Германские языки


Всего работ:424


251 СИНТАКСИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКСПЛИКАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ В АНГЛИЙСКОЙ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ

252 АДРЕСОВАНІСТЬ В ОФІЦІЙНОМУ ТА НЕОФІЦІЙНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ (комунікативно-прагматичний аналіз)

253 ПРОСОДИЧНА ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ В АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ (експериментально-фонетичне дослідження мовлення арабо-англійських білінгвів)

254 СЛОВОТВІРНА СТРУКТУРА ТА МІЖЧАСТИНОМОВНИЙ ТЕЗАУРУС ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО ПОЛЯ ‘STRONG - WEAK’ В ІСТОРІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

255 Категорія теперішності та засоби її реалізації в англомовному художньому дискурсі (на матеріалі прозових творів ХІХ – ХХ століть)

256 СТРУКТУРНИЙ, СЕМАНТИЧНИЙ І ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ АНГЛОМОВНИХ ТОРГОВИХ НАЗВ (на матеріалі веб-сайтів мережі Інтернет)

257 ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЄСЛІВНИХ ОПЕРАТОРІВ ГУМОРИСТИЧНОЇ МОДАЛЬНОСТІ (на матеріалі сучасної англомовної художньої прози)

258 ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА ГРУПА СЛІВ З ПРОСТОРОВИМ ЗНАЧЕННЯМ У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ (діахронічне дослідження)

259 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ АЛЛОФОНОВ ФОНЕМЫ /r/ В РЕЧИ ДИКТОРОВ ГЕРМАНИИ 1923 – 2003 ГГ. (инструментально-фонетическое исследование)

260 СЕМАНТИКА ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕТНОНОМІНАЦІЙ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

261 ПРОСОДИЧНІ ЗАСОБИ АКТУАЛІЗАЦІЇ РИТМІЧНОЇ СТРУКТУРИ НАВЧАЛЬНОГО ТЕКСТУ (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі підручників з англійської мови)

262 ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМІЧНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ДІЙСНОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ АМЕРИКАНСЬКИХ РОМАНІВ „ЧОРНОГО ГУМОРУ”)

263 ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ КОХАННЯ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ: КОГНІТИВНИЙ ТА ДИСКУРСИВНИЙ АСПЕКТИ

264 ТЕРМІНОЛОГІЧНА ЛЕКСИКА ЯК ЗАСІБ КОГЕЗІЇ АНГЛОМОВНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ТЕКСТУ

265 ПРИКМЕТНИКОВІ ДЕРИВАТИ ІЗ ЛАТЕНТНОЮ МОДАЛЬНО-ПАСИВНОЮ ПРЕДИКАЦІЄЮ

266 ТЕРИТОРІАЛЬНА ВАРІАТИВНІСТЬ ГОЛОСНИХ І ПРИГОЛОСНИХ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ (експериментально-фонетичне дослідження)

267 СТРУКТУРА ТА СЕМАНТИКА ІМЕННИКОВИХ ПАРАДИГМ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ ФРАНЦУЗЬКИХ ПРАВОВИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ XI – XIX ст.)

268 АНГЛІЙСЬКА ЛЕКСИКА МОДИ ХХ-XXI СТОЛІТЬ

269 ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ТА СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕМАТИЧНО-ОПИСОВОГО ДИСКУРСУ “ПРИРОДА” У ТВОРАХ АНГЛІЙСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ XVIII – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ

270 ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ ТА КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТИ АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТІВ З КІНЕМАТОГРАФІЧНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ (на матеріалі сучасної американської періодики)

271 Північнонімецькі топоніми слов\'янського походження

272 СЛОВОТВОРЧА ПРАГМАТИКА У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

273 МЕХАНИЗМЫ, СРЕДСТВА И ПРИЁМЫ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

274 ФОНЕТИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА КОНЦА СЛОВА И ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ (диахроническое исследование)

275 ПРОСОДИЯ УБЕЖДЕНИЯ В АНГЛИЙСКОЙ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ (экспериментально-фонетическое исследование)

276 ТЕКСТОВА ВАРІАТИВНІСТЬ АНГЛОМОВНОЇ ЛІРИКО-ЕПІЧНОЇ ПОЕМИ (НА МАТЕРІАЛІ БРИТАНСЬКИХ ТА АМЕРИКАНСЬКИХ ПОЕМ КІНЦЯ ХVIII – СЕРЕДИНИ ХХ СТ.)

277 КОМУНІКАТИВНО-КОГНІТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЕРБАЛЬНОЇ ІНТЕРАКЦІЇ ЗІ СТОРОННІМ РЕЦИПІЄНТОМ (на матеріалі англійської мови)

278 ФУНКЦІОНУВАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У РОМАНАХ ЙОЗЕФА РОТА

279 РОЗВИТОК АБСОЛЮТНОЇ ІНФІНІТИВНОЇ КОНСТРУКЦІЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (ХІІ-ХІХ ст.)

280 СТРУКТУРНО-КОМПОЗИЦІЙНІ ТА СЕМАНТИКО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАНЦУЗЬКОГО ЕПІСТОЛЯРНОГО РОМАНУ XVIII-XX СТОЛІТЬ (на матеріалі творів Ш. де Лакло, О. де Бальзака, А. де Монтерлана)

281 АВТОРИЗАЦІЯ НАУКОВОГО ДИСКУРСУ: КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ (на матеріалі англомовних статей сучасних європейських та американських лінгвістів)

282 КАТЕГОРІЯ СУБ’ЄКТА В ПОЛІТИЧНІЙ ПРОМОВІ (на матеріалі виступів федеральних канцлерів ФРН повоєнного періоду)

283 ЕТИКЕТ У ВІРТУАЛЬНІЙ АНГЛОМОВНІЙ КОМУНІКАЦІЇ (на матеріалі чатлайнових сесій)

284 АНГЛОЯЗЫЧНАЯ ПРОПОВЕДЬ КАК СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ВИД РЕЧЕВОГО АКТА (фоностилистическое исследование)

285 КОДИФИКАЦИОННО-ИНТЕРПРЕТАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕКСТОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ (на материале англоязычных версий МНПА XX – XXIвв.)

286 СИСТЕМНІСТЬ СЛОВОТВОРУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

287 СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА ТА ЛЕКСИКОГРАФІЧНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ АНГЛІЙСЬКОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

288 ІННОВАЦІЙНА ФРАЗЕОЛОГІЧНА ВЕРБАЛІЗАЦІЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ ТА СОЦІОЛІНГВІСТИЧНИЙ ПАРАМЕТРИ)

289 ВЕРБАЛІЗАЦІЯ СТЕРЕОТИПІВ ІСПАНОМОВНОЇ КУЛЬТУРИ В АМЕРИКАНСЬКОМУ ВАРІАНТІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

290 КАТЕГОРИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ НЕМЕЦКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ (на материале фразеологических единиц тематической группы “интеллектуальные способности человека”)

291 НЕВЕРБАЛЬНІ ТА ВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ ЕКСТЕРІОРИЗАЦІЇ СИЛЕНЦІАЛЬНОГО ЕФЕКТУ В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ

292 МАНІПУЛЯТИВНІ СТРАТЕГІЇ В СУЧАСНІЙ АНГЛОМОВНІЙ КОМУНІКАЦІЇ (на матеріалі текстів друкованих та Інтернет-видань 2000–2005 років)

293 МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО КОНЦЕПТУ СТРАХ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ (на матеріалі сучасної англомовної художньої прози)

294 ЗВУКОСИМВОЛІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОЧАТКОВИХ ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКОСПОЛУЧЕНЬ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

295 ПРОСОДИЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ АНГЛОМОВНОГО ДИСКУРСУ РЕКЛАМИ (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі британської телевізійної реклами)

296 СТРУКТУРНІ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВТОРИННОЇ ПРЕДИКАЦІЇ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (ДОСВІД ФОРМАЛЬНО-ГРАМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ)

297 СТАНОВЛЕННЯ СКЛАДНОПІДРЯДНОГО РЕЧЕННЯ В ДАВНЬОГЕРМАНСЬКИХ МОВАХ (IV-XIII ст.)

298 ВЫСКАЗЫВАНИЯ ПОХВАЛЫ В КОММУНИКАТИВНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ ПАРАДИГМЕ ОБЩЕНИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)

299 СЕМАНТИКА ТА ПРАГМАТИКА ВИСЛОВЛЕНЬ ВІДМОВИ В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ

300 ДИНАМІКА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН У МОВІ АМЕРИКАНСЬКОЇ ПУБЛІЦИСТИКИ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)
БАЗИЛЕНКО АНАСТАСІЯ КОСТЯНТИНІВНА ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ (на прикладі студентського самоврядування)