Социальная психология; психология социальной работы


Всего работ:188


1 Особливості психологічного консультування з проблем батьків та дітей

2 Модель процесу конфлікту

3 Структурні методи вирішення конфлікту

4 Психологические аспекты обработки информации потребителем

5 Гипноз и телевидение

6 Средства массовой информации как источник агрессии

7 Телевизионные новости как коммуникативное событие

8 Психология цвета

9 Личностный потенциал безработных женщин

10 ОСОБЛИВОСТІ МІЖОСОБОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ

11 ГЕОПОЛІТИЧНИЙ ОБРАЗ КРАЇНИ ЯК ЧИННИК ГРОМАДЯНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

12 СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ НОРМ В СТУДЕНТСЬКИХ ГРУПАХ

13 СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

14 Етнолінгвістична ідентичність як чинник регуляції міжособової взаємодії

15 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТІСНОЇ СВОБОДИ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

16 ДИНАМІКА СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ СТУДЕНТІВ ІЗ РІЗНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ СОЦІАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ

17 СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ПІДЛІТКІВ

18 СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНЦІВ І РОСІЯН В УКРАЇНІ

19 СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ СПІВЗАЛЕЖНОЇ ОСОБИСТОСТІ: ҐЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ

20 ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН

21 СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В УМОВАХ СТУПЕНЕВОЇ ОСВІТИ

22 ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ ЯК ЧИННИК ГРУПОВОЇ ДИНАМІКИ

23 СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИХ БІЛІНГВІВ

24 СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ СУБ’ЄКТНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

25 СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ АДАПТАЦІЇ МОЛОДІ ДО УМОВ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

26 КРОС-КУЛЬТУРНІ ВІДМІННОСТІ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ТУРЕЦЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ПРАЦІВНИКІВ ФАРМФІРМ

27 СТРУКТУРНО-ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ІДЕНТИТЕТІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ

28 ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МОЛОДІ СІЛЬСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ В МІСЬКІЙ СПІЛЬНОТІ

29 СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ У СТУДЕНТІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

30 ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ДОРОСЛИХ З ПАТОЛОГІЄЮ ЗОРУ

31 ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ПІДЛІТКІВ З ДИСТАНТНИХ СІМЕЙ

32 ЕТНОПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ БАТЬКІВ НА АДАПТИВНУ ПОВЕДІНКУ ДІТЕЙ

33 СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ КОНСТРУЮВАННЯ ГЕНДЕРНОГО ДОСВІДУ ОСОБИСТОСТІ У МОЛОДІЖНИХ СУБКУЛЬТУРАХ

34 СОЦІАЛЬНА ОБДАРОВАНІСТЬ В СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОГО ОБРАЗУ «Я» КУРСАНТІВ ВНУТРІШНІХ ВІЙСЬК МВС УКРАЇНИ

35 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

36 ВПЛИВ МОЛОДІЖНОЇ СУБКУЛЬТУРИ НА ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ

37 ЕТНОЛІНГВІСТИЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ КАРТИНИ СВІТУ В УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

38 ФРУСТРАЦІЯ ПОТРЕБИ У ВЛАСНОСТІ ЯК ЧИННИК ДЕФОРМУВАННЯ ЦІННІСНО-СМИСЛОВОЇ СФЕРИ МОЛОДІ

39 СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ АДАПТАЦІЙНИХ РОЗЛАДІВ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ

40 ОСОБЕННОСТИ РОДИТЕЛЬСКО-ДЕТСКИХ ОТНОШЕНИЙ ПОДРОСТКОВ-УЧЕНИКОВ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТ

41 СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ІНТЕГРАТИВНИХ ПРОЦЕСІВ КОМАНДОУТВОРЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ ГРУПИ

42 ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

43 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМИН ПОДРУЖЖЯ В УМОВАХ СПІЛЬНОЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

44 СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ МОЛОДІ В МЕРЕЖАХ INTERNET

45 СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

46 ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІДЕРСТВА В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ

47 Міжособистісна взаємодія в батьківській сім’ї як чинник фінансової поведінки молоді

48 ЕТНІЧНІ СТЕРЕОТИПИ ЯК ЧИННИК СТРУКТУРУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОГО ПОЛЯ ОСОБИСТОСТІ

49 ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ З РІЗНИМИ ТИПАМИ СПІВВІДНОШЕННЯ АДАПТИВНОСТІ ТА КРЕАТИВНОСТІ

50 ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ У МОЛОДИХ СІМ’ЯХ З РІЗНИМ ТИПОМ ПОДРУЖНЬОЇ ВЗАЄМОДІЇ


[1] [2] [3] [4]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)