История и теория политики


Всего работ:105


51 АЛЬТЕРНАТИВНІ КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВНОСТІ В ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ УКРАЇНСЬКОЇ МІЖВОЄННОЇ ЕМІГРАЦІЇ В ЄВРОПІ

52 Політична довіра як складова соціального капіталу громадянського суспільства

53 ПОЛІТИЧНІ ЦІННОСТІ ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ПІЗНАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ

54 АНАЛІТИЧНІ ЦЕНТРИ ЯК СУБ’ЄКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

55 ПОЛІТИЧНА МОВА ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ІНТЕРСУБ\'ЄКТИВНОГО ПОЛІТИЧНОГО ЗНАННЯ

56 СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ПОГЛЯДИ ТА ДЕРЖАВОТВОРЧІ ІДЕАЛИ ОСИПА НАЗАРУКА

57 ВНЕСОК М.М. АРКАСА У РОЗВИТОК СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ УКРАЇНИ

58 Ідеї консенсусу в концепціях політичних еліт

59 ПОЛІТИЧНІ ТА ГРОМАДЯНСЬКІ ЦІННОСТІ: ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ (ІСТОРИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ)

60 ПРИНЦИП СПАДКОЄМНОСТІ В РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТИЧНИХ ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ: АНАЛІЗ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ

61 Ідеї національної еліти в історії української політичної думки другої половини ХІХ ст.

62 РОЛЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У ЛЕГІТИМАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

63 КОНТЕНТ-АНАЛІЗ ЯК ЗАСІБ КОНСТИТУЮВАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ

64 ОСНОВНІ ФОРМИ СУЧАСНОГО ПОЛІТИЧНОГО НАСИЛЛЯ

65 МІЖЕТНІЧНИЙ КОНФЛІКТ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ЯВИЩЕ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ

66 Політична суб’єктність української нації: ґенеза, стан, тенденції розвитку

67 КОНТРОЛЬ ГРОМАДЯН НАД ЛІДЕРАМИ В ТЕОРІЇ ДЕМОКРАТІЇ Р.ДАЛЯ

68 Державницькі теорії Д. Донцова і В. Липинського: порівняльний аналіз

69 МЕТАРЕГІОНАЛЬНА ПАРАДИГМА СУЧАСНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ РЕГІОНАЛІСТИКИ

70 Український націонал-комунізм: витоки, сутність, еволюція

71 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГРОЗ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХІВ ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

72 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

73 РОЗВИТОК КРАТОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ В УКРАЇНІ

74 ПОЛІТИКО-АКСІОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

75 ФЕНОМЕН ТОЛЕРАНТНОСТІ В КОНТЕКСТІ ПОЛІТИЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ

76 ПУБЛІЧНА СФЕРА ПОЛІТИКИ ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА (ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ)

77 СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ЯК МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИКИ

78 ЕВОЛЮЦІЯ ІДЕЇ РАЦІОНАЛЬНОЇ БЮРОКРАТІЇ В НЕОКОНСЕРВАТИВНИХ ПОЛІТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЯХ

79 Концептуальні засади євроінтеграційної політики України

80 Опозиційний уряд як складова парламентської демократії

81 ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ДЕРЖАВНИЦЬКІ ІДЕЇ В.Н. КАРАЗІНА

82 Ідеї еволюції та революції в українській політичній думці кінця ХІХ – початку ХХ сторіччя

83 Неоєвразійство в сучасній політиці Росії

84 ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАРУБІЖНИХ КОНЦЕПЦІЙ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

85 ГЕОПОЛІТИЧНІ ІДЕЇ В УКРАЇНІ: ДЖЕРЕЛА ТА ЕВОЛЮЦІЯ

86 Особливості сучасних концепцій хронополітики

87 ПОЛІТИЧНА ГЕРМЕНЕВТИКА ЯК МЕТОД ПОЛІТОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

88 ДЕРЖАВОТВОРЧІ ІДЕАЛИ РОСТИСЛАВА ЛАЩЕНКА: ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

89 ГРОМАДА У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

90 ФЕНОМЕН ЧУЖИНЦЯ У ПОСТМОДЕРНОМУ ПОЛІТОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

91 ЗАХІДНІ КОНЦЕПЦІЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ КІНЦЯ ХХ-ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ (ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ)

92 КРИТИЧНА ТЕОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ МОЙСЕЯ ОСТРОГОРСЬКОГО

93 СУСПІЛЬНА ПАМ\'ЯТЬ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

94 ЛЮДИНА ЯК ОБ’ЄКТ І СУБ’ЄКТ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

95 ГЕНЕЗА ЛІБЕРАЛЬНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ В КАНАДСЬКІЙ ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ (КІНЕЦЬ XVIII – ПОЧАТОК ХХІ СТ.)

96 АНАРХІЗМ ЯК ІДЕЙНО-ПОЛІТИЧНА ТЕЧІЯ: СУТНІСТЬ, ПРОБЛЕМИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

97 ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ

98 Теоретико-методологічний аналіз локальної демократії як умови та інструменту становлення консолідованої демократії в перехідних суспільствах (на прикладі України)

99 АВТОРИТАРНЕ ПІДКОРЕННЯ ОСОБИ ВЛАДНОМУ ВПЛИВУ У ЗАХІДНІЙ ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ 30-70-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

100 ТРАНСФОРМАЦІЯ ІДЕЇ СПРАВЕДЛИВОГО СОЦІАЛЬНОГО УСТРОЮ: ВІД ВИТОКІВ ДО ТЕОРІЇ КОМУНІЗМУ


[1] [2] [3]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)