Германские языки


Всего работ:424


351 УРОВНЕВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОНЦЕПТА ВРЕМЕНИ В УСТНОМ НАРРАТИВНОМ ДИСКУРСЕ (на материале современного английского языка)

352 СТРУКТУРНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ТЕКСТІВ (на матеріалі персональних веб-сторінок лінгвістів)

353 АНГЛІЙСЬКІ ЛЕКСИЧНІ ТА ФРАЗЕОЛОГІЧНІ НОВОТВОРИ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ: СТРУКТУРНИЙ, СЕМАНТИЧНИЙ І СОЦІОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ

354 КОНТЕКСТУАЛЬНА СИНОНІМІЯ: СЕМАНТИКО-СТИЛІСТИЧНИЙ ТА ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ (на матеріалі іменників сучасної німецької мови)

355 АВТОРИТАРНИЙ ДИСКУРС (на матеріалі сучасної англійської мови)

356 СКЛАДНІ РЕЧЕННЯ З ПІДРЯДНИМ ЧАСУ В СУЧАСНІЙ ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ (структура, семантика, прагматика)

357 СТРУКТУРНІ, СЕМАНТИЧНІ ТА КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНТРАСУБ’ЄКТНИХ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)

358 ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНИХ І ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ В АВТОРСЬКОМУ СТИЛІ (на матеріалі німецької художньої прози)

359 ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ПЕРСОНАЖНОГО МОВЛЕННЯ В АНГЛІЙСЬКИХ ДРАМАТИЧНИХ ТВОРАХ КІНЦЯ ХХ СТОЛІТТЯ

360 ВІРОГІДНІСТЬ ЯК ПАРАМЕТР КОНСТАТИВНОГО ВИСЛОВЛЮВАННЯ ТА ЗАСОБИ ЇЇ ВИРАЖЕННЯ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

361 КОЛОРАТИВНА КОМПОЗИТА В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: КОГНІТИВНО-ОНОМАСІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

362 РОЗВИТОК АБСТРАКТНОЇ ЛЕКСИКИ В РАННЬОНОВОВЕРХНЬОНІМЕЦЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЛЕМІЧНИХ ТЕКСТІВ XVI СТ.)

363 ФОНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СЛОВА И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ РАЗВИТИЯ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ (диахроническое исследоваие)

364 СИНТАГМАТИЧНІ ТА ПАРАДИГМАТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРИКМЕТНИКІВ КОЛЬОРУ В НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

365 НІМЕЦЬКІ ПРІЗВИЩА ЗАКАРПАТТЯ

366 ПРАГМАЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНОЇ СТАТТІ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ ПУБЛІЦИСТИКИ

367 СЛОВОТВІРНІ ТА СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНГЛІЙСЬКИХ ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ

368 МОВНОСТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ГУМОРУ, ІРОНІЇ І САТИРИ В АМЕРИКАНСЬКИХ КОРОТКИХ ОПОВІДАННЯХ

369 АНГЛІЙСЬКА ТЕРМІНОСИСТЕМА РИНКОВИХ ВЗАЄМИН: СИНТАГМАТИЧНІ ТА ПАРАДИГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

370 Інваріантні значення і типові смисли англійських прикметників семантичного поля температурної ознаки

371 ПОРТРЕТНОЕ ОПИСАНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ ТЕКСТА

372 ЗНАЧЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ ГЛАГОЛА TO GET В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

373 ПРОСОДИЧНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗВ’ЯЗНОСТІ ТЕКСТУ АНГЛІЙСЬКОЇ ПРОЗОВОЇ БАЙКИ (експериментально-фонетичне дослідження)

374 КОМПАРАТИВНІ БЛОКИ У СУЧАСНІЙ АМЕРИКАНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ

375 ДИНАМИКА ЯЗЫКОВОЙ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ГЕНДЕРА В АНГЛИЙСКОМ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ (вторая половина ХХ в. – начало ХХI в.)

376 ЕТИКЕТИЗАЦІЯ АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКОГО НАУКОВОГО ДИСКУРСУ

377 ОБРАЗНИЙ ПРОСТІР АМЕРИКАНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ

378 СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ: СИНТАКТИКА, СЕМАНТИКА, ПРАГМАТИКА

379 БИБЛЕИЗМЫ ИЗ ЕВАНГЕЛИЯ ОТ МАТФЕЯ В ЯЗЫКЕ И РЕЧИ (на материале англоязычных словарей и газетных текстов)

380 ТЕМПОРАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ВОЗМОЖНЫХ МИРОВ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА (на материале англоязычной прозы)

381 СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ТА ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ТЕКСТІВ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНИХ ІНСТРУКЦІЙ ДО ВЖИВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ)

382 МОВЛЕННЄВЕ ВИРАЖЕННЯ СТАТУСУ АДРЕСАТА В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ ЗАКОХАНИХ

383 КОРЕНЕВІ ДІЄСЛОВА ТА ЇХНІ ПОХІДНІ В АНГЛОМОВНІЙ МЕДИЧНІЙ ТЕРМІНОЛЕКСИЦІ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ

384 ДИСКУРС СУЧАСНОЇ АНГЛОМОВНОЇ СІМ’Ї

385 СИНТАКТИКА, СЕМАНТИКА, ПРАГМАТИКА АНГЛОМОВНИХ ПРИЄДНУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ І СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ З ПІДРЯДНИМ ЗВ’ЯЗКОМ

386 МОВНІ ЗАСОБИ ВІДОБРАЖЕННЯ СИТУАЦІЇ ЗМІНА МАТРИМОНІАЛЬНОГО СТАНУ В АНГЛІЙСЬКІЙ ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ ХХ СТОЛІТТЯ (лінгвокогнітивний та комунікативно-прагматичний аспекти)

387 ОНОМАСТИКА ДИТЯЧИХ ТВОРІВ РОАЛДА ДАЛА

388 ЭМОЦИОГЕННОСТЬ КОНЦЕПТА «ВАМПИР» В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ И РЕЧИ (на материале словарей и англоязычных романов-триллеров)

389 ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З КІНЕСИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ: СЕМАНТИКО-СТРУКТУРНИЙ АСПЕКТ

390 ВЕРБАЛЬНІ Й НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ ЕМПАТИЗАЦІЇ ДІАЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ (на матеріалі англомовної прози XX століття)

391 ОСОБЛИВОСТІ ВИМОВНОГО АКЦЕНТУ В АНГЛІЙСЬКОМУ МОВЛЕННІ УКРАЇНЦІВ: ФОНЕМНИЙ ТА ФОНЕТИЧНИЙ АСПЕКТИ

392 СЕМАНТИКО-ПРАГМАТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГРАДУАЛЬНИХ ЧАСТОК СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

393 КОМУНІКАТИВНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДІЄСЛІВ ПОРІВНЯННЯ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

394 ЛИНГВОКОГНИТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДСТВ ВЕРБАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПТА ДОБРО В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

395 КОММУНИКАТИВНО-ПРАГМАТИЧЕСКИЕ И ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕРБАЛЬНОЙ АГРЕССИИ В ПАРЛАМЕНТСКОМ ДИСКУРСЕ ФРГ

396 АНГЛОЯЗЫЧНАЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ: ЛИНГВОКОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ

397 ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ В ЧУЖОМ ЛИНГВО- КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ (на материале англоязычной прозы ХХ – ХХІ веков)

398 Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены объект, предмет, цель и задачи исследования, описаны методы анализа фактического материала, осветлена степень научной новизны, теоретическое и практическое значение, указан личный вклад дис

399 ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОСТОГО КОНТАКТНОГО ПОВТОРУ В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ

400 РЕДУКЦІЯ НАГОЛОШЕНИХ ГОЛОСНИХ У СУЧАСНОМУ НІМЕЦЬКОМУ МОВЛЕННІ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ФОНЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)