Языкознание


Всего работ:119


51 ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АЛЮЗИВНИХ ВЛАСНИХ ІМЕН У РЕКЛАМНИХ ТЕКСТАХ (на матеріалі англійської, української та російської мов)

52 КОМУНІКАТИВНА СИТУАЦІЯ “ВИПРАВДАННЯ”: ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧНИЙ ТА ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТИ (на матеріалі української, російської та англійської художньої прози ХІХ ст.)

53 КАТЕГОРІЇ АСПЕКТУАЛЬНОСТІ ТА ТЕМПОРАЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ІТАЛІЙСЬКОГО Й УКРАЇНСЬКОГО ДІЄСЛОВА: ЗІСТАВНИЙ АСПЕКТ

54 КОГНІТИВНА ОНОМАСТИКА ЯК НАПРЯМОК ПІЗНАННЯ ВЛАСНИХ НАЗВ

55 ЗНАКОВА СТРУКТУРА МОВНОЇ ОДИНИЦІ В КОМУНІКАТИВНО-ЕПІСТЕМІЧНІЙ ПЕРСПЕКТИВІ

56 Міжнародно –правовий дискурс: когнітивно-комунікативний аспект

57 ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ КОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА В КОРОТКОМ РАССКАЗЕ (на материале произведений О.Генри, Э.Кестнера, А.П.Чехова)

58 КОНЦЕПТЫ “ДОМ” И “СЕМЬЯ” В РУССКОМ, АНГЛИЙСКОМ И ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ

59 ТИПОЛОГІЯ ТЕРМІНІВ СПОРІДНЕНОСТІ

60 КОНОТАТИВНІ КОМПОНЕНТИ ЛЕКСИЧНОЇ СЕМАНТИКИ ЯК ПАРАМЕТР МІЖМОВНОГО ЗІСТАВЛЕННЯ (на матеріалі української та англійської мов)

61 ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ МОРФОЛОГО-СИНТАКСИЧНИХ УТВОРЕНЬ У ТЕКСТАХ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ

62 СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ

63 ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ТА АНГЛІЙСЬКОГО СЛЕНГУ

64 ПРОСОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДИСКУРСУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОВІДОМЛЕНЬ ДІЛОВОЇ ТЕМАТИКИ В ІНТЕРНЕТІ (експериментально-фонетичне дослідження)

65 КОНФРОНТАТИВНІ МОВЛЕННЄВІ ЖАНРИ: КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ ТА МОВНИЙ АСПЕКТИ (на матеріалі української, англійської та польської мов)

66 АГЕНТИВНО-ПРОФЕСІЙНІ НАЗВИ ОСІБ ЖІНОЧОЇ СТАТІ В ЛЕКСИКОГРАФІЧНОМУ ОПИСІ ТА УЗУСІ

67 Типологія станів мовної ситуації в Центрально-Східній Україні в першій половині ХХ століття

68 КАТЕГОРІЯ БЕЗВІДНОСНОЇ МІРИ ОЗНАКИ В СЛОВ’ЯНСЬКИХ І ГЕРМАНСЬКИХ МОВАХ: СЕМАНТИКА, СТРУКТУРА ФОРМ

69 СПОНУКАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

70 КОНЦЕПТИ “ЧОЛОВІК” І “ЖІНКА” В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВНИХ КАРТИНАХ СВІТУ

71 ПРЕДМЕТНАЯ МОДАЛЬНОСТЬ И МОДАЛЬНОСТЬ ДОСТОВЕРНОСТИ В ЯЗЫКЕ И РЕЧИ (на материале украинского, русского, французского и английского языков)

72 ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА МОЛОДОГРАМАТИЗМУ В УКРАЇНСЬКОМУ І РОСІЙСЬКОМУ МОВОЗНАВСТВІ

73 СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ КОННОТАТИВНОЙ СФЕРЫ ПОЭТОНИМОВ И ОПЫТ ИХ ЛЕКСИКОГРАФИческой интерпретации

74 ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО МОВЛЕННЯ В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ

75 ЕТНОСПЕЦИФІЧНІ КОНСТАНТИ МОВНОЇ СВІДОМОСТІ

76 СЕМАНТИКА НАЙМЕНУВАНЬ ЧАСТИН ТІЛА В АНГЛІЙСЬКІЙ, НІМЕЦЬКІЙ, УКРАЇНСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ

77 ОСОБЛИВОСТІ НОМІНАЦІЇ В ПСЕВДОНІМІЇ НІМЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ

78 Загальнолінгвістична теорія фонеми та її розвиток в Україні

79 ТИПЫ НЕОПРЕДЕЛЕННОГО СУБЪЕКТА-ДЕЯТЕЛЯ В АНГЛИЙСКОМ И УКРАИНСКОМ ЯЗЫКАХ

80 СУБКОНТИНУУМ ІНФОРМАТИКИ Й ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ У ФРАНЦУЗЬКІЙ, УКРАЇНСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ

81 Концепт ГРА в контексті слов’янських і германських культур (на матеріалі української, російської, англійської та німецької мов)

82 СЕМАНТИЧЕСКИЕ ТИПЫ И СТРУКТУРА РЕФЕРЕНЦИИ ВЫСКАЗЫВАНИЙ ГИПОТЕТИЧЕСКОЙ МОДАЛЬНОСТИ (на материале французского, английского и украинского языков)

83 ПРИЙМЕННИКОВІ КОНСТРУКЦІЇ ПРОСТОРОВОЇ СЕМАНТИКИ У ГРЕЦЬКІЙ МОВІ

84 Запозичення з класичних мов у науковій термінології сучасних європейських мов (на матеріалі юридичних та економічних термінів української, російської, німецької, французької, англійської мов)

85 ПРОБЛЕМА ПОХОДЖЕННЯ СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКИХ МОВ У МОВОЗНАВСТВІ ХІХ ст. – 20-30-х рр. ХХ ст.

86 СПЕЦИФИКА КОННОТАТИВНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ОБРАЗНЫХ НОМИНАЦИЙ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ

87 АРТИКУЛЯТОРНИЙ ЖЕСТ: ОНТОЛОГІЯ І АНАЛІЗ (експериментально-фонетичне дослідження)

88 ПСИХОСЕМАНТИКА УНІВЕРСАЛЬНИХ ЕТИЧНИХ КОНЦЕПТІВ В ЕТНОМОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ

89 ПЕРЕКЛЮЧЕННЯ МОВНОГО КОДу В СИТУАЦІЇ ПОЛІЛІНГВІЗМУ (НА МАТЕРІАЛІ ІДІОЛЕКТУ ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ)

90 КОГНІТИВНА МЕТАФОРА ТА ЇЇ ТИПИ

91 ПОХОДЖЕННЯ ОБРЯДОВИХ КАЛЕНДАРНИХ ТЕРМІНІВ ВЕСНЯНОГО ЦИКЛУ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ, РОСІЙСЬКОЇ, УРУМСЬКОЇ ТА РУМЕЙСЬКОЇ МОВ)

92 СИНТАКСИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ ИМЕНИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ И ЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ (на материале русского и украинского языков)

93 ТЕРМИНОПОРОЖДАЮЩИЕ МЕХАНИЗМЫ В СФЕРЕ БИРЖЕВОЙ ЛЕКСИКИ

94 КОНЦЕПТ ШЛЯХ В АНГЛІЙСЬКІЙ, ФРАНЦУЗЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ ТА ЕТНОЛІНГВІСТИЧНИЙ РАКУРСИ

95 ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РУССКИХ И АНГЛИЙСКИХ ГЛАГОЛОВ РЕЧИ

96 ОМОНИМЫ В СОВРЕМЕННОМ КРЫМСКОТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ (НА УРОВНЕ ЛЕКСЕМ И СЛОВОФОРМ)

97 ПРЕФІКСАЛЬНІ ДІЄСЛОВА ТА ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ НИМИ ТИПОВИХ СМИСЛІВ В РІЗНОСТРУКТУРНИХ МОВАХ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ)

98 ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗВУКОНАСЛІДУВАЛЬНИХ СЛІВ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ, РОСІЙСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ)

99 АДАПТАЦІЯ ФРАНЦУЗЬКИХ ОНІМІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ МОВАХ

100 СОНАНТИ УКРАЇНСЬКОГО, РОСІЙСЬКОГО ТА ПОЛЬСЬКОГО МОВЛЕННЯ НА МАТЕРІАЛІ КІНОРЕНТГЕНУ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ФОНЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)


[1] [2] [3]

ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Экспрессия молекул – маркеров нейродегенеративных заболеваний в головном мозге и периферических тканях у людей пожилого и старческого возраста Зуев Василий Александрович
Депрескрайбинг в комплексной профилактике гериатрических синдромов в косметологической практике Резник Анна Вячеславовна
Преждевременное старение женщин зрелого возраста: биологические основы концепта и его операционализация в геронтопрофилактике Малютина Елена Станиславовна
Динамика лабораторных показателей, отражающих функциональную активность макрофагальной системы, у пациентов с болезнью Гоше I типа на фоне патогенетической терапии Пономарев Родион Викторович
Особенности мобилизации и забора гемопоэтических стволовых клеток при аутологичной трансплантации у больных с лимфопролиферативными заболеваниями Федык Оксана Владимировна

ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)