Германские языки


Всего работ:424


51 ДЕФРАЗЕОЛОГІЧНІ ДЕРИВАТИ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ: СТРУКТУРА І СЕМАНТИКА

52 ЛингвоаксиологичнА СЕМАНТИКА   агентивно номинативных единиц с формант -er в современном английском языке

53 АКСИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАГМАСЕМАНТИКА АНГЛОЯЗЫЧНОГО РЕКЛАМНОГО ТЕКСТА

54 НАУКОВА ДИСКУСІЯ: ДИСКУРСИВНІ ТА ПРАГМАРИТОРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (на матеріалі англомовних статей середини ХХ – початку ХХІ сторіч)

55 АНГЛОЯЗЫЧНЫЙ ЧАТ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ КОМПЬЮТЕРНО-ОПОСРЕДОВАННОЙ КОММУНИКАЦИИ (прагмалингвистическое исследование)

56 ЕТНОКУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ СЕМАНТИКИ АНГЛІЙСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ (на матеріалі британського варіанту англійської мови)

57 СИСТЕМА НЕРЕАЛЬНЫХ УСЛОВНО-СЛЕДСТВЕННЫХ ПЕРИОДОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

58 РОЗВИТОК СЛОВНИКОВОГО СКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ВІЙСЬКОВОЇ СФЕРИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

59 КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ В ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ КАНЦЛЕРІВ ФРН (НА МАТЕРІАЛІ УРЯДОВИХ ЗАЯВ І ПОЛІТИЧНИХ ВИСТУПІВ)

60 НІМЕЦЬКИЙ ПРОЗОВИЙ ШВАНК: ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИЙ, ПРАГМАТИЧНИЙ ТА КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТИ

61 РЕАЛІЗАЦІЯ МОВЛЕННЄВИХ СТРАТЕГІЙ ВВІЧЛИВОСТІ У ДИСКУРСІ НІМЕЦЬКОМОВНИХ ІНТЕРНЕТ-ФОРУМІВ

62 КОГНІТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОВЛЕННЄВОГО АКТУ ВИБАЧЕННЯ В АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ XVI–XXІ СТОЛІТЬ

63 Лінгвокогнітивний аспект онімів та їх дериватів у англомовній літературній рецензії

64 ЛІНГВОКОГНІТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОСОДИЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ АНГЛІЙСЬКИХ ВИСЛОВЛЕНЬ НА ПОЗНАЧЕННЯ ПОЗИТИВНИХ ЕМОЦІЙ (експериментально-фонетичне дослідження)

65 НІМЕЦЬКІ ПРИГОЛОСНІ У СПОНТАННОМУ МОВЛЕННІ: СТРУКТУРНИЙ I ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ (експериментально-фонетичне дослідження)

66 СИНТАКСИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕКСТІВ СУЧАСНОЇ АМЕРИКАНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ: КОГНІТИВНО-СЕМІОТИЧНИЙ ТА СИНЕРГЕТИЧНИЙ АСПЕКТИ

67 НОМІНАТИВНЕ ПОЛЕ \"ВИРАЗ ОБЛИЧЧЯ\" В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ: ЕМОТИВНИЙ ТА ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ

68 НОМІНАТИВНЕ ПОЛЕ \"ВИРАЗ ОБЛИЧЧЯ\" В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ: ЕМОТИВНИЙ ТА ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ

69 ОКЛИЧНІ ВИСЛОВЛЕННЯ В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ: СЕМАНТИКА ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ

70 СЛОВЕСНИЙ ОБРАЗ-СИМВОЛ В АМЕРИКАНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ XX СТОЛІТТЯ: КОГНІТИВНО-СЕМІОТИЧНИЙ АСПЕКТ

71 Семантические и функциональные особенности прецедентных феноменов в немецком язычном дискурсе

72 НІМЕЦЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ СЛЕНГ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ ТА СОЦІОЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТИ

73 УСТАЛЕНІ КОНСТРУКЦІЇ З КОН’ЮНКТИВОМ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

74 НОМИНАТИВНЫЙ И КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТЫ ГРАММАТИКАЛИЗАЦИИ ПАССИВА АДРЕСАТА В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

75 ДИСКУРСИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ДИРЕКТИВНИХ МОДАЛЬНИХ ЧАСТОК СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

76 ПРИКМЕТНИКОВІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ У ТЕКСТАХ ПОТТЕРІАНИ: СИСТЕМНІ ТА ІДІОЛЕКТНІ ОСОБЛИВОСТІ

77 УСТАЛЕНІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ В НІМЕЦЬКОМУ ІНСТИТУЦІЙНОМУ ЮРИДИЧНОМУ ТЕКСТІ: ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ТА КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ

78 ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕГАКОНЦЕПТІВ ПРОСТІР, ЧАС, ІНФОРМАЦІЯ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (на матеріалі інновацій віртуальної реальності)

79 СИСТЕМНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНИХ ОДНОСЛІВНИХ ІДІОМ (на матеріалі сучасного публіцистичного дискурсу)

80 ВЕРБАЛЬНІ ТА НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ АКТУАЛІЗАЦІЇ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ РАДОСТІ В ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ (на матеріалі англомовної прози ХХ-ХХІ століть)

81 СЕМАНТИЧНИЙ ТА ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ СТИЛІСТИЧНО МАРКОВАНИХ ПОХІДНИХ ІМЕННИКІВ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

82 РИТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ПРОСОДІЇ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ ПРОПОВІДІ (експериментально-фонетичне дослідження)

83 ПОХІДНІ ІМЕННИКИ З КАТЕГОРІАЛЬНИМ ЗНАЧЕННЯМ ЯКОСТІ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ: СЕМАНТИЧНИЙ ТА ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ

84 МОДАЛЬНІ СЛОВА У ПЕРСОНАЖНОМУ МОВЛЕННІ: СЕМАНТИЧНИЙ ТА ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ (на матеріалі прози англійського й американського модернізму)

85 СЕМАНТИКА, СИНТАГМАТИКА, ПАРАДИГМАТИКА ПРИКМЕТНИКІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

86 МАРКЕРИ ЕМОЦІЙНОСТІ У СПОНТАННІЙ КОМУНІКАЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ БРИТАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО КОРПУСУ ТЕКСТІВ)

87 ЛІНГВОКОГНІТИВНІ ТА ДИСКУРСИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНГЛОМОВНОЇ МИСТЕЦТВОЗНАВЧОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

88 АДАПТАЦІЯ АНГЛІЦИЗМІВ ДО СИСТЕМИ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ (на матеріалі англіцизмів комп’ютерної галузі й технологій)

89 СОМАТИЧЕСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ СО ЗНАЧЕНИЕМ ИНТЕРПЕРСОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

90 ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КРАТНОСТІ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

91 ВІЛЬНІ АТРИБУТИВНІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ ЯК ЗАСІБ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ (на матеріалі сучасного британського газетного дискурсу)

92 Лексико – семантичні та функціональні особливості евфемізмів у сучасній англійській мові (на матеріалі бульварної жіночої прози ХХ – ХХІ ст.)

93 КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР АНГЛІЙСЬКИХ ПРИКМЕТНИКІВ BIG І LARGE

94 КОМУНІКАТИВНІ ІНТЕНЦІЇ „Я-ВИСЛОВЛЕНЬ” У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ ТА ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ

95 АРГУМЕНТАЦІЯ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ ПУБЛІЦИСТИЦІ: ПРАГМАЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ (на матеріалі економічних текстів)

96 ЛІНГВАЛЬНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЕТНІЧНИХ УПЕРЕДЖЕНЬ У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ БРИТАНСЬКИХ КОНСЕРВАТОРІВ (на матеріалі інтернет-джерел з питань імміграції)

97 ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ІРОНІЇ РЕЦИПІЄНТОМ: КОГНІТИВНИЙ І КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТИ (на матеріалі англомовного художнього дискурсу)

98 МОТИВАЦІЯ АНГЛІЙСЬКИХ ЕНТОМОНІМІВ У КОГНІТИВНО-ОНОМАСІОЛОГІЧНОМУ ВИСВІТЛЕННІ

99 ОБ’ЄКТИВАЦІЯ КОНЦЕПТУ РОБОТА У СУЧАСНОМУ БРИТАНСЬКОМУ ТА АМЕРИКАНСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ

100 ПРОСОДИЧНІ МАРКЕРИ ГЕНДЕРНОЇ ВАРІАТИВНОСТІ МОВЛЕННЯ (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англомовного дискурсу радіореклами)ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)