Економічний механізм адаптації підприємств до кризових умов :

LATEST NEWS

Бесплатное скачивание авторефератов
СКИДКА НА ДОСТАВКУ РАБОТ!
ВНИМАНИЕ АКЦИЯ! ДОСТАВКА ОТДЕЛЬНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИССЕРТАЦИЙ!
Авторские отчисления 70%
Снижение цен на доставку работ 2002-2008 годов

 

THE LAST FEEDBACK

Порядочные люди. Приятно работать. Хороший сайт.
Спасибо Сергей! Файлы получил. Отличная работа!!! Все быстро как всегда. Мне нравиться с Вами работать!!! Скоро снова буду обращаться.
Отличный сервис mydisser.com. Тут работают честные люди, быстро отвечают, и в случае ошибки, как это случилось со мной, возвращают деньги. В общем все четко и предельно просто. Если еще буду заказывать работы, то только на mydisser.com.
Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм!
Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни. Рекомендую этот ресурс! • title:
 • Економічний механізм адаптації підприємств до кризових умов
 • The number of pages:
 • 230
 • university:
 • ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • The year of defence:
 • 2012
 • brief description:
 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
  ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  На правах рукопису


  Кудлаєнко Сергій Володимирович

  УДК 658.1:330.3(477)


  Економічний механізм адаптації підприємств до кризових умов спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами
  (за видами економічної діяльності)


  Дисертація на здобуття наукового ступеня
  кандидати економічних наук


  Науковий керівник:
  Чорна Людмила Олександрівна
  доктор економічних наук,
  професор  м. Хмельницький – 2011
  ЗМІСТ
  ВСТУП…………………………………………………………………………….4

  РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АДАПТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗОВИХ ЯВИЩ…………………………………………………12
  1.1. Еволюція наукових поглядів щодо кризових коливань та їх періодичності…………………………………………………………………….12
  1.2. Наукові засади адаптації підприємств в умовах кризи…………………...30
  1.3. Формування системи адаптивного управління підприємством в умовах кризи ……………………………….……………………………..……………...45
  Висновки за першим розділом………………………………………………….62

  РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ КРИЗИ ……………………………………………………………….65
  2.1. Процедура аналізу умов функціонування з метою виявлення кризових явищ у діяльності підприємств машинобудування ..………………………….65
  2.2. Моделі діагностики кризових явищ у діяльності підприємств машинобудування…………………….………………….……..……………..…90
  2.3. Прояви криз у діяльності підприємств машинобудування …………….107
  Висновки за другим розділом…………………………………………………125

  РОЗДІЛ 3 РОЗРОБКА ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ АДАПТАЦІЇ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ДО КРИЗОВИХ УМОВ ………..131
  3.1. Складові елементи економічного механізму адаптації підприємства до кризових умов………………………………………………………………….131
  3.2. Функції підприємства щодо запровадження економічного механізму адаптації до кризових умов……………………………………………………148
  3.3. Процедура впровадження економічного механізму адаптації підприємства до кризових умов………………………………………………161
  3.4. Визначення економічної ефективності реалізації механізму адаптації підприємства до кризових умов……………………………………………….169
  Висновки за третім розділом……………………………………….….………180

  ВИСНОВКИ…………………………………………………………..….……..184

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………….…………..187

  ДОДАТКИ………………………………………….……………………….…..204


  ВСТУП

  Актуальність теми. Формування ринкових умов господарювання підприємств в Україні часто зумовлене внутрішніми суперечностями розвитку економіки країни, втратою зв’язків із підприємствами сусідніх країн, відсутністю досвіду самостійної роботи, недосконалістю зовнішніх ринків збуту. На сьогодні умови функціонування підприємств визначаються особливостями розвитку світової фінансової кризи та неготовністю підприємств працювати у складних мінливих умовах.
  Одним із засобів успішного функціонування вітчизняних підприємств є адаптивне управління, методи якого забезпечують ефективне реагування на зміни, що загрожують нормальній роботі підприємств, зниженню рівня їх негативних впливів і наслідків. Проте відсутність на багатьох вітчизняних підприємствах, в тому числі машинобудівних, цілісної високоефективної системи управління, адекватної вимогам мінливого ринкового середовища та спрямованої на забезпечення стабільного і успішного господарювання, актуалізує завдання вдосконалення та розвитку науково-методичних підходів адаптивного управління, застосування якого сприятиме підвищенню ефективності функціонування та соціально-економічному розвитку підприємств.
  Дослідження проблем адаптації машинобудівних підприємств до кризових умов зумовлюється недостатніми теоретико-методологічними розробками та необхідністю ефективно функціонувати в умовах невизначеного зовнішнього середовища. Саме ці проблеми функціонування вітчизняних підприємств в кризових умовах зумовили вибір теми дослідження та необхідність створення економічного механізму адаптації підприємств до кризових умов.
  Питанням адаптації підприємств присвячені праці таких зарубіжних вчених, як Р.Л. Акофф, І. Ансофф, П. Дойль, Дж. Долан, К. Кернс, Г.Б. Клейнер, Д. Ліндсей, П. Мотт, М. Мескон, Р. Піндайкл, Т. Сааті, У. Скотт, Т. Хейман. Теоретичні аспекти адаптації до мінливих умов господарювання досліджували вітчизняні вчені: І.В. Алєєксєв, М.М. Будник, М.П. Войнаренко, С.Б. Виноградський, І.З. Крет, Т.В. Ландіна, В.Л. Петренко, О.І. Савченко, Л.В. Соколова, В.І. Скурихін, М.В. Стецько, Л.О. Чорна та інші.
  На даний момент наукові праці щодо вивчення адаптації підприємств є різноплановими відсутня їх систематизація і не сформована наукова концепція. Недостатньо ґрунтовними є вивчення особливостей функціонування вітчизняних підприємств у кризових умовах та пристосування до них.
  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась з метою розробки наукових засад впровадження економічного механізму адаптації на підприємствах, що функціонують у кризових умовах, і є складовою частиною робіт, виконаних згідно з планами науково-дослідної тематики Хмельницького національного університету та Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету. В межах держбюджетної теми “Розробка механізмів ефективного управління машинобудівними підприємствами в системі підвищення їх конкурентоспроможності та прибутковості на внутрішньому та зовнішньому ринках” (номер державної реєстрації ДР 0110U002218) автором запропоновано формування системи адаптивного управління на вітчизняних підприємствах в умовах кризи. Прийнято участь у виконанні госпдоговірної теми “Механізми адаптації та управління ризиками у діяльності промислових підприємств” (номер державної реєстрації ДР 0111U005887), в рамках якої автором розроблено теоретичні основи і процедуру формування та реалізації економічного механізму адаптації підприємства до кризових умов та запропоновано методику визначення ефективності реалізації даного механізму. В межах держбюджетної теми “Управління консалтинговою діяльністю в сфері АПК” (номер державної реєстрації ДР 0110U005067) автором запропоновано впроваджувати на підприємствах економічний механізм їх адаптації до кризових умов та держбюджетної теми “Моделювання варіативних стратегій розвитку території на прикладі м. Вінниці” (номер державної реєстрації ДР 0109U003918) автором запропоновано процедуру виявлення кризових явищ у діяльності підприємств.
  Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка теоретичних основ і комплексу науково-методичних рекомендацій щодо формування і запровадження економічного механізму адаптації підприємств машинобудування до кризових умов. Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі наукові завдання:
   розкрити сутність окремих понять, уточнити та доповнити понятійний апарат щодо адаптації підприємств до кризових умов функціонування;
   узагальнити та доповнити види адаптації підприємств для більш широкого розкриття характеру їх адаптаційної діяльності;
   розробити науково-методичні підходи щодо аналізу кризового середовища функціонування підприємств;
   виявити сфери прояву криз у діяльності вітчизняних підприємств машинобудування на основі побудови “поля криз”;
   розробити теоретико-методологічні основи та практичні аспекти формування та застосування економічного механізму адаптації підприємств до кризових умов;
   визначити особливості впровадження економічного механізму адаптації до кризових умов у діяльність машинобудівних підприємств;
   розробити процедуру вибору адаптаційних інструментів при впровадженні економічного механізму адаптації до кризових умов;
   сформувати систему показників оцінки економічної ефективності застосування економічного механізму адаптації до кризових умов;
   визначити характер отриманих результатів, шляхом розкриття змістовності видів ефектів адаптації.
  Об’єктом дослідження є процеси забезпечення ефективності функціонування підприємств машинобудування та їх адаптації до кризових умов.
  Предметом дослідження є теоретичні, методологічні аспекти та прикладні інструменти формування та застосування економічного механізму адаптації підприємств до кризових умов.
  Основні методи дослідження. Для досягнення поставленої мети у процесі дослідження були використані такі методи наукового пізнання: історичного аналізу – для вивчення генезису наукових підходів щодо трактування понять: “криза”, “криза підприємства”, “адаптація підприємств”; аналізу та синтезу – для деталізації об’єкта та предмета дослідження; метод порівняння – для співставлення фактичних даних за окремі періоди та роки; метод наукової класифікації і систематизації – для виокремлення чинників позитивного та негативного впливу кризових явищ на діяльність вітчизняних підприємств; факторного, економічного та статистичного аналізу – для виявлення прояву криз та їх впливу на діяльність підприємств.
  Інформаційною базою дослідження є Закони України, Укази Президента України, Постанови Кабінету Міністрів України, що регламентують діяльність підприємств, офіційні матеріали Державного комітету статистики, матеріали звітності окремих підприємств машинобудування, монографії, періодичні, наукові видання, фахові збірники наукових праць.
  Наукова новизна результатів дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та науковому вирішенні завдання розробки економічного механізму адаптації машинобудівних підприємств до кризових умов. Основні положення дисертаційної роботи, які отримані особисто автором і визначають її наукову новизну, полягають у такому:

  вперше:
   розроблено теоретико-методологічні основи формування і застосування економічного механізму адаптації підприємств до кризових умов, які обґрунтовують необхідність впровадження та створюють наукове підґрунтя процесів адаптації, що в результаті дозволяє підприємствам формувати гнучку систему управління та вчасно реагувати на прояви криз, не втрачаючи своїх позицій на ринку (с. 134-150);
  удосконалено:
   систему визначення ефективності застосування економічного механізму адаптації до кризових умов на підприємстві, яка, на відміну від існуючих, передбачає: зіставлення результатів його діяльності у кризових умовах із впровадженням економічного механізму адаптації та без нього; введення у розрахунок показника “адаптаційні можливості підприємства”, що дало змогу не лише кількісно, але й якісно оцінити результати впровадження економічного механізму адаптації підприємств до кризових умов (с. 176-178);
   методичні підходи щодо аналізу внутрішнього середовища підприємства в кризових умовах, шляхом побудови “поля криз”, які дають можливість комплексно оцінити ступінь враження сфер діяльності підприємства кризовими явищами, визначити характер їх та окреслити можливі напрями їх поширення у діяльності підприємства з метою їх локалізації (с. 153-157);
  отримали подальшого розвитку:
   ознаки класифікації видів криз на підприємстві, зокрема: за інтенсивністю протікання (стрімка, затяжна), за характером перебігу (явна та прихована), які у сукупності доповнюють теоретичні аспекти вивчення цих явищ та створюють передумови їх виявлення і діагностування в діяльності підприємств (с. 26, 27);
   види адаптації підприємств, шляхом доповнення класифікаційних ознак, а саме за: глибиною необхідних змін (поведінкова і символічна), можливістю впливу підприємства на умови функціонування (реактивна і проактивна), черговістю змін (первинна і вторинна), сферами сприйняття (соціальна, виробнича, економічна, управлінська), характером впливу на ринок (викривлена і ринкова), які розширюють сфери застосування адаптаційних інструментів і визначають характер адаптаційної діяльності підприємств (с. 35-42);
   понятійний апарат економічної науки завдяки розкриттю сутності понять “криза”, “криза підприємства”(с. 24), “адаптація підприємства” (с. 35) та введення таких понять як: “ефективний період адаптації” (с. 140), “об’єкт адаптаційного впливу” (с. 141), “адаптаційні заходи” (с. 147), “ефект адаптації” (с. 174), “адаптаційні можливості підприємства” (с. 175), що у сукупності доповнило наукові здобутки щодо адаптації вітчизняних підприємств до кризових умов;
   система управління, яка передбачає послідовне і обґрунтоване впровадження економічного механізму адаптації і дозволяє визначити доцільність застосування адаптаційних заходів та їх вибір у залежності від видів криз, адаптації, об’єкту адаптаційного впливу, адаптаційних важелів (с. 163-168);
   змістовність адаптаційних ефектів, які підприємство може отримати в результаті застосування економічного механізму адаптації і визначати характер адаптації у подальшому функціонуванні (с. 179-181).
  Практичне значення одержаних результатів. Сформовані та обґрунтовані наукові положення і рекомендації є основою для ефективного пристосування вітчизняних підприємств до кризових умов. Одержані результати дисертаційної роботи використовуються підприємствами, зокрема, в їх управлінській діяльності. Рекомендації автора щодо впровадження економічного механізму адаптації до кризових умов використовуються у роботі підприємств: ПрАТ “Калинівський машзавод” (довідка про впровадження № 1563 від 9.09.2011 р.), ДП “Новатор” (довідка про впровадження № 234 від 5.09.2011 р.), ТОВ “Завод “Красилівмаш” (довідка про впровадження № 54 від 12.08.2011 р.).
  Одержані результати запроваджено у навчальний процес вищих навчальних закладів, а саме Хмельницького національного університету при викладанні економічних дисциплін “Економічна безпека”, “Менеджмент і маркетинг” (довідка про впровадження № 234 від 10.09.2011 р.) та Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету при викладанні дисциплін “Менеджмент”, “Управління адміністративною діяльністю” (довідка про впровадження № 01-27/119 від 14.09.2011 р).
  Особистий внесок здобувача. Сформульовані у дисертації наукові результати отримані автором самостійно і є особистим науковим доробком. Наукові результати, що отримані в дисертаційній роботі, опубліковані у фахових наукових виданнях.
  Апробація результатів дисертації. Основні положення і теоретичні висновки дисертації доповідались та обговорювались на міжнародних науково-практичних конференціях: “Конкурентоспроможність людського потенціалу за умов розвитку міжнародних інтеграційних процесів” м. Хмельницький, Хмельницький національний університет, 24–26 жовтня 2007 р.; “Ринки товарів та послуг України в умовах економічного зростання”, м. Вінниця, Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, 11 вересня 2008 р.; “Трансформації світової економіки в умовах кризового розвитку”, м. Сімферополь, Таврійський національний університет ім. Вернадського, 24–25 вересня 2009 р.; “Перспективи підвищення економічного, інноваційно-інвестиційного та соціально-трудового потенціалу України за умов розвитку інтеграційних процесів”, м. Хмельницький – с.м.т. Сатанів, Хмельницький національний університет, 11–12 жовтня 2009 р.; “Теорія і практика сучасної економіки”, м. Черкаси, Черкаський державний технологічний університет, 14–16 жовтня 2010 р.; “Статистична оцінка соціально-економічного розвитку”, м. Хмельницький, Хмельницький університет управління та права, 20 травня 2011 р.; “Управління економічною діяльністю промислових підприємств в системі сучасних глобалізаційних процесів”, м. Хмельницький, Хмельницький національний університет, червень 2011 р.
  Публікації. Результати дисертаційної роботи відображені у 16 публікаціях загальним обсягом 3,99 друк. арк., з яких 3,48 друк. арк. належать особисто автору, 12 статей у наукових фахових виданнях (особистий внесок – 2,93 друк. арк.) та 4 публікаціях у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій (особистий внесок – 0,55 друк. арк.).
  Обсяг та структура дисертаційної роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків. Дисертаційна робота викладена на 219 сторінках машинописного тексту і включає: 18 таблиць (з них 3 на 3 повних сторінках), 25 рисунків (з них 4 на 4 повних сторінках), 8 додатків на 16 сторінках. Список використаних літературних джерел включає 181 найменування і розміщений на 16 сторінках.
 • bibliography:
 • ВИСНОВКИ


  У процесі виконання дисертаційної роботи були отриманні такі науково-практичні результати:
  1. Визначено сутність економічного поняття «криза», яка є ситуативною характеристикою будь-якого підприємства, що функціонує невідповідно до розгортання подій у зовнішньому середовищі. Кризи в діяльності підприємства можуть різнитись за своїм характером, особливостями протікання та іншими чинниками. Дослідження сутності економічного поняття «криза» дало можливість автору доповнити класифікацію кризових явищ на рівні підприємства, за такими ознаками: інтенсивністю протікання – затяжна, стрімка; характером перебігу – явна, прихована.
  2. З’ясовуючи сутність поняття «адаптація», автором доповнено класифікацію видів адаптації підприємства за ознаками: черговістю змін – первинна, вторинна; сферою сприйняття – соціальна, виробнича, економічна, управлінська; рівнем впливовості на ситуацію – реактивна, проактивна; глибиною необхідних змін – поведінкова, символічна; характером впливу на ринок – викривлена і ринкова.
  3. У процесі дослідження автором сформовано наукову гіпотезу, що негативний вплив зовнішнього середовища на діяльність підприємств може бути зменшений чи нейтралізований з допомогою ефективної системи управління підприємством, яка забезпечує його адаптацію до кризових умов функціонування, шляхом застосування адаптаційних інструментів.
  4. Визначені науково-методичні підходи здійснення аналізу кризових проявів на підприємств машинобудування в кризових умовах, який включає такі етапи: визначення мети аналізу; висування гіпотези на підставі аналітико-економічних міркувань та ознайомлення з конкретними умовами розвитку явища; підбір статистичних матеріалів і їх оцінки, а також систематизація відібраних даних і визначення недостатніх показників; додаткова обробка матеріалу за допомогою спеціальних статистичних методів; формування висновків і практичних пропозицій.
  5. Визначено, що передумови виникнення кризових явищ можна розподілити на дві групи: перші виникають на макрорівні і формують умови функціонування підприємствам; другі безпосередньо виникають в процесі функціонування підприємства, а їх характер і масштаби прояву залежать від рівня ефективного управління підприємством.
  6. Виявлено, що світова фінансова криза зумовила загострення кризових явищ на вітчизняних підприємствах у фінансові сфері, такі кризові явища проявились у фінансових кризах. Особливістю фінансової кризи є те, що вона потенційно зароджує загрозу руйнації економічної системи в якій виникає. Розглядаючи особливості розвитку вітчизняних підприємств в умовах протікання сучасної світової фінансової кризи можна відзначити, що фінансова криза проявилась у таких видах: інвестиційна, ліквідності, неплатоспроможності, прибутковості, ефективності.
  7. Визначені теоретико-методологічні основи формування та практичні аспекти застосування економічного механізму адаптації підприємства до кризових умов, який визначається як комплекс дій щодо застосування організаційно-економічних способів і методів пристосування, які за рахунок внутрішнього потенціалу підприємства забезпечують стабільне функціонування в умовах кризи. Визначено: наукові підходи – системний, комплексний, ситуаційний, процесcний; методи управління: аналіз, оцінювання, прогнозування, реагування, контроль; принципи адаптації – наукової обґрунтованості, гнучкості, альтернативності, раціональності (ефективності), послідовності, самоорганізації, сумісності, керованості, випередження (упередження), часового обмеження, каталізатора, реалістичності, диференційованої мотивації; функції адаптації – організаційна, прогнозуюча, попереджувальна, компенсаційна, координаційна, стимулююча, контрольна, інформаційна; важелі адаптації – соціальні, фінансові, економічні, правові, організаційні, управлінські, техніко-технологічні.
  8. У процесі наукових досліджень, автором доповнено теорію економічної науки, введенням таких наукових понять як: ефективний період адаптації, об’єкт адаптаційного впливу, адаптаційні заходи, ефект адаптації, адаптаційні можливості підприємства.
  9. При аналізі внутрішнього середовища підприємства з метою виявлення проявів кризових умов запропоновано використовувати «поле криз», яке дає можливість керівництву систематизувати кризові прояви, а також шляхом їх ранжування, визначити найбільш пріоритетні сфери подолання кризових проявів на підприємстві.
  11. Автором розроблено процес поетапного впровадження економічного механізму адаптації до кризових умов, який являє собою карту дій для керівництва підприємств машинобудування що функціонують в кризових умовах.
  12. Запропоновано здійснювати розрахунок ефекту адаптації, шляхом співставлення прогнозних збитків при виявлені негативного впливу кризових умов на діяльність підприємства з реальними (збитками/доходами), які мали місце після реалізації економічного механізму адаптації до кризових умов. Запропоновано розрахунок ефективності впровадження економічного механізму адаптації здійснювати як у відносних (коефіцієнт ефективності – Кеф ) так і у абсолютних (ефективність застосування економічного механізму адаптації підприємства до кризових умов – ЕФм, чиста адаптаційна ефективність – Ефч ) показниках.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Авраамова Е. Гурков И. Адаптация промышленных предприятий к рыночным условиям / Е. Авраамова, И. Гурков // Вопросы экономики. – 1997. – №11. – С. 145-149.
  2. Адаптация промышленных предприятий к научно-техническим новшествам / Под ред. Гончарова В.Н. – К. : Техника, 1993. – 132 с.
  3. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и перспектива / Г.Л. Азоев. – М. : ИНФРА-М, 1995. – 319 с.
  4. Азоев Г.Л. Конкурентные преимущества фирмы / Г.Л. Азоев, А.П. Челенков. – М. : Новости, 2000. – 256 с.
  5. Акофф Р. Искусство решения проблем / Р. Акофф; пер. с англ. – М. : Мир, 1982. – 236 с.
  6. Акофф Р., Эмери Ф. целеустремленных системах / Р. Акофф, Ф. Ємери; пер. с англ. ; под ред. И.А. Ушакова. – М. : «Советское радио», 1974. – 272 с.
  7. Акофф Р.Л. Планирование в больших экономических системах / Р.Л. Акофф ; пер. с англ. Г.Б. Рубальского под ред. И.А. Ушакова. – М. : Советское радио, 1972, – 224 с.
  8. Алексеева А.М. Проблемы адаптации социально-экономических систем в транзитивной экономике / А.М. Алексеева. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2001. – 20 с.
  9. Алєксєєв І.В., Смирнова Т.О., Хоменко А.І. Система підтримки прийняття управлінських рішень як складова механізму адаптації машинобудівних підприємств в середовищі невизначеності / І.В. Алєксєєв, Т.О. Смирнова, А.І. Хоменко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2010. – №.1. – С. 47-51.
  10. Амблер Т. Практический маркетинг / Т. Амблер. – СПб. : Питер, 1999. – 400 с.
  11. Ансофф І. Стратегическое управление / І. Ансофф ; сокр. пер. с англ. [Науч. ред. и авт. предисл. Л.И. Ефенко]. – М. : Экономика, 1989. – 498 с.
  12. Антикризове управління підприємством : навчальний посібник. – К. : Кондор, 2007. – 272 с.
  13. Антикризисное управление : Учеб. [Для студентов вузов, обучающ. по экон. спец.] / Э.М. Коротков, А.А. Беляев, Д.В. Валовой и др.; Под ред. Э.М. Короткова. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 432с.
  14. Анфилатов В.С. Системный анализ в управлении / В.С. Анфилатов [и др.]. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 368 с.
  15. Асаул А.Н. Теория и практика принятия решений по выходу из кризиса / А.Н. Асаул, И.П. Князь, Ю.В. Коратева ; под ред. засл. сторит. РФ, д-ра экон. наук, проф. А.Н. Асаула. – СПб. : АНО «ИПЭВ», 2007. – 224 с.
  16. Баринов В.А. Антикризисное управление / В.А. Баринов : учебное пособие. – [2-е изд.]. – М. : ФБК-ПРЕСС. – 2005. – 488 с.
  17. Бартон Д. Успешные стратегии в условиях кризиса / Д. Бартон, Р. Ньюуєл, Г. Уилсон. – The McKinsey Quarterly. – 2002. – № 4. – Режим доступу: www.management.com.ua/cm/cm090.html
  18. Беллман Р. Процессы регулирования адаптацией / Р. Белман ; пер. с англ. – М. : МИР, 1964. – 359 с.
  19. Белошапка В.А. Стратегическое управление: принципы и международная практика / В.А. Белошапка, Г.В. Загорий / Под редакцией Белошапки В.А. – К. : Абсолют-В, 1998. – 352 с.
  20. Беляев А.А., Чешко А. Экономический механизм управления НПО промышленности / А. Беляев, А. Чешко // Экономика Советской Украины. – 1990. – № 2. – С. 91-94.
  21. Бергер В.Я. Методологические аспекты изучения адаптивности явлений / В.Я. Бергер // Вопросы теории адаптации. – Л. : Наука, 1987. – С. 13-30.
  22. Благодєтєва-Вовк С.Л. Управління фінансовою санацією підприємств: Навчальний посібник / С.Л. Благодєтєва-Вовк. – К. : Ніка-Центр. – 2006. – С.12-17.
  23. Бланк И. А. Финансовый менеджмент : учебный курс / И.А. Бланк. – 2-е изд., перераб. и доп. – К. : Эльга: Ника-Центр, 2004. – 656 с.
  24. Бланк И. А. Управление активами и капиталом предприятия / И.А. Бланк. – К. : Эльга: Ника-Центр, 2003. – 446 с.
  25. Бланк И. А. Управление финансовой стабилизацией предприятия / И.А. Бланк. – К. : Эльга: Ника-Центр, 2003. – 484 с.
  26. Бляхман Л.С. Основы функционального и антикризисного менеджмента / Л.С. Бляхман. – К. : Либідь, 1999. – 380 с.
  27. Бондарь Н. Эффективность управления фирмой / Н. Бондарь. – СПб. : БИЗНЕС-ПРЕССА, 1999. – 416 с.
  28. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов : Учеб. [для студ. экон. спец. вузов ] / Р. Брейли, С. Майерс. – М. : Олимп-Бизнес, 1997 – 1120 с.
  29. Будник М.М. Адаптація промислових підприємств до ринкових умов господарювання : автореф. дис. На здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.06.01 / М.М Будник ; Харк. держ. екон. у-т. – Х., 2002. – 18с.
  30. Будник М.М. Адаптація промислових підприємств до ринкових умов господарювання : дис… канд. екон. наук : 08.06.01 / М.М. Будник. – Х., 2002. – 199 с.
  31. Булеев И.П. Антикризисное управление предприятияем / И.П. Булеев, А.И. Брюховецкая. – М. : Перспективы, 2000. – 420 с
  32. Булянда А.А. Технология адаптивного стратегического планирования / А.А. Булянда, В.Л. Петренко. – Донецк : ИЭП НАН Украины, 1996. – 26 с.
  33. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством / В.О. Василенко. – К : ЦУЛ. – 2003. – 504 с
  34. Виноградський С.Б. Организация системы адаптивного менеджмента фирмы: Дис… к.е.н.: 08.06.01. / С.Б. Виноградский. – Донецк, 2001. – 198 с.
  35. Виханский О.С. Стратегическое управление: учебник / О.С. Виханский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Гардарики, 1999. – 296 с.
  36. Войнаренко М.П. Проблеми реформування економіки України / М.П. Войнаренко. – К. : Логос, 1999. – 259 с.
  37. Войнов И.В. Моделирование экономических систем и процессов : монографія / И.В. Войнов. – Челябинск : Изд. ЮУрГУ, 2002. – 392 с.
  38. Георгиевский А.Б. Философские проблемы теории адаптации / А.Б. Геогиевский. – М. : Мысль, 1975. –264с.
  39. Герасимчук В.Г. Розвиток підприємства: діагностика, стратегія, ефективність : монографія / В.Г. Герасимчук. – К. : Вид-во "Вища шк.", 2005. – 265 с.
  40. Гибсон Дж. Организации: поведение, структура, процессы / Дж. Гибсон. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 662 с.
  41. Гинзбург Е.Г. Законы и методологии развития организации производственных систем / Е.Г. Гинзбург. – Иваново : Издательство ИГУ, 1989. – 285 с.
  42. Горячева К.С. Механізм управління фінансовою безпекою підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. Наук : 08.06.01 / К.С. Горячева ; Київський національний ун-т технологій та дизайну. – К. : Вид-во КНУТД, 2006. – 16 с.
  43. Гриньов А.В. Інноваційний розвиток промислових підприємств: концепція, методологія, стратегічне управління / А.В. Гриньов. – Х. : ІНЖЕК, 2003. – 308 с.
  44. Грішнова О. А. Організаційно-економічний механізм управління інтелектуалізацією трудової діяльності / О.А. Грішнова, А.В. Василик // Вісник Прикарпатського університету. – Серія : Економіка, – 2008. – Вип. 6. – С. 29 – 45.
  45. Грунин О. Экономическая безопасность организации / О. Грунин, С. Грунин. – СПб. : Изд-во "Питер", 2002. – 160 с.
  46. Грушенко В.И., Фомченкова Л.В. Кризисное состояние предприятия: поиск причин и способов его преодоления / В.И. Грушенко, Л.В. Фомченкова // Менеджмент в России и за рубежом. – 1998. – №6. – С. 45-49.
  47. Дєєва Н. М. Фінансовий аналіз : навчальний посібник / Н.М. Дєєва, О.І. Дедіков. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.
  48. Деминг Э. Выход из кризисна : Новая парадигма управления людьми, системами, процесами / Э. Деминг. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 370 с.
  49. Дойл П. Менеджмент: стратегия и тактика / П. Дойл. – СПб. : Издательство «Питер», 1999. – 560 с.
  50. Долішній М. Головні напрями стратегії виходу економіки України з кризи / М. Долішній, М. Козоріз. – Економіка України. – 1995. – №4. – С. 30-36.
  51. Дороніна М.С. Управління економічними та соціальними процесами підприємства: монографія / М.С. Дороніна. – Х. : ХДЕУ, 2002. – 431 с.
  52. Друкер П.Ф. Управление, нацеленное на результаты : пер. с англ. / П.Ф. Друкер. – М. : Технол. шк. бизнеса, 1994. – 200 с.
  53. Єльникова Г.В. Основи адаптивного управління : курс лекцій / Г.В. Єльникова. – Х. : Видав. гр. „Основа”, 2004. – 128 с.
  54. Єрохін С.А. Структурна трансформація національної економіки (теоретико-методологічний аспект): наук. Монографія / С.А. Єрохін. – К. : Світ Знань, 2002. – 134 с.
  55. Єфімова О. Системний підхід – основа управління діяльністю підприємств / О. Єфімова // Персонал. – 2007. – № 2. – С. 67-71.
  56. Егоров П.В. Организационные механизмы управления производством / П.В. Егоров. – Донецк : НЭПНАН укр., 1995. – 178 с.
  57. Економічний аналіз : навч. посібник / М.А. Болюх, В.В. Бурчевський, М.І. Горбатюк та ін. ; за ред. акад. НАНУ М.Г. Чумаченка. – 2-ге, перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2003. – 556 с.
  58. Экономическая стратегия фирмы : учеб. пособие / под ред. А.П. Градова. – СПб. – 1995. – 411с.
  59. Іванюта С.М. Антикризове управління : навч. посіб. / С.М. Іванюта. – К. : ЦУЛ. – 2007. – 288 c.
  60. Ивашковская И.В. Жизненный цикл организации: взгляд финансиста / И.В. Ивашковская // Управление компанией. – 2006. – № 11. – С. 60-67.
  61. Истомина Т.А. Алгоритм управления процессом реструктуризации в кризисных ситуациях // Научно-технич. сб. "Коммунальное хозяйство городов", вып. 40. – Сер. : Экономические науки. – К. : Техніка, 2002. – С. 75-79.
  62. Истомина Т.А. Методика экспресс-диагностики кризисных ситуаций в процессе управления реструктуризацией предприятия / Т.А. Истомина // Управління розвитком ХДЕУ. – 2002. – №2. – С. 55-58.
  63. Карась Л. Управленческая диагностика – основа совершенствования менеджмента / Л. Карась // Проблемы теории и практики управления. – 1996. – №6. – С. 78-83.
  64. Кейнс Дж. Заметки об экономическом цикле / Дж. Кейнс ; пер. с англ. [ Избр. произведения]. – М. : Экономика, 1993. –543 с.
  65. Кемпбелл Р. Экономика / Р. Кембелл, С. Макконел, Л. Брю. – М. : Республика, 1992. – 400с.
  66. Кизим Н.А. Организация крупномасштабных экономико-производственных систем / Н.А. Кизим. – Х. : Бизнес-Информ, 2000. – 108 с.
  67. Клейнер Г.Б. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратеги, безопасность / Г.Б. Клейнер, В.Л. Тамбовцев, Р.М. Качалов. – М. : Экономика, 1997. – 482 с.
  68. Кнорринг В. И. Теория, практика и искусство управления: учебник для вузов по специальности «Менеджмент» / В. И. Кнорринг. – 2-е изд., изм. и доп. – М. : Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА ИНФРА-М), 2001. – 528 с.
  69. Козаченко А.В. Економічна безпека підприємства. Сутність і механізм забезпечення : монографія / А.В. Козаченко, В.П. Понаморев, А.Н. Лещенко. – К. : Вид-во "Либра", 2003. – 280 с.
  70. Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятий. Проблемы, концепции и методы / Б. Коласс ; [пер. с франц.]. – М. : Финансы, ЮНИТИ, 1997. – 576 с.
  71. Кондратьев Н.Д. Избранные сочинения / Н.Д. Кондратьев. – М. : Экономика, 1993. – 523с.
  72. Кондратьев О. В. Факторы обеспечения финансовой устойчивости предприятия / О.В. Кондратьев // Финансы Украины. – 1991. – №9. – С. 73-76.
  73. Кононов Д. Как выйти из кризиса крупным предприятиям / Д. Кононов // Проблемы теории и практики. – 1998. – №4. – С. 23-29.
  74. Контроллинг как инструмент управления предприятием / Под ред. Н. Г. Данилочкиной. – М. : Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 279 с.
  75. Костирко Л.А. Діагностика потенціалу фінансово-економічної стійкості підприємства : монографія / Л.А. Костирко. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – Х. : Фактор, 2008. – 336 с.
  76. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування / Г.О. Крамаренко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 224 с.
  77. Крысин А.В. Безопасность предпринимательской деятельности / А.В. Крысин. – М. : Изд-во "Финансы &Кредит и статистика", 1996. – 384 с.
  78. Кудлаєнко С.В. Аналіз передумов виникнення кризових явищ на підприємствах машинобудівної галузі Хмельниччини / С.В. Кудлаєнко // Збірник державного Черкаського технологічного університету. – 2009. –№ 23, Ч.1. – С. 145-149.
  79. Кудлаєнко С.В. Еволюція наукових поглядів щодо кризових коливань / С.В. Кудлаєнко // Трансформации мировой экономики в условиях кризисного развития: материалы научно-практической конференции «Трансформации мировой экономики в условиях кризисного развития». – Симферополь: Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, 2009. – с. 38-40.
  80. Кудлаєнко С.В. Ефективність застосування економічного механізму адаптації на машинобудівних підприємствах / С.В. Кудлаєнко // Статистична оцінка соціально-економічного розвитку: зб. текстів доп. за матеріалами 11-ої Всеукр. наук.-практ. конф., 20 травня 2011 р. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2011 – С. 230-233.
  81. Кудлаєнко С.В. Наукові засади кризових коливань / С.В. Кудлаєнко // Культура народов Причерноморья. Науковий журнал. – 2009. – № 171. – С. 141-143.
  82. Кудлаєнко С.В. Наукові засади формування економічного механізму адаптації до кризових умов / С.В. Кудлаєнко // Вісник ХНУ. – 2011. – №5, Т.2. – С. 32-36.
  83. Кудлаєнко С.В. Особливості прояву кризових явищ на вітчизняних підприємствах / С.В. Кудлаєнко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – №6. – С. 83-86.
  84. Кудлаєнко С.В. Особливості фінансової кризи на підприємствах машинобудування Хмельниччини / С.В. Кудлаєнко // Вісник ХНУ. – 2010. – №6, Т.3. – С. 187-190.
  85. Кудлаєнко С.В. Теоретичні основи поняття «адаптація підприємств» / С.В. Кудлаєнко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – №5. – С.172-174.
  86. Кудлаєнко С.В. Трансформація функцій управління при запровадженні економічного механізму адаптації в умовах кризи / С.В. Кудлаєнко // Вісник ХНУ. – 2011. – №5, Т.3. – С.193-196.
  87. Кудлаєнко С.В. Оцінка відповідності системи управління на машинобудівних підприємствах умовам функціонування / С.В. Кудлаєнко // Теорія і практика сучасної економіки : Матеріали ХІІ міжн. наук.-практ. конф., 5-7 жовтня 2011 року / відп. ред Хомяков В.І. – Черкаси : ЧДТУ, 2011. – С. 276-279.
  88. Кудлаєнко С.В. Концептуальні засади ефективного застосування економічного механізму адаптації підприємства до кризових умов / С.В. Кудлаєнко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – № 5–1. – С. 121–127.
  89. Кудлаєнко С.В. Теоретико-практичні аспекти застосування економічного механізму адаптації підприємств до кризових умов / С.В. Кудлаєнко // Збірник державного Черкаського технологічного університету. – 2011. – Вип. 29, Ч.2. – С. 174-178.
  90. Кудлаєнко С.В. Дохід підприємства від операційної діяльності в рамках міжнародного прийнятого підходу / С.В. Кудлаєнко, В.І. Невмержицький // Ринки товарів та послуг України в умовах економічного зростання : Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця : центр підготовки навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ, 2008. – С. 119-123
  91. Кудлаєнко С.В. Ситуаційний підхід до адаптації підприємств до кризових умов [Електронний ресурс] / Л.О. Чорна, С.В. Кудлаєнко, // Ефективна економіка. – 2011. – №8. – Режим доступу до журналу : htpp://www.economy.nayka.com.ua
  92. Кудлаєнко С.В. Алгоритми формування механізму адаптації підприємства до кризових умов / Л.О. Чорна, С.В. Кудлаєнко, // Економіка та держава. – 2011. – №10. – С. 78-79.
  93. Кудлаєнко С.В. Особливості інвестиційної політики підприємства в кризових умовах / Л.О. Чорна, С.В. Кудлаєнко // Інвестиції: практика і досвід. – 2011. – №20. – С. 19-22.
  94. Кузнец С. Современный экономический рост: результаты исследований и размышлений. Нобелевская лекция / С. Кузнец // Нобелевские лауреаты по экономике: взгляд из России / [под ред. Ю.В. Яковца]. – СПб. : Гуманистка, 2003.
  95. Кузьмін О.Є. Чинники, які визначають побудову систем індикаторів на підприємствах / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник // Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. – 2007. – Випуск 12. – С. 105-13.
  96. Кульман А. Экономические механизмы / А. Кульман ; пер. с фр. – М. : Прогресс, 1993. –192 с.
  97. Куркин Н.В. Управление экономической безопасностью развития предприятия / Н.В. Куркин. – Днепропетровск : Изд-во АРТ-ПРЕСС, 2006. – 452 с.
  98. Ландіна Т.В Організаційно-економічні механізми адаптації підприємства до умов ринку / Т.В. Ландина. – К. : Видавництво „Наукова думка”, 1994. – 283 с.
  99. Лепа Н.Н. Методы и модели стратегического управления предприятием / Н.Н. Лепа. – Донецк: Юго-Восток, 2002. – 185 с.
  100. Лігоненко Л. О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій. / Л.О. Лігоненко. – К. : КНТЕУ, 2001. – 580с.
  101. Лисенко Ю.Г. Організаційно-економічний механізм управління підприємством / Ю.Г. Лисенко, П.В. Єгоров // Економіка України. – 1997. – № 1. – С. 86-92.
  102. Любушин Н.П. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учебное пособие для вузов. / Н.П. Любушин, В.Б. Лещева, В.Г. Дьякова ; под ред. проф. Н.П. Любушина. – М. : ЮНИТИ – ДАНА, 2001. – 471с.
  103. Майер К. Контроллинг для начинающих / К. Майер. – М. : Финансы и статистика, 1996. – 450 с.
  104. Маликов Н.В. Адаптация: проблемы, гипотезы, эксперименты : монография / Н.В. Маликов. – Запорожье. – 2001. – 156 с.
  105. Маркс К. Капитал / К. Маркс, Ф. Єнгельс. – Т. 23. – М. : Экономика, 1982. – С. 625-637.
  106. Мартиненко В.П. Финансовый анализ как способ предотвращения банкротства / В.П. Мартиненко // Вестник Украинской академии банковского дела. – 1997. – №3. – С. 35-39.
  107. Мартюшева Л.С. Категорія "антикризове управління" як процесне явище / Л.С. Мартюшева, А.Б. Мілованова // Економіка розвитку / ХНЕУ, 2006. – №3. – С.90-93
  108. Матійчук А. Діагностика банкрутства підприємства / А. Матвійчук // Економіка України. – 2007. – №4 (545). – С. 20-28.
  109. Мельник А.О. Становлення та розвиток поняття „адаптація підприємства / А.О. Мельник // Вісник Технологічний університет Поділля, 2004. – № 1, Ч. 2, Т.2. – С. 135-138.
  110. Мельник О.Г. Діагностика діяльності машинобудівного підприємства на засадах системи економічних індикаторів : [монографія] / О.Г. Мельник. – Львів : Видавництво ДП «Видавничий дім «Укрпол», 2009. – 188 с.
  111. Менеджмент для магистров / под ред. д.э.н., проф. А.А. Епифанов, д.э.н., проф. С.Н. Козьменко. – Суми : ИТД «Университетская школа». – 2003. – 762 с.
  112. Меньшиков С. М. Длинные волны в экономике / С.М. Меньшиков, Л.А. Клименко. – М. : Международные отношения, 1989. – С. 147-190.
  113. Мескон М. Х. Основы менеджмента / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – М. : Инфра-М, 2009. – 704 с.
  114. Мильнер Б.З. Теория организаций / Б.З. Мильнер. – М. : ИНФРА, 1998. – 336 с.
  115. Мильнер Б.З. Системный подход к организации управления / Б.З. Мильнер, Л.Я. Евенко, В.С. Рапорт. – М. : Экономика, 1993. – 224 с.
  116. Минцберг Г. Школы стратегий / Г. Минцберг, Б. Альстренд, Дж. Лэмпел. – СПб : Питер, 2001. – 512 с.
  117. Наказ Міністерства економіки від 19 січня 2006 р. №14 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства» із змінами і доповненнями. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/
  118. Новикова О.Ф. Економічна безпека: концептуальне визначення та механізм забезпечення / О.Ф. Новікова, Р.В. Покотоленко. Ін-т економіки промисловості НАН України. – Донецьк : Изд-во "Прима", 2006. – 407 с.
  119. Обучение рынку / Под ред. С.Ю. Глазьева. – М. : Экономика, 2003. – 563 с.
  120. Олійник О.В. Циклічність відтворювального процесу в сільському господарстві: Монографія / О.В. Олійник. Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х. – 2005. – 322 с.
  121. Оцінка і діагностика фінансової стійкості підприємства : монографія / М.О. Кизим, В.А. Забродський, В.А. Зінченко, Ю.С. Копчак. – Х. : Видавничий дім «ІНЖЕК», 2003. – 144 с.
  122. Панченко А.І. Узагальнення моделі статистичної оцінки основних показниквів діяльності підприємства / А.І. Панченко. – 2005. –№3. – С. 133-146.
  123. Петренко В.Л. Технология адаптивного планирования в производственно-экономических системах / В.Л. Петренко. – ИЭП НАН Украины, Донецк, 1991. – 31с.
  124. Петренко В.Л., Коновалова С.А. Дестабилизация и адаптация как источник и механизм экономической эволюции // Модели управления в рыночной экономике / Сб. науч. пр. – Донецьк : ДонНУ. – 1999. – Вип. 3. – С.67-63.
  125. Переходы и катастрофы: опыт социально-экономического развития / Под ред. И.Н. Осипова – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1994.
  126. Пономаренко В.С. Стратегія розвитку підприємства в умовах кризи : монографія / В.С. Пономаренко, М.О. Кизим. – Х. : Видавничий Дім „ІНЖЕК”, 2003. – 328 с.
  127. Програма соціально-економічного та культурного розвитку Хмельницької області на 2009 рік, – С. 20. – Режим доступу : http://www.adm.km.ua/index1.php?link=37
  128. Путятін Ю.О. Фінансові механізми управління розвитком підприємства: монографія / Ю. О. Путятін, О. І. Пушкар, О. М. Тридід. – X. : Основа, 1999. – 488 с.
  129. Пушкарь А. И. Антикризисное управление: модели, стратегии, механизмы / А.И. Пушкарь, А.Н. Тридед, А.Л. Колос . – Харьков: ООО Модель Вселенной, 2001. – 452 с.
  130. Растригин Л.А. Адаптация сложных систем / Л.А. Растригин. – Рига: Зинатие, 1981. – 375 с.
  131. Репин В.В. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процесов / В.В. Репин. – М. : РИА «Стандарты и качество», 2004. – 408 с.
  132. Саати Т., Кернс К. Аналитическое планирование. Организация системы / Т. Саати, К. Кернс ; пер. с англ. – М. : Радио связи, 1991. – 86 с.
  133. Садеков А.А. У правление предприятием в условиях кризиса : моногр. / А.А. Садеков, В.В. Цурик ; Донецк. гос. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского. – Донецк : [б. и.], 2006. – 184 с.
  134. Самочкин В.Н. Гибкое развитие предприятия. Анализ и планирование / В.Н. Самочкин. – М. : Дело, 2000. – 336 с.
  135. Ситник Л.С. Організаційно-економічний механізм антикризового управління підприємством / Л.С. Ситник. – Донецьк : ІЕП НАН України, 2000. – 504 с.
  136. Смит А. Исследования о природе и причинах богатства народов / А. Смит ; пер. с англ. – М. : Соцэкну, 1962. – 176 с.
  137. Соколовский М. Экономический кризис: логика его развертывания / М. Соколовский // Рынок капитала. – 1998. – №23-24. – С. 19 - 23.
  138. Срагович В.Г. Адаптивное управление / В.Г. Срагович. – М. : Наука, 1981. – 314 с.
  139. Статистичний збірник. Фінансово-економічний стан підприємств Хмельницької області за 2010 рік / Головне управління статистики у Хмельницькій області. – Хмельницький, 2011. – С. 23.
  140. Статистичний щорічник Хмельницької області за 2010 рік / Головне управління статистики у Хмельницькій області. – Хмельницький, 2011. – С. 433.
  141. Стратегия и тактика антикризисного управления фирмой / под общ. ред. А.П. Градова, Б.И. Кузина. – СПб. : Специальная литература, 1996. – 398 с.
  142. Стрекалов О.Б. Кризисы в организации и управление проектами : учеб. пособ. / О.Б. Стрекалов, Э.Р. Зарипов – Казань : КГТУ, 1997. – 160 с.
  143. Сумець О.М. Стратегії сучасного підприємства та його економічна безпека / О.М. Сумець, М.Б. Тумар. – К. : Вид-во "Хай-Тек Прес", 2008. – 400 с.
  144. Тейлор Ф.У. Принципы научного менеджмента / Пер. с англ. А.И. Зак [ науч. ред. и предис. Е.А. Кочерина ]. – М. : Контроллинг, 1991. – 104 с.
  145. Терещенко О.О. Антикризове фінансове управління на підприємстві : монографія / О.О. Терещенко. – К. : КНЕУ, 2006. – 268 с.
  146. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання : навч. посібник / О.О. Терещенко. – К. : КНЕУ, 2003. – 554 с.
  147. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств : навчальний посібник / О.О. Терещенко. – К. : КНЕУ, 2000. – 412 с.
  148. Тесленко Т.І. Модель діагностики банкрутства підприємств машинобудівної галузі / Т.І. Тесленко, Г.В. Мамонова // Фінанси України. – 2006. – №3. – С. 106-112.
  149. Ткаченко Н.М. Діагностика банкрутства підприємства для оцінювання подальшої безперервност діяльності в аудиторській перевірці / Н.М. Ткаченко, Л.В. Тарантула // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – №3. – 2006. – С. 326-333.
  150. Томпсон А. Стратегический менеджмент: искусство разработки и реализации стратеги / А. Томпсон, Дж. Стрикленд. – М. : Банки и биржи, 1998. – 576 с.
  151. Тридід О.М. Організаційно-економічний механізм стратегічного розвитку підприємства / О.М. Тридід. – Харків : ХДЕУ, 2002. – 363 с.
  152. Туган-Барановский П.И. Периодические промышленные кризисы. История английских кризисов. Общая теория кризисов / П.И. Туган-Барановський –[3-е совер. перераб. изд. ]. – СПб. – 1914. – 466с.
  153. Туган-Барановский П.И. Промышленные кризисы в современной Англии, их причины и влияние на народную жизнь: Дисс. магистра полит, экон. и стат. / П.И. Туган-Барановський. – СПб. : тип. И. Н. Скороходова, 1894. – 512с.
  154. Україна. Закони. Про підтвердження відповідності : закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» [ прийнято Верх. Радою України від 14 травня 1992 р., №2343-XII]. – Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua/
  155. Управління підприємствами: сучасні тенденції розвитку: монографія / Н.П. Гончарова, О.С. Федонін, Г.О. Швиданенко та ін. : за заг. ред. проф. О.С. Федоніна. – К. : КНЕУ, 2006. – 288 с.
  156. Уткин Э.А. Антикризисное управление / Э.А. Уткин. – М. : ЭКМ, 1997. – 400 с.
  157. Файоль А. Управление – это наука и искусство / А. Файоль ; пер. с англ. – М. : Республика, 1992. – 352 с.
  158. Фінанси підприємств : підручник / А. М. Поддєрьогін [та ін.] за наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогіна. – 3-тє вид. перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2000. – 460 с.
  159. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / М.Д. Білик, О.В. Павловські, Н.М. Притуляк, Н.Ю. Невмержицька. – К. : КНЕУ, 2005. – 592 с.
  160. Фридман М. Свобода выбирать: Наша позиция [електроний ресурс] / М. Фридман, Р. Фридман ; пер. с англ. – М. : Новое издательство, 2007. – 356 с. – Режим доступу : http://www.inliberty.ru/assets/files/books/Friedman_book2.pdf
  161. Хайек Ф. Пагубная самонадеянность / Ф. Хайек ; пер. с англ. – М. : Новости, 1992. – 234 с.
  162. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение / Д.Н. Хайман. – М. : Финансы и статистика, 1992. – 362 с.
  163. Хіт P. Кризовий менеджмент для керівників / Р. Хіт ; пер. з англ. – К. : Наукова думка, 2002. – С. 23.
  164. Чижевский А. Л. Земное эхо солнечных бурь / А.Л. Чижевский. – Изд. 2-е. [Предисл. О. Г. Газенко. Ред. коллегия: П. А. Коржуев (отв. ред.) и др ]. – М. : Мысль, 1976. – 367 с.
  165. Шиян Д.В. Цикличность солнечных и экономических процессов: взаимосвязь и противоречия / Д.В. Шиян // Вісник Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва [електроний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Vkhnau_ekon/2009_14/pdf/14_06.pdf
  166. Шаманська О. І. Загальна система формування економічного потенціалу / О. І. Шаманська // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 2 (92) – С. 109 –114.
  167. Шегда А. В. Менеджмент : навч. посібник / А. В. Шегда. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2002. – 583 с.
  168. Шеин В. Стратегия поведения в кризисных ситуациях / В. Шеин // Журнал для акционеров. – 1998. – №11. – С. 12-19.
  169. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: підручник / З.Є. Шершньова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2004. – 699 с.
  170. Штангрет А.М. Антикризове управління підприємством: навч. посіб. / А.М. Штангрет, О.І. Копилюк. – К.: Знання. – 2007. – 335 c.
  171. Шумпетер Й. Теория экономического развития: исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры / Й. Шумпетер. – М. : Прогресс, 1982. – 455 с.
  172. Яковец Ю.В. Циклы. Кризисы. Прогнозы. / Ю.В. Яковец. – М. – 1999.
  173. Ярошенко М.Ф. Адаптация – направляющий фактор эволюции / М.Ф. Ярошенко. – Кишинев: Штиинца, 1985. – 184 с.
  174. Ястремський А.И. Моделирование экономического риска / А.И. Ястремський. – К. : Просвіта, 1992. – 387 с.
  175. Aiken M., Mott P. Introduction // The Structure of Community Power / Ed. by Michael Aiken and Paul E. Mott. New York: Random House, 1970. P. 193-202.
  176. Argenli, J. Corporate Collapse, MeGraw-Hill, NewYork, 1976. – P. 34
  177. Barton. L. (1993) Crisis in organizations: Managing and Communicating in the Heat of Chaos. Cincinnati, Ohio : South-Western. – P. 2.
  178. Green, P. S. Reputation Risk Management. London: Pitman / Financial Times. – 1992. – P. 97.
  179. Grenner L. Evolution and Revolution as Organization Grow. Harvard Business Revew, August. – 1972. – P. 52.
  180. Murphy R. Adaptire Processes in Economis Systems. – N.Y., 1965.
  181. Rosenthal, U. and Pijnenburg, В. Crisis Management and Decision Making: Simulation Oriented Scenarios. Dordrecht: Kluwer. – 1991. – P. 3.
 • Стоимость доставки:
 • 150.00 грн


SEARCH READY THESIS OR ARTICLE


Доставка любой диссертации из России и Украины