Положення про Державну фінансову інспекцію: затв. Указом Президента України № 499/2011 від 23.04.11 р. // Урядовий кур’єр. – 2011. – 19 травня.
  141. Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку: затв. Наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. № 88 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada. gov.ua/laws/show/z0168-95.
  142. Положення про Міністерство фінансів України: затв. Указом Президента України від 08.04.11 р. № 446/2011 // Урядовий кур’єр. – 2011. – 24 квітня.
  143. Положення про порядок подання та розгляду скарг платників податків органами державної податкової служби. Затв. наказом ДПАУ від 23.12.10 р. №1001 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon. rada.gov.ua.cgi.-bin/laws/main/cgi?nreg:z0010-11.
  144. Положення про ранги державних службовців. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 1996 р. № 658 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua/laws/ show/658-96-п.
  145. Положення про реєстрацію платників податків на додану вартість. Затв. наказом Міністерства фінансів України № 1394 від 07.11.2011 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/z1369-11.
  146. Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків. Затв. Наказом ДПАУ № 954 від 17.12.10 р., зареєстровано в Мінюсті 29.12.2010 за №1388/18683 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/z1388-10.
  147. Положення про Урядового уповноваженого з питань дерегуляції господарської діяльності. Затв. Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання функціонування Урядових уповноважених» від 15.06.11 р. №936 // Урядовий кур’єр. – 2011. – 12 вересня.
  148. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток» (із змінами та доповненнями): затв. наказом Міністерства Фінансів України від 28.12.2000 р. №353, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 20.01.2001 р. за №47/5238. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/z0047-01.
  149. Полюхович В.І. Структура і діяльність державної податкової служби в Україні: організаційно-правовий аспект: автореф. дис. …канд.. юрид. наук: / В.І. Полюхович; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. – К., 1999. – 20 с.
  150. Понікаров В.Д. Аудит: Навчальний посібник / В.Д. Понікаров, Т.М. Серікова. – Харків: ВД «ІНЖЕК», 2006. – 224 с.
  151. Понікаров В.Д. Контроль і ревізія, ч.1. Теорія економічного контролю. Навч. посібник. – Харків: Вид. ХДЕУ, 2000. – 92 с.
  152. Понікаров В.Д. Порядок судового захисту економічних інтересів: Навч.-практ. видання. / В.Д. Понікаров, І.В. Ялдін, М.В. Стаматіна, Д.В. Назаренко. – Харків: «Арсіс», – 2009. – 232 с.
  153. Понікаров В.Д. Правове забезпечення, організація та захист господарської діяльності: Навчальний посібник. / В.Д. Понікаров, С.М. Попова, Л.М. Попова, Д.В. Назаренко – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 328 с.
  154. Понікаров В.Д. Судово-економічна експертиза: Навчальний посібник. Вид. 2-е, доп. та перероб. / В.Д. Понікаров, С.М. Попова, Л.М. Попова – Харків: Еспада, 2008. – 272 с.
  155. Понікаров В.Д. Судово-економічна експертиза: Навч. посіб. – Харків:ВД «ІНЖЕК», 2005. – 232 с.
  156. Понікаров В.Д. Трудове право: Навчальний посібник. – Харків: ВД «ИНЖЕК», 2004. – 172 с.
  157. Понікаров В.Д. Цивільне право: Навчальний посібник. / В.Д. Понікаров, С.М. Попова, Д.В. Назаренко. – Київ: Центр учбової літератури, 2007. – 196 с.
  158. Пономарёв А.И. Налоги и налоговое администрирование в Российской Федерации: учеб. пособие / А.И. Пономарёв, Т.В. Игнатова, М.А. Богатырёв. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 392 с.
  159. Попова Л.М. Казначейська справа: Навчальний посібник / Л.М. Попова, С.М. Попова, В.
 • Стоимость доставки:
 • 200.00 грн

ПОШУК ГОТОВОЇ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ АБО СТАТТІ


Доставка любой диссертации из России и Украины