ОСТАННІ НОВИНИ

ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Купим мелким и крупным оптом диссертации, защищенные в 2014-2016 г.г.
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов
Акция - новый год вместе!

 

ОСТАННІ ВІДГУКИ

Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс!
Сработали прекрасно, нервы железные. На хамство и угрозы отреагировали адекватно и с пониманием. Можете пользоваться услугами сайта.
Большое спасибо! Диссертацию получила, все файлы открылись. Спасибо! Буду у Вас частым клиентом. С уважением Л.П.
Куда надо зайти чтобы заказать диссертацию? • Назва:
 • ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В СУДАХ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ
 • Кількість сторінок:
 • 236
 • ВНЗ:
 • КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • Рік захисту:
 • 2012
 • Короткий опис:
 • КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  На правах рукопису

  ІВАНИЩУК Андрій Анатолійович

  УДК 342.9:347.998

  ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СПРАВ
  ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
  В СУДАХ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ

  12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право;
  інформаційне право


  Дисертація
  на здобуття наукового ступеня
  кандидата юридичних наук


  Науковий керівник
  Галунько Валентин Васильович
  доктор юридичних наук, доцент


  Запоріжжя – 2011
  ЗМІСТ
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 4
  ВСТУП 5
  РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В СУДАХ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ 13
  1.1 Правова природа адміністративно-деліктних проваджень 13
  1.2 Адміністративно-правовий статус судді, який здійснює провадження у справах про адміністративні правопорушення 31
  1.3 Види адміністративних правопорушень, розгляд яких підвідомчий судам 56
  Висновки до розділу 1 88
  РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ
  ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
  СУДАМИ ЗАГАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ 93
  2.1 Зміст і сутність провадження у справах про адміністративні правопорушення, які здійснюються судом 93
  2.2 Особливості розгляду судом справ про адміністративні правопорушення та винесення за ними постанови 115
  2.3 Перегляд судом справ про адміністративні правопорушення у зв’язку з оскарженням та опротестуванням 127
  Висновки до розділу 2 146
  РОЗДІЛ 3 НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУДУ
  ЩОДО РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ 152
  3.1 Міжнародний досвід розгляду справ про адміністративні проступки 152
  3.2 Шляхи удосконалення вітчизняного законодавства стосовно розгляду справ про адміністративні правопорушення в судах загальної юрисдикції 172
  Висновки до розділу 3 190
  ВИСНОВКИ 195
  ДОДАТКИ 199
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 214

  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
  АМК Антимонопольний комітет України
  АРК Автономна республіка Крим
  ВККСУ Вища кваліфікаційна комісія суддів України
  ВРЮ Вища рада юстиції
  ДВС Державна виконавча служба України
  ДСА Державна судова адміністрація
  ЄС Європейський Союз
  КАСУ Кодекс адміністративного судочинства України
  КВРзПП Комітет Верховної Ради з питань правосудів
  КУпАП Кодекс України про адміністративні правопорушення
  Мін’юст Міністерство юстиції України
  МКУ Митний кодекс України
  НПА нормативно-правовий акт
  ПА Публічна адміністрація
  РФ Російська Федерація
  ст. стаття закону
  ФРН Федеративна республіка Німеччина
  ВСТУП
  Актуальність теми. Відповідно до теорії розподілу влад невід’ємним елементом правової демократичної держави є розвинута система незалежного судочинства. Адже реальне забезпечення прав і свобод людини та громадянина неможливе без діяльності судів, у яких на основі Конституції та законів України, за беззаперечного панування принципу верховенства права фізичні та юридичні особи в цивілізований спосіб вирішують свої суперечки, знаходять захист від свавілля чиновників та інших осіб. Конституція та Закон України від 7 липня 2010 р. № 2453-VI «Про судоустрій і статус суддів» визначили, що в переважній більшості справ правосуддя здійснюють професійні судді. Найбільше це помітно під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, які здійснюються суддею одноосібно, а кількість таких справ є найбільшою з усіх видів судочинства: наприклад, 2010 року на розгляді судів перебувало 1 млн. 660,3 тис. справ про адміністративні правопорушення, з яких із винесенням постанов суди розглянули 1 млн. 539,2 тис. справ, або 92,7 %, стосовно 1 млн. 541,5 тис. осіб, за вчинення адміністративних правопорушень різні види стягнень суди застосували до 1 млн. 296,5 тис. осіб (питома вага – 84,1 %) та закрили провадження в справах стосовно 214,5 тис. осіб (питома вага – 13,9 %).
  Отож, статистичні дані свідчать про значну кількість адміністративних проступків, які мають бути об’єктивно, безсторонньо, неупереджено, незалежно та справедливо розглянуті судами. При цьому, як показують результати соціологічного опитування, 54 % громадян та 87 % професійних суддів вважають, що визначені законодавством адміністративно-деліктні провадження є недосконалими та потребують подальшого розвитку.
  Проблемам удосконалення та розвитку адміністративно-деліктних проваджень у сфері діяльності судів приділяли увагу вітчизняні вчені-адміністративісти О.М. Бандурка, І.Л. Бородін, Є.В. Додін, В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, О.В. Кузьменко, О.І. Остапенко, В.К. Шкарупа, А.В. Баб’як, С.Ю. Беньковський, А.В. Іванов, Ю.І. Ковальчук, С.О. Короєд, О.М. Круглов, Р.О. Кукурудз, О.І. Миколенко, О.І. Савченко, М.Р. Сиротяк, Р.С. Титикало, Н.В. Хорощак та ін. Проте зазначена проблематика не була предметом їхнього цілеспрямованого дослідження, вони розкрили окремі аспекти в цій сфері, досліджуючи ширші або суміжні суспільні відносини. Тож мусимо констатувати, що проблема розгляду справ про адміністративні правопорушення в судах загальної юрисдикції потребує подальшого опрацювання.
  Отже, нерозробленість на науковому рівні цих питань, законодавча неврегульованість особливостей розгляду справ про адміністративні правопорушення в судах загальної юрисдикції і зумовили вибір теми дисертації.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконана у межах теми науково-дослідної діяльності кафедри конституційного та адміністративного права Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету «Актуальні проблеми адміністративно-правового регулювання діяльності публічної влади в Україні» (номер державної реєстрації 010U80008955).
  Особистий внесок здобувача полягає в дослідженні особливостей розгляду справ про адміністративні правопорушення в судах загальної юрисдикції.
  Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в тому щоб, на основі комплексного аналізу розкрити сутність та особливості розгляду справ про адміністративні правопорушення в судах загальної юрисдикції, розробити рекомендації щодо вдосконалення законодавства в цій сфері.
  Відповідно до поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:
  - виявити правову природу адміністративно-деліктних проваджень;
  - розкрити адміністративно-правовий статус судді, який здійснює провадження в справах про адміністративні правопорушення;
  - окреслити види адміністративних правопорушень, розгляд яких підвідомчий судам загальної юрисдикції;
  - визначити зміст і сутність провадження в справах про адміністративні правопорушення, які здійснюються судами загальної юрисдикції;
  - охарактеризувати особливості розгляду справ про адміністративне правопорушення та винесення за нею постанови;
  - з’ясувати особливості проваджень, які здійснюються судом під час перегляду справ про адміністративні правопорушення;
  - узагальнити міжнародний досвід розгляду справ про адміністративні правопорушення;
  - сформулювати шляхи удосконалення вітчизняного законодавства щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення в судах загальної юрисдикції.
  Об’єктом дослідження є суспільні відносини, які виникають під час розгляду справ про адміністративні правопорушення в судах загальної юрисдикції.
  Предметом дослідження є особливості розгляду справ про адміністративні правопорушення в судах загальної юрисдикції
  Методи дослідження. У ході дослідження використано систему методів наукового пізнання. За допомогою діалектичного методу розкрито юридичну сутність провадження в справах про адміністративні правопорушення (підрозділ 2.1); системно-структурний метод дозволив здійснити комплексний аналіз змісту особливостей розгляду справ про адміністративні правопорушення, стадії розгляду таких справ (розділи 1, 2); за допомогою соціологічного методу здійснено соціологічне опитування (додаток А).
  Методи аналізу та синтезу широко використані в усіх розділах дисертації. Вагомий внесок у виконання завдань дослідження зроблено завдяки використанню логіко-сематичного методу, який найширше використано з метою виявлення думок вчених-адміністративістів на зміст адміністративно-деліктних проваджень, шляхів удосконалення вітчизняного законодавства тощо (підрозділи 1.2, 3.2). Формально-догматичний метод став провідним практично в усіх розділах дослідження та найактивніше використаний з метою аналізу адміністративно-правового статусу судді, стадій розгляду справ про адміністративне правопорушення (підрозділи 1.2, 2.2-2.3). Метод класифікації став у нагоді в поділі на види адміністративних правопорушень, розгляд яких підвідомчий судам (підрозділ 1.3). Метод порівняльного правознавства дозволив здійснити компаративну характеристику міжнародного досвіду.
  Науково-теоретичним підґрунтям для виконання роботи стали наукові праці провідних вітчизняних вчених-адміністративістів. Вагомий методологічний внесок у розробку цієї проблеми зробили А.Б. Авер’янов, О.Ф. Андрійко, Н.О. Армаш, О.М. Бандурка, В.В. Богуцький, Г.П. Бондаренко, Ю.П. Битяк, В.М. Бевзенко, А.С. Васильєв, В.М. Гаращук, В.В. Галунько, І.П. Голосніченко, Є.В. Додін, Ю.В. Дубко, Р.А. Калюжний, С.В. Ківалов, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, С.Ф. Константинов, Б.А. Кормич, О.В. Кузьменко, Є.В. Куріний, Д.М. Лук’янець, Р.С. Мельник, Н.Р. Нижник, В.І. Олефір, В.П. Пєтков, С.В. Пєтков, О.П. Рябченко, О.Ю. Синявська, М.М. Тищенко, Н.В. Хорощак, В.К. Шкарупа, С.М. Штефан, О.М. Якуба та ін.
  Положення та висновки дисертації ґрунтуються на положеннях Конституції та законів України, інших нормативно-правових актів. Інформаційну й емпіричну основу дослідження становить узагальнення практики діяльності судів, які здійснювали провадження в справах про адміністративні правопорушення, публіцистичні, довідкові та статистичні матеріали, що стосуються зазначеної проблематики.
  Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є вагомим комплексним науковим дослідженням особливостей розгляду справ про адміністративні правопорушення в судах загальної юрисдикції. Вона характеризується новою постановкою проблем, дослідженням особливостей розвитку та напрямків удосконалення законодавства в зазначеній сфері.
  На основі проведеного дослідження автором сформульовано низку висновків і пропозицій, які відповідають вимогам наукової новизни, а саме
  вперше:
  - визначено сутнісну характеристику провадження в справах про адміністративні правопорушення, що здійснюються судом, яку описано через розкриття принципів адміністративного права, адміністративно-правового статусу, тлумачення адміністративно-правових норм, доказів і доказування;
  удосконалено:
  - розуміння адміністративно-деліктних проваджень як здійснення уповноваженими органами та посадовими особами адміністративних проваджень щодо вирішення справ про адміністративні правопорушення, за скоєння яких передбачається накладення адміністративних стягнень, з метою охорони прав та свобод людини і громадянина, встановленого правопорядку, права власності, запобігання правопорушенням і виховання осіб у дусі поваги до прав, честі та гідності інших, сумлінного виконання своїх обов’язків перед державою та суспільством;
  - класифікацію адміністративних правопорушень, розгляд яких здійснюється судами, коли в залежності від об’єкта посягання та сфери, у якій вони здійснюються; виділено певні їх види. Зокрема до правопорушень, об’єктом посягань яких є здоров’я людини, віднесено ті, що: безпосередньо здійснюють захист здоров’я; забезпечують профілактичний вплив на здоров’я людей; забезпечують захист людей від джерел підвищеної небезпеки; забезпечують протидію наркоманії; у сфері порушення правил виготовлення, придбання, зберігання, носіння та використання майна, яким може бути завдано шкоди життю та здоров’ю громадян; порушують встановлені законодавством вимоги щодо заняття народною медициною;
  - розуміння тлумачення принципу верховенства права в здійсненні провадження в справах про адміністративні правопорушення в контексті того, що постанова в справі про адміністративні правопорушення має бути законною (відповідати позитивно встановленому законодавству), гуманною та справедливою (відповідати теорії природного права) та соціально обґрунтованою;
  дістали подальшого розвитку:
  - положення про адміністративно-правовий статус судді, який здійснює провадження в справах про адміністративні правопорушення, що характеризується сукупністю правових засобів, які визначають місце та роль судді в адміністративно-правових відносинах під час розгляду справ про адміністративні правопорушення. Він складається з сукупності й обсягу його правосуб’єктності, обов’язків і прав, незалежності та недоторканості і спеціальної дисциплінарної відповідальності судді;
  - положення стосовно особливостей розгляду судом справ про адміністративні правопорушення, які визначаються тим, що саме на цій стадії приймається індивідуальний акт персоніфікованого характеру, у якому суддя на основі Конституції та законів України, керуючись при цьому принципом верховенства права, офіційно визнає особу, що притягається до адміністративної відповідальності, винною чи невинною та визначає міру її відповідальності;
  - провадження щодо перегляду судом справ про адміністративні правопорушення у зв’язку з оскарженням та опротестуванням, під яким розуміється перевірка постанови в справі про адміністративне правопорушення винесеної суб’єктом публічної адміністрації чи суддею місцевого суду щодо відповідності її принципу верховенства права;
  - міжнародний досвід розгляду справ про адміністративні правопорушення судами, у результаті чого виявлено, що в більшості країн із розвиненими засадами демократії та інститутами громадянського суспільства суб’єкти публічної адміністрації здійснюють квазісудовий розгляд справ про

  адміністративні правопорушення, а на суд лягає обов’язок здійснення контролю, зокрема за адміністративно-деліктною діяльністю публічної адміністрації, шляхом здійснення проваджень із оскарження, опротестування постанов про накладення адміністративних санкцій.
  Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що висновки можуть бути використані для подальших досліджень загальнотеоретичних питань, пов’язаних із вдосконаленням провадження в справах про адміністративні правопорушення, які здійснюються судом. Висновки та пропозиції, сформульовані дисертантом, можуть бути використані:
  - у науково-дослідній роботі – для поглиблення теорії адміністративно-деліктних проваджень і здійснення судом провадження в справах про адміністративні правопорушення;
  - у правотворчій діяльності – у вдосконаленні чинних нормативно-правових актів, що регулюють порядок провадження в справах про адміністративні проступки;
  - у навчальному процесі – під час викладання навчальної дисципліни «Адміністративне право України» – у висвітленні питань, що стосуються провадження в справах про адміністративні правопорушення (акт впровадження Херсонського державного університету від 03 червня 2011 р.);
  - у практичній діяльності судів – під час розгляду справ про адміністративні проступки та накладення адміністративних стягнень (акт впровадження Дніпровського районного суду м. Херсона від 20 червня 2011 р.).
  Особистий внесок здобувача. Наукове дослідження виконано здобувачем самостійно, з використанням останніх досягнень теорії адміністративного права, усі сформульовані в ньому положення та висновки обґрунтовано на основі особистих досліджень автора. У співавторстві видано навчальний посібник «Адміністративне право України» (здобувач написав підрозділи 7.2 – 7.3, обсяг 1 ум. др. арк.), колективну монографію «Адміністративно-правове регулювання у сфері господарювання (адміністративно-господарське право)» – здобувач написав підрозділи 3.1 – 3.2, обсяг 0,45 ум. др. арк.). У дисертації ідеї та розробки, які належать співавторам, не використовувались.
  Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення та висновки обговорювалися на засіданнях кафедри конституційного та адміністративного права Класичного приватного університету. Результати та висновки проведеного дослідження виголошувалися на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми правознавства очима молодих вчених» (м. Херсон, 2011 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми запобігання та протидії корупції і охорони права власності» (м. Херсон, 2011 р.).
  Публікації. Основні положення та результати дисертації відображено в одному начальному посібнику, написаному в співавторстві, одній колективній монографії, чотирьох наукових статтях, які надруковано у фахових наукових виданнях з юридичних дисциплін, двох збірниках тез доповідей на науково-практичних конференціях. Загальний обсяг публікацій – 3,4 авт. арк.
  Структура і обсяг дисертації дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, восьми підрозділів, висновків, додатків і списку використаних джерел. Обсяг основного тексту дисертації становить 198 сторінок, список використаних джерел (196 найменувань) – 23 сторінки, додатки – 15 сторінок.
 • Список літератури:
 • У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове розв’язання наукового завдання щодо визначення та удосконалення особливостей розгляду справ про адміністративні правопорушення в судах загальної юрисдикції. Здобувачем сформовано низку висновків, пропозицій і рекомендацій, спрямованих на вирішення зазначеного завдання. Основні з тих такі:
  1. Зроблено висновок, що вагомим різновидом адміністративної юрисдикції є адміністративно-деліктна діяльність суду – конституційно задекларована та розкрита у нормах адміністративного права компетентність судді здійснювати провадження в справах про адміністративні проступки щодо порушення, розслідування, розгляду, ухвалення рішення та контролю за виконанням постанови в таких справах. При цьому переважно судді місцевих та апеляційних судів здійснюють провадження щодо розгляду та винесення постанови в справах про адміністративне правопорушення, а також перегляду справи в результаті оскарження чи опротестування.
  2. Доведено, що адміністративно-правий статус судді, який здійснює провадження в справах про адміністративні проступки, полягає в тому, що він є громадянином України, який відповідно до Конституції та Закону України від 7 липня 2010 р. № 2453-VI «Про судоустрій і статус суддів» призначений чи обраний суддею, займає штатну суддівську посаду в місцевому або апеляційному суді, здійснює провадження в справах про адміністративні правопорушення, характеризується сукупністю правових засобів, що визначають місце та роль судді в адміністративно-правових відносинах під час розгляду справ про адміністративні правопорушення; цей статус складається з сукупності й обсягу його правосуб’єктності, обов’язків і прав, незалежності і недоторканості та спеціальної дисциплінарної відповідальності.
  3. Обґрунтовано, що адміністративні правопорушення, розгляд яких підвідомчий суду, залежно від об’єкта посягання та сфер, у яких вони вчиняються, поділяються на певні види. При цьому новелою адміністративно-деліктної діяльності суду є здійснення проваджень за скаргами юридичних осіб на постанову посадової особи МВС щодо здійснення правопорушення, скоєного в сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів відповідно до Закону України від 8 липня 2011 р. № 3673-VI «Про особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів».
  4. Доведено, що зміст провадження в справах про адміністративні правопорушення, які здійснюються судом, полягає в описі сукупності зовнішніх контурів (елементів) зазначеного феномена – поняття (меж), виду, стадій тощо: відповідно до діючого законодавства суд здійснює єдиний вид адміністративно-деліктного провадження – «звичайне судове провадження»; суддя, за незначними винятками, здійснює провадження в двох стадіях: 1) розглядає справи про адміністративне правопорушення та виносить за ними постанови; 2) здійснює перегляд справ у зв’язку з оскарженням та опротестуванням постанови у справі.
  5. Встановлено, що розгляд справи та винесення за нею постанови складається з таких етапів: підготовка справи до розгляду та до заслуховування; заслуховування справи; ухвалення постанови; доведення постанови до відома. При цьому виявлено, що постанова суду в справах про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги чи протесту прокурора, за винятком постанов про застосування стягнення, передбаченого ст. 32 КУпАП «Адміністративний арешт», а також постанов, прийнятих за результатами розгляду справ про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 185-3 КУпАП «Прояв неповаги до суду».
  6. Встановлено, що постанову в справі про адміністративне правопорушення, яку винесено в ході квазісудової діяльності суб’єктом публічної адміністрації, може бути оскаржено особою, яка притягується до адміністративної відповідальності, та потерпілим до місцевого суду; постанову судді першої інстанції в справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено особою, яку притягнуто до адміністративної відповідальності, її законним представником, захисником, потерпілим, його представником або на неї може бути внесено протест прокурора до апеляційного суду.
  7. Виявлено позитивний міжнародний досвід у сфері розгляду справ про адміністративні проступки судами, зокрема таке: основним завданням адміністративно-деліктної діяльності судів США є те, що вони здійснюють захист приватних осіб від свавілля бюрократії, у Великій Британії судді підтримують баланс між ефективною адміністративною владою і захистом окремих осіб від зловживання цією владою; у Латвії адміністративна відповідальність встановлюється з 14-річного віку, примусові заходи виховного характеру можуть застосовуватися також і щодо неповнолітніх від 11 до 14 років; у Болгарії щодо дрібних справ про адміністративні проступки суб’єкти публічної адміністрації уповноважені накласти на правопорушника адміністративне стягнення в спрощеному порядку; відповідно до КоАП Російської Федерації жодні докази для судді не можуть мати заздалегідь встановленої сили.
  8. Запропоновано численні зміни та доповнення до адміністративно-правових норм, зокрема дозволити судам розглядати певну категорію справ про адміністративні правопорушення за спрощеною процедурою; у новому КУпАП треба передбачити інститут адміністративної відповідальності юридичних осіб і встановити для них такі адміністративні санкції: попередження, штраф, припинення чи призупинення певного виду діяльності, конфіскація, призупинення діяльності та ліквідація; необхідно ввести адміністративну відповідальність свідка за відмову від показань і надання ним свідомо хибних показань у провадженнях за справами про адміністративні правопорушення; усі процесуальні норми провадження в справах про адміністративні правопорушення мають бути зосереджені в одному процесуальному нормативно-правовому акті – новому КУпАП; необхідно внести доповнення до КУпАП у вигляді додатку «Типовий бланк протоколу про адміністративне правопорушення»; є потреба встановлення адміністративної відповідальності за неявку свідка та інших осіб, які беруть участь у провадженні в справі про адміністративне правопорушення; потребує введення до діючого та нового КУпАП окремий розділ «Адміністративна відповідальність неповнолітніх», у якому слід відобразити особливості притягнення неповнолітніх до адміністративної відповідальності; для забезпечення об’єктивного неупередженого розгляду справи потрібно доповнити КУпАП такими нормами: ст. 278-1 «Обставини, які виключають можливість розгляду справи про адміністративне правопорушення уповноваженими органами, посадовими особами»; ст. 278 2. «Ухвали та постанови, які виносяться під час підготовки до розгляду справи про адміністративне правопорушення.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  1. Агєєв О.В. Прокурор як суб’єкт адміністративного процесу : авто¬реф. дис... канд. юрид. наук : спец. – 12.00.07 / О.В. Агєєв. – Х., 2006. – 18 с.
  2. Административное право зарубежных стран : [учебное пособие] / [Гудошников Л.М., Жданов А.А., Козырин А.К., Пащенко Е.Г., Сюкияйнен Л.Р.] ; за ред. Л.М. Гудошникова. – М. : Издательство «СПАРК», 1994. – 229 c.
  3. Адміністративна (поліцейська) діяльність органі внутрішніх справ. Спеціальна частина : [підручник] / за ред. В.В. Коваленка, Ю.І. Римаренка, В.І. Олефіра. – Тернопіль: Терно-граф, 2011. – 342 c..
  4. Адміністративне право України : [навчальний посібник] : [у 2-х томах] / [Галунько В.В., Олефір В.І., Пихтін М.П. та ін.] ; за заг. ред. В.В. Галунька. – Херсон : ХМД, 2011. – Т. : Загальне адміністративне право. – 320 с.
  5. Адміністративне право України : [підручник] / [Битяк Ю. П., Гаращук В. М., Дьяченко О. В., Зима О. Т., Зуй В. В.] ; за ред. Ю.П. Битяк. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – 544 с.
  6. Адміністративне право України : [підручник] / за заг. ред. Т.О. Коломоєць. – К. : Істина, 2011. – 480 с.
  7. Адміністративне право України в сучасних умовах (виклики початку ХХI століття) : [монографія] / [В. В. Галунько, В. І. Олефір, М. П. Пихтін, О. О. Онищук, Ю. В. Гридасов, М. М. Новіков, У. О. Палієнко, І. А. Дьомін, О. М. Єщук] ; за заг. ред. В.В. Галунька. – Херсон : ВАТ Херсонська міська друкарня, 2010. – 376 с.
  8. Адміністративне право України. Академічний курс : [підручник] : [у двох томах] : / гол. ред. колегія: В.Б. Авер’янов. – К. : Т. 1 : Загальна частина. – К. : Юридична думка, 2004. – 584 с.
  9. Адміністративне судочинство : [підручник] / [. Коломоєць Т.О., Пирожкова Ю.В., Газенко О.О., Мєліхова О.Ю., Сквірський І.О.] ; за заг. ред. Т.О. Коломоєць. – К. ; Запоріжжя : Істина, 2009. – 344 с.
  10. Алесеев С.С. Право : азбука – теория – философия : опыт комплекс-ного исследования / Сергей Сергеевич Алексеев. – М. : Статут, 1999. – 712 с.
  11. Аналіз стану здійснення судочинства судами загальної юрисдикції в 2010 р. (за даними судової статистики) : [Електронний ресурс] // Верховний суд України. – 2011. – Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua/clients/ vs.nsf/0/4034b350d7eb0b50c22578af00236e6d?opendocument&collapseview&restricttocategory=4034b350d7eb0b50c22578af00236e6d&count=500&.
  12. Баб’як А.В. Адміністративно-процесуальні строки : автореф. дис... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / А.В. Баб’як. – К., 2005. – 18 с.
  13. Бабич В.А. Адміністративна відповідальність за зберігання або транспортування алкогольних напоїв чи тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка: автореф. дис... канд. юрид. наук : спец. – 12.00.07 / В.А. Бабич. – Ірпінь, 2005. – 22 с.
  14. Беньковський С.Ю. Правові засади та принципи провадження у справах про адміністративні правопорушення : автореф. дис... канд. юрид. наук : спец. – 12.00.07 / С.Ю. Беньковський. – Ірпінь, 2009. – 19 с.
  15. Благодарний А.М. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про державну таємницю : автореф. дис... канд. юрид. наук : спец. - 12.00.07 / А.М. Благодарний. – К., 2006. – 18 с.
  16. Бобенко Н. Проведення судового слідства в апеляційному суді: суддівський угляд чи процесуальна необхідність / Н. Бобенко // Право України. – 2011. – № 6. – С. 198-204.
  17. Бородій В. Загнаний суддя, або чи допоможе судова реформа судам стати справді незалежними / Василь Бородій // Юридичний вісник України. 30 липня - 5серпня 2011. – № 30 (838). – С. 5.
  18. Бородін І.Л. Адміністративно-юрисдикційний процес : [монографія] / Іван Лук’янович Бородін. – К. : Алерта, 2007. – 184 с.
  19. Ващенко С.В. Адміністративна відповідальність за правопо¬рушення в галузі торговельної діяльності : автореф. дис... канд. юрид. наук : спец. – 12.00.07 / С.В. Ващенко. – Х., 1999. – 17 с.
  20. Виборність суддів: аргументи за і проти // Едуард Трегубов, Ярослав Абрамов, Анна Самойленко та ін. // Правовий тиждень. – 23 лютого 2010. – № 8 (186).
  21. Види складів адміністративних правопорушень : [Електронний ресурс] // Text. – 2011– Режим доступу : http://ua.textreferat.com/referat-6074-1.html
  22. Вища кваліфікаційна комісія суддів України вирішила направити подання до Вищої ради юстиції щодо звільнення судді, іншому – оголосила догану : [Електронний ресурс] // Вища кваліфікаційна комісія суддів України. – 2011 – Режим доступу: http://vkksu.gov.ua/6133/
  23. Вища кваліфікаційна комісія суддів України надала рекомендації щодо обрання на посаду судді безстроково та щодо переведення суддів до іншого суду в межах п’ятирічного строку : [Електронний ресурс] // Вища кваліфікаційна комісія суддів України. – 2011. – Режим доступу: http://vkksu.gov.ua/6132/.
  24. Власов Ю.Л. Проблеми тлумачення норм права : аторефер. дис. ... канд. юрид. наук. – спец. - 12.00.01 / Ю.Л. Власов. – К., 2000. – 17 с.
  25. Габричидзе Б.Н. Административное право : [учебник] / [Габричидзе Б.Н., Чернявский А.Г., Ким-Кимэн А.Н.] – М. : ООО «ТК Велби», 2003. – 480 с.
  26. Галунько В.В. Науковий коментар до Глави 13-А «Адміністративні корупційні правопорушення» : [Електронний ресурс] / В.В. Галунько, О.О. Онищук, О.М. Єщук // actual problems of corruption prevention and counteraction. – 2011. – Режим доступу : http://www.law-property.in.ua/laws-and-comments/74-naukovopraktychnyy-comment-some-provisions-of-law-on-the-principles-of-prevention-and-combating-corruption.html.
  27. Галунько В.М. Адміністративна відповідальність іноземців та осіб без громадянства в Україні : дис. канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / Віра Миколаївна Галунько. – К., 2010. – 184 с.
  28. Гнатюк С. С. Стадії провадження у справах про адміністративні проступки : автореф. дис... канд. юрид. наук : спец. – 12.00.07 / С. С. Гнатюк. – Л., 2010. – 18 с.
  29. Голяк Л. В. Порівняльне правознавство : [курс лекцій] / [Л.В. Голяк, А.С. Мацко, О.В. Тюріна]. – К. : МАУП, 2004. – 200 с.
  30. Горбач О.В. Адміністративна відповідальність неповнолітніх, батьків або осіб, які їх замінюють : автореф. дис... канд. юрид. наук : спец. - 12.00.07 // О.В. Горбач. – К., 2006. – 16 с.
  31. Господарський кодекс України : за станом на 1 вересня 2011 р. // Голос України вiд 14.03.2003. – № 49.
  32. Граждане как субъекты международного права : [Електронний ресурс] // 2011. – Режим доступу : http://5ka.ru/3/37088/1.html.
  33. Графік проведення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України конкурсу на заміщення вакантних посад судді серед кандидатів на посаду судді вперше на вересень 2011 року : [Електронний ресурс] // Вища кваліфікаційна комісія суддів України. – 2011. – Режим доступу: http://vkksu.gov.ua/diyalnist/124136/.
  34. Деліктний феномен в адміністративному праві України : автореф. дис... д-ра. юрид. наук : спец. – 12.00.07 / В.К. Колпаков. – К., 2005. – 37 с.
  35. Дисциплінарна відповідальність судді : [Електронний ресурс] // Вища кваліфікаційна комісія суддів України. – 2011. – Режим доступу: http://vkksu.gov.ua/discipline/1/.
  36. Єдиний державний реєстр судових рішень : [Електронний ресурс] // 2011. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Search/28.
  37. Закон за административните нарушения и наказания : 5 августа 2011 г. : [Електронний ресурс] // 2011. – Режим доступу : http://lex.bg/bg/ laws/ldoc/2126821377.
  38. Закон України «Про акціонерні товариства» : за станом на 1 вересня 2011 р. // Голос України вiд 05.11.2008 – № 211.
  39. Закон України «Про аудиторську діяльність» : за станом на 1 вересня 2011 р. // Голос України вiд 29.05.1993.
  40. Закон України «Про банки та банківську діяльність» : за станом на 1 вересня 2011 р. // Голос України вiд 23.01.2001 – № 12.
  41. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» // Голос України від 15.06.2011. – № 107.
  42. Закон України «Про господарські товариства» : за станом на 1 вересня 2011 р. // Голос України вiд 11.10.1991.
  43. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» : за станом на 1 вересня 2011 р. // Голос України вiд 25.07.2000.
  44. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» : за станом на 1 вересня 2011 р. // Голос України вiд 16.03.1995.
  45. Закон України «Про нотаріат» : за станом на 1 вересня 2011 р. // Голос України від 05.10.1993.
  46. Закон України «Про об’єднання громадян» : за станом на 1 вересня 2011 р. // Голос України від 18.07.1992.
  47. Закон України «Про оплату праці» : за станом на 1 вересня 2011 р. // Голос України від 25.05.1995.
  48. Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» : за станом на 1 вересня 2011 р. // Голос України вiд 23.02.1995.
  49. Закон України «Про особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку з підготовкою та проведенням футбольних матчів»: за станом на 1 вересня 2011 р. // Юридичний вісник України. – 13-19 серпня 2011. – № 32.
  50. Закон України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду» : за станом на 1 вересня 2011 р. // Голос України вiд 17.01.1995.
  51. Закон України «Про професійних творчих працівників та творчої спілки» : за станом на 1 вересня 2011 р. // Голос України від 06.11.1997.
  52. Закон України «Про режим іноземного інвестування» : за станом на 1 вересня 2011 р. // Голос України від 25.04.1996.
  53. Закон України «Про споживчу кооперацію» : за станом на 1 вересня 2011 р. // Голос України від 09.05.1992.
  54. Закон України «Про статус депутатів місцевих рад» : за станом на 1 вересня 2011 р. // Голос України вiд 25.03.1994.
  55. Закон України «Про судовий збір» : за станом на 1 вересня 2011 р. // Голос України вiд 03.08.2011. – № 142.
  56. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» : за станом на 1 вересня 2011 р.// Урядовий кур’єр від 12.08.2010. – № 148.
  57. Засідання ВККСУ з питань утворення Національної школи суддів України (8.12.2010 р.) : [Електронний ресурс] // Академiя суддiв України. – 2011.– Режим доступу: http://aj.court.gov.ua/news/712/show/.
  58. Заява щодо неправомірної поведінки судді : [Електронний ресурс] // Вища кваліфікаційна комісія суддів України. – 2011. – Режим доступу: http://vkksu.gov.ua/discipline/2/.
  59. Золотарьова Н.І. Провадження в справах про адміністративні правопорушення, що посягають на правові відносини обігу наркотичних засобів та психотропних речовин : автореф. дис... канд. юрид. наук : спец. – 12.00.07 / Н.І. Золотарьова. – К., 2000. – 20 с.
  60. Іванищук А.А. Виконання постанови про накладення адміністра-тивного стягнення / А.А. Іванищук // Актуальні проблеми запобігання та протидії корупції і охорони права власності : [збірник наукових праць]. – Херсон-Тернопіль : ХЮІ ХНУВС, ПАТ «Херсонська міська друкарня», 2011. – С. 53-57.
  61. Іванищук А.А. Поняття адміністративної відповідальності, яка застосовується суддею : [Електронний ресурс] / А.А. Іванищук // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 298–302. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ e-journals/FP/2011-2/11iaajzc.pdf.
  62. Іванищук А.А. Розгляд справ про адміністративне правопору¬шення, що здійснюються суддею / А.А. Іванищук // Митна справа. – 2011. – № 3(75), частина 2. – С. 178–181.
  63. Іванищук А.А. Стадії праводження у справах про адміністративні правопорушення, що здійснюються суддею / А.А. Іванищук // Юридичний вісник Причорномор’я. – Херсон : Айлант, 2011. – Вип. 3 (3). – Ч. 1. – С. 123-130.
  64. Іванов А.В. Експерт у провадженні у справах про адміністративні правопорушення : автореф. дис... канд. юрид. наук : спец. – 12.00.07 / А.В. Іванов. – Х., 2009. – 18 с.
  65. Йосифович Д.І. Адміністративна відповідальність посадових осіб органів місцевого самоврядування за корупційні діяння : автореф. дис... канд. юрид. наук : спец. – 12.00.07 / Д.І. Йосифович. – Л., 2009. – 20 с.
  66. Калюта Анна Борисівна. Адміністративно-юрисдикційна діяльність митних органів України : автореф. дис... канд. юрид. наук : спец. – 12.00.07 / Р.О. Кукурудз. – Х., 2007. – 18 с.
  67. Капліна О.В. Правозастосовне тлумачення судом норм криміналь¬но-процесуального права : аторефер. дис… докт. юрид. наук. : спец. – 12.00.09 / О.В. Капліна – К., 2009. – С. 17.
  68. Карабань В.Я. Тлумачення актів цивільного законодавства України : автореф. дис. …канд. юрид. наук : спец. - 12.00.03 / В.Я. Карабань. – Одеса, 2007. – 18 с.
  69. Ковальчук Ю.І. Неповнолітній як суб’єкт адміністративної відпо-відальності : автореф. дис... канд. юрид. наук : спец. – 12.00.07 / Ю.І. Коваль-чук. – К., 2007. – 20 с.
  70. Кодекс адміністративного судочинства України : [науково-практич-ний коментар] // [Армаш Н.О., Бандурка О.М., Басов А.В. та ін.] ; за заг. ред. А.Т. Комзюка. – К. : Прецедент; Істина. – 823 с.
  71. Кодекс адміністративного судочинства України : за станом на 1 вересня 2011 р. // Голос України вiд 23.08.2005. – № 158.
  72. Кодекс законів про працю України : за станом на 1 вересня 2011 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1971. – Додаток до № 50.
  73. Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ : по состоянию на 1 сентября 2011 г. : [Електронний ресурс] // Кодексы и Законы Российской Федерации. – 2011 – Режим доступа : http://whttp://www.zakonrf.info/koap.
  74. Кодекс професійної етики судді : затверджено 24 грудня 2002 р. V з’їздом суддів України : [Електронний ресурс] // UA PRAVO – 2011– Режим доступу: http://uapravo.net/data/base43/ukr43441.htm.
  75. Кодекс України про адміністративні правопорушення : [науково-практичний коментар] / [Р. А. Калюжний, А. Т. Комзюк, О. О. Погрібний та ін.] ; за заг ред. А. Т. Комзюка – К. : Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 781 с.
  76. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 – № 8073-X : за станом на 1 травня 2011 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – № 51. – Ст. 1122.
  77. Коломоєць Т.О. Штрафи за законодавством про адміністративні правопорушення : автореф. дис... канд. юрид. наук : спец. – 12.00.07/ Т.О. Коломоєць. – Х., 1999. – 16 с.
  78. Колотило О. Прокурорський нагляд за додержанням законів про адміністративні правопорушення: проблемні питання / О. Колотило // Право України. 2011. – № 6. – С. 212-217.
  79. Колпаков В.К Адміністративне право України : [підручник] / В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 544 с.
  80. Колпаков В.К. Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне право) : [навчальний посібник] / Валерій Костянтинович Колпаков. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 256 с.
  81. Колпаков В.К. Адміністративно-деліктний правовий феномен : [монографія] / Валерій Костянтинович Колпаков. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – 528 с.
  82. Комзюк А.Т. Адміністративний процес України : [навчальний посібник] / А.Т. Комзюк, В.М. Бевзенко, Р.С. Мельник. – К. : Прецедент, 2007. – 531 с.
  83. Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод : [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – 5 серпня 2010. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi–bin/laws/main. cgi?nreg=995_004
  84. Конституционное право Италии свобод : [Електронний ресурс] // 2011. – Режим доступа : http://refspace.ru/06/dok.php?id=00124.
  85. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
  86. Корнієць В.В. Адміністративно-правові основи відповідальності за правопорушення у санітарно-епідеміологічній сфері в контексті адміні-стративно-правової реформи в Україні : автореф. дис... канд. юрид. наук : спец. –12.00.07 / В.В. Корнієць. – Запоріжжя, 2010. – 20 с.
  87. Короєд С.О. Судовий розгляд справ про адміністративні проступки : автореф. дис... канд. юрид. наук : спец. – 12.00.07 / С.О. Короєд. – К., 2009. – 20 с.
  88. Костенко О.І. Тлумачення актів адміністративного законодавства : аторефер. дис… канд. юрид. наук. : спец. – 12.00.07 / О.І. Костенко. – Запоріжжя, 2011. – 18 с.
  89. Круглов О.М. Доказування і докази у справах про адміністративні правопорушення посадових осіб : автореф. дис... канд. юрид. наук : спец. –12.00.07 / О.М. Круглов. – Х., 2003. – 18 с.
  90. Ктіторов М.О. Принципи провадження в справах про адміні¬стративні правопорушення та забезпечення їх реалізації в діяльності ОВС : автореф. дис... канд. юрид. наук : спец. – 12.00.07 / М.О. Ктіторов. – Ірпінь, 2009. – 19 с.
  91. Кубко Є. Міжнародно-правові стандарти в господарському судо-чинстві (методологічні питання) / Є. Кубко // Право України. – 2011. – № 6. – С. 21-28.
  92. Кузьменко О.В. Адміністративний процес у парадигмі права : автореф. дис... д-ра юрид. наук. : спец. –12.00.07 / О.В. Кузьменко. – К., 2006. – 32 с.
  93. Куйбіда Р. Добір суддів: призначення чи вибори? : [Електронний ресурс] / Роман Куйбіда // Центр політико правових реформ. – 2006. – Режим доступу : http://www.pravo.org.ua/index.php/2010-03-07-18-06-07/laworganisand statussuddiv/137-selection-of-judges-appointment-or-election-ua.
  94. Кукурудз Р.О. Апеляція в адміністративно-юрисдикційному про¬цесі : питання теорії та практики : автореф. дис... канд. юрид. наук : спец. – 12.00.07 / Р.О. Кукурудз. – Запоріжжя, 2010. – 23 с.
  95. Купін А.П. Правове регулювання застосування конфіскації та оплатного вилучення в адміністративно-юрисдикційній сфері : автореф. дис... канд. юрид. наук : спец. – 12.00.07 / А.П. Купін. – Запоріжжя, 2009. – 21 с.
  96. Куян І.А. Адміністративна відповідальність за екологічні право-порушення : автореф. дис... канд. юрид. наук : спец. – 12.00.07/ І.А. Куян. – К., 2001. – 18 с.
  97. Літошенко О.С. Адміністративна відповідальність в системі юридичної відповідальності : автореф. дис... канд. юрид. наук : спец. – 12.00.07 / О.С. Літошенко. – К., 2005. – 21 с.
  98. Луговий І.О. Адміністративна відповідальність за правопо¬рушення, що посягають на здійснення народного волевиявлення та встановлений порядок його забезпечення : автореф. дис... канд. юрид. наук : спец. – 12.00.07 / І.О. Луговий. – К., 2007. – 19 с.
  99. Лунін С. Судді, яких ми отримуємо, – це кіт у мішку / Сергій Лунін // Дзеркало тижня. – Серпень 2009. –№ 28.
  100. Мартиненко Б.Д. Гарантії суб’єктів провадження у справах про адміністративні проступки : автореф. дис... канд. юрид. наук : спец. – 12.00.07 / / Б.Д. Мартиненко. – Л., 2007. – 14 с.
  101. Мартиненко В.М. Формування суддівського корпусу в Україні: проблеми та напрями вдосконалення свобод : [Електронний ресурс] / В.М. Мартиненко // 2001. – Режим доступу: www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2011-1/doc/5/02.pdf.
  102. Мартиновський В.В. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів санітарно-епідеміологічної служби : : автореф. дис... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / В.В. Мартиновський. – Х., 2008. – 19 с.
  103. Марфіна Н.В. Адміністративна відповідальність за порушення лісового законодавства : автореф. дис... канд. юрид. наук : спец. – 12.00.07 // Н.В. Марфіна. – К., 2007. – 22 с.
  104. Миколенко О.І. Проблеми відшкодування шкоди, заподіяної адміністративним правопорушенням : автореф. дис... канд. юрид. наук : спец. –12.00.07 / О.І. Миколенко. – О., 2000. – 19 с.
  105. Митний кодекс України від 11 липня 2002 р. № 92-ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №38–39. – Ст. 288.
  106. Мілімко Л.В. Адміністративна відповідальність за правопо¬рушення у сфері земельних відносин : автореф. дис... канд. юрид. наук : спец. – 12.00.07 // Л.В. Мілімко. – Ірпінь, 2009. – 20 с.
  107. Морозова В.О. Адміністративна відповідальність за правопору¬шення проти громадської моралі : автореф. дис... канд. юрид. наук : спец. – 12.00.07 / В.О. Морозова. – Ірпінь, 2003. – 16 с.
  108. Муравйов В. Захист прав людини в Європейському Союзі / В. Муравйов, О. Святун // Право України. – 2011. – № 6. – С. 85–99.
  109. Наєнко С.І. Адміністративна відповідальність юридичних осіб за правопорушення в сфері обігу наркотичних засобів : автореф. дис... канд. юрид. наук : спец. – 12.00.07 / С.І. Саєнко. – Х., 2007. – 21 с.
  110. Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 10 квітня 2007 р. № 47 «Про затвердження Інструкції про порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення законодавства про ліцензування певних видів гос¬по¬дарської діяльності» : [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – 201. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user=a
  111. Наказ Державної служби експортного контролю України від 9 січня 2004 р. № 4 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в галузі державного експортного контролю» : [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – 201. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user=a
  112. Наказ Міністерства аграрної політики України від 11 серпня 2005 р. № 375 «Про затвердження Положення про порядок оформлення органами Державної служби з карантину рослин України матеріалів про адміністративні правопорушення» : [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – 2011. – Режим доступу : http://zakon1. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user=a
  113. Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 22 лютого 2001 р. № 185 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення» : [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – 2011. – Режим доступу : http://zakon1.rada. gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user=a
  114. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 26 жовтня 2001 р. № 428 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення законодавства України щодо забезпечення якості лікарських засобів» : [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – 2011. – Режим доступу : http://zakon1. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user=a
  115. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 14 березня 2007 р. № 99 «Про затвердження форми протоколу про адміністративне правопорушення та порядок її заповнення» : [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – 2011. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user=a
  116. Наказ Мінпраці, Мін’юсту і Мінфіну від 28 червня 1993 р. №43 «Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» : [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – 2011. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user=a.
  117. Наказ МОЗ України від 2 лютого 2011 р. №49 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики» // Офіційний вісник України. – 2011. – № 13. – С. 184.
  118. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства : [учебник] / Владик Сумбатович Нерсесянц. – М. : Норма-Инфра, 1999. – 552 c.
  119. Нижникова В.В. Адміністративно-процесуальний статус суб’єктів провадження в справах про порушення митних правил : автореф. дис... канд. юрид. наук : спец. – 12.00.07 / В.В. Нижникова. – Ірпінь, 2008. – 20 с.
  120. Оголошення про конкурс на заміщення вакантних посад суддів у місцевих судах загальної юрисдикції Вінницької, Донецької, Луганської та Харківської областей : [Електронний ресурс] // Вища кваліфікаційна комісія суддів України. – 2011. – Режим доступу: http://vkksu.gov.ua/diyalnist/141245/
  121. Остапенко О.І. Адміністративна діяльність : [навчальний посіб¬ник] // за заг. ред. О.І.Остапенка. – Львів : ЛІВС, 2002 р. – 252 с.
  122. Остапенко О.І. Адміністративно-правовий захист встановленого порядку в Україні : [навчальний посібник] / О.І. Остапенко. – Л. : ЛДУВС, 2008. – 345 с.
  123. Остапенко О.І. Суб’єкти, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення : [навчальний посібник] / О.І. Остапенко. – Л. : Освіта, 2009. – 212 с.
  124. Подцерковний О. Щодо зовнішнього виміру поняття «Господар-ський процес» / О. Подцерковний // Право України. – 2011. – № 6. – С. 4–11.
  125. Постанова Голови Верховного Суду України від 4 вересня 2002 р. // Вісник Верховного суду України. – 2002. – № 5.
  126. Постанова Верховної Ради України від 26 січня 1993 р. № 2941-XІІ «Про застосування статей 154, 155-6 Кримінального кодексу України та статей 160-2, 208-1 КУпАП» : [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – 2011. – Режим доступу : http://zakon1.rada. gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user=a.
  127. Постанова Голови Верховного Суду України від 1 березня 2004 р. // Рішення Верховного суду України. – 2004 р. – № 2.
  128. Постанова Голови Верховного Суду України від 11 червня 1999 р. : [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – 2011. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg =n0133700-99
  129. Постанова Голови Верховного Суду України від 16 липня 2003 р. // Рішення Верховного суду України. – 2004. – № 1.
  130. Постанова Голови Верховного Суду України від 17 травня 2004 р. // Рішення Верховного суду України. – 2004. – № 2.
  Постанова Голови Верховного Суду України від 20 березня 2001 р. : [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – 2011. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.
  131. Постанова Голови Верховного Суду України від 24 жовтня 2000 р. : [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – 2011. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg= n0131700-00
  132. Постанова Голови Верховного Суду України від 27 жовтня 2003 р. // Рішення Верховного суду України. – 2004. – № 3.
  133. Постанова Голови Верховного Суду України від 28 липня 2000 р. : [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – 2011. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=n 0140700-00
  134. Постанова Голови Верховного Суду України від 31 березня 1999 р. «Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше ніж через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – два місяці з дня його виявлення» : [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – 2011. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main
  135. Постанова Голови Верховного Суду України від 6 березня 2000 р. : [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – 2011– Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg= n0130700-00
  136. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2003 року № 1679 «Про формування і ведення Реєстру корпоративних прав держави» // Офіційний вісник України. – 2003 р. – № 44. – С. 41.
  137. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993р. №245 «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» : [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – 2011. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user=a
  138. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16 вересня 2011 р. № 5 «Про затвердження Положення про Науково-консультативну раду при Верховному Суді України» // Вісник Верховного суду України. –2011. – № 10. – ст. 25.


  139. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 10 грудня 2004 р. № 17 Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля : [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – 2011. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user=a
  140. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 11 червня 2004 р. № 11 «Про окремі питання, що виникають при застосуванні судами положень ст. 276 Кодексу України про адміністративні правопорушення» : [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – 2011. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg= v0011700-04
  141. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 р. № 14 «Про практику застосування судами України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті» : за станом на 19 грудня 2008 р. : [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – 2011. – Режим доступу : http://zakon1.rada. gov.ua/cgi-bin/laws/main.
  142. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 р. № 8 «Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у кримінальному судочинстві» : [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – 2011. – Режим доступу : http://zakon1. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0008700-03
  143. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 червня 1988 р. № 6 «Про практику розгляду судами скарг на постанови у справах про адміністративні правопорушення» : за станом на 25 травня 1998 р. : [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – 2011. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg= v0006700-88.
  144. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 березня 1986 р. № 3 «Про практику застосування судами України законодавства у справах про порушення правил адміністративного нагляду» : за станом 26 жовтня 1995 р. : [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – 2011. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user=a.
  145. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 3 грудня 1997 р. № 12 «Про внесення змін і доповнень у деякі постанови Пленуму Верховного Суду України» : за станом на 4 червня 2010 р. : [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – 2011. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cg
  146. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 3 жовтня 1986 р. № 10 «Про практику застосування судами України законодавства, спрямованого на подолання пияцтва і алкоголізму, викоренення самогоноваріння і виконання постанови Пленуму Верховного Суду України з цього питання» : за станом на 3 грудня 1997 р. : [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – 2011. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user=a
  147. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 4 червня 1993 р. № 3 «Про внесення змін і доповнень у деякі постанови Пленуму Верховного Суду Української РСР в кримінальних справах» : [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – 2011. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=v0007700-10
  148. Постанова Правління фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття від 24 квітня 2003 р. № 196 «Про затвердження Інструкції з оформлення органами Фонду загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття матеріалів про адміністративні правопорушення» : [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – 2011. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user=a
  149. Право на оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення є однією з гарантій захисту прав особи : [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://vse-pro-vse.com/forum/topic. php?forum= 6&topic=76
  150. Правознавство. Кредитно-модульний курс : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів] / [Копиленко О.Л., Римаренко Ю.І., Мозковий Л.І., Кушерець В.І., Борщов В.В.] – К. : ВД "Професіонал", 2007. – 400 c.
  151. Практика розгляду судами справ про адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління (статті 185-185-2 КУпАП) : [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховного Суду України. – 2011. – Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua/ clients/vs.nsf/0/88de37edf92c0be2c32572c900333d8f?opendocument&collapsevie
  152. Практика розгляду судами справ про адміністративні правопорушення у сфері грального бізнесу, відповідальність за які передбачена ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення : [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Верховного Суду України. – 2011. – Режим доступу : http://www.scourt.gov.ua/clients/ vs.nsf/0/2786c1fdb78
  153. Притика Д. Актуальні питання кодифікації господарського судочинства в Україні / Д. Притика // Право України. – 2011. – № 6. – С. 29–41.
  154. Пробко І.Б. Провадження у справах про порушення законодавства з фінансових питань : автореф. дис... канд. юрид. наук : спец. – 12.00.07/ І.Б. Пробко. – Л., 2009. – 20 с.
  155. Продаймо С.В. Адміністративні правопорушення у митній сфері : автореф. дис... канд. юрид. наук : спец. – 12.00.07 / С.В. Продайко. – Ірпінь, 2003. – 20 с.
  156. Рейтинговий список кандидатів на посаду судді вперше (додаток до рішен
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн

ПОШУК ГОТОВОЇ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ АБО СТАТТІ


Доставка любой диссертации из России и Украины