Заказать диссертацию


Всего работ:424

Сортировать по: названию

91 ВІЛЬНІ АТРИБУТИВНІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ ЯК ЗАСІБ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ (на матеріалі сучасного британського газетного дискурсу)

92 Лексико – семантичні та функціональні особливості евфемізмів у сучасній англійській мові (на матеріалі бульварної жіночої прози ХХ – ХХІ ст.)

93 КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР АНГЛІЙСЬКИХ ПРИКМЕТНИКІВ BIG І LARGE

94 КОМУНІКАТИВНІ ІНТЕНЦІЇ „Я-ВИСЛОВЛЕНЬ” У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ ТА ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ

95 АРГУМЕНТАЦІЯ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ: ПРАГМАЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ (на матеріалі економічних текстів)

96 ЛІНГВАЛЬНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЕТНІЧНИХ УПЕРЕДЖЕНЬ У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ БРИТАНСЬКИХ КОНСЕРВАТОРІВ (на матеріалі інтернет-джерел з питань імміграції)

97 ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ІРОНІЇ РЕЦИПІЄНТОМ: КОГНІТИВНИЙ І КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТИ (на матеріалі англомовного художнього дискурсу)

98 МОТИВАЦІЯ АНГЛІЙСЬКИХ ЕНТОМОНІМІВ У КОГНІТИВНО-ОНОМАСІОЛОГІЧНОМУ ВИСВІТЛЕННІ

99 ОБ’ЄКТИВАЦІЯ КОНЦЕПТУ РОБОТА У СУЧАСНОМУ БРИТАНСЬКОМУ ТА АМЕРИКАНСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ

100 ПРОСОДИЧНІ МАРКЕРИ ГЕНДЕРНОЇ ВАРІАТИВНОСТІ МОВЛЕННЯ (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англомовного дискурсу радіореклами)ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины