Германские языки


Всего работ:424


151 АНГЛОМОВНА ТЕРМІНОЛОГІЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В КОНТЕКСТІ ІНШИХ ТЕРМІНОСИСТЕМ (досвід лінгвостатистичного аналізу)

152 ПАРЕМІЙНИЙ ПРОСТІР АМЕРИКАНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ ХХ СТОЛІТТЯ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ І ПРАГМАЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТИ

153 СУЧАСНИЙ НІМЕЦЬКОМОВНИЙ НАУКОВИЙ ДИСКУРС З ЛІНГВІСТИЧНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ: ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ФРЕЙМОВА ОРГАНІЗАЦІЯ

154 СЕМАНТИЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНО-ПРАГМАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕВФЕМІЗМІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

155 Лінгвістичний аналіз німецької фахової мови лісівництва

156 ВЕРБАЛІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНО-СПЕЦИФІЧНИХ КОНЦЕПТІВ АМЕРИКАНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

157 СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАВНЬОАНГЛІЙСЬКОЇ МЕТАФОРИ

158 Лексико-семантичне поле «коштовне каміння» в англійській мові та мовленні (лінгвокогнітивне дослідження на матеріалі словників і текстів)

159 ВАРІАТИВНІСТЬ ІНТОНАЦІЇ АНГЛІЙСЬКОГО ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ В СОЦІОЛІНГВІСТИЧНОМУ АСПЕКТІ (експериментально-фонетичне дослідження)

160 ТЕРМІНОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ: НОМІНАТИВНИЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ

161 ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З ОНОМАСТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ: СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ

162 ЕТНОРЕАЛІЇ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ (на матеріалі лексичних та фразеологічних одиниць)

163 СЕМАНТИЧНИЙ ПРОСТІР КОНЦЕПТУ ДІМ В АМЕРИКАНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ ХХ СТОЛІТТЯ

164 ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ В АНГЛОМОВНОМУ ФОЛЬКЛОРІ

165 ДРАМАТУРГІЧНИЙ ДИСКУРС ТЕННЕССІ ВІЛЬЯМСА: КОМУНІКАТИВНО-КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ

166 КОНСТРУКЦІЇ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ІРРЕАЛЬНОЇ УМОВИ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ: СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА, ПРАГМАТИКА

167 ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ ДОЛЯ У ДАВНЬОГЕРМАНСЬКИХ МОВАХ: ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ

168 ПОЕТИКА ОБРАЗУ ТА СИМВОЛУ В АМЕРИКАНСЬКОМУ ГОТИЧНОМУ ОПОВІДАННІ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ (на матеріалі новелістики Е. По, А. Бірса та Г. Лавкрафта)

169 РЕАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОСТІ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ VII–XVII СТ

170 ЗАРОЖДЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ ЧИСЛА В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ)

171 Лингвопоэтика немецко- и англоязычных женских романов (Romance, романс): гендерный аспект

172 КОГНІТИВНО-КОМУНІКАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЕЛІПТИЧНОГО РЕЧЕННЯ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

173 ДІЄСЛОВА З ПОСТПОЗИТИВНИМИ КОМПОНЕНТАМИ ON І OFF В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

174 Фоностилистические особенности английской речи датско-английских билингвов (на примере студенческого социолекта)

175 Структурно-семантична варіативність фразеологічних одиниць в англомовному художньому дискурсі: когнітивний та прагматичний аспекти (на матеріалі творів британських та американських авторів ХХ – ХХІ століть)

176 МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ АВТОРСЬКОЇ МОДАЛЬНОСТІ (на матеріалі англійської сатиричної літератури ХХ сторіччя)

177 КОГНІТИВНО-СЕМАНТИЧНА І КОМУНІКАТИВНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ НІМЕЦЬКОЇ НАРОДНОЇ ЗАГАДКИ

178 ПОНЯТИЕ ВРЕМЕНИ И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ (диахроническое исследование)

179 ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ГРУПИ ПРИКМЕТНИКІВ ЗІ ЗНАЧЕННЯМИ «СМІЛИВИЙ» ТА «БОЯЗЛИВИЙ» У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ (системно-квантитативні аспекти)

180 ПОХІДНІ З НЕВІДОКРЕМЛЮВАНИМИ ДІЄСЛІВНИМИ ПРЕФІКСАМИ BE-, ENT-, ER-, VER-, ZER- У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ (СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ТА КОМУНІКАТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ)

181 ЕМОЦІЙНА ЛЕКСИКА У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ: СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА

182 ПРИКМЕТНИКИ ЗІ ЗНАЧЕННЯМИ “ЕГОЇСТИЧНИЙ” – “АЛЬТРУЇСТИЧНИЙ”: системно-квантитативні аспекти функціонування в німецькомовній картині світу

183 ВЕРБАЛЬНИЙ ТА НЕВЕРБАЛЬНИЙ АСПЕКТИ ДИСКУРСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ОБМАННИКА (на матеріалі сучасної англомовної художньої прози)

184 ЗАЙМЕННИК У ВІРШОВАНИХ ТЕКСТАХ АМЕРИКАНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ: КОГНІТИВНО-СЕМІОТИЧНИЙ ТА ЛІНГВОСИНЕРГЕТИЧНИЙ АСПЕКТИ

185 ПИТАЛЬНЕ РЕЧЕННЯ В ІСТОРІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: СТРУКТУРНИЙ ТА ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ

186 ІНСТИТУЦІЙНИЙ КОМУНІКАТИВНИЙ ПРОСТІР НІМЕЧЧИНИ (фахова мова економіки)

187 ЛЕКСИКАЛІЗОВАНИЙ КОНЦЕПТ ГАРМОНІЯ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: СТРУКТУРА І КОМБІНАТОРИКА

188 СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ТА КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕМОТИВНИХ ВИСЛОВЛЮВАНЬ НЕГАТИВНОЇ ОЦІНКИ (на матеріалі англомовного художнього дискурсу)

189 ЖАНРОВА СПЕЦИФІКА КОМПОЗИЦІЙНО-СМИСЛОВОЇ СТРУКТУРИ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ (на матеріалі творів американського поетичного ренесансу)

190 ЧИННИК СЛУХАЧА В АНГЛОМОВНОМУ НЕОФІЦІЙНОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

191 АНГЛОМОВНИЙ СУГЕСТИВНИЙ ДИСКУРС

192 АНГЛОМОВНА РЕКЛАМА У ВІРТУАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ

193 ЕВОЛЮЦІЯ КОНЦЕПТУ «ГЕРОЇЗМ» В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (на матеріалі текстів давньоанглійського, середньоанглійського та ранньоновоанглійського періодів)

194 ДІАТЕЗИ ВІДДІЄСЛІВНИХ ІМЕННИКІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

195 СЕМАНТИКО-КВАНТИТАТИВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛІСЕМІЧНИХ ПРИКМЕТНИКІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

196 ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

197 СОЦІОЛЕКТ ПІДЛІТКІВ ЯК СУБКУЛЬТУРА СУЧАСНОГО ЛІНГВОСОЦІУМУ (на матеріалі англійської мови 90-х років ХХ – початку ХХІ століття)

198 РЕГУЛЯТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ БРИТАНСЬКИХ ПРИСЛІВ’ЇВ ЯК ЗАСОБІВ МОВНОГО ВТІЛЕННЯ КОНЦЕПТІВ ЧОЛОВІК ТА ЖІНКА

199 СТИЛЬОВІ ДОМІНАНТИ НІМЕЦЬКОГО РОМАНТИЧНОГО ДИСКУРСУ ТА ЇХ МОВНА ОБ’ЄКТИВАЦІЯ

200 ПРЕФІКСАЛЬНІ КОНВЕРСИВНІ ПАРИ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: СЕМАНТИКА, ПАРАДИГМАТИКА, ТЕРМІНОТВІРНІСТЬПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)