Германские языки


Всего работ:424


301 ТЕКСТОВА СИТУАЦІЯ “СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ”: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ (на матеріалі різностильових англомовних текстів)

302 ТЕКСТОВА СИТУАЦІЯ “СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ”: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ (на матеріалі різностильових англомовних текстів)

303 ВЛАСНА НАЗВА В КОМПОЗИЦІЙНО-СМИСЛОВІЙ СТРУКТУРІ ВІРШОВАНИХ ТЕКСТІВ АМЕРИКАНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ ХХ СТОЛІТТЯ: КОМУНІКАТИВНО-КОГНІТИВНИЙ ПІДХІД

304 ПРОСОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ТИПОВ БРИТАНСКОГО ПРОИЗНОШЕНИЯ (экспериментально-фонетическое исследование на материале шести территориальных типов британского произношения)

305 ЖАНРОВО-ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕМПОРАЛЬНО-ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА (на материале англоязычной детективной прозы 20 столетия

306 Фразеологічні інновації в сучасній німецькій мові: когнітивний та функціональний аспекти

307 СПОЛУЧУВАНІСТЬ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛВИОСТІ ПРИКМЕТНИКІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ПОРТРЕТНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДИНИ В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

308 СЕМАНТИЧНИЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТИ ОДИНИЦЬ ВТОРИННОЇ НОМІНАЦІЇ З КОМПОНЕНТОМ “КОЛЬОРОНАЗВА” В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

309 СТИЛЕМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДІЄСЛОВА У СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ НАУКОВИХ ТЕКСТАХ

310 СЛОВОТВОРЧІ ФУНКЦІЇ ТВІРНИХ ОСНОВ СУФІКСАЛЬНИХ ДІЄСЛІВ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МЕДИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

311 КОМПАРАТИВНІ ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ: ШЛЯХИ УТВОРЕННЯ ТА ІДЕОГРАФІЯ

312 АНГЛИЙСКИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ (ПАРАДИГМАТИЧЕСКИЙ И СИНТАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ)

313 ИСТОРИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА ЭКСПРЕССИВОВ НЕГАТИВНОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОСТИ В АНГЛИЙСКОМ ДИСКУРСЕ XVI – XX вв.

314 Сучасна англомовна термінолексика сфери освіти

315 ЛЕКСИЧНА СПОЛУЧУВАНІСТЬ КОМПОНЕНТІВ СТАЛИХ ДІЄСЛІВНО-СУБСТАНТИВНИХ ВИРАЗІВ ТИПУ TO GIVE A SMILE, TO HAVE A LOOK, TO MAKE A SUGGESTION У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

316 ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНЕ ПОЛЕ ІТЕРАТИВНОСТІ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

317 ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ І КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ ПРИВАТНИХ ГАЗЕТНИХ ОГОЛОШЕНЬ (на матеріалі сучасної британської періодики)

318 СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА И ПРАГМАТИКА ДЕЛОВОГО ДИАЛОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА (НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)

319 КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ ВЕЖЛИВОСТИ В СТЕРЕОТИПНОМ РЕЧЕВОМ ПОВЕДЕНИИ ВИКТОРИАНСКОЙ ЖЕНЩИНЫ

320 ЛІНГВОКОГНІТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАЦІЇ У СФЕРІ ЕКОЛОГІЇ (на матеріалі сучасної англійської мови)

321 ТРАНСЛОКАЛЬНІ ПРИСЛІВНИКИ ІЗ ДОЦЕНТРОВОЮ СКЕРОВАНІСТЮ ДІЇ ТА ЇХ СЛОВОТВІРНІ КОРЕЛЯТИ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

322 МІЖСИСТЕМНА ВЗАЄМОДІЯ ЯК ЧИННИК ТЕРМІНОТВОРЕННЯ (на прикладі англомовних фінансових термінів)

323 СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НЕОЛОГІЗМИ ТА ОКАЗІОНАЛІЗМИ В АМЕРИКАНСЬКОМУ ВАРІАНТІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: СТРУКТУРА – СЕМАНТИКА – ФУНКЦІОНУВАННЯ

324 СТРУКТУРНО-КОМПОЗИЦІЙНІ, ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ТА ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТУ МИСТЕЦТВОЗНАВЧОЇ РЕЦЕНЗІЇ (на матеріалі німецьких газет)

325 КОГНИТИВНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕТАФОРИЗОВАННЫХ ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ НОМИНАЦИЙ ЛЖИ И ОБМАНА В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

326 СЕМАНТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ РИС ХАРАКТЕРУ ЛЮДИНИ (НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ XIX – XX ст.)

327 ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ГІПЕРТЕКСТУ ІНТЕРНЕТ-НОВИН (на матеріалі англійської мови)

328 РЕАЛИЗАЦИЯ КАТЕГОРИИ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ В АМЕРИКАНСКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ XIX-XX ВЕКОВ

329 РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ФАТИЧЕСКОЙ МЕТАКОММУНИКАЦИИ В АНГЛИЙСКОМ ДИСКУРСЕ XVI – XX ВВ.

330 МАКРОМОВЛЕННЄВИЙ АКТ ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ: ЗАСОБИ ОБ\'ЄКТИВАЦІЇ ТА ПРАГМАТИЧНИЙ КОНТЕКСТ (на матеріалі сучасної німецької мови)

331 МОНОЛОГ ПЕРСОНАЖА ЯК РІЗНОВИД ОБРАЖЕНОЇ КОМУНІКАЦІЇ (на матеріалі англомовної художньої прози)

332 ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ «ЖЕСТИКУЛЯЦИЯ» В ЯЗЫКЕ И РЕЧИ (на материале англоязычных словарей и текстов)

333 Німецькі фразеологізми з компонентом на позначення фізичного стану людини

334 ЛІНГВОСТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ІДІОЛЕКТУ З. ЛЕНЦА В МАЛИХ ЕПІЧНИХ ЖАНРАХ

335 ІСТОРИКО-ОНОМАСІОЛОГІЧНЕ ТА КОГНІТИВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРЕФІКСАЛЬНИХ НЕОЛОГІЗМІВ У АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

336 ЕПІСТЕМІЧНА МОДАЛЬНІСТЬ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (діахронний аспект)

337 ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ТА СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗООНІМНИХ ХУДОЖНІХ ПОРІВНЯНЬ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

338 ТИПОЛОГІЯ ТА ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДІЛОВОЇ РЕКЛАМИ (на матеріалі англомовної рекламної продукції)

339 СТРУКТУРА ІМЕННИКОВОЇ ФРАЗИ ТА ЇЇ ОБУМОВЛЕНІСТЬ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОЮ ГРУПОЮ ЯДЕР-ІМЕННИКІВ (на матеріалі текстів художньої прози англійської мови)

340 ВАРІАТИВНІСТЬ ІНТОНАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ВИСЛОВЛЕННЯ-ВИБАЧЕННЯ У МОВЛЕННЄВІЙ КОМУНІКАЦІЇ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ФОНЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОГО ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ)

341 СОЦІОФОНЕТИЧНА ВАРІАТИВНІСТЬ ГОЛОСНИХ СУЧАСНОЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ (експериментальне дослідження на матеріалі швейцарського регіонального варіанта вимови)

342 КОММУНИКАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ НЕУВЕРЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛОЯЗЫЧНОМ ДИАЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

343 СИНТАГМАТИЧНІ, ПАРАДИГМАТИЧНІ ТА ЕПІДИГМАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИКМЕТНИКІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ КОЛЬОРУ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

344 ОЦІННИЙ ТЕЗАУРУС АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: КОГНІТИВНИЙ І ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТИ

345 CЕМАНТИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕМЕЦКИХ ПОСЛОВИЧНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ

346 СТРАТЕГИИ ДОМИНИРОВАНИЯ В АРГУМЕНТАТИВНОМ ДИСКУРСЕ: ГЕНДЕРНЫЙ АНАЛИЗ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)

347 ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ КАТЕГОРИИ ИНФОРМАТИВНОСТИ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СИНОПТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ ГАЗЕТНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО СТИЛЯ

348 ФОРМАЛЬНОЕ И СЕМАНТИЧЕСКОЕ ВАРЬИРОВАНИЕ МОДЕЛИ There-V-N(mod)-L В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

349 МОВНЕ ВТІЛЕННЯ КОНЦЕПТУ “ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ”: СЕМАНТИКО-КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ (на матеріалі англомовних документів Євросоюзу та публікацій газети The Times)

350 СОЦІОЛІНГВІСТИЧНІ ТА ПРАГМАСТИЛІСТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СЛЕНГОВОЇ ЛЕКСИКИ (на матеріалі періодики США)ПОИСК ДИССЕРТАЦИИ, АВТОРЕФЕРАТА ИЛИ СТАТЬИ


Доставка любой диссертации из России и Украины


ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ И АВТОРЕФЕРАТЫ

МИШУНЕНКОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА Взаимосвязь теоретической и практической подготовки бакалавров по направлению «Туризм и рекреация» в Республике Польша»
Ржевский Валентин Сергеевич Комплексное применение низкочастотного переменного электростатического поля и широкополосной электромагнитной терапии в реабилитации больных с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области
Орехов Генрих Васильевич НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОАКСИАЛЬНЫХ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ ТЕЧЕНИЙ
СОЛЯНИК Анатолий Иванович МЕТОДОЛОГИЯ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Антонова Александра Сергеевна СОРБЦИОННЫЕ И КООРДИНАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОНАТОВ ДВУХЗАРЯДНЫХ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ В РАСТВОРЕ И НА ПОВЕРХНОСТИ ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(Ш), АЛЮМИНИЯ(Ш) И МАРГАНЦА(ІУ)